Competències bàsiques de l'àmbit artístic. Educació artística

 • View
  216

 • Download
  3

Embed Size (px)

Text of Competències bàsiques de l'àmbit artístic. Educació artística

 • Competncies bsiques de lmbit artstic

  Identificaci i desplegament a leducaci primria

  Educaci artstica: visual i plstica, msica i dansa

 • Competncies bsiques de lmbit artstic

  Identificaci i desplegament a leducaci primria

  Educaci artstica: visual i plstica, msica i dansa

 • Aquest document ha estat elaborat per un grup de treball coordinat per la doctora Reina Capdevila, el doctor Joan Valls i el doctor Jaume Sarramona.

  Generalitat de CatalunyaDepartament dEnsenyament

  Elaboraci: Direcci General dEducaci Infantil i PrimriaEdici: Servei de Comunicaci i Publicacions1a edici: juny de 2016Disseny de la coberta: Estudi Carme Vives

  URL: www.gencat.cat/ensenyament

  Aquest llibre est publicat amb una llicncia Creative Commons Reconeixement-NoComercial-SenseObra Derivada 4.0.

  No es permet ls comercial de lobra original ni la generaci dobres derivades.

  La llicncia completa es pot consultar a http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.ca

  http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.ca

 • COMPETNCIES BSIQUES. EDUCACI PRIMRIA. MBIT ARTSTIC 3

  NDEX

  ndex

  Presentaci ............................................................................................................................................................... 4

  Introducci ............................................................................................................................................................... 5

  Competncies bsiques de lmbit artstic ........................................................................................................... 7

  Dimensi percepci, comprensi i valoraci ....................................................................................................... 8 Competncia 1. Mostrar hbits de percepci conscient de la realitat visual i sonora de lentorn natural i cultural .................................................................................................................................................... 9 Competncia 2. Utilitzar elements bsics dels llenguatges visual, corporal i musical i estratgies per comprendre i apreciar les produccions artstiques ..................................................................................... 15 Competncia 3. Comprendre i valorar elements significatius del patrimoni artstic proper, de Catalunya i darreu ........................................................................................................................................... 20 Competncia 4. Comprendre i valorar elements significatius de la contemporanetat artstica ................ 24

  Dimensi interpretaci i producci ....................................................................................................................... 28 Competncia 5. Emprar elements bsics del llenguatge visual amb tcniques i eines artstiques per expressar-se i comunicar-se .......................................................................................................................... 29 Competncia 6. Interpretar msica vocal i instrumental amb els elements i recursos bsics del llenguatge musical .......................................................................................................................................... 34 Competncia 7. Emprar els elements i recursos bsics del llenguatge escnic per expressar-se, interpretar i comunicar-se .................................................................................................................................... 41

  Dimensi imaginaci i creativitat .......................................................................................................................... 46 Competncia 8. Improvisar i crear amb els elements i recursos bsics dels diferents llenguatges artstics ................................................................................................................................................................... 47 Competncia 9. Dissenyar i realitzar projectes i produccions artstiques multidisciplinries .................... 51

  Annex 1Continguts clau de les competncies ................................................................................................................... 56

  Annex 2Competncies i nivells de gradaci ....................................................................................................................... 57

  Annex 3Aplicaci de recursos al currculum (ARC) ........................................................................................................... 59

 • 4 COMPETNCIES BSIQUES. EDUCACI PRIMRIA. MBIT ARTSTIC

  PRESENTACI

  Presentaci

  El Govern de la Generalitat de Catalunya, mitjanant el Departament dEnsenyament, promou i lidera una ofen-siva de pas a favor de lxit escolar, que vol implicar i comprometre tota la societat catalana, amb lobjectiu de millorar els resultats educatius i reduir les taxes de fracs escolar i daband dels estudis.

  La Uni Europea ha establert objectius educatius, en el marc de lEstratgia Europa 2020 (ET-2020), que han de permetre lassoliment duna economia intelligent, inclusiva i sostenible. Uns objectius que Catalunya assu- meix i que lobliguen a focalitzar els esforos del Govern en la millora dels resultats escolars i del nivell formatiu dels ciutadans, per aconseguir el ple desenvolupament personal, professional i social al llarg de la vida.

  En els darrers cursos, el Departament dEnsenyament ha fet diverses avaluacions externes de carcter mostral (avaluacions diagnstiques, proves PISA, etc.) i ha portat a terme avaluacions externes a tots els alumnes de 6 deducaci primria i de 4t curs deducaci secundria obligatria, en qu lobjectiu s determinar el grau dasso- liment de competncies bsiques, amb la finalitat de promoure ladopci de mesures que permetin la millora de la qualitat del sistema educatiu i dels centres, aix com la millora de lactivitat docent dels professors.

  Daltra banda, dacord amb larticle 97 de la LEC (Llei 12/2009, del 10 de juliol, deducaci), els centres exer-ceixen lautonomia pedaggica, a partir del marc curricular establert en el Decret 119/2015, de 23 de juny, dor- denaci dels ensenyaments de leducaci primria, on es concreten les competncies bsiques, els continguts i els criteris davaluaci.

  Dins daquest marc de referncia, el Departament dEnsenyament ha impulsat lelaboraci de diversos docu-ments per al desplegament i la concreci de les competncies associades a les diferents rees del currculum. El document que ara presentem correspon a les competncies bsiques de lmbit artstic (visual i plstica, msica i dansa) per a leducaci primria.

  Els elements que componen el document aporten informaci relativa a la gradaci de lassoliment de les com- petncies de lmbit al final de letapa educativa, la identificaci dels continguts clau associats a cada competn- cia, les orientacions metodolgiques per a laplicaci a laula, exemples dactivitats davaluaci amb indicadors relacionats amb els diferents graus dassoliment i, finalment, una referncia als recursos actualment disponibles amb exemples prctics dactivitats daula relacionades amb el desenvolupament de les competncies.

  Aquest document ha estat elaborat amb la participaci de professionals de lmbit universitari i de mestres de centres educatius de Catalunya.

  El treball dut a terme ha de contribuir a continuar avanant en la millora de la qualitat del sistema educatiu del nostre pas, en lactualitzaci professional dels nostres docents i, en definitiva, en la millora de lxit educatiu dels nostres alumnes.

  Meritxell Ruiz IsernConsellera dEnsenyament

 • COMPETNCIES BSIQUES. EDUCACI PRIMRIA. MBIT ARTSTIC 5

  INTRODUCCI

  Introducci

  El Departament dEnsenyament ha elaborat aquest document dorientacions per al desplegament de les com-petncies bsiques de letapa de primria amb la finalitat dajudar els centres a desenvolupar el currculum de lmbit artstic que cont les rees deducaci artstica: visual i plstica, msica i dansa.

  En lelaboraci de la proposta de les competncies sha optat per tres dimensions: percepci, comprensi i va- loraci; interpretaci i producci, i imaginaci i creativitat.

  La presncia de les competncies en els currculums ha implicat necessriament canvis en el qu, el com i el perqu ha daprendre linfant. I, alhora, canvis en el rol del mestre. Si sentn el concepte de competncia com la capacitat daplicar uns coneixements per a la resoluci efica de qestions de la vida quotidiana, aquest docu- ment el que vol s compartir idees i reflexions per portar-les a la prctica.

  La dimensi de percepci, comprensi i valoraci inclou les competncies que fan que una persona adopti una actitud activa i conscient davant les realitats visuals i sonores existents a lentorn natural i cultural. Si lin- fant comprn el mn que lenvolta i s capa de valorar i gaudir dels aspectes esttics que en formen part, es con- vertir en un adult capa de participar, de manera activa i creativa, del patrimoni artstic i de les diverses vessants de la contemporanetat artstica.

  La dimensi dinterpretaci i producci t com a objectiu que la persona sexpressi i es comuniqui utilitzant els llenguatges de les arts. En dominar-los, linfant podr compartir sentiments, idees i experincies esttiques mit- janant la realitzaci de produccions artstiques i la interpretaci dobres musicals o escniques.

  La dimensi dimaginaci i creativitat inclou les competncies que es relacionen amb la imaginaci i la crea-tivitat, que sn qualitats inherents al gnere hum i que es poden desenvolupar i aprendre. Per les seves caracte- rstiques, les arts permeten accions daprenentatge i reptes artstics sense solucions preestablertes i niques, que sn una bona base per preparar persones amb capacitat per innovar.

  La