Click here to load reader

CONG TY CO PHAN DAU TV HA TANG KY THUAT THANH PH0 · PDF fileBan Ring Giam d& Cong ty Co phan Dau ttr Ha tang Ky thuat Thanh phi!) H6 Chi Minh chit' trach nhiem lap va i H6 Chi Minh

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of CONG TY CO PHAN DAU TV HA TANG KY THUAT THANH PH0 · PDF fileBan Ring Giam d& Cong ty Co...

 • U

  U

  CONG TY CO PHAN DAU TV HA TANG KY THUAT THANH PH0 HO CHI MINH

  BAO CAO TAI CHINH HIP NHAT DA. MAX SOAT XET Cho 14 [email protected] dOng tir ngay 1 thing 1 nam 2016 den ngay 30 thing 6 nam 2016

  Thing 8 nam 2016

 • NOI DUNG TRANG

  BAO CAO COA BAN TONG GIAM DOC 1 - 2

  BAO CAO SOAT XET THONG TIN TAI CHiNH HOP NHAT GicrA NIEN DO 3

  BANG CAN DOI KE TOAN HOP NHAT 4 - 6

  BAO CAO KET QUA HOAT DONG KINH DOANH HOP NHAT 7

  BAO CAO 1,1fU CHUYEN TIEN Te HOP NHAT 8 - 9

  THUYET MINH BAO CAO TAI CHINH HOP NHAT 10 - 72

  • MVC LIJC

  CONG TY CO PHAN DAU TU. HA TANG KS' THUAT THANH PHO HO CHI MINH

  • 50 Ton That Dam, Quail 1, That'll Oki HO Chi Minh, CHXHCN Vi't Nam

  • 0

 • a a

  I

  a

  I

  • U

  a

  • U

  • U

  • • U

  • •

  U

  U

  • a

  CONG TY CO PHAN DAU TLS HA TANG K? THUAT THANH PHO HO CHI MINH 50 Ton That Dam, Quan 1, ThAnh ph6 H6 Chi Minh

  BAO CAO CUA BAN TONG GIAM DOC

  Ban 'Ring Giam d6c C8ng ty Co phan Dau to Ha tang Ky t!luat ThAnh ph6 H6 Chi Minh (g9i tit la "Cong ty") dg trinh bao cao nay ding vai Bao cao tai chinh hqp nhat cua Cong ty cho kS, hoat Ong tir ngay 1 thang 1 ram 2016 den ngay 30 thang 6 nam 2016.

  HOI DONG QUAN TRj VA BAN TONG GIAM DOC

  Cdc thAnh vien cua Hqi eking Quan tri va Ban T6ng Gam d6c Cong ty da dieu hanh Cong ty trong kS' va den ngdy lap bdo cao nay

  H01(16112 Quin trj

  Ong Le Vu Hoang Ong DanQc Thanh Ong Le Qu6c Binh Ba Nguyen Mai Bao Tram Ong Dominic Scriven Ong Gerardo C. Ablaza, Jr Ong Nguyen HOng San Ong John Eric T. Francia Ong Nguyen Quang Thanh

  Ban Icing Giam d6c

  Ong Le Qu'ek Binh Ba Nguyen Mai Bao Tram Ong Truang KhAc HoAnh Ong Duang Quang Chau BA Nguyen Thj Thu TrA Ong Nguyen Quyet Chien BA Nguyen Qujinh Huang

  TRACH NHICM CUA BAN TONG GIAM DOC

  Ban Tong Gam doc Cong ty c6 trach nhiem lap Bdo cao tai chinh hap nhat cho kS' hoat Ong tir ngay 1 than 1 nam 2016 den ngAy 30 thAng 6 nam 2016 phan anh mkt cd9h trung thirc va h9p 1St tinh hinh tai chinh can nhu ket quA hoat d6ng kinh doanh va tinh hinh luu chuyen tien tg cua Cong ty trong nam, phi hap vai chuan mire ke todn, the d6 ke todn doanhnghiep Viet Nam va cdc quy djnh phdp ly c6 lien quan den viec lap va trinh bAy bdo cao tai chinh hap nhat. Trong viec lap Bdo cao tai chinh hop nhat nay, Ban T6ng Gidm dOc ducfc yeu cau phai:

  • Lkra ch9n cdc chinh sdch Ice todn thich h9p va ap dung cdc chinh sdch dO mot cach nhAt qudn; • Dua ra cdc xet dodn va trac tinh mOt cdch hap 1S, vi than tr9ng; • Neu r6 cdc nguyen tic Ice todn thich hap co duqc tuan thu hay khong, c6 nhang dp dung sai rech tr9ng

  yeu can duqc ding 1)6 va gidi thich trong bdo cao tai chinh hap nhat hay khong; • Lap bdo cao tai chinh h9p nhat tren ca sa hoat d6ng lien tuc trir twang kip khong the cho ring Cong ty

  se ti6p tuc hoat d6ng kinh doanh; va • Thiet ke va thkrc hien he thong kiem soar n6i b6 mOt cdch hcru hieu cho muc dich lap va trinh bAy bdo

  cao tai chinh hap nhat hap IS, nhim han the rill ro va gian ran.

  1

  Chu tich Pho CHI tich ThAnh vien ThAnh vien ThAnh vien ThAnh vien Thinh vien ThAnh vien ThAnh vien

  Tong Gidm doc Ph6 Tong Giam doc

  • Pho Tong &am doc Gidm d6c dAu to Gam doc tai chinh Gam dOc ke ho4ch hanh chinh Giam dOc Phat tri& dir an & quan ly von

 • eo..03122g38 4-• CONG TY

  co PHAN 05 EMU RI HA TANG -

  o KY TRW THAN vf• HO CHI M 40

  rp

  a dai dien cho Ban T6ng Giam doe,

  a

  U

  a

  a

  a

  U

  a

  a

  a a

  a

  a

  a

  a

  a

  a

  CONG TY CO PHAN DAU TU. HA TANG KS"' THUAT THANH PHO HO CHI MINH 50 Ton ThAt Dam, QuAn 1, Thanh ph6 H6 Chi Minh

  BAO CAO CiJA BAN TONG GIAM DOC (ti6p theo)

  Ban Tong Giam doc Cong ty chiu trach nhiem dam bao rang so Ice toan dussc ghi chef) m6t cachphil hip de phan anh m6t cach hip 15, tinh hinh tai chinh cua C6ng ty 6 bat ky th&i diem nao va dam bao rang bao cao tai chinh hip nhAt tuan Chu chuan mi,rc ke toan, the d6 ke toan doanh nghiep Viet Nam va cac quy dinh phap ly c6 lien quan den viec lap va trinh bay bao cao tai chinh hop nhat. Ban T6ng Gam doc ciing chiu trach nhiem dam bao an toan cho tai san cua C6ng ty va thvc hien cac bien phap thich Nip de ngan char va Oat hien cac hanh vi gian !An va sai pham khac.

  Ban Ttmg Giam d6c xac nhan rang Cong ty da tuan thu cac yeu cAu neu tren trong viec lap Bao cao tai chinh hip nhat.

  Le Qutle Binh Tong Giam dee Ngay 29 Mang 8 nam 2016

  2

 • LONG TY TNHH K16111 TOAN VA WVAN TM CHINH QUOC TE International Auditing and Financial Consulting Company Limited Dia chi: Tgng 15, Toa nha Center Building - Hapulico Complex, S6 1 Nguyen Huy Turing, Q. Thanh Xuan, Ha N6i Address: 15th Floor, Center Building - Hapulico Complex, No. 1 Nguyen Huy Tuong Str., Thanh Xuan Dist., Hanoi Tel: + 84 (4) 666 42 777 Fax: + 84 (4) 666 43 777 Email: [email protected] Website: www.ifcvietnam.com.vn

  s6: 32.08/2016/BCSX-IFC

  BAO CAO SORT XET THONG TIN TAI CHINH HOP NHAT GIU'A NIEN DO

  Kink giri: Cac CO Tong, H9i ding Quin trj NI Ban TOng Giant (Mc Cong ty CO phAn Dan to Ha tang Ky thuOt Thanh phO HO Chi Minh

  Chung WA da soat xet bao cao tai chinh h9p nhAt gitra nien d9 kern theo cua Cong ty phan Dau to Ha tang Ky. th,uat Thanh pho' Ho Chi Minh, clinic lap ngay 29 thang 8 nam, 2016, tit* trang 4 den trang 72, bao Bang can doi toan hap nhAt tai ngay 30 thang 6 nam 2016, Bao cao ket qua hoat Ong kinh doanh hgp nhat, Bao cao Itru chuyen tien to hop nhat cho kS, hoat ,Ong tar ngay 1 thang 1 nam 2016 den ngay 30 thang 6 nam 2016 va Ban thuyet minh bao cao tai chinh hgp nhat.

  Track nhiem cira Ban Tiing Gicim riot

  Ban Ring Giam di& Cong ty Co phan Dau ttr Ha tang Ky thuat Thanh phi!) H6 Chi Minh chit' trach nhiem lap va trinh bay trung thirc va hgp ly bao cao tai chinh h9p nhat Oita nien d9 theo chuan mirc ke toan, che d9 ke toan doanh nghiep Viet Nam va cac quy dinh phap 1S, c6 lien quan den viec lap va trinh bay bao cao tai chinh giCra nien d9 va chiu trach nhiem ye kiem soat n9i 13.9 ma Ban Tong Giam doe xac dinh la can thiet de dam bao viec lap va trinh bay bao cao tai chinh hap nhat giQa nien d9 khong co sai sot tr9ng yeu do gian Ian hoac nham

  Track nhiem curt Ifiem loan vien

  Trach nhiem cua chung toi la dtra ra ket luan ve bao cao tai chinh hap nhat gitra nien d9 dkra tren ket qua soat xet )N dia chung toi. Chung Vol da thkrc hien cong viec soat xet theo Chuan mkrc Viet Nam ve hgp Ong dich vii soat xet 111 so 2410 - Soat xet thong tin tai chinh gift nien d9 do kiem toan vien Oc lap cita don vi thkrc hien. .1

  N C8ng viec soat xet th6ng tin tai chinh gitra nien d9 bao gom viec thirc hien cac cu9c phong vAn, chu yeu la phong van nhang ngtriyi chiu trach nhiem ve cac vAn de tai chinh ke toan, va thi,rc hien thit tVc phan tich va cac thu tkic

  ,*u soat xet khac. M9t cu9c soat xet ye ca ban c6 pham vi hep han mot cu9c kiem toan thrgc thirc hien theo cac chuan mkrc kiem toan Viet Nam va do vay khong cho phep chung toi dat dtrgc sir dam bao rang chung toi se nhan biet dtrgc tat ca cac van de tr9ng yeu co the dugc phat hien trong mgt cu9c kiem toan. Theo do, chimg toi khong dtra ra

  kien kiern toan.

  K'jt Kient loan vien

  Can car tren IC& qua soat xet caa chUng toi, chUng toi khong thAy co vAn de gi khien chung toi cho rang bao cao tai chinh h9p nhat gicra nien d9 dinh kern khong phan anh trung thkrc va hap tren cac khia canh trong yeu,, tinh hinh tai chinh ctia C6ng ty tai ngay 30 thang 6 nam 2016, va ket qua hoat Ong kinh doanh va km chuyen tien to hap nhat cua Cong ty cho k5, ,hoat Ong tar ngay 1 thang 1 nam 2016 den ngay 30 thang 6 nam 2016, phi' hap vai chuAn toan, the d9 ke toan doanh nghiep Viet Nam va cac quy dinh phdp ly c6 lien quan den viec lap va

  ai chinh gitra nien O.

  LtrcrngXuan Truirng Ph6 Tong Giam dOc Gia'y chimg,nhan clang hanh nghe kiem toan so 1741-2013-072-1 Tp. Ha Noi, ngay 29 (hang 8 nam 2016

  010

  INTINNAT

  Thanh vier) hang agn International I Member Firm of agn International 3 Kam toan/Audit. toan/Accounting. Tu'vin thug/Tax Consulting. Tai chinh/Finance

 • a a

  CONG TY CO PHAN DAU TU. HA TANG Ki? THUAT THANH PHO HO CHI MINH 50 Ton Th.& Dam, QuOn 1, Thanh ph6 H6 Chf Minh

  BAO CAO TAI CH

Search related