of 24/24
1 ความคิดเห็นเกี่ยวก ับร ่างพระราชบ ัญญ ัติ ว่าด้วยการกระทาความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ มีนาคม 2555 พระราชบัญญัติว่าด ้วยการกระทาความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.. 2550 (พระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ ) ของประเทศไทยถูกวิพากษ์วิจารณ์ในประเด็นของเนื้อหาที่กว ้าง เกินไป และให ้อานาจพนักงานเจ ้าหน้าที่ในการใช ้ดุลพินิจเพื่อดาเนินคดีกับคนไทยและผู้ให ้บริการ อินเทอร์เน็ตมากเกินไป อย่างไรก็ตาม ร่างพระราชบัญญัติที่จะนามาใช ้แทนพระราชบัญญัติ คอมพิวเตอร์นี้ ยังมีข ้อบกพร่องที่คล ้ายคลึงกันหลายประการ อาทิ บทบัญญัติที่คลุมเครือ กว ้าง เกินไปหรือบทลงโทษที่รุนแรงของร่างพระราชบัญญัติ อาจเป็นสาเหตุให ้ผู้ให ้บริการชาวไทยชะลอ การนาเสนอบริการ Web 2.0 และอาจส่งผลเสียต่อศักยภาพในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของไทยใน ตลาดโลกในยุคแห่งข ้อมูลข่าวสาร ร่างพระราชบัญญัติควรได ้รับการปรับปรุงให ้มุ่งเน ้นไปที่การ คุกคามต่อระบบคอมพิวเตอร์ที่มาพร ้อมด ้วย ข ้อกาหนดที่เจาะจงและชัดเจนขึ้น รวมทั้งข ้อจากัด โดยทั่วไปที่ใช ้ดาเนินการกับผู้มีเจตนาในการสร้างความเสียหาย แทนการเน้นไปที่การตั้งความผิด และบทลงโทษในเรื่องของการคุกคามทางคอมพิวเตอร์เพิ่มเติมขึ้นใหม่ ข ้อ 1. บทนา ศูนย์กลางเพื่อประชาธิปไตยและเทคโนโลยี (“CDT”) ได ้รับเกียรติในการเสนอความเห็น ต่างๆ เกี่ยวกับการนาเสนอพระราชบัญญัติว่าด ้วยการกระทาความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (2554) (ร่างพระราชบัญญัติ หรือ ร่าง) 1 CDT เสนอความเห็นต่อรัฐบาลไทยให ้ดาเนินการใช ้กฎหมายอาชญากรรมไซเบอร์ฉบับใหม่ แทนที่พระราชบัญญัติว่าด ้วยการกระทาความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ .. 2550 ผู ้เชี่ยวชาญไทยและต่างประเทศได ้วิพากษ์วิจารณ์พระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ฉบับปัจจุบัน ว่าไม่ชัดเจนและมีเนื้อหากว ้างเกินไป 2 การปรับปรุงพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ เป็นโอกาส ที่จะแก ้ไขข ้อบกพร่องของกฎหมายปัจจุบัน และทาให้กฎหมายอาชญากรรมไซเบอร์ของ ไทยสอดคล้องกับมาตรฐานสากล อย่างไรก็ตาม ความคิดเห็นของเราเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติ แสดงให ้เห็นว่ายังมีปัญหา หลายประการในพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ที่ยังไม่ได ้รับการแก้ไขในร่างพระราชบัญญัติ ใหม่ ภาษาที่ใช ้ในร่างพระราชบัญญัติยังคลุมเครือหรือกว ้างเกินไปอยู่มาก --------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 ความคิดเห็น/ข ้อเสนอแนะเหล่านี้ ใช ้ข ้อมูลจากร่างพระราชบัญญัติฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษที่เสน อต่อ CDT ในเดือนธันวาคม 2554 สาเนาฉบับการแปลภาษาอังกฤษแนบอยู่ในส่วนของภาคผนวกของความคิดเห็นนี2 ดู Sinfah Tunsarawuth และ Toby Mendel, “Analysis of Computer Crime Act of Thailand,” Center for Law and Democracy (May 2010) ได ้ทีhttp://www.law-democracy.org/wpcontent/uploads /2010/07/10.05.Thai_.Computer-Act-Analysis.pdf

comments on thailand's proposed computer-related offenses

 • View
  213

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of comments on thailand's proposed computer-related offenses

 • 1

  2555 .. 2550

  ()

  Web 2.0

  1.

  (CDT) (2554) ( ) 1

  CDT .. 2550 2

  --------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 /

  CDT 2554

  2 Sinfah Tunsarawuth Toby Mendel, Analysis of Computer Crime Act of Thailand, Center

  for Law and Democracy (May 2010) http://www.law-democracy.org/wpcontent/uploads /2010/07/10.05.Thai_.Computer-Act-Analysis.pdf

  http://www.law-democracy.org/wpcontent/uploads%20/2010/07/10.05.Thai_.Computer-Act-Analysis.pdfhttp://www.law-democracy.org/wpcontent/uploads%20/2010/07/10.05.Thai_.Computer-Act-Analysis.pdf

 • 2

  Council of Europes Convention on Cybercrime (COE Convention or Convention)3

  Web 2.0 (ICTs) CDT 2. . 23 27 / 4 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3 Council of Europe, Convention on Cybercrime, ETC No. 185 (Nov. 23, 2001)

  http://conventions.coe.int/Treaty/EN/Treaties/Html/185.htm

  4 Council of Europe, Committee of Experts on Crime in Cyber-Space, Ex;oanatory Report to the

  Convention on Cybercrim, ETS No. 185 36, (May 25, 2001)

  http://conventions.coe.int/treaty/en/reports/html/185.htm ( )

  http://conventions.coe.int/treaty/en/reports/html/185.htm

 • 3

  The Council of Europes Declaration on freedom of communication on the Internet (2003) (COE Declaration) :

  5

  Council of Europe 2550 2553 185 31 6 7 8

  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5 Council of Europe, Declaration on Freedom of communication on the Internet, adopted May 28, 2003

  http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/media/Doc/H-Inf(2003)007_en.pdf COE Convention (

  ) COE Convention 7-10 Explanatory Report

  6 Heinrich Bll Foundation, Situational Report on the Control and Censorship of Online Media, through the Use of Laws and the Imposition of Thai State Policies at p. 10 (Dec. 9, 2010), available at http://www.boellsoutheastasia.org/downloads/ilaw_report_EN.pdf.

  7 Heinrich Bll 6 12-13 112

  8 UN expert recommends amendment of lese majeste laws (October 10, 2011),

  http://ohchr.org/en/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=11478&LangID=E. CDT

  International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)

  http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/media/Doc/H-Inf(2003)007_en.pdf

 • 4

  CDT 23 CDT 27 . COE 9 2 :

  ( ) COE Explanatory Report, 4 79 10 15 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9 COE Explanatory Report, note 4 above, 39. 10 19 A Memorandum on the draft Computer-Related Offences Commission Act currently being developed by the Thai authorities (April 2007), http://www.article19.org/data/files/pdfs /analysis/thaiinternet-mar-07.pdf

 • 5

  15

  11 15

  CDT .

  () (Internet Service Providers ISPs) (hosting services) (web forums) (social networks) (search engines) 12 12 14 (European Unions e-Commerce Directive) 2543 (1) (2) 13 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11 COE Convention Explanatory Report, note 4 above, 38 (

  ) 12 Tunsarawuth and Mendel, note 2 above 5-6 Asia Internet Coalitions statement on the Computer Crimes Act of Thailand (Sept. 8, 2011) (AIC Statement) at http://www.asiainternetcoalition.org

  /advdoc/8887df8fd914ff2b80829a6a6327e91c.pdf; Center for Democracy & Technology, Intermediary Liability: Protecting Internet Platforms for Expression and Innovation at 7 (April 2010) http://www.cdt.org/files/pdfs/CDT-Intermediary%20Liability_(2010).pdf 13 Tunsarawuth and Mendel, note 2 above 6

  http://www.cdt.org/files/pdfs/CDT-Intermediary%20Liability_(2010).pdf

 • 6

  , (the Organization for Security (OSCE) (the Organization of American States (OAS) 2548

  14

  6 COE Declaration 2546 : 15

  16 ISPs () 17 The Asia Internet Coalition (AIC) eBay, Google, Nokia, Skype Yahoo!

  18 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14 Joint Declaration by the UN Special Rapporteur on Freedom of Opinion and Expression, the OSCE Representative

  on Freedom of the Media and the OAS Special Rapporteur on Freedom of Expression, (Dec. 21, 2005)

  http://www.article19.org/pdfs/igo-documents/three-mandates-dec-2005.pdf.

  15 COE Declaration, note 5 above (emphasis added)

  16 CDT , note 12 above, 5-6

  17 CDT , note 12 above, 5-6

  18 AIC Statement, note 12 above

 • 7

  22 15 20 (ISP) 22 25 25 CDT 26 26 ISPs CDT 19

  .

  COE Convention 20 , --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 19 CDT, Intermediary Liability: Protecting Internet Platforms for Expression and Innovation (April 2010) 8,

  http://www.cdt.org/files/pdfs/CDTIntermediary%20Liability_%282010%29.pdf 20 COE Convention, note 3 above, Preamble

 • 8

  () 21 15 :

  , 22

  COE Convention

  3 31 32 31 [] 32 31 ..... 32 32 31 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 21 COE Convention, note 3 above 15 The ICCPR 17: (1)

  (2) UN General Assembly, International Covenant on Civil and

  Political Rights, 16 December 1966, United Nations, Treaty Series, vol. 999, 171, http://www.unhcr.org/refworld/docid/3ae6b3aa0.html

  22 COE Convention, Article 15 (emphasis added)

 • 9

  31 32 31(1) 32 31 31 3. 2

  15

  15

  CDT COE Convention23 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 23 2 COE Convention

 • 10

  15 15 Facebook 13 Facebook 12 Facebook Facebook 24 COE Convention 25 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 24 Orin Kerr

  Orin

  S. Kerr, Testimony before the U.S. House of Representative, Committee on the Judiciary. Subcommittee on Crime (November 15, 2011) http://judiciary.house.gov/hearings/pdf/Kerr%2011152011.pdf , and Orin

  S. Kerr, Cybercrimes Scope: Interpreting Access and Authorization in Computer Misuse Statutes, NYU Law Review, vol. 78, no. 5, pp. 1596-1668 (November 2003)

  http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=399740 Professor Kerr

  Orin S. Kerr, Vagueness Challenges to the Computer Fraud and Abuse Act, Minnesota Law Review (2010) http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1527187

  25 2 COE Convention (Emphasis

  added) COE Convention

  Comments of the Center for Democracy and Technology on the Council of Europe Draft Convention on Cyber-crime (Draft No. 25) (February 6, 2001),

  http://old.cdt.org/international/cybercrime/010206cdt.shtml The Explanatory Report to the COE

  Convention

  http://old.cdt.org/international/cybercrime/010206cdt.shtml

 • 11

  15 5 15 CDT 15 15 5 :

  15 15 CDT CDT

 • 12

  19 19

  19

  21 21 15 16 17 18 19 20

  (1) (2)

  (2)

  21(1) 15 (10)

 • 13

  26 21(2) , 15 20 (3) 21(2) (3) 15 20 19 (3) CDT 21 27 22 22

  15 16 17 18 19 20

  22 15 20

  23 23

  ---------------------------------------------------------------------------------------- 26 9 the International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)

  deprivations

  27 21 (10) (20) 15-20

  21(2)

 • 14

  (1) (2) (3) (1) (2)

  23(1) 28 23(1) CDT 23(2) 24

  24

  In order to provide computer users and ICT intermediaries with sufficient notice regarding the types of conduct that run afoul of this provision, computer data of obscene nature and access prevention measure should be clearly defined. , ---------------------------------------------------------------------------------------- 28 Chavunduka & Choto v. Minister of Home Affairs & Attorney General, 22 May 2000, Judgement No. S.C. 36/2000, Civil Application No. 156/99 (Supreme Court of Zimbabwe) and R. v. Keegstra [1990] 2 SCR 697 (Supreme Court of Canada)

 • 15

  27

  27

  27 CDT 27 34 34 34 ....... CDT 4. .. 2550 Cynthia Wong, Director, CDTs Project on Global Internet Freedom, [email protected] James S. Dempsey, Vice President for Public Policy, [email protected]

  mailto:[email protected]:[email protected]

 • 16

  () / CDT

  ()

  CDT /

  http://ilaw.or.th/sites/default/files/20110328_newComAct.pdf

  -----------------------------

  .. _____ (______)

  _____________ ..

  .

  1

  .. ....

  2

  3 .. 2550

  4

  http://ilaw.or.th/sites/default/files/20110328_newComAct.pdf

 • 17

  (1)

  (2)

  5

  1

  6 (.)

  7

  (1)

 • 18

  (2) (3) (4)

  (5)

  10 14

  8

  (1) (2) (3) (4) (5)

  (6)

  9

  10

  11

  12

 • 19

  13

  14

  2

  15

  16

  17

  18

 • 20

  19

  20

  21 15 16 17 18 19 20

  (1)

  (2)

  (2)

  22 15 16 17 18 19 20

  23

  (1)

  (2)

  (3) (1) (2)

  24

  25

 • 21

  26

  23 24 23 24

  27

  28 15 16 17 18 19 20

  29

  (1)

  (2)

  3

  30 ()

  31 32

  (1)

  (2)

 • 22

  (3)

  (4)

  32 31

  31

  31

  31(1)

  31(4)

  33 1 1/1

 • 23

  34

  35

  31

  36

  37

  31

 • 24

  38

  39

  40

  31 33 34

  41

  42

  43

  ......................................