of 5 /5
CONGHOA xA HOI CHU NGHiA VI-'::TNAM DQc I~p - TV do - Hanh phuc UBND HUYI;:N DAK PO PHONG GIAO DVC vA DAo T ~o S6: 9'i? IPGDDT Dak PO', ngayts thang 11 ndm 2017 V Iv nhac nho thirc hien cac h~ thong irng dung CNTT narn h9C 2017-2018 Kinh girl: Cac tnrong h9C Msm non, tieu h9C, THCS trong toan huyen. Can cir Quyet dinh s6 117/QD-TTg ngay 25/01/2017 cua Thu nrong Chinh phu v~ phe duyet D~ an "Tang cirong irng dung cong nghe thong tin trong quan ly va h6 tro cac hoat d9ng day - h9C, nghien ciru khoa h9C g6p phan nang cao ch~t hrong giao due va dao tao giai doan 2016-2020, dinh hirong d~n nam 2025"; Chi thi s6 2699/CT- BGDDT ngay 08/8/2017 cua B9 tnrong B9 Giao due va Dao tao (GDDT) v~ nhiern vu chu y~u nam h9C 2017-2018 cua nganh Giao due; Trong thai gian qua, S6 Giao due va Dao tao da ban hanh nhieu van ban chi dao, huong dfrn cac don vi thirc hien n9i dung cua D~ an tang cirong irng dung cong nghe thong tin (CNTT) giai doan 2016-2020 cua Chinh phu, hoan thanh t6t nhiem vu chu yeu, nhiem vu CNTT nam h9C 2017-2018 theo chi dao cua B9 GDDT. Can cir cong van s6: 2038/SGDDT-VP ngay 08111/2017 cua S6 giao due v~ viec nhac nho thirc hien cac h~ thong irng dung CNTT nam h9C 2017-2018. Qua kiem tra, theodoi tinh hinh trien khai thirc t~ c6 nhieu don vi khong thuc hien cong tac tang cuong irng dung CNTT trong quan ly giao due, day va h9C theo chi dao cua nganh, D€ dam bao thirc hien cac muc tieu, nhiern vu cua Chinh phu, B9 GDDT giao ph6 trong nam h9C 2017-2018, giai doan 2016-2020, S6 GDDT yeu cftu cac don vi nghiem tuc thirc hien cac n9i dung nhu ~au: 1.Van ban chi dao, dieu hanh Trong nam 2017, S6 Giao due va Dao tao da ban hanh 05 Cong van, 01 K~ hoach v~ tang cuong irng dung CNTT trong quan ly, giang day va h9C t~p, g6m: - Cong van s6 570/SGDDT-VP ngay 11/4/2017; - Cong van s6 891/SGDDT-VP ngay 31/5/2017; - Cong van s6 1324/SGDDT-VP ngay 18/7/2017; - Cong van s6 1420/SGDDT-VP ngay 04/8/2017; - Cong van s6 1638/SGDDT-VP ngay 12/9/2017; - K~ hoach s6 1960/KH-SGDDT ngay 30110/2017. Yeu cftu cac don vi ra soat quan triet thirc hien theo van ban. 2.Cong tac xay dung co so' dfr lieu dung chung trong toan nganh giao due va dao tao bang phftn mem quan ly tnrong h9C SMAS K~t qua thong ke ill phan mem tinh d~n ngay 31110/20 17 chi c6 59% co s6 giao due thirc hien viec c~p nh~t co sc dfr lieu, sir dung h~ thong quan ly tnrong h9C SMAS. Viec sir dung phan mem quan ly tnrong h9C SMAS 6 cac tnrong THCS nrong d6i t6t, s6 lieu tnrong, lap, h9C sinh hftu h~t da diroc c~p nhat, giao vien da nhap diem, qua trinh h9C 1

CONGHOA xA HOI CHU NGHiA VI-'::TNAM vA DAo ~o

  • Author
    others

  • View
    0

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of CONGHOA xA HOI CHU NGHiA VI-'::TNAM vA DAo ~o

CONGHOA xA HOI CHU NGHiA VI-'::TNAM DQc I~p - TV do - Hanh phuc
UBND HUYI;:N DAK PO PHONG GIAO DVC vA DAo T~o
S6: 9'i? IPGDDT Dak PO', ngayts thang 11 ndm 2017
V Iv nhac nho thirc hien cac h~ thong irng dung CNTT narn h9C 2017-2018
Kinh girl: Cac tnrong h9C Msm non, tieu h9C, THCS trong toan huyen.
Can cir Quyet dinh s6 117/QD-TTg ngay 25/01/2017 cua Thu nrong Chinh phu v~ phe duyet D~ an "Tang cirong irng dung cong nghe thong tin trong quan ly va h6 tro cac hoat d9ng day - h9C, nghien ciru khoa h9C g6p phan nang cao ch~t hrong giao due va dao tao giai doan 2016-2020, dinh hirong d~n nam 2025"; Chi thi s6 2699/CT- BGDDT ngay 08/8/2017 cua B9 tnrong B9 Giao due va Dao tao (GDDT) v~ nhiern vu chu y~u nam h9C 2017-2018 cua nganh Giao due;
Trong thai gian qua, S6 Giao due va Dao tao da ban hanh nhieu van ban chi dao, huong dfrn cac don vi thirc hien n9i dung cua D~ an tang cirong irng dung cong nghe thong tin (CNTT) giai doan 2016-2020 cua Chinh phu, hoan thanh t6t nhiem vu chu yeu, nhiem vu CNTT nam h9C 2017-2018 theo chi dao cua B9 GDDT.
Can cir cong van s6: 2038/SGDDT-VP ngay 08111/2017 cua S6 giao due v~ viec nhac nho thirc hien cac h~ thong irng dung CNTT nam h9C 2017-2018.
Qua kiem tra, theodoi tinh hinh trien khai thirc t~ c6 nhieu don vi khong thuc hien cong tac tang cuong irng dung CNTT trong quan ly giao due, day va h9C theo chi dao cua nganh, D€ dam bao thirc hien cac muc tieu, nhiern vu cua Chinh phu, B9 GDDT giao ph6 trong nam h9C 2017-2018, giai doan 2016-2020, S6 GDDT yeu cftu cac don vi nghiem tuc thirc hien cac n9i dung nhu ~au:
1.Van ban chi dao, dieu hanh Trong nam 2017, S6 Giao due va Dao tao da ban hanh 05 Cong van, 01 K~ hoach v~
tang cuong irng dung CNTT trong quan ly, giang day va h9C t~p, g6m: - Cong van s6 570/SGDDT-VP ngay 11/4/2017;
- Cong van s6 891/SGDDT-VP ngay 31/5/2017; - Cong van s6 1324/SGDDT-VP ngay 18/7/2017; - Cong van s6 1420/SGDDT-VP ngay 04/8/2017; - Cong van s6 1638/SGDDT-VP ngay 12/9/2017; - K~ hoach s6 1960/KH-SGDDT ngay 30110/2017. Yeu cftu cac don vi ra soat quan triet thirc hien theo van ban. 2. Cong tac xay dung co so' dfr lieu dung chung trong toan nganh giao due va dao tao
bang phftn mem quan ly tnrong h9C SMAS K~t qua thong ke ill phan mem tinh d~n ngay 31110/20 17 chi c6 59% co s6 giao due
thirc hien viec c~p nh~t co sc dfr lieu, sir dung h~ thong quan ly tnrong h9C SMAS. Viec sir dung phan mem quan ly tnrong h9C SMAS 6 cac tnrong THCS nrong d6i t6t,
s6 lieu tnrong, lap, h9C sinh hftu h~t da diroc c~p nhat, giao vien da nhap diem, qua trinh h9C
1
t~p, ren luyen cua hoc sinh. Cac tnrong mam non, tnrong TH, tlurc hien chira t6t, nhieu don vi chira e~p nhat,
sir dung ph~n mem. Cac tnrong da e~p nhat: Bac THCS 10/10 tnrong
So sa sal&p Sa 101> ss ns HS sA I&p sa sA sA dii dii dii dii 101> HS sa
STT Ten truirng sAHS khai philn HS user
GV L01> nh.~p nh~p dii user
diibao cong tAng GV mon GD diem h~nh k~t x~p login
hoc ki~m loal
10/10 2,650 218 82 82 82 2,511 0 0 0 204 194
I THCS Nguyen 307 27 8 8 8 307 0 0 0 23 23Du Truong trung
2 hoc co sa Chu 699 42 20 20 20 698 0 0 0 40 40 Van An
Truong trung
3 hoc co sa 233 22 8 8 8 233 0 0 0 20 17Nguyen Van Tr6i
Truong 4 TH&THCSKim 128 II 4 4 4 120 0 0 0 II 10
B6ng
5 Truong THCS 243 22 8 8 8 241 0 0 0 22 22Phan BQi Chau
6 Truong THCS 358 27 10 10 10 238 0 0 0 25 21Tr~n Quoc Twin Truong Tieu
7 H9C -Trung H9c 202 14 7 7 7 201 0 0 0 14 13Co S~ BflODuy Tir
Truong trung
8 h9C co sa 147 13 5 5 5 144 0 0 0 13 13Luong Th~ Vinh
Truong trung 9 h9C co sa Mac 185 23 7 7 7 181 0 0 0 23 23
Dinh Chi ~ Truong trung
10 h9C co so dan 148 17 5 5 5 148 0 0 0 13 12tQc nQi tru Bak Po
r· • 'J,
So
HS nh~
nh~p p
GV Lo'p danh h user
dii bao cong gia
phft nam
m chftt
119 579 71 20 19 18 0 0 0 0 71 51 Truong tieu hoc
1 £>inh Tien 578 33 19 19 18 0 0 0 0 33 15 Hoang
2 Truong Tieu
I 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 HQc Ngo Quyen Truong
3 TH&THCS Kim 0 11 0 0 0 0 0 0 0 II 10 £>6ng Truong Tieu
4 HQc -Trung HQc
0 14 0 0 0 0 0 0 0 14 13 Co Sa £>ao Duy Tir Truong Tieu
5 HQc t.s Quy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Den
6 Truong Tieu
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 HQc Trfin Phu Truong Tieu
7 HQc Trfin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Quang khai
8 Truong Tieu
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 hoc £>6ng Da Truong trung
9 hoc co sa
0 13 0 0 0 0 0 0 0 13 13Luong The Vinh
3
sAHS So sa da hQC lop danh sinh
sA sA sa da gia sl! da sA s6 user daSTT TentrllOllg phan nh~pHS GV L6'p ph~t user logincong trien danh GV phy ciia gia
trach tre hoat don2
3/8 719 67 52 28 0 0 27 0 I Truong Mau Giao
281 16 15 12 0 0 0 0Son Ca 2 Truong mau Giao
259 19 10 10 0 o . 19 0HoaMai 3 Truong Mau Giao
179 15 6 6 0 0 8 0HQaMi 4 Truong Mau Giao
0 0 2 0 0 0 0 0Tu6iTha 5 Truong Mau giao
0 0 0 0 0 0 0 0Anhm.o 6 Truong Mau giao
0 0 6 0 0 0 0 0Binh Minh 7 Truong Mau giao
0 17 13 0 0 0 0 0Hoa Hong 8 Truong Mau giao
0 0 0 0 0 0 0 0Hoa Pa Lang
B~ xay.dung duoc co sa dir lieu dung chung trong toan nganh giao due va dao tao nh~m dap irng cac muc tieu, giai phap cua B~ an tai Quyet dinh s6 117/QB-TTg, Sa Giao due va Dao tao yeu cAucac don vi nghiem nic thirc hien nhu sau:
- KhAn tnrong hoan thanh viec c~p nhat thong tin, dir lieu hoc sinh a cac tnrong hoc, trung tam VaG h~ thong quan ly tnrong hoc SMAS tnroc ngay 18/1112017 (sau thal gian tren nhiing don vi nao khiing thu»: hirn se moi [en SO' GDDT ill c{ip nh{it).
- Phong GDBT cir can bi) phu trach cac bac hoc, quan ly phan m~m SMAS, ra soat yeu cAucac tnrong giri thong tin s6 lieu v~ phong d~ thiet l~p, phan quyen h~ thong, phan cong nhiem vu cong tac cho can bi), giao vien, nhan vien a cac tnrong.
Ph6i hop voi Viettel Gia Lai trong cong tac thi€t lap, phan quyen h~ thong cho cac tnrong, ti€p nhan cong tac chuyen giao quan tri h~ thong SMAS a quy mo cap huyen d~ quan ly thong tin, di~u hanh cac don vi tnrc thuoc.
Ra soat c~p nhat dung, du cac thong tin v~ tnrong hoc, loai hinh, dia chi ...d~ thuan loi trong cong tac khai thac thong tin cua nganh.
Khi hoan thanh viec c~p nhat thong tin, s6 li~u IAn dAu, don d6c huang d~n cac tnrong su dung, cap nhat cac phan he: Quan ly hoc sinh, quan ly giao vien, quan ly thi, x€p thai khoa bieu, s6 quan ly di~n nr tren h~ thong phan mem SMAS theo cac huang d~n
4
Sa GDDT da:trien khai. D€ xuat nhtrng thong tin, s6 lieu, bao cao thong ke trich suat tren phan mem SMAS
v€ Sa GDDT d~ chuan hoa dir lieu bao cao dAu ra cua h~ Ihong phuc vu cong tac khai thac, tra ciru thong tin dp tnrong, cap phong, cap Sa nham giam thi~u cac cong viec su vu, thirc hien t6t cong tac bao cao d<)txuat, dinh ky cua nganh.
- D€ nghi Viettel Gia Lai cir can b<)h6 tro kYthuat cho cac trung tam, phong GDDT hoan thanh cong tac c~p nhat thong tin, s6 lieu IAndAu;d6ng thai huong dfrn chuyen giao tat khoan quan tri h~ thong cho phong GDDT quan IY.
3.H~ thong cong, trang thong tin di~n tic (website) H~ thong cong, trang thong tin dien tic Sa GDDT da:chi dao trien khai thirc
hien tir thang 8/2017, qua kiem tra thirc t~ tren h~ thong tinh hinh sir dung a cac don vi chira diroc t6t, rmrc d<)khong d6ng d€u.
D~ h~ thong website nganh hoat d<)ngphat huy hieu qua, thuc hien diroc cac giai phap ma D€ an tang cirong irng dung CNTT Chinh phu da:phe duyet, nhiem vu CNTT B<)GDDT da:chi dao trien khai, Sa GDDT yeu cAucac don vi b6 tri nhan sir, t6 chirc hoat dong website theo dung Thong ill s6 53/2012/TT-BGDDT ngay 20/1212012 cua B<)GDDT. Hang thang Sa GDDT se kiem tra danh gia va thong bao cong khai tinh hinh sir dung, khai thac va ph6 bien tren h~ thong website cua nganh,
Thong tin lien h~ va h6 tro kYthuat Vieitel Gia Lai - Ong Luong Tri€u Dai - Giam d6c Trung tam Cong nghe thong tin - Viettel
Gia Lai {Dien thoai 0983333779, ddu m6i h6 tro triin khai cac h¢ thong CNTT). - Ong Mai Thanh Tai - Can b<)Trung tam Cong nghe thong tin - Viettel Gia
Lai (Dien thoai 0981627779, h6 tro triin khai thong quan If;truong h9C SMAS). - Ong Nguyen Phuong Nham - Chuyen gia l~p trinh Viettel (Dien thoai
0916107081, h6 tro v€ l~p trinh, thiet k~ va sir dung h~ thong website). Nhan ducc cong van nay yeu cAucac don vi tri~n khai tlnrc hien, trong qua trinh sir
dung n~u co Vuong mac thong tin v€ Phong Giao due va Dao tao (Dlc Nguyln Van Hanh, di¢n thoai 098661459, email chuvenmonthcsdp0i.gmail.com) d~ duoc lnrong dfrn.
Noi nlt{in: -Nhu tren -Chuyen mon MN, TH,THCS - LUll VT
TRUONGPHONG