Click here to load reader

CONSILIUL JUDETEAN VALCEA AUTORITATEA TERITORIALA 5 fileidentificarea mijloacelor de eficientizare a actiunilor proprii, concomitent cu eforturile de innoire a tehnicii din dotare,

 • View
  9

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of CONSILIUL JUDETEAN VALCEA AUTORITATEA TERITORIALA 5 fileidentificarea mijloacelor de eficientizare a...

 • CONSILIUL JUDETEAN VALCEA Anexa AUTORITATEA TERITORIALA la Hotararea ATOP Valcea DE ORDINE PUBLICA VALCEA Nr. 5 din 22.01.2009

  RAPORT cu privire la eflcienta activltatii Inspectoratului de Polltie .Judetean Valcea,

  in anul 2008

  In anul 2008, Inspectoratul de Politle Judetean Valcea a considerat prioritara alinierea [a standardele europene in materie de cooperare politieneasca. identificarea mijloacelor de eficientizare a actiunilor proprii, concomitent cu eforturile de innoire a tehnicii din dotare, In vederea Indeplinirii sarcinilor ce-i revin in calitate de garant ~i aparator al ordinii ~i linistli publice, al drepturilor ~i llbertatllor persoanei, al proprietatii publice ~i private ~j al statului de drept.

  Eforturile depuse in cursul perioadei analizate ~i activitatea desfasurata de Inspectoratul de Politis Judetean Valcea au avut la baza urrnatoarele directii prioritare:

  - reducerea fenomenului criminalitath in general ~i al celui manifestat In scoli ~i pe strada in special.

  - cresterea gradului de siquranta publica a cetateanului. - continuarea descentralizarf functiilor politienesti. - lmbunatatirea catitatli serviciului politienesc. - cresterea gradului de incredere a populatiei in politie. - combaterea crirninalitatii organizate.

  Inspectoratul de Politie Judetean Valcea si-a mobilizat intregul potential in

  vederea atingerii obiectivului general fixat la inceputul anului - continuarea

  modernizetii conceptuale, structurale §i tunctionete a structurilor Inspectoratului de

  Politie Jutieteen Valcea, in deplina concordente cu ebortietile europene moderne

  preluate in Strategia de modernizare a Politie! Romsne pentru perioada 2008­

  2011 "~i In "Programul de Guvernare 2005-2008".

 • 1. POUTIA DE PROXIMITATE iN SLUJBA SOCIETAT"

  In cursul anului 2008, prevenirea crlminalitatii de orice gen, dar In mod deosebit a crlrnlnalltatll stradale si a faptelor savarslte cu violenta in scoli sau in afara acestora dar cu participarea elevilor, a constituit una dintre directlile prioritare de actiune a politistilor din cadrul I.P.J. Valcea, acestia concentrandu-si eforturile In vederea popularizarii leqislatiei, avertizarii asupra necesitatii respectarii legii, interventiei operative pentru aplanarea unor conflicte, asiqurarf unei prezente active tn strada si In locurile favorabile savarsirii de fapte antisociale.

  Astfel, nurnarul intrectiunilor stradale sesizate a cunoscut trend ascendent fata de perioada similara a anului 2007, respectiv 554(+192,+53%), iar intrectiunilor sesizate savar$ite in scott si in care au fost impticeti elevi tot unul ascendent, respectiv 37(+3;+8,82%)

  In acest sens, In perioada analizata, potit!« de proximitate a destasurat activitati de consiliere a cetatenilor §i pe Iinia preven irii si combaterii faptelor anti­ socia Ie, vizand Indeosebi protejarea categoriilor de populatie defavorizate, monitorizarea starilor conflictuale in stare latenta, aplanarea operativa a conflictelor intra §i interfamiliale.

  $edintele de popularizare a leqlslatiei actuale §i efectuarea de recornandari anti-victimizare sunt activitati desfasu rate in cadrul intalnirilor cu elevii, parinti: acestora si cadrele scolare din unitatile de invatamant partenere, fiind vizati Tndeosebi tineni-problema, cei care absenteaza de la cursuri sau despre care se detin inforrnatii ca sunt In anturajul unor qrupari care desfasoara activitati ilicite.

  Preocuparea continua pentru lrnbunatatirea activitatii de asigurare a ordinii §i /ini§tii pub/ice s-a materializat in protocoalele de colaborare incheiate cu A..T.O.P., Prirnaria Rm. Valcea, Inspectoratul Judetean de Jandarmi Valcea si cu Politia Cornunitara din mun. Rm.Valcea, Inspectoratul Judetean pentru Situatii de Urqenta, cu diverse societati de paza private, diverse orqanizatii non­ guvernamentale, pe linia prevenirii ln sistem integrat a infractiunilor stradale, comise cu violenta sau a prevenirii violentelor In unitatile scolare §i In imediata apropiere a acestora. In acest sens, putem exemplifica cu programele parteneriale, .Rrn. Valcea - 0 Zona Europeans 2008", "Satul - 0 Zona Europeans 2008" §i "Prevenirea Crirninalitatii stradale In sistem integrat ".

 • - 11 Ii l ! ' Ins ioratului

 • -

  publica locaJa. -cu un itatile 1069 944 -125del

  . Iinvataman t. -cu esocietiite 535 596 +61 del

  I

  proprietari I

  -cu alte institutii 139 108 -31 J 3. lntrectiuni constatate in 18 27 +9

  flagrant I I Contraventii constatate 169

  I 358

  I +189

  I

  Incercand rezolvarea problemelor cetatenilor cu sfaturi utile si recomandari anti-victimizare, lucratorii Politiei de Proximitate au reusit sa se apropie de acestia si sa fie priviti cu respect, iar munca acestora sa fie apreciata .

  Activitatile desfasurate pentru ajutorarea membrilor comunitatii de catre lucratoril Inspectoratului de Politte Judetean Vafcea, ln anul 2008, au fost de natura a demonstra disponibilitatea permanenta a acestei institutii de a interveni, ori de cate ori a fost necesar, pentru servirea ~i ajutarea cetatenilor.

  Misiunile aduse la indeplinire pe aceasta linie si situatiile In care a fost necesara interventia lucrator.lor de politie sunt reprezentate in tabelul de mai jos, astfel:

  Nr. Actlvitati desfasurate 2007 2008 +/ - Crt. (lnterventil) de

  cadrele I.P.J. Valcea pentru servirea §i

  aiutorarea comunitatil. 1. Celemiteti naturale 10 2 -8 2. Catastrofe 1 0 -1

  "- ­

  3. Incendii/explozii,etc. 137 68 -69 4. Accidente grave de 334 327 -7

  II Ieireulatie

  5. Deblocarea ceitor de 42 72 +30 circuletie in caz de

  I inghet, eluneceri de teren, inzapezire, etc.

  6. Depistarea sl 1 I 1 0 I,I

  dezamorsarea de bombe, explozivi, etc.

  7. Alte cazuri de salvarea 1 4 +3 a unor persoane aflate J

  L in primejdie J I I

 • -

  Tn cele 72 de cazuri cand s-a impus interventia lucratorilor de politie pentru deblocarea cailor de circulatie In caz de Inghet. alunecari de teren, Inzapezire, etc.! per total, s-a impus interventia a 348 de lucratori de politie, pe parcursul a 74 zile, fiind salvate 53 persoane.

  Accidentele de circulatie cu urmari grave produse pe raza judetului In perioada analizata, au presupus interventla lucratorilor de politie In scopul asiqurarii siqurantei locului faptei si a victimelor.

  Pentru inlaturarea efectelor incendiilor/exploziilor Inregistrate In perioada supusa analizei, Inspectoratul de Politie Judetean Valcea a mobilizat un nurnar de 64 de lucratori, pe parcursul a 48 zile, fiind salvate un nurnar de 39 persoane.

  Un rol important In prevenirea fenomenului infractional II are §i Compartimentu/ de analiza $i prevenire a criminetlteti! ai carui lucratori au Intocmit si pus ln aplicare programe §i praiecte educativ-preventive vizand preqatirea anti-infractionala (anti-victimizare) a populatiei judetului.

  In unitatile de invatamant §i In colaborare cu reprezentantii acestor institutii §i cu parintii elevilor, au fost organizate seminarii §i concursuri pe linia prevenirii accidentelor rutiere, elevilor prezentandu-li-se aspecte privind noile reqlernentari In vigoare, recornandari anti-victimizare sustinute de video-proiectii, pe baza carora s­ au purtat discutii cu privire la normele de conduits preventive tn trafic si rnodalitati de efectuare a educatiei rutiere pe segmente de varsta scolara.

  De asemenea, un accent deosebit s-a pus pe prevenirea si combaterea delicventei juvenile.

  Apropierea mstitutiei Politiei de populatie se reflecta si In participarea lucratorilor Compartimentu/ui de analiza sl prevenire a criminetitetii la organizarea §i desfasurarea unui nurnar total de 6553 activitati cu caracter antivictimizare, potrivit situatiei de mai jos :

  Nr. Activitati desfasurate, 2007 2008 +/ - Crt. de catre lucratorli

  compartimentului Analiza ~i prevenirea

  crlmlnalitatil pe linia apropierii de

  comunitate 1. Pertictpen /a emisiuni 1909 2023 + 114

  radio-tv. 2. Artico/e publicate in 2879 3853 +974

  presa sense.

 • - 3. Tiparirea de materia/e 633 677 +44

  continsna mesaje anti­ victimizare (etls«,

  I I

  pliante, etc.) I

  4. Activitati preventive 1613 1693 +80 aestesurete cu diverse institutii publice !ji private, D.N.G.-uri,

  Iunitati de invatamant, I etc. j

  Campaniile de prevenire ~i constientizare a populatiei relativ la virulenta fenomenului intractional desfasurate de lucratorf Compartimentului Analiza ~i Prevenirea Oriminalitatii au presupus atat participarea la emisiuni radio ~i TV, cat ~i la numeroase interviuri materializate In articole publicate tn presa scrisa.

  De asemenea, lucratorf Compartimentului Analiza sl Prevenirea Crlminalltatll au mitiat proiecte parteneriale cu institutii de invatamant. diverse alte autoritaf publice locale ~i centrale in vederea prevenirii ~i combaterii delicventei juvenile, accidentelor rutiere cu urrnari deosebit de grave, fenomenului reprezentat de coruptie, a furturilor de/din auto, furturilor din locuinte etc. Aceste activitati de cooperare au presupus tipanrea ~i distribuirea de pliante, afise, brosuri. fluturasi continand mesaje ~i recomandari anti-victimizare.

  $i la nivelul celorlalte structuri din cadrul Inspectoratului de Politle .Judetean Valcea, sunt desfasurate, periodic, activitati menite sa constientizeze populatia relativ la evolutia fenomenului infractional, precum: participarea la emisiuni rad

Search related