Com és la matèria?

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Com és la matèria?. SUBSTÀNCIES PURES. Classificació. SUBSTÀNCIES PURES. 1) La matèria està formada per àtoms. Diferents àtoms units formen la matèria. Els àtoms d’un mateix element són tots iguals. Així, per exemple, tots els àtoms de ferro són iguals. Àtoms de ferro. - PowerPoint PPT Presentation

Text of Com és la matèria?

Com s la matria?

Com s la matria?1

SUBSTNCIES PURESClassificaci

SUBSTNCIES PURES1) La matria est formada per toms

Diferents toms units formen la matria4Els toms dun mateix element sn tots iguals.

Aix, per exemple, tots els toms de ferro sn iguals.

toms de ferro5Elements diferents tenen toms diferents. Lhidrogen, el carboni, el nitrogen i loxigen, per exemple, sn formats per toms diferents.

Hidrogen Carboni Nitrogen Oxigen6Com sn els toms?7Ltom consta de 2 parts:El nucli

Lescora

8El nucli: s la part central de ltom i est format pels protons, que sn partcules de crrega positiva, i els neutrons, que no tenen crrega elctrica.

Nucli:Protons + neutronsNeutrons (n)Protons (p+)9LEscora: s la part exterior de ltom. s on es localitzen els electrons, que sn partcules de crrega negativa.

Nucli:protons + neutronsEscora:electronsElectrons (e-)10Ltom s neutre, per aix, el nombre de protons del nucli s igual al nombre delectrons de lescora.

6 electrons6 protons6 neutrons 6 p++ 6 e- 011Si un tom perd o guanya electrons, aleshores s un i:

- Si perd electrons s un CATI- Si guanya electrons s un ANI12Si perd electrons queda carregat positivament: s un cati

tom de liti LiCati liti Li+- 1 electrProtons= 3Neutrons= 4Electrons= 3Protons= 3Neutrons= 4Electrons= 213Si guanya electrons queda carregat negativament: s un ani

Protons= 3Neutrons= 4Electrons= 3Protons= 3Neutrons= 3Electrons= 4tom de liti Li

Ani de liti Li-+ 1 electr14http://concurso.cnice.mec.es/cnice2005/93_iniciacion_interactiva_materia/curso/materiales/indice.htm Teories Atmiques162- MODEL ATMIC DE THOMSON3- MODEL ATMIC RUTHERFORD4- MODEL ATMIC DE NIELS BOHR5- MODEL ATMIC ACTUAL1- MODEL ATMIC DE DALTON

Com a evolucionat el coneixement de ltom?MODEL ATMIC DE DALTON1) La matria est formada per toms.

2) Els toms dun mateix element sn tots iguals.

3) Dos elements diferents tenen toms diferents.

4) Els toms de dos o ms elements poden combinar-se entre ells per formar compostos.

5) Ltom s indivisible.

toms dhidrogen toms doxigen toms de brom

La matria est formada per partcules indivisibles anomenades tomsMODEL ATMIC DE THOMSON Ltom s una esfera carregada positivament.

2) Els electrons sn partcules carregades negativament i es troben incrustats en lesfera de crrega positiva.

3) La crrega negativa dels electrons compensava la crrega positiva perqu ltom fos neutre.

4) Per tant, ltom no s indivisible, cont electrons i massa de crrega positiva.

Massa de crrega positiva electronsLtom s una esfera de crrega positiva i els electrons hi estan incrustatsEXPERIMENT DE RUTHERFORD

MODEL ATMIC DE RUTHERFORD Ltom est format per un nucli i una escora.

2) El nucli s la part central de ltom, minscula i densa. Cont tota la crrega positiva i gaireb tota la massa.

3) Al voltant del nucli, i a una gran distncia, hi ha la crrega negativa. La regi on hi ha aquesta crrega sanomena escora.

4) Per tant, la major part de ltom est buida i els electrons giren al voltant del nucli.

Electrons girant al voltant del nuclinucliAl centre de ltom hi ha el nucli amb quasi tota la massa i al seu voltant giren els electrons.MODEL ATMIC DE NIELS BOHR Els electrons es mouen al voltant del nucli en rbites situades en nivells ben definits, com si fos un petit sistema solar.

2) A cada nivell, als electrons els hi correspon una determinada energia, que s ms gran com ms allunyats estiguin del nucli.

3)A cada nivell hi ha un nombre mxim delectrons:

- nivell 1: 2 electrons - nivell 2: 8 electrons - nivell 3: 11 electrons - nivell 4: 18 electrons...

Lelectr noms pot girar al voltant del nucli en determinades rbites. I emet energia al passar duna rbita superior a una inferior. s lanomenat mecanicoquntic.

2) Lelectr no se situa en capes o nivells com deia Bohr.

3) Lelectr es troba en una regi de lespai que anomena orbital.

4) En aquests orbitals s on hi ha la probabilitat mxima de trobar lelectr.

5) Si representem amb punts les diferents posicions que va ocupant lelectr, obtenim els diferents orbitals. MODEL ATMIC ACTUAL

Lelectr no gira al voltant del nucli, sin que es troba deslocalitzat en zones anomenades orbitals. Nombre atmic i nombre mssicNombre atmic (Z): El nombre atmic dun element s el nombre de protons que hi ha al nucli i es representa amb la lletra Z. Cada element t un nombre atmic diferent. Per exemple el Sofre (S) t nombre atmic 16 perqu te 16 protons.

Nombre mssic (A): El nombre mssic s el nombre total de partcules que hi ha al seu nucli, s a dir, el nombre de protons (Z) ms el nombre de neutrons (N).

A = Z + N tom de lititom dheli3 protons4 neutronsNombre atmic (Z) = 3Nombre mssic (A) = 3 + 4 = 72 protons2 neutronsNombre atmic (Z) = 2Nombre mssic (A) = 2 + 2 = 4tomAZProtonsNeutronsElectronsSodi23111123-11=1211Alumini2713Carboni66Sofre3216Bor55Nitrogen77Oxigen88Fluor199Potassi3919Berilli94Heli42Magnesi241213136161657891919442212121461216578910141610205212ISTOPSEls istops sn toms dun mateix element i els seus nuclis atmics tenen el mateix nombre de protons per diferent nombre de neutrons.

Istops de lhidrogen:

+ 1 neutr+ 1 neutrZ=1A=1Z=1A=2Z=1A=3

Z=6A=12Z=6A=13Z=6A=14+ 1 neutr+ 1 neutrCom es colloquen els electrons?Els electrons es colloquen en capes electrniques o nivells, de manera que a cada nivell hi poden haver-hi un nombre determinat delectrons:Nivell (n)Nombre mxim delectrons1228318432

Nivell 1= 2 electrons Nivell 2= 4 electrons Carboni Nombre atmic: 6 Nombre de protons: 6Nombre delectrons: 62n2Per saber el nombre delectrons per nivell:Nivell 2: 2 x (2x2) = 8Nivell 3: 2 x (3x3) = 18ElementZElectrons al primer nivellElectrons al segon nivellElectrons al tercer nivellElectrons al quart nivellClor17Nitrogen7Magnesi12Potassi19Sofre16Carboni6Alumini13Bari56Fluor9Liti3Calci20222222222228588888847172963181028CONFIGURACI ELECTRNICA

La taula peridicaLA TAULA PERIDICA

Moseley, proposa ordenar els elements pel nombre atmic, Z.7 perodes18 grupsZACTUAL

PROPIETATS DELS ELEMENTSMETALLS I NO-METALLSEls elements dun mateix grup tenen els mateixos electrons de valncia i per tant, tenen propietats qumiques semblants

Nombre atmicMassa atmica (U)SmbolNom

MetallsNo metallsGasos nobles

LantnidsActnidsAlcalinsAlcalino-terrisMetalls de transiciHalogensGasos noblesPROPIETATS DELS ELEMENTS3737