15
Cjenik B.net usluga, VIPnet d.o.o., 19.11.2013.

Cjenik B.net Usluga_01.11.2013

Embed Size (px)

DESCRIPTION

cjenik b.net

Citation preview

Cjenik B.net usluga, VIPnet d.o.o., 19.11.2013.

2

SADRŽAJ

1. INTERNET ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................31.1. Superbrzi flat paketi.....................................................................................................................................................................................................................................................31.2. DoDatne opcije .....................................................................................................................................................................................................................................................................31.3. interaktivne uSluge........................................................................................................................................................................................................................................................31.4. najam moDema ......................................................................................................................................................................................................................................................................3

2. TELEVIZIJA .......................................................................................................................................................................................................................................................................................32.1. paketi .............................................................................................................................................................................................................................................................................................32.2. DoDatne opcije .....................................................................................................................................................................................................................................................................32.3. interaktivne uSluge........................................................................................................................................................................................................................................................42.4. najam Drugog prijamnika .........................................................................................................................................................................................................................................42.5. poSlovni koriSnici ............................................................................................................................................................................................................................................................4

3. TELEFON ...............................................................................................................................................................................................................................................................................................43.1. paket ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................43.2. pozivi prema fikSnim i mobilnim mreŽama unutar HrvatSke ....................................................................................................................................................53.3. interaktivne uSluge........................................................................................................................................................................................................................................................53.4. DoDatne uSluge ..................................................................................................................................................................................................................................................................53.5. DoDatne opcije .....................................................................................................................................................................................................................................................................5

4.FLAT 2D paket (TV+telefon) .............................................................................................................................................................................................................................................54.1. paket ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................54.2. pozivi prema fikSnim i mobilnim mreŽama unutar HrvatSke ....................................................................................................................................................54.3. DoDatne opcije .....................................................................................................................................................................................................................................................................64.4. interaktivne uSluge........................................................................................................................................................................................................................................................64.5. najam DoDatnog prijamnika ...................................................................................................................................................................................................................................64.6. DoDatne opcije .....................................................................................................................................................................................................................................................................7

5. SUPERBRZI 2D paket (internet+telefon) ..........................................................................................................................................................................................................75.1. paketi .............................................................................................................................................................................................................................................................................................75.2. pozivi prema fikSnim i mobilnim mreŽama unutar HrvatSke ....................................................................................................................................................75.3. DoDatne opcije .....................................................................................................................................................................................................................................................................75.4. interaktivne uSluge........................................................................................................................................................................................................................................................75.5. najam moDema ......................................................................................................................................................................................................................................................................85.6. DoDatne uSluge ..................................................................................................................................................................................................................................................................8

6. SUPERBRZI 2D paketi (TV+internet) .....................................................................................................................................................................................................................86.1. paketi .............................................................................................................................................................................................................................................................................................86.2. DoDatne opcije .....................................................................................................................................................................................................................................................................86.3. interaktivne uSluge........................................................................................................................................................................................................................................................96.4. najam moDema ......................................................................................................................................................................................................................................................................96.5. najam DoDatnog prijamnika ...................................................................................................................................................................................................................................9

7. SUPERBRZI 3D paketi (TV+internet+telefon)..............................................................................................................................................................................................97.1. paketi .............................................................................................................................................................................................................................................................................................97.2. pozivi prema fikSnim i mobilnim mreŽama unutar HrvatSke .................................................................................................................................................107.3. DoDatne opcije ..................................................................................................................................................................................................................................................................107.4. interaktivne uSluge.....................................................................................................................................................................................................................................................107.5. najam moDema ...................................................................................................................................................................................................................................................................117.6. najam DoDatnog prijamnika ................................................................................................................................................................................................................................117.7. DoDatne uSluge ...............................................................................................................................................................................................................................................................11

8. JEDNOKRATNE NAKNADE ................................................................................................................................................................................................................................................11

9. OPREMA .............................................................................................................................................................................................................................................................................................12

10. TELEFONSKI PROMET ......................................................................................................................................................................................................................................................1210.1. pozivi prema međunaroDnim DeStinacijama ...................................................................................................................................................................................1210.2. uSluge S poSebnom tarifom ..........................................................................................................................................................................................................................1210.3. beSplatni pozivi ..........................................................................................................................................................................................................................................................1310.4. međunaroDne zone .................................................................................................................................................................................................................................................13

11. NAPOMENE ..................................................................................................................................................................................................................................................................................1311.1. iSkazivanje cijena .....................................................................................................................................................................................................................................................1311.2. tarifna razDoblja ...................................................................................................................................................................................................................................................1311.3. obračunSka razDoblja ......................................................................................................................................................................................................................................1311.4. b.net koriSnici .............................................................................................................................................................................................................................................................1311.5. ugovorna obveza .....................................................................................................................................................................................................................................................13

12. PROMOTIVNE PONUDE ...................................................................................................................................................................................................................................................14

13. USLUGE NEDOSTUPNE ZA AKTIVACIJU .........................................................................................................................................................................................................15

3

1.1. Superbrzi flat paketi

paket brzina (Mbps) Mjesečna naknada

Superbrzi 1D od 3/0,25 do 6/0,50 mbps 96,00 kn

SuperCarNet 1D od 11,2/0,375 do 16/0,75 mbps 111,68 kn

Mjesečna naknada uključuje:

neograničeni internet promet

priključak i aktivacija usluge Jednokratna naknada

bez ugovorne obveze 1.523,37 kn

uz ugovornu obvezu 12 mjeseci 1.015,24 kn

uz ugovornu obvezu 24 mjeseca 1,00 kn

Naknada za prijevremeni raskid ugovora obračunava se ovisno o tome što je za korisnika povoljnije: mjesečna naknada za ostatak razdoblja obveznog trajanja ugovora ili naknada u visini popusta na robu i usluge koje je korisnik ostvario. Naknada se naplaćuje bez PDV-a. Naknada za priključak i aktivaciju usluge odnosi se na prvu aktivaciju usluge i svaku izmjenu vrste i opsega usluge, tj. sve kombinacije promjena između 1D, 2D i 3D paketa.

1.2. DoDatNe opCiJe

internet opcije brzina (Mbps) Mjesečna naknada

turbo internet 20 od 14/1,25 do 20/1,25 mbps 50,00 knturbo internet 40 od 28/1,50 do 40/3,00 mbps 450,00 knturbo internet 60 od 42/3,00 do 60/5,00 mbps 550,00 knStalna ip adresa 202,24 kninternet plus 303,86 kn

Internet opcije nisu dostupne za uključenje CARNet korisnicima.

1.3. iNteraktiVNe uSluGe

usluga Mjesečna naknada

b.net tV za van (uključen osnovni paket) 48,78 knb.net tV za van – prošireni paket 49,00 kn Hbo Go 69,90 kn

1.4. NaJaM MoDeMa

Najam Jednokratnanaknada Mjesečna naknada

Žični modem (osnovna vrsta modema) 303,86 kn 14,34 knbežični (WlaN) modem/router s 4-portswitchem 507,11 kn 29,72 kn

2.1. paketi

paket Mjesečna naknada

osnovni paket 88,95 knHrvatski paket 35,86 kn

Mjesečna naknada uključuje:

u osnovnom paketu više od 40 tv programau Hrvatskom paketu više od 10 tv programa

priključak i aktivacija usluge Jednokratna naknada

bez ugovorne obveze 1.523,37 knuz ugovornu obvezu 12 mjeseci 1.015,24 knuz ugovornu obvezu 24 mjeseca 1,00 kn

Naknada za prijevremeni raskid ugovora obračunava se ovisno o tome što je za korisnika povoljnije: mjesečna naknada za ostatak razdoblja obveznog trajanja ugovora ili naknada u visini popusta na robu i usluge koje je korisnik ostvario. Naknada se naplaćuje bez PDV-a. Naknada za priključak i aktivaciju usluge odnosi se na prvu aktivaciju usluge i svaku izmjenu vrste i opsega usluge, tj. sve kombinacije promjena između 1D, 2D i 3D paketa.

2.2. DoDatNe opCiJe

tV opcije

Mjesečna naknada do 30.11.2013. Mjesečna naknada od 1.12.2013.prošireni paket 39,80 kn 49,00 knpremium paketi Mjesečna naknadaHbo preMiuM HD paket 79,00 kn

1. INTERNET

2. TELEVIZIJA

4

Hbo paket (Hbo + Hbo CoMeDY + Hbo on Demand) 56,90 kn

CiNeMaX paket 30,74 kn

HuStler tV 34,84 kn

XfilM preMiuM HD paket 99,00 kn

XpreMiuM HD 1 45,00 kn

XpreMiuM HD 2 45,00 kn

XpreMiuM HD paket 79,00 kn

Mjesečna naknada uz Hbo preMiuM HD Mjesečna naknada

piNk pluS 44,05 kn 59,43 kn

tematski paketi Mjesečna naknada uz prošireni paket Mjesečna naknada

informativni paket 15,37 kn 30,74 kn

Dječji paket 15,37 kn 30,74 kn

Sportski paket 20,49 kn 40,99 kn

Glazbeni paket 15,37 kn 30,74 kn

balkanski paket 20,49 kn 40,99 kn

X paket 20,49 kn 40,99 kn

tematski HD paketi

Start HD paket 30,74 kn

Sportski HD paket 39,90 kn

komplet HD paket 59,90 kn

TV opcije nisu dostupne korisnicima Hrvatskog paket.

2.3. iNteraktiVNe uSluGe

usluga

Mjesečna naknada1 Mjesečna naknada

Videoklub 35,56 kn 50,80 kn

Mjesečna naknada

oYo paket 35,00 kn

Moja snimalica 60 Gb (~ 25 sati) 24,99 kn

Moja snimalica 150 Gb (~ 60 sati) 49,99 kn

b.net tV za van (uključen osnovni paket) 24,39 kn

b.net tV za van – prošireni paket3 0,00 kn

Jednokratna kupnja/posudba2

plati pa vidi 0,00 – 100,00 kn

Videoteka 0,00 - 19,88 kn1 uz HBO PREMIUM HD paket, XFILM PREMIUM HD PAKET ili SUPERBRZE 3D pakete.2 Unutar kataloga Videoteke i kataloga Plati pa vidi definirana je cijena svakog pojedinog naslova.3 Dostupno uz uključen Prošireni paket na osnovnoj TV usluzi.

2.4. NaJaM DoDatNoG priJaMNika

Dodatni prijamnik Mjesečna naknada

Najam dodatnog digitalnog SD prijamnika 30,74 kn

Doplata za najam HD prijamnika1 29,25 kn1 Uvjet za uslugu je pretplata na uslugu Najam dodatnog digitalnog SD prijamnika.

2.5. poSloVNi koriSNiCi

paket Mjesečna naknada

osnovni paket 109,34 kn

tV opcije Mjesečna naknada

prošireni paket 119,80 kn

3.1. paket

paket Mjesečna naknada

flat 1D 69,00 kn

Mjesečna naknada uključuje:

1 telefonsku liniju s jednim brojem.flat opciju

3. TELEFON

5

priključak i aktivacija usluge Jednokratna naknada

bez ugovorne obveze 1.523,37 knuz ugovornu obvezu 12 mjeseci 1.015,24 knuz ugovornu obvezu 24 mjeseca 1,00 kn

Naknada za prijevremeni raskid ugovora obračunava se ovisno o tome što je za korisnika povoljnije: mjesečna naknada za ostatak razdoblja obveznog trajanja ugovora ili naknada u visini popusta na robu i usluge koje je korisnik ostvario. Naknada se naplaćuje bez PDV-a. Naknada za priključak i aktivaciju usluge odnosi se na prvu aktivaciju usluge i svaku izmjenu vrste i opsega usluge, tj. sve kombinacije promjena između 1D, 2D i 3D paketa.

3.2. poziVi preMa fikSNiM i MobilNiM MreŽaMa uNutar HrVatSke

tarifno razdoblje t2 kn/min

t3kn/min

pozivi prema fiksnim mrežama 0,22 0,12pozivi unutar b.net usluge 0,12 0,08pozivi prema mobilnim mrežama 1,63 0,87Naknada za uspostavu poziva 0,06 kn

Cijene se odnose na pozive koji nisu uključeni u tarifne opcije koje su dio paketa ili ju korisnik samostalno uključi.Pozivi unutar B.net usluge ne odnose se na pozive prema Vip korisnicima

3.3. iNteraktiVNe uSluGe

usluga Mjesečna naknada

b.net tV za van (uključen osnovni paket) 48,78 knb.net tV za van – prošireni paket 49,00 kn

3.4. DoDatNe uSluGe

usluga Mjesečna naknada

Dodatna telefonska linija 20,49 kn

Mjesečna naknada uključuje:1 telefonsku liniju s jednim brojemopciju besplatne minute 55

Preslušavanje poruka B.net Govorne pošte za korisnike B.net telefonske usluge naplaćuje se po cijeni poziva unutar B.net mreže. Narudžba buđenja unutar usluge Telefonsko buđenje naplaćuje se po cijeni poziva unutar B.net mreže.

3.5. DoDatNe opCiJe

opcija Minute uključene u mjesečnu naknadu Mjesečna naknada Naknada za uspostavu poziva

flat neograničeno1 20,49 kn 0,21 knSuperflat neograničeno2 9,90 kn 0,21 knDijaspora 303 40,99 kn 0,00 knbesplatne minute 55 554 0,00 kn 0,00 kn

1 prema svim nacionalnim fiksnim mrežama 2 prema Vip i Tomato mobilnim korisnicima (dostupna za uključenje korisnicima FLAT opcije)3 prema međunarodnim fiksnim destinacijama: Argentina, Australija, Austrija, BIH, Čile, Francuska, Italija, Kanada, Mađarska, Makedonija, Novi Zeland, Njemačka, SAD,

Slovenija, Srbija, Crna Gora, Španjolska, Švicarska, Velika Britanija.4 prema svim nacionalnim fiksnim mrežama (nije moguće koristiti uz druge telefonske opcije)

4.1. paket

paket Mjesečnanaknada

flat 2D (tV + telefon) 129,00 kn

Mjesečna naknada uključuje:

osnovni paket (više od 40 tv programa)flat opcijuDodatne telefonske usluge uključene (prikaz broja pozivatelja - clip, zabrana prikaza broja)

priključak i aktivacija usluge Jednokratnanaknada

bez ugovorne obveze 1.523,37 knuz ugovornu obvezu 12 mjeseci 1.015,24 knuz ugovornu obvezu 24 mjeseca 1,00 kn

Naknada za prijevremeni raskid ugovora obračunava se ovisno o tome što je za korisnika povoljnije: mjesečna naknada za ostatak razdoblja obveznog trajanja ugovora ili naknada u visini popusta na robu i usluge koje je korisnik ostvario. Naknada se naplaćuje bez PDV-a. Naknada za priključak i aktivaciju usluge odnosi se na prvu aktivaciju usluge i svaku izmjenu vrste i opsega usluge, tj. sve kombinacije promjena između 1D, 2D i 3D paketa.

4.2. poziVi preMa fikSNiM i MobilNiM MreŽaMa uNutar HrVatSke

tarifno razdoblje t2kn/min

t3kn/min

pozivi prema fiksnim mrežama 0,22 0,12pozivi unutar b.net usluge 0,12 0,08

4.FLAT 2D paket (TV+telefon)

6

pozivi prema mobilnim mrežama 1,63 0,87Naknada za uspostavu poziva 0,06 kn

Cijene se odnose na pozive koji nisu uključeni u tarifne opcije koje su dio paketa ili ju korisnik samostalno uključi.Pozivi unutar B.net usluge ne odnose se na pozive prema Vip korisnicima.

4.3. DoDatNe opCiJe

telefon opcije Minute uključene u mjesečnu naknadu Mjesečna naknada Naknada za uspostavu poziva

flat neograničeno1 18,45 kn 0,21 knSuperflat neograničeno2 9,90 kn 0,21 knDijaspora 303 40,99 kn 0,00 knbesplatne minute 55 554 0,00 kn 0,00 kn

1 prema svim nacionalnim fiksnim mrežama 2 prema Vip i Tomato mobilnim korisnicima (dostupna za uključenje korisnicima FLAT opcije)3 prema međunarodnim fiksnim destinacijama: Argentina, Australija, Austrija, BIH, Čile, Francuska, Italija, Kanada, Mađarska, Makedonija, Novi Zeland, Njemačka, SAD,

Slovenija, Srbija, Crna Gora, Španjolska, Švicarska, Velika Britanija.4 prema svim nacionalnim fiksnim mrežama (nije moguće koristiti uz druge telefonske opcije)

tV opcije

Mjesečna naknada do 30.11.2013. Mjesečna naknada od 1.12.2013.

prošireni paket 39,80 kn 49,00 kn

premium paketi Mjesečna naknada

Hbo preMiuM HD paket 79,00 kn

Hbo paket (Hbo + Hbo CoMeDY + Hbo on Demand) 56,90 kn

CiNeMaX paket 30,74 kn

HuStler tV 31,76 kn

XfilM preMiuM HD paket 99,00 kn

XpreMiuM HD 1 45,00 kn

XpreMiuM HD 2 45,00 kn

XpreMiuM HD paket 79,00 kn

Mjesečna naknada uz Hbo preMiuM HD Mjesečna naknada

piNk pluS 39,96 kn 54,30 kn

tematski paketi Mjesečna naknada uz prošireni paket Mjesečna naknada

informativni paket 15,37 kn 30,74 kn

Dječji paket 15,37 kn 30,74 kn

Sportski paket 20,49 kn 40,99 kn

Glazbeni paket 15,37 kn 30,74 kn

balkanski paket 20,49 kn 40,99 kn

X paket 20,49 kn 40,99 kn

tematski HD paketi

Start HD paket 30,74 kn

Sportski HD paket 39,90 kn

komplet HD paket 59,90 kn

4.4. iNteraktiVNe uSluGe

usluga

Mjesečna naknada1 Mjesečna naknada

Videoklub 35,56 kn 50,80 kn

Mjesečna naknada

oYo paket 35,00 kn

Moja snimalica 60 Gb (~ 25 sati) 24,99 kn

Moja snimalica 150 Gb (~ 60 sati) 49,99 kn

b.net tV za van (uključen osnovni paket) 24,39 kn

b.net tV za van – prošireni paket3 0,00 kn

Jednokratna kupnja/posudba2

plati pa vidi 0,00 – 100,00 kn

Videoteka 0,00 - 19,88 kn1 uz HBO PREMIUM HD paket, XFILM PREMIUM HD PAKET ili SUPERBRZE 3D pakete.2 Unutar kataloga Videoteke i kataloga Plati pa vidi definirana je cijena svakog pojedinog naslova.3 Dostupno uz uključen Prošireni paket na osnovnoj TV usluzi.

4.5. NaJaM DoDatNoG priJaMNika

Dodatni prijamnik Mjesečna naknada

Najam dodatnog digitalnog SD prijamnika 30,74 knDoplata za najam HD prijamnika1 29,25 kn

1 Uvjet za uslugu je pretplata na uslugu Najam dodatnog digitalnog SD prijamnika.

7

4.6. DoDatNe opCiJe

usluga Mjesečna naknada

Dodatna telefonska linija 20,49 kn

Mjesečna naknada uključuje:

1 telefonsku liniju s jednim brojemopciju besplatne minute 55

Preslušavanje poruka B.net Govorne pošte za korisnike B.net telefonske usluge naplaćuje se po cijeni poziva unutar B.net mreže. Narudžba buđenja unutar usluge Telefonsko buđenje naplaćuje se po cijeni poziva unutar B.net mreže.

5.1. paketi

paket Mjesečna naknada

Superbrzi 2D paket (internet + telefon) 162,91 knSuperCarNet 2D paket (internet + telefon)1 129,00 kn

Mjesečna naknada uključuje:

1 telefonsku liniju s jednim brojemflat opcijuDodatne telefonske usluge (prikaz broja pozivatelja – clip, zabrana prikaza broja)neograničeni internet promet brzine od 8,4/0,625 do 12/1,25 mbps

1 Navedeni paket moguće je aktivirati od 01.09. do 31.12.2013.

priključak i aktivacija usluge Jednokratna naknada

bez ugovorne obveze 1.523,37 knuz ugovornu obvezu 12 mjeseci 1.015,24 knuz ugovornu obvezu 24 mjeseca 1,00 kn

Naknada za prijevremeni raskid ugovora obračunava se ovisno o tome što je za korisnika povoljnije: mjesečna naknada za ostatak razdoblja obveznog trajanja ugovora ili naknada u visini popusta na robu i usluge koje je korisnik ostvario. Naknada se naplaćuje bez PDV-a. Naknada za priključak i aktivaciju usluge odnosi se na prvu aktivaciju usluge i svaku izmjenu vrste i opsega usluge, tj. sve kombinacije promjena između 1D, 2D i 3D paketa.

5.2. poziVi preMa fikSNiM i MobilNiM MreŽaMa uNutar HrVatSke

tarifno razdoblje t2kn/min

t3kn/min

pozivi prema fiksnim mrežama 0,22 0,12

pozivi unutar b.net usluge 0,12 0,08

pozivi prema mobilnim mrežama 1,63 0,87Naknada za uspostavu poziva 0,06 kn

Cijene se odnose na pozive koji nisu uključeni u tarifne opcije koje su dio paketa ili ju korisnik samostalno uključi.Pozivi unutar B.net usluge ne odnose se na pozive prema Vip korisnicima.

5.3. DoDatNe opCiJe

telefon opcije Minute uključene u mjesečnu naknadu Mjesečna naknada Naknada za uspostavu poziva

flat neograničeno1 18,45 kn 0,21 knSuperflat neograničeno2 9,90 kn 0,21 knDijaspora 303 40,99 kn 0,00 knbesplatne minute 55 554 0,00 kn 0,00 kn

1 prema svim nacionalnim fiksnim mrežama 2 prema Vip i Tomato mobilnim korisnicima (dostupna za uključenje korisnicima FLAT opcije)3 prema međunarodnim fiksnim destinacijama: Argentina, Australija, Austrija, BIH, Čile, Francuska, Italija, Kanada, Mađarska, Makedonija, Novi Zeland, Njemačka, SAD,

Slovenija, Srbija, Crna Gora, Španjolska, Švicarska, Velika Britanija.4 prema svim nacionalnim fiksnim mrežama (nije moguće koristiti uz druge telefonske opcije)

internet opcije brzina (Mbps) Mjesečna naknada

turbointernet 20 od 14/1,25 do 20/1,25 mbps 50,00 knturbointernet 40 od 28/1,50 do 40/3,00 mbps 450,00 knturbointernet 60 od 42/3,00 do 60/5,00 mbps 550,00 knStalna ip adresa 202,24 kninternet plus 303,86 kn

Internet opcije nisu dostupne za uključenje CARNet korisnicima.

5.4. iNteraktiVNe uSluGe

usluga Mjesečna naknada

b.net tV za van (uključen osnovni paket) 48,78 knb.net tV za van – prošireni paket 49,00 kn Hbo Go 69,90 kn

5. SUPERBRZI 2D paket (internet+telefon)

8

5.5. NaJaM MoDeMa

opcija Jednokratna naknada Mjesečna naknada

Žični modem (osnovna vrsta modema) 303,86 kn 14,34 kn

bežični (WlaN) modem/router s 4-portswitchem 507,11 kn 29,72 kn

5.6. DoDatNe uSluGe

usluga Mjesečna naknada

Dodatna telefonska linija 20,49 kn

Mjesečna naknada uključuje:

1 telefonsku liniju s jednim brojemopciju besplatne minute 55

Preslušavanje poruka B.net Govorne pošte za korisnike B.net telefonske usluge naplaćuje se po cijeni poziva unutar B.net mreže. Narudžba buđenja unutar usluge Telefonsko buđenje naplaćuje se po cijeni poziva unutar B.net mreže.

6.1. paketi

paket Mjesečna naknada

Superbrzi 2D paket (tV + internet) 169,91 kn

SuperCarNet 2D paket (tV + internet)1 155,00 kn

Mjesečna naknada uključuje:

osnovni paket (više od 40 tv programa)neograničeni internet promet brzine od 8,4/0,625 do 12/1,25 mbps

1 Navedeni paket moguće je aktivirati od 01.09. do 31.12.2013.

priključak i aktivacija usluge Jednokratna naknada

bez ugovorne obveze 1.523,37 kn

uz ugovornu obvezu 12 mjeseci 1.015,24 kn

uz ugovornu obvezu 24 mjeseca 1,00 kn

Naknada za prijevremeni raskid ugovora obračunava se ovisno o tome što je za korisnika povoljnije: mjesečna naknada za ostatak razdoblja obveznog trajanja ugovora ili naknada u visini popusta na robu i usluge koje je korisnik ostvario. Naknada se naplaćuje bez PDV-a. Naknada za priključak i aktivaciju usluge odnosi se na prvu aktivaciju usluge i svaku izmjenu vrste i opsega usluge, tj. sve kombinacije promjena između 1D, 2D i 3D paketa.

6.2. DoDatNe opCiJe

internet opcije brzina (Mbps) Mjesečna naknada

turbointernet 20 od 14/1,25 do 20/1,25 mbps 50,00 kn

turbointernet 40 od 28/1,50 do 40/3,00 mbps 450,00 kn

turbointernet 60 od 42/3,00 do 60/5,00 mbps 550,00 kn

Stalna ip adresa 202,24 kn

internet plus 303,86 kn

Internet opcije nisu dostupne za uključenje CARNet korisnicima.

tV opcije

Mjesečna naknada do 30.11.2013. Mjesečna naknada od 1.12.2013.

prošireni paket 39,80 kn 49,00 kn

premium paketi Mjesečna naknada

Hbo preMiuM HD paket 79,00 kn

Hbo paket (Hbo + Hbo CoMeDY + Hbo on Demand) 56,90 kn

CiNeMaX paket 30,74 kn

HuStler tV 31,76 kn

XfilM preMiuM HD paket 99,00 kn

XpreMiuM HD 1 45,00 kn

XpreMiuM HD 2 45,00 kn

XpreMiuM HD paket 79,00 kn

Mjesečna naknada uz Hbo preMiuM HD Mjesečna naknada

piNk pluS 39,96 kn 54,30 kn

tematski paketi Mjesečna naknada uz prošireni paket Mjesečna naknada

informativni paket 15,37 kn 30,74 kn

6. SUPERBRZI 2D paketi (TV+internet)

9

Dječji paket 15,37 kn 30,74 kn

Sportski paket 20,49 kn 40,99 kn

Glazbeni paket 15,37 kn 30,74 kn

balkanski paket 20,49 kn 40,99 kn

X paket 20,49 kn 40,99 kn

tematski HD paketi

Start HD paket 30,74 kn

Sportski HD paket 39,90 kn

komplet HD paket 59,90 kn

6.3. iNteraktiVNe uSluGe

usluga

Mjesečna naknada1 Mjesečna naknada

Videoklub 35,56 kn 50,80 kn

Mjesečna naknada

oYo paket 35,00 kn

Moja snimalica 60 Gb (~ 25 sati) 24,99 kn

Moja snimalica 150 Gb (~ 60 sati) 49,99 kn

b.net tV za van (uključen osnovni paket) 24,39 kn

b.net tV za van – prošireni paket3 0,00 kn

Jednokratna kupnja/posudba2

plati pa vidi 0,00 – 100,00 kn

Videoteka 0,00 - 19,88 kn

1 uz HBO PREMIUM HD paket, XFILM PREMIUM HD PAKET ili SUPERBRZE 3D pakete.2 Unutar kataloga Videoteke i kataloga Plati pa vidi definirana je cijena svakog pojedinog naslova.3 Dostupno uz uključen Prošireni paket na osnovnoj TV usluzi.

6.4. NaJaM MoDeMa

opcija Jednokratna naknada Mjesečna naknada

Žični modem (osnovna vrsta modema) 303,86 kn 14,34 kn

bežični (WlaN) modem/router s 4-portswitchem 507,11 kn 29,72 kn

6.5. NaJaM DoDatNoG priJaMNika

Dodatni prijamnik Mjesečna naknada

Najam dodatnog digitalnog SD prijamnika 30,74 kn

Doplata za najam HD prijamnika1 29,25 kn

1 Uvjet za uslugu je pretplata na uslugu Najam dodatnog digitalnog SD prijamnika.

7.1. paketi

paket Mjesečna naknada

Superbrzi 3D 230,53 kn

SuperCarNet 3D 195,70 kn

Mjesečna naknada uključuje:

1 telefonsku liniju s jednim brojemopciju flatosnovni paket (više od 40 tv programa)neograničeni internet promet brzine od 8,4/0,625 do 12/1,25 mbps

priključak i aktivacija usluge Jednokratna naknada

bez ugovorne obveze 1.523,37 kn

uz ugovornu obvezu 12 mjeseci 1.015,24 kn

uz ugovornu obvezu 24 mjeseca 1,00 kn

Naknada za prijevremeni raskid ugovora obračunava se ovisno o tome što je za korisnika povoljnije: mjesečna naknada za ostatak razdoblja obveznog trajanja ugovora ili naknada u visini popusta na robu i usluge koje je korisnik ostvario. Naknada se naplaćuje bez PDV-a. Naknada za priključak i aktivaciju usluge odnosi se na prvu aktivaciju usluge i svaku izmjenu vrste i opsega usluge, tj. sve kombinacije promjena između 1D, 2D i 3D paketa.

7. SUPERBRZI 3D paketi (TV+internet+telefon)

10

7.2. poziVi preMa fikSNiM i MobilNiM MreŽaMa uNutar HrVatSke

tarifno razdoblje t2kn/min

t3kn/min

pozivi prema fiksnim mrežama 0,22 0,12

pozivi unutar b.net usluge 0,12 0,08

pozivi prema mobilnim mrežama 1,63 0,87

Naknada za uspostavu poziva 0,06 kn

Cijene se odnose na pozive koji nisu uključeni u tarifne opcije koje su dio paketa ili ju korisnik samostalno uključi.Pozivi unutar B.net usluge ne odnose se na pozive prema Vip korisnicima.

7.3. DoDatNe opCiJe

internet opcije brzina (Mbps) Mjesečna naknada

turbointernet 20 od 14/1,25 do 20/1,25 mbps 50,00 kn

turbointernet 40 od 28/1,50 do 40/3,00 mbps 450,00 kn

turbointernet 60 od 42/3,00 do 60/5,00 mbps 550,00 kn

Stalna ip adresa 202,24 kn

internet plus 303,86 kn

Turbointernet opcije nisu dostupne za uključenje CARNet korisnicima.

tV opcije

Mjesečna naknada do 30.11.2013. Mjesečna naknada od 1.12.2013.

prošireni paket 39,80 kn 49,00 kn

premium paketi Mjesečna naknada

Hbo preMiuM HD paket 79,00 kn

Hbo paket (Hbo + Hbo CoMeDY + Hbo on Demand) 56,90 kn

CiNeMaX paket 30,74 kn

HuStler tV 31,76 kn

XfilM preMiuM HD paket 99,00 kn

XpreMiuM HD 1 45,00 kn

XpreMiuM HD 2 45,00 kn

XpreMiuM HD paket 79,00 kn

Mjesečna naknada uz Hbo preMiuM HD Mjesečna naknada

piNk pluS 39,96 kn 54,30 kn

tematski paketi Mjesečna naknada uz prošireni paket Mjesečna naknada

informativni paket 15,37 kn 30,74 kn

Dječji paket 15,37 kn 30,74 kn

Sportski paket 20,49 kn 40,99 kn

Glazbeni paket 15,37 kn 30,74 kn

balkanski paket 20,49 kn 40,99 kn

X paket 20,49 kn 40,99 kn

tematski HD paketi

Start HD paket 30,74 kn

Sportski HD paket 39,90 kn

komplet HD paket 59,90 kn

telefon opcije Minute uključene u mjesečnu naknadu Mjesečna naknada Naknada za uspostavu poziva

flat neograničeno1 18,45 kn 0,21 kn

Superflat neograničeno2 9,90 kn 0,21 kn

Dijaspora 303 40,99 kn 0,00 kn

besplatne minute 55 554 0,00 kn 0,00 kn

1 prema svim nacionalnim fiksnim mrežama 2 prema Vip i Tomato mobilnim korisnicima (dostupna za uključenje korisnicima FLAT opcije)3 prema međunarodnim fiksnim destinacijama: Argentina, Australija, Austrija, BIH, Čile, Francuska, Italija, Kanada, Mađarska, Makedonija, Novi Zeland, Njemačka, SAD,

Slovenija, Srbija, Crna Gora, Španjolska, Švicarska, Velika Britanija.4 prema svim nacionalnim fiksnim mrežama (nije moguće koristiti uz druge telefonske opcije)

7.4. iNteraktiVNe uSluGe

usluga

Mjesečna naknada1 Mjesečna naknada

Videoklub 35,56 kn 50,80 kn

11

Mjesečna naknada

oYo paket 35,00 kn

Moja snimalica 60 Gb (~ 25 sati) 24,99 kn

Moja snimalica 150 Gb (~ 60 sati) 49,99 kn

b.net tV za van (uključen osnovni paket) 24,39 kn

b.net tV za van – prošireni paket3 0,00 kn

Jednokratna kupnja/posudba2

plati pa vidi 0,00 – 100,00 knVideoteka 0,00 - 19,88 kn

1 uz HBO PREMIUM HD paket, XFILM PREMIUM HD PAKET ili SUPERBRZE 3D pakete.2 Unutar kataloga Videoteke i kataloga Plati pa vidi definirana je cijena svakog pojedinog naslova.3 Dostupno uz uključen Prošireni paket na osnovnoj TV usluzi.

7.5. NaJaM MoDeMa

opcija Jednokratna naknada Mjesečna naknada

Žični modem (osnovna vrsta modema) 303,86 kn 14,34 knbežični (WlaN) modem/router s 4-portswitchem 507,11 kn 29,72 kn

7.6. NaJaM DoDatNoG priJaMNika

Dodatni prijamnik Mjesečna naknada

Najam dodatnog digitalnog SD prijamnika 30,74 kn

Doplata za najam HD prijamnika1 29,25 kn1 Uvjet za uslugu je pretplata na uslugu Najam dodatnog digitalnog SD prijamnika.

7.7. DoDatNe uSluGe

usluga Mjesečna naknada

Dodatna telefonska linija 20,49 kn

Mjesečna naknada uključuje:

1 telefonsku liniju s jednim brojemopciju besplatne minute 55

Preslušavanje poruka B.net Govorne pošte za korisnike B.net telefonske usluge naplaćuje se po cijeni poziva unutar B.net mreže. Narudžba buđenja unutar usluge Telefonsko buđenje naplaćuje se po cijeni poziva unutar B.net mreže.

usluga Jednokratna naknada

zamjena modema/routera na zahtjev 61,47 knprvi dodatni tV priključak 100,61 knDrugi dodatni tV priključak 200,00 knpriključenje obiteljske kuće ili privatnog objekta na kabelsku infrastrukturu1 508,13 knpaket a - konferencija, poziv na čekanju (hold) 20,33 knpaket b - konferencija, poziv na čekanju (hold), zabrana slanja vlastitog broja (trajno) 30,49 kn promjena telefonskog broja 50,81 knodabir dana sklapanja pretplatničkog ugovora 507,11 knodustanak od instalacije priključka2 507,11 knpromjena lokacije priključka3 100,61 knintervencija na lokaciji korisnika na zahtjev pretplatnika4 152,44 knuključenje korisnika isključenog iz razloga neplaćanja – Soft5 15,37 knuključenje korisnika isključenog iz razloga neplaćanja – HarD6 101,43 knuključenje korisnika isključenog na zahtjev korisnika - mirovanje 101,43 knDodatni radovi 187,50 kn/hpreuzimanje priključka uz dugovanje (stari korisnik je isključen zbog nepodmirenih dugovanja) naknada za priključakb.net tV za van – aktivacija dva dodatna uređaja 30,48 kn

1 U slučaju odstupanja cijene priključenja obiteljske kuće ili privatnog objekta na kabelsku infrastrukturu više od 15% od navedene cijene kreira se posebna ponuda. Na cijenu se dodaje cijena priključka i aktivacije usluga, ovisno o odabranoj usluzi i trajanju ugovorne obveze.

2 Naplaćuje se u slučaju odustanka korisnika od instalacije nakon isteka zakonski predviđenog roka za odustanak u trenutku nakon dolaska tehničara na instalaciju.3 Promjena lokacije priključka je moguća samo ako su zadovoljeni sljedeći uvjeti:

1. Postoji B.net mreža na novoj lokaciji; 2. Na staroj lokaciji su podmirena sva dugovanja.

4 Naplaćuje se u slučaju da nakon aktivacije usluge pretplatnik ne može koristiti usluge ili postoje smetnje u prijamu signala iz razloga izvan područja odgovornosti B.neta.5 Softversko, odnosno administrativno isključenje usluga.6 Fizičko isključenje usluga na lokaciji korisnika.

8. JEDNOKRATNE NAKNADE

12

oprema* Jednokratna naknada

b.net SD digitalni prijamnik 813,01 kn

b.net HD digitalni prijamnik1 2.032,52 kn

Smart kartica za digitalni prijamnik 101,63 kn

Daljinski upravljač 101,63 kn

kabel sa strujnim adapterom 40,65 kn

antenski (rf) kabel 15,24 kn

SCart kabel 15,24 kn

HDMi kabel 30,49 kn

uSb/eSatakabel 50,00 kn

b.net tvrdi (hard) disk za aSG 8100 1.000,00 kn

Modem 345,53 kn

Mrežni kabel 15,24 kn

* Oprema nije na prodaju. Navedene naknade opreme se odnose na trošak opreme u slučaju da korisnik nije omogućio odnošenje opreme ili je osobno nije vratio zbog oštećenja, gubitka ili sl.

1 B.net HD digitalni prijamnici TT C861, TT C871 i ASG 8100

oprema Jednokratna naknada

WlaN router 1 425,81 knWlaN pCMCi kartica2 181,91 knWlaN uSb adapter 2 181,91 kn

1 Ponuđeni routeri imaju integriran 4-port switch, odnosno moguće je žično spajanje do četiri računala.2 WLAN PCMCI i USB adapter moguće je kupiti samo uz bežični (WLAN) modem.

10.1. poziVi preMa MeđuNaroDNiM DeStiNaCiJaMa

pozivi tarifno razdoblje kn/min

europa 1 t1 1,73europa 2 t1 2,11Svijet 1 t1 3,49Svijet 2 t1 6,88Svijet 3 t1 28,75europa Mobile 1 t1 2,88europa Mobile 2 t1 2,23europa Mobile 3 t1 2,66europa Mobile 4 t1 3,73Naknada za uspostavu poziva 0,06

10.2. uSluGe S poSebNoM tarifoM

broj usluga kn/poziv

95, 18095 točno vrijeme 2,50970, 1777 taxi 0,94988, 11888 informacije o brojevima 4,0596, 1296 brzojav 2,2511880 imenik 2,751414 eko taXi 1,24061 xx xx usluga telefonskog glasovanja 0,94061 5x xx usluga telefonskog glasovanja 3,75065 xx xx nagradne igre 1,50

broj usluga kn/min

981, 18981 opće informacije 7,109166, 18166 vremenska prognoza 3,759841, 18841 Sportske informacije 6,381212 taxi cammeo 1,2512345 Hrvatski memo 7,9618811 Drugo mišljenje 6,999100, 18100 telefonsko buđenje 1,25062 x, 072 x usluga jedinstvenog pristupnog broja 0,29

10. TELEFONSKI PROMET

9. OPREMA

13

10.3. beSplatNi poziVi

broj usluga

0800 13 12 b.net služba za korisnike0800 13 13 nazovi! kupi!92, 192 policija93, 193 vatrogasci94, 194 Hitna medicinska pomoć112 jedinstveni broj hitnih služba987, 1987 Hak pomoćna cesti9155 Spašavanje na moru116000 centar za nestalu djecu116006 pozivni centar za žrtve zločina116111 pozivni broj za djecu9911 b.net Služba za korisnike – podrška korisnicima b.net telefonske usluge

10.4. MeđuNaroDNe zoNeeuropa 1 - austrija, bosna i Hercegovina, crna gora, češka republika, italija, mađarska, njemačka, San marino, Slovačka, Slovenija, Srbija, Država vatikanskoga

grada

europa 2 - albanija, andora, belgija, bjelarus, bugarska, cipar, Danska, estonija, finska, francuska, grčka, irska, island, latvija, lihtenštajn, litva, luksemburg, makedonija, malta, republika moldova, monako, nizozemska, norveška, poljska, portugal, rumunjska, Španjolska, Švedska, Švicarska, turska, ukrajina, ujedinjena kraljevina velike britanije i Sjeverne irske

Svijet 1 - aljaska (SaD), alžir, američki Djevičanski otoci, australija, bahrein, brazil, gibraltar, gruzija, Havaji (SaD), kanada, libija, maroko, meksiko, portoriko, ruska federacija, Sjedinjene američke Države

Svijet 2 - afganistan, američka Samoa, angvila, angola, antigvai barbuda, argentina, armenija, aruba, ascension, australski antarktički teritorij, azerbajdžan, bahami, bangladeš, barbados, belize, benin, bermudi, bocvana, bolivija, britanski Djevičanski otoci, brunej Darussalam, burkina faso, burma/mianmar, burundi, butan, čad, čile, Džibuti, Demokratska narodna republika koreja, Diego garcia, Dominika, Dominikanska republika, egipat, ekvador, ekvatorska gvineja, el Salvador, eritreja, etiopija, falklandski otoci, farskiotoci, fidži, filipini, francuska gvajana, francuska polinezija, gabon, gambija, gana, grenada, grenland, guam, gvadalupa, gvajana, gvatemala, gvineja, gvineja bisau, Haiti, Honduras, Hong kong, indija, indonezija, irak, iran, izrael, jamajka, japan, jemen, jordan, južna afrika, kabo verde, kajmanski otoci, kambodža, kamerun, katar, kazahstan, kenija, kina, kirgistan, kiribati, kolumbija, kongo, kostarika, kuba, cookovi otoci, kuvajt, laoska narodna Demokratska republika, lesoto, libanon, liberija, madagaskar, makao, malavi, maldivi, malezija, mali, marijanski otoci, maršalovi otoci, martinik, mauricijus, mauritanija, mayotte i komori, mikronezija, mongolija, montserrat, mozambik, namibija, nauru, nepal, niger, nigerija, nikaragva, niue, nizozemski antili, nova kaledonija, novi zeland, oman, otoci turks i caicos, otok norfolk, pakistan, palau, palestina, panama, papua nova gvineja, paragvaj, peru, republika koreja, réunion, ruanda, Sveti tomai prinsipe, Saudijska arabija, Sejšeli, Senegal, Sijera leone, Singapur, Sirijska arapska republika, Salomonovi otoci, Samoa, Somalija, Srednjoafrička republika, Šri lanka, Sudan, Surinam, Sveta Helena, Sveta lucija, Sveti kristofori nevis, Sveti petari mikelon, Sveti vincent i grenadini, Svazi, tadžikistan, tajland, republika kina na tajvanu, ujedinjena republika tanzanija, timor-leste, togo, tokelau, tonga, trinidad i tobago, tunis, turkmenistan, tuvalu, uganda, ujedinjeni arapski emirati, urugvaj, uzbekistan, vanuatu, venezuela, vijetnam, Wallis i futuna, zambija, zimbabve

Svijet 3 – obala bjelokosti

europa Mobile 1 - austrija

europa Mobile 2 – bosna i Hercegovina, češka republika, italija, mađarska, njemačka, Slovačka, Slovenija, Srbija, crna gora

europa Mobile 3 - grčka, poljska, portugal

europa Mobile 4 - francuska, Švicarska

11.1. iSkaziVaNJe CiJeNaukoliko nije drugačije naznačeno:

• za govorne pozive cijene su iskazane u kunama po minuti (kn/min)• za uspostavu poziva cijene su iskazane u kunama po uspostavljenom pozivu• mjesečne naknade su iskazane u kunama (kn)• sve cijene uključuju pDV

u cijenu pretplate za privatne korisnike tv usluge, telefona i interneta te svih 2D i 3D pakete, uključena je mjesečna naknada za pristup elektroničkoj komunikacijskom mreži u iznosu od 62,50 kn.posebni popusti se mogu odobriti s obzirom na uvjete spajanja ili instalacije tehničkih sustava ili implementacije pristupne mreže u pojedinom građevinskom objektu, te u slučaju drugih posebnih okolnosti.

11.2. tarifNa razDoblJa• t1 – svaki dan 0 – 24 sata• t2 – svaki dan 7 - 19 sati• t3 – svaki dan od 19 – 7 sati, nedjeljom i blagdanom 0 – 24 sata

11.3. obračuNSka razDoblJaobračunska jedinica za govorne pozive unutar Hrvatske i prema međunarodnim destinacijama iznose 1 sekundu ukoliko nije drugačije navedeno uz pojedini tarifni model, opciju ili uslugu.

11.4. b.Net koriSNiCib.net korisnicima se smatraju korisnici b.net tarifnih paketa, opcija i usluga. usluge unutar b.net usluge se odnose na pozive prema b.net korisnicima, a ne odnose na pozive prema vip korisnicima. pozivi prema vip korisnicima fiksne linije naplaćuju se kao pozivi prema fiksnim mrežama, a prema vip i tomato mobilnim korisnicima kao pozivi prema mobilnim mrežama.

11.5. uGoVorNa obVezaminimalno trajanje ugovora za internet opcije, tv opcije, telefon opcije, najam dodatnog prijamnika, dodatnu telefonsku liniju i interaktivne usluge (videoklub, oYo, moja snimalica 60 gb, moja snimalica 150 gb, b.net tv za van, Hbo go) je 12 mjeseci.

11. NAPOMENE

14

premotaj u budućnost

promotivno razdoblje: 19.11.2013. – 31.12.2013.

promotivne pogodnosti za nove korisnike:1. osnovni paket - 6 mjeseci mjesečna naknada 1kn/mj.2. flat 2D paket (tv + telefon) - 6 mjeseci mjesečna naknada 69,00kn.3. Superbrzi 2D (tv + internet) ili Supercarnet 2D (tv + internet) - 6 mjeseci mjesečna naknada 96,00kn.4. Superbrzi 3D ili Supercarnet 3D - 6 mjeseci mjesečna naknadua 162,91kn.

ponuda je dostupna uz ugovornu obvezu 24 mjesec.

promotivne pogodnosti za postojeće korisnike koji proširuju uslugu:9 mjeseci mjesečna naknada po cijeni paketa kojeg korisnik koristi prilikom proširenja usluge na 2D ili 3D paket uz ugovornu obvezu 24 mjeseca. ponuda je dostupna 1D korisnicima koji proširuju uslugu na 2D ili 3D te 2D korisnicima koji proširuju uslugu na 3D paket, osim carnet korisnika.

promotivne pogodnosti za dodatne tV usluge, dostupne novim korisnicima i postojećim korisnicima koji uslugu proširuju tV uslugom:1. moja snimalica 60 gb - 6 mjeseci mjesečna naknada 1kn/mj.2. moja snimalica 150 gb - 6 mjeseci mjesečna naknada 1kn/mj.3. b.net tv za van - 6 mjeseci mjesečna naknada 1kn/mj.

ponuda je dostupna uz ugovornu obvezu 12 mjeseci.

promotivne pogodnosti za dodatne tV usluge, dostupne novim korisnicima:1. Hbo paket (Hbo + Hbo comeDY + Hob on Demand) - 6 mjeseci mjesečna naknada 1kn/mj.2. Hbo premium HD paket - 6 mjeseci mjesečna naknada 1kn/mj.

ponuda je dostupna uz ugovornu obvezu 12 mjeseci.

promotivne pogodnosti za korisnike analogne tV usluge:1. Hbo paket (Hbo + Hbo comeDY + Hob on Demand) - 6 mjeseci mjesečna naknada 1kn/mj.2. Hbo premium HD paket - 6 mjeseci mjesečna naknada 1kn/mj.

ponuda je dostupna uz ugovornu obvezu 12 mjeseci.

b.net tV za van – prošireni paket

promotivno razdoblje: 19.11.2013. – 31.3.2014.

promotivne pogodnosti: korisnik koji u promotivnom period uključi b.net tv za van uslugu, dobiva prošireni paket besplatno do 31.3.2014. uz ugovornu obvezu na 12 mjeseci.

kolektiva - proljeće 2013

promotivno razdoblje: 20.06.2013. - 28.02.2014.

promotivne pogodnosti: 1. 6 mjeseca mjesečna naknada 1 kn uz ugovornu obvezu 24 mjeseca za pakete Superbrzi 3D paket uz kupon kolektive. ponuda je namijenjena

novim korisnicima.2. 6 mjeseca mjesečna naknada 1 kn uz ugovornu obvezu 12 mjeseci za tematske pakete uz kupon kolektive. ponuda je namijenjena novim

korisnicima i postojećim korisnicima za tematske pakete koje ne koriste.

produljenje ugovora za korisnike Superbrzi 3D paketapromotivno razdoblje: 19.11.2013. – 31.12.2013.promotivne pogodnosti za postojeće korisnike Superbrzi 3D paketa:

1. moja snimalica 60 gb - 6 mjeseci mjesečna naknada 1kn/mj.2. moja snimalica 150 gb - 6 mjeseci mjesečna naknada 1kn/mj.3. b.net tv za van - 6 mjeseci mjesečna naknada 1kn/mj.

ponuda je dostupna uz ugovornu obvezu 24 mjeseca za Superbrzi 3D paket i 12 mjeseci za dodatne usluge.

telefon 2013promotivno razdoblje: 15.08.2013. - 31.12.2013.promotivne pogodnosti:

1. 6 mjeseci mjesečna naknada flat 1D paketa = 1 kn mjesečno uz ugovornu obvezu 24 mjeseca.ponuda je namijenjena novim korisnicima.

Videoklub u pola cijenepromotivno razdoblje: 02.06.2013. - 31.12.2013.promotivna pogodnost: 12 mjeseci mjesečna naknada 25,40 kn uz ugovornu obvezu 12 mjeseci uz Suprebrzi 3D paket, Superbrzi 3Dcarnet paket, Hbo premium HD paket ili Xfilm premium HD paket.ponuda je dostupna svim novim i postojećim korisnicima koji uslugu aktiviraju u promotivnom razdoblju.

Hbo premium HD paket i XfilM premium HD paketpromotivno razdoblje: 26.12.2012. - 31.03.2014.promotivne pogodnosti:

1. Hbo premium HD paket: mjesečna naknada 56,60 kn do 31.03.2014. uz ugovornu obvezu od 12 mjeseci.2. Xfilm premium HD paket: mjesečna naknada 74,32 kn do 31.03.2014. uz ugovornu obvezu od 12 mjeseci.

promocija je dostupna svim postojećim i novim korisnicima koji postanu korisnici Hbo premium HD i Xfilm premium HD paketa.

oYo try&buy 1 mjesecpromotivno razdoblje: 30.09.2013. – 10.11.2013.promotivne pogodnosti:

1. korisnik televizije koji u promotivnom periodu uzme oYo paket, dobiva 1 mjesec probnog perioda za 1 kn/mj. promocija vrijedi uz ugovornu obvezu na 12 mjeseci.

12. PROMOTIVNE PONUDE

15

internet paket brzina (Mbps) Mjesečna naknada

MeGa 16 od 11,2/0,5 do 16/0,75 mbps 148,57 kn

MeGa 25 od 17,5/0,75 do 25/1,50 mbps 444,67 kn

bora 310,45 kn

Scirocco 230,53 kn

tV paketi Mjesečna naknada

osnovni S paket 78,95 kn

telefon paketi Mjesečna naknada

telefon 56,35 kn

Mjesečna naknada uključuje:

1 telefonsku liniju s jednim brojemopciju besplatne minute 55

paket Mjesečna naknada

2D paket (tV + telefon) 109,43 kn

Mjesečna naknada uključuje:

osnovni paket (više od 40 tv programa)opciju besplatne minute 55

internet opcije brzina (Mbps) Mjesečna naknada

turbo 26 od 20/1,25 do 26/1,25 mbps 122,92 kn

turbo 32 od 26/1,25 do 32/1,50 mbps 307,38 kn

tV opcije Mjesečnanaknada

XfilM paket 74,32 kn

Mjesečna naknda uz Hbo paket

CiNeMaX paket 14,23 kn

promotivne ponude

SpriNterNet iii

promotivno razdoblje: 01.09.2013. – 18.11.2013.

promotivne pogodnosti: 1. Superbrzi 1D/Supercarnet 1D - prvih 6 mjeseci 1,00 kn/mj2. Superbrzi 2D/Supercarnet 2D (tv + internet) - prvih 6 mjeseci 88,95 kn/mj (mjesečna naknada osnovnog tv paketa)3. Superbrzi 2D/Supercarnet 2D (internet + telefon) - prvih 6 mjeseci 69,00 kn/mj (mjesečna naknada flat 1D paketa)4. Superbrzi 3D/Supercarnet 3D (televizija + internet + telefon) - prvih 6 mjeseci 129,00 kn/mj (mjesečna naknada Superflat 2D paketa)

ponuda je namijenjena novim korisnicima uz ugovornu obvezu 24 mjeseca.

Nagrada za vjernost 2013

promotivno razdoblje: 01.09.2013. – 18.11.2013.

promotivne pogodnosti: 1. 6 mjeseci mjesečna naknada 1D ili 2D paketa kojeg korisnik ima u trenutku proširenja usluge uz ugovornu obvezu 24 mjeseca. ponuda je

dostupna postojećim korisnicima koji proširuju uslugu s 1D na 2D, 1D na 3D ili 2D na 3D uslugu osim korisnika carneta.ponuda je dostupna postojećim korisnicima.

telefon 2013

promotivno razdoblje: 15.08.2013. - 31.12.2013.

promotivne pogodnosti: 1. 12 mjeseci mjesečna naknada flat 2D paketa (tv + telefon) = 88,95 kn 12 mjeseci mjesečna naknada 1 kn za turbo internet 20 opciju uz

ugovornu obvezu 12 mjesci za kroisnike 2D i 3D paketa s uključenom internet uslugomponuda je namijenjena novim korisnicima.

13. USLUGE NEDOSTUPNE ZA AKTIVACIJU