118
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ ตารางสอบ ประจาภาคเรียนที1 ปีการศึกษา 2557 ชั้น ปวช.1/1 การบัญชี วันที่สอบ เวลา จานวนชั่วโมง ห้องสอบ วิชาที่สอบ จันทร์ 15 กันยายน 2557 08.30-09.30 น. 09.35-11.35 น. 1 2 541 ภาษาไทยพื้นฐาน การบัญชีเบื้องต้น 1 อังคาร 16 กันยายน 2557 08.30-09.30 น. 09.35-10.35 น. 10.40-11.40 น. 1 1 1 541 ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 1 หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม ความรู้เกี่ยวกับงานอาชีพ พุธ 17 กันยายน 2557 08.30-09.30 น. 09.35-10.35 น. 1 1 721/1 การขายเบื้องต้น 1 เพศวิถีศึกษา พฤหัสบดี 18 กันยายน 2557 08.30-10.30 น. 2 147 คณิตศาสตร์พื้นฐาน

Cmvc exam timetable 1 2557

Embed Size (px)

DESCRIPTION

http://www.cmvc.ac.th/new2013/attachments/article/76/cmvc-exam-timetable-1-2557.pdf

Citation preview

Page 1: Cmvc exam timetable 1 2557

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ ตารางสอบ ประจ าภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557

ชั้น ปวช.1/1 การบัญชี

วันที่สอบ เวลา จ านวนชั่วโมง ห้องสอบ วิชาที่สอบ จันทร ์

15 กันยายน 2557 08.30-09.30 น. 09.35-11.35 น.

1 2

541 ภาษาไทยพื้นฐาน การบัญชีเบ้ืองต้น 1

อังคาร 16 กันยายน 2557

08.30-09.30 น. 09.35-10.35 น. 10.40-11.40 น.

1 1 1

541 ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 1 หน้าที่พลเมืองและศลีธรรม ความรู้เกี่ยวกับงานอาชีพ

พุธ 17 กันยายน 2557

08.30-09.30 น. 09.35-10.35 น.

1 1

721/1 การขายเบื้องต้น 1 เพศวิถศีึกษา

พฤหัสบด ี18 กันยายน 2557

08.30-10.30 น. 2 147 คณิตศาสตรพ์ื้นฐาน

Page 2: Cmvc exam timetable 1 2557

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ ตารางสอบ ประจ าภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557

ชั้น ปวช.1/2 การบัญชี

วันที่สอบ เวลา จ านวนชั่วโมง ห้องสอบ วิชาที่สอบ จันทร ์

15 กันยายน 2557 08.30-09.30 น. 09.35-11.35 น.

1 2

542 ภาษาไทยพื้นฐาน การบัญชีเบื้องต้น 1

อังคาร 16 กันยายน 2557

08.30-09.30 น. 09.35-10.35 น. 10.40-11.40 น.

1 1 1

542 ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 1 หน้าที่พลเมืองและศลีธรรม ความรู้เกี่ยวกับงานอาชีพ

พุธ 17 กันยายน 2557

08.30-09.30 น. 09.35-10.35 น. 10.40-11.40 น.

1 1 1

721/2 คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ การขายเบื้องต้น 1 เพศวิถศีึกษา

พฤหัสบด ี18 กันยายน 2557

08.30-10.30 น. 2 241 คณิตศาสตรพ์ื้นฐาน

Page 3: Cmvc exam timetable 1 2557

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ ตารางสอบ ประจ าภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557

ชั้น ปวช.1/3 การบัญชี

วันที่สอบ เวลา จ านวนชั่วโมง ห้องสอบ วิชาที่สอบ จันทร ์

15 กันยายน 2557 08.30-09.30 น. 09.35-11.35 น.

1 2

543 ภาษาไทยพื้นฐาน การบัญชีเบื้องต้น 1

อังคาร 16 กันยายน 2557

08.30-09.30 น. 09.35-10.35 น. 10.40-11.40 น.

1 1 1

543 ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 1 หน้าที่พลเมืองและศลีธรรม ความรู้เกี่ยวกับงานอาชีพ

พุธ 17 กันยายน 2557

08.30-09.30 น. 09.35-10.35 น. 10.40-11.40 น.

1 1 1

721/3 คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ การขายเบื้องต้น 1 เพศวิถศีึกษา

พฤหัสบด ี18 กันยายน 2557

08.30-10.30 น. 2 246 คณิตศาสตรพ์ื้นฐาน

Page 4: Cmvc exam timetable 1 2557

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ ตารางสอบ ประจ าภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557

ชั้น ปวช.1/4 การบัญชี

วันที่สอบ เวลา จ านวนชั่วโมง ห้องสอบ วิชาที่สอบ จันทร ์

15 กันยายน 2557 08.30-09.30 น. 09.35-11.35 น.

1 2

544 ภาษาไทยพื้นฐาน การบัญชีเบื้องต้น 1

อังคาร 16 กันยายน 2557

08.30-09.30 น. 09.35-10.35 น. 10.40-11.40 น.

1 1 1

544 ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 1 หน้าที่พลเมืองและศลีธรรม ความรู้เกี่ยวกับงานอาชีพ

พุธ 17 กันยายน 2557

08.30-09.30 น. 09.35-10.35 น. 10.40-11.40 น.

1 1 1

245 คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ การขายเบื้องต้น 1 เพศวิถศีึกษา

พฤหัสบด ี18 กันยายน 2557

08.30-10.30 น. 2 341 คณิตศาสตรพ์ื้นฐาน

Page 5: Cmvc exam timetable 1 2557

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ ตารางสอบ ประจ าภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557

ชั้น ปวช.1/5 การตลาด

วันที่สอบ เวลา จ านวนชั่วโมง ห้องสอบ วิชาที่สอบ จันทร ์

15 กันยายน 2557 08.30-09.30 น. 09.35-11.35 น.

1 2

341 ภาษาไทยพื้นฐาน การบัญชีเบื้องต้น 1

อังคาร 16 กันยายน 2557

08.30-09.30 น. 09.35-10.35 น. 10.40-11.40 น.

1 1 1

341 ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 1 หนา้ที่พลเมืองและศลีธรรม ความรู้เกี่ยวกับงานอาชีพ

พุธ 17 กันยายน 2557

08.30-09.30 น. 09.35-10.35 น. 10.40-11.40 น.

1 1 1

341 คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ การขายเบื้องต้น 1 เพศวิถศีึกษา

พฤหัสบด ี18 กันยายน 2557

08.30-10.30 น. 2 127 คณิตศาสตรพ์ื้นฐาน

Page 6: Cmvc exam timetable 1 2557

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ ตารางสอบ ประจ าภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557

ชั้น ปวช.1/6 การตลาด

วันที่สอบ เวลา จ านวนชั่วโมง ห้องสอบ วิชาที่สอบ จันทร ์

15 กันยายน 2557 08.30-09.30 น. 09.35-11.35 น.

1 2

123 ภาษาไทยพื้นฐาน การบัญชีเบื้องต้น 1

อังคาร 16 กันยายน 2557

08.30-09.30 น. 09.35-10.35 น. 10.40-11.40 น.

1 1 1

123 ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 1 หน้าที่พลเมืองและศลีธรรม ความรู้เกี่ยวกับงานอาชีพ

พุธ 17 กันยายน 2557

08.30-09.30 น. 09.35-10.35 น. 10.40-11.40 น.

1 1 1

123 คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ การขายเบื้องต้น 1 เพศวิถศีึกษา

พฤหัสบด ี18 กันยายน 2557

08.30-10.30 น. 2 123 คณิตศาสตรพ์ื้นฐาน

Page 7: Cmvc exam timetable 1 2557

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ ตารางสอบ ประจ าภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557

ชั้น ปวช.1/7 การเลขานุการ

วันที่สอบ เวลา จ านวนชั่วโมง ห้องสอบ วิชาที่สอบ จันทร ์

15 กันยายน 2557 08.30-09.30 น. 09.35-11.35 น.

1 2

224 ภาษาไทยพื้นฐาน การบัญชีเบื้องต้น 1

อังคาร 16 กันยายน 2557

08.30-09.30 น. 09.35-10.35 น. 10.40-11.40 น.

1 1 1

224 ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 1 หน้าที่พลเมืองและศลีธรรม ความรู้เกี่ยวกับงานอาชีพ

พุธ 17 กันยายน 2557

08.30-09.30 น. 09.35-10.35 น. 10.40-11.40 น.

1 1 1

532 คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ การขายเบื้องต้น 1 เพศวิถศีึกษา

พฤหัสบด ี18 กันยายน 2557

08.30-10.30 น. 2 721/1 คณิตศาสตรพ์ื้นฐาน

Page 8: Cmvc exam timetable 1 2557

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ ตารางสอบ ประจ าภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 ชั้น ปวช.1/8 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

วันที่สอบ เวลา จ านวนชั่วโมง ห้องสอบ วิชาที่สอบ จันทร ์

15 กันยายน 2557 08.30-09.30 น. 09.35-11.35 น.

1 2

545 ภาษาไทยพื้นฐาน การบัญชีเบื้องต้น 1

อังคาร 16 กันยายน 2557

08.30-09.30 น. 09.35-10.35 น. 10.40-11.40 น.

1 1 1

545 ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 1 หน้าที่พลเมืองและศลีธรรม ความรู้เกี่ยวกับงานอาชีพ

พุธ 17 กันยายน 2557

08.30-09.30 น. 09.35-10.35 น. 10.40-11.40 น.

1 1 1

545 คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ การขายเบื้องตน้ 1 เพศวิถศีึกษา

พฤหัสบด ี18 กันยายน 2557

08.30-10.30 น. 2 545 คณิตศาสตรพ์ื้นฐาน

Page 9: Cmvc exam timetable 1 2557

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ ตารางสอบ ประจ าภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 ชั้น ปวช.1/9 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

วันที่สอบ เวลา จ านวนชั่วโมง ห้องสอบ วิชาที่สอบ

จันทร ์15 กันยายน 2557

08.30-09.30 น. 09.35-11.35 น.

1 2

126 ภาษาไทยพื้นฐาน การบัญชีเบื้องต้น 1

อังคาร 16 กันยายน 2557

08.30-09.30 น. 09.35-10.35 น. 10.40-11.40 น.

1 1 1

126 ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 1 หน้าที่พลเมืองและศลีธรรม ความรู้เกี่ยวกับงานอาชีพ

พุธ 17 กันยายน 2557

08.30-09.30 น. 09.35-10.35 น. 10.40-11.40 น.

1 1 1

126 คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ การขายเบื้องต้น 1 เพศวิถศีึกษา

พฤหัสบด ี18 กันยายน 2557

08.30-10.30 น. 2 126 คณิตศาสตรพ์ื้นฐาน

Page 10: Cmvc exam timetable 1 2557

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ ตารางสอบ ประจ าภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 ชั้น ปวช.1/10 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

วันที่สอบ เวลา จ านวนชั่วโมง ห้องสอบ วิชาที่สอบ

จันทร ์15 กันยายน 2557

08.30-09.30 น. 09.35-11.35 น.

1 2

127 ภาษาไทยพื้นฐาน การบัญชีเบื้องต้น 1

อังคาร 16 กันยายน 2557

08.30-09.30 น. 09.35-10.35 น. 10.40-11.40 น.

1 1 1

127 ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 1 หน้าที่พลเมืองและศลีธรรม ความรู้เกี่ยวกับงานอาชีพ

พุธ 17 กันยายน 2557

08.30-09.30 น. 09.35-10.35 น. 10.40-11.40 น.

1 1 1

127 คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ การขายเบื้องต้น 1 เพศวิถศีึกษา

พฤหสับด ี18 กันยายน 2557

08.30-10.30 น. 2 145 คณิตศาสตรพ์ื้นฐาน

Page 11: Cmvc exam timetable 1 2557

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ ตารางสอบ ประจ าภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557

ชั้น ปวช.1/1 วิจิตรศิลป์

วันที่สอบ เวลา จ านวนชั่วโมง ห้องสอบ วิชาที่สอบ

จันทร ์15 กันยายน 2557

08.30-09.30 น. 09.35-10.35 น. 10.40-11.40 น.

1 1 1

234 ภาษาไทยพื้นฐาน องค์ประกอบศิลป ์การวาดเขียนพื้นฐาน

อังคาร 16 กันยายน 2557

08.30-09.30 น. 09.35-10.35 น. 10.10-11.40 น.

1 1 1

234 ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 1 หน้าที่พลเมืองและศลีธรรม ศิลปะไทย

พุธ 17 กันยายน 2557

08.30-09.30 น. 09.35-10.35 น.

1 1

443 คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ สุนทรยีศาสตร์เบื้องต้น

พฤหัสบด ี18 กันยายน 2557

08.30-10.30 น. 2 721/2 คณิตศาสตรพ์ื้นฐานอาชีพ

Page 12: Cmvc exam timetable 1 2557

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ ตารางสอบ ประจ าภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557

ชั้น ปวช.1/2 ออกแบบ

วันที่สอบ เวลา จ านวนชั่วโมง ห้องสอบ วิชาที่สอบ

จันทร ์15 กันยายน 2557

08.30-09.30 น. 09.35-10.35 น. 10.40-11.40 น.

1 1 1

531 ภาษาไทยพื้นฐาน องค์ประกอบศิลป ์การวาดเขียนพื้นฐาน

อังคาร 16 กันยายน 2557

08.30-09.30 น. 09.35-10.35 น.

1 1

531 ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 1 หน้าที่พลเมืองและศลีธรรม ความรู้เกี่ยวกับงานอาชีพ

พุธ 17 กันยายน 2557

08.30-09.30 น. 09.35-10.35 น.

1 1

146 การเขียนแบบทัศนยีวิทยา สุนทรยีศาสตร์เบื้องต้น

พฤหัสบด ี18 กันยายน 2557

08.30-10.30 น. 2 125 คณิตศาสตรพ์ื้นฐานอาชีพ

Page 13: Cmvc exam timetable 1 2557

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ ตารางสอบ ประจ าภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557

ชั้น ปวช.1/3 ศิลปกรรมเซรามิก

วันที่สอบ เวลา จ านวนชั่วโมง ห้องสอบ วิชาที่สอบ

จันทร ์15 กันยายน 2557

08.30-09.30 น. 09.35-10.35 น. 10.40-11.40 น.

1 1 1

323 ภาษาไทยพื้นฐาน องค์ประกอบศิลป ์การวาดเขียนพื้นฐาน

อังคาร 16 กันยายน 2557

08.30-09.30 น. 09.35-10.35 น. 10.10-11.40 น.

1 1 1

323 ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 1 หน้าที่พลเมืองและศลีธรรม ศิลปะไทย

พุธ 17 กันยายน 2557

08.30-09.30 น. 09.35-10.35 น.

1 1

133 คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ สุนทรยีศาสตร์เบื้องต้น

พฤหัสบด ี18 กันยายน 2557

08.30-10.30 น. 2 721/3 คณิตศาสตรพ์ื้นฐานอาชีพ

Page 14: Cmvc exam timetable 1 2557

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ ตารางสอบ ประจ าภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557

ชั้น ปวช.1/4 เทคโนโลยีศิลปกรรม

วันที่สอบ เวลา จ านวนชั่วโมง ห้องสอบ วิชาที่สอบ

จันทร ์15 กันยายน 2557

08.30-09.30 น. 09.35-10.35 น. 10.40-11.40 น.

1 1 1

535 ภาษาไทยพื้นฐาน องค์ประกอบศิลป ์การวาดเขียนพื้นฐาน

อังคาร 16 กันยายน 2557

08.30-09.30 น. 09.35-10.35 น. 10.10-11.40 น.

1 1 1

535 ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 1 หน้าที่พลเมืองและศลีธรรม ศิลปะไทย

พุธ 17 กันยายน 2557

08.30-09.30 น. 09.35-10.35 น.

1 1

533 คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ สุนทรยีศาสตร์เบื้องต้น

พฤหัสบด ี18 กันยายน 2557

08.30-10.30 น. 2 135 คณิตศาสตรพ์ื้นฐานอาชีพ

Page 15: Cmvc exam timetable 1 2557

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ ตารางสอบ ประจ าภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 ชั้น ปวช.1/1 การโรงแรมและบริการ

วันที่สอบ เวลา จ านวนชั่วโมง ห้องสอบ วิชาที่สอบ

จันทร ์15 กันยายน 2557

08.30-09.30 น. 09.35-10.35 น. 10.40-11.40 น.

1 1 1

831 ภาษาไทยพื้นฐาน งานซักรีด งานแม่บ้านโรงแรม

อังคาร 16 กันยายน 2557

08.30-09.30 น. 09.35-10.35 น. 10.10-11.40 น.

1 1 1

831 ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 1 ภาษาจีนเพือ่การสื่อสาร 1 ธุรกิจโรงแรม

พุธ 17 กันยายน 2557

08.30-09.30 น. 09.35-10.35 น.

1 1

242 พฤติกรรนักท่องเที่ยว การพัฒนาคุณภาพชีวิต

พฤหัสบด ี18 กันยายน 2557

08.30-10.00 น. 10.05-11.05 น.

1.30 1

143 อุตสาหกรรมท่องเที่ยว ภาษาอังกฤษส าหรับงานแม่บ้านโรงแรม

Page 16: Cmvc exam timetable 1 2557

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ ตารางสอบ ประจ าภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557

ชั้น ปวช.1/2 การโรงแรมและบริการ (EP)

วันที่สอบ เวลา จ านวนชั่วโมง ห้องสอบ วิชาที่สอบ

จันทร ์15 กันยายน 2557

08.30-09.30 น. 09.35-10.35 น. 10.40-11.40 น.

1 1 1

331 ภาษาไทยพื้นฐาน งานซักรีด งานแม่บ้านโรงแรม

อังคาร 16 กันยายน 2557

08.30-09.30 น. 1 331 ภาษาจีนเพือ่การสื่อสาร 1

พุธ 17 กันยายน 2557

08.30-09.30 น. 09.35-10.35 น.

1 1

231 พฤติกรรนักท่องเที่ยว การพัฒนาคุณภาพชีวิต

Page 17: Cmvc exam timetable 1 2557

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ ตารางสอบ ประจ าภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 ชั้น ปวช.1/3 อุตสาหกรรมท่องเที่ยว

วันที่สอบ เวลา จ านวนชั่วโมง ห้องสอบ วิชาที่สอบ จันทร ์

15 กันยายน 2557 08.30-09.30 น. 09.35-11.05 น.

1 1.30

841 ภาษาไทยพื้นฐาน ธุรกิจท่องเทีย่ว

อังคาร 16 กันยายน 2557

08.30-09.30 น. 09.35-10.35 น.

1 1

841 ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 1 ธุรกิจโรงแรม

พุธ 17 กันยายน 2557

08.30-09.30 น. 09.35-10.35 น. 10.40-11.40 น.

1 1 1

244 พฤติกรรนักท่องเที่ยว การพัฒนาคุณภาพชีวิต การจัดการส านักงานธรุกิจท่องเที่ยว

พฤหัสบด ี18 กันยายน 2557

08.30-10.00 น. 10.05-11.35 น.

1.30 1.30

146 อุตสาหกรรมท่องเที่ยว ธุรกิจ MICE

Page 18: Cmvc exam timetable 1 2557

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่

ตารางสอบ ประจ าภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 ชั้น ปวช.1/4 อุตสาหกรรมท่องเที่ยว (EP)

วันที่สอบ เวลา จ านวนชั่วโมง ห้องสอบ วิชาที่สอบ จันทร ์

15 กันยายน 2557 08.30-09.30 น. 09.35-11.05 น.

1 1.30

424 ภาษาไทยพื้นฐาน ธุรกิจท่องเทีย่ว

พุธ 17 กันยายน 2557

08.30-09.30 น. 09.35-10.35 น. 10.40-11.40 น.

1 1 1

233 พฤติกรรนักท่องเที่ยว การพัฒนาคุณภาพชีวิต การจัดการส านักงานธรุกิจท่องเที่ยว

Page 19: Cmvc exam timetable 1 2557

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ ตารางสอบ ประจ าภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557

ชั้น ปวช.1/1 แฟช่ันและสิ่งทอ

วันที่สอบ เวลา จ านวนชั่วโมง ห้องสอบ วิชาที่สอบ จันทร ์

15 กันยายน 2557 08.30-09.30 น. 09.35-10.35 น.

1 1

322 ภาษาไทยพื้นฐาน วิทยาศาสตร์เพือ่พฒันาทักษะชีวิต

อังคาร 16 กันยายน 2557

08.30-09.30 น. 09.35-10.35 น. 10.40-11.40 น.

1 1 1

322 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 1 อาหารครอบครัว ศิลปะและการออกแบบ

พุธ 17 กันยายน 2557

08.30-09.30 น. 09.35-10.35 น. 10.40-11.40 น.

1 1 1

534 ผ้าและการแต่งกาย การใช้และการบ ารุงรักษาจักร การออกแบบเสือ้เบื้องตน้

Page 20: Cmvc exam timetable 1 2557

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ ตารางสอบ ประจ าภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 ชั้น ปวช.1/2 อาหารและโภชนาการ

วันที่สอบ เวลา จ านวนชั่วโมง ห้องสอบ วิชาที่สอบ จันทร ์

15 กันยายน 2557 08.30-09.30 น. 09.35-10.35 น.

1 1

125 การสุขาภิบาลอาหาร โภชนาการ

อังคาร 16 กันยายน 2557

08.30-09.30 น. 09.35-10.35 น.

1 1

125 ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 1 อาหารครอบครัว

พุธ 17 กันยายน 2557

08.30-09.30 น. 09.35-10.35 น. 10.40-11.40 น.

1 1 1

535 ผ้าและการแต่งกาย ศิลปะประดิษฐ์ หน้าที่พลเมืองและศลีธรรม

Page 21: Cmvc exam timetable 1 2557

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ ตารางสอบ ประจ าภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 ชัน้ ปวช.1/3 อาหารและโภชนาการ

วันที่สอบ เวลา จ านวนชั่วโมง ห้องสอบ วิชาที่สอบ จันทร ์

15 กันยายน 2557 08.30-09.30 น. 09.35-10.35 น.

1 1

135 การสุขาภิบาลอาหาร โภชนาการ

อังคาร 16 กันยายน 2557

08.30-09.30 น. 09.35-10.35 น.

1 1

135 ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 1 อาหารครอบครัว

พุธ 17 กันยายน 2557

08.30-09.30 น. 09.35-10.35 น. 10.40-11.40 น.

1 1 1

135 ผ้าและการแต่งกาย ศิลปะประดิษฐ์ หน้าที่พลเมืองและศลีธรรม

Page 22: Cmvc exam timetable 1 2557

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ ตารางสอบ ประจ าภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 ชั้น ปวช.1/4 อาหารและโภชนาการ

วันที่สอบ เวลา จ านวนชั่วโมง ห้องสอบ วิชาที่สอบ จันทร ์

15 กันยายน 2557 08.30-09.30 น. 09.35-10.35 น.

1 1

143 การสุขาภิบาลอาหาร โภชนาการ

อังคาร 16 กันยายน 2557

08.30-09.30 น. 09.35-10.35 น.

1 1

143 ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 1 อาหารครอบครัว

พุธ 17 กันยายน 2557

08.30-09.30 น. 09.3 5-10.35 น. 10.40-11.40 น.

1 1 1

143 ผ้าและการแต่งกาย ศิลปะประดิษฐ์ หน้าที่พลเมืองและศลีธรรม

Page 23: Cmvc exam timetable 1 2557

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ ตารางสอบ ประจ าภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 ชั้น ปวช.1/5 อาหารและโภชนาการ

วันที่สอบ เวลา จ านวนชั่วโมง ห้องสอบ วิชาที่สอบ

พุธ 17 กันยายน 2557

08.30-09.30 น. 09.35-10.35 น. 10.40-11.40 น.

1 1 1

132 ผ้าและการแต่งกาย ศิลปะประดิษฐ์ หน้าที่พลเมืองและศลีธรรม

Page 24: Cmvc exam timetable 1 2557

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ ตารางสอบ ประจ าภาคเรียนที่ 1 ปีการศกึษา 2557

ชั้น ปวช.1/6 ธุรกิจประดิษฐ์

วันที่สอบ เวลา จ านวนชั่วโมง ห้องสอบ วิชาที่สอบ จันทร ์

15 กันยายน 2557 08.30-09.30 น. 09.35-10.35 น.

1 1

231 ภาษาไทยพื้นฐาน วิทยาศาสตร์เพือ่พฒันาทักษะชีวิต

อังคาร 16 กันยายน 2557

08.30-09.30 น. 09.35-10.35 น.

1 1

231 ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 1 ศิลปะและการออกแบบ

Page 25: Cmvc exam timetable 1 2557

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ ตารางสอบ ประจ าภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557

ชั้น ปวช.1/7 ปฐมวัย

วันที่สอบ เวลา จ านวนชั่วโมง ห้องสอบ วิชาที่สอบ

จันทร ์15 กันยายน 2557

08.30-09.30 น. 09.35-10.35 น. 10.40-11.40 น.

1 1 1

233 ภาษาไทยพื้นฐาน วิทยาศาสตร์เพือ่พฒันาทักษะชีวิต เศรษฐศาสตรค์รอบครัว

อังคาร 16 กันยายน 2557

08.30-09.30 น. 09.35-10.35 น. 10.40-11.40 น.

1 1 1

233 ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 1 ศิลปะและการออกแบบ การพัฒนาเด็กปฐมวัย

Page 26: Cmvc exam timetable 1 2557

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ ตารางสอบ ประจ าภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557

ชั้น ปวช.2/1 การบัญชี

วันที่สอบ เวลา จ านวนชั่วโมง ห้องสอบ วิชาที่สอบ จันทร ์

15 กันยายน 2557 08.30-09.30 น. 09.35-11.35 น.

1 2

246 วิทยาศาสตร์เพือ่พฒันาทักษะชีวิต การบัญชีตั๋ วเงิน

อังคาร 16 กันยายน 2557

08.30-09.30 น. 09.35-10.35 น. 10.40-11.40 น.

1 1 1

246 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 1 ภาษาจีนเพือ่การสื่อสาร 1 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดากับการบัญชี

พุธ 17 กันยายน 2557

08.30-10.30 น. 10.35-12.35 น.

2 2

246 การบัญชีกิจการพิเศษ การบัญชีส าหรับกิจการซื้อขายสินคา้

Page 27: Cmvc exam timetable 1 2557

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ ตารางสอบ ประจ าภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557

ชั้น ปวช.2/2 การบัญชี

วันที่สอบ เวลา จ านวนชั่วโมง ห้องสอบ วิชาที่สอบ จันทร ์

15 กันยายน 2557 08.30-09.30 น. 09.35-11.35 น.

1 2

145 วิทยาศาสตร์เพือ่พฒันาทักษะชีวิต การบัญชีตั๋วเงิน

อังคาร 16 กันยายน 2557

08.30-09.30 น. 09.35-10.35 น. 10.40-11.40 น.

1 1 1

145 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 1 ภาษาจีนเพือ่การสื่อสาร 1 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดากับการบัญชี

พุธ 17 กันยายน 2557

08.30-10.30 น. 10.35-12.35 น.

2 2

145 การบัญชีกิจการพิเศษ การบัญชีส าหรับกิจการซื้อขายสินคา้

Page 28: Cmvc exam timetable 1 2557

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ ตารางสอบ ประจ าภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557

ชั้น ปวช.2/3 การบัญชี

วันที่สอบ เวลา จ านวนชั่วโมง ห้องสอบ วิชาที่สอบ จันทร ์

15 กันยายน 2557 08.30-09.30 น. 09.35-11.35 น.

1 2

147 วิทยาศาสตร์เพือ่พฒันาทักษะชีวิต การบัญชีตั๋วเงิน

อังคาร 16 กันยายน 2557

08.30-09.30 น. 09.35-10.35 น. 10.40-11.40 น.

1 1 1

147 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 1 ภาษาจีนเพือ่การสื่อสาร 1 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดากับการบัญชี

พุธ 17 กันยายน 2557

08.30-10.30 น. 10.35-12.35 น.

2 2

147 การบัญชีกิจการพิเศษ การบัญชีส าหรับกิจการซื้อขายสินคา้

Page 29: Cmvc exam timetable 1 2557

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ ตารางสอบ ประจ าภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557

ชั้น ปวช.2/4 การบัญชี

วันที่สอบ เวลา จ านวนชั่วโมง ห้องสอบ วิชาที่สอบ จันทร ์

15 กันยายน 2557 08.30-09.30 น. 09.35-11.35 น.

1 2

241 วิทยาศาสตร์เพือ่พฒันาทักษะชีวิต การบัญชีตั๋วเงิน

อังคาร 16 กันยายน 2557

08.30-09.30 น. 09.35-10.35 น. 10.40-11.40 น.

1 1 1

241 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 1 ภาษาจีนเพือ่การสื่อสาร 1 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดากับการบญัชี

พุธ 17 กันยายน 2557

08.30-10.30 น. 10.35-12.35 น.

2 2

241 การบัญชีกิจการพิเศษ การบัญชีส าหรับกิจการซื้อขายสินคา้

Page 30: Cmvc exam timetable 1 2557

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ ตารางสอบ ประจ าภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557

ชั้น ปวช.2/5 การตลาด

วันที่สอบ เวลา จ านวนชั่วโมง ห้องสอบ วิชาที่สอบ

จันทร ์15 กันยายน 2557

08.30-09.30 น. 09.35-10.35 น. 10.40-11.40 น.

1 1 1

721/3 วิทยาศาสตร์เพือ่พฒันาทักษะชีวิต การเป็นผู้ประกอบการ การจัดจ าหน่ายสินค้าและบริการ

อังคาร 16 กันยายน 2557

08.30-09.30 น. 09.35-10.35 น. 10.40-11.40 น.

1 1 1

721/3 ภาษาอังกฤษส าหรับการขาย ภาษาจีนเพือ่การสื่อสาร 1 การพัฒนาบคุลิกภาพการขาย

พุธ 17 กันยายน 2557

08.30-09.30 น. 09.35-10.35 น.

1 1

221 การประชาสมัพันธ ์ศิลปะการขาย

Page 31: Cmvc exam timetable 1 2557

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ ตารางสอบ ประจ าภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557

ชั้น ปวช.2/7 การเลขานุการ

วันที่สอบ เวลา จ านวนชั่วโมง ห้องสอบ วิชาที่สอบ จันทร ์

15 กันยายน 2557 08.30-09.30 น. 09.35-10.35 น.

1 1

532 วิทยาศาสตร์เพือ่พฒันาทักษะชีวิต การเป็นผู้ประกอบการ

อังคาร 16 กันยายน 2557

08.30-09.30 น. 09.35-10.35 น.

1 1

532 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 1 ภาษาจีนเพือ่การสื่อสาร 1

Page 32: Cmvc exam timetable 1 2557

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ ตารางสอบ ประจ าภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557

ชั้น ปวช.2/8 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

วันที่สอบ เวลา จ านวนชั่วโมง ห้องสอบ วิชาที่สอบ

จันทร ์15 กันยายน 2557

08.30-09.30 น. 09.35-10.35 น. 10.40-11.40 น.

1 1 1

321 วิทยาศาสตร์เพือ่พฒันาทักษะชีวิต การเป็นผู้ประกอบการ คณิตศาสตรค์อมพิวเตอร์

อังคาร 16 กันยายน 2557

08.30-09.30 น. 09.35-10.35 น. 10.40-11.40 น.

1 1 1

321 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 1 ภาษาจีนเพือ่การสื่อสาร 1 องค์ประกอบศิลป์ส าหรบังานคอมพิวเตอร ์

Page 33: Cmvc exam timetable 1 2557

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ ตารางสอบ ประจ าภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557

ชั้น ปวช.2/9 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

วันที่สอบ เวลา จ านวนชั่วโมง ห้องสอบ วิชาที่สอบ

จันทร ์15 กันยายน 2557

08.30-09.30 น. 09.35-10.35 น. 10.40-11.40 น.

1 1 1

245 วิทยาศาสตร์เพือ่พฒันาทักษะชีวิต การเป็นผู้ประกอบการ คณิตศาสตรค์อมพิวเตอร์

อังคาร 16 กันยายน 2557

08.30-09.30 น. 09.35-10.35 น. 10.40-11.40 น.

1 1 1

245 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 1 ภาษาจีนเพือ่การสื่อสาร 1 องค์ประกอบศิลป์ส าหรบังานคอมพิวเตอร์

Page 34: Cmvc exam timetable 1 2557

วิทยาลยัอาชีวศึกษาเชียงใหม่ ตารางสอบ ประจ าภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557

ชั้น ปวช.2/10 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

วันที่สอบ เวลา จ านวนชั่วโมง ห้องสอบ วิชาที่สอบ

จันทร ์15 กันยายน 2557

08.30-09.30 น. 09.35-10.35 น. 10.40-11.40 น.

1 1 1

533 วิทยาศาสตร์เพือ่พฒันาทักษะชีวิต การเป็นผู้ประกอบการ คณิตศาสตรค์อมพิวเตอร์

อังคาร 16 กันยายน 2557

08.30-09.30 น. 09.35-10.35 น. 10.40-11.40 น.

1 1 1

533 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 1 ภาษาจีนเพือ่การสื่อสาร 1 องค์ประกอบศิลป์ส าหรบังานคอมพิวเตอร์

Page 35: Cmvc exam timetable 1 2557

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ ตารางสอบ ประจ าภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557

ชั้น ปวช.2/1 วิจิตรศิลป์

วันที่สอบ เวลา จ านวนชั่วโมง ห้องสอบ วิชาที่สอบ จันทร ์

15 กันยายน 2557 08.30-09.30 น. 09.35-10.35 น.

1 1

133 กายวิภาค จิตรกรรมหุ่นนิ่ง

อังคาร 16 กันยายน 2557

08.30-09.30 น. 09.35-10.35 น. 10.40-11.40 น.

1 1 1

133 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 1 จิตรกรรมไทยพื้นฐาน การวาดเขียนทิวทศัน ์

พุธ 17 กันยายน 2557

08.30-09.30 น. 09.35-10.35 น. 10.40-11.40 น.

1 1 1

133 ภาพพมิพพ์ื้นฐาน ประติมากรรมพื้นฐาน ภาพลอ้

Page 36: Cmvc exam timetable 1 2557

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ ตารางสอบ ประจ าภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557

ชั้น ปวช.2/2 การออกแบบ

วันที่สอบ เวลา จ านวนชั่วโมง ห้องสอบ วิชาที่สอบ

จันทร ์15 กันยายน 2557

08.30-09.30 น. 09.35-10.35 น. 10.40-11.40 น.

1 1 1

134 กายวิภาคเพือ่การออกแบบ จิตรเพื่อการออกแบบ การออกแบบตัวอักษร

อังคาร 16 กันยายน 2557

08.30-09.30 น. 09.35-11.05 น.

1 2

134 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 1 การออกแบบอาคารที่พกั

พุธ 17 กันยายน 2557

08.30-09.30 น. 09.35-10.35 น. 10.40-11.40 น.

1 1 1

224 วัสดุและกรรมวธิีการผลติ การใช้สีเพื่องานออกแบบ การออกแบบผลิตภณัฑห์ัตถกรรมพื้นบ้าน

Page 37: Cmvc exam timetable 1 2557

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ ตารางสอบ ประจ าภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557

ชั้น ปวช.2/3 เครื่องเคลือบดินเผา

วันที่สอบ เวลา จ านวนชั่วโมง ห้องสอบ วิชาที่สอบ

จันทร ์15 กันยายน 2557

08.30-09.30 น. 09.35-10.35 น. 10.40-11.40 น.

1 1 1

441 ออกแบบเขียนแบบเซรามิก ประติมากรรมดินพื้นบ้าน เครื่องมือและอุปกรณ์เซรามิก

อังคาร 16 กันยายน 2557

08.30-09.30 น. 09.35-10.35 น. 10.40-11.40 น.

1 1 1

441 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 1 เนื้อดินเซรามิก งานเซรามิกเบ้ืองต้น

Page 38: Cmvc exam timetable 1 2557

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ ตารางสอบ ประจ าภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557

ชั้น ปวช.2/4 เทคโนโลยีศิลปกรรม

วันที่สอบ เวลา จ านวนชั่วโมง ห้องสอบ วิชาที่สอบ

จันทร ์15 กันยายน 2557

08.30-09.30 น. 09.35-10.35 น. 10.40-11.40 น.

1 1 1

534 การวาดเขียนเพื่องานเทคโนโลย ีจิตรกรรมดิจิตอล การถ่ายภาพ 2

อังคาร 16 กันยายน 2557

08.30-09.30 น. 09.35-10.35 น. 10.40-11.40 น.

1 1 1

534 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 1 คอมพิวเตอร์กราฟิก 1 การวาดเขียน

พุธ 17 กันยายน 2557

08.30-09.30 น. 09.35-10.35 น. 10.40-11.40 น.

1 1 1

841 หลักการใช้สี พื้นฐานจิตรกรรม การโฆษณาและการประชาสัมพันธ ์

พฤหัสบด ี18 กันยายน 2557

08.30-09.30 น. 09.35-10.35 น.

1 1

242 การเขียนภาพการ์ตูน ทฤษฎีคอมพิวเตอร์กราฟิก 1

Page 39: Cmvc exam timetable 1 2557

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ ตารางสอบ ประจ าภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557

ชั้น ปวช.2/1 แฟช่ันและสิ่งทอ

วันที่สอบ เวลา จ านวนชั่วโมง ห้องสอบ วิชาที่สอบ

จันทร ์15 กันยายน 2557

08.30-09.30 น. 09.35-10.35 น. 10.40-11.40 น.

1 1 1

721/1 วิทยาศาสตร์เพือ่พฒันาอาชีพธุรกิจและบริการ การอ่านสื่อสิ่งพิมพ์ในชีวิตประจ าวัน กระโปรงสตร ี

อังคาร 16 กันยายน 2557

08.30-09.30 น. 09.35-10.35 น. 10.40-11.40 น.

1 1 1

721/1 เสื้อผ้าวยัรุ่น เสื้อสตรีเบื้องต้น ศิลปะการแต่งกาย

พุธ 17 กันยายน 2557

08.30-13.00 น. 10.35-11.35 น.

2 1

821 คณิตศาสตรพ์ื้นฐานอาชีพ คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ

Page 40: Cmvc exam timetable 1 2557

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ ตารางสอบ ประจ าภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 ชั้น ปวช.2/2 อาหารและโภชนาการ

วันที่สอบ เวลา จ านวนชั่วโมง ห้องสอบ วิชาที่สอบ

จันทร ์15 กันยายน 2557

08.30-09.30 น. 09.35-10.35 น. 10.40-12.10 น.

1 1

1.30 146

ภาษาไทยเพื่ออาชีพ อาหารท้องถิ่น การถนอมอาหารเบื้องตน้

อังคาร 16 กันยายน 2557

08.30-09.30 น. 09.35-10.35 น. 10.40-11.40 น.

1 1 1

146 ภาษาอังกฤษฟัง – พูด 2 อาหารวา่ง อาหารนานาชาต ิ

Page 41: Cmvc exam timetable 1 2557

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ ตารางสอบ ประจ าภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 ชั้น ปวช.2/3 อาหารและโภชนาการ

วันที่สอบ เวลา จ านวนชั่วโมง ห้องสอบ วิชาที่สอบ

จันทร ์15 กันยายน 2557

08.30-09.30 น. 09.35-10.35 น. 10.40-12.10 น.

1 1

1.30 242

ภาษาไทยเพื่ออาชีพ อาหารท้องถิ่น การถนอมอาหารเบื้องตน้

อังคาร 16 กันยายน 2557

08.30-09.30 น. 09.35-10.35 น. 10.40-11.40 น.

1 1 1

242 ภาษาอังกฤษฟัง – พูด 2 อาหารวา่ง อาหารนานาชาต ิ

Page 42: Cmvc exam timetable 1 2557

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ ตารางสอบ ประจ าภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 ชั้น ปวช.2/4 อาหารและโภชนาการ

วันที่สอบ เวลา จ านวนชั่วโมง ห้องสอบ วิชาที่สอบ

จันทร ์15 กันยายน 2557

08.30-09.30 น. 09.35-10.35 น. 10.40-12.10 น.

1 1

1.30 244

ภาษาไทยเพื่ออาชีพ อาหารท้องถิ่น การถนอมอาหาร

อังคาร 16 กันยายน 2557

08.30-09.30 น. 09.35-10.35 น. 10.40-11.40 น.

1 1 1

244 ภาษาอังกฤษฟัง – พูด 2 อาหารวา่ง อาหารนานาชาต ิ

Page 43: Cmvc exam timetable 1 2557

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ ตารางสอบ ประจ าภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 ชั้น ปวช.2/5 อาหารและโภชนาการ

วันที่สอบ เวลา จ านวนชั่วโมง ห้องสอบ วิชาที่สอบ

จันทร ์15 กันยายน 2557

08.30-09.30 น. 09.35-10.35 น. 10.40-12.10 น.

1 1

1.30 132

ภาษาไทยเพื่ออาชีพ อาหารท้องถิ่น การถนอมอาหาร

อังคาร 16 กันยายน 2557

08.30-09.30 น. 1 132 ภาษาอังกฤษฟัง – พูด 2

Page 44: Cmvc exam timetable 1 2557

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ ตารางสอบ ประจ าภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557

ชั้น ปวช.2/6 ธุรกิจดอกไม้และงานประดิษฐ์

วันที่สอบ เวลา จ านวนชั่วโมง ห้องสอบ วิชาที่สอบ จันทร์

15 กันยายน 2557 08.30-09.30 น. 09.35-10.35 น.

1 1

721/2 ภาษาไทยเพื่ออาชีพ เศรษฐศาสตรค์รอบครัว

พุธ 17 กันยายน 2557

08.30-10.00 น. 10.05-11.05 น.

2 1

131 คณิตศาสตรพ์ื้นฐาน ผ้าและการแต่งกาย

Page 45: Cmvc exam timetable 1 2557

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ ตารางสอบ ประจ าภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557

ชั้น ปวช.2/7 ปฐมวัย

วันที่สอบ เวลา จ านวนชั่วโมง ห้องสอบ วิชาที่สอบ

จันทร์ 15 กันยายน 2557

08.30-09.30 น. 09.35-10.35 น. 10.40-11.40 น.

1 1 1

442 ภาษาไทยเพื่ออาชีพ ตุ๊กตา การเลี้ยงเด็กปฐมวัย

พุธ 17 กันยายน 2557

08.30-10.30 น. 10.35-11.35 น.

2 1

322 คณิตศาสตรพ์ื้นฐาน ผ้าและการแต่งกาย

Page 46: Cmvc exam timetable 1 2557

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ ตารางสอบ ประจ าภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 ชั้น ปวช.2/1 การโรงแรมและบริการ

วันที่สอบ เวลา จ านวนชั่วโมง ห้องสอบ วิชาที่สอบ จันทร ์

15 กันยายน 2557 08.30-09.30 น. 09.35-10.35 น.

1 1

843 วิทยาศาสตร์เพือ่พฒันาทักษะชีวิต ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร 1

อังคาร 16 กันยายน 2557

08.30-09.30 น. 09.35-11.05 น. 11.10-12.10 น.

1 1.30

1 843

ภาษาอังกฤษฟัง – พูด 1 ศิลปวัฒนธรรมไทย งานบริการอาหารและเครื่องดื่ม

พุธ 17 กันยายน 2557

08.30-10.30 น. 10.35-11.35 น.

2 1

843 คณิตศาสตรพ์ื้นฐาน อาเซียนศึกษา

พฤหัสบด ี18 กันยายน 2557

08.30-10.00 น. 10.05-11.05 น.

1.30 1

841 การตลาดเพือ่อุตสาหกรรมทอ่งเทีย่ว ภาษาอังกฤษในงานบรกิารอาหารและเครื่องดืม่

Page 47: Cmvc exam timetable 1 2557

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ ตารางสอบ ประจ าภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 ชั้น ปวช.2/2 การโรงแรมและบริการ

วันที่สอบ เวลา จ านวนชั่วโมง ห้องสอบ วิชาที่สอบ

จันทร ์15 กันยายน 2557

08.30-09.30 น. 09.35-10.35 น.

1 1

443 วิทยาศาสตร์เพือ่พฒันาทักษะชีวิต ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร 1

อังคาร 16 กันยายน 2557

08.30-09.30 น. 09.35-11.05 น.

1 1.30

443 ภาษาอังกฤษฟัง – พูด 1 ศิลปวัฒนธรรมไทย

พุธ 17 กันยายน 2557

08.30-10.30 น. 10.35-11.35 น.

2 1

842 คณิตศาสตรพ์ื้นฐาน อาเซียนศึกษา

Page 48: Cmvc exam timetable 1 2557

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ ตารางสอบ ประจ าภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 ชั้น ปวช.2/3 การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว

วันที่สอบ เวลา จ านวนชั่วโมง ห้องสอบ วิชาที่สอบ

จันทร ์15 กันยายน 2557

08.30-09.30 น. 09.35-10.35 น. 10.40-12.10 น.

1 1

1.30 842

วิทยาศาสตร์เพือ่พฒันาทักษะชีวิต ภาษาญี่ปุน่เพื่อการสื่อสาร 1 การท่องเที่ยวชุมชน

อังคาร 16 กันยายน 2557

08.30-09.30 น. 09.35-11.05 น.

1 1.30

842 ภาษาอังกฤษฟัง – พูด 1 ศิลปวัฒนธรรมไทย

พุธ 17 กันยายน 2557

08.30-10.30 น. 10.35-11.35 น.

2 1

321 คณิตศาสตรพ์ื้นฐาน อาเซียนศึกษา

พฤหัสบด ี18 กันยายน 2557

08.30-10.00 น. 10.05-12.10 น.

1.30 1.30

831 การตลาดเพือ่อุตสาหกรรมทอ่งเทีย่ว การท่องเที่ยวอาเซยีน

ศุกร์ 19 กันยายน 2557

08.30-10.00 น. 1.30 133 ทรัพยากรทอ่งเทีย่วภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

Page 49: Cmvc exam timetable 1 2557

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ ตารางสอบ ประจ าภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 ชั้น ปวช.2/4 การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว

วันที่สอบ เวลา จ านวนชั่วโมง ห้องสอบ วิชาที่สอบ

จันทร ์15 กันยายน 2557

08.30-09.30 น. 09.35-10.35 น. 10.40-12.10 น.

1 1

1.30 821

วิทยาศาสตร์เพือ่พฒันาทักษะชีวิต ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร 1 การท่องเที่ยวชุมชน

อังคาร 16 กันยายน 2557

08.30-09.30 น. 09.35-11.05 น.

1 1.30

721/2 ภาษาอังกฤษฟัง – พูด 1 ศิลปวัฒนธรรมไทย

พุธ 17 กันยายน 2557

08.30-10.30 น. 10.35-11.35 น.

2 1

831 คณิตศาสตรพ์ื้นฐาน อาเซียนศึกษา

Page 50: Cmvc exam timetable 1 2557

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ ตารางสอบ ประจ าภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557

ชั้น ปวช.3/1 การบัญชี

วันที่สอบ เวลา จ านวนชั่วโมง ห้องสอบ วิชาที่สอบ พุธ

17 กันยายน 2557 08.30-10.30 น. 2 541 การบัญชีอุตสาหกรรมและระบบ

พฤหัส 18 กันยายน 2557

08.30-10.30 น. 10.35-11.35 น.

2 1

541 การบญัชีเกี่ยวกับภาษ ีภาษาอังกฤษเสริมทักษะ

ศุกร์ 19 กันยายน 2557

08.30-10.00 น. 10.05-11.05 น.

1.30 1

541 การบัญชีกับคอมพิวเตอร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม

Page 51: Cmvc exam timetable 1 2557

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ ตารางสอบ ประจ าภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557

ชั้น ปวช.3/2 การบัญชี

วันที่สอบ เวลา จ านวนชั่วโมง ห้องสอบ วิชาที่สอบ พุธ

17 กันยายน 2557 08.30-10.30 น. 2 542 การบัญชีอุตสาหกรรมและระบบ

พฤหัส 18 กันยายน 2557

08.30-10.30 น. 10.35-11.35 น.

2 1

542 การบัญชีเกี่ยวกับภาษี ภาษาอังกฤษเสริมทักษะ

ศุกร์ 19 กันยายน 2557

08.30-10.00 น. 10.05-11.05 น.

1.30 1

542 การบัญชีกับคอมพิวเตอร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม

Page 52: Cmvc exam timetable 1 2557

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ ตารางสอบ ประจ าภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557

ชั้น ปวช.3/3 การขาย

วันที่สอบ เวลา จ านวนชั่วโมง ห้องสอบ วิชาที่สอบ พฤหัส

18 กันยายน 2557 08.30-09.30 น. 09.35-10.35 น.

1 1

531 การขายตรง ภาษาอังกฤษเสริมทักษะ

ศุกร์ 19 กันยายน 2557

08.30-09.30 น. 09.35-10.35 น.

1 1

545 การจัดการผลิตภณัฑ์ทอ้งถิ่น พลังงานและสิ่งแวดล้อม

Page 53: Cmvc exam timetable 1 2557

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ ตารางสอบ ประจ าภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557

ชั้น ปวช.3/4 เลขานุการ

วันที่สอบ เวลา จ านวนชั่วโมง ห้องสอบ วิชาที่สอบ พฤหัส

18 กันยายน 2557 08.30-09.30 น. 09.35-10.35 น.

1 1

532 กฎหมายพาณิชย ์เทคนิคการเป็นเลขานุการ

ศุกร์ 19 กันยายน 2557

08.30-09.30 น. 09.35-10.35 น.

1 1

126 งานสารบรรณ การพัฒนาบคุลิกภาพ

Page 54: Cmvc exam timetable 1 2557

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ ตารางสอบ ประจ าภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557

ชั้น ปวช.3/5 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

วันที่สอบ เวลา จ านวนชั่วโมง ห้องสอบ วิชาที่สอบ

พฤหัสบด ี18 กันยายน 2557

08.30-09.30 น. 09.35-10.35 น.

1 1

533 กฎหมายพาณิชย ์ภาษาอังกฤษเสริมทักษะ

13.00-14.00 น. 14.05-15.05 น.

1 1

531 หลักการเขียนโปรแกรม การใช้โปรแกรมกราฟฟกิส์

ศุกร์ 19 กันยายน 2557

08.30-09.30 น. 09.35-10.35 น. 10.40-11.40 น.

1 1 1

145 การสร้างเว็บเพจ พลังงานและสิ่งแวดล้อม การผลิตสื่อสิ่งพิมพ ์

Page 55: Cmvc exam timetable 1 2557

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ ตารางสอบ ประจ าภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557

ชั้น ปวช.3/6 การบัญชี

วันที่สอบ เวลา จ านวนชั่วโมง ห้องสอบ วิชาที่สอบ พุธ

17 กันยายน 2557 08.30-10.30 น. 2 543 การบัญชีอุตสาหกรรมและระบบ

พฤหัส 18 กันยายน 2557

08.30-10.30 น. 10.35-11.35 น.

2 1

543 การบัญชีเกี่ยวกับภาษี ภาษาอังกฤษเสริมทักษะ

ศุกร์ 19 กันยายน 2557

08.30-10.00 น. 10.05-11.05 น.

1.30 1

543 การบัญชีกับคอมพิวเตอร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม

Page 56: Cmvc exam timetable 1 2557

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ ตารางสอบ ประจ าภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557

ชั้น ปวช.3/7 การบัญชี

วันที่สอบ เวลา จ านวนชั่วโมง ห้องสอบ วิชาที่สอบ พุธ

17 กันยายน 2557 08.30-10.30 น. 2 544 การบัญชีอุตรสาหกรรมและระบบ

พฤหัส 18 กันยายน 2557

08.30-10.30 น. 10.35-11.35 น.

2 1

544 การบัญชีเกี่ยวกับภาษี ภาษาอังกฤษเสริมทักษะ

ศุกร์ 19 กันยายน 2557

08.30-10.00 น. 10.05-11.05 น.

1.30 1

544 การบัญชีกับคอมพิวเตอร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม

Page 57: Cmvc exam timetable 1 2557

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ ตารางสอบ ประจ าภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557

ชั้น ปวช.3/8 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

วันที่สอบ เวลา จ านวนชั่วโมง ห้องสอบ วิชาที่สอบ

พฤหัสบด ี18 กันยายน 2557

08.30-09.30 น. 09.35-10.35 น.

1 1

534 กฎหมายพาณิชย ์ภาษาอังกฤษเสริมทักษะ

13.00-14.00 น. 14.05-15.05 น.

1 1

532 หลักการเขียนโปรแกรม การใช้โปรแกรมกราฟฟกิส์

ศุกร์ 19 กันยายน 2557

08.30-09.30 น. 09.35-10.35 น. 10.40-11.40 น.

1 1 1

147 การสร้างเว็บเพจ พลังงานและสิ่งแวดล้อม การผลิตสื่อสิ่งพิมพ ์

Page 58: Cmvc exam timetable 1 2557

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ ตารางสอบ ประจ าภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557

ชั้น ปวช.3/9 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

วันที่สอบ เวลา จ านวนชั่วโมง ห้องสอบ วิชาท่ีสอบ

พฤหัสบด ี18 กันยายน 2557

08.30-09.30 น. 09.35-10.35 น.

1 1

535 กฎหมายพาณิชย ์ภาษาอังกฤษเสริมทักษะ

13.00-14.00 น. 14.05-15.05 น.

1 1

533 หลักการเขียนโปรแกรม การใช้โปรแกรมกราฟฟกิส์

ศุกร์ 19 กันยายน 2557

08.30-09.30 น. 09.35-10.35 น. 10.40-11.40 น.

1 1 1

241 การสร้างเว็บเพจ พลังงานและสิ่งแวดล้อม การผลิตสื่อสิ่งพิมพ ์

Page 59: Cmvc exam timetable 1 2557

วิทยาลัยอา ชีวศึกษาเชียงใหม่ ตารางสอบ ประจ าภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557

ชั้น ปวช.3/1 วิจิตรศิลป์

วันที่สอบ เวลา จ านวนชั่วโมง ห้องสอบ วิชาที่สอบ

พฤหัสบด ี18 กันยายน 2557

08.30-09.30 น. 09.35-10.35 น. 10.40-11.40 น.

1 1 1

133 ภาษาอังกฤษเสริมทักษะ วิทยาศาสตร์ประยุกต์ ภาพพมิพร์่องลึกและสกรีน

ศุกร์ 19 กันยายน 2557

08.30-09.30 น. 09.35-10.35 น. 10.40-11.40 น.

1 1 1

123 การวาดเขียนคนเต็มตัว จิตรกรรมทิวทศัน์และคนเหมือน ประติมากรรม

Page 60: Cmvc exam timetable 1 2557

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ ตารางสอบ ประจ าภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557

ชั้น ปวช.3/2 ออกแบบ

วันที่สอบ เวลา จ านวนชั่วโมง ห้องสอบ วิชาที่สอบ

พฤหัสบด ี18 กันยายน 2557

08.30-09.30 น. 09.35-10.35 น. 10.40-11.40 น.

1 1 1

132 ภาษาอังกฤษเสริมทักษะ วิทยาศาสตร์ประยุกต์ การออกแบบผลิตภณัฑข์องเด็กเล่น

13.00-15.00 น. 2 534 การออกแบบจัดสวน ศุกร์

19 กันยายน 2557 08.30-10.30 น. 10.35-11.35 น.

2 1

146 การออกแบบตกแต่งภายนอกอาคาร การออกแบบต้นฉบับสิ่งพิมพ ์

Page 61: Cmvc exam timetable 1 2557

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ ตารางสอบ ประจ าภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557

ชั้น ปวช.3/3 เครื่องเคลือบดินเผา

วันที่สอบ เวลา จ านวนชั่วโมง ห้องสอบ วิชาที่สอบ

พฤหัสบดี 18 กันยายน 2557

08.30-09.30 น. 09.35-10.35 น.

1 1

231 ภาษาอังกฤษเสริมทักษะ วิทยาศาสตร์ประยุกต์

13.00-15.00 น. 15.05-16.05 น.

1 1

535 การตกแต่งผลิตภัณฑ์เครื่องเคลือบดินเผา ประติมากรรมดินเผา

ศุกร ์19 กันยายน 2557

08.30-09.30 น. 09.35-10.35 น. 10.40-11.40 น.

1 1 1

242 การขึ้นรูปด้วยใบมีด การขึ้นรูปด้วยแป้นหมุน 1 การสร้างตนแบบและพิมพ์ 2

Page 62: Cmvc exam timetable 1 2557

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ ตารางสอบ ประจ าภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557

ชั้น ปวช.3/4 เทคโนโลยีศิลปกรรม

วันที่สอบ เวลา จ านวนชั่วโมง ห้องสอบ วิชาที่สอบ พฤหัสบดี

18 กันยายน 2557 08.30-09.30 น. 09.35-10.35 น. 10.40-11.40 น.

1 1 1

134 ภาษาอังกฤษเสริมทักษะ วิทยาศาสตร์ประยุกต์ การวาดเขียนเพื่องานออกแบบ

ศุกร ์19 กันยายน 2557

08.30-09.30 น. 09.35-10.35 น.

1 1

244 การพิมพ์สกรีน การท าต้นฉบับสิ่งพิมพ์ด้วยคอมพิวเตอร์

Page 63: Cmvc exam timetable 1 2557

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ ตารางสอบ ประจ าภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557

ชั้น ปวช.3/1 การโรงแรม

วันที่สอบ เวลา จ านวนชั่วโมง ห้องสอบ วิชาที่สอบ

พฤหัสบดี 18 กันยายน 2557

08.30-09.30 น. 09.35-10.35 น.

1 1

321 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1 ธุรกิจการเป็นผู้ประกอบการ

13.00-14.00 น. 14.05-15.05 น.

1 1

135 การตลาดเพื่อการท่องเที่ยว ภาษาอังกฤษเพื่อการโรงแรม

ศุกร ์19 กันยายน 2557

08.30-09.30 น. 09.35-10.35 น. 10.40-11.40 น.

1 1 1

127 ภาษาต่างประเทศ (จีน) การพัฒนาบุคลิกภาพ ระบบสารสนเทศในงานอาชีพ

13.00-14.00 น. 1 127 คอมพิวเตอร์ในงานโรงแรม

Page 64: Cmvc exam timetable 1 2557

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ ตารางสอบ ประจ าภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557

ชั้น ปวช.3/2 การโรงแรม

วันที่สอบ เวลา จ านวนชั่วโมง ห้องสอบ วิชาที่สอบ พฤหัสบดี

18 กันยายน 2557 08.30-09.30 น. 09.35-10.35 น.

1 1

721/1 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1 ธุรกิจการเป็นผู้ประกอบการ

ศุกร ์19 กันยายน 2557

08.30-09.30 น. 09.35-10.35 น. 10.40-11.40 น.

1 1 1

245 ภาษาต่างประเทศ (จีน) การพัฒนาบุคลิกภาพ ระบบสารสนเทศในงานอาชีพ

Page 65: Cmvc exam timetable 1 2557

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ ตารางสอบ ประจ าภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 ชั้น ปวช.3/3 อุตสาหกรรมท่องเที่ยว

วันที่สอบ เวลา จ านวนชั่วโมง ห้องสอบ วิชาที่สอบ

พฤหัสบดี 18 กันยายน 2557

08.30-09.30 น. 09.35-10.35 น.

1 1

843 ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว ธุรกิจการเป็นผู้ประกอบการ

13.00-14.00 น. 14.05-15.05 น.

1 1

831 การตลาดเพื่อการท่องเที่ยว ภาษาญี่ปุ่น

ศุกร ์19 กันยายน 2557

08.30-09.30 น. 09.35-11.05 น.

1 1.30

143 นันทนาการเพื่อการท่องเที่ยว ทรัพยากรท่องเที่ยว

Page 66: Cmvc exam timetable 1 2557

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ ตารางสอบ ประจ าภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 ชั้น ปวช.3/4 อุตสาหกรรมท่องเที่ยว

วันที่สอบ เวลา จ านวนชั่วโมง ห้องสอบ วิชาที่สอบ พฤหัสบดี

18 กันยายน 2557 08.30-09.30 น. 09.35-11.05 น.

1 1.30

233 ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว การท่องเที่ยวเชิงเกษตร

ศุกร ์19 กันยายน 2557

08.30-09.30 น. 09.35-11.05 น.

1 1.30

341 นันทนาการเพื่อการท่องเที่ยว ผลิตภัณฑ์พื้นเมืองและของที่ระลึก

Page 67: Cmvc exam timetable 1 2557

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ ตารางสอบ ประจ าภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 ชั้น ปวช.3/1 ผ้าและเครื่องแต่งกาย

วันที่สอบ เวลา จ านวนชั่วโมง ห้องสอบ วิชาที่สอบ พฤหัสบดี

18 กันยายน 2557 08.30-09.30 น. 09.35-10.35 น. 10.40-11.40 น.

1 1 1

244 ภาษาอังกฤษอินเตอร์เน็ต ภูมิเศรษฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ครอบครัว

ศุกร ์19 กันยายน 2557

08.30-09.30 น. 09.35-10.35 น.

1 1

246 ความปลอดภัย การออกแบบเสื้อเพื่อการค้า

Page 68: Cmvc exam timetable 1 2557

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ ตารางสอบ ประจ าภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 ชั้น ปวช.3/2 อาหารและโภชนาการ

วันที่สอบ เวลา จ านวนชั่วโมง ห้องสอบ วิชาที่สอบ พฤหัสบดี

18 กันยายน 2557 08.30-09.30 น. 09.35-10.35 น. 10.40-11.40 น.

1 1 1

245 ภาษาอังกฤษเสริมทักษะ ธุรกิจการเป็นผู้ประกอบการ อาหารจ านวนมาก

Page 69: Cmvc exam timetable 1 2557

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ ตารางสอบ ประจ าภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 ชั้น ปวช.3/3 อาหารและโภชนาการ

วันที่สอบ เวลา จ านวนชั่วโมง ห้องสอบ วิชาที่สอบ พฤหัสบดี

18 กันยายน 2557 08.30-09.30 น. 09.35-10.35 น. 10.40-11.40 น.

1 1 1

234 ภาษาอังกฤษเสริมทักษะ ธุรกิจการเป็นผู้ประกอบการ อาหารจ านวนมาก

Page 70: Cmvc exam timetable 1 2557

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ ตารางสอบ ประจ าภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 ชั้น ปวช.3/4 อาหารและโภชนาการ

วันที่สอบ เวลา จ านวนชั่วโมง ห้องสอบ วิชาที่สอบ พฤหัสบดี

18 กันยายน 2557 08.30-09.30 น. 09.35-10.35 น. 10.40-11.40 น.

1 1 1

224 ภาษาอังกฤษเสริมทักษะ ธุรกิจการเป็นผู้ประกอบการ อาหารจ านวนมาก

ศุกร ์19 กันยายน 2557

08.30-09.30 น. 1 221 ศิลปะการตกแต่งอาหารและโต๊ะอาหาร

Page 71: Cmvc exam timetable 1 2557

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ ตารางสอบ ประจ าภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 ชั้น ปวช.3/5 อาหารและโภชนาการ

วันที่สอบ เวลา จ านวนชั่วโมง ห้องสอบ วิชาที่สอบ พฤหัสบดี

18 กันยายน 2557 08.30-09.30 น. 09.35-10.35 น. 10.40-11.40 น.

1 1 1

842 ภาษาอังกฤษเสริมทักษะ ธุรกิจการเป็นผู้ประกอบการ อาหารจ านวนมาก

ศุกร ์19 กันยายน 2557

08.30-09.30 น. 1 125 ศิลปะการตกแต่งอาหารและโต๊ะอาหาร

Page 72: Cmvc exam timetable 1 2557

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ ตารางสอบ ประจ าภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 ชั้น ปวช.3/6 อาหารและโภชนาการ

วันที่สอบ เวลา จ านวนชั่วโมง ห้องสอบ วิชาที่สอบ พฤหัสบดี

18 กันยายน 2557 08.30-09.30 น. 09.35-10.35 น.

1 1

322 ภาษาอังกฤษเสริมทักษะ ธุรกิจการเป็นผู้ประกอบการ

Page 73: Cmvc exam timetable 1 2557

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ ตารางสอบ ประจ าภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557

ชั้น ปวช.3/7 คหกรรม

วันที่สอบ เวลา จ านวนชั่วโมง ห้องสอบ วิชาที่สอบ พฤหัสบดี

18 กันยายน 2557 08.30-09.30 น. 09.35-10.35 น.

1 1

323 ภาษาอังกฤษส าหรับสถานประกอบการ วิทยาศาสตร์ประยุกต์

ศุกร ์19 กันยายน 2557

08.30-09.30 น. 09.35-10.35 น. 10.40-11.40 น.

1 1 1

135 การเงินส่วนบุคคล การอนุบาลและดูแลเด็ก ของช าร่วยและของที่ระลึก 2

Page 74: Cmvc exam timetable 1 2557

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ ตารางสอบ ประจ าภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557

ชั้น ปวช.3/8 คหกรรม

วันที่สอบ เวลา จ านวนชั่วโมง ห้องสอบ วิชาที่สอบ พฤหัสบดี

18 กันยายน 2557 08.30-09.30 น. 09.35-10.35 น. 10.40-11.40 น.

1 1 1

331 ภาษาอังกฤษส าหรับสถานประกอบการ ธุรกิจบริการคหกรรม งานแม่บ้าน

Page 75: Cmvc exam timetable 1 2557

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ ตารางสอบ ประจ าภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557

ชั้น ปวส.1/1 การบัญชี

วันที่สอบ เวลา จ านวนชั่วโมง ห้องสอบ วิชาที่สอบ จันทร ์

15 กันยายน 2557 13.00-14.00 น. 14.05-16.05 น.

1 2

126 การใช้ภาษาไทยเชิงปฏิบัติการ การบัญชีการเงิน

อังคาร 16 กันยายน 2557

13.00-14.00 น. 14.05-15.35 น. 15.40-16.40 น.

1 1.30

1 126

การภาษีอากร ทักษะพัฒนาเพือ่การสือ่สาร 1 โปรแกรมส าเร็จรูปในงานอาชีพ

พุธ 17 กันยายน 2557

13.00-14.30 น. 14.35-15.35 น.

1.30 1

126 หลักเศรษฐศาสตร ์ห้องสมุดกับการเรยีนรูส้ารสนเทศ

พฤหัสบด ี18 กันยายน 2557

13.00-15.00 น. 2 126 การพัฒนางานด้วยระบบคุณภาพ

Page 76: Cmvc exam timetable 1 2557

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ ตารางสอบ ประจ าภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557

ชั้น ปวส.1/2 การบัญชี

วันที่สอบ เวลา จ านวนชั่วโมง ห้องสอบ วิชาที่สอบ จันทร ์

15 กันยายน 2557 13.00-14.00 น. 14.05-16.05 น.

1 2

145 การใช้ภาษาไทยเชิงปฏิบัติการ การบัญชีการเงิน

อังคาร 16 กันยายน 2557

13.00-14.00 น. 14.05-15.35 น. 15.40-16.40 น.

1 1.30

1 145

การภาษีอากร ทักษะพัฒนาเพือ่การสือ่สาร 1 โปรแกรมส าเร็จรูปในงานอาชีพ

พุธ 17 กันยายน 2557

13.00-14.30 น. 14.35-15.35 น.

1.30 1

145 หลักเศรษฐศาสตร ์ห้องสมุดกับการเรยีนรูส้ารสนเทศ

พฤหัสบด ี18 กันยายน 2557

13.00-15.00 น. 2 145 การพัฒนางานด้วยระบบคุณภาพ

Page 77: Cmvc exam timetable 1 2557

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ ตารางสอบ ประจ าภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557

ชั้น ปวส.1/3 การบัญชี

วันที่สอบ เวลา จ านวนชั่วโมง ห้องสอบ วิชาที่สอบ จันทร ์

15 กันยายน 2557 13.00-14.00 น. 14.05-16.05 น.

1 2

147 การใช้ภาษาไทยเชิงปฏิบัติการ การบัญชีการเงิน

อังคาร 16 กันยายน 2557

13.00-14.00 น. 14.05-15.35 น. 15.40-16.40 น.

1 1.30

1 147

การภาษีอากร ทักษะพัฒนาเพือ่การสือ่สาร 1 โปรแกรมส าเร็จรูปในงานอาชีพ

พุธ 17 กันยายน 2557

13.00-14.30 น. 14.35-15.35 น.

1.30 1

147 หลักเศรษฐศาสตร ์ห้องสมุดกับการเรยีนรูส้ารสนเทศ

พฤหัสบด ี18 กันยายน 2557

13.00-15.00 น. 2 147 การพัฒนางานด้วยระบบคุณภาพ

Page 78: Cmvc exam timetable 1 2557

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ ตารางสอบ ประจ าภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557

ชั้น ปวส.1/4 การบัญชี

วันที่สอบ เวลา จ านวนชั่วโมง ห้องสอบ วิชาที่สอบ จันทร ์

15 กันยายน 2557 13.00-14.00 น. 14.05-16.05 น.

1 2

241 การใช้ภาษาไทยเชิงปฏิบัติการ การบัญชีการเงิน

อังคาร 16 กันยายน 2557

13.00-14.00 น. 14.05-15.35 น. 15.40-16.40 น.

1 1.30

1 241

การภาษีอากร ทักษะพัฒนาเพือ่การสือ่สาร 1 โปรแกรมส าเร็จรูปในงานอาชีพ

พุธ 17 กันยายน 2557

13.00-14.30 น. 14.35-15.35 น.

1.30 1

241 หลักเศรษฐศาสตร ์ห้องสมุดกับการเรยีนรูส้ารสนเทศ

พฤหัสบด ี18 กันยายน 2557

13.00-15.00 น. 2 241 การพัฒนางานด้วยระบบคุณภาพ

Page 79: Cmvc exam timetable 1 2557

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ ตารางสอบ ประจ าภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557

ชั้น ปวส.1/5 การตลาด

วันที่สอบ เวลา จ านวนชั่วโมง ห้องสอบ วิชาที่สอบ จันทร ์

15 กันยายน 2557 13.00-14.00 น. 14.05-16.05 น.

1 2

246 การบริหารการขายตรง คณิตศาสตร์ 1

อังคาร 16 กันยายน 2557

13.00-14.00 น. 14.05-15.35 น. 15.40-16.40 น.

1 1.30

1 246

หลักการตลาด ทักษะพัฒนาเพือ่การสือ่สาร 1 การตลาดเพือ่การส่งออก

พุธ 17 กันยายน 2557

13.00-14.30 น. 14.35-16.05 น.

1.30 2

246 หลักเศรษฐศาสตร ์วิทยาศาสตร์ 4

Page 80: Cmvc exam timetable 1 2557

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ ตารางสอบ ประจ าภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 ชั้น ปวส.1/7 การจัดการส านักงาน

วันที่สอบ เวลา จ านวนชั่วโมง ห้องสอบ วิชาที่สอบ จันทร ์

15 กันยายน 2557 13.00-14.00 น. 14.05-16.05 น.

1 2

123 เทคนิคงานเลขานุการ คณิตศาสตร์ 1

อังคาร 16 กันยายน 2557

13.00-14.00 น. 14.05-15.35 น. 15.40-16.40 น.

1 1.30

1 123

หลักการจัดการ ทักษะพัฒนาเพือ่การสือ่สาร 1 โปรแกรมส าเร็จรูปในงานอาชีพ

พุธ 17 กันยายน 2557

13.00-14.00 น. 1 123 การใช้คอมพวิเตอร์ในงานธุรกิจ

Page 81: Cmvc exam timetable 1 2557

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ ตารางสอบ ประจ าภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557

ชั้น ปวส.1/8 การจัดการส านักงาน

วันที่สอบ เวลา จ านวนชั่วโมง ห้องสอบ วิชาที่สอบ จันทร ์

15 กันยายน 2557 13.00-14.00 น. 14.05-16.05 น.

1 2

231 เทคนิคงานเลขานุการ คณิตศาสตร์ 1

อังคาร 16 กันยายน 2557

13.00-14.00 น. 14.05-15.35 น. 15.40-16.40 น.

1 1.30

1 231

หลักการจัดการ ทักษะพัฒนาเพือ่การสือ่สาร 1 โปรแกรมส าเร็จรูปในงานอาชีพ

พุธ 17 กันยายน 2557

13.00-14.00 น. 14.05-15.05 น.

1 1

231 การใช้คอมพวิเตอร์ในงานธุรกิจ การจัดการส านักงาน

Page 82: Cmvc exam timetable 1 2557

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ ตารางสอบ ประจ าภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557

ชั้น ปวส.1/9 การจัดการทั่วไป

วันที่สอบ เวลา จ านวนชั่วโมง ห้องสอบ วิชาที่สอบ จันทร ์

15 กันยายน 2557 13.00-14.00 น. 14.05-16.05 น.

1 2

341 การใช้ภาษาไทยเชิงปฏิบัติการ คณิตศาสตร์ 1

อังคาร 16 กันยายน 2557

13.00-14.00 น. 14.05-15.05 น.

1 1

341 หลักการจัดการ โปรแกรมส าเร็จรูปในงานอาชีพ

พุธ 17 กันยายน 2557

13.00-14.00 น. 14.05-15.05 น. 15.10-17.10 น.

1 1 2

341 การเสรมิสรา้งบุคลิกภาพ ห้องสมุดกับการรู้สารสนเทศ การพัฒนางานด้วยระบบคุณภาพ

Page 83: Cmvc exam timetable 1 2557

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ ตารางสอบ ประจ าภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557

ชั้น ปวส.1/10 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

วันที่สอบ เวลา จ านวนชั่วโมง ห้องสอบ วิชาที่สอบ

อังคาร 16 กันยายน 2557

13.00-14.00 น. 14.05-15.35 น. 15.40-16.40 น.

1 1.30

1 321

ระบบปฏิบัติการ ทักษะพัฒนาเพือ่การสือ่สารภาษาอังกฤษ 1 โปรแกรมส าเร็จรูปในงานอาชีพ

พุธ 17 กันยายน 2557

13.00-14.30 น. 14.35-16.35 น.

1.30 2

842 หลักเศรษฐศาสตร ์วิทยาศาสตร์ 4

พฤหัสบด ี18 กันยายน 2557

13.00-14.00 น. 14.05-13.05 น.

1 1

246 การใช้โปรแกรมกราฟิกเพื่อพัฒนา หลักการออกแบบและพัฒนาโปรแกรม

Page 84: Cmvc exam timetable 1 2557

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ ตารางสอบ ประจ าภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557

ชั้น ปวส.1/11 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

วันที่สอบ เวลา จ านวนชั่วโมง ห้องสอบ วิชาท่ีสอบ

อังคาร 16 กันยายน 2557

13.00-14.00 น. 14.05-15.35 น. 15.40-16.40 น.

1 1.30

1 331

ระบบปฏิบัติการ ทักษะพัฒนาเพือ่การสือ่สารภาษาอังกฤษ 1 โปรแกรมส าเร็จรูปในงานอาชีพ

พุธ 17 กันยายน 2557

13.00-14.30 น. 14.35-16.35 น.

1.30 2

843 หลักเศรษฐศาสตร ์วิทยาศาสตร์ 4

พฤหัสบด ี18 กันยายน 2557

13.00-14.00 น. 14.05-13.05 น.

1 1

341 การใช้โปรแกรมกราฟิกเพื่อพัฒนา หลักการออกแบบและพัฒนาโปรแกรม

Page 85: Cmvc exam timetable 1 2557

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ ตารางสอบ ประจ าภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557

ชั้น ปวส.1/1 ธุรกิจค้าปลีก (ทวิ)

วันที่สอบ เวลา จ านวนชั่วโมง ห้องสอบ วิชาที่สอบ

จันทร ์15 กันยายน 2557

13.00-15.00 น. 15.05-16.05 น. 16.10-17.10 น.

2 1 1

721/1 คณิตศาสตร์ 1 การบริหารร้านค้าปลีก หลักการตลาด

อังคาร 16 กันยายน 2557

09.35-11.35 น. 2 221 วิทยาศาสตร์ 4 14.05-15.35 น. 1.30 221 ทักษะพัฒนาเพือ่การสือ่สารภาษาอังกฤษ 1

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ ตารางสอบ ประจ าภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557

Page 86: Cmvc exam timetable 1 2557

ชั้น ปวส.1/1 ออกแบบ

วันที่สอบ เวลา จ านวนชั่วโมง ห้องสอบ วิชาที่สอบ

จันทร ์15 กันยายน 2557

13.00-14.00 น. 14.05-15.05 น. 15.10-16.10 น.

1 1 1

721/3 การใช้สีเพื่องานนิเทศศลิป์ หลักการโฆษณา คอมพิวเตอร์กราฟิก

อังคาร 16 กันยายน 2557

13.00-14.30 น. 14.35-15.35 น.

1.30 1

133 ทักษะพัฒนาเพือ่การสือ่สารภาษาอังกฤษ 1 ออกแบบนิเทศศิลป์ 1

พุธ 17 กันยายน 2557

13.00-15.00 น. 15.05-16.05 น.

2 1

133 วิทยาศาสตร์ 3 การออกแบบเขียนแบบ

พฤหัสบด ี18 กันยายน 2557

13.00-14.00 น. 14.05-15.05 น. 15.10-16.10 น.

1 1 1

331 เศรษฐกิจพอเพียง กฎหมายธุรกิจ ความรู้เกี่ยวกับศิลปะ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่

ตารางสอบ ประจ าภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557

Page 87: Cmvc exam timetable 1 2557

ชั้น ปวส.1/2 คอมพิวเตอร์กราฟิก

วันที่สอบ เวลา จ านวนชั่วโมง ห้องสอบ วิชาที่สอบ

จันทร ์15 กันยายน 2557

13.00-14.00 น. 14.05-15.05 น. 15.10-16.10 น.

1 1 1

234 จิตรกรรมดิจิตอล 1 การบริหารธุรกิจขนาดยอ่ม คอมพิวเตอร์กราฟิก

อังคาร 16 กันยายน 2557

13.00-14.30 น. 14.35-15.35 น.

1.30 1

134 ทักษะพัฒนาเพือ่การสือ่สารภาษาอังกฤษ 1 คอมพิวเตอร์เพือ่งานสิ่งพิมพ์

พุธ 17 กันยายน 2557

13.00-15.00 น. 15.05-16.05 น.

2 1

132 วิทยาศาสตร์ 3 ห้องสมุดกับการรู้สารสนเทศ

พฤหัสบด ี18 กันยายน 2557

13.00-14.00 น. 14.05-15.05 น.

1 1

123 เศรษฐกิจพอเพียง หลักการออกแบบกราฟกิ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ ตารางสอบ ประจ าภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557

Page 88: Cmvc exam timetable 1 2557

ชั้น ปวส.1/1 ผ้าและเครื่องแต่งกาย

วันที่สอบ เวลา จ านวนชั่วโมง ห้องสอบ วิชาที่สอบ

อังคาร 16 กันยายน 2557

13.00-14.00 น. 14.05-15.35 น. 15.40-16.40 น.

1 1.30

1 323

หลักศิลป ์ทักษะพัฒนาเพือ่การสือ่สารภาษาอังกฤษ 1 โปรแกรมส าเร็จรูปในการท างาน

พุธ 17 กันยายน 2557

13.00-14.00 น. 14.05-16.05 น. 16.10-17.10 น.

1 2 1

134 อุตสาหกรรมสิ่งทอ วิทยาศาสตร์ 5 ประวัติเครือ่งแต่งกาย

พฤหัสบด ี18 กันยายน 2557

13.00-14.00 น. 14.05-15.05 น. 15.10-16.10 น.

1 1 1

133 กฎหมายธุรกิจ อุตสาหกรรมสิ่งทอขั้นพืน้ฐาน เทคนิคการท าแบบตัด

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ ตารางสอบ ประจ าภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557

Page 89: Cmvc exam timetable 1 2557

ชั้น ปวส.1/2 อาหารและโภชนาการ

วันที่สอบ เวลา จ านวนชั่วโมง ห้องสอบ วิชาที่สอบ จันทร ์

15 กันยายน 2557 13.00-14.00 น. 14.05-16.05 น.

1 2

127 ทักษะภาษาไทยเพือ่อาชีพ คณิตศาสตร์ 3

อังคาร 16 กันยายน 2557

13.00-14.00 น. 14.05-15.35 น. 15.40-16.40 น.

1 1.30

1 127

หลักศิลป ์ทักษะพัฒนาเพือ่การสือ่สารภาษาอังกฤษ 1 โภชนาการ

พุธ 17 กันยายน 2557

13.00-14.00 น. 14.05-15.05 น.

1 1

127 ห้องสมุดกับการรู้สารสนเทศ การพัฒนางานด้วยระบบคุณภาพ

พฤหัสบด ี18 กันยายน 2557

13.00-14.00 น. 14.05-15.05 น.

1 1

127 เศรษฐกิจพอเพียง ความปลอดภัยในงานอาหาร

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ ตารางสอบ ประจ าภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557

Page 90: Cmvc exam timetable 1 2557

ชั้น ปวส.1/3 อาหารและโภชนาการ

วันที่สอบ เวลา จ านวนชั่วโมง ห้องสอบ วิชาที่สอบ จันทร ์

15 กันยายน 2557 13.00-14.00 น. 14.05-16.05 น.

1 2

125 ทักษะภาษาไทยเพือ่อาชีพ คณิตศาสตร์ 3

อังคาร 16 กันยายน 2557

13.00-14.00 น. 14.05-15.35 น. 15.40-16.40 น.

1 1.30

1 125

หลักศิลป ์ทักษะพัฒนาเพือ่การสือ่สารภาษาอังกฤษ 1 โภชนาการ

พุธ 17 กันยายน 2557

13.00-14.00 น. 14.05-15.05 น.

1 1

125 ห้องสมุดกับการรู้สารสนเทศ การพัฒนางานด้วยระบบคุณภาพ

พฤหัสบด ี18 กันยายน 2557

13.00-14.00 น. 14.05-15.05 น.

1 1

125 เศรษฐกิจพอเพียง ความปลอดภัยในงานอาหาร

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ ตารางสอบ ประจ าภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557

Page 91: Cmvc exam timetable 1 2557

ชั้น ปวส.1/4 อาหารและโภชนาการ

วันที่สอบ เวลา จ านวนชั่วโมง ห้องสอบ วิชาที่สอบ

จันทร ์15 กันยายน 2557

13.00-15.00 น. 15.05-16.05 น. 16.10-17.10 น.

2 1 1

531 วิทยาศาสตร์ 4 ห้องสมุดกับการรู้สารสนเทศ เศรษฐกิจพอเพียง

อังคาร 16 กันยายน 2557

08.30-09.30 น. 09.35-10.35 น.

1 1

424 ความปลอดภัยในงานอาหาร ครัวและเครือ่งใช้ในงานอาหาร

13.00-14.00 น. 14.05-15.35 น. 15.40-16.40 น.

1 1.30

1 242

หลักศิลป ์ทักษะพัฒนาเพือ่การสือ่สารภาษาอังกฤษ 1 โภชนาการ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ ตารางสอบ ประจ าภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557

Page 92: Cmvc exam timetable 1 2557

ชั้น ปวส.1/5 อาหารและโภชนาการ

วันที่สอบ เวลา จ านวนชั่วโมง ห้องสอบ วิชาที่สอบ

จันทร ์15 กันยายน 2557

13.00-15.00 น. 15.05-16.05 น. 16.10-17.10 น.

2 1 1

132 วิทยาศาสตร์ 4 ห้องสมุดกับการรู้สารสนเทศ เศรษฐกิจพอเพียง

อังคาร 16 กันยายน 2557

08.30-09.30 น. 1 442 ความปลอดภัยในงานอาหาร 13.00-14.00 น. 14.05-15.35 น. 15.40-16.40 น.

1 1.30

1 132

หลักศิลป ์ทักษะพัฒนาเพือ่การสือ่สารภาษาอังกฤษ 1 โภชนาการ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ ตารางสอบ ประจ าภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557

Page 93: Cmvc exam timetable 1 2557

ชั้น ปวส.1/6 คหกรรม

วันที่สอบ เวลา จ านวนชั่วโมง ห้องสอบ วิชาที่สอบ

จันทร ์15 กันยายน 2557

13.00-14.00 น. 14.05-15.05 น. 15.10-16.10 น.

1 2 1

135 ศิลปะและวฒันธรรมไทย การพัฒนาบคุลิกภาพ แกะสลักเชิงธุรกิจ

อังคาร 16 กันยายน 2557

13.00-14.00 น. 14.05-15.35 น. 15.40-16.40 น.

1 1.30

1 135

หลักศิลป ์ทักษะพัฒนาเพือ่การสือ่สารภาษาอังกฤษ 1 เทคนิคงานใบตอง

พุธ 17 กันยายน 2557

13.00-14.00 น. 14.05-15.05 น. 15.10-16.10 น.

1 1 1

135 การบริหารงานบุคคล การออกแบบงานประดษิฐ ์ห้องสมุดกับการรู้สารสนเทศ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ ตารางสอบ ประจ าภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557

Page 94: Cmvc exam timetable 1 2557

ชั้น ปวส.1/1 โรงแรมและบริการ

วันที่สอบ เวลา จ านวนชั่วโมง ห้องสอบ วิชาที่สอบ จันทร ์

15 กันยายน 2557 13.00-14.30 น. 14.35-16.35 น.

1.30 2

143 มนุษยสมัพันธ์ในการท างาน คณิตศาสตร์ 1

อังคาร 16 กันยายน 2557

13.00-14.00 น. 14.05-15.05 น.

1 1

143 ภาษาอังกฤษงานบริการอาหาร กฎหมายธุรกิจโรงแรม

พุธ 17 กันยายน 2557

13.00-14.00 น. 14.05-15.05 น.

1 1

143 หลักการด าเนินงานโรงแรม ภาษาต่างประเทศ 1 (จนี)

พฤหัสบด ี18 กันยายน 2557

13.00-14.00 น. 14.05-15.05 น. 15.10-16.10 น.

1 1 1

143 การจัดการงานแม่บ้านโรงแรม การบริการอาหารและเครื่องดื่ม ครัวและการประกอบอาหารโรงแรม 1

Page 95: Cmvc exam timetable 1 2557

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ ตารางสอบ ประจ าภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 ชั้น ปวส.1/2 อุตสาหกรรมท่องเที่ยว

วันที่สอบ เวลา จ านวนชั่วโมง ห้องสอบ วิชาที่สอบ จันทร ์

15 กันยายน 2557 13.00-14.00 น. 14.05-16.05 น.

1 2

146 ทักษะภาษาไทยเพือ่อาชีพ คณิตศาสตร์ 1

อังคาร 16 กันยายน 2557

13.00-14.30 น. 14.35-15.35 น.

1.30 1

146 ทักษะพัฒนาเพือ่การสือ่สารภาษาอังกฤษ 1 โปรแกรมส าเร็จรูปในงานอาชีพ

พุธ 17 กันยายน 2557

13.00-14.00 น. 14.05-16.05 น.

1 2

146 ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น ทรัพยากรการท่องเที่ยว

พฤหัสบด ี18 กันยายน 2557

13.00-14.00 น. 14.05-15.05 น. 15.10-16.40 น.

1 1

1.30 146

ชีวิตและวัฒนธรรมไทย อาหารและเครือ่งดื่มเพือ่การทอ่งเทีย่ว พฤติกรรมและทศันคตผิู้ให้บริการ

ศุกร์ 19 กันยายน 2557

13.00-14.30 น. 14.35-15.35 น.

1.30 1

125 การมัคคุเทศก์ ความรู้เกี่ยวกับการทอ่งเที่ยว

Page 96: Cmvc exam timetable 1 2557

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ ตารางสอบ ประจ าภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 ชั้น ปวส.1/3 โรงแรมและบริการ (ทวิ)

พุธ 17 กันยายน 2557

08.30-09.30 น. 09.35-10.35 น.

1 1

125 กฎหมายธุรกิจโรงแรม สุขอนามัยในการบริการ

13.00-14.00 น. 14.05-15.05 น.

1 1

842 หลักการด าเนินงานโรงแรม ภาษาต่างประเทศ 1 (จนี)

พฤหัสบด ี18 กันยายน 2557

13.00-14.00 น. 14.05-15.05 น. 15.10-16.40 น.

1 1

1.30 244

การจัดการงานแม่บ้านโรงแรม การบริการอาหารและเครื่องดื่ม ทักษะพัฒนาเพือ่การสือ่สารภาษาอังกฤษ 1

Page 97: Cmvc exam timetable 1 2557

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ ตารางสอบ ประจ าภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557

ชั้น ปวส.2/1 การบัญชี

วันที่สอบ เวลา จ านวนชั่วโมง ห้องสอบ วิชาที่สอบ จันทร ์

15 กันยายน 2557 13.00-14.30 น. 14.35-16.35 น.

1.30 2

541 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน การบัญชีชั้นกลาง 2

อังคาร 16 กันยายน 2557

13.00-14.00 น. 14.05-16.05 น.

1 2

541 หลักการจัดการ การวิเคราะห์รายงานทางการเงิน

พุธ 17 กันยายน 2557

13.00-15.00 น. 15.05-17.05 น.

2 2

541 การบัญชีรัฐบาล 2 การวางแผนและควบคมุโดยงบประมาณ

พฤหัสบด ี18 กันยายน 2557

13.00-14.00 น. 14.05-16.05 น.

1 2

541 เศรษฐกิจพอเพียง การบัญชีต้นทุน 1

Page 98: Cmvc exam timetable 1 2557

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ ตารางสอบ ประจ าภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557

ชั้น ปวส.2/2 การบัญชี

วันที่สอบ เวลา จ านวนชั่วโมง ห้องสอบ วิชาที่สอบ จันทร ์

15 กันยายน 2557 13.00-14.30 น. 14.35-16.35 น.

1.30 2

542 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน การบัญชีชั้นกลาง 2

อังคาร 16 กันยายน 2557

13.00-14.00 น. 14.05-16.05 น.

1 2

542 หลักการจัดการ การวิเคราะห์รายงานทางการเงิน

พุธ 17 กันยายน 2557

13.00-15.00 น. 15.05-17.05 น.

2 2

542 การบัญชีรัฐบาล 2 การวางแผนและควบคมุโดยงบประมาณ

พฤหัสบด ี18 กันยายน 2557

13.00-14.00 น. 14.05-16.05 น.

1 2

542 เศรษฐกิจพอเพียง การบัญชีต้นทุน 1

Page 99: Cmvc exam timetable 1 2557

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ ตารางสอบ ประจ าภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557

ชั้น ปวส.2/3 การบัญชี

วันที่สอบ เวลา จ านวนชั่วโมง ห้องสอบ วิชาที่สอบ จันทร ์

15 กันยายน 2557 13.00-14.30 น. 14.35-16.35 น.

1.30 2

543 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน การบัญชีชั้นกลาง 2

อังคาร 16 กันยายน 2557

13.00-14.00 น. 14.05-16.05 น.

1 2

543 หลักการจัดการ การวิเคราะห์รายงานทางการเงิน

พุธ 17 กันยายน 2557

13.00-15.00 น. 15.05-17.05 น.

2 2

543 การบัญชีรัฐบาล 2 การวางแผนและควบคมุโดยงบประมาณ

พฤหัสบด ี18 กันยายน 2557

13.00-14.00 น. 14.05-16.05 น.

1 2

543 เศรษฐกิจพอเพียง การบัญชีต้นทุน 1

Page 100: Cmvc exam timetable 1 2557

วิทยาลัยอาชวีศึกษาเชียงใหม่ ตารางสอบ ประจ าภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557

ชั้น ปวส.2/4 การบัญชี

วันที่สอบ เวลา จ านวนชั่วโมง ห้องสอบ วิชาที่สอบ จันทร ์

15 กันยายน 2557 13.00-14.30 น. 14.35-16.35 น.

1.30 2

544 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน การบัญชีชั้นกลาง 2

อังคาร 16 กันยายน 2557

13.00-14.00 น. 14.05-16.05 น.

1 2

544 หลักการจัดการ การวิเคราะห์รายงานทางการเงิน

พุธ 17 กันยายน 2557

13.00-15.00 น. 15.05-17.05 น.

2 2

544 การบัญชีรัฐบาล 2 การวางแผนและควบคมุโดยงบประมาณ

พฤหัสบด ี18 กันยายน 2557

13.00-14.00 น. 14.05-16.05 น.

1 2

544 เศรษฐกิจพอเพียง การบัญชีต้นทุน 1

Page 101: Cmvc exam timetable 1 2557

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ ตารางสอบ ประจ าภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557

ชั้น ปวส.2/5 การบัญชี

วันที่สอบ เวลา จ านวนชั่วโมง ห้องสอบ วิชาที่สอบ จันทร ์

15 กันยายน 2557 13.00-14.30 น. 14.35-16.35 น.

1.30 2

545 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน การบัญชีชั้นกลาง 2

อังคาร 16 กันยายน 2557

13.00-14.00 น. 14.05-16.05 น.

1 2

545 หลักการจัดการ การวิเคราะห์รายงานทางการเงิน

พุธ 17 กันยายน 2557

13.00-15.00 น. 15.05-17.05 น.

2 2

545 การบัญชีรัฐบาล 2 การวางแผนและควบคมุโดยงบประมาณ

พฤหัสบด ี18 กันยายน 2557

13.00-14.00 น. 14.05-16.05 น.

1 2

545 เศรษฐกิจพอเพียง การบัญชีต้นทุน 1

Page 102: Cmvc exam timetable 1 2557

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ ตารางสอบ ประจ าภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557

ชั้น ปวส.2/6 การตลาด

วันที่สอบ เวลา จ านวนชั่วโมง ห้องสอบ วิชาที่สอบ จันทร ์

15 กันยายน 2557 13.00-14.30 น. 14.35-15.35 น.

1.30 1

843 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน การวิจัยตลาด

พุธ 17 กันยายน 2557

13.00-14.00 น. 14.05-15.05 น.

1 1

233 การส่งเสริมการขาย ห้องสมุดกับการรู้สารสนเทศ

พฤหัสบด ี18 กันยายน 2557

13.00-14.00 น. 14.05-15.05 น. 15.10-16.10 น.

1 1 1

321 ชีวิตและวัฒนธรรมไทย นโยบายผลิตภณัฑ์และราคา ความรู้เกี่ยวกับสินคา้

Page 103: Cmvc exam timetable 1 2557

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ ตารางสอบ ประจ าภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557

ชั้น ปวส.2/7 การตลาด

วันที่สอบ เวลา จ านวนชั่วโมง ห้องสอบ วิชาที่สอบ จันทร ์

15 กันยายน 2557 13.00-14.30 น. 14.35-15.35 น.

1.30 1

242 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน การวิจัยตลาด

พุธ 17 กันยายน 2557

13.00-14.00 น. 14.05-15.05 น.

1 1

242 การส่งเสริมการขาย ห้องสมุดกับการรู้สารสนเทศ

พฤหัสบด ี18 กันยายน 2557

13.00-14.00 น. 14.05-15.05 น. 15.10-16.10 น.

1 1 1

841 ชีวิตและวัฒนธรรมไทย นโยบายผลิตภณัฑ์และราคา ความรู้เกี่ยวกับสินคา้

Page 104: Cmvc exam timetable 1 2557

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ ตารางสอบ ประจ าภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 ชั้น ปวส.2/8 การจัดการส านักงาน

วันที่สอบ เวลา จ านวนชั่วโมง ห้องสอบ วิชาที่สอบ จันทร ์

15 กันยายน 2557 13.00-14.30 น. 14.35-15.35 น.

1.30 1

321 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน เทคนิคการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ

พุธ 17 กันยายน 2557

13.00-14.30 น. 14.35-15.35 น.

1.30 1

244 หลักเศรษฐศาสตร ์ห้องสมุดกับการรู้สารสนเทศ

พฤหัสบด ี18 กันยายน 2557

13.00-14.00 น. 14.05-15.05 น.

1 1

842 เศรษฐกิจพอเพียง เทคนิคการปฏิบัติงานส านักงาน

Page 105: Cmvc exam timetable 1 2557

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ ตารางสอบ ประจ าภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 ชั้น ปวส.2/9 การจัดการส านักงาน

วันที่สอบ เวลา จ านวนชั่วโมง ห้องสอบ วิชาที่สอบ จันทร์

15 กันยายน 2557 13.00-14.30 น. 14.35-15.35 น.

1.30 1

842 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน เทคนิคการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ

พุธ 17 กันยายน 2557

13.00-14.30 น. 14.35-15.35 น.

1.30 1

721/1 หลักเศรษฐศาสตร ์ห้องสมุดกับการรู้สารสนเทศ

พฤหัสบด ี18 กันยายน 2557

13.00-14.00 น. 14.05-15.05 น.

1 1

843 เศรษฐกิจพอเพียง เทคนิคการปฏิบัติงานส านักงาน

Page 106: Cmvc exam timetable 1 2557

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ ตารางสอบ ประจ าภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557

ชั้น ปวส.2/10 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

วันที่สอบ เวลา จ านวนชั่วโมง ห้องสอบ วิชาที่สอบ จันทร ์

15 กันยายน 2557 13.00-14.30 น. 14.35-15.35 น.

1.30 1

831 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน การวิเคราะห์และออกแบบระบบ

พุธ 17 กันยายน 2557

13.00-14.00 น. 14.05-15.05 น. 15.10-16.10 น.

1 1 1

245 การสื่อสารขอ้มลูและเครื่องข่าย ห้องสมุดกับการรู้สารสนเทศ ปฏิบัติการประกอบเครือ่งคอมพิวเตอร ์

พฤหัสบด ี18 กันยายน 2557

13.00-14.00 น. 14.05-15.05 น.

1 1

245 ชีวิตและวัฒนธรรมไทย การพัฒนาเว็บเพ็จชั้นสงู

Page 107: Cmvc exam timetable 1 2557

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ ตารางสอบ ประจ าภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557

ชั้น ปวส.2/11 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

วันที่สอบ เวลา จ านวนชั่วโมง ห้องสอบ วิชาที่สอบ จันทร ์

15 กันยายน 2557 13.00-14.30 น. 14.35-15.35 น.

1.30 1

841 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน การวิเคราะห์และออกแบบระบบ

พุธ 17 กันยายน 2557

13.00-14.00 น. 14.05-15.05 น. 15.10-16.10 น.

1 1 1

721/2 การสื่อสารขอ้มลูและเครื่องข่าย ห้องสมุดกับการรู้สารสนเทศ ปฏิบัติการประกอบเครือ่งคอมพิวเตอร์

พฤหัสบด ี18 กันยายน 2557

13.00-14.00 น. 14.05-15.05 น.

1 1

721/1 ชีวิตและวัฒนธรรมไทย การพัฒนาเว็บเพ็จชั้นสงู

Page 108: Cmvc exam timetable 1 2557

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ ตารางสอบ ประจ าภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557

ชั้น ปวส.2/1 ธุรกิจค้าปลีก (ทวิ)

วันที่สอบ เวลา จ านวนชั่วโมง ห้องสอบ วิชาที่สอบ

พฤหัสบด ี18 กันยายน 2557

13.00-14.00 น. 14.05-15.05 น. 15.10-16.10 น.

1 1 1

721/2 กฎหมายธุรกิจ โปรแกรมส าเร็จรูปในงานอาชีพ ความรู้เกี่ยวกับผลิตภณัฑ์

ศุกร์ 19 กันยายน 2557

13.00-14.30 น. 14.35-15.35 น.

1.30 1

126 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน การบริหารทรพัยากรบุคคล

Page 109: Cmvc exam timetable 1 2557

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ ตารางสอบ ประจ าภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557

ชั้น ปวส.2/1 ออกแบบ

วันที่สอบ เวลา จ านวนชั่วโมง ห้องสอบ วิชาที่สอบ จันทร ์

15 กันยายน 2557 13.00-14.30 น. 14.35-15.35 น.

1.30 1

322 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน การวาดเขียนเพื่องานออกแบบ

อังคาร 16 กันยายน 2557

13.00-14.00 น. 14.05-15.05 น.

1 1

322 การออกแบบนิเทศศิลป ์3 การสร้างภาพประกอบ

Page 110: Cmvc exam timetable 1 2557

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ ตารางสอบ ประจ าภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557

ชั้น ปวส.2/2 คอมพิวเตอร์กราฟิก

วันที่สอบ เวลา จ านวนชั่วโมง ห้องสอบ วิชาที่สอบ จันทร ์

15 กันยายน 2557 13.00-14.30 น. 14.35-15.35 น.

1.30 1

133 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน การพัฒนาความคิดสร้างสรรค ์

พุธ 17 กันยายน 2557

13.00-14.00 น. 14.05-15.05 น.

1 1

321 การตัดต่อดิจิตอล คอมพิวเตอร์กราฟิกเพือ่เว็บเพ็จ 1

พฤหัสบด ี18 กันยายน 2557

13.00-14.00 น. 14.05-15.05 น. 15.10-16.10 น.

1 1 1

721/3 กฎหมายธุรกิจ หลักการวิดิทัศน์ดิจิตอล การผลิตสื่อมลัติมีเดยีเพือ่ธุรกิจ

Page 111: Cmvc exam timetable 1 2557

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ ตารางสอบ ประจ าภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 ชั้น ปวส.2/1 ผ้าและเครื่องแต่งกาย

วันที่สอบ เวลา จ านวนชั่วโมง ห้องสอบ วิชาที่สอบ จันทร ์

15 กันยายน 2557 13.00-14.00 น. 14.05-15.05 น.

1 1

424 เทคนิคการตัดเย็นเสื้อผา้ การบริหารงานบุคคล

อังคาร 16 กันยายน 2557

13.00-14.00 น. 14.05-15.05 น.

1 1

234 ภาษาอังกฤษส าหรับสถานประกอบการ เทคนิคการตัดเย็บชุดกลางวันสตร ี

พฤหัสบด ี18 กันยายน 2557

13.00-14.00 น. 14.05-15.05 น. 15.10-16.10 น.

1 1 1

322 เศรษฐกิจพอเพียง ธุรกิจเสื้อผ้า เทคนิคการตัดเย็บเสือ้เทเลอร์สตร ี

Page 112: Cmvc exam timetable 1 2557

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ ตารางสอบ ประจ าภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 ชั้น ปวส.2/2 อาหารและโภชนาการ

วันที่สอบ เวลา จ านวนชั่วโมง ห้องสอบ วิชาที่สอบ

จันทร ์15 กันยายน 2557

13.00-14.30 น. 14.35-15.35 น. 15.40-16.40 น.

1.30 1 1

244 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน การบริหารงานบุคคล วิทยาศาสตร์การประกอบอาหาร

อังคาร 16 กันยายน 2557

13.00-14.00 น. 14.05-15.05 น. 15.10-16.10 น.

1 1 1

244 อาหารไทย ครัวและเครือ่งใช้ในงานอาหาร โปรแกรมส าเร็จรูปในงานอาชีพ

Page 113: Cmvc exam timetable 1 2557

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ ตารางสอบ ประจ าภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 ชั้น ปวส.2/3 อาหารและโภชนาการ

วันที่สอบ เวลา จ านวนชั่วโมง ห้องสอบ วิชาที่สอบ

จันทร ์15 กันยายน 2557

13.00-14.00 น. 14.05-15.05 น. 15.10-16.10 น.

1 1 1

245 การจัดการธุรกิจจัดเลี้ยง การบริหารงานบุคคล วิทยาศาสตร์การประกอบอาหาร

อังคาร 16 กันยายน 2557

13.00-14.30 น. 14.35-15.35 น. 15.40-16.40 น.

1.30 1 1

245 ทักษะพัฒนาเพือ่การสือ่สารภาษาอังกฤษ 2 ครัวและเครือ่งใช้ในงานอาหาร โปรแกรมส าเร็จรูปในงานอาชีพ

พุธ 17 กันยายน 2557

13.00-14.00 น. 1 721/3 การจัดการธุรกิจอาหาร

Page 114: Cmvc exam timetable 1 2557

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ ตารางสอบ ประจ าภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 ชั้น ปวส.2/4 อาหารและโภชนาการ

วันที่สอบ เวลา จ านวนชั่วโมง ห้องสอบ วิชาที่สอบ

พฤหัสบด ี18 กันยายน 2557

13.00-14.30 น. 14.35-15.35 น. 15.40-16.40 น.

1.30 1 1

242 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน การบริหารงานบุคคล วิทยาศาสตร์การประกอบอาหาร

Page 115: Cmvc exam timetable 1 2557

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ ตารางสอบ ประจ าภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557

ชั้น ปวส.2/5 คหกรรมศาสตร์

วันที่สอบ เวลา จ านวนชั่วโมง ห้องสอบ วิชาที่สอบ จันทร ์

15 กันยายน 2557 13.00-14.00 น. 14.05-15.05 น.

1 1

331 ศิลปหัตถกรรมทอ้งถิ่น ศิลปะประดิษฐ์

อังคาร 16 กันยายน 2557

13.00-14.00 น. 14.05-15.05 น. 15.10-16.10 น.

1 1 1

233 ภาษาจีนเบื้องต้น การประดิษฐ์เบื้องต้น การจัดดอกไม้แบบไทย

พุธ 17 กันยายน 2557

13.00-15.00 น. 15.05-16.05 น.

2 1

322 วิทยาศาสตร์ 4 ผลิตภัณฑ์งานกระดาษ

Page 116: Cmvc exam timetable 1 2557

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ ตารางสอบ ประจ าภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557

ชั้น ปวส.2/1 โรงแรมและบริการ

วันที่สอบ เวลา จ านวนชั่วโมง ห้องสอบ วิชาที่สอบ

จันทร ์15 กันยายน 2557

13.00-14.00 น. 14.05-15.05 น. 15.10-16.10 น.

1 1 1

224 ภาษาต่างประเทศ 3 (จีน) โปรแกรมส าเร็จรูปในงานอาชีพ ภาษาอังกฤษสมัครงาน

อังคาร 16 กันยายน 2557

13.00-14.00 น. 14.05-15.05 น. 15.10-16.10 น.

1 1 1

531 การผสมเครื่องดื่ม ห้องสมุดกับการรู้สารสนเทศ การพัฒนางานด้วยระบบคุณภาพ

Page 117: Cmvc exam timetable 1 2557

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ ตารางสอบ ประจ าภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 ชั้น ปวส.2/2 อุตสาหกรรมท่องเที่ยว

วันที่สอบ เวลา จ านวนชั่วโมง ห้องสอบ วิชาที่สอบ จันทร ์

15 กันยายน 2557 13.00-14.30 น. 14.35-16.35 น.

1.30 2

233 มนุษยสมัพันธ์ในการท างาน ความรู้ทั่วไปมคัคเุทศก์ไทย

อังคาร 16 กันยายน 2557

08.30-09.30 น. 09.35-10.35 น.

1 1

821 ภาษาญี่ปุ่น หลักการโรงแรม

13.00-14.30 น. 14.35-16.10 น.

1.30 1.30

831 การจ าหน่ายบัตรโดยสาร ทักษะพัฒนาเพือ่การสือ่สารภาษาอังกฤษ 2

พุธ 17 กันยายน 2557

13.00-15.00 น. 15.05-16.05 น.

2 1

831 วิทยาศาสตร์ 4 ศิลปวัฒนธรรมไทย

Page 118: Cmvc exam timetable 1 2557

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ ตารางสอบ ประจ าภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 ชั้น ปวส.2/3 โรงแรมและบริการ (ทวิ)

วันที่สอบ เวลา จ านวนชั่วโมง ห้องสอบ วิชาที่สอบ

จันทร ์15 กันยายน 2557

13.00-14.30 น. 14.35-16.10 น.

1.30 1.30

721 มนุษยสมัพันธ์ในการท างาน ภาษาอังกฤษแม่บ้าน

อังคาร 16 กันยายน 2557

13.00-15.00 น. 15.05-16.05 น.

2 1

841 คณิตศาสตร์ 1 โปรแกรมส าเร็จรูปในงานอาชีพ

พุธ 17 กันยายน 2557

13.00-14.00 น. 1 841 การผสมเครื่องดื่ม