Col legi San Antonio de Padua FRANCISCANS C BSIQUES DE 1r de BATXILLERAT LLENGUA VALENCIANA I LITERATURA I ... Proposta de dates: Prova inicial 28 de setembre; 1a avaluaci :

 • Published on
  24-Feb-2018

 • View
  220

 • Download
  5

Embed Size (px)

Transcript

 • C o l l e g i S a n A n t o n i o d e P a d u a F R A N C I S C A N S C A R C A I X E N T . C U R S 2 0 1 0 - 2 0 1 1

  L L E N G U A I L I T E R A T U R A V A L E N C I A N A

  NORMES BSIQUES DE 1r de BATXILLERAT

  LLENGUA VALENCIANA I LITERATURA I

  Llengua valenciana i literatura: lassignatura com el seu nom indica comprn dos blocs fonamentals. Hem daprendre els continguts que els conformen aix com ser capaos a ms amb els coneixements adquirits de produir textos/discursos a nivell oral i a nivell escrit dins dels mbits formals.

  Castell i valenci tenen el mateix currculum. No sempre es repetiran les mateixes explicacions, podran utilitzar-se els continguts explicats en una assignatura per a laltra.

  Llibre de text: El llibre s un recurs ms. En la prctica diria no se seguir lordre del mateix. Per conixer el seguiment de les classes, es proporcionar a lalumne una programaci trimestral de les unitats. Sutilitzaran, a ms, altres fonts al nostre abast.

  Sexigir sempre una bona presentaci dels textos escrits tant en suport paper com digital. Saugmentar o disminuir la nota dall presentat +/- 0,25 punts.

  Es fomentar des de lassignatura el treball autnom. Abans de qualsevol valoraci es donaran a conixer els criteris de correcci i qualificaci. A ms, es mostrar la seua

  correcci i es plantejar la possibilitat de reelaborar els errors. Sutilitzaran els segents instruments davaluaci

  1. Prova escrita: En ella es veuran reflectits els dos blocs. El control dels coneixements de cadascun dells es realitzar en dies diferents amb una durada duna sessi de classe per a cada examen. Per poder sumar la nota dels dos blocs, almenys haurem de traure un 35% de la nota en cadascuna de les dues proves. Proposta de dates: Prova inicial 28 de setembre; 1a avaluaci: 30 de novembre i 9 de desembre; 2a avaluaci: 8 i 14 de mar; 3a avaluaci: farem un nic examen de dues hores que ser el 26 de maig. Avaluaci final: el dia acordat dins del termini establert per a la realitzaci daquests exmens. Al tractar-se duna matria davaluaci contnua, els continguts del bloc de llengua sarrastraran en totes les avaluacions. Tanmateix, existir una repesca dels continguts de literatura no superats a les proves parcials de la 1a i 2a avaluaci el 12 dabril. Disminuci de la nota per errors a lhora descriure: es descomptar 0,1 per error grafia/0,05 per titlla. Es tindran en compte altres incompliments de la norma. Si la paraula amb error ortogrfic est repetida noms es descomptar una sola vegada. El descompte es far de manera progressiva; a la primera avaluaci fins un mxim d 1punts, a la segona d1,5 punts, a la tercera i a la final es descomptar fins a 2 punts. Sempre hi haur unes qestions terico-prctiques sobre la norma al bloc de llengua amb una puntuaci de 0,5 punts. Si la paraula amb la falta ortogrfica apareix repetida noms es descomptar una volta.

  2. Control de lectura: Lectura obligatria dobres representatives i molts fragments dels diversos escriptors estudiats. Al bloc de literatura es far una comprovaci de les mateixes i, a ms, un treball a casa dalguns aspectes rellevants per comentar a classe, aix com la ralitzaci duna composici amb intenci literria. Realitzar treballs crtics sobre la lectura dobres significatives de diferents poques i moviments, interpretant-les en relaci amb el seu context histric i literari, obtenir la informaci bibliogrfica necessria i efectuar una valoraci personal. Interpretaci i valoraci duna obra significativa duna poca llegida en la seua integritat:

  Valoraci del contingut i de ls de les formes literries Relacionar-la amb:

  -El seu context histric, social i literari -El significat i la rellevncia del seu autor en lpoca o en la histria de la literatura.

  Valoraci personal Utilitzaci de les fonts dinformaci bibliogrfica Composar textos amb una intenci literria

  El Pla lector corresponent a cada trimestre es facilitar juntament amb el full de continguts de cadascuna de les avaluacions.

  3. Exposici oral: Realitzar, de forma oral, una exposici acadmica sobre un tema, planificant-la prviament i

  adoptant lestratgia comunicativa adequada.[Planificar, organitzar i realitzar una breu exposici oral]. En aquest tipus dexposicions es valorar:

  Seguir un esquema preparat prviament Consulta de fonts pertinents i selecci dinformaci rellevant Estructuraci del contingut Elecci del registre adequat per a una exposici acadmica s de recursos per a guiar els oients i mantenir la seua atenci

 • Utilitzaci de mitjans de recolzament a les explicacions com cartells, diagrames, imatges... s de recursos audiovisuals i de les tecnologies de la comunicaci.

  4. El treball diari a classe s necessari perqu es puga tenir en compte lesfor i inters per lassignatura. Lesfor sempre es veur recompensat.

  5. Elaborar treballs crtics sobre temes literaris o lingstics. Es tindr en compte:

  La consulta de fonts diverses. Utilitzaci de procediments de documentaci i tractament de la informaci prpia de lmbit acadmic.

  Elaboraci dun text sintetitzat on apareguen: Les dades principals Els diferents punts de vista i la perspectiva prpia No cal oblidar que es tracta dun text escrit expositiu i/o argumentatiu, per la qual cosa es tindr en compte: La rellevncia de les dades dacord amb la finalitat del text Lorganitzaci coherent dels continguts La cohesi dels enunciats successius del text El registre adequat Ls apropiat de procediments de citaci (notes a peu de pgina, cometes, etc.) Inclusi correcta de la bibliografia consultada Inters per la bona presentaci dels textos escrits tant en suport paper com digital, i estima per la necessitat dajustar-se a les normes gramaticals, ortogrfiques i tipogrfiques.

  Utilitzar els recursos informtics bsics i aplicar-los en la busca i lelaboraci de la informaci. Aix lalumnat podr utilitzar les tecnologies de la informaci i incorporar-les al treball acadmic.

  Es lliurar una rbrica de la valoraci del treball.

  6. Criteris de qualificaci Prova escrita dividida en dues parts, el total dambdues ser del 90%. Si es fan treballs de tipus acadmic,

  exposicions orals, controls puntuals, valdr un 10% de la nota i per tant baixar proporcionalment el percentatge de la nota de la prova escrita.

  Control de lectura que consistir en un xicotet treball i un control, aquest ltim shaur de superar per poder corregir el treball.

  Per obtenir la nota final de curs es triaran tres de les quatre notes aconseguides al llarg de tots els trimestres (1a, 2a, 3a i final). La mitjana ser progressiva: la primera nota tindr un valor del 27%; la segona, un 33% i lltima un 40%.

  7. Apartats de continguts

  Estudi del discurs [comunicaci, pragmtica, sociolingstica, anlisi de textos] Estudi de la llengua [fonologia, morfologia, sintaxi, lxic-semntic] Literatura Prctica textual [creaci de textos escrits, planificaci de textos orals] Correcci derrors (no sols els ortogrfics)

  8. Suport fsic de lescriptura

  Fulls blancs/organitzador Gesti de fulls de cadascun dels blocs: paginaci central inferior, dataci en la part superior dreta,

  bolgrafs blau o negre, preguntes i respostes en color diferent, color distint per a les correccions, enunciats sempre copiats.

  Carcaixent, setembre de 2010

Recommended

View more >