CONTINGUTS de la TECNOLOGIA INDUSTRIAL - ?· Batxillerat – Col·legi Sant Josep Tecnologia Industrial…

 • Published on
  07-Oct-2018

 • View
  213

 • Download
  0

Embed Size (px)

Transcript

 • Batxillerat Collegi Sant Josep Tecnologia Industrial

  Continguts i Unitats SI 1

  CONTINGUTS de la TECNOLOGIA INDUSTRIAL

  Lenergia i sistemes energtics.

  Els recursos energtics. Fonts denergia. Energies alternatives.

  Energia. Potncia. Rendiment. Generaci, transport, distribuci i consum denergia. Residus industrials.

  Materials i assaigs.

  Els materials i les seves propietats. Assaig de materials. Metallrgia i siderrgia. Els metalls no frrics, i materials no metllics.

  Metrotcnia i sistemes de fabricaci.

  Metrologia i metrotcnia. Tolerncies i ajustos. Sistemes de fabricaci. Conformaci sense i amb prdua de material. Empresa i organitzaci industrial. Costos de producci. Control de qualitat.

  Mquines i sistemes mecnics.

  Principis bsics de mquines. La termodinmica. Mquines simples i transmissi de moviment. Unions i elements de mquines.

  Mquines trmiques: motors trmics, mquines frigorfiques i bomba de calor. Sistemes pneumtics i oleohidrulics.

  Mquines i sistemes elctrics i electrotcnics.

  Circuits de corrent continu. Installacions elctriques domstiques.

  Electromagnetisme i corrent altern. Mquines elctriques: generadors, motors i transformadors. Circuits elctrics industrials. Electropneumtica. Sistemes trifsics.

  Sistemes de control.

  Transductors i actuadors. Adquisici i transmissi de dades. Sistemes automtics i de control. Realimentaci. Funci de transferncia.

  Sistemes digitals (combinacionals i seqencials) i control programat.

  Propostes dampliaci: Nanotecnologia - Invisibilitat Lgica i control Fuzzy Intelligncia Artificial Domtica moderna. Corrents Foucault i cicle dHistresi Termodinmica Anlisi i disseny dun circuit pneumtic Disseny i anlisi dun quantificador (ADC /DAC) Filtre de Wienner (adaptatiu). Aplicacions. Anlisi dun circuit de corrent alterna i contnua Anlisi i disseny dun circuit digital combinacional / seqencial Compressi i digitalitzaci dimatge, video i audio (TDT) Autmat programable

  Anlisi del Carry Lookahead Adder Anlisi Comptador/Descomptador digital Cronogrames Comptadors sncrons/asncrons/danell/Johnson i generadors de seqncies Banda ampla en els endolls Simplificaci digital: Quine-McCluskey La telefonia mbil i les radiacions electromagntiques. La rdio i la televisi digital.

 • Batxillerat Collegi Sant Josep Tecnologia Industrial

  Continguts i Unitats SI 2

  UNITATS SI (Sistema Internacional)

  Magnituds bsiques i magnituds derivades:

  s til considerar un conjunt de magnituds independents a partir de les quals es

  poden definir o expressar mitjanant equacions les altres magnituds. Les primeres sn

  les magnituds bsiques i les segones les magnituds derivades. Aquestes sempre es

  poden expressar com producte de potncies de les magnituds bsiques ja que les

  relacions entre les magnituds no comparables noms sestableixen per producte.

  En el camp de la Mecnica sutilitzen tres magnituds bsiques: longitud, massa i

  temps.

  En el camp de lelectricitat i el magnetisme les magnituds bsiques emprades sn:

  longitud, massa, temps i intensitat de corrent elctric.

  El conjunt general de magnituds bsiques inclou a ms: temperatura termodinmica,

  quantitat de substncia i intensitat lluminosa.

  Unitats bsiques i unitats derivades:

  Les unitats de les magnituds bsiques sanomenen unitats bsiques i les unitats de

  les magnituds derivades, sanomenen unitats derivades. Hi ha dues magnituds

  derivades adimensionals: langle pla i langle slid, les unitats SI de les quals

  sanomenen unitats suplementries.

  Per a certes unitats SI derivades existeixen noms i smbols especials. A vegades

  resulta til expressar les unitats derivades en funci daquestes unitats derivades que

  tenen noms especials.

  Unitats bsiques:

  LONGITUD: El metre (m) s la distncia recorreguda per la llum en el buit en:

  1/299.792.458 segons.

  TEMPS: El segon (s) s la durada de 9192631770 perodes de la radiaci

  corresponent a la transici entre els dos nivells hiperfins de lestat fonamental de

  ltom de 133Cs.

  MASSA: El quilogram (kg) s la massa dun objecte patr internacional conservat a

  Svres, Frana.

  CORRENT: Lampere (A) s el corrent en dos conductors rectilinis parallels i molt

  llargs separats per una distncia d1m, que produeix entre ells una fora magntica

  per unitat de longitud de 210-7 N/m.

 • Batxillerat Collegi Sant Josep Tecnologia Industrial

  Continguts i Unitats SI 3

  TEMPERATURA: El Kelvin (K) s 1/273,16 de la temperatura termodinmica del

  punt triple de laigua.

  INTENSITAT LLUMINOSA: La candela (cd) s la intensitat lluminosa, en la

  direcci perpendicular, duna lluminosa superfcie de 1/600.000 m2 drea dun cos

  negre a la temperatura de la congelaci del plat a una pressi d1atm.

  Unitats derivades:

  Algunes UNITATS DERIVADES

  Fora Newton (N) 1N = 1kg m/s2

  Treball, energia Joule (J) 1J = 1N m

  Potncia Watt (W) 1W = 1J/s

  Freqncia Hertz (Hz) 1Hz = s-1

  Crrega Coulomb (C) 1C = 1A s

  Potencial Volt (V) 1V = 1J/C

  Resistncia Ohm () 1 = 1V/A

  Capacitncia Farad (F) 1F = 1C/V

  Camp magntic Testa (T) 1T = 1N/A m

  Flux magntic Weber (Wb) 1Wb = T m2

  Inductncia Herny (H) 1H = 1J/A2

  Unitats suplementries:

  Algunes UNITATS SUPLEMENTRIES

  Magnitud Nom de la unitat Smbol

  Angle pla Radian Rad

  Angle slid Estereoradian sr

  Tamb sutilitzen: potncia activa: watt (W); potncia aparent: voltampere (VA);

  potncia reactiva: voltampere reactiu (VAr).

  Alguns noms i smbols no formen part del Sistema Internacional per que es

  mantenen per raons prctiques:

  Volum (litre): l

  Massa (tona): t

  Pressi dun fluid (bar, atmosferes): bar, atm

  Angle pla (grau): Temps: minut, hora, dia

 • Batxillerat Collegi Sant Josep Tecnologia Industrial

  Continguts i Unitats SI 4

  Criteris dexpressi de resultats

  Magnitud valor unitats.

  Xifres significatives: enteres decimals.

  Arrodoniments.

  s de mltiples i submltiples.

  EXEMPLES (notaci cientfica):

  EXERCICIS (unitats):

  1.- La unitat DENERGIA MECNICA expressada d'acord amb les unitats bsiques del sistema

  internacional (SI) s:

  2.- La unitat de DENSITAT DENERGIA expressada d'acord amb les unitats bsiques del sistema

  internacional (SI) s:

  3.- La unitat de POTNCIA ELCTRICA expressada d'acord amb les unitats bsiques del sistema

  internacional (SI) s:

  4.- La unitat de DENSITAT DE POTNCIA expressada d'acord amb les unitats bsiques del

  sistema internacional (SI) s:

  5.- La unitat de PRESSI expressada d'acord amb les unitats bsiques del sistema internacional

  (SI) s: