of 7 /7
f)AI HOC f)A NANG TRU·ONG DAI ROC SUoPRAM CQNG HOA xA HQI CHU NGHiA VIE:T NAM Doc Hip - Ttl· do - Ranh pht'ie raor KHOA BIEU KHOA TUYEN SINH 2018 HQC KY 2, NAM HQC 2018-2019 (Chinh thuc) Luu ),. Thai khoa bi~u ap dung tir ngay 07/01/2019 Stt MiiHP TenHP Nhom TC Giang "ien Lop Phong Thlf Bu6i Ti~t s6 Ghi HP . ~ ti~t eht'i bat dau I 31131131 Da tlnrc va nhan nr hoa 01 3 Nguyen Ngoc Chau 18ST 83-201 7 Sang 1 4 2 31151249 Giai tich thirc nhi8u bi~n 01 5 Le Hoang Tri 18ST 83-206 4 Sang 4 2 3 31151249 Giai tich thirc nhieu bi~n 01 5 LeHoang Tri 18ST B3-401 2 Sang I 3 4 32021738 Tham v~n tam Iy 01 2 H6 Th! Thuy H~ng 18ST AI-203 6 Chieu 6 3 I 5 32041719 Tam Iy hoc giao due 02 4 Nguyen Th] Phuong Trang 18ST A5-4048 6 Sang I 5 I 6 31231051 C~u true dfr lieu va giai thuat 01 3 Tr<inQuoc Chi~n 18CNTTI B3-206 4 Chi~u 6 4 7 31231363 Ki~n true may tinh 01 3 Dean Duy 8inh 18CNTTI A5-404 (HT) 3 Sang 2 4 8 31231387 L~p trinh CIC++ nang cao 01 3 Nguyen Thanh Tu~n 18CNTTI B3-303 6 Chi~u 6 4 9 31231907 T6i uu tuyen tinh 01 3 Nguyen f)inh L~lI 18CNTTI B5-06 3 Chieu 6 4 10 31721875 Ti~ng Vi~t thuc hanh (TN) 01 2 Trinh Quynh Dong Nghi 18CNTTI A5-305 4 Sang 3 3 ~ II. 32021370 Ky nang giao ti~p 01 2 Hoang Th~ Hai 18CNTTl A5-403 5 Chi8u 6 3 II ~~ 12 31231051 C~u trUc dcr li~u va giai thu~t 02 3 Tnin Quoc Chi~n 18CNTT2 B3-305 3 Sang I 4 ric i1 13 31231363 Ki~n trUc may tlnh 02 3 Doan Duy 8inh 18CNTT2 A5-304 5 Sang 2 4 I~ 1 14 31231387 L~p trlnh C/C++ nang cao 02 3 Le Thanh C6ng 18CNTT2 B3-201 4 Sang I 4 ~: , 15 31231907 T6i uu tuy~n tinh 02 3 Nguy~n E>inhUlu 18CNTT2 A5-305 7 Sang 2 4 ~~ 16 31721875 Ti€ng Vi~t t1wc hfulh (TN) 02 2 H6 Tr~n NgQc Oanh 18CNTT2 B3-501 5 Chi~u 6 3 ~ 17 31221451 Ly thuy~t tlnh toan 03 2 Tr§n Van Hung 18CNTT3 83-502 4 Sang 3 3 18 31231051 C~u truc dilli~u va giai thu~t 03 3 Phgm Anh Phuong 18CNTT3 83-403 5 Chi~u 6 4 19 31231363 K.i~ntrUc may tinh 03 3 E>oanDuy Binh 18CNTD B3-401 2 Chi8u 7 4 20 31231387 L~p trinJl C/C++ nang cao 03 3 Nguy~n Hoang Hai 18CNTD B3-301 6 S~ng I 4 21 31231907 T6i uu tuy~n tl.nh 03 3 T~n Qu6c Chi€n 18CNTD B3-306 7 Sang 1 4 22 31721875 Ti€ng Vi~t thl,fchallh (TN) 03 2 H6 T~ NgQc Oanh 18CNTD B3-305 4 Chi~u 7 3 23 32021370 Ky nang giao ti€p 03 2 Hoang Th€ Hai 18CNTT3 B4-02 3 Chi~u 6 3 24 31231051 C£u truc dCI' li~u va giai thu~t 04 3 Ph9m Arul Phuung 18CNTT4 83-102 5 Sang I 4 25 31231363 Ki~n truc may tinh 04 3 Doan Duy Binh 18CNTT4 83-506 2 Sang 2 4 26 31231387 L~p trinh C/C++ nang cao 04 3 Tr§n Uyen Trang 18CNTT4 83-506 2 Chi~u 6 4 27 31231907 T6i uu tuy€n tlnh 04 3 Nguy~n E>inhL§u 18CNTT4 A5-403 4 Chi~u 6 4 28 31721875 Ti~ng Vi~t dll,fCharul (TN) 04 2 H6 Tr~n NgQc Oanh 18CNTT4 83-501 6 Sang 1 3 29 32021370 Ky nang giao ti€p 04 2 Nguy€n Th! H6ng Nhung 18CNTT4 A5-403 6 Chi~u 6 3 1/7

CQNG HOA HQI CHU NGHiA VIE:T NAM TRU·ONG DAI ROC …

  • Author
    others

  • View
    0

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of CQNG HOA HQI CHU NGHiA VIE:T NAM TRU·ONG DAI ROC …

f)AI HOC f)A NANG TRU·ONG DAI ROC SUoPRAM
CQNG HOA xA HQI CHU NGHiA VIE:T NAM Doc Hip - Ttl· do - Ranh pht'ie
raor KHOA BIEU KHOA TUYEN SINH 2018 HQC KY 2, NAM HQC 2018-2019
(Chinh thuc) Luu ),. Thai khoa bi~u ap dung tir ngay 07/01/2019
Stt MiiHP TenHP Nhom TC Giang "ien Lop Phong Thlf Bu6i Ti~t s6 Ghi
HP . ~ ti~t eht'ibat dau
I 31131131 Da tlnrc va nhan nr hoa 01 3 Nguyen Ngoc Chau 18ST 83-201 7 Sang 1 4 2 31151249 Giai tich thirc nhi8u bi~n 01 5 Le Hoang Tri 18ST 83-206 4 Sang 4 2 3 31151249 Giai tich thirc nhieu bi~n 01 5 LeHoang Tri 18ST B3-401 2 Sang I 3 4 32021738 Tham v~n tam Iy 01 2 H6 Th! Thuy H~ng 18ST AI-203 6 Chieu 6 3 I
5 32041719 Tam Iy hoc giao due 02 4 Nguyen Th] Phuong Trang 18ST A5-4048 6 Sang I 5 I
6 31231051 C~u true dfr lieu va giai thuat 01 3 Tr<inQuoc Chi~n 18CNTTI B3-206 4 Chi~u 6 4 7 31231363 Ki~n true may tinh 01 3 Dean Duy 8inh 18CNTTI A5-404 (HT) 3 Sang 2 4 8 31231387 L~p trinh CIC++ nang cao 01 3 Nguyen Thanh Tu~n 18CNTTI B3-303 6 Chi~u 6 4 9 31231907 T6i uu tuyen tinh 01 3 Nguyen f)inh L~lI 18CNTTI B5-06 3 Chieu 6 4 10 31721875 Ti~ng Vi~t thuc hanh (TN) 01 2 Trinh Quynh Dong Nghi 18CNTTI A5-305 4 Sang 3 3 ~ II. 32021370 Ky nang giao ti~p 01 2 Hoang Th~ Hai 18CNTTl A5-403 5 Chi8u 6 3 II~~ 12 31231051 C~u trUc dcr li~u va giai thu~t 02 3 Tnin Quoc Chi~n 18CNTT2 B3-305 3 Sang I 4 ric i1 13 31231363 Ki~n trUc may tlnh 02 3 Doan Duy 8inh 18CNTT2 A5-304 5 Sang 2 4 I~ 1 14 31231387 L~p trlnh C/C++ nang cao 02 3 Le Thanh C6ng 18CNTT2 B3-201 4 Sang I 4 ~: , 15 31231907 T6i uu tuy~n tinh 02 3 Nguy~n E>inhUlu 18CNTT2 A5-305 7 Sang 2 4 ~~
16 31721875 Ti€ng Vi~t t1wc hfulh (TN) 02 2 H6 Tr~n NgQc Oanh 18CNTT2 B3-501 5 Chi~u 6 3 ~
17 31221451 Ly thuy~t tlnh toan 03 2 Tr§n Van Hung 18CNTT3 83-502 4 Sang 3 3 18 31231051 C~u truc dilli~u va giai thu~t 03 3 Phgm Anh Phuong 18CNTT3 83-403 5 Chi~u 6 4 19 31231363 K.i~ntrUc may tinh 03 3 E>oanDuy Binh 18CNTD B3-401 2 Chi8u 7 4 20 31231387 L~p trinJl C/C++ nang cao 03 3 Nguy~n Hoang Hai 18CNTD B3-301 6 S~ng I 4 21 31231907 T6i uu tuy~n tl.nh 03 3 T~n Qu6c Chi€n 18CNTD B3-306 7 Sang 1 4 22 31721875 Ti€ng Vi~t thl,fchallh (TN) 03 2 H6 T~ NgQc Oanh 18CNTD B3-305 4 Chi~u 7 3 23 32021370 Ky nang giao ti€p 03 2 Hoang Th€ Hai 18CNTT3 B4-02 3 Chi~u 6 3 24 31231051 C£u truc dCI' li~u va giai thu~t 04 3 Ph9m Arul Phuung 18CNTT4 83-102 5 Sang I 4 25 31231363 Ki~n truc may tinh 04 3 Doan Duy Binh 18CNTT4 83-506 2 Sang 2 4 26 31231387 L~p trinh C/C++ nang cao 04 3 Tr§n Uyen Trang 18CNTT4 83-506 2 Chi~u 6 4 27 31231907 T6i uu tuy€n tlnh 04 3 Nguy~n E>inhL§u 18CNTT4 A5-403 4 Chi~u 6 4 28 31721875 Ti~ng Vi~t dll,fCharul (TN) 04 2 H6 Tr~n NgQc Oanh 18CNTT4 83-501 6 Sang 1 3 29 32021370 Ky nang giao ti€p 04 2 Nguy€n Th! H6ng Nhung 18CNTT4 A5-403 6 Chi~u 6 3
1/7
Nhom Ti~t s6 . Stt MiHP TenOP TC Giiing vien Lop Phimg Thu· Bufii Ghi
HP bit diu ti~t cho.
30 31218008 Phuong phap lu~ nghien ciru khoa h9C 01 1 Nguyen Tr~n Qu6c Vinh 18CNTTC A6-504 6 Chi€u 6 3
31 31228061 T6i uu tuy€n tinh 01 2 Nguyen Binh L~u 18CNTTC A6-301 5 Chi€u 6 3
32 31238026 L~p trinh huang d6i nrong 01 3 Le Thimh Cong 18CNTTC A6-40 1 7 Sang 1 4
33 31248027 Toan rai rae 01 4 Nguyen Binh L~u 18CNTTC A6-504 5 Sang 2 4
34 31628019 Cac chu d€ v€ dao dire, lu~t phap va 01 2 Khoa Giao due Chinh tri 18CNTTC A6-504 3 Sang 1 3 xii hQi trong c6ng nghe thong tin
35 32028020 Ky nang giao ti€p 01 2 Nguyen Th] H6ng Nhung 18CNTTC A6-401 2 Sang I 3
36 31231051 C~u true dii li~u va giai thu~t 05 3 Nguy~n Din11L~u 18CNTTD B5-02 6 Sang 2 4
37 31231363 Ki.€n tnic may tinh 05 3 Doan Duy Binh 18CNTTD A5-404B 4 Chi€u 7 I 4
38 31231387 L~p trinh C/C++ nang cao 05 3 r.s Thanh Cong 18CNTTD A5-304 2 Chi€u 7 4
39 31231907 Tbi uu tuyen tinh 05 3 Nguy~n Dinh L~u 18CNTTD B5-04 4 Sang 2 4
40 31721875 Ti~ng Vi~t thirc hanh (TN) 05 2 H6 Tr~n NgQCOanh 18CNTTD B3-405 3 Chi€u 7 3
41 31141901 Toan cao c~p 2 01 4 Phan Due Tu~ 18SVL AI-102 2 Chi€u 6 3
42 31141901 Toan cao c§p 2 01 4 Phan Duc Tu~ 18SVL AI-203 5 Chi€u 9 2
43 31321508 Nh~p mon nganh Su ph~ V~t Iy 01 2 Phung Vi~t Hili 18SVL A 1-203 3 Sang 1 3 44 31321828 T1wc hanh V~t Iy d<;liwong 1 01 2 Khoa b6lri 18SVL 45 31341200 Di~n va tir h9C 01 4 Nguy~n Quy Tu~ 18SVL B3-206 6 Sang 4 2
46 31341200 Di~n va tir h9c 01 4 Nguy~n Quy TuAn 18SVL B3-306 7 Chi€u 6 3
47 32031255 Giao dl,lc hQc 03 3 LeThi Hang 18SVL B3-105 6 Chi€u 6 4. 48 31331980 V~t Iy d~i CLrmlg2 01 3 Le Thi Phuong Thiio 18SHH B3-201 3 Sang 1 4
49 31421084 Co s6 Iy thUY~lboa huu c0- Ol 2 D6 Thi Thuy Van 18SI-IH: B3-205 4 Chi€u 6 3
50 31441318 Hoa vo co 01 4 Ph~ Van Tuin 18SHH B3-304 2 Sang 4 2
51 31441318 Hoa vo co 01 4 Ph~m Van TUlin 18SHH B5-05 4 Sang I 3 52 32021820 T1wc hanh tam Iy giao dl,lc 03 2 Bui Van Van 18SHH B3-405 2 Chi€u 6 3 53 32041719 Tam Iy hQc giao dl,lc 01 4 Hoang Th~ Hili 18SHH+ AI-203 7 Sang 1 5 54 31331980 V~t Iy dC;liwong 2 02 3 Le Thi Phuong Thao 18CHD A5-403 4 Sang I 4
55 31421084 Co s6 Iy thuy€t hoa hfru co- 02 2 Bui NgQc Phuong Chau 18CHD B3-205 5 Sang I 3 56 31421316 R6a sinh 01 2 Nguy~n Thi Bich Hang 18CHD AI-IOI 6 Chi€u 6 3 57 31421804 Thl,Ic hilnh h6a vo c0- Ol 2 Khoa b6 tri 18CHD
58 31441318 Hoa vo co 02 4 Ngo Thi My 8inh 18CHD 83-103 3 Sang 1 3
59 31441318 Hoa vo co- 02 4 Ng6 Tlti My Binh 18CHD 83-504 6 Sang 4 2
60 31522142 Phan 10<;lithl,Ic v~t 01 2 Khoa b6 tri 18CHD 61 31338170 V~t Iy d<;liwong 2 01 3 Le Thi Phuong Thao 18CHDC A6-401 5 Sang I 4
62 31428001 Co s6 Iy tllUy€r hoa vo co 01 2 Dinh Van T<;Ic 18CHDC A6-401 3 Chi€u 6 3 63 31428173 Thl,Ic hanh hoa vo co 01 2 Dinll Viin T~c 18CHDC 64 31428188 Hoa sinh 01 2 NgUY~1lThi Bich Hang 18CHDC A6-401 2 Chi€u 6 3
1.1
'\ "
Stt MaHP Ten HP Nh6m TC Giang vien PhOng Thu' Bu6i
Ti~t S6 Ghi HP
Lop b~t ,1§u ti~t chu
65 31448172 Hoa vo CO" 01 4 Binh Van T~c 18CHDC A6-504 4 Sang 1 4 66 31528213 Phan loai rhuc v~t 01 2 Nguyen Thi Bao 18CHDC 67 31511832 Thuc hanh vi sinh vat hoc 01 1 Khoa b5 tri 18SS 68 31521814 TI1I,fchanh sinh hoc o(>ngv~t 01 2 Khoa b5 tri 18SS 69 31531679 Sinh hoc dQng v~t 01 3 Nguyen Thi TUOng Vi 18SS B3-504 6 Chieu 7 4 70 31521307 Hoa hoc phan tich 01 2 vs Th~ng Nguyen 18SS+ B3-503 3 Sang 1 3 71 31531987 Vi sinh v~t hoc 01 3 Boan Thi Van 18SS+ AI-IOI 2 Sang 1 4 72 31121994 Xac suar thong ke 01 2 Nguyen Thi Hai Y~n 18CTM B3-404 6 Chieu 6 3 73 3141.1797 Thuc hanh boa dai cuong 01 1 Khoa b5 tri 18CTM 74 31411802 Thuc hanh hoa phan tich 01 1 Khoa b5 tri 18CTM 75 31421315 Hoa phan tich 01 2 Nguyen Thj HUOng 18CTM B3-105 3 Sang 1 3 76 31521596 Phuong phap luan nghien ciru khoa hoc mdi tnrong 01 2 Nguyen Van Khanh 18CTM B5-05 6 Sang 1 3 77 31521688 Sinh thai hoc 01 2 Nguyen Van Khanh 18CTM B3-504 7 Sang 1 3 78 31921825 Thuc hanh tr~c dia Dai wong 02 2 Le Ngoc Hanh 18CTM 3 79 31931916 Tr~c dia Dai wong 02 3 Nguyen Thi Di~u 18CTM A6-503 5 Chi~u 6 4 80 31411803 Tlwc hanh hoa sinh hQc 01 1 Khoa b5 tri 18CNSH 81 31431317 Hoa sinh hc;>c 01 3 Nguy~n Thi Bich H~ng 18CNSH B3-205 7 Sang 1 4 -~ 82 31511807 Thl,fc hanh nMp mon cong l1gh~sinh hc;>c 01 1 Khoa b5 tri 18CNSH "~
83 31521503 NMp mon c6ng ngh~ sinh hQc 01 2 Vo Chiiu Tu§n 18CNSH B3-504 4 Sang 3 3 , V<84 31622003- [email protected] - Lenin 2 01 2 DilllhThi Phuqng I8SGC B3-105 2 Sang 1 3 85 31632022 Lich Slr [email protected];>cphuong Tay 01 3 Dinh Tb! Phuqng 18SGC B5-04 6 Sang 1 4 I:'11 86 31632025 L6 gic hQc 01 3 Luu Th! Mai Thanh 18SGC B5-04 6 Chi~u 6 4 " ~Pl 87 32021273 Giao ti~p su ph;;tm 03 2 Nguy~n Tll! Phuong Trang 18SGC B3-205 2 Chi~u 8 3 ~I :::-::-
Chi~u .~.c
88 31622048 Nlwc Iy 2 01 2 Hoang Dinh Phuong 18SAN A5-402(THAN) 3 6 3 -= 89 31622052 Ky xu6ng am 2 01 2 Truong Quang Minh Duc 18SAN A5-40 1(THPianO) 2 Sang 1 3 90 31622060 Nh~c C\.1 phim di~n tlr 2 01 2 Phan Thi Quynh Lam 18SAN A5-40 1(THPianO) 5 Sang 1 3 91 31622065 Thanh nlwc 2 01 2 Nguy~n Hoang Tinh Uyen I8SAN A5-402(THAN) 6 Sang 1 3 92 31622084 Hat d6ng ca, hqp xuong 01 2 Nguyen Th! Tl1U Phuong 18SAN A5-402(THAN) 7 Sang 1 3 93 31721091 Co sa van hoa Vi~t Nam 01 2 Nguy~n M~nh H6ng 18SAN+ AI-204 3 Sang 1 3 94 32031255 Giao dl,lc hc;>c 01 3 LeThi H~g 18SGC+ B3-302 4 Sang 1 4 95 32031255 Giao d\lc hQc 02 3 8ui Van Van 18SGC+ B3-202 5 Chi~u 6 4 96 31721133 D~i wong my hc;>c 01 2 Nguy~n Thanll TruOng 18SNV B3-505 3 Sang 1 3 97 31721287 H~ th5ng th~ lo;;tiva ngon ngu 01 2 Nguy~n Quang Huy 18SNV B5-03 4 Chj~u 7 3
van h9C trung d;;tiVi~t Nam
98 31721493 Ngu am [email protected]~t 01 2 Tr.:ln Van Sang 18SNV B3-203 6 Sang 3 3 99 31731706 Hc ph§.m va th~ lOl;livan h9C 01 3 Phl;lmThi Thu Huong 18SNV 85-03 6 Chj~u 7 4
J/
Stt MiiHP TenHP NhOm TC GHing vien LOll Phong Thfr Bu3i
Ti~t S6 Ghi HP bit d§u ti~t chu
100 31731748 Thi phap van hoc dan gian 01 3 Le Dire Luan I8SNV A6-403 7 Sang 1 4
101 31521470 Moi tnrong va con nguoi 01 2 Trinh Dang M~u 18CVH AI-I03 2 Chi~u 8 3
102 31721142 D§n luan van hoc trung dai Vi~t Nam 01 2 Nguy~n Quang Huy 18CVH AI-204 3 Chi~u 6 3
103 31721493 Ngir am tieng Viet 02 2 Tran Van Sang 18CVH AI-204 4 Sang 1 3
104 31731506 Nh~p mon ly 1u~ van hoc 01 3 Nguyen Than.h Truong 18CVH AI-204 5 Chi~u 6 4
105 31731969 Van hoc Trung Qu6c 01 3 Trfin Ai Van ISCVH B3-301 6 chib 6 4
106 31821418 Ljch Slr nr tuong phuong Bong 01 2 Nguy~n Hoang Than 18CVH AI-204 7 Sang 1 3
107 31821424 Lich SLr Viet Nam dai wong 01 2 Truong Anh Thuan 18CVH B3-101 7 Chieu 6 3
108 31621741 Th8 ch~ chinh trj Vi~t Nam hien dai 01 2 Khoa Giao due Chinh tr] 18CVHH B3-304 4 Chi~u 6 3
109 31721133 Dai wong my hoc 02 2 Pham Thi Tim Huong 18CVHH B3-103 5 Chieu 7 3
110 31722152 Van h6a dan gian Viet Narn 01 2 Le Dtrc Luan 18CVHH B3-206 3 Chieu 6 3
III 31821078 Co s6 khao c6 hoc 01 2 Truong Anh Thuan 18CVHH B3-505 4 Sang 1 3
112 31821132 Dai wong dan t(>choc va cac tQc nguoi 6 Vi~t Nam 01 2 Trc1nThi Mai An 18CVHH B3-505 6 Sang 3 3
113 31831418 Lich SLr tu nrong phuong Dong 01 3 Nguy~n Hoang Than 18CVHH B3-505 6 Chi~u 6 4
114 31721873 Ti~ng Viet thuc hanh 03 2 Trinh Quynh .Bong Nghi 18CBCI B4-04 2 Sang 3 3
115 31721970 Van Iwc va btlOchi 01 2 Nguy€n Thanh Truong 18CBCI AI-IOI 6 Sang 1 3
116 31722090 Tilc ph,ltll bao chi 01 2 Cao Thi Xuan Phugng 18CBCI A5-404 (HT) 4 Sang 4 2
117 31722101 Bao chi va du lu~n xii h9i 01 2 TrAn Thi Hoa 18CBCI· B3-306 3 Sang 1 3
118 31722164 Bao chi va chinh tri 01 2 Khoa b6 tri 18CBCI 119 31742089 Lich Slr bao chi th~ gi6i va Vi~t Nam 01 4 Ph~m Thi Thu Ha 18CBCI B4-03 7 Sang I 5
120 31721873 Ti~ng Vi~t t1wc hanh 04 2 1-[6Trfin NgC?cOanl1 ISCBC2 B3-205 6 Ch..i~u 6 3 121 31721970 Van hC?cva bao chi 02 2 Nguy€n Thanh TruOng 18CBC2 B4-04 7 Sang 1 3
122 31722090 Tilc ph§m bao chi 02 2 Cao TO!Xuan Phugng 18CBC2 B3-101 4 Sang 2 2
123 31722101 Bao chi va du lu~n xii hQi 02 2 Trfin Thi Hoa 18CBC2 AI-204 2 Sang 1 3
124 31722129 Cae vilng van h6a Vi~t Nam 02 2 Hoang Thi Mai Sa 18CBC2 B4-04 3 Sang 1 3
125 31722164 Bao chi va chin.h tfi 02 2 Khoa b6 tri 18CBC2
126 31742089 Lich SLr bao chi th~gi6i va Vi~t Nam 02 4 Plwm Thi Thu Ha 18CBC2 B4-04 6 Sang I 5
127 31721873 Ti~ng Vi~t tht,rc hanh 05 2 Trinh Quynh Bong Nghi. 18CBC3 AI-I03 7 Sang I 1 3 I
128 31721970 Van hC?cva bao chi 03 2 Nguy~n Thanh TruOng ISCBC3 B4-03 6 Ch.i~u 6 3
129 31722090 Hc phllm bao chi 03 2 Cao Thi Xuiin Phugng 18CBC3 B3-503 2 Sang I 2
130 31722101 l?ao chi va du lu~ xii h!)i 03 2 Tran Thi Hoa 18CBC3 B4-04 5 Chi~u 8 3
131 31722129 Cac vilng van h6a Vi~t Nam 03 2 Hoang Th! Mai Sa 18CBC3 B4-03 5 Sang 1 3
132 31722164 Bao chi va chiull tTi 03 2 Khoa b6 tn 18CBC3 133 31742089 Licb SLr bao chi th~ gi6i va Vi~t Nam 03 4 Plwm Tili TI1UHa 18CBC3 A6-503 4 Sang I 5
134 31721873 Ti~ng Vi~t tht,re hanh 06 2 H6 TrAn NgC?cOaull 18CBC4 B3-501 7 Sang 1 3
135 31721970 Van h9c v~ bao chi 04 2 Nguy8n Thanh Truong lSCBC4 B3-401 5 Sang 1 3 4/
Stt TenHP NhOm
MliHP HP TC LOll bit d~u ti~t chu
136 31722090 Tac pham bao chi 04 2 Cao Thi Xuan Phuong 18C8C4 83-405 2 Sang 3 2 137 31722101 Bao chi va du luan xii hQi 04 2 Tr~n Th! H6a 18C8C4 83-501 4 Sang 3 3 138 31722129 Cac vung van hoa Vi~t Nam 04 2 Hoang Thi Mai Sa 18C8C4 83-401 3 Chi~u 6 3 139 31722164 Bao chi va chinh tri 04 2 Khoa b6 tri 18C8C4 140 31742089 Lich sir bao chi th~ gioi va Viet Nam 04 4 Pham Thi Ihu Ha 18C8C4 A5-305 4 Chi~u 6 5 141 31728022 Ti~ng Vi~t thuc hanh 01 2 Trinh QU)lJ1h Dong Nghi 18CBCC A6-301 3 Sang 1 3 142 31728113 Van h9C va bao chi 01 2 Nguyen Thanh Truong 18C8CC B4-05 3 Chi~u 6 3 143 31728116 rae pham bao chi 01 2 Khoa b6 tri 18C8CC A6-401 6 Chi~u 6 3 144 31728130 Bao chi va dtr lu~ xii hQi 01 2 T~n Thi H6a 18CBCC A 1-103 5 Sang 1 3 145 31.728149 Bao chi va chinh trj 01 2 Khoa b6 tri 18C8CC 146 31748115 Lich Slr bao chi th~ gioi va Viet Nam 01 4 Pham Thi Thu Ha 1.8CBCC A6-301 2 Sang 1 4 147 31831502 Nhan hoc dai wang 01 3 T~n Thi Mai An 18SLS+ B5-04 2 Chi~u 6 4 148 31841414 Lich Slr th~ gi6i c~ dai 01 4 Duong Th! Tuy€t 18SLS+ A5-305 3 Chi~u 6 5 149 31841422 Lich Slr Vi~t Nam c~n d~i 01 4 Nguyen Duy Phuang 18SLS+ B3-405 6 Sang I 5 150 31821078 Ca s6 kMo c6 h<;>c 02 2 Truang Anh Thu~ 18CYNHl 84-02 6 Chi~u 8 3 151 31821416 Lich slr th~ gi6i d~i ClJang 02 2 Trtrang Trung Phuong 18CVNHI 83-501 3 Chi~u 6 3 152 31821484 Ngh~ thu~t giao ti~p trong kinh doanh du Ijcll 01 2 H6 Th! TI1UYH~ng 18CYNHl B3-30 1 2 Sang 1 3 15-3 31821708 rai nguyen du I!ch 01 2 Ngo Thi Huang 18CYNHI B3-301 7 Sang I 3 154 31831221 Du lich lang ngh~ 01 3 Le Th! Thu Hi~n 18CYNHI 84-06 5 Chi~u 6 4 ~ 155 31831944 Van hoa dan t(>cthi€u s6 a Vi~t Nam 01 3 T~n Thi Mai An 18CYNHI B4-06 3 Sang 1 4 ~ 156 31821078 Co so' khao c6 h<;>c 03 2 Truong Anh Thll~n 18CVNH2 B4-06 2 Chi~u 6 3 157 31821416 L!ch Slr th€ gi6i dc;tiwang 03 2 Tmang Trung Phuang 18CYNH2 83-303 7 Chi~u 6 3 ~C 158 31821484 Ngh~ thu~t giao ti€p trong kinh doanh du [ich 02 2 H6 Th! Thuy H~ng 18CYNH2 B4-06 3 Chi~u 6 3 QC 159 31821708 rai nguyen du [ich 02 2 Ngo Th! Huang 18CYNH2 A5-302 3 Sang 1 3 .~~ 160 31.831221 Du Hch lang ngh~ 02 3 Le Thi Thu Hi~n 18CYNH2 AI-204 4 Chi~u 6 4 ,~
161 31831944 Van hoa dan tQc thi€u s6 6 Vi~t Nam 02 3 Trejn Th! Mai An 18CYNH2 B4-06 4 Sang 1 4 .~
162 31821078 Ca sa khao c6 hQc 04 2 Tmang Anh Thu~n 18CYNH3 B4-03 5 Chi~u 8 3 163 31821416 L!ch Slr th€ gi6i dc;tiwang 04 2 Tmang Trung Pbuang 18CVNH3 B5-06 3 Sang I 3 164 31821484 Ngh~ thu~t giao ti~p trong kinh doanh du [ich 03 2 H6 Th! Thuy Hkg 18CVNH3 83-506 6 Sang 1 3 165 31821708 rai nguyen du lich 03 2 Ngo Th! Huang 18CVNH3 83-501 2 Chi~u 6 3 166 31831221 Du lich lang ngh~ 03 3 Le Th! Thu Hi~n 18CVNH3 83-501 2 Sang I 4 167 31831944 Van hoa dan t(>cthi~u s6 a Vi~t Naill 03 3 Tr~n Ih! Mai An 18CVNH3 B4-06 7 Sang I 4 168 31831897 T6 chuc qu6c t~ va co quan ngo~i giao 02 3 Khoa b5 tri 18CLS
cua cac qu6c gia
169 31921337 Khoa b<;>cm6i truang dc;tiwang 01 2 Nguy~n Ihi Kim Thoa 18SDL A5-302 6 Chi~u 6 3
5/7
TC Giang vien Lop Phong Thu' Bu8i [email protected] sA Ghi
HP b~t dau ti~t chu
170 31921594 Phuong phap luan nghien ciru 01 2 D~u Thi H6a 18SDL AI-204 7 Sang 4 2 khoa hoc giao due (Dja Iy)
171 31121765 Th6ng ke thuc hanh 02 2 Cao Van Nuoi 18SDL+ B3-306 2 Chi~u 8 3
172 31921186 Dia Iy nr nhien dai cirong 2 01 2 Nguyen Thi Kim Thoa 18SDL+ B3-404 5 Sang 1 3
173 31921186 Dja Iy tu nhien dai cuoug 2 02 2 Nguy~o Thi Kim Thoa 18SDL+ 84-06 4 Chi~u 6 3
..
176 33121252 Giao due gioi tinh va phtrong phap 03 2 Hoang Th~ Hili 18SDL+ 85-06 7 Chi~ll 6 3 giao due gioi tinh
177 31821366 Kinh t~ du lich 01 2 Ngo Thi HUOng 18CDDLl 83-201 5 Chi~u 6 3
178 31831421 Lich sfr van minh th~ gioi 01 3 Truong Trung Phuong 18CDDLl A5-302 6 Sang I 4
179 31921178 Dia Iy kinh t~ - xii hqi dai cirong 2 01 2 Truong Phu6c Minh 18CDDLI B3-105 7 Sang I 3
180 31921406 Lich sLi chu quy~n lanh th6 Vi~t Nam 01 2 Nguy~n Duy Phuong 18CDDLI 83-306 4 Sang I 3
181 31931184 Dia Iy tl,fnbien cac ll,lcdia 01 3 H6 Phong 18CDDLI A5-404B 3 Chi~u 6 4
182 31931954 Van hoa va kinh t~ tqc nguai Vi~.tNam 03 3 Tr§n Thi Mai An 18CDDLl 83-203 6 Chi~u 6 4
183 31821366 Kinh t~ du lich 02 2 Ngo Thi Huang 18CDDL2 B4-06 2 .sang I 3
184 31831421 Lich SLr van minh th~gi6'i 02 3 Truong Trung Phuong 18CDDL2 A5-403 2 Chi~u 6 4
185 31921178 Dia Iy kinh t~ - xii hQi d~i cuong 2 02 2 Twang Phu6c Minh 18CDDL2 83-404 6 Sang 1 3
186 31921406 Lich SLr chll qllY~l1lanh theSVi~t Nam 02 2 Nglly~n Duy Phuong 18CDDL2 B3-504 7 CIll~U 6 3
187 31931184 Dia Iy tl,l"nhiell cac Il,Icdia 02 3 H6 Phong 18CDDL2 A5-304 4 Sang I 4
188 31931954 Viin boa va kinh te tqc nguai Vi~t Nam 04 3 Tr§n Thi Mai An 18CDDL2 B3-506 5 Chi~u 6 4
189 31721993 Xii hQi hQc d~i cuong 05 2 Ha Van Hoang 18CTLl B3-502 (5 Chi~u 6 3
190 32041114 Cong tac xii hqi 01 4 Nguy~n Thi H~ng Phuong 18CTLl A6-402 5 Sang 1 5
19l 32041715 Tarn Iy hQc d~i cuang 2 01 4 NguY~11Thi Tram Anh 18CTLl 83-303 2 CIll~U 6 5
192 32021716 Tam Iy hQc d~i cuong 3 01 2 LeMy Dung . 18CTLl+ A5-304 3 Chi~u 6 3 193 31721993 Xii hQi hQc d~i cuong 06 2 Ha Van Hoang 18CTL2 A5-404B 2 Chi~u 6 3
194 32041114 Cong tac xa hqi 02 4 NguY~l1Thi H~ng Phuong 18CTL2 83-403 4 Sang I 5
195 32041715 Tam Iy hQc d~i wong 2 02 4 Nguy~n Thi Tram Anh 18CTL2 83-303 3 Sang 1 5
196 31821421 Lich sLi van minh the gi6i 04 2 Truong Trung J?huong 18CTXH 84-06 6 Chi~u 6 3
197 32021851 ThIlC t~ cong tac xa hqi 01 2 Khoa b6 tri 18CTXH 198 32031369 Ky nang cong tac xa hqi 03 3 Trinh Thi Nguy~t 18CTXH B3-501 3 Sang I 4 I 199 32041724 Tam ly hQc phat tri€n 01 4 H6 Thi Tlmy H~ng 18CTXH 83-501 5 Sang I 5 200 31128073 Thling ke t1wc hanh 01 2 Cao Van Nuoi 18CTLC A6-401 3 Sang 1 3
6/7
Stt MiiHP Ten HP Nhom
TC Giang vien Lop PhOng Thu' A Ti~t 83 Ghi HP
Buoi b~t diu ti~t. chu
201 32038075 Developmental Psychology I 01 3 Nguyen Thi Phuong Trang 18CTLC A6-301 4 Sang I 4 (Tarn Iy hoc phat trien I)
202 32048074 Tam Iy hoc dai wong 2 01 4 Nguy~n Thi Tram Anh 18CTLC A6-301 5 Sang I 5 203 33128102 Giao due gioi tinh va phuong phap 01 2 Bui Thi Thanh Di~u 18CTLC A6-301 3 Chi~u 6 3
giao due gioi tinh
204 31721091 CO So' van hoa Vi~t Nam 02 2 Pham Thi re Trinh 18STH B3-102 6 Sang 1 3 205 32031259 Giao due hoc tieu hoc (2) 01 3 Bui Van Van 18STH B3-101 5 Sang 1 4 206 32221260 Giao due kinang song trong day hoc 6 ti~u hoc 01 2 Trfut Th] Kim Cue 18STH B3-402 4 Sang 1 3 207 32221683 S inh Ii hoc tre em 01 2 Nguyen C6ng ThUy Tram 18STH A5-302 4 Chieu 6 3 208 32231089 Co sa Toan hoc 2 cua mon Toan a ti~u hoc 01 3 Nguyen Nam Hai 18STH B3-101 2 Chi~u 6 4 209 32241094 Co sa Viet nglr 2 cua viec day hoc 01 4 Nguyen Thi Thuy Nga 18STH 83-101 3 Chi~u 6 5
tieng Viet ti~u hoc
210 32321710 Tam benh hoc tre em hra tubi m~m non 01 2 Nguy~n Th] Hong Nhung 18SMN B3-301 4 Chieu 8 3 211 32321968 Van hQc tre em 01 2 V6Thi Bay 18SMN 83-301 5 Sang 1 3 212 32331204 Dinh duang tre em 01 3 Pilan Thi Nga 18SMN B3-301 2 Chi~u 6 4 213 32331257 Giao dl,lc hQc mfun non 01 3 Le Thi Hang 18SMN B3-301 3 Sang 1 4 214 32331687 Sinh Iy hQc tre m§m non 01 3 TrAn H6 Uyen 18SMN A5-304 7 Sang I 4 215 32341007 Am nh~c 01 4 Nguy~n Thi Y~n 18SMN 83-101 5 Chi~u 6 5
Ghi ellu - Cac m6c thai gian di th~rctap, th\fC t~ thien nhien, kj~111 tra gil'ra kY, cu6i k)', nghi t€t, di hQc Giao dvc Qu6c phong theo k~ ho~ch nam h9c 2018-2019. Rieng k~ ho~ch 113m h9c ca 'p 18C8CC, 18CTLC c6 thay dbi (theo k~ ho~ch clla Kh6i tl! nhien Chilt IUQllgcao kh6a 2018). 0
- £>6ivai cac h9C ph!n thinh giang, mai giang: cac Khoa I~p ta trlnh (kern h6 so mai giang theo quy dinh 2823/Q£>-£>H£>N) gui v~ phong £>ao t~o truac ngay 07/0 I12019 d~ tbng· 'r)/; a trinh Lanh. d~o Truang duy¢t mai dugc t1wc bi~n va thanh tmin gia giang. .~ - Rieng cac h9C ph§n Ngo~i ngil, GDTC, Nguyen Iy Mac-LeNin, Tu tUOug HCM, £>uCrng16i£>ang CQng San Vi~t Nam, Tin h9c £>~iwong (Tin hQcCN1) co thai khoa bi~u rierig.
Do Nang, ngoy 02 thang Olnam 2019 TL. mtuTRUONG
-;::?:~~&...T
7/7