Click here to load reader

CONSILIUL JUDETEAN HUNEDOARA · Web view 2020/01/04  · CONSILIUL JUDETEAN HUNEDOARA SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA DEVADeva, cod.330084, str. 22 Decembrie, nr.58, jud HunedoaraCod

  • View
    9

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of CONSILIUL JUDETEAN HUNEDOARA · Web view 2020/01/04  · CONSILIUL JUDETEAN...

CONSILIUL JUDETEAN HUNEDOARA

( CONSILIUL JUDETEAN HUNEDOARA SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA DEVA Deva, cod.330084, str. 22 Decembrie, nr.58, jud Hunedoara Cod fiscal: 4374385 Secretariat tel.0254/214616, fax.0254/212516 Centrala telefonica 0254/227070, 0254/217799, 0734/661888 e-mail. [email protected] )

Nr . 2940/07.02. 2020

COMISIA DE CONCURS

PENTRU OCUPAREA FUNCȚIEI DE MANAGER PERSOANĂ FIZICĂ LA SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA DEVA

În conformitate cu art. 5, alin. 3 al Normelor de organizare şi desfăşurare a oncursului pentru ocuparea funcţiei de manager persoană fizică din spitalele publice aflate în subordinea Consiliului Județean Hunedoara, aprobate prin Dispoziția nr. 203/2019 a Președintelui Consiliului Județean Hunedoara, bibliografia conţinând legislaţia specifică activităţii spitalului public şi lucrările de specialitate în domeniul managementului sau managementului sanitar din cuprinsul căreia pot fi adresate întrebări cu ocazia susţinerii publice a proiectului de management se stabileşte de către comisia de concurs şi se publică împreună cu anunţul de concurs.

Bibliografia pentru concursul/examenul organizat pentru ocuparea funcției de manager persoană fizică la Spitalul Județean de Urgență Deva este următoarea:

A.Legislaţia specifică activitatii spitalului public:

1. Legea 95/2006 - privind reforma în domeniul sănătăţii, republicata cu modificările şi completările ulterioare:

· Titlul II -programele nationale de sanatate,

· Titlul IV- Sistemul naţional de asistenţă medicală de urgenţă şi de prim ajutor calificat,

· Titlul V- Asistenţa medicală ambulatorie de specialitate,

· Titlul VII- Spitalele,

· Titlul VIII- Asigurările sociale de sănătate,

· Titlul IX- Cardul european şi cardul naţional de asigurări sociale de sănătate,

· Titlul X- Asigurările voluntare de sănătate,

· Titlul XI- Finanţarea unor cheltuieli de sănătate,

· Titlul XV- Infractiuni,

· Titlul XVI- Răspunderea civilă a personalului medical şi a furnizorului de produse şi servicii medicale, sanitare şi farmaceutice,

· Titlul XVIII Medicamentul,

· Titlul XIX- Asistenţă medicală transfrontalieră,

2. Legea 273/2006 - privind finanţele publice locale cu modificările și completările ulterioare:

· Cap. II- Principii, reguli şi responsabilităţi,

· Cap. III- Procesul bugetar,

· Cap. IV- Împrumuturi,

· Cap. V- Finanţarea instituţiilor publice,

· Cap. VIII- Sanctiuni,

3. Legea 53/2003 - privind Codul muncii, republicată cu modificările și completările ulterioare:

· Titlul II- Contractul individual de muncă,

· Titlul III- Timpul de muncă şi timpul de odihnă,

· Titlul IV- Salarizarea,

· Titlul V- Sănătatea şi securitatea în muncă,

· Titlul VIII- Contractele colective de muncă,

· Titlul IX- Conflictele de muncă,

4. Norme metodologice pentru elaborarea bugetului de venituri şi cheltuieli al spitalului public aprobate prin Ordinul 1043/2010, cu modificările și completările ulterioare.

5. Hotărâre de Guvern nr.140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018-2019 cu modificările și completările ulterioare;

6. Norme metodologice de aplicare în anul 2018 a Hotărârii Guvernului nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi Contractul-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018-2019 aprobate prin Ordinul 397/2018, cu modificările și completările ulterioare;

7. Hotărâre de Guvern nr.155/2017 privind aprobarea programelor naţionale de sănătate pentru anii 2017 şi 2018 cu modificările și completările ulterioare;

8. Norme tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate publică pentru anii 2017 şi 2018 aprobate prin Ordinul nr.377/2017 cu modificările și completările ulterioare;

9. Legea 46/2003 privind drepturilor pacientului cu modificările și completările ulterioare;

10. Ordin nr.921/2006 pentru stabilirea atribuţiilor comitetului director din cadrul spitalului public;

11. Norme privind condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească un spital în vederea obţinerii autorizaţiei sanitare de funcţionare aprobate prin Ordinul nr.914/2006, cu modificările și completările ulterioare;

12. Ordin nr.870/2004 pentru aprobarea Regulamentului privind timpul de muncă, organizarea şi efectuarea gărzilor în unităţile publice din sectorul sanitar cu modificările și completările ulterioare;

13. Ordin 600/2018 pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al entităţilor publice.

B.Lucrari de specialitate in domeniul managementului si a managementului sanitar:

1. Managementul spitalului - Școala Națională de Sănătate Publică și Management Sanitar, editura public H Press, 2006 Bucuresti;

2. Popa I.- Managementul general, editura ASE 2005.

AVIZAT COMISIA DE CONCURS

Președinte: - Sorca Bogdan

Membrii: - Demeter Ioan

- Cobori Ioan

Secretar: - Toncean Blaga Tudor Bogdan

Operator de date cu caracter personal, inregistrat la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal sub nr.26285

Search related