CLIL metأ³da - zsp4. CLIL metأ³da 1. Charakteristika CLIL metأ³dy CLIL (Content Language Integrated

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Transcript

 • CLIL metóda

  1. Charakteristika CLIL metódy

  CLIL (Content Language Integrated Learning) je všeobecne uznávaná skratka súhrnne

  označujúca množstvo rozdielnych metodických postupov, ktorých spoločným prvkom je

  integrovanie cudzieho jazyka do výučby iných predmetov a vzdelávacích obsahov.

  Prostredníctvom cudzieho jazyka sa realizuje vyučovanie nejazykových predmetov. Cudzí

  jazyk sa pri tejto inovatívnej metóde stáva prostriedkom, pomocou ktorého sa vzdelanie

  získava. Inými slovami povedané, učiteľ učí daný predmet a zároveň učí a precvičuje aj

  cudzí jazyk.

  CLIL metóda veľmi efektívne podporuje nasledovné potreby žiakov: žiaci sa učia cudzí

  jazyk v prirodzených podmienkach, sústreďujú sa na obsah, o ktorom chcú komunikovať,

  cudzí jazyk sa stáva neoddeliteľnou súčasťou počas procesu učenia. Správne organizované

  a uplatňované metódy CLIL sú zvyčajne pre žiakov veľmi motivujúce. CLIL šetrí čas,

  motivuje žiakov k štúdiu cudzích, ale aj iných predmetov. Zvyšuje kvalitu osvojených

  jazykových zručností detí v bežných triedach na prvom stupni ZŠ. Umožnňuje zmysluplne

  jazyk používať v prirodzených podmienkach. CLIL metóda používaná vo vyučovaní v 1.

  ročníku je založená na veku primeranom a hravom rozvíjaní jazykových schopností

  a zručností. Hlavnou úlohou tejto efektívnej metódy je zbaviť žiaka strachu z cudzieho

  jazyka, nenútene rozvíjať tvorivé spôsoby učenia a zvyšovať aktivitu myslenia.

  Cieľom je získavať a upevňovať základné jazykové zručnosti v komunikácii v cudzom

  jazyku, narábať s jazykom a slovnou zásobou, riešiť zaujímavé úlohy v anglickom jazyku

  na rôznych vyučovacích predmetoch.

  CLIL metóda

 • CLIL metóda skrýva v sebe 4 princípy :

  Obsah - je to, čo učíme : fakty, vedomosti, ktoré žiaci nadobúdajú a s ktorými

  pracujú. Tieto tvoria jadro hodiny.

  Komunikácia - je akýsi kanál, prostredníctvom ktorého sa žiaci dozvedajú fakty, tieto

  posúvajú ďalej, pýtajú sa na veci súvisiace s jadrom vyučovacej hodiny, používajú

  rozprávanie, opis, ... Dôležité je, že žiaci používajú tzv. pracovný jazyk (angličtinu), ten je pre

  nich cestou, komunikačným prostriedkom, ako sa dozvedieť niečo viac, alebo si vypýtať

  informáciu.

  Poznávanie - poukazuje na rozvoj kritického myslenia žiakov. To je práve tá cesta,

  ktorá pomáha žiakom zapojiť všetky zmysly a štýly učenia sa a pritom spájame rôzne oblasti

  života detí a dospelých, ide predmety ako sú prírodoveda, vlastiveda.

  Kultúra - odkazuje na učenie sa iným kultúram, v našom prípade ale nielen tej

  anglicky hovoriacej, ale celkovo kultúram. Keďže vo svete prebieha veľká globalizácia ,

  učíme o rôznorodosti, ale aj integrácii. Žiaci sa cítia byť obyvateľmi Zeme, ale zároveň

  zachovajme v nich to, čo je typické pre našu kultúru. Tá nesmie z nich vymiznúť. Dôležité pri

  tejto vrstve CLILu je povedomie žiakov o svete ako mieste rôznych, ale i jednej kultúry.

  Typy CLIL:

  1. aditívny:

   s nízkou expozíciou cudzieho jazyka (5 – 15%),

   so strednou expozíciou cudzieho jazyka (15 – 50%),

  2. erazívny:

   s vysokou expozíciou cudzieho jazyka (50 – 100%)

   100% cudzieho jazyka = bilingválne vyučovanie

 • 2. Všeobecné ciele CLIL v 1. a 2. ročníku:

  a) Osvojiť si slovnú zásobu k témam škola a trieda, ja a moja rodina, ovocie, zelenina, ročné

  obdobia, čísla do 20, dopravné prostriedky, oblečenie, farby, sviatky.

  b) Umožniť cudzí jazyk zmysluplne používať v modelových situáciách vyplývajúcich

  z reálneho života.

  c) Oboznámiť sa s reáliami Veľkej Británie.

  d) Motivovať žiakov a vzbudiť záujem o komunikáciu v anglickom jazyku.

  2.1 Obsah (tematické celky) pre 1. ročník

  Škola a trieda

  Ja a moja rodina

  Ovocie

  Zelenina

  Ročné obdobia

  Čísla do 20

  Dopravné prostriedky

  Oblečenie

  Farby

  Sviatky (Vianoce, Veľká noc, narodeniny)

  Zaujímavosti Londýna - Westministerský palác, Big Ben, Tower Bridge, Londýnske oko

  2.2 Kognitívne zručnosti (špecifické ciele)

  a) Osvojiť si slovnú zásobu k témam škola a trieda, ja a moja rodina, ovocie, zelenina,

  ročné obdobia, čísla do 20, dopravné prostriedky, oblečenie, farby, sviatky.

  a.1 Pomenovať obrázky školských budov, školských potrieb.

  a.2 Pomenovať členov najbližšej rodiny.

  a.3 Použiť 1. a 2. osobu jednotného čísla v rozhovore.

  a.4 Vedieť sa opýtať na veci otázkou: Čo je to?

  a.5 Vedieť sa opýtať na osoby otázkou: Kto je to?

  a.6 Vymenovať základné druhy ovocia a zeleniny.

 • a.7 Pomenovať ročné obdobia.

  a.8 Vymenovať číselný rad do 20.

  a.9 Zistiť a povedať, ktoré číslo v rade chýba.

  a.10 Riešiť numerické matematické úlohy v obore do 20.

  a.10 Pomenovať matematické znamienka.

  a.11 Rozoznať a pomenovať dopravné prostriedky.

  a.12 Pomenovať niektoré druhy oblečenia.

  a.13 Pomenovať šesť základných farieb.

  a.14 Rozoznať podľa obrázka a pomenovať sviatky a tým spojené

  b) Umožniť cudzí jazyk zmysluplne používať v modelových situáciách vyplývajúcich

  z reálneho života.

  b.1 Viesť krátky rozhovor so spolužiakom k danej téme.

  b.2 Odpovedať na jednoduché otázky.

  b.3 Ovládať tri jednoduché detské anglické pesničky.

  b.4 Ovládať tri jednoduché detské anglické rýmovačky.

  b.5 Pozdraviť sa podľa situácie.

  c) Oboznámiť sa s reáliami Veľkej Británie.

  c.1 Pomenovať historické pamiatky a zaujímavosti Veľkej Británie na obrázku.

  (Westministerský palác, Big Ben, Tower Bridge, Londýnske oko)

  c.2 Porovnať štátne zriadenie na Slovensku a vo Veľkej Británii.

  d) Motivovať žiakov a vzbudiť záujem o komunikáciu v anglickom jazyku.

  d)1 Počúvať krátke ilustrované deťom známe rozprávky.

  d)2 Zopakovať počutý text básne, piesne.

  d)3 Hrať sa jednoduché hry so slovami.

  2.2 Psychomotorické zručnosti (špecifické ciele)

  a) Osvojiť si slovnú zásobu k témam škola, rodina, domov, ovocie, zelenina, čísla,

  farby.

  a.1 Vyslovovať správne znelé a neznelé e, th v danej slovnej zásobe.

  a.2 Priradiť správne pomenovanie k obrázku.

  a.3 Hrať sa pexeso k danej téme.

  a.4 Postaviť dom podľa pokynov v angličtine.

  a.5 Vymodelovať ovocie, zeleninu podľa pokynov.

  a.6 Napísať čísla podľa diktátu.

 • a.7 Dopísať chýbajúcu číslovku v rade.

  a.8 Priradiť pomenovanie dopravného prostriedku k danému dopravnému prostriedku na

  obrázku, k hračke.

  a.9 Vymaľovať obrázok určenými farbami.

  a.10 Vytvoriť poster k témam: oblečenie, dopravné prostriedky, ročné obdobia.

  b) Umožniť cudzí jazyk zmysluplne používať v modelových situáciách vyplývajúcich

  z reálneho života.

  b.1 Dramatizovať situácie z bežného života ( predstavenie sa, zoznámenie, pozdravy,

  zdvorilostné otázky,...)

  b.2 Spievať detské piesne.

  b.3 Recitovať krátke detské rýmovačky.

  b.4 Zopakovať dialóg na základe počutého.

  b.5 Podľa počutého, napísaného dialógu vytvoriť si vlastný dialóg a zdramatizovať ho.

  c) Oboznámiť sa s reáliami Veľkej Británie.

  c.1 Ukázať na mape Veľkú Britániu.

  c.2 Ukázať na mape a pomenovať hlavné mesto Veľkej Británie.

  d) Motivovať žiakov a vzbudiť záujem o komunikáciu v anglickom jazyku.

  d.1 Počúvať a opakovať slová, slovné spojenia, krátke rýmovačky, detské piesne.

  d.2 Hrať sa didaktické hry s kartičkami, kockou,....

  d.3 Hrať rolové hry.

  2.3 Socioafektívne zručnosti (špecifické ciele)

  a) Osvojiť si slovnú zásobu k témam škola, rodina, domov, ovocie, zelenina, čísla,

  farby.

  a.1 Utvárať pozitívny vzťah k školskému prostrediu.

  a.2 Akceptovať prijaté pravidlá v kolektíve.

  a.3 Uvedomiť si, že rodina je pre každého človeka veľmi dôležitá.

  a.4 Ochutnať neznáme druhy ovocia a zeleniny.

  a.5 Utvárať estetické cítenie.

  b) Umožniť cudzí jazyk zmysluplne používať v modelových situáciách vyplývajúcich

  z reálneho života.

 • b.1 Rozoznať sluchom jednotlivé slová v prúde reči pri posluchu, či pozeraní krátkych

  rozprávok.

  b.2 Vyjadriť spokojnosť, nadšenie pri komunikácii v anglickom jazyku.

  b.3 Identifikovať sa podľa rôznych sociálnych rolí (syn, brat, bratranec, chlapec, dievča,