Click here to load reader

CONG HOA HOI CHU NGHiA VI~T NAM DQc sa YEU VAN HUNG.pdf Ky thuat h6a hoc Ky suh6a TP. H6 Chi Minh 3. Qua trinh cfmg hie: - Qua trinh cong tac, nghe nghiep, chirc vu, noi cong tac tUnam

 • View
  1

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of CONG HOA HOI CHU NGHiA VI~T NAM DQc sa YEU VAN HUNG.pdf Ky thuat h6a hoc Ky suh6a TP. H6 Chi Minh 3....

 • CONG HOA XA HOI CHU NGHiA VI~T NAM DQc l~p - TV do - Hanh phuc

  ~ ,sa YEU LY LJCH

  - HQ ten thuong goi: Dao Van Hung

  - Bi danh: Khong c6

  - Ngay thang nam sinh: 0110111971

  - Noi sinh: Thanh ph6 H6 Chi Minh

  - Quoc tich: Viet Nam

  - Dia chi dang ky h

 • 12/1996 - 9/1999 Chuyen vien ky thuat xang dau cua Giam diix)liiso hrong, chat T6ng kho Xang d~u ~ha Be - tnrc

  ••• 1. "

  hrong xaI?,¥.dal-l, thuoc Conz tv Xanz dau Khu V\ICII ~ ~ ""! ~

  10/1999 - 10/2002 Ph6 phong Ke hoach Pham chat Phu tracli'iqeuin fry hao hut T6ng kho Xang diu Nha Be - tnrc va chAt hrong xang dAu cua thuoc Conz tv Xanz d~u Khu vue II T6ng kho. .

  11/2002 - 212003 Ph6 phong Tong hqp, kiem D~i Duy tri, thuc day cai tien dien lanh dao ve chat hrong cua chAt hrong h~ thong quan Cong ty Xang d~u Khu V\Ic II 1y theo cac tieu chuan ISO

  ap dung trong toan cong tv 3/2003 - 712007 Ph6 phong Hanh chinh Ton~ hQ1?, - nt-

  kiern Dai dien lanh dao ve chat hrong c~a Cong ty Xa~g d~u Khu V\ICII

  8/2007 - 4/2009 Ph6 phong Phat trien Doanh - nt- nghiep, kiem Dai dien lanh dao v~ chAt hrong cua Cong ty Xang dAu Khu vue II

  5/2009 - 212017 Tnrong Ban ISO, kiem Dai dien - nt- lanh dao v~ chAt hrong cua Cong ty Xang d~u Khu V\l'C II

  3/20 17 d~n nay Ph6 giam doc Cong ty Xang dau Ph\l trach: Quan tri chat Khu V\l'C II - TNHH M9t thanh vien hrong; Quan tri ..rut ro;

  Cong, nghe thong tin; PR- Truyen thong & Thuong hieu

  - Chirc vu hien nay tai cac t6 chirc khac: khong c6

  - Don vi cong tac; chirc vu; cac trach nhiem chinh (liet ke cac don vi cong tac va chirc danh n~m gift cac don vi nay dam bao tinh lien tuc v~ m~t thoi gian): nhu d1ineu tren,

  - Khen thirong, ky 1u?t (neu c6): khong bi ky lu?t

  4. Cam k~t trurrc phap lu~t:

  Toi, Dao Van Hung cam k~t cac thong tin tren la trung thuc, chinh xac va hQ'P1Y.Toi xin chiu hoan toan trach nhiem tnroc phap 1u?t d5i voi toan b9 thong tin tai ban t6m t~t ly lich nay.

  TP.HCM, ngay 04 thang 04 nam 2018

  NgU'Oi khai (Ky, ghi ro ho ten)

  Boo Van Hung

  Trang 2

Search related