Codfiscal.net-LEGEA Nr 821991 Legea Contabilitatii Actualizata 2012

 • Published on
  03-Apr-2018

 • View
  212

 • Download
  0

Embed Size (px)

Transcript

 • 7/29/2019 Codfiscal.net-LEGEA Nr 821991 Legea Contabilitatii Actualizata 2012

  1/17

  codfiscal.net http://codfiscal.net/legea-nr-821991--legea-contabilitatii-actualizata-2011/

  LEGEA nr. 82/1991 Legea contabilitatii actualizata 2012

  Andrei CFNET

  LEGEA nr. 82/1991 Legea contabilitatii - republicata si actualizata

  2012-12-06 Versiunea republicata si actualizata valabila incepand cu 22 aprilie 2011, n vigoare nprezent [verif icare stare act 6 decembrie 2012 - cdep.ro/legis]2011-04-02 CUPRINS pe Capitole si Art icole2011-04-22 FISA actului si versiuni pdf2011-04-22 Modif icata s i completata de OUG nr. 37/2011.

  Modif ic art. 1, art. 2 alin. (1), art. 4 alin. (3), art . 5 alin. (1), art. 7 alin. (1), art . 8 alin. (2) i (3), art . 9 alin.(1), art . 10 alin. (1) i (5), art. 11, art . 13, art. 19 alin. (5), art . 22, art. 23, art. 26, art . 27 alin. (3), art. 28 alin.(1), (6) i (8), art . 34 alin. (2) i (4), art . 35 alin. (1), art . 36, art. 37, art. 38 alin. (4), art. 41, art . 42 alin. (1),(4) i (8); introduce alin. (11) (14) la art . 5, alin. (31) la art . 10, alin. (41) la art. 10, art . 251, alin. (31) i(32) la art . 27, alin. (10)- (14) la art . 28, alin. (21) la art. 34; abrog art . 2 alin. (2) lit. d), art. 3 alin. (3), art .14, art . 28 alin. (5), art . 42 alin. (2);nlocuiete, n to t cuprinsul legii, sint agmele auditor f inanciar i audit f inanciar cu sintagmele auditorstatutar i audit s tatutardispune republicarea

  2008-06-18 Data intrarii in vigoare: 18 Iunie 20082008-06-18 Textul republicat al legii a fost publicat in Monitorul oficial nr. 454 din 18 iunie 2008

  Note la forma actualizata:

  1.Republicata in t emeiul art. II din OUG 102/2007 pentru modif icarea si completarea Legii contabilitat ii nr.82/1991, publicata in Monito rul Of icial al Romaniei, Partea I, nr. 689 din 10 octombrie 2007, aprobata cumodif icari prin Legea nr. 86/2008, publicata in Monito rul Of icial al Romaniei, Partea I, nr. 292 din 15 aprilie2008, dandu-se textelor o noua numerotare.2.Legea contabilitatii nr. 82/1991 a mai f os t republicata in Monito rul Of icial al Romaniei, Partea I, nr. 48 din14 ianuarie 2005 si ulterior a mai f os t modificata prin Legea nr. 259/2007 pentru modificarea sicompletarea Legii contabilitat ii nr. 82/1991, publicata in Monito rul Of icial al Romaniei, Partea I, nr. 506 din27 iulie 2007.3.Conf orm art. II din OUG nr. 37 din 13 aprilie 2011, publicata in MOf . nr. 285 din 22 aprilie 2011, in to tcuprinsul Legii contabilitatii nr. 82/1991, republicata, sintagmele auditor financiar si audit financiar seinlocuiesc cu sintagmele auditor s tatutar si audit statutar.

  4. Prin HG nr. 34 din 22 ianuarie 2009, publicata in MOf. nr. 52 din 28 ianuarie 2009 s-a dispus organizareasi functionarea Ministerului Finantelor Publice. nlocuirea denumirii Ministerul Economiei si Finantelor cudenumirea Ministerului Finantelor Publice s-a realizat direct in textul formei actualizate.5. Prin HG nr. 11 din 16 ianuarie 2009, publicata in MOf. nr. 41 din 23 ianuarie 2009 s-a dispus organizareasi f unctionarea Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale. nlocuirea denumirii Ministerul Muncii,Familiei si Egalitat ii de Sanse cu denumirea Ministerului Muncii, Familiei si Protect iei Sociale s-a realizatdirect in textul formei actualizate.6. Reproducem mai jos prevederile art. II si III din Legea nr. 259/2007 pent ru modif icarea si completareaLegii contabilitatii nr. 82/1991, care nu sunt incorporate in forma republicata a Legii contabilitatii nr.82/1991 si care se aplica, in cont inuare, ca dispoz itii proprii ale Legii nr. 259/2007:Art. II. (1) Aplicarea prevederilor art . 2 alin. (2) lit . d) si ale art. 27 alin. (3) din Legea contabilitat ii nr.82/1991, republicata, cu modificarile si completarile aduse prin prezenta lege, se suspenda pana la datade 1 ianuarie 2009.(2) Societatile comerciale vor depune un exemplar al situatiilor financiare aferente exercitiilor financiareale anilor 2007 si 2008 la unitatile teritoriale ale Ministerului Economiei si Finantelor, in termen de 150 dezile de la incheierea exercitiilor financiare respective. Societatile comerciale care de la constituire nu au

  http://codfiscal.net/oug-372011-modificarea-si-completarea-legii-contabilitatii-nr-821991-si-pentru-modificarea-altor-acte-normative-incidente/http://codfiscal.net/legea-821991-legea-contabilitatii/http://codfiscal.net/legea-contabilitatii/http://codfiscal.net/legea-nr-821991-%E2%80%93-legea-contabilitatii-actualizata-2011/http://codfiscal.net/oug-372011-modificarea-si-completarea-legii-contabilitatii-nr-821991-si-pentru-modificarea-altor-acte-normative-incidente/http://codfiscal.net/legea-821991-legea-contabilitatii/http://codfiscal.net/legea-contabilitatii/http://www.cdep.ro/pls/legis/legis_pck.htp_act?ida=1354http://codfiscal.net/legea-nr-821991-%E2%80%93-legea-contabilitatii-actualizata-2011/
 • 7/29/2019 Codfiscal.net-LEGEA Nr 821991 Legea Contabilitatii Actualizata 2012

  2/17

  desf asurat activitate, precum si cele af late in lichidare, pot rivit legii, vor depune o declaratie in acestsens, in termen de 60 de zile de la incheierea exercitiului f inanciar.Art. III. La data intrarii in vigoare a prezentei legi se abroga:a) alin. (1) al art . 27 si anexa nr. 3 din Normele de aplicare a Legii nr. 142/1998 privind acordarea t ichetelorde masa, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 5/1999, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, ParteaI, nr. 26 din 25 ianuarie 1999;b) lit. D si E din anexa nr. 3 la Normele metodo logice privind inregist rarea in contabilitate a bunurilor carealcatuiesc domeniul public al statului si al unitat ilor administ rativ-teritoriale, aprobate prin Hotararea

  Guvernului nr. 1.031/1999, publicata in Monitorul Of icial al Romaniei, Partea I, nr. 620 din 17 decembrie1999.

  LEGEA nr. 82/1991 din 24 decembrie 1991 contabilitatii nr. 82/1991 republicata si actualizata -

  CAPITOLUL I

  Dispozitii generale

  ART. 1

  (1) Societatile comerciale, societatile/companiile nationale, regiile autonome, institutele nationale decercetare-dezvoltare, societatile cooperatiste si celelalte persoane juridice au obligatia sa o rganizeze sisa conduca contabilitatea f inanciara, pot rivit prezentei legi.(2) Institutiile publice, asociatiile si celelalte persoane juridice cu si fara scop patrimonial au obligatia saorganizeze s i sa conduca contabilitatea f inanciara.(3) Subunitatile f ara personalitate juridica, cu sediul in st rainatate, care apartin persoanelor prevazute laalin. (1) si (2), cu sediul in Romania, precum si subunitatile fara personalitate juridica din Romania careapartin unor persoane juridice cu sediul in strainatate au obligatia sa organizeze s i sa conducacontabilitatea proprie, pot rivit prezentei legi.(4) Organismele de plasament co lectiv care nu sunt const ituite prin act constitut iv, ast f el cum suntprevazute in legislatia pietei de capital, fondurile de pensii facultat ive, f ondurile de pensii administ rateprivat s i alte entitat i organizate pe baza Codului civil au obligatia sa organizeze si sa conducacontabilitatea f inanciara.

  (5) Persoanele f izice care desf asoara activitati producatoare de venituri au obligatia sa conducacontabilitate simplificata, bazata pe regulile contabilitatii in partida simpla, potrivit reglementarilorelaborate in acest sens. Aceste persoane intocmesc Regist rul-jurnal de incasari si plati si Registrul-inventar.(6) Persoanele prevazute la alin. (1)-(4) organizeaza s i conduc, dupa caz, s i contabilitatea de gest iune,pot rivit reglementarilor elaborate in acest sens.

  Adno tare:Art. 1 a fos t modificat de pct. 1 al art. I din OUG nr. 37 din 13 april ie 2011, publicata in MOf. nr. 285 din 22 apri lie 2011.

  ART. 2

  (1) Contabilitatea es te o activitate specializata in masurarea, evaluarea, cunoasterea, gestiunea sicontrolul activelor, datoriilor si capitalurilor proprii, precum si a rezultatelor obt inute din activitateapersoanelor prevazute la art. 1. n acest scop, contabilitatea trebuie sa as igure inregist rarea cronologicasi s istematica, prelucrarea, publicarea si pastrarea info rmatiilor cu privire la pozitia f inanciara,performanta financiara si alte informatii referitoare la activitatea desfasurata, atat pentru cerinteleinterne ale acestora, cat si in relatiile cu investitorii prezenti si potentiali, creditorii financiari si comerciali,clientii, institutiile publice si alti utilizatori.

  Adno tare:Alin. (1) al art. 2 a fost modificat de pct. 2 al art. I din OUG nr. 37 din 13 aprilie 2011, publicata in MOf. nr. 285 din 22 april ie2011.

  (2) Contabilitatea publica cuprinde:a) contabilitatea veniturilor si cheltuielilor bugetare, care sa ref lecte incasarea veniturilor si platacheltuielilor aferente exercitiului bugetar;b) contabilitatea Trezoreriei Statului;

 • 7/29/2019 Codfiscal.net-LEGEA Nr 821991 Legea Contabilitatii Actualizata 2012

  3/17

  c) contabilitatea generala bazata pe principiul constatarii drepturilor s i obligatiilor, care sa ref lecteevolutia situatiei financiare si patrimoniale, precum si a excedentului sau a deficitului patrimonial;

  Adno tare:Litera d) a alin. (2) al art. 2 a fos t abrogata de pct. 3 al art. I din OUG nr. 37 din 13 aprilie 2011, publicata in MOf. nr. 285 din 22aprilie 2011.

  (3) Contabilitatea institut iilor publice asigura informatii ordonatorilor de credite cu privire la executiabugetelor de venituri si cheltuieli, patrimoniul aflat in administrare, precum si pentru intocmirea contului

  general anual de executie a bugetului de stat, a contului anual de executie a bugetului asigurarilor socialede stat, f ondurilor speciale, precum si a conturilor anuale de executie ale bugetelor locale.

  ART. 3

  (1) Contabilitatea se tine in limba romana si in moneda nationala.(2) Contabilitatea operatiunilor ef ectuate in valuta se tine atat in moneda nationala, cat si in valuta,pot rivit reglementarilor elaborate in acest sens.

  Adno tare:Alin. (3) al art. 3 a fost abrogat de pct. 4 al art. I din OUG nr. 37 din 13 april ie 2011, publicata in MOf. nr. 285 din 22 apri lie2011.

  ART. 4(1) Ministerul Finantelor Publice elaboreaza si emite norme si reglementari in domeniul contabilitatii, planulde conturi general, modelele situat iilor f inanciare, registrelor si f ormularelor comune privind activitateaf inanciara s i contabila, normele metodologice privind intocmirea si ut ilizarea acesto ra.(2) Ministerul Finantelor Publice elaboreaza si emite norme privind contabilitatea in partida simpla.

  (3) Normele si reglementarile contabile specifice anumitor domenii de activitate se elaboreaza si se emitde institutiile cu atributii in acest sens, cu avizul Ministerului Finantelor Publice, dupa cum urmeaza:a) de catre Banca Nationala a Romaniei, pentru institutiile de credit, institutiile financiare nebancare,def inite pot rivit reglementarilor legale, inscrise in Registrul general, institut iile de plata si inst itutiileemitente de moneda electronica, definite potrivit legii, care acorda credite legate de serviciile de plata si a

  caror activitate este limitata la prestarea de servicii de plata, respectiv emitere de moneda electronica siprestare de servicii de plata si pentru Fondul de garantare a depozitelor in sistemul bancar;b) de catre Comisia de Supraveghere a Asigurarilor, pentru ent itatile auto rizate, reglementate s isupravegheate de aceasta inst itutie;c) de catre Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, pentru entitatile autorizate,reglementate si supravegheate de aceasta inst itutie;d) de catre Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare, pentru ent itatile auto rizate, reglementate sisupravegheate de aceasta inst itutie.

  Adno tare:Alin. (3) al art. 4 a fost modificat de pct. 5 al art. I din OUG nr. 37 din 13 aprilie 2011, publicata in MOf. nr. 285 din 22 april ie

  2011.

  (4) Elaborarea reglementarilor prevazute la alin. (1), (2) si (3) se f ace cu consultarea o rganismelorprof esionale de prof il.

  ART. 5

  (1) Persoanele prevazute la art . 1 alin. (1)-(4) au o bligatia sa conduca contabilitatea in partida dubla si saintocmeasca situatii financiare anuale, potrivit reglementarilor contabile aplicabile. Subunitatile deschise inRomania de societat i rezidente in state apartinand Spatiului Economic European au obligatia saorganizeze s i sa conduca contabilitatea proprie, potrivit prezentei legi, f ara a intocmi situat ii financiare

  anuale pentru propria activitate.Adno tare:Alin. (1) al art. 5 a fost modificat de pct. 6 al art. I din OUG nr. 37 din 13 aprilie 2011, publicata in MOf. nr. 285 din 22 april ie2011.

 • 7/29/2019 Codfiscal.net-LEGEA Nr 821991 Legea Contabilitatii Actualizata 2012

  4/17

  (1^1) Persoanele care in exercitiul f inanciar precedent au inregistrat cif ra de af aceri neta sub echivalentulin lei al sumei de 35.000 euro si totalul activelor sub echivalentul in lei al sumei de 35.000 euro pot optapentru un sistem simplif icat de contabilitate, aprobat prin ordin al ministrului f inantelor publice.

  Adno tare:Alin. (1^1) al art. 5 a fos t introdus de pct. 7 al art. I din OUG nr. 37 din 13 april ie 2011, publicata in MOf. nr. 285 din 22 apri lie2011.

  (1^2) Prin sistem simplificat de contabilitate se intelege un set de reguli de baza privind evaluarea,

  inregistrarea elementelor patrimoniale utilizand un plan de conturi s implif icat si prezentarea acesto ra insituatiile financiare anuale ce cuprind bilant si cont de profit si pierdere simplificate, avand in vedere siprevederile comunitare in domeniu.

  Adno tare:Alin. (1^2) al art. 5 a fos t introdus de pct. 7 al art. I din OUG nr. 37 din 13 april ie 2011, publicata in MOf. nr. 285 din 22 apri lie2011.

  (1^3) ncadrarea in criteriile prevazute la alin. (1^1) se efectueaza pe baza indicatorilor determinati dinsituatiile financiare anuale, respectiv a balantei de verificare, incheiate la finele exercitiului financiarprecedent, ut ilizandu- se cursul de schimb valutar comunicat de Banca Nationala a Romaniei, valabil ladata incheierii aceluiasi exercitiu f inanciar.

  Adno tare:Alin. (1^3) al art. 5 a fos t introdus de pct. 7 al art. I din OUG nr. 37 din 13 april ie 2011, publicata in MOf. nr. 285 din 22 apri lie2011.

  (1^4) Nivelul indicatorilor prevazuti la alin. (1^1) se poate modifica prin hotarare a Guvernului.

  Adno tare:Alin. (1^4) al art. 5 a fos t introdus de pct. 7 al art. I din OUG nr. 37 din 13 april ie 2011, publicata in MOf. nr. 285 din 22 apri lie2011.

  (2) Categoriile de persoane care pot tine contabilitatea in partida s impla se st abilesc prin ordin al

  ministrului finantelor publice.(3) Pentru organizat ii patronale si sindicale, precum si pentru alte categorii de organizatii f ara scoppatrimonial, care nu desfasoara activitati economice, Ministerul Finantelor Publice aproba un sistemsimplif icat de raportare f inanciara, avand in vedere si cerintele organismelor europene de prof il.

  ART. 6

  (1) Orice operatiune economico- f inanciara efectuata se consemneaza in momentul efectuarii ei intr- undocument care sta la baza inregist rarilor in contabilitate, dobandind astf el calitatea de documentustificativ...