Consideracions sobre la transferència nuclear Consideraciones

 • View
  220

 • Download
  2

Embed Size (px)

Transcript

 • Consideracions sobrela transferncia nuclear

  Consideraciones sobrela transferencia nuclear

  General considerationsregarding nuclear transfer

  Comit Consultiu de Biotica de CatalunyaGeneralitat de CatalunyaDepartament de Salut

 • 2006 Generalitat de CatalunyaDepartament de la Salut

  Tiratge: ? exemplars

  Producci editorial: Prous Science, S.A.

  Queda rigorosament prohibida, sense lautoritzaci per escrit deltitular del Copyright, sota les sancions establertes a les lleis, la repro-ducci parcial o total daquesta obra per qualsevol mitj o procedi-ment, incloent-hi la reprografia i el tractament informtic, aix comla distribusi dexemplars mitjanant lloguer o prstec pblic.

  Dipsit legal: B-?????-06ISBN:

 • Consideracions sobrela transferncia nuclear

  Consideraciones sobrela transferencia nuclear

  General considerationsregarding nuclear transfer

  Comit Consultiu de Biotica de Catalunya

 • 1

  PRESENTACI

  Els nous descobriments en medicina i biologia comporten un incrementnotable de les controvrsies tiques, que fan necessria una reflexi racio-nal i metdica sobre les decisions que es poden prendre. Aquestes refle-xions han de tenir en compte, els criteris cientificotcnics, els lmits eco-nmics, el marc legal i els aspectes que poden comprometre els dretshumans dels malalts i usuaris dels serveis sanitaris, aix com determinatsvalors socials o personals.

  El Comit Consultiu de Biotica de Catalunya, conscient de la importn-cia daquesta reflexi i de la seva complexitat, va creure convenientimpulsar la creaci dun grup de treball estable per a lestudi i la reflexisobre la recerca biomdica, amb lobjectiu danalitzar els problemes ticsque es plantegen i, en darrera instncia, oferir una qualitat assistencialptima amb criteris de justcia i equitat.

  Un dels objectius principals daquest grup de treball s informar sobre lesnoves tecnologies i prestacions en el marc de la sanitat catalana abans quees posin en prctica, per a la qual cosa ha de:

  Identificar i definir les controvrsies tiques que apareixen amb els nousavenos en el camp mdic i de la biologia, per tal de poder respondre ianticipar-se a les repercussions que puguin tenir en la ciutadania.

  Elaborar i aportar raons que permetin la reflexi, promoure el debat ifacilitar la comprensi i discussi pblica, i quan sigui necessari formu-lar guies de recomanaci o propostes de regulaci normativa.

  Consideracions sobre la transferncia nuclear

 • 2

  Dacord amb la transcendncia dels seus informes, editar i fer pbli-ques les seves recomanacions i representar al Comit Consultiu deBiotica de Catalunya quan sigui convenient.

  Creiem que aquest primer document, Consideracions sobre la transferncianuclear, semmarca en la consecuci dels objectius assenyalats i, per tant,que ser dutilitat no noms per als professionals implicats sin tamb peral conjunt de la societat.

  Barcelona, abril de 2006

  Victria Camps Cervera Rafael Manzanera LpezPresidenta del Comit Consultiu Coordinador del Comit Consultiude Biotica de Catalunya de Biotica de Catalunya

  Consideracions sobre la transferncia nuclear

 • 3

  Formen part del Grup per a lEstudi i Reflexi sobre la Recerca Biomdica que ha elaborat aquest document:

  Anna VeigaDirectoraDirectora Cientfica del Servei de Medicina de la Reproducci, Institut Universitari Dexeus, Barcelona.Directora del Banc de Lnies Cellulars, Centre de Medicina Regenerativa, Barcelona.

  Lina BadimonDirectora de lInstitut Catal de Cincies Cardiovasculars CSIC, Barcelona.

  Marc A. Broggi Cap de Servei de Cirurgia, Hospital Universitari Germans Trias i Pujol, Badalona.

  Joaquim Calaf Director del Servei dObstetrcia i Ginecologia, Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, Barcelona.

  Jordi CamDirector del Parc de Recerca Biomdica de Barcelona. Catedrtic de Farmacologia, Universitat Pompeu Fabra, Barcelona.

  Maria Casado Directora de lObservatori de Biotica i Dret.Professora Titular de Filosofia del Dret, Moral i Poltica, Universitat de Barcelona.

  Jos J. Navas Direcci General dEstratgia i Coordinaci, Departament de Salut, Generalitat de Catalunya, Barcelona.

  Consideracions sobre la transferncia nuclear

 • 4

  Teresa Pmpols Directora de lInstitut de Bioqumica Clnica, Corporaci Sanitria Clnic, Barcelona.

  Joan M. PonsDirector de lAgncia dAvaluaci de Tecnologia i Recerca Mdica.

  Josep SantalProfessor Titular de Biologia Cellular, Universitat Autnoma de Barcelona.

  Josep M. BusquetsSecretari Responsable de Biotica, Departament de Salut, Generalitat de Catalunya, Barcelona.

  Consideracions sobre la transferncia nuclear

 • 5

  NDEX

  1. CONSIDERACIONS PRVIES............................................................................................... 7

  2. ANTECEDENTS ........................................................................................................................... 8

  3. PROCEDIMENT.......................................................................................................................... 9

  4. QU ENTENEM PER PSEUDOEMBRIONS?.................................................................. 10

  5. UTILITAT ........................................................................................................................................ 11

  6. PROBLEMES TCNICS DE LA TRANSFERNCIA NUCLEAR.................................. 12

  7. CONSIDERACIONS TIQUES .............................................................................................. 14

  8. CONSIDERACIONS JURDIQUES ...................................................................................... 17

  9. CONCLUSIONS .......................................................................................................................... 18

  10. GLOSSARI..................................................................................................................................... 19

  11. BIBLIOGRAFIA ........................................................................................................................... 21

  Consideracions sobre la transferncia nuclear

 • 7

  1. CONSIDERACIONS PRVIES

  Linforme Consideracions sobre la transferncia nuclear es va aprovar per lamajoria dels membres del Comit Consultiu de Biotica de Catalunya a lasessi plenria del dia 20 de desembre de 2005, amb el vot particular delSr. Joan Vidal.

  Encara que en aquella data ja existien sospites sobre la possibilitat que lesinvestigacions del Dr. Hwang fossin falses, no va sser fins a principis delany 2006 quan el cientfic core va reconixer obertament aquest frau.El grup de treball que ha elaborat el document Consideracions sobre la trans-ferncia nuclear considera que el debat no ha de tractar nicament sobrequ passa actualment sin que ha de tenir una perspectiva de futur. Elfrau del Dr. Hwang no invalida aquesta lnia dinvestigaci sobre transfe-rncia nuclear. Els arguments que defensen la necessitat dimpulsaraquesta investigaci segueixen essent vlids encara que seliminin lesdues referncies als treballs daquest cientfic que es troben en la versiaprovada pel comit.

  El primer article que el Dr. Hwang va publicar a la revista Science, el febrerde 2004, descrivia la metodologia que havia seguit per obtenir dues lniesde cllules mare embrionries procedents dun embri clonat. El segonarticle, tamb publicat a Science, el maig de 2005, descrivia la creaci don-ze lnies de cllules mare embrionries obtingudes a partir de cllules depersones afectades de diferents malalties. Entre els dos articles es va publi-car a la revista Nature el naixement de Snuppy, el primer gos clonat.

  El maig de 2005, un programa de la televisi MBC (Munhwa BroadcastingCorporation) va assenyalar que algunes de les donants dvuls eren estu-diants o becries de lequip de Hwang, o que havien estat compensadeseconmicament ambdues prctiques ticament reprovades, ja que nosincloen en els protocols aprovats per la Comissi dtica de laUniversitat Nacional de Sel (SNU) (Instituci del Dr. Hwang) i que les

  Consideracions sobre la transferncia nuclear

 • 8

  imatges publicades a Science havien estat manipulades. La revista Science vainiciar una investigaci exhaustiva del material publicat i la SNU va crearun comit dinvestigaci. Aquest comit va concloure a principis de lany2006 que tant larticle de lany 2004 com el del 2005 eren falsos. Shavienclonat les imatges i les proves, per no les cllules, i mai no havien exis-tit cllules mare a partir dembrions clonats, ni de persones sanes ni depacients. Noms s cert el clonatje del gos.

  Des del punt de vista cientfic ens trobem novament en la situaci de lany2004, quan no es sabia si era possible obtenir cllules mare embrionriesa partir dembrions clonats de lespcie humana. Daltra banda, sha reo-bert el debat sobre ladequaci del mtode de revisi dels articles cientficsper part de les revistes que els publiquen, que sembla ser que presentacarncies importants. Ens hem de preguntar quantes de les persones quesignaven el treball coneixien el frau i quines pressions van patir per partdel Dr. Hwang. Els dos articles han estat eliminats de les revistes que elsvan publicar.

  2. ANTECEDENTS

  La primera referncia dun procediment de transferncia nuclear que hagiportat al naixement dun mamfer amb xit s la de Wilmut i cols., lany1997, a la revista Nature. Sinformava del naixement de lovella Dolly.Daleshores en, la transferncia nuclear sha dut a terme amb xit en unnombre redut despcies, com ara ratolins, vaques, cabres, macacos,porcs, conills i gossos.

  La possibilitat daplicar aquestes tcniques a la reproducci dssershumans ha suposat un rebuig generalitzat de la comunitat internacional,tant en lmbit cientfic com en