of 3 /3
CONG HOA xA HOI eHU NGHiA VIET NAM . . . DQcl~p - Tl}'do - H~nh phuc se. 01/20201NQ-DHDCD Hit N(Ji, ngay 28 thang 5 ruim 2020 XIII; NGHJQUYET D~I HQI DONG CO DONG THUONG NIEN NAM 2020 TONG CONG TY CO pHAN BAo HIEM QUAN DQI - Can cu Ludt Doanh nghiep s6 68120141QH13 ngay 2611112014 cua Qu6c h9i khoa - Can cu Di€u I? t6 chuc va hoat d(Jng cua Tong cting ty c6 phdn bao hiem Qudn d(Ji; - Can cu vao Bien ban hop Dai Mi d6ng c6 dong s6 011202O/BB-DHD CD ngay 281512020; QUYETNGHJ: Di~u 1: Thong qua Bao cao s6 31/2020/BC-HDQT ngay 18/5/2020 cua HQi d6ng quan tri vS k~t qua hoat dQng nam 2019 va k~ hoach heat dong nam 2020, Bao cao s6 1122/BC-MIC ngay 18/5/2020 cua Ban Dieu hanh vS k~t qua kinh doanh nam 2019 va trien khai nhiem vu nam 2020, Bao cao s6 11/2020/BC-BKS ngay 18/5/2020 cua Ban KiSm soat tai Dai hQid6ng e6 dong thuong nien nam 2020. Di~u2: Thong qua Bao cao tai ehinh nam 2019 da: duoc kiem toan va Phuong an ph§n ph6i 19i nhu~ 2019 t~i Tcytrinh s6 32/2020/TTr-HDQT ngay 18/5/2020: (D071vi tinh: tj; d6ng) TT NQidung S6 ti~n 1 LQinhu~n trU'O'cthu~ cua MIC nam 2019 176.68 2 Thu~TNDN 34.91 3 LQinhu~n sau thu~ cua MIC nam 2019 141.77 4 Trich l~p Quy d\I trfr b~t bUQe(5%) 7.09 .. 5 Trieh quy phuc 19i (3%) 4.25 6 Tnch quy khen thuemg (3%) 4.25 7 LQinhu~n nam 2019 con l~i (7)= (3) - (4) - (5)- (6) 126.17 8 Lgi nhu~n cae nam con l~i 14.95 9 LQinhu~n con l~i hiy k~d~n 31112/2019 (9)=(8)+(7) 141.13 10 Lgi nhu~ dung dS chia e6 tue dVki~n (10%) 130.00 11 LQinhu~n con l~i nam 2019 sau khi trich l~p cac quy va chia c8 trrc 11.13 D~i hQi d6ng e6 dong uy quySn va giao nhi~m V\l eho HQi d6ng quan tri t6 chuc thl,lc hi~n dam bao quySn 19i eua MIC, quySn 19i e6 dong va phu hgp v6i cae quy dinh eua phap lu~t.

CONG . HOA xA HOI. eHU NGHiA VIET. NAM

  • Author
    others

  • View
    0

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of CONG . HOA xA HOI. eHU NGHiA VIET. NAM

CONG HOA xA HOI eHU NGHiA VIET NAM. . . DQcl~p - Tl}'do - H~nh phuc
se. 01/20201NQ-DHDCD Hit N(Ji, ngay 28 thang 5 ruim 2020
XIII;
NGHJQUYET D~I HQI DONG CO DONG THUONG NIEN NAM 2020
TONG CONG TY CO pHANBAo HIEM QUAN DQI - Can cu Ludt Doanh nghiep s6 68120141QH13 ngay 2611112014 cua Qu6c h9i khoa
- Can cu Di€u I? t6 chuc va hoat d(Jng cua Tong cting ty c6phdn bao hiem Qudn d(Ji;
- Can cu vao Bien ban hop Dai Mi d6ng c6 dong s6 011202O/BB-DHD CD ngay 281512020;
QUYETNGHJ: Di~u 1: Thong qua Bao cao s6 31/2020/BC-HDQT ngay 18/5/2020 cua HQi d6ng
quan tri vS k~t qua hoat dQng nam 2019 va k~ hoach heat dong nam 2020, Bao cao s6 1122/BC-MIC ngay 18/5/2020 cua Ban Dieu hanh vS k~t qua kinh doanh nam 2019 va trien khai nhiem vu nam 2020, Bao cao s6 11/2020/BC-BKS ngay 18/5/2020 cua Ban KiSm soat tai Dai hQid6ng e6 dong thuong nien nam 2020.
Di~u 2: Thong qua Bao cao tai ehinh nam 2019 da:duoc kiem toan va Phuong an ph§n ph6i 19i nhu~ 2019 t~i Tcytrinh s6 32/2020/TTr-HDQT ngay 18/5/2020:
(D071vi tinh: tj; d6ng)
TT NQidung S6 ti~n 1 LQinhu~n trU'O'cthu~ cua MIC nam 2019 176.68 2 Thu~TNDN 34.91 3 LQinhu~n sau thu~ cua MIC nam 2019 141.77 4 Trich l~p Quy d\I trfr b~t bUQe(5%) 7.09..
5 Trieh quy phuc 19i (3%) 4.25
6 Tnch quy khen thuemg (3%) 4.25
7 LQinhu~n nam 2019 con l~i (7)= (3) - (4) - (5)- (6) 126.17 8 Lgi nhu~n cae nam con l~i 14.95
9 LQinhu~n con l~i hiy k~ d~n 31112/2019 (9)=(8)+(7) 141.13 10 Lgi nhu~ dung dS chia e6 tue dVki~n (10%) 130.00 11 LQinhu~n con l~i nam 2019 sau khi trich l~p cac quy va chia c8 trrc 11.13
D~i hQi d6ng e6 dong uy quySn va giao nhi~m V\l eho HQi d6ng quan tri t6 chuc thl,lc hi~n dam bao quySn 19i eua MIC, quySn 19i e6 dong va phu hgp v6i cae quy dinh eua phap lu~t.
Di~u 3: Thong qua Phuang, an chi tra thu lao HDQT, BKS nam 2019 va k~ hoach chi tra nam 2020 va nQi dung uy quyen, giao nhiem vu eho HQi d6ng Quan tri tai To trinh s6 33/2020/TTr-HDQT ngay 18/5/2020.
Dai hQi d6ng e6 dong uy quyen va giao nhiem vu cho HQi d6ng quan tri quyet dinh nguye~ tac, mile va hinh thirc chi thu lao, thirong va cac IQ'iich khac d6i voi HDQT, BKS thee ket qua thuc hien cong viec va thee k~hqua kinh doanh cua T6ng cong ty dam bao phil hop voi Di6u l~ MIC, cac quy dinh v6 hrong/dai ngQ cua MIC va cac quy dinh hien hanh c6 lien quan.
Di~u 4: Thong qua Phuong an niem y~t e6 phieu tren sa giao dich chimg khoan H6 Chi Minh, cac nQi dung uy quyen, giao nhiem vu eho HQi d6ng Quan tri v6 viec cac nha d~u tu ehi~n IUQ'ekhi nhan ehuySn nhUQ'llge6 phk tir e6 dong hi~n hfru dfut d~n vi~e sa hfru tir 25% tra len c6 phi~u e6 quySn biSu quy~t se khong phai th\Ie hi~n thu 1\lc chao mua cong khai tl;liTo trinh s6 34/2020/TTr-HDQT ngay 18/5/2020.
Uy quySn eho Hoi d6ng quan tri quy~t dinh thoi diSm ehuySn san giao dieh va th\Ie hi~n cae thu 1\le v6i HOSE, Trung tam Luu ky ChUng khoan Vi~t Nam va ea quan Nha nu6e e6 thfun quySn thee quy dinh eua phap lu~t dS e6 phi~u MIC (MIG) dUQ'eniem y~t tren HOSE.
Di~u 5: Thong qua Vi~e miSn nhi~m va b~u b6 sung thanh vien Ban KiSm soat nhi~m ky 2017-2022 tl;liTo trinh s6 35/2020/TTr - HDQT ngay 18/5/2020.
Di~u 6: Thong qua vi~e miSn nhi~m va b~u b6 sung thanh vien HQi d6ng Quan tri nhi~m kY 2017 - 2022 ti;liTo trinh s6 36/2020/TTr - HDQT ngay 18/5/2020. ~. :.3 - C
Di~u 7: Thong qua vi~e l\Ia ehQn Cong ty kiSm toan BCTC nam 2020 ti;liTo trinh s6 ~ 37/2020/TTr-BKS ngay 18/512020. 'NG TV CQ'PH
.~
~ Di~u 9: Thong qua k~t qua b~u b6 sung thanh vien HQi D6ng Quan Trj, Ban KiSm
soat nhi~m kY 2017 - 2022, e\l thS nhu sau:
- Theo Quy eh~ b~u ell dff dUQ'eDi;lihOi d6ng e6 dong thong qua, Cae OnglBa e6 ten sau dff trling ell thanh vien HOi d6ng Quan tri T6ng Cong ty e6 ph~n Bao hiSm Quan dOi nhi~m ky 2017 - 2022:
1. Ong Vii H6ng Phu;
2. Ba NguySn Thj Thuy;
3. Ong Phi;lmTrung Diing;
4. Ong D~g Qu6e Ti~n (Thanh vien HDQT dQe l~p)
- Theo Quy eh~ b~u ell dff dUQ'eDi;lihQi d6ng c6 dong thong qua, Cae Ong/Ba e6 ten sau dff trung ell thanh vien Ban KiSm soat T6ng Cong ty e6 ph~n Bao hiSm Quan dOi nhi~m kY 2017 - 2022:
1. Ba Bili Thj H6ng Thuy;
2. Ba Doan Thi Lan Anh
Di~u 10: Thong qua va uy quySnigiao nhi~m V\l eho HQi d6ng Quan trj th\Ie hi~n cae eong vi~e thuoe th~m quySn DI;lihQi d6ng e6 dong thea quy dinh phap lu~t va DiSu l~ Cong ty dam bao phil hQ'Pv6i nhu e~u th\Ie tiSn hOi;ltdQng eua MIC, dam bao quYSn IQ'ieua e6 dong, phil hQ'Pv6i quy djnh eua phap lu~t, huang d~n eua ea quan quan ly nha nu6e:
2
- Thong. qua mire chi tra e6 tire bang tiSn m~t nam 2019 la 10%. Uy quyen va giao nhiem vu eho HQi d6ng Quan tri quyet dinh thai diem chi tra e6 rue va cac v&ndS lien quan khac phil hop voi tinh hinh hoat dQng thuc tS cua MIC.
- Thong qua rmrc e6 tire du kiSn chi tra nam 2020 la 8% - 10%. Uy quyen va giao nhiem vu eho HQi dbng Quan tri quyet dinh tho; diem tam (rug e6 rue, hinh thirc tarn (rug e6 tire (bang tiSn m~t hoac e6 phieu), rmrc tam (rug e6 nrc va cac vin d~ lien quan khac phil hop voi tinh hinh hoat dQng thirc tS cua MIC.
- Thong qua viec sir dung v6n chu sa hfru d€ thuc hien d~u tu, gop v6n va tang nang lire tai san; dam bao quyen Ioi cua e6 dong, eua MIC va tuan thu quy dinh eua phap lu~t. Uy quySnigiao nhi~m V\l eho HQi d6ng qmin tn quySt dinh toan bQ cae nQi dung lien quan phil hgp v6'i quy dinh eua phap lu~t.
- Thong qua cae Hgp d6ng, giao dieh eung c&psan ph§.m bao hi€m ho~e cae giao dich, eac Hgp d6ng khac giiia MIC v&i eac d6i tUQ'llgthuQc tfUemg hgp phai dUQ'eD~i hQi d6ng e6 dong thong qua thea DiSu 26 - Nghi dinh 7112017/ND-CP ngay 06/06/2017 Huang d~n vS quan tn cong ty ap d\mg d6i v6'i cong ty d~i chung va DiSu 54 DiSu l~ MIC. Dy quy~nlgiao nhi~m V\l eho HDQT quySt dinh cac nQi dung e\l thS co lien quan, thvc hi~n thu t\lC thea quy dinh.
- Thong qua va uy quySn eho HDQT MIC dUQ'esir d\lllg IQ'inhu~n sau thuS d€ xir If cac tbn dQng vS tai ehinh dv an va eac v&ndS khac (nSu co) phil hgp v&i quy dinh cua Phap lu~t dam bao khong anh huang t6'i v6n diSu l~ va phuoog an dv an co lQ'inhu~.
- PM duy~t d~u tu, hgp tac d~u tu, chuySn nhUQ'llgdv an xay dlJllg tea nha van pheng MIC Tower (D47). Dy quySnigiao nhi~m V\l cho HDQT quySt dinh toan bQcac vin dS co lien quan dSn dv an dam bao phil hgp v&i quy dinh va lQ'iieh cua MIC.
Trong qua trinh thlJc hi~n nhi~m V\l neu tren, HQi d6ng quan tri co quySn: QuySt dinh cae nQi dung trong ph~ vi nhi~m V\l dUQ'egiao/uy quySn; ThVe hi~n va;ho~e chi d~o, phan cong cae Doo vi MIC thve hi~n cae cong vi~e c~n thiSt thea quy dinh phap lu~t; Hoan chinh, hoan thi~n va kf cae van ban, gi&yta, tai li~u co lien quan; Lam vi~c v&i cae Ca quan quan If Nha nu6'e co th§.m quySn va cae Ben lien quan; Thvc hi~n mQi cong vi~e va thu t\lC dn thiSt khae dS triSn khai nhi~m V\l duQ'cgiao, phil hgp quy dinh phap lu~t.
Di~u 11: Nghj quy~t nay co hi~u ll}'ck~ tir ngay 28/5/2020.
Di~u 12: HQi d6ng Quan trL Ban KiSm soat, Ban T6ng Giam d6c va toan thS e6 dong cua T6ng Cong ty e6 ph~n Bao hi€m Quan dQi ehiu trach nhi~m thi hanh Nghi quySt nay.!.
Noi nh~n: - Nhu DiSu 12;
- Luu: VPHDQT.