Concrecions curriculars Batxillerat - IOC - Institut Obert ... ?· Generalitat de Catalunya Departament…

  • Published on
    03-Nov-2018

  • View
    212

  • Download
    0

Embed Size (px)

Transcript

<ul><li><p>Generalitat de Catalunya Departament dEnsenyamentInstitut Obert de Catalunya </p><p>Concrecions curricularsBatxillerat </p><p>Codi:CCCBTXConcrecions curriculars Batxillerat Pgina: 1 de 14</p><p>Versi: 05Assegureu-vos que aquest document s vigent. Consulteu el web.</p></li><li><p>Generalitat de Catalunya Departament dEnsenyamentInstitut Obert de Catalunya </p><p>NDEX</p><p>1. Introducci 2. Objectius generals del batxillerat 3. Competncies 4. Organitzaci del currculum</p><p> 4.1. LOE 4.2. LOEM</p><p>5. Metodologia general </p><p> 5.1. Model educatiu</p><p> 5.2. Persones</p><p> 5.3. Programacions</p><p> 5.4. Guies destudi</p><p>6. Organitzaci de les aules 7. Criteris generals sobre lavaluaci 8. Organitzaci i seguiment de lacci tutorial 9. Atenci a la diversitat 10.Criteris generals delaboraci dels projectes curriculars dels departaments 11.Annexos 12.Control de canvis 13.Gesti del document </p><p>Codi:CCCBTXConcrecions curriculars Batxillerat Pgina: 2 de 14</p><p>Versi: 05Assegureu-vos que aquest document s vigent. Consulteu el web.</p></li><li><p>Generalitat de Catalunya Departament dEnsenyamentInstitut Obert de Catalunya </p><p>1. INTRODUCCI</p><p>El batxillerat s letapa de leducaci secundria postobligatria que t com a finalitat proporcionar a lalumnat formaci, maduresa intellectual i humana, coneixements i destreses que li permetin progressar en el seu desenvolupament personal i social i incorporar-se a la vida activa i a leducaci superior.</p><p>Els avenos tecnolgics obliguen els organismes educatius a trobar frmules dadaptaci i flexibilitzaci dels estudis, especialment en leducaci secundria i universitria, per tal de presentar una oferta de formaci compatible amb les possibilitats reals de lestudiant en edat laboral i dadaptar currculums a la realitat del treballador amb necessitat de formaci contnua. </p><p>Cal, doncs, una flexibilitzaci dels estudis de batxillerat per cobrir una casustica molt ampla, i es pot assolir a travs duna educaci a distncia basada en un aprofitament total de les possibilitats que brinden les Tecnologies de la Informaci i la Comunicaci (TIC). </p><p>Si, per un costat, les adaptacions curriculars queden cobertes a partir duna normativa que dna a lestudiant gran llibertat per escollir modalitats i assignatures, per un altre, loferta densenyament a distncia de lIOC permet a lestudiant seguir aquests estudis de manera compatible amb gaireb qualsevol realitat de vida personal i laboral, modelitzant el seguiment del batxillerat segons les realitats individuals. En qualsevol moment, a qualsevol lloc i al ritme que cadasc necessiti, es pot fer el batxillerat.</p><p>Basat en un sistema semestral, convenientment dissenyat per evitar riscos de prdues de nivell, i en la utilitzaci massiva i continuada de les noves tecnologies com a mitj densenyament-aprenentatge, el model de lIOC per al batxillerat s un model de formaci flexible que garanteix a lalumnat la possibilitat real de continutat en estudis superiors (universitat, cicles formatius, etc). I tot, sense perdre de vista els objectius generals establerts en les lleis deducaci i en els seus decrets de desenvolupament. </p><p>Codi:CCCBTXConcrecions curriculars Batxillerat Pgina: 3 de 14</p><p>Versi: 05Assegureu-vos que aquest document s vigent. Consulteu el web.</p></li><li><p>Generalitat de Catalunya Departament dEnsenyamentInstitut Obert de Catalunya </p><p>2. OBJECTIUS GENERALS DEL BATXILLERAT </p><p>Objectius del batxillerat</p><p>El batxillerat ha de contribuir a desenvolupar en els alumnes i les alumnes les capacitats que els permetin:</p><p>a) Exercir la ciutadania democrtica, des duna perspectiva global, i adquirir una conscincia cvica responsable, inspirada en els valors de la Constituci espanyola, de lEstatut dautonomia de Catalunya i en la Declaraci Universal dels Drets Humans, que fomenti la corresponsabilitat en la construcci duna societat justa i equitativa i afavoreixi la sostenibilitat.</p><p>b) Consolidar una maduresa personal i social que els permeti actuar duna manera responsable i autnoma i desenvolupar el seu esperit crtic. Preveure i resoldre pacficament els conflictes personals, familiars i socials.</p><p>c) Fomentar la igualtat efectiva de drets i oportunitats entre homes i dones, analitzar i valorar crticament les desigualtats existents i impulsar la igualtat real i la no-discriminaci de les persones amb discapacitat. </p><p>d) Refermar els hbits de lectura, estudi i disciplina, com a condicions necessries per a laprofitament efica de laprenentatge i com a mitj de desenvolupament personal.</p><p>e) Dominar, tant en la seva expressi oral com escrita, la llengua catalana i la llengua castellana.</p><p>f) Comprendre amb eficcia una o ms llenges estrangeres i expressar-shi amb fludesa i correcci.</p><p>g) Usar amb solvncia i responsabilitat les tecnologies de la informaci i la comunicaci.</p><p>h) Conixer i valorar crticament les realitats del mn contemporani, els seus antecedents histrics i els principals factors de la seva evoluci. Participar de manera solidria en el desenvolupament i la millora del seu entorn social.</p><p>i) Accedir als coneixements cientfics i tecnolgics fonamentals i dominar les habilitats bsiques prpies de la modalitat triada.</p><p>j) Comprendre els elements i procediments fonamentals de la investigaci i dels mtodes cientfics. Conixer i valorar de manera crtica la contribuci de la cincia i la tecnologia en el canvi de les condicions de vida, aix com refermar la sensibilitat i el respecte vers el medi ambient.</p><p>k) Refermar lesperit emprenedor amb actituds de creativitat, flexibilitat, iniciativa, treball en equip, confiana en si mateix i sentit crtic.</p><p>l) Desenvolupar la sensibilitat artstica i literria, aix com el criteri esttic, com a fonts de formaci i enriquiment cultural.</p><p>Codi:CCCBTXConcrecions curriculars Batxillerat Pgina: 4 de 14</p><p>Versi: 05Assegureu-vos que aquest document s vigent. Consulteu el web.</p></li><li><p>Generalitat de Catalunya Departament dEnsenyamentInstitut Obert de Catalunya </p><p>3. COMPETNCIESSentn per competncia la capacitat daplicar els coneixements i les habilitats, de manera transversal i interactiva, en contextos i situacions que requereixen la intervenci de coneixements vinculats a diferents sabers, cosa que implica la comprensi, la reflexi i el discerniment tenint en compte la dimensi social de cada situaci. </p><p>Competncies generals i comunes del batxillerat: </p><p> competncia comunicativa. </p><p> competncia en recerca. </p><p> competncia en la gesti i el tractament de la informaci. </p><p> competncia digital. </p><p> competncia personal i interpersonal. </p><p> competncia en el coneixement i la interacci amb el mn.</p><p>Aquestes competncies generals continuen el desenvolupament de les competncies bsiques de letapa educativa anterior i preparen per a la vida activa i per actuar de manera eficient en els estudis superiors (pel que fa al contingut de les competncies generals, cf. DOG, Nm. 5183 29.7.2008, pgs. 59055-59062). </p><p>Daltra banda, les Programacions de les matries expliciten les competncies especfiques que shi treballen, aix com la contribuci de la matria al desenvolupament de les competncies generals.</p><p>4. ORGANITZACI DEL CURRCULUM4.1. LOE</p><p>Sentn per currculum del batxillerat el conjunt de competncies, objectius, continguts, mtodes pedaggics i criteris davaluaci daquest ensenyament.Les modalitats del batxillerat sn: </p><p>a) Arts. </p><p>b) Cincies i tecnologia.</p><p>c) Humanitats i cincies socials.</p><p>Daltra banda, la modalitat dArts sorganitza en dues vies: (1) arts plstiques, disseny i imatge; (2) arts escniques, msica i dansa.</p><p>Pel que fa a les matries de batxillerat, nhi ha de tres tipus: </p><p>1) comunes</p><p>2) de modalitat</p><p>Codi:CCCBTXConcrecions curriculars Batxillerat Pgina: 5 de 14</p><p>Versi: 05Assegureu-vos que aquest document s vigent. Consulteu el web.</p></li><li><p>Generalitat de Catalunya Departament dEnsenyamentInstitut Obert de Catalunya </p><p>3) optatives. </p><p>Per tal de completar el seu currculum, lalumne haur de fer totes les matries comunes, un mnim de sis de modalitat, dues optatives i un treball de recerca. </p><p>Les matries comunes sn obligatries i tenen com a finalitat aprofundir en la formaci general de lalumnat, augmentar la seva maduresa intellectual i humana i aprofundir en aquelles competncies generals que tenen un carcter ms transversal i afavoreixen laprenentatge continu. </p><p>Les matries de modalitat tenen com a finalitat proporcionar una formaci de carcter especfic vinculada a la modalitat triada que orienti en un mbit de coneixement ampli, desenvolupi les competncies que hi tenen ms relaci, prepari per a una varietat destudis posteriors i afavoreixi la inserci en un camp laboral determinat. </p><p>Les matries optatives contribueixen a completar la formaci de lalumnat aprofundint en aspectes propis de la modalitat escollida o ampliant les perspectives de la formaci general. </p><p>Per ltim, lalumnat haur de fer un treball de recerca, que ha de contribuir decisivament a assolir la competncia en recerca. </p><p>Les matries distribueixen els continguts i activitats per blocs semestrals, entenent per semestre de setembre a gener i de gener a juny. Hi ha matries dun sol bloc i matries de dos blocs. Les dun sol bloc desenvolupen el seu contingut en un semestre; les de dos blocs, el desenvolupen en dos semestres. Al seu torn, els blocs organitzen els continguts en lliuraments. </p><p>El curs acadmic dels estudis de Batxillerat sorganitza en dos semestres: </p><p> 1r semestre: de setembre a gener. 2n semestre: de gener a juny.</p><p>Lestudiant pot iniciar els seus estudis a lIOC en qualsevol dels dos semestres del curs i els pot acabar tamb en qualsevol dels dos.</p><p>Lesquema general del batxillerat LOE a lIOC es troba detallat a l'apartat 11. ANNEXOS (annexos 1, 2, 3 i 4). </p><p>4.2. LOEM (Addenda provisional curs 2015-2016)Sentn per currculum del batxillerat el conjunt de competncies, objectius, continguts, mtodes pedaggics i criteris davaluaci daquest ensenyament. El currculum de batxillerat establert per la Llei Orgnica d'Educaci (LOE) es troba actualment en un procs de modificaci, que es dur a terme entre els cursos 2015-2016 (per primer de batxillerat) i 2016-2017 (per segon de batxillerat). D'aquesta manera es passar del currculum establert per la LOE (Llei Orgnica d'Educaci) a l'establert per la LOEM (Llei Orgnica d'Educaci modificada). Durant el curs 2015-2016 conviuran el currculum amb les matries prpies del Batxillerat LOE original (que noms s'impartiran a segon curs) i el currculum resultant de les </p><p>Codi:CCCBTXConcrecions curriculars Batxillerat Pgina: 6 de 14</p><p>Versi: 05Assegureu-vos que aquest document s vigent. Consulteu el web.</p></li><li><p>Generalitat de Catalunya Departament dEnsenyamentInstitut Obert de Catalunya </p><p>modificacions que es realitzaran a primer curs (i que s'aplicaran a segon de batxillerat el curs 2016-2017). </p><p>A partir del curs 2015-2016 s'inicien a 1r de batxillerat un seguit de modificacions a les indicacions de la Llei Orgnica d'Educaci (LOE). Aquestes modificacions s'aplicaran a 2n de batxillerat el curs 2016-2017. El batxillerat s'estructura en les parts segents:</p><p> La part comuna, que est formada per les matries comunes i el treball de recerca, que ha de cursar tot l'alumnat</p><p> La part diversificada, formada per les matries comunes d'opci, les de modalitat i les especfiques</p><p>Les modalitats del nou batxillerat LOEM sn: a) Humanitats i Cincies socialsb) Cincies i Tecnologiac) Arts (Plstiques i Escniques)</p><p>Pel que fa a les matries del nou batxillerat, nhi ha de quatre tipus: </p><p>1) comunes</p><p>2) comunes dopci</p><p>3) de modalitat</p><p>4) especfiques </p><p>Les matries comunes sn obligatries i tenen com a finalitat aprofundir en la formaci general de lalumnat, augmentar la seva maduresa intellectual i humana i aprofundir en aquelles competncies generals que tenen un carcter ms transversal i afavoreixen laprenentatge continu. </p><p>Les matries comunes d'opci sn obligatries en funci de la modalitat de batxillerat triada per l'estudiant. </p><p>Les matries de modalitat tenen com a finalitat proporcionar una formaci de carcter especfic vinculada a la modalitat triada que orienti en un mbit de coneixement ampli, desenvolupi les competncies que hi tenen ms relaci, prepari per a una varietat destudis posteriors i afavoreixi la inserci en un camp laboral determinat. </p><p>Les matries especfiques contribueixen a completar la formaci de lalumnat aprofundint en aspectes propis de la modalitat escollida o ampliant les perspectives de la formaci general. </p><p>Per ltim, lalumnat haur de fer un treball de recerca, que ha de contribuir decisivament a assolir la competncia en recerca. </p><p>Codi:CCCBTXConcrecions curriculars Batxillerat Pgina: 7 de 14</p><p>Versi: 05Assegureu-vos que aquest document s vigent. Consulteu el web.</p></li><li><p>Generalitat de Catalunya Departament dEnsenyamentInstitut Obert de Catalunya </p><p>Aix doncs, un alumne que inici el batxillerat en el curs 2015-2016, per superar-lo, haur de cursar i aprovar: </p><p> Les matries comunes i el treball de recerca</p><p> Les matries comunes d'opci i quatre matries de modalitat</p><p> Quatre matries especfiques (o dues matries de qualsevol modalitat, o dues matries especfiques i una de qualsevol modalitat)</p><p>Segons la distribuci horria establerta pel Departament per a cada matria, les assignatures es poden distribuir en un o dos blocs que s'avaluen per separat. Les matries d'un sol bloc es cursen en un sol semestre. Les de dos es cursen en dos semestres, entenent per semestre de setembre a gener i de gener a juny. Cal haver superat el bloc 1 d'una matria per poder cursar el bloc 2. Els continguts de cada bloc es distribueixen en lliuraments. </p><p>El curs acadmic dels estudis de Batxillerat sorganitza en dos semestres: </p><p> 1r semestre: de setembre a gener. 2n semestre: de gener a juny.</p><p>Lestudiant pot iniciar els seus estudis a lIOC en qualsevol dels dos semestres del curs i els pot acabar tamb en qualsevol dels dos.</p><p>Lesquema general del batxillerat LOEM a lIOC es troba detallat a lapartat 11. ANNEXOS (annex 5). </p><p>5. METODOLOGIA GENERAL </p><p>5.1. Model educatiu. </p><p>Els principis que guien la nostra metodologia didctica sn:</p><p>1) Flexibilitat. El nostre model fa compatible lactivitat quotidiana i les circumstncies individuals dels nostres alumnes, amb els seus interessos personals, facilitant la formaci des de qualsevol lloc, a qualsevol hora i al ritme que cada alumne decideixi. </p><p>2) Latenci personalitzada. Es proporciona atenci i orientaci personal, acadmica i professional a tot lalumnat.</p><p>3) Laprenentatge compartit. A laula lalumnat interactua amb el professorat i amb els companys i companyes del grup, aprn i genera coneixement, compartint les seves idees o propostes i soluciona els dubtes individualment i/o amb l'ajut dels altres (professorat, tutor/a, companys/es). </p><p>4) Laprenentatge significatiu. Sestimula la capacitat autodidacta de lalumnat, la curiositat cientfica i investigadora, la creativitat i lactitud crtica i raonada. </p><p>Codi:CCCBTXConcrecions curriculars Batxillerat Pgina: 8 de 14</p><p>Versi: 05Assegureu-vos que aquest document s vigent. Consulteu el web.</p></li><li><p>Generalitat d...</p></li></ul>