Code of Work Ethic

 • Published on
  04-Jan-2017

 • View
  216

 • Download
  4

Embed Size (px)

Transcript

 • Kod EtikaKod EtikaJabatan Perlindungan Hidupan Liar dan Taman Negara Jabatan Perlindungan Hidupan Liar dan Taman Negara

  Kandungan

  Perutusan Ketua Pengarah

  Visi, Misi, Objektif

  Prinsip Dan Teras Kod Etika PERHILITAN

  Huraian Terperinci Kod Etika PERHILITAN

  Mengamalkan Nilai-nilai Murni Sebagai

  Budaya Kerja

  Mengamalkan Nilai Profesionalisme

  Dalam Perkhidmatan

  Berpegang Teguh Kepada Prinsip

  Akauntabiliti Dalam Menjalankan Tugas

  Mengutamakan Kepentingan

  Pelanggan

  Berusaha Menimba Ilmu Pengetahuan

  Dan Kemahiran Sepanjang Hayat

  Penutup

  Maklumat Mengenai Etika, Etika Kerja Dan Kod Etika

  Ikrar Perkhidmatan Awam

  Akuan Patuh Kod Etika Jabatan

  1.

  2.

  3.

  4.

  5.

  2

  3

  4

  6

  19

  20

  21

  22

  Kandungan

 • Kod

  Etik

  aKod EtikaJa

  ba

  tan

  Perlin

  du

  ng

  an

  Hid

  up

  an

  Liar d

  an

  Tam

  an

  Ne

  ga

  ra

  Kod

  Etik

  aKod Etika

  Jab

  ata

  n P

  erli

  nd

  un

  ga

  n H

  idu

  pa

  n L

  iar d

  an

  Ta

  ma

  n N

  eg

  ara

  Jab

  ata

  n Pe

  rlind

  un

  ga

  n H

  idu

  pa

  n Lia

  r da

  n Ta

  ma

  n N

  eg

  ara

  Jab

  ata

  n P

  erli

  nd

  un

  ga

  n H

  idu

  pa

  n L

  iar d

  an

  Ta

  ma

  n N

  eg

  ara

  Kod

  Etik

  aKod EtikaJa

  ba

  tan

  Perlin

  du

  ng

  an

  Hid

  up

  an

  Liar d

  an

  Tam

  an

  Ne

  ga

  ra

  Kod

  Etik

  aKod Etika

  Jab

  ata

  n P

  erli

  nd

  un

  ga

  n H

  idu

  pa

  n L

  iar d

  an

  Ta

  ma

  n N

  eg

  ara

  Jab

  ata

  n Pe

  rlind

  un

  ga

  n H

  idu

  pa

  n Lia

  r da

  n Ta

  ma

  n N

  eg

  ara

  Jab

  ata

  n P

  erli

  nd

  un

  ga

  n H

  idu

  pa

  n L

  iar d

  an

  Ta

  ma

  n N

  eg

  ara

  Bagi mencapai visi, misi dan objektif Jabatan PERHILITAN adalah penting bagi semua warga PERHILITAN untuk memperkukuh dan mempertingkatkan profesionalisme, pengetahuan dan penghayatan nilai murni dalam tugas harian. Hasrat ini akan lebih mudah dicapai dengan penghayatan dan pengamalan kod etika Jabatan.

  Bertepatan dengan penerbitan Kod Etika Jabatan PERHILITAN (dikemaskini) yang seiring dengan langkah Kementerian Sumber Asli dan Alam Sekitar, kod etika Jabatan ini perlu dijadikan sebagai garis panduan oleh semua warga PERHILITAN untuk sentiasa berada dilandasan yang benar dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab seharian.

  Pematuhan dan pengamalan Kod Etika Jabatan PERHILITAN akan dapat mewujudkan warga PERHILITAN yang beretika serta berintegriti tinggi dan dengan kualiti ini Jabatan yakin akan meningkatkan kecekapan dalam sistem penyampaian perkhidmatan awam dan seterusnya memenuhi kehendak pelanggan.

  Dengan penerbitan kod etika ini adalah diharap setiap warga PERHILITAN dapat menghayati kandungannya dan memberi sepenuh komitmen agar usaha merealisasikan visi, misi dan objektif Jabatan dapat dicapai.

  ABD. RASHID SAMSUDIN

  KETUA PENGARAHJABATAN PERLINDUNGAN HIDUPAN

  LIAR DAN TAMAN NEGARA

  PerutusanPerutusan

 • Kod

  Etik

  aKod EtikaJa

  ba

  tan

  Perlin

  du

  ng

  an

  Hid

  up

  an

  Liar d

  an

  Tam

  an

  Ne

  ga

  ra

  Kod

  Etik

  aKod Etika

  Jab

  ata

  n P

  erli

  nd

  un

  ga

  n H

  idu

  pa

  n L

  iar d

  an

  Ta

  ma

  n N

  eg

  ara

  Jab

  ata

  n Pe

  rlind

  un

  ga

  n H

  idu

  pa

  n Lia

  r da

  n Ta

  ma

  n N

  eg

  ara

  Jab

  ata

  n P

  erli

  nd

  un

  ga

  n H

  idu

  pa

  n L

  iar d

  an

  Ta

  ma

  n N

  eg

  ara

  K

  od E

  tikaKod Etika

  Jab

  ata

  n Pe

  rlind

  un

  ga

  n H

  idu

  pa

  n Lia

  r da

  n Ta

  ma

  n N

  eg

  ara

  Kod

  Etik

  aKod Etika

  Jab

  ata

  n P

  erli

  nd

  un

  ga

  n H

  idu

  pa

  n L

  iar d

  an

  Ta

  ma

  n N

  eg

  ara

  Jab

  ata

  n Pe

  rlind

  un

  ga

  n H

  idu

  pa

  n Lia

  r da

  n Ta

  ma

  n N

  eg

  ara

  Jab

  ata

  n P

  erli

  nd

  un

  ga

  n H

  idu

  pa

  n L

  iar d

  an

  Ta

  ma

  n N

  eg

  ara

  Menjadi institusi yang cemerlang dalam

  konservasi dan pengurusan lestari biodiversiti

  ke arah pencapaian wawasan negara.

  Menerajui integrasi dan pelaksanaan program

  konservasi dan pengurusan lestari biodiversiti

  negara secara cekap dan berkesan.

  Visi

  Misi

  ObjektifPerlindungan, pengurusan serta pengekalan

  biodiversiti untuk penghasilan faedah yang

  optimum.

  Perlindungan dan pembangunan kawasan

  kawasan perlindungan untuk tujuan

  penyelidikan, ekonomi, estatik, rekreasi dan

  ekologi.

  Peningkatan pengetahuan, kesedaran dan

  sokongan orang ramai dan kepentingan

  konservasi biodiversiti.

  PerutusanPerutusan

 • Kod

  Etik

  aKod EtikaJa

  ba

  tan

  Perlin

  du

  ng

  an

  Hid

  up

  an

  Liar d

  an

  Tam

  an

  Ne

  ga

  ra

  Kod

  Etik

  aKod Etika

  Jab

  ata

  n P

  erli

  nd

  un

  ga

  n H

  idu

  pa

  n L

  iar d

  an

  Ta

  ma

  n N

  eg

  ara

  Jab

  ata

  n Pe

  rlind

  un

  ga

  n H

  idu

  pa

  n Lia

  r da

  n Ta

  ma

  n N

  eg

  ara

  Jab

  ata

  n P

  erli

  nd

  un

  ga

  n H

  idu

  pa

  n L

  iar d

  an

  Ta

  ma

  n N

  eg

  ara

  Kod

  Etik

  aKod EtikaJa

  ba

  tan

  Perlin

  du

  ng

  an

  Hid

  up

  an

  Liar d

  an

  Tam

  an

  Ne

  ga

  ra

  Kod

  Etik

  aKod Etika

  Jab

  ata

  n P

  erli

  nd

  un

  ga

  n H

  idu

  pa

  n L

  iar d

  an

  Ta

  ma

  n N

  eg

  ara

  Jab

  ata

  n Pe

  rlind

  un

  ga

  n H

  idu

  pa

  n Lia

  r da

  n Ta

  ma

  n N

  eg

  ara

  Jab

  ata

  n P

  erli

  nd

  un

  ga

  n H

  idu

  pa

  n L

  iar d

  an

  Ta

  ma

  n N

  eg

  ara

  PRINSIP DAN TERAS KOD ETIKA PERHILITAN

  1. MENGAMALKAN NILAI-NILAI MURNI SEBAGAI BUDAYA KERJA.

  Penerapan, penghayatan dan mengamalkan nilai-nilai murni

  dalam budaya kerja PERHILITAN meliputi :

  Berdisiplin

  Amanah

  Berdedikasi

  Tekun

  Toleransi dan saling menghormati

  Bekerjasama

  Bersyukur dan terima kasih

  Bersedia menerima teguran

  Bertanggungjawab

  2. MENGAMALKAN NILAI PROFESIONALISME DALAM PERKHIDMATAN.

  Menghayati dan mengamalkan nilai unggul profesionalisme

  meliputi :

  Proaktif

  Profesionalisme, kecekapan dan kemahiran

  Komitmen terhadap tugas

  Kreatif dan inovatif

  Motivasi

  Berilmu dan berusaha menjadi pakar

 • Kod

  Etik

  aKod EtikaJa

  ba

  tan

  Perlin

  du

  ng

  an

  Hid

  up

  an

  Liar d

  an

  Tam

  an

  Ne

  ga

  ra

  Kod

  Etik

  aKod Etika

  Jab

  ata

  n P

  erli

  nd

  un

  ga

  n H

  idu

  pa

  n L

  iar d

  an

  Ta

  ma

  n N

  eg

  ara

  Jab

  ata

  n Pe

  rlind

  un

  ga

  n H

  idu

  pa

  n Lia

  r da

  n Ta

  ma

  n N

  eg

  ara

  Jab

  ata

  n P

  erli

  nd

  un

  ga

  n H

  idu

  pa

  n L

  iar d

  an

  Ta

  ma

  n N

  eg

  ara

  K

  od E

  tikaKod Etika

  Jab

  ata

  n Pe

  rlind

  un

  ga

  n H

  idu

  pa

  n Lia

  r da

  n Ta

  ma

  n N

  eg

  ara

  Kod

  Etik

  aKod Etika

  Jab

  ata

  n P

  erli

  nd

  un

  ga

  n H

  idu

  pa

  n L

  iar d

  an

  Ta

  ma

  n N

  eg

  ara

  Jab

  ata

  n Pe

  rlind

  un

  ga

  n H

  idu

  pa

  n Lia

  r da

  n Ta

  ma

  n N

  eg

  ara

  Jab

  ata

  n P

  erli

  nd

  un

  ga

  n H

  idu

  pa

  n L

  iar d

  an

  Ta

  ma

  n N

  eg

  ara

  3. BERPEGANG TEGUH KEPADA PRINSIP AKAUNTABILITI DALAM MENJALANKAN TUGAS.

  Melaksanakan tugas serta tanggungjawab yang telah

  ditetapkan agar mencapai matlamat serta objektif yang

  diharapkan. Akauntabiliti meliputi :

  Adil, cepat, cekap dan konsisten dalam membuat

  keputusan

  Mematuhi undang-undang dan peraturan yang

  ditetapkan

  Kebertanggungjawaban

  4. MENGUTAMAKAN KEPENTINGAN PELANGGAN.

  Memenuhi kehendak dan kepuasan pelanggan.

  Layanan adil dan saksama.

  Menepati ikrar dan janji dalam Piagam Pelanggan.

  5. MENINGKATKAN ILMU PENGETAHUAN DAN KEMAHIRAN SEPANJANG HAYAT.

  Menimba ilmu pengetahuan

  Berusaha meningkatkan kemahiran dan kepakaran

 • Kod

  Etik

  aKod EtikaJa

  ba

  tan

  Perlin

  du

  ng

  an

  Hid

  up

  an

  Liar d

  an

  Tam

  an

  Ne

  ga

  ra

  Kod

  Etik

  aKod Etika

  Jab

  ata

  n P

  erli

  nd

  un

  ga

  n H

  idu

  pa

  n L

  iar d

  an

  Ta

  ma

  n N

  eg

  ara

  Jab

  ata

  n Pe

  rlind

  un

  ga

  n H

  idu

  pa

  n Lia

  r da

  n Ta

  ma

  n N

  eg

  ara

  Jab

  ata

  n P

  erli

  nd

  un

  ga

  n H

  idu

  pa

  n L

  iar d

  an

  Ta

  ma

  n N

  eg

  ara

  Kod

  Etik

  aKod EtikaJa

  ba

  tan

  Perlin

  du

  ng

  an

  Hid

  up

  an

  Liar d

  an

  Tam

  an

  Ne

  ga

  ra

  Kod

  Etik

  aKod Etika

  Jab

  ata

  n P

  erli

  nd

  un

  ga

  n H

  idu

  pa

  n L

  iar d

  an

  Ta

  ma

  n N

  eg

  ara

  Jab

  ata

  n Pe

  rlind

  un

  ga

  n H

  idu

  pa

  n Lia

  r da

  n Ta

  ma

  n N

  eg

  ara

  Jab

  ata

  n P

  erli

  nd

  un

  ga

  n H

  idu

  pa

  n L

  iar d

  an

  Ta

  ma

  n N

  eg

  ara

  MENGAMALKAN NILAI-NILAI MURNI SEBAGAI BUDAYA KERJA

  Penerapan, penghayatan dan mengamalkan nilai-nilai murni

  dalam budaya kerja dan pengurusan organisasi meliputi :

  1. BERDISIPLIN

  Warga PERHILITAN perlu mempunyai tahap disiplin diri yang

  tinggi bagi mencerminkan keperibadian sebagai seorang

  profesional. Warga PERHILITAN yang berdisiplin hendaklah :

  Patuh dan taat kepada semua arahan, pekeliling,

  peraturan dan undang-undang .

  Berpegang teguh kepada ajaran agama.

  Sentiasa menjaga maruah diri, organisasi dan negara.

  Kesanggupan dan kerelaan memperbaiki kelemahan

  diri.

  Sentiasa berpakaian kemas dan memakai pakaian

  seragam yang dibekalkan.

  2. AMANAH

  Amanah dalam pengertian nilai dan akhlak bermakna

  menunaikan tanggungjawab yang diberi dan

  melaksanakannya dengan sempurna. Amanah bagi warga

  PERHILITAN adalah :

  Melaksanakan arahan atau tanggungjawab yang

  diamanahkan kepadanya .

  HURAIAN TERPERINCI KOD ETIKA

 • Kod

  Etik

  aKod EtikaJa

  ba

  tan

  Perlin

  du

  ng

  an

  Hid

  up

  an

  Liar d

  an

  Tam

  an

  Ne

  ga

  ra

  Kod

  Etik

  aKod Etika

  Jab

  ata

  n P

  erli

  nd

  un

  ga

  n H

  idu

  pa

  n L

  iar d

  an

  Ta

  ma

  n N

  eg

  ara

  Jab

  ata

  n Pe

  rlind

  un

  ga

  n H

  idu

  pa

  n Lia

  r da

  n Ta

  ma

  n N

  eg

  ara

  Jab

  ata

  n P

  erli

  nd

  un

  ga

  n H

  idu

  pa

  n L

  iar d

  an

  Ta

  ma

  n N

  eg

  ara

  K

  od E

  tikaKod Etika

  Jab

  ata

  n Pe

  rlind

  un

  ga

  n H

  idu

  pa

  n Lia

  r da

  n Ta

  ma

  n N

  eg

  ara

  Kod

  Etik

  aKod Etika

  Jab

  ata

  n P

  erli

  nd

  un

  ga

  n H

  idu

  pa

  n L

  iar d

  an

  Ta

  ma

  n N

  eg

  ara

  Jab

  ata

  n Pe

  rlind

  un

  ga

  n H

  idu

  pa

  n Lia

  r da

  n Ta

  ma

  n N

  eg

  ara

  Jab

  ata

  n P

  erli

  nd

  un

  ga

  n H

  idu

  pa

  n L

  iar d

  an

  Ta

  ma

  n N

  eg

  ara

  Melaksanakan tugas-tugasnya tanpa kepentingan diri

  sendiri.

  Menentukan masanya di pejabat digunakan secara

  optimum.

  Memastikan harta awam/kerajaan digunakan secara

  berhemah mengikut peraturan yang ditetapkan.

  Tidak membunuh spesies hidupan liar kecuali atas

  kepentingan pengurusan atau penyelidikan spesies

  berkenaan

  Tidak menerima upah atau ganjaran terhadap sebarang

  perkhidmatan yang diberi.

  Mengambil tindakan sewajarnya mengikut peruntukan

  Akta jika mengetahui berlaku aktiviti yang melanggar

  Akta Perlindungan Hidupan Liar 1972, Akta 76 .

  Tidak menjalankan aktiviti memburu atau mengikuti

  rombongan memburu jika bukan urusan rasmi.

  Mengambil tindakan yang sebaik mungkin untuk merawat

  spesies hidupan liar yang dijumpai cedera.

  3. BERDEDIKASI

  Berdedikasi bermaksud pembaktian seseorang bagi

  melaksanakan tugas dengan sempurna. Warga PERHILITAN

  yang dedikasi adalah :

  Sanggup melaksanakan kerja lebih masa

  Menyempurnakan tugas ke tahap yang terbaik

  Mempunyai dorongan yang tinggi untuk sentiasa

  meningkatkan prestasi

  Bersedia menerima nasihat dan teguran

  Berusaha secara berterusan meningkatkan kebolehan

  dan memperbaiki kualiti hasil kerja.

 • Kod

  Etik

  aKod EtikaJa

  ba

  tan

  Perlin

  du

  ng

  an

  Hid

  up

  an

  Liar d

  an

  Tam

  an

  Ne

  ga

  ra

  Kod

  Etik

  aKod Etika

  Jab

  ata

  n P

  erli

  nd

  un

  ga

  n H

  idu

  pa

  n L

  iar d

  an

  Ta

  ma

  n N

  eg

  ara

  Jab

  ata

  n Pe

  rlind

  un

  ga

  n H

  idu

  pa

  n Lia

  r da

  n Ta

  ma

  n N

  eg

  ara

  Jab

  ata

  n P

  erli

  nd

  un

  ga

  n H

  idu

  pa

  n L

  iar d

  an

  Ta

  ma

  n N

  eg

  ara

  Kod

  Etik

  aKod EtikaJa

  ba

  tan

  Perlin

  du

  ng

  an

  Hid

  up

  an

  Liar d

  an

  Tam

  an

  Ne

  ga

  ra

  Kod

  Etik

  aKod Etika

  Jab

  ata

  n P

  erli

  nd

  un

  ga

  n H

  idu

  pa

  n L

  iar d

  an

  Ta

  ma

  n N

  eg

  ara

  Jab

  ata

  n Pe

  rlind

  un

  ga

  n H

  idu

  pa

  n Lia

  r da

  n Ta

  ma

  n N

  eg

  ara

  Jab

  ata

  n P

  erli

  nd

  un

  ga

  n H

  idu

  pa

  n L

  iar d

  an

  Ta

  ma

  n N

  eg

  ara

  4. TEKUN

  Tekun pula bermaksud bersungguh-sungguh dan teliti dalam

  melaksanakan sesuatu tugas yang dipertanggungjawabkan.

  Warga PERHILITAN yang tekun adalah :

  Komited terhadap tugas dan kerjayanya.

  Berupaya memberi sepenuh penumpuan dalam

  menyempurnakan tugas tersebut.

  5. TOLERANSI DAN BERBUDI BAHASA

  Semangat toleransi dan berbudi bahasa akan merapatkan

  rasa kekeluargaan warga PERHILITAN. Warga PERHILITAN

  perlu mempunyai ciri - ciri berikut:

  Bertutur dengan lemah lembut tetapi tegas.

  Memberi layanan dengan wajah yang manis dan sopan

  santun.

  Bertindak dengan kelakuan yang menyenangkan.

  Bersedia membantu orang lain dengan tangan terbuka.

  6. BEKERJASAMA

  Bekerjasama bermaksud saling tolong-menolong untuk

  kebaikan. Warga PERHILITAN dikehendaki:

  Menjalankan tugas yang diamanahkan berasaskan semangat berpasukan.

  Saling bantu membantu antara satu sama lain. Memupuk suasana harmoni. Mengikis sikap keegoan dan mementingkan diri sendiri. Bersama-sama berusaha untuk mencapai visi dan objektif

  PERHILITAN.

 • Kod

  Etik

  aKod EtikaJa

  ba

  tan

  Perlin

  du

  ng

  an

  Hid

  up

  an

  Liar d

  an

  Tam

  an

  Ne

  ga

  ra

  Kod

  Etik

  aKod Etika

  Jab

  ata

  n P

  erli

  nd

  un

  ga

  n H

  idu

  pa

  n L

  iar d

  an

  Ta

  ma

  n N

  eg

  ara

  Jab

  ata

  n Pe

  rlind

  un

  ga

  n H

  idu

  pa

  n Lia

  r da

  n Ta

  ma

  n N

  eg

  ara

  Jab

  ata

  n P

  erli

  nd

  un

  ga

  n H

  idu

  pa

  n L

  iar d

  an

  Ta

  ma

  n N

  eg

  ara

  K

  od E

  tikaKod Etika

  Jab

  ata

  n Pe

  rlind

  un

  ga

  n H

  idu

  pa

  n Lia

  r da

  n Ta

  ma

  n N

  eg

  ara

  Kod

  Etik

  aKod Etika

  Jab

  ata

  n P

  erli

  nd

  un

  ga

  n H

  idu

  pa

  n L

  iar d

  an

  Ta

  ma

  n N

  eg

  ara

  Jab

  ata

  n Pe

  rlind

  un

  ga

  n H

  idu

  pa

  n Lia

  r da

  n Ta