of 56 /56
CQNG HOA xA HQI cnu NGHIA VI:'::TNAM DQcl~p - T" do - Hanh phuc DIEULE . .. l" CONG TY CO PHAN IN TONG HOP BINH DUONG . Binh Duang, Ngay 01 thang 12 nam 2018

CQNG HOA HQI cnu

  • Author
    others

  • View
    3

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of CQNG HOA HQI cnu

UntitledDIEULE. .. l"
Binh Duang, Ngay 01thang12 nam 2018
MT)C LT)C
PHANMODAu 1
Chirong I.DINH NGHIA cAc TU NGU TRONG DIEU L¥ 1
Di~u 1. Giai thichtir ngfr 1
Churrng II. TEN, HINH THUC, TRT) SO, CHI NHANH, VAN PHONG
DAI nIEN vA. THOI GIAN HOAT DONG 2. . . . Di~u 2. Ten, hinh thirc, tru sa, chi nhanh, van phong dai dien va thai han hoat
dQng cua Cong ty 2
Clnrong III. NGA.NH NGHE , MT)C TIEU HO~T DONG CVA CONG TY
............................................................................................................................... 3
Di~u 3. Nganh nghe va Muc tieu hoat dong cua Cong ty 3
Di~u 4. Pham vi kinh doanh va hoat dong .4
Churrng IV. VON DIEU L¥, CO PHAN, CO DONG 4
Di~u 5. V6n di~u l~, c6 phan, c6 dong .4
Di~u 6. Chung nhan c6 phieu 5
Di~u 7. Chung chichirng khoan khac 6
Di~u 8. Chuyen nhuong e6 phan 6
Di~u 9. Thu h6i c6 phan 7
Chirong V. CO cAu TO CHUC, QUA.N LY vA KIEM soAT 7
Di~u 10. Co cau t6chirc quan ly 7
Chirong VI. CO DONG vA. D~I HOI DONG CO DONG 8
Di~u 11. Quyen cua e6 dong 8
Di~u 12. Nghia vu cua e6 dong 9
Di~u 13. Dai hQi dong e6 dong 10
Di~u 14.Quyen va nhiern vu cua Dai hQid6ng c6 dong 11
Di~u 15. Cac d~i di~n duQ'cuy quy~n 13
Di~u 16. Thay d6i cae quy~n 14
Di~u 17. Trieu t~p Dai hoi d6ng e6 dong, chuang trinh h9P va thong bao h9P
Dai hoi dong e6 dong 14
Di~u 18. Cac dieu kien ti~n hanh h9P Dai hoi d6ng e6 dong 16
Di~u 19. ThS thirc ti~n hanh h9P va bieu quyet tai Dai hQi d6ng e6 dong 16
Di~u 20. Hinh thirc thong qua nghi quyet cua Dai hoi d6ng e6 dong 19
Di~u 21. Th~rn quyen va thS thirc l~y y ki~n e6 dong bang van ban dS thong qua
hi !..t' rx..: h"· d:l. " d" 20ng !quye eua LI~l 91 ong co ong .
Di~u 22. Bien ban h9P Dai hQi d6ng e6 dong 22
Di~u 23. Yeu e~u huy bo nghi quyet cua Dai hoi dong e6 dong 23
Chirong VII. HOI DONG QUAN TRI 23
DiSu 24. Thanh phan va nhiem ky cua thanh vien HQi d6ng Quan tri 23
DiSu 25. Quyen han va nghia vu eua H9i d6ng Qmin tri 25
Di~u 26. Chu tieh HQi d6ng Qmintri 28
DiSu 27. Cae eUQeh9P eua HQi d6ng Qwintrio 28
ChlfO'ng VIII. GIAM DOC, CAN BO QUAN LY KHAc vA THU KY A
CONGTY 31
Di~u 29. Can bQquim ly 32
Di~u 30. B6 nhi~rn, rni~n nhi~m, nhi~rn V\lva quy~n h~n eua Giarn d6e 32
Di~u 31. Thu ky Cong ty 33 ;:: ,
ChuO'ng IX. BAN KIEM SOAT 34
Di~u 32. Ban kiSrn soat 34
DiSu 33. QuySn, nghTaV\lva tnieh nhi~rn eua Ban kiSrn soat 35
DiSu 34. Mien nhi~rn, bili nhi~rn KiSm soat vien 38
D·:l. 35 T:l. 1 ' :l. 1 . kh' 'K·" ,."leu . len uang va quyen <;Y1 ae eua lern soat Vien 38
ChuO'ng X. NHI~M Vl) CVA THANH VIEN HOI DONG QUAN TRI,
THANH VIEN BAN KIEM SOAT, GIAM DOC vA CAN BO QUAN LY
f)i~u 36. Trach nhiem c~n trong cua Thanh vien HQi dong Quan tri, Thanh vien
B k ·;:. it G" dJ.. , , b ~ ? l' 39an rem soa, lam oc va can9 quan y .
f)i~u 37. Trach nhiem trung thirc va tranh cac xung dQtv~ quyen loi 39
f) '~ 38 T' h nhie ~th'~th" boi th ' 40leu . rae rem ve ie :;11va 01 irong .
f)i~u 39. Thu lao, ti~n luang va loi ich khac cua thanh vien HQi d6ng quan tri,
Giam d6c 41
Di~u 40. Cong khai cac loi ich lien quan 41
Di~u 41. Trach nhiem cua nguoi quan ly Cong ty 42
f)iSu 42. Quyen khoi kien d6i voi thanh vien HDQT, Giam d6c 43
DiSu 43. H9P d6ng, giao dich phai duoc Dai hoi d6ng c6 dong hoac HQi dong
Quan tri chap thuan 43
Chtrong XI. QUYEN DIED TRA SOsxca, HO SO 44
f)i~u 44. Quyen di~u tra s6 sach va h6 sa 44
ChuO'ng XII. TO CHUC CHiNH TRJ, TO CHUC CHiNH TRJxA HQI .
f)iSu 45. T6 chilc chinh tr!, t6 chilc chinh tri xa hQi .45
f)i~u 45. T6 chLrcchinh tT!,t6 chilc chinh tr! xa hQi .45
ChuO'ng XIII. PHAN PHOI LQI NHU~N 45
f)i~u 46. Phan ph6i lqi nhu:jin 45
ChuO'ng XIV. TAl KHoAN NGAN HANG, QUY Dlj TRU, NAM TAl
CHiNH vA H:¢ THONG KE ToAN 46
f)i~u 47. Tai khoan ngan hang 46
Di~u 48. Trich l:jipcac quy 46
Di~u 49. Nam tai chinh 47
Di~u 50. H~ th6ng k~ toan 47
ChuO'ng XV. BAo cAo THUONG NIEN, TRAcH NHI:¢M CONG BO
THONG TIN, THONG BAo RA CONG CHUNG 47
Di~u 51. Bao cao thuang nien 47
tnen It to entre va110(11drug
DIEULjJ:
TO CHUC vA HOAT DONG. . CONG TY CO PHAN IN TONG H<}PBINH DUONG
DiSu I~ nay, diroc I~p thea Luat Doanh nghiep s668/2014/QH13 ngay 26111/2014, Iii ea sa phap Iy eho hoat dong cua Cong ty c6 phan In T6ng hop
Binh Duong (sau day goi t~t la "INBID"). DiSu I~ va cac nghi quy~t cua Dai hQi
dang c6 dong, HQi dang Quan tri, cac quy dinh cua Cong ty da duoc thong qua
mot each hop I~, phil hop voi luat phap eo lien quan va DiSu I~ nay se la nhirng
quy t~c, quy dinh rang buoc dS ti~n hanh hoat dong kinh doanh cua Cong ty.
Chuong I. DlNH NGHIA cAc Tir NGfr TRONG Dmu L¥
Di~u 1.Ghii thich til' ngu'
1. Trong DiSu I~ nay, nhfrngtir ngu diroi Gay se duoc hiSu nhir sau:
a. "Luiit doanh nghi¢p"la Luat doanh nghiep s668/2014/QH13 dtroc Quoc hQithong qua ngay 26 thang 11 nam 2014;
b. "Congty", "INBID" la Cong ty C6 phan In T6ng hop Binh Duang.
c. "vandiJu /¢" la t6ng s6 v6n do t~t ca cac c6 dong dong gop ho~c cam k~t gop trong mQt thai h,~mnh~t dinh va dugc ghi van diSu 1~cua cong ty c6 ph~n.
d. "cJph/Ill" la v6n diSu ]~ dugc ehia thanh nhiSu ph~n b~ng nhau.
d. "cJ phim phJ thong" la mQt dan vi Clla v6n diSu I~, co m~nh gia la 10.000 dang (muai ngan dang Vi~t Nam) va cho phep nguai n~m giu co cac quySn thea quy dinh t~i DiSu 11 clla DiSu 1~nay.
e. "cJphiiu" la chUng chi do Cong ty phat hanh ho~c but toan ghi s6 xac nh~n qUYSnsa huu mQt ho~c mQt s6 c6 ph~n clla Cong ty.
g. "cJ dong" la ca nhan, t6 ChtTCsa hfru it nh~t mQt c6 ph~n clla Cong ty.
h. "cJ tire" la khoan Igi nhu~n rang dugc tra eho m6i c6 ph~n b5ng tiSn m~t, chuySn khoan ho~c biing tai san khac ttTnguanIgi nhu~n con l~i cua Cong ty sau khi da th\Tchi~n nghTaV\l vS tai chinh ..
i. "Ngay thanh I~p"la ngay Cong ty Gugc c~p gi~y chung nh~n dangky doanh nghi~p l~n d~u.
uieu If to cuuc va IIO(ltaong
j. "Cdc phiin xuiing true thui)e" la dan vi san xu~t phu thuoc cua Cong ty va narn trong co c~u t6 clurc cua Cong ty.
1. "Canbi) qmin Ij" la Giam d6c, Pho Giam d6c, K€ toan tnrong Cong ty va
cac vi tri quan ly khac trong Cong tydiroc HQi d6ng Quan tri phe chuan;
m. "Nguoi co lienquan" la t6 chirc hoac ca nhandiroc quy dinh tai khoan 17 Di~u 4 cua Luat doanh nghiep;
2. Trong Di~u 1~nay, cac tham chieu toi mot hoac mot s6 quy dinh hoac van ban khac se bao g6fficanhirng sira d6i, b6 sung thay th€ chung.
3. Cac tieu d~ (chuang, dieu cua Di~u 1~nay) duoc sir dung nham thuan ti~n cho viec hiSu nQi dung va khong anh huang t6i nQidung cua Di~u 1~nay.
4. Cac tir ho~c thu~t ngu dft duQ'cdinh nghla trong Lu~t Doanh nghi~p (n€u khong mau thu~n v6i chu thS ho~c ngu d.nh) se co nghla tuang tv trong Di~u1~ nay.
Chuo'ng II. TEN, HINH THUC, TRl) sa,CHI NHANH, VAN PHONG D~I DI~N
vA THeH H~N HO~ T DONG
Di~u 2. Ten, hinh thu·c, trl} .SO', chi nhanh, van phong d~i di~n va thiri h~n ho~t dQng clla Cong ty
1. Ten Cong ty:
- Ten ti€ng Vi~t:CONG TY CO PHAN IN TONG H<}PBINH DUONG
- "Ten ti€ng Anh: BINH DUONG GENERAL PRINTING JOINT STOCK COMPANY
- Ten giao dich: CONG TY CO pRAN IN TONG HOP BINH DUONG
- Ten vi€t t~t: INBID
2. Cong ty la cong ty c6 ph~n co tu cach phap nhan phu hQ'Pv6i phap lu~t
hi~n hanh cua Vi~t Nam.
3. Tf\l So' dang ky cua Cong ty la:
Dia chi: S6 01 duo-ng Huynh Van Ngh~, phuang Phil LQ'i, thanh
ph6 Thu D~u MQt, tinh Binh Duong.
Fax:
Website:
4. Dai dien thea phap luat cua INBID la hai (02) nguoi.
- Chu tich HDQT Cong ty: Dai dien eho doanh nghiep thirc hien cac quyen
va nghia vu phat sinh tir giao dich cua doanh nghiep thuoc thcimquyen quyet dinh
cua HQi d6ng quan tri, dai dien eho doanh nghiep voitir each nguyen don, bi don,
ngiroi eo quyen loi, nghia V\1lien quan truce Trong tai, Toa an va cac quyen va
nghia V\1khac thuoc thcim quyen cua HQid6ng quan trj C6ng ty.
- Giam d6e Cong ty: Dai dien eho doanh nghiep thirc hien cac quyen va
snghlaV\1phat sinhtir giao dich cua doanh nghiep cua Giam d6e cong ty, dai dien
-- vcho doanh nghiep voi tu each nguyen dan, bi dan, ngiroi co quyen loi, nghia V\1
lien quan tnroc Trong tai, Toa an va cae quy~n va nghTa V\l khae thuQe thcim quy~n eua Giam d6e Cong ty.
5. Cong ty eo thS thanh l~p chi nhanhva van phong d~i di~n t~i dia ban kinh doanh dS th\Tehi~n cae m\1e tieu ho~t dQngella Cong ty phil hqp vai nghi quYSt eua HQi d6ng QUlintri va trong ph~m vi lu~t phap eho phep.
6. Till khi eh~m dlrt ho~t dQng truae thai h~n thea Di~u 55 eua Di~u l~ nay, - thai h~n ho~t dQng ella Cong ty se b~t d~utu ngay thanh l~p va la vo thai h~n.
Chu'o'ng III. NGANH NGHE VA Ml)C TIED HO~T DONGeVA CONG TY
Di~u 3. Ngimh ngh~va M1}Ctieu h01.ltd{}ngcua Cong ty
1. Nganh ngh~ kinh doanh ella Cong ty la:
- In ~n;
- Ban buon ehuyen doanh khae chua duqe phan van dau.
Chi tiit: Mua bimvgt tu nghanh in.
2. M\1etieu ho~t dQl1g:
- Kinh doanh co Iai, bao toan va phM triSn v6n ella cae e6 dong da d~u tu van
Cong ty, ho311thanh cae nhi~m V\lda duqe D~i hQi d6ng e6 dong thong qua;
- T6i da hoa hi~u qua ho~t dQng ehungella toan C6ng ty va cae Phan xUCmg san xu~t tr\Ie thuQe;
3. Cong ty co thS tiSn hal1h b~t ky hinh thtre kinh doanh na~ khae rna phap
3
tneu If to elute vaIIO(lt aoug
ludt khong cam va HQid6ng quan tri xet th~y coloi nhat cho Cong ty.
Di~u 4. Ph~1l1vi kinh doanh va hoat dQng
1. Cong ty duoc phep lap kS hoach va tiSn hanh t~t ca cac hoat dQng kinh
doanh thea quy dinh cua Di~u l~ nay philhop voi quy dinh cua phap lu~t hien
hanh va thuc hien cac bien phap thich hop dS dat duoc cac muc tieu cua Cong ty.
2. Cong ty co thS tiSn hanh hoat dong kinh doanh trong cac linhV\fC khac
duoc phap lu~t cho phep va duoc Dai hQi d6ng c6 dongthongqua.
Clluong IV. VON DIEU L¢, COpHAN, CODONG
Di~u 5.VBn di~u l~,c6 phfin, c6 uong
1. V6n di~u l~ cua Cong ty Ia von duoc ghi tren Giay chung nh~n dang ky doanh nghi~p do S6 KS hoc;tch& D~u tu tinh Binh Duong e~p.
Vim di~u l~ eua Cong ty duqc dong gop b~ng d6ng Vi~t Nam, b~ng ngoc;tit~ ho~e b~ng-hi~ri v~t va duqc quy d6i, hc;tehtoan thea mQt don vi th6ng nh~t la d6ng Vi~t Nam. Tc;tithai diSm dang ky doanh nghi~p, v6n di~u l~ eua Cong ty la: 90.000.000.0000 d6ng (b~ng ehfr: Chin muoi ty d6ng).
T6ng s6 v6n di~u l~ eua Cong ty duqe ehia thanh: 9.000.000 c6 ph~n (Chin tri~u e6'ph~) v6i m~nh gia la 10.000 d6ng/e6 ph~n (muai nghin d6ng/e6 ph~n).
2. Cong ty co thS thay d6i v6rt di~u l~ khi duqc Dc;tihQi d6ng e6 dong thong
qua va phil hqp v6i cac quy dinh cua phap lu~t.
V6n di~ul~ duqcSlr dVng eho cae m\lc dieh sau:
- D~u tu xay dvng cO'ban, muaS~l1l tai san c6 djnh, may moc trang thiSt bi
dS duy tri va mo' rQngquy mo hoc;ttdQng cua Cong ty;
- Kinh doanh thea nganh ngh~ kinh doanh cua Cong ty;
- fl~u tu tai ehinh, gop v6n lien doanh, lien kSt v6i cac dan vi kinh tS.
- Cae m\lc dichSlr d\lng v6n khac do flc;tihQid6ng c6 dong quySt dinh.
3. Cae e6 ph~n cua Cong ty vao ngay thong qua Di~u l~ nay la e6 ph~n ph6 thong. Cae quy~n va nghIaV~l c6 dong k~anthea e6 ph~n duqc quy dinh tc;tiDi~u
11, fli~u 12 fli~u l~ nay.
4. Cong ty co thS'phat hanh cae loc;tic6 ph~n khae sau khi coS\I eh~p thu~n
eua D?i hQi d6ng c6 dong va phil hqp v6i cae quy dinh cua phap lu~t.
5. C6 ph~n ph6 thong phai duqc uu tien chao ban cho cac c6 dong hi~n hfru
4
tueu Ir to cturc vii110(11aong
thea ty 1~tuong irng voi ty 1~sahfru c6 phan ph6 thong cua ho trong Cong ty, tnr tnrong hop Dai hQi d6ng c6 dong quy dinh khac, Cong ty phai thong bao viec chao ban c6 phan, trong thong bao phai neu r6 s6 c6 phen duoc chao ban va thai han dang ky mua phil hQ'P(t6i thieu rmroi lam (15) ngay lam viec) d~ c6 dong co thS dangky mua. S6 c6 phan c6 dong khong dang ky mua h~t se do HQi dong QUlintri cua Cong ty quyet dinh. HQi d6ng Quan tri co th~ phan phoi s6 c6 phan do cho cac d6i tuong thea cac diSu kien va each tlnrc rna HQi d6ng Quan tri thc1y la phil hop, nhimg khong diroc ban s6 c6.phfin do thea cac diSu kien thuan loi han so voi nhiing diSu ki~n da chao ban cho cac c6 dong hi~n hGu, tru truang hqp D';li hQi d6ng c6 dong chc1pthu?n khac ho?c trong truang hqp c6 phAn duQ'c ban quaSaGiao dich Ch(mg khoan thea phuang th(rc dc1ugia.
····6.Cong ty c6 thS mua c6 phfin do chinh cong ty da ph:it hanh thea nhfrng cach thuc duQ'cquy dinh trong DiSu l~ nay va phap lu?t hi~n hanh. C6 phfin do Cong ty mua l';lila c6 phiSu quy va H9i d6ng Quan tri c6 thS chao ban thea nhiing
_ C~cll thuc phil hQ'pvai quy dinh cua DiSu l~ nay, Lu?t Ch(rng khoan va van ban _ huang d~n lien quan.
7. Cong ty c6 thS ph:it hanh cac 10';lich(rng khoan khac khi duQ'c D';li hQi d6ng c6 dong thong qua va phil hqp vai quy dinh cua phap lu?t vS chung khoan va thi tnrang chung khoan.
~ 069· --.....!_ GTY )HAN iG H~
DUdN Di~u 6.Chu'ngnh~ncB phi&u
1. C6 dong cua Cong ty duQ'c cc1pchung nh?n c6 phiSu tuang Ung vai s6 c6 ph finva 10';lic6 phAnsahuu.
2. ChUng nh?n c6 phi~u ph~tic6 dc1ucua Cong ty va chu ky cua d';lidi~n thea phap lu?t cua Cong ty thea cac quy dinh t';liLu?t doanh nghi~p. ChUng nh?n c6 phiSu phai ghi r6 s6 lUQ'llgva 10';lic6 phiSu ma c6 dong n~m giu, h<;>va ten nguai n~m giu va cac thong tin khac thea quy dinh cua Lu?t doanh nghi~p. M6i chUng chi c6 phiSll ghi danh chi d';lidi~n cho mQt 10';lic6 phfin. _
3. Trong thai h';ln ba muai(30) ngay k~ tu ngay nQp dfiy du h6sa dS nghi chuySn quYSnsahGu c6 phAnthea quy dinh cua Cong ty ho?c trong thai h';lnhai (02) thang kS tu ngay thanh toan dAy du tiSn mua c6 phAn thea nhu quy dinh t';li phuang an ph:it hanh c6 phi~u cua Cong ty, nguaisa huu s6 c6 phAn duQ'c cc1p chung nh?n c6 phiSu. Nguaisa him c6 phftn khong phai tn\ cho Cong ty chi phi in chUng nh?n c6 phiSu ho~c bAtki mQt kh03n phi gi.
4. Truang hQ'pchi chuySn nhuQ'ng mQt s6 c6 phfrn ghi danh trong mQt chUng nh?n c6 phiSu ghi danh, chUng nh?n cli se bi hl'lYbo va ch(mg nh?n mai ghi nh?n s6 c6 phAncon l';lise duQ'ccc1pmi~n phi.
5. Truang hqp chUng nh?n c6 phiSll bj hong ho?c bi t5y xoa ho?c bi danh
5
meu Ii} to CIlU'c va /lO{lt aong
mat, m~t c~p hoac bi tieu huy, nguoisa hfru c6 phieu do-co [email protected] cftu duoc c~p chirng nhan c6 phieu moi voi di~u kien phai dira ra bang chirng v~ viecsahfru c6 phan va thanh toan moi chi phi lien quan cho Cong ty.
. 6. Nguoi sa hiru clnrng nhan c6 phieu vo danh phai tv chiu trach nhiem v~ viec bao quan clnrng nhan va cong ty se khong chiu trach nhiem trong cac tnrong hop chung nhan nay bi m~t c~p hoac bi sir dung voi muc dich lira dao,
7. Cong ty co [email protected] hanh c6 phftn ghi danh khong thea hinh thirc chirng chi. HQi dong Quan tri co thS ban hanh van ban quy dinh cho phep cac c6 phftn ghi danh (theo hinh thuc ch(mg chi ho~c khong chung chi) duQ'[email protected]'ng ma khong b~t bUQcphai co van ban [email protected]'ng. HQi d6ng Quan td co [email protected] hfmh cac quy dinh v~ chung chi va [email protected] c6 phftn thea cac quy dinh Clla Lu?t doanh nghi~p, phap lu~t v~ chung khoan, thj truaLlg chung khoan va f)i~u l~ nay. ,
Di~u 7. Chu'ng chi chu'ng khmin Iduic
Chung chi trai phi~u ho~c cac chung chi chung khoan khac cua Cong ty (tru cac thu chao ban, cac chung chi t~m thai va cac tai li~u tuong tv), se duQ'cphat hanh co d~u va chii' ky m~u Clla d~i di~n thea phap lu?t CllaCong ty, tru truang hgp ma cac di~u Idl0an va di~u ki~ll phat hanh quy dinh khac. ' .
Di~u 8. Chuy~n nhu'Q'ng c8 phAn
1. T~t ca cac c6 phftn d~u co [email protected]'ct17do [email protected]'ng tm khi f)i~u l~ nay va phap lu?t co quy dinh Idlac. C6 phi~u niem y~t1dang ky giao dich trenSa giao dich chung khofm se duQ'[email protected]'ng thea cac quy dinh cua phap lu?t v~ chung lilloan va thi truang chung Idl0an.
2. Tru khi HQi d6ng QuaLltri co quy dinh lillac (phil hQ'pvo-i quy dinh Clla Lu?t doanh nghi~p), t~t ca cac [email protected]'ngc6 phftn d~u co [email protected]~n thong qua [email protected]'ug duQ'cth\fc hi~n b~ng van bim. Gi~yta [email protected] phai duQ'c ben [email protected] nhuQ'ng va ben nh?n [email protected] ho~c d~i di~n duQ'c lly q~y~n Cllah<;>kY. Ben [email protected]'ng v~n la ngualsa hfru c6 phftn co lien quan cho dSn ldli ten cua nguai nh?n c[email protected]'ng duQ'cdang ky vao s6 dangkY c6 dong. Truang hQ'pchi [email protected]'ng mQt s6 c6 phftn trong c6 phi~u co ghi ten thi c6 phi~u Cllbi huy b6 va Cong ty phat hanh c6 phi~u mai ghi nh?n s6 c6 phftn
da [email protected]'ng va s6 c6 phftn can l~i.
3. C6 phftn chua duQ'c thanh toan dfty dll khong du~c [email protected],nhu?ng va huang cac quy~nlQ'i lien quan nhu quy~n nh?n c6 tuc, quy~n nh?n C? phi~u pha~ hanh [email protected] v6n c6 phftn ttr ngu6n v6n chusa hfru, quyen mua co phieu mal
chao ban va cac quy~n IQ'iIdlaCthea quy dinh Cllaphap lu?t.
6
J:)U!II I¢ to cturc vii IlOfJt aong
D·A 9 Th hA• A hAleu. u OJ co p an
1. Tnrong hop c6 dong khong thanh toan d§y du va dung han s6 tiSn phai tra mua c6 phan, HQi d6ng Quan tri thong bao va co quyen yeu c§u c6 dong do thanh toan s6 tiSn con lai cling voi H'iisu~t tren khoan tiSn do va nhfmg chi phi phat sinh do viec khong thanh toan d~y du gay ra cho Cong ty thea quy djnh.
2. Thong bao thanh toan neu tren phai ghi r5 thai han thanh toan moi (t6i thieu leibay ngay kStir ngay gui thong bao), dia diSm thanh toan va thong bao phai ghi r5 tnrong hop khong thanh toan theo dung yeu cau, s6 c6 phan chua thanh toan hSt se bi thu h6i.
3. Truonghop cac yeu c~u trong thong bao neu tren khong duqc thl,Tchi~n, tnrac khi thanh toan d~y du t~t ca cac khoan phai nQP, cac khoan Uiiva cac chi
- philien quan, HQi d6ng Quan tri c6 qUYSn'thu h6i s6 c6 ph§n d6. HQi d6ng Quan
tri c6 thS ch~p nh~n vi~c giao nQP ca.c c6 ph§n bi thu h6i thea quy dinh t~i cac Khoan 4, 5 va 6 DiSu nay va trong cac tru'ang hqp khac duqc quy dinh t~i DiSu l~
4. C6 ph~n bi thu h6i se tr6 thanh tai san cua Cong ty dugc coi la c6 ph§n dugc quySn chao ban. HQi d6ng Quan tri c6 thS trl,TctiSp ho~c uy qUYSnban, tai phan ph6i ho~c giai quySt cho nguai d5 s6 huu c6 ph~n bi thu h6i ho~c cac d6i tuqng khac thea nhfrng diSu ki~n va cach thlrc rna HQi d6ng Quan tri th~y la phil hqp.
5. C6 dong nAm giu c6 ph§n bi thu h6i se phai tu b6 tu cach c6 dong d6i vai nhfrng c6 ph§n d6, nhlmg v~n phai thanh toan t~t ca cac khoan tiSn c6 lien quan dSn s6 c6 ph§n d6 cQng vai tiSn l5i tfnh thea ky Iwn12 thang oll'Q'ccong b6 b6i Ngan hang TMCP D§u tll' va PhM triSn Vi~t Nam - Chi nhanh Binh DuO'ng t~i thai diSm thu h6i thea quySt dinh cua HQi'd6ng Quan tri kS tu ngay thu h6i cho dSn ngay thvc hi~n thanh toano HQi d6ng quan tri c6 toan qUYSnquySt dinh vi~c cuang chS thanh toan toan bQ gia tri c6 ph§n van thai oiSm thu li6i ho~c c6 thS miSn giam thanh toan mQt ph§n ho~c toan bQs6 tiSn d6. P
6. Thong bao thu h6i se duqc glri dSn nguai nAm giu c6 ph§n bi thu h6i truac thai diSm thu h6i. Vi~c thu h6i v~n c6 hi~u l~rckS ca trong trucmg hqp c6 sai s6t ho~c b~t c~n trong vi~c gui thong bao.
ChU'O'DgV. CO cAu TO CmJC, QUA.N LYVA KIEM SOAT
Di~u 10. CO' cfiu ta chu-c qUaD Iy CO'c~u t6 chuc quan ly cua Cong ty bao g6m:
J /~ .
a. Dai hQid6ng c6 dong;
b. HQi d6ng Quan tr];
c. Ban kiem scat;
d. Giam doc,
Cit uong VI. CO DONG vA D~ H(>IDONG CO DONG
Di~u 11. Quy~n ella eB dong
1. C6 dong la nguoi chusahfru c6 phan do Cong ty phat hanh, co cac quyen va nghia vu tuong irng thea s6 c6 phan va loai c6 phan rna hosa huu. C6 dong chi chiu trach nhiern vS no va cac nghia vu tai san khac cua Cong ty trong pham vi s6 von da gop vao Cong ty.
2. Nguoi nam gitr c6 phan ph6 thong co cac quyen sau:
a. Tham du va phat bieu trong cac Dai hoi d6ng c6 dong va thuc hien quyen bieu quyet true tiep hoac thong qua dai dien duoc uy quyen hoac thuc hien bi~u quyet tir xa'(thong qua hQp trgc [email protected],b6 [email protected]~n tu ho~c hinh thuc di~n tu khac ho~c gui [email protected]~u [email protected]@ncUQchQPthong qua gui thu, fax, thu dien tu);
b. Nh~ c6 tu'Cv6i m(rc thea [email protected] cua D~i hQid6ng c6 dong;
c. Tg do chuy~n nhu<),ngc6 ph~n da dugc thanh toan d~y du thea quy dinh cua DiSu l~ nay va phap lu~t hi~n hanh;
d. Dugc uu tien mua c6 [email protected] chao ban tuong ung v6i ty l~ c6 ph~n ph6 thong ma hQsahuu;
. d. Xem xet, tra c(ru va trich l\lC cac thong tin trong danh sach c6 dong co quySn bi~u [email protected] yeu cfru sua d6i cac thong tin khong chinh xac;
e. [email protected]~n thong tin vS danh sach c6 dong co quySn dg hQP D~i hQi d6ng
c6 dong;
g. Xem xet, tra CLru,trich l\lc ho~c sao ch\lp DiSu l~ cua Cong ty, s6 bien ban hQp D~i hQid6ng c6 dong va cac nghi [email protected] D~i hQi d6ng c6 dong;
h. Truang hgp Cong ty giai th~ ho~c pha san, dugc nh~n mQt ph~n tai san con l(;lituong (rng v6i s6 c6 phfrn gop v6n vao Cong ty sau khi Cong ty da thanh toan eho chu ng va cac c6 dong n~m giu c6 ph~n khac thea quy dinh cua phap
lu~t;
i. Yeu cfru Cong ty mua l~i c6 phfrn cua hQtrong cac truang h<),pquy dinh t~i
khoan 1 DiSu 129 cua Lu~t Doanh nghi~p;
8
uie« If! to entre va /10(11 ll?Jng
j. Cac quyen khac thea quy dinh cua DiSu l~ nay va phap luat.
3. C6 dong hoac nhorn c6 dong sa hfru tLT5% tong s6 c6 phan ph6 thong tro len trong thai han lien tuc it nhAttir 06 (sau) thang tro len co cac quyen sau:
a. DS cir cac irng cir vien Hoi d6ng Quan tri va Ban kiem soat thea quy dinh tuong ling tai DiSu 24 va DiSu 32 DiSu l~ nay;
b. Xem xet va trich luc s6 bien ban va cac nghi quyet cua Hoi d6ng Quan tri, bao cao tai chinh giira nam va h~ng nam thea rnfiu cua h~ thong k~ toan Viet Narn va cac bao cao cua Ban kiSrn soat; ,
c. Yeu c§u trieu t~p h9P Dai h(>id6ng c6 dong trong cac tnrong hop sau:
" - H(>idang Quan tri vi plwm nghiem tn;mg qUYSnCllac6 dong, nghTaV\l clla nguai quan Iy ho~c ra quy~t dinh vuqt qua th~m quYSnduqc giao;
~ 'r - Nhi~m ky CllaH(_)id6ng Qmln tri da vuqt qua sau thang rna H(>id6ng quan tri chua duqc b§u thay th~;
- Cac truang hqp lchac thea quy dinh t~i cac diSrn a,b,c Khoan 3 DiSu 13 clla DiSu l~ nay. Yeu c§u tri~u t~p h9P D~i h(_)id6ng c6 dong phai duqc l~p b~ng van ban va phai co h9, ten, dia chi thuang trll, s6 Thedin cuac cong dan, ChUng rninh nhan dan, H(_)chi~u ho~c ch(mg th\fc ca nhan hqp phap khac d6i vai c6
dong la ca nhan; ten, rna s6 doanh nghi~p ho~c s6 quy~t djnh thanh l~p, dia chi }' tf\} sa chinh d6i vai c6 dong la t6 chuc; s6 c6 ph§n va thai diSm dang ky c6 ph§nQ,~\
clla tung c6 dong, t6ng s6 c6 ph§n clla ca nhom c6 dong vatY l~ sa hfru trong ~ t6ng s6 c6 ph§n clla Cong ty, can cu vaIy do yeu c§u tri~u t~p h9P D?i h(_)id6ng c6 dong. Kern thea yeu c§u tri~u t~p h9P phai co cac tai li~u, chung ClTvS cac vi ph~rn clla H(_)id6ng Quan trL mlTcd(>vi p1wm ho~c vS quy~t djnh vuqt qua th§m, quyen;
d. KiSm tra va nh~n ban sao ho~c bim trich dfin danh sach cac c6 dong co quYSntham d\Tva biSu quy~t t~i cu(>ch9P f)~i h(>id6ng c6 dong; ..,'
e. Yeu c§u Ban kiSrn soM kiSrn tra tUng vAn dS C\lthS lien quan d~n quan ly, diSu hanh ho?t d(>ngClla Cong ty khi xet th§.y c§n thi~t. Yeu c§u phai thS hi~n b~ng van ban; phai co h9, ten, dia chi thuang tru, s6 The can cuac cong dan, gi§.y chung rninh nhan dan, H(>chi~u ho~c chung th\fc ca nhan hqp phap khac d6i vai c6 dong la ca nhan; ten, rna s6 doanh nghi~p ho~c s6 quy~t dinh thanh I~p, dia chi tf\} sa chinh d6i vai c6 dong la t6 chuc; s6 c6 ph§n va thai diSm dang ky c6 ph§n clla tUng c6 dong, t6ng s6 c6 ph§n clla ca nhom c6 dong va ty l~ sa hfru trong t6ng s6 c6 ph§n clla Cong ty; veindS c§n kiSm tra, rn\lc dich kiSrn tra;
f. Cac quYSnkhac duqc quy dinh t?i DiSu l~ nay va Lu~t Doanh nghi~p.
Di~u 12. Nghia V\l ella eB dong
9
C6 dong ph6 thong co cac nghiaVlJ sau:
1. Tuan thu Di~u 1~Cong ty va cac quy che cua Cong ty; ehftp hanh quyet dinh cua Dai hoi dong e6 dong, HQi dong Quan trio
2. Tham gia cac cuoc hQP Dai hoi dong e6 dong va thuc hien quyen biSu quyet true ti~p hoac thong qua dai dien duoc uy quyen hoac thuc hien bo phieutir xa. C6 dong co thS uy quyen eho thanh vien HQi dong Quan tri lam dai dien eho minh tai Dai hQidong e6 dong.
3. Thanh toan ti~n mua e6 phan da dangky mua thea quy dinh.
4. Cung e~p dja chi chinh xac khi dang ky mua e6 phan,
5. Hoan thanh cac nghia vu khac thea quy dinh cua phap lu~t hien hanh,
6. Chiu trach nhiem ca nhan khi nhan danh Cong ty du6i mQi hinh thue dS thge hi~n 111Qttrong cae h8.nhvi sau day:
a. Vi ph~m phap lu~t;
b. TiSn hanh kinh doanh va dle giao dieh khae dS tu lQ'iho~e phl,levl,llQ'iich eua t6 ehue, ea nhan khae;
e. Thanh toan cae khoim nQ'chua dSn h~n tru6e nguy co tai ehinh co thS xay ra d6i v6i Cong ty.
J)i~u 13.J)~i hQi dang c& dong
1. D~i hQi d6ng e6 dong g6m t~t ea e6 dong co quy~n biSu quySt, la co quan co th~m quySn quySt dinh eao nh~t eua Cong ty. D~i hQi e6 dong thucmg nien dUQ'et6 ehue m6i nam mQt l~n. D~i hQi d6ng e6 dong phai hQpthucmg nien trong
thai h~n b6n thang, kS tir ngay k~t thue nam tai ehinh.
2. HQi d6ng Quan tri t6 ehue tri~u t~p hQp D~i hQi d6ng e6 dong thuang nien va Iva ehQn dia diSm phil hQ'p. D~i hQi d6ng e6 dong thucmg nien quySt dinh nhfrng v~n d~ thea quy dinh eua phap lu~t va DiSu l~ eua Cong ty, d~e bi~t thong qua cae bao eao tai ehinh hang nam va ngan saeh tai ehinh eho nam tai ehinh tiSp theo. Cae kiSm toan vien dQe l~p dUQ'emai tham dv d~i hQi dS tu v~n eho vi~e
thong qua cae bao eao tai ehinh hang nam.
3. HQi d6ng Quan tri phai tri~u t~p D~i hQi d6ng e6 dong b~t thuang trong
cae truang hQ'psau:
a. HQi d6ng Quan tri xet th~y din thiSt vi lQ'iieh eua Cong ty;
b. Bang can d6i k~ toan hang na111,cae bao eao quy ho~e nua nam ho~e bao eao kiSm toan eua nam tai ehinh phan anh v6n ehu s6 hfru da bi m~t mQt nua
(112) so v6i s6 d~u ky;
10
tneu It to cttuc va noat aong
c. Khi s6 thanh vien ella Hoi d6ng Quan tri, Ban ki~m soat con lai it han s6 thanh vien thea quy djnh cua phap lu~t hoac s6 thanh vien Hoi dong quan tri bi giam qua mot phan ba (1/3) so voi s6 thanh vien quy dinh tai DiSu l~ nay;
d. C6 dong hoac nhom c6 dong quy dinh tai khoan 3 DiSu 11 cua DiSu l~ nay yeu c§u trieu t~p Dai hoi d6ng c6 dong bang mot van ban kiSn nghi. Van ban kien nghi trieu tap phai neu r6 ly do va muc dich cuoc hQP, co chfrkY cua cac c6 dong lien quan (van ban kiSn nghi co thS l~p thanh nhieu ban d~ co du chit ky cua tftt ca cac c6 dong co lien quan);
d. Ban ki~m soat yeu c§u tri~u t~p cu(>chQp nSu Ban kiSm soat co ly do tin tuemg r~ng cac thanh vien H(>i d6ng Quan tri ho~c can b(>quan ly cftp cao vi ph~m nghiem trQng cac nghiaV\l clla hQ thea DiSu 160 Lu~t doanh nghi~p ho~c f.(9i d6ng Quan tri hanh dQng ho~c co y dinh hanh d(>ngngoai ph~m vi quYSnhi;m clla minh;
e. Cac truOng hgp khac thea quy djnh clla ph{lp lu~t.
4. . Tri~u t~p hQPD~i h(>id6ng c6 dong b~t thucmg:
a. H(>id6ng Quan tri phai tri~u t~p hQp D~i h(>id6ng c6 dong trong thai h~n ba muai (30) ngay kS tiI ngays6 thanh vien HQi d6ng Quan tri ho~c KiSm soat vien con l~i quy dinh t~i di~m c khoan 3 DiSu nay ho~c nh~n dugc yeu cftu quy dinh t~i di~m d va di~m d khoan 3 DiSu nay. TruOng hgp H(>i d6ng Qwln tri khong tri~u t~p hQP D~i h(>id6ng c6 dong thea quy dinh thi Chll tich H(>id6ng Quan tri va cac thanh vien H(>id6ng Quan tri phai chiu trach nhi~m truac phap lu~t va phai b6i thuOng thi~t h~i phat sinh cho Cong ty;
<'
c. Truang hgp Ban ki~m soM ld10ng tri~u t~p hQp D~i h(>id6ng c6 dong theo quy dinh t~i di~m b khoan 4 DiSu nay thi trong thai h~n ba muai (30) ngay tiSp theo, c6 dong ho~c nhom c6 dong co yeu c§u quy dinh t~i di~m d khoan 3 DiSu nay co quySn thay thS H(>i d6ng quan tri, Ban kiSm soat tri~u t~p hQp D~i h(>i d6ng c6 dong thea quy dinh t~i lrnoan 6 DiSu 136 Lu~t doanh nghi~p;
d. T~t ca chi phi cho vi~c tri~u t~p va tiSn hanh hQp D~i h(>id6ng c6 dong se dugc Cong ty hoan l~i. Chi phi nay khong bao g6m nhfrng chi phi do c6 dong chi tieu khi tham d\l'D~i h(>id6ng c6 dong, kSca. chi phi anava di l~i.
:Di~u14. Quy~nva nhi~m V\I ci'la :D~ih(>idang c8 dong
1. D~i h(>id6ng c6 dong thuOng nien co quySn thao lu~n, yeu c§u giai trinh,
11
dong gopy kien va thong qua:
a. Bao cao tai ehinh kiem toan hang nam;
b. Bao cao cua HQi d6ng quan tri;
e. Bao cao cua Ban kiSm soat;
d. S6 hrong HQi d6ng Quan tri va Ban KiSm soat;
e. K~ hoach phat triSn ngan han va dai han cua Cong ty.
2. Dai hQi d6ng c6 dong thuong nien va b&tthuong thong qua va quyet dinh v~ cac v&nd~ sau:
a. Thong qua cac bao cao tai chinh hang nam; ,
b. Mire c6 nrc thanh toan hang nam cho m6i loai c6 phan phu hop voi Luat doanh nghiep va cac quyen g5.n li~n voi loai c6 ph§n do.M(fC c6 tire nay khong eao hun mire rna HQi d6ng Quan tri d~ nghi sau khi da tham khaoy ki~n cac e6 dong t'ili I)'ilihQi d6ng c6 dong;
e. S6 luqng thanh vien eua HQi d6ng Quan tri;
d. LVa eh9n cong ty kiSm toan dQc l~p;
d. B~u, pai miSn va thay th~ thanh vien HQi d6ng Quan tri va Ban kiSm soat va phe,ehuAn_vi~e HQi d6ng Quan td b6 nhi~m T6ng Giam d6c di~u hanh eua Cong ty;
e. T6ng s6 ti~l1thu lao eua cac thanh vien HQi d6ng Quan tr1,Ban kiSm soat va Bao eao ti~n thu lao eua HQi d6ng Quan tri, Ban kiSm soM;
. g. B6 sung va sua d6i £)i~u l~ Cong ty;
h. Lo?i e6 ph~n va s6 lu<)'ngc6 ph~n m6i se du<)'cphM hanh eho m6i lo?i c6 ph~n, va vi~e ehuYSnnhuqng c6 ph~n eua thanh vien sang l~p trong vong ba nam
d~u tien kS tu Ngay thanh l~p;
i. Chia, taeh, h<)'pnh~t, sat nh~p ho~c chuySn d6i Cong ty;
k. T6 ehtrc l'ili,giai thS Cong ty va ehi dinh nguai thanhIy;
1. KiSm tra va xu ly cac vi plwm eua HQi d6ng Quan tri 'ho~c Ban kiSm soat
gay thi~t h'ilieho Cong ty va eae e6 dong cua Cong ty;
m. Quy~t dinh d~u tu, giao dich ban tai san eua Cong ty eo gia tri b~ng ho~c 16n hun 35% t6ng gia tri tai san eua Cong ty duqc ghi troIig bao eao tai chinh da
du<),ckiSm toan g~n nh&t;
n. Quy~t dinh mua l'ilitren 10% t6ng s6 c6 ph~n da ban eua m6i lO'ili; - ' .
- o. Cong ty ho~c cac chi nhanh eua C6ng ty kyok~t hqp ,d6ng v6i ?hfrng nguai duqc quy dinh t'iliKhoan 1 I)i~u 162 Lu~t doanh nghi~p v6i gia tri bang ho~c 16n
12
me« If! to entre vaIlOfJl atmg
han 350/0 t6ng gia tri tai san cua Cong ty va cac chi nhanh cua Cong ty diroc ghi trong bao cao tai chinh da duoc kiSm toan g~n nhat;
p. Cac v~n dS khac thea guy dinh cua DiSu l~ nay va cac quy chs khac cua C6ng ty.
3. C6 dong khong diroc tham gia bo phieu trong cac tnrong hop sau day:
a. Cac hop d6ng quy dinh tai di~m m, n,0 khoan 2 DiSu nay khi c6 dong do hoac ngiroi co lien quan toi c6 dong do la 111(>tben cua hop d6ng;
b. Viec mua lai c6 phan cua c6 dong do hoac cua nguoi co lien quan toi c6 dong do tnr tnrong hop viec mua lai c6 phc1nduoc thuc hien thea ty l~sahtfu cua t~t ca cac c6 dong hoac viec mua lai duoc thirc hien thong qua khop l~nh ho?c
~ c,haomua cong khai trenSagiao dich chlrng khofm.
4. T~t ca cac nghi quy~t va cac v~n dS aa duQ'c dua van chuang trinh hQp . phai ctuQ'cdua ra thao Iu?n va bi~u qlly~t t~i D(_1ih(>ic16ngc6 dong.
Di~u 15. Cac d~i di~n dU'Q'ctiy quy~n
1. Cac c6 dong co quySn tham dv D£;lih(>id6ng c6 dong thea lu?t phap co th~ tr\Ic ti~p tham dlJ ho?c uy quySn cho d£;lidi~n cua minh tham dlJ va bi~u quy~t t£;licu(>c hQp D£;lih(>id6ng c6 dong t£;likhoan 2 DiSu 140 Lu?t doanh nghi~p. Truang hQ'pco nhiSu han m(>tnguai d£;lidi~n duQ'ccll thi phai xac dinhC\l th~ s6 c6 phc1nva s6 phi~u bc1ucua m6i nguai O£;lidi~n.
2. Vi~c uy qUYSncho nguai d£;lidi¢n dlJ hQp D£;lih(>id6ng c6 dong phiti l?p thanh van ban thea m§udla Cong ty va phai co chaoky thea quy dinh sau day:
a. Truang hqp c6 dong ca nhan la nguai tlYquySn thi phai co chu ky cua c6 dong d6 va nguai duQ'ctlYquySn dlJ hQp;
b. Truang hqp nguai d£;lidi~n thea tlYquYSncua c6 dong la t6 chuc Ia nguai uy quYSn thi phiti co chu ky cua nguai d£;lidi~n thea uy quySn, nguai d£;lidi~n theo phap lu?t cua c6 dong va nguai duQ'ctlYquySn dVhQp;
C.Trong truOng hqp khac thi phai co ChCfky cua nguai d£;lidi~n thea phap lu?t cua c6 dong va nguai duQ'cuy quySn dl;fhQp.
Nguai duQ'cuy qUYSnd\I hQp D£;lih(>id6ng c6 dong phai n(>pvan ban uy qUYSntru6c khi van phong hQp.
3. TruOng hqp Iu?t su thay m~t chonguai tlY quYSn ky gi~y chi dinh d£;li di~n, vi~c chi dinh d£;lidi~n trong truang hqp nay chi duQ'ccoi Ia co hi~u l\Ic n~u gi§.y chi dinh d£;lidi~n do duQ'cxu§.t trinh cling v6i thu uy quySn cho lu?t su ho?c ban sao hqp l~ cua thu uy quySn do (n~u tnr6c d6 chua dang kyv6i Cong ty).
4. Tru tnrang hqp quy ainh t£;likhoc:m3 DiSu nay, phi~u bi~u quy~t cua
13
uieu l¢ to ctucc va noot aoug .' ..
nguoi duoc uy quyen du h9P trong pham vi duoc uy quySn'v~n co hieu hrc khi co mot trong cac tnrong hop sau day:
a. Nguoi uy quyen da chet, bi han chS nang hrc hanh vi dan su hoac bi m~t nang lire hanh vi dan su;
b. Nguoi uy quyen da huy bo viec chi dinh uy quyen; .
c. Nguoi uy quyen da huy bo thAm quyen cua nguoi thirc hien viec uy quyen. '
DiSu khoan nay se khong ap dung trong tnrong hop Cong ty nhan duoc thong bao vS mot trong cac su kien trentruce gio khai mac cuoc h9P Dai hQi d6ng c6 dong hoactruce khi cuoc h9P duoc trieu t~p lai.
Di~u 16. Thay d&i cac qlly~n
1. Vi~c thay d6i ho~c huy b6 cac quy6n d~c bi~t g~n liSn v6i mQt lOC;lic6 ph~n uu dai co hi~u ll,fckhi duqc c6 dong n~m gifl' it nh~t 65% c6 ph~n ph6 thong tham dl,fh9P thong qua d6ng thai duQ'cc6 dong n~m gifr it nh~t 65% quySn bi~u quySt cua 10C;lic6 ph~n uu dai noi tren bi~u quySt thong qua. .
2. Vi~c t6 chuc mQt cUQch9P nhu tren chi co gia tri khi co t6i thi~u hai (02) c6 dong (ho~c dC;lidi~n duQ'cuy quySn cua h9) va n~m gifr t6i thi~u mQt ph~n ba gia tri m~nh gia cua cac c6 ph~n 10C;lido da phat hanh. Truang hQ'pkhong co du s6 dC;libi,~uphu neu tren thi se t6 chtl'c h9P lC;litrong vang ba muai ngay sau do va nhfrng nguai n~m gifr c6 ph~n thuQc lOC;lido (khong phV thuQc VaGs6 luQ'ng nguai va s6 c6 ph~n) co m~t tn)'c tiSp ho~c thong qua dC;lidi~n duQ'cuy quySn d6u duqc coi la du s6 luqng dC;libi~u yeu c~u..TC;licac cUQch9P rieng bi~t neu tren, nhfrng ngua"i n~m gifr c6 phftn thuQc IOC;lido co m~t trl,fc tiSp ho~c qua nguai dC;li di~n dSu co th~ yeu c~u b6 phiSu kin va m6i nguai khi b6 phiSu kin dSu co mQt la
phiSiI cho m6i c6 phftn sa huu thuQc lO~lido.
3. Thu'tvc tiSn hanh cac cUQch9P rieng bi~t qui dinh tC;likho~m 1, khmln 2 DiSu nay duQ'cthlf~ hi~n tuang tl,fv6i cac quy dinh tC;liDiSu 18 va DiSu 20.
4. Trir lilli cac di6u lillo~mphat h~mhc6 ph~n quy dinh khac, cac quySn d~c bi~t g~n liSn v6i cac IOC;lic6 ph~11'co quYSnuu dai d6i vai mQt s6 ho~c t~t ca cac v~n dS lien quan dSn chia se lQ'inhu~n ho~c tai san cua Cong ty se khongbi thay
d6i lilli Cong ty phM hanh them cac c6 phftn cling lOC;li.
Di~u 17. Tri~u t~p D~i h9i dAng c& dong, chu'o'ng trinh hQP, va thong bao hQp D~i h9i dang cB dong
1. HQi d6ng Quan tri tri~u t~p DC;lihQi d6ng c6 dong; ho~c DC;lihQi d6ng c6
dong dl,l'Q'Ctri~u t~p thea cac truang hQ'pquy dinh tC;likhoan. 4b .ho~c4c DiSu 13
14
--------------------------------- --- fJtell Ii} to elllte va /10(11tl(jng
2. Nguoi trieu t~p Dai hQi dong c6 dong phai thirc hien nhtrng nhiem vu sau day:
a. Chuan bi danh sach cac c6 dong du dieu kien tham gia va bieu quyet tai Dai hQi d6ng c6 dong. Danh sach c6 dong co quyen dir h9P Dai hQi d6ng c6 dong duoc l~p khongsamhon nam (05) ngay tnroc ngay giri thong bao rnoi h9P Dai hQi dong c6 dong;
b. Chuong trinh h9P, va cac tai lieu thea guy dinh phil hop voi luat phap va cac guy dinh cua Cong ty;
c. Xac dinh thai gian va dia diSm t6 chirc Dai hQi;
d. Thong bao va gtri thong bao h9P Dai hoi c16ngc6 dong cho t~t ca cac c6 dong co quyen dir h9P;
d. Cac cong viec khac phuc vu dai hoi. ~-'..
., _, 3. Thong bao h9P D:;tihQi d6ng c6 dong dugc glri cho t~t ca cac c6 dong :: ~d6ng thai cong b6 tren phuong ti~n thong tin cllaSagiao dich chung khoan (d6i
vai cong ty da niem ySt/dangky giao djch), tren trang thong tin di~n tu (website) cua cong ty. Thong bao h9P D:;tihQi d6ng c6 dong phai dugc gui ch~m nh§tmuai
- lam (15) ngaytruacngay h9P D:;tihQi d6ng c6 dong, (tinh tu ngay rna thong bao dugc gui ho~c chuy~n di mQt cach hgp l~, dugc tracuacphi ho~c dugc b6 vao hom thu). Chuong trinh h9P D:;tihQi d6ng 66 dong, cac tai li~u lien guan dSn cac v~n d~ se dugc bi~u quySt t:;tid:;tihQi dugc gui cho cac c6 dong va dang tren trang thong tin di~n tu cua Cong ty. Trong truang hgp tai li~u khong dugc gui kern thong bao h9P D:;tihQi d6ng c6 dong, thong bao mai h9P phai neu r5 dia chi trang .thong tin di~n tu dS cac c6 dong coth6 tiSp c~n.
4. C6 dong ho~c nhom c6 dong dugc d~ c~p t:;tikhoan 3 Di~ul1 cua Di~u l~ nay co guy~n d~ xu~t cac v~n d~ dua vao chuang trinh h9P D:;tihQ(d6ng c6 dong. D~ xu§t phai dugc lam b~ng van ban va phai dugc gui cho Cong ty it nh~t ba (03) ngay lam vi~ctruacngay khai m:;tcD:;tihQi d6ng c6 dong.f)~ xu~fphai bao g6m h9 va ten c6 dong, s6 lU9'llgva lo:;tic6 ph~n nguai do n~m gifr, va nQi dung d~ nghj dua vao chuang trinh h9p.
5. Nguai tri~u t~p h9P D:;tihQi d6ng c6 dong co guy~n tu ch6i nhfrng d~ xu~t lien guan dSn Khoan 4 Di~u nay trong cac truang hgp sau:
a. f)~ xu§t dugc gui dSn khong dlmg· thai h:;tnho~c khong du, khong dung nQidung;
b. Vao thai di~m d~ xu~t, c6 dong ho~c nhom c6 dong khong co du it nh§t 5% c6 ph~n ph6 thong trongthai gian lien tl:lCit nh§t Sall thang;
c. V§n d~ d~ xu§t kh6ng thuQc p1Wmvi thAm qLly~ncua D:;ti h9i d6ng c6 dong ban b:;tcva thong qua.
15
oieu I¢ to ctucc va uotu aoug
6. HQi d6ng quan tri phai chuan bi du' thao nghi quyet cho tung v§n d~ trong chuang trinh h9P.
7. Truong h9'P t~t ca c6 dong dai dien 100%s6c6 phan co quyen biSu quyet tnrc tiep tham du hoac thong qua dai dien duoc uy quyen tai Dai hQi d6ng c6 dong, nhtrng quyet dinh duoc Dai hQi d6ng c6 dong nhat tri thong qua d~u duoc coi la hop l~ kS ca trong tnrong hop viec trieu t~p Dai hQi dong c6 dong khong thea dung thu tuc hoac nQi dung bieu quyet khong co trong chuang trinh.
Di~u 18. Cae di~u l{i~n ti~n hanh hop D~i hqi dang eB dong
1. Dai hQi d6ng c6 dong duoc [email protected] khi cos6 c6 dongdu h9P dai dien cho it nhat 51% c6 ph~n co quy~n biSu [email protected]
2. Truong hqp cUQch9P l~n th(r nh~t Idlong co dus6 c6 dong dlJ h9P d~i di~n cho it nh~t 51% t6ng s6 c6 ph~n co quy~n bi~u quySt trong vong ba muai (30) phut kSttl" thoi diSm ~n dinh khai nwc d~i hQi, d<;tihQi phai duqc tri9u t~p h9P l~n thu hai trong vong ba muui (30) ngay kS ttl ngay d~Tdinh t6 ch(rc f)~i hQi d6ng cb dong l~n th(r nh~t. f)~i hQi d6ng c6 dong tri~u t~p h9P l~n th(r hai chi duqc [email protected] Idli cos6c6 dong dV h9P d~i di~n it nh~t 33% [email protected]
, quyet.
'3. Truong hqp'cuQc h9P tri~u t~p l~n thu hai khong dus6c6 dong dVh9P d~i di~n it nh~t' 33% t6ngs6 [email protected] [email protected] vong ba muai (30) phut kS tu thoi diSm ~ri dinh khai m~c f)~i hQi, f)~i hQi d6ng c6 dong duqc tri~u t~p h9P l~n thu ba trong thoi h~n hai muui (20) ngay, kS ttl ngay dV dinh h9P l~n thu hai. Truong hqp nay, cUQc119Pcua f)~lihQi d6ng c6 dong duqc [email protected] khong ph\l thuQc vaos6 luqng c6 dong hay d~lidi~n uy quy~n tham dg.va duqc coi la hqp l~. f)~i hQi co quy~n [email protected] t~t ca cac v~n d~ ma f)~i hQi d6ng c6 dong l~n thu
nh~t co thS phe chufm.
4. Theo d~ ngh! Chu t9a, chi co f)~i hQi d6ng c6 dong mai co quy~n thay d6i chuang trinh 119Pda duqc gu'! kem thea thong bao moi h9P thea quy dinh t~i khoim 3 f)i~u 17 cua f)i~u l~ nay.
Di~u 19. Th~ thu:e ti~n hanhhQp va bi~u quy~t t~i D~i hqi dang eB dong
1. Truac Idli khai m~c cUQc119P,Cong ty phai thvc hi~n thu t\lCdang ky c6 dong dlJ h9P f)~i hQi d6ng c6 dong va phai thvc hi~n vi~c dangkY cho [email protected]
cac c6 dong co quy~n dv h9P co m~t dang ky hSt.
2. Khi [email protected] dang ky c6 dong, Cong ty c~p cho tung c6 dong ho~c d~i di~n duqc uy quy~n co quy~n biSu [email protected] the biSu quySt, tren do co ghis6 dang ky, h9 va ten cua c6 dong, h9 va ten d~i di~n duqc uy quy~n vas6 [email protected] biSu [email protected] c6 dong do. Khi tiSn hanh biSu [email protected]~i d~i hQi,s6 the tan thanh
16
meu Ii! to entre va ttoqt tI(ing
nghi quyet diroc thu truac, s6 thephan d6i nghi quyet duoc thu sau, cU6i cung dem tong s6 phieu tim thanh hayphan d6i dS quyet dinh, T6ng s6 phieu tan thanh, phan d6i, bophieu tranghoac khong hop l~tirng v:1n dS duoc Chu toa thong bao ngay sau khitien hanh biSu quyet v:1n dS do. D(;1ihQi b~u trong s6 dai biSu nhfrng nguoi chiu trach nhiem kiSm phieu hoac giam sat kiSm phieu va neu D(;1ihQi khong b~u thi Chu toa se chon nhirngnguoi do. S6 thanh vien cua Ban kiSm phieu khong qua ba nguoi.
3. C6 dong dSn dir D(;1ihQidong c6 dong muon co quyen dang ky ngay va sau do co quyen tham gia va bieu quYStngay t(;1id(;1ihQi. Chu to(;1khong co tnich nhi~m dung d(;1ihQi dS cho c6 dong dSn mUQn dang ky va hi~u ll!c ella cac dgt biSu quySt da tiSn hanh tnrac khi c6 dong c1SnmUQn tham dV se khong bi anh hua,ng.
:·4. Chu tjch HQi c16ngQuim tri Enn chil tQ8 cac cUQchQp do HQi d6ng Quan tri tri~u t~p;;'tnrOng hgp Chu tich HQi d6ng Quan tri v5ng m~t ho~c t~llnthai m:1t kh:ilnang lam vi~c thi cac thanh vien HQi d6ng Quan tri con l(;1ib~u mQt nguai trong s6 hQ lam chil tQa cUQehQp thea nguyen t~c da s6; truang hgp khong b~u dugc nguai Hun chu tQa thi Truang Ban kiSm soM ho~c truong hgp khac, nguai ky ten tri~u t~p hQP D(;1ihQi d6ng c6 dong c1iSukhiSn c1SD(;1ihQi d6ng c6 dong b~u chu tQa cUQchQp va nguai co s6 phiSu b§u eao nh§t lam chil tQa cUQchQp. Chu tQa clr mQt ho~c mQt s6 nguai lam thu ky c1Sl~p bien ban d(;1ihQi. TruOng hgp b~u Chu tQa, ten Chu tQa dugc as elr va s6 phiSu b~u cho Chu tQa phai dugc cong b6.
5. QuySt dinh cua Chu to(;1vS trlnh t\r, thll t\lC ho~cdiC sv ki~n phat sinh ngoai chuang trinh cua D(;lihQi d6ng c6 dong se mang tlnh phan quySt cao nh:1t.
6. Chuang trinh va nQi dung hQp phai duge D(;1ihQi d6ng c6 dong thong qtm trong phien khai m(;1c.Chuang trlnh phai xac dinh r6 va chi tiSt thai gian d6i v6i tlrng v:1ndS trong nQi dung chuang trinh hQP;
7. Chu tQa D(;1ihQi d6ng c6 dong co qUYSnhoan hQp d(;1ihQi ngay ca trohg truOng hgp da co du s6 d(;1ibiSu thea quy dinh dSn mQt thai diSm khac ho~c thay d6i dia diSm rna khong c~n l:1Yy kiSn cua d(;1ihQi nSu nh~n th:1yr~ng (a) t:1t ca cac thanh vien tham dl! khong thS co ch6 ng6i thu~n ti~na dia diSm t6 chuc d(;li hQi, (b) cae phuang ti~n thong tin t(;1idia diSm hQp khong bao dam cho cac c6 dong dv hQp tham gia, thao lu~n va biSu quySt, (c) co nguai dV lwp cantra gay r6i Ulm m:1ttr~t tv ho~c co nguyca lam eho cUQchQp khong dugc tiSn mQt cach cong b~ng va hgp phap. Ngoai ra, Chil to(;1d(;lihQi co thS hOa11d(;1ihQi lilli co Sl! nh:1ttri ho~c yeu c~u cua D(;lihQi d6ng c6 dong da co du s6 lugng d(;1ibiSu dV hQP c~n thiSt. Thai gian h03n t6i da khong qua ba ngay kS tlTngay d\r dinh khai m(;1c d(;1ihQi. D(;lihQi hQp l(;lise chi xem xet cac cong vi~cIe ra da augc giai quySt hgp phap t(;1id(;1ihQi bi tri hoan truac do.
17
meu 1(/ to ctucc va uoa:aong
8. Truong hop chu toa hoan hoac tam dung Dai hoi d6ng c6 dong trai voi quy dinh tai khoan 7 DiSu nay, Dai hQi dong c6 dong b~u mot nguoi khac trong s6 nhirng thanh vien tham du d~ thay th~ chu toa dieu hanh cuoc hop cho d~n luc k~t thuc va t~t ca cac nghi quyet duoc thong qua tai cuoc hQP do dSu co hieu luc thi hanh.
9. Chu toa cua dai hQi hoac Thu ky dai hQi co th~ ti~n hanh cac hoat dong rna ho thay c~n thiet d~ diSu khien Dai hQi d6ng c6 dong mot each hop I~ va co tr~t tu; hoac d~ dai hQiphim anh duqc mong mu6n cua da s6 tham dV.
10. HQi d6ng Quan tri co th~ yeu c~u cac c6 dong ho~c d~i di~nduqc uy quySn tham dV D~i hQi d6ng c6 dong chiuS\I ki~m tra ho~c cac bi~n phap an ninh ma HQi d6ng Quantri cho la thich hqp. Truang hqp co c6 dong ho~c d~i di~n duqc uy quySn khol1g chiu tuan thu nhu'ng quy dinh vS ki~m tra ho~c cac bi~n phap an ninh noi tren, HQi d6ng. Quantri sau khi xem xet mQt cach c:ln t1'Qngco th~ til ch6i ho~c tn,lc xu~t c6 dong ho~c d~i di~n noi tren tham gia D~i hQi.
11. HQi d6ng Quan tri, sau khida xem xet mQt cach c:ln trQng, co th~ ti~n hanh cac bi~n phap duqc HQi d6ng Quan tri cho la thieh hqp d~:
a. DiSu chinh s6 nguai co m~t t~i dia di~m chinh hQp D~i hQi d6ng c6 dong;
b. Bao dam an toan eho mQi nguai co m~t t~i dia diSm do;
e. T~o diSu ki~11cho c6 dong tham dl,f(ho~c ti~p t\le tham dV) d~i hQi. HQi d6ng quan tri co toan quySn thay d6i tlhfrng bi~n phap neu tren va ap d\lng t~t ca cae bi~n phap n~u HQi d6ng quantri th~y c~n thi~t. Cae bi~n phap ap d\lng co th~ la e~p gi~y VaGcua ho~c suod\lng nhfi'ng hinh thuc Il,fachQn khac.
12. Trong truang hQ'pt~if)~ihQi d6ng c6 dong co ap d\lng cac bi~n phap noi t1'en,HQi d6ng Quan td khi xac dinh dia di~m d~i hQico th~:
a. Thong bao r~ng d~i hQi se duQ'cti~n hanh t~i diu di~m ghi trong thong bao va ehu to~ d~i hQi se co m~t t~i do ("Dia di~m chinh cua d~i hQi");
b. B6 tri, t6 chuc d~ nhfrng c6 dong ho~c d~i di~n duqc uy quySn khong dV hQp duqc thea DiSu khmln nay ho~c nhung nguai mu6n tham gia {]dia di~m khac vai Dia di~m chinh cua d~i hQi co th~ d6ng thai tham dv d~i hQi; Thong bao vS vi~c t6 chuc d~i hQi khong c~n neu chi ti~t nhfrng bi~n phap t6 chuc thea DiSu
khoan nay.
13. Trong DiSu l~ nay (trLI'khi hoan eanh yeu e~u khac), mQi c6 dong se
duQ'ccoi la tham gia d~i hQi {]Dia di~m chinh cua d~i hQi.
Hang nam Cong ty phai t6 cht:rcD~i hQi d6ng c6 dongit nh~t mQt l~n. D~i hQi d6ng c6 dong thucmg nien khong ctuQ'ct6 chuc duai hinh thuc I~yy ki~n bfug
van ban.
tneu Ii! 10 entre va noatll?Jng
f)i~u 20. Hinh tlurc thong qua ngh] quy~t cua f)~i h<)idangca dong
1. Dai hQi d6ng c6 dong thong qua cac quyet dinh thuoc thfim quyen bang hinh tlnrc biSu quyet tai cuoc hop hoac l§yy kiSn bang van ban.
2. Nghi quyet cua Dai hoi d6ng c6 dong vS cac v~n dS sau day co thS duoc thong qua bang hinh thirc l§yy kien c6 dong bang van ban:
a. Sua d6i, b6 sung cac noi dung cua DiSu l~ Cong ty;
b. Dinh lnrong phat trien Cong ty;
c. Loai c6 ph§n va tong s6 c6 phan cua tung loai;
d. B§u, mi€n nhiern, bai nhiem thanhvien HQi d6ng Quan tri va Ban kiSm -soat;
fil:.:
-:-", d. Quyet dinh d§u tu hoac ban s6 tai san co gia tri b~ng ho~cIOn han 35% tb"Dggia trj tai san duQ'cghi trong bao cao tai chinh g§n nh§t clla Cong ty;
- ~;fo;'
f. T6 chuc l?i, giai thS Cong ty.
3. Nghi quySt clla D?i hQi d6ng c6 dong vS cac v§n dS sau day duQ'c thong qua khi co it nh§t65% t6ng s6 phiSu biSu quySt clla t§t ca c6 dong d\ThQp tan thanh:
a. Lo?i c6 ph§n va t6ng s6 c6 ph§n duQ'cCh[IOban CllatUng lo?i;
b. Thay d6i nganh nghS va linh vvc kinh doanh;'
c. Thay d6ica c§u t6 chuc quanly Cong ty;
d: Dv an d§u tu ho~c giao dich ban tai san co gia tri b~ng ho~cIOnhan 35% t6ng gia trj tai san duQ'cghi trong bao cao tai chinh g§n nh§t CllaCong ty;
d. T6 chuc l?i, giai thS Cong ty.
c c
e. Sua d6i b6 sung diSu l~ Cong ty.
4. Cac nghi quySt khac duQ'cthong qua khi duQ'c s6 c6 dong d?i di~n cho it nh§t 51% t6ng s6 phiSu biSu quySt clla t§t ca c6 dong dV hQp tan thanh, tm truOng hqp quy dinh t?i khoan 3 va khoan 5 DiSu nay.
-.:
tneu l¢ to ctucc va11O(1laoug , '-:.,i
nh~t cho d~n khi du s6. thanh vien thea quy dinh tai Di~u l~ nay. Truong hop co tir hai (02) ung cir vien tro len dat cling s6 phieu b~u nhu nhau cho thanh vien cu6i cling cua H9i d6ng Quan tri hoac Ban kiSm soat thi se tien hanh bau lai trong s6 cac ung cir vien co s6 phieu b~u ngang nhau hoac lira chon thea tieu chi quy ch~ b~u ClL .
6. Truong hop thong qua nghi quyet duoi hinh thirc lfiy y kien bang van ban thi nghi quyet cua Dai hoi d6ng c6 dong duoc thong qua neu duoc s6 c6 dong dai dien it nh~t 51% tong s6 phieu biSu quyet tan thanh.
7. Nghi quyet cua Dai hoi d6ng c6 dong phai diroc thong bao d~n c6 dong co quy~n .dlJ h<)pD~i h9i d6ng c6 dong trong thoi h~n muai lam (15) ngay, kStiI ngay nghi quy~t duqc thong qua; Cong ty co thS thay th~ vi~c gui nghi quy~t b~ng vi~c dang tai len trang thong tin di~n tu cua Cong ty.
Di~u 21. ThAm qUY~11va tb~ thll'C lily Y l{i~n e6 dong b~ng van ball d~ thong qua ngh! quy~tella D~i hQi dang ec3dong
Thfim quy~n va thS thuc l~y y ki~n c6 dong b~ng van ban dS thong qua nghi quy~t cua D~i h9i d6ng c6 dongduqcthvc hi~n thea quy dinh sau day: .
1. H9i d6ng Quclntri co quy~n l~y y ki~n c6 dong b~ng van ban dS thong qua quy~t dinh cua D~i h9i d6ng c6 dong b~t cli luc nab n~u xet th~y ckn thi~t vi lQ'i fch cua INBID.
2. H9i d6ng Quan tri phai chu~n bi phi~u l~y y ki~n, dlJ thao nghi quy~t cua D~i h9i d6ng c6 dong va cac tai li~u giai trinh dlJ thao nghi quy~t. Phi~u l~y y ki~n kem thea dt)"thao quy~t dinh va tai li~u giai trinh phaiduqc gui b~ng phuong thuc bao dam d~n dia chi thuong tru cua t~t ca cae c6 dong co quy~n biSu quy~t. H9i d6ng Quan tri phai dam bao gui, cOhg b6 tai li~u cho cac c6 dong trong m9t thai gian hqp ly dS xem xet biSu quy~t va phai gUi.it nh~t muai lam (15) ngay tru6c ngay h~t h~n nh;\in l~i phi~u lay y ki~n. Vi~c l;\ipdanh sach c6 dong gui phi~~ l~yY l~i~n,yeu c~u va cach thuc gui phi~u l~y y ki~n va tai li~u kemtheo thvc hi~n thea quy dinh cua Lu;\itDoanh nghi~p.··
3. Phi~u lay y ki~n phiii co cac n9i dung chu y~u sau day:
a. Ten, dia chi tn)sa chinh, s6 va ngay c~p Gi~y chUng nh~n dang ky doanh
nghi~p noi dang ky kinh doanh cua cong ty, ma s6 doallh nghi~p;
b. M\lc dich l~y y ki~n;
c. HQ, ten, dia chi thuong tru, qu6c tich, s6 The din cuac cong dan, Gi~~ ch(mg minh nhan dan, H9 chi~u ho~c chung thlJc ca nhan hqp phap khac cua co dong la ca nhan; ten, rna s6 doanh nghi~p ho~c s6 quy~t dinh thanh l;\ip,dia ch! tm sa chinh cua c6 dong la t6 Ch{fCho~c hQ, ten, dia chi thuang tril, quoc tich, so
The can cu6c cong dan, Gi~y chung minh nhan dan, H9 chi~u ho~c chung thlJc ca 20
VIi!Ulij to cturcwi /10(11aong
nhan hQ'Pphap khac cua dai dien thea uy quyen cua c6 dong la t6 chirc; s6 hrong c6 phan cua tung loai va s6 phieu bi(~uquyet cua c6 dong;
d. V~n de c§n lAyy kien dS thong qua nghj quyet;
d. Phuong an biSu quyet bao gom tan .thanh, khong tan thanh va khong coy kien d6i voi timg v~n de l~y y kien;
e. Thai han phai giri ve Cong ty phieu l~y y kien da duoc tra loi;
g. He), ten, chir ky cua Chu tich I-IQid6ng Quan tri va nguoi dai dien thea phap luat cua INBID.
4. PhiSu lAyy ki&n da diroc tra loi duoc giri d&ncong ty thea mot trong cac hinh thirc sau:
a. Gui=thu. PhiSu I~y y ki&nda duqc tra lai phai co chfr ky clla c6 dong la ccl nhan, cua nguai d~i di~n thea ilYquyen ho~c nguo'i d~i di~n thea phap lu?t cua c6 dong la t6.Shuc. Phi&ll lAyY ki&ngui ve Cong ty phciiduqcdlJng trong phong bi d~n kin va khong ai duqc quyenma tnrac khi kiSm phi&u;
b. Gui fax ho~c thu di~n tiroPhiSu lAyy kiSn glri ve cong ty qua fax ho~c thu di~n tu phai duqc gifr bi m?t o&nthai diSm kiem phi&u; .
Cac phiSu lAyy kiSn giri ve Cong ty sau thai h~n da xac dinh t;:linQi dung phiSu lAyy kiSn ho~c dabi rna trong truang hqp gui thu vabi tist IQtrong truang hQ'Pgui fax, thu di~n tu deu khong hqp l~. PhiSu lAy y kiSn khongduqc gui ve duqccoi la phiSu khong tham gia bien quySt.
5. HQi d6ng Quan tri t6 chtrc kiem phiSu va l?p bien ban kiem phiSu duaiS\l
chtrng ki&ncua Ban kiSm soat ho~c Cllac6 dong khong n~m gifr chuc V\lquan Iy Cong ty. Bien ban kiSm phiSu phai co cac nQi dung chu y&usau day: ;;
a. Ten, dia chi tr\l sa chinh, rna s6 doanh nghi~p;
b. M\lc dich va cac v~n de cc1nlAyy kiSn dS thong qua nghi quySt;
c. S6 c6 dong vai t6ng s6 phiSu bieu quySt dil tham gia bieu quySt, trong do phan bi~t s6 phiSu biSu quySt hQ'P]~ va s6 biSu quySt khong hQ'Pl~ va phuong thuc gui biSu quy&t,kern thea ph\l l\lc danh sach c6 dong tham gia biSu quySt;
d. T6ng s6 phiSu tan thanh, khong tan thanh va kh6ng coy kiSn dbi vai tUng vAnde;
O.Cac v~n de da duqc thong qua;
e. He), ten, chfr ky cua Chu tich H9i d6ng Quan tri, nguai d~i di~n thea phap lu?t cua C6ng ty, nguai giam sat kiSm phi~u va nguai kiSm phiSu;
Cac thanh vien H9i d6ng Quan tri, nguai giam sat kiSm phiSu va nguai kiSm phiSu phai lien dai chiu trach nhi~m ve tinh trung th\fc, chinh xac cila bien
2i
26
ineu Ii! to ctucc va11O{lt aoug .~. "_r": " • \_.. ~: ~.....} _:
ban kiSm phieu; lien doi chiu trach nhiem vS cac thiet hai phat sinhtir cac quyet dinh duoc thong qua do ki~m phieu khong trung tlnrc, khong chinh xac.
6. Bien b~U1k~t qua kiSm phieu phai duoc cong b6 tren website cua INBID trong thai han hai muoi b6n (24) gio va giri d~n cac c6 dong trong thai han rmroi
. Him(15) ngay, kStir ngay k~t thuc kiem phieu.
. 7. PhiSu lAyy kien da duoc tra loi, bien ban kiSm phieu, toan van nghi quyet da duoc thong qua va tailieu co lien quan gui kern theo phieu lAyy kien dSu phai duoc hru gitr tai tru so' chinh cua INBID.
8. Ngh] quyet duoc thong qua theo hinh thirc lAyy ki~n c6 dong b~ng van ban phai duqc s6 c6 dong' d<;1idi~n it nhAt 51% t6ng s6 c6 ph~n co quySn biSu quy~t tan thanh va co gia tri nhu nghj quy~t du<),cthong qua t<;1icUQchQp D<;1ihQi d6ng c6 dong.
Di~u 22. Bien ban hQpD~li h9i «aug cB dong
1. CUQc11QpD<;1ihQi d6ng c6 dong phlii du<)'cghi bien ban. Bien ban phai l~p b~ng ti~ng Vi~t, co chfr ky xac nh~n cua Chu tQa d<;1ihQi va Thu ky va co cac nQi dung chu y~u sau day:
a. ·Ten, dia chi tn.l s6 chinh, ma s6 doanh nghi~p;
b. Thai gian va dia diSm hQPD<;1ihQid6ng c6 dong;
c. Chuang trinh va nQidung cUQchQP;
d. HQ,ten chu tQa va thu ky;
d. Tom t~t di~n bi~n cUQchQp va cac y ki~n phat biSu t<;1iD<;1ihQi d6ng c6
dong vS tung vfin dS trong nQi dung chuang trinh hQP;
e. S6 e6 dong va t6ng s6 phi~u bi~u quy~t cua cae c6 dong dl,J'11Qp,ph\l l\lc danh sach dang ky e6 dong, d<:lidi~n e6 dong dg hQPv6'i s6 c6 ph~n va s6 phi~u b~u tU(1ngling; .
g. T611g~6 phi~u·bi~u quy~t d6i v6'i tung vfm dS bi~u quy~t, trong do ghi ro
phuong thll'Cbi~u quy~t, t6ng s6 phi~u h<),pl~, khong hqp l~, tan thanh, khong tan thanh va khong co y ki~n; ty l~ tuong ling tren t6ng s6 phi~u biSu quy~t cua e6
dong dV hQp;
h. Cac vAn dS da du'Q'cthong qua va ty l~ phi~u bi~u quy~t thong qua tuong
ling;·
i. Chfr ky eua ehu tQava thu kyo
2. Bien ban hQp D:;tihQi d6ng c6 dong phai lam xong,va ~hong qua truae khi
k~t thuc cUQchQP·
tneu I~ (0 cturc vattoqt aong
3. Chu toa va thir ley CU9chop phai lien doi chiu trach nhiem v6 tinh trung thuc, chinh xac cua n9i dung bien ban,
4. Bien ban Dai hoi d6ng c6 dong phai duoc cong b6 tren website cua Cong ty trong thai han hai rmroi b6n (24) gio va gui cho t~t ca cac c6 dong trong vong rmroi Him(15) ngay khi Dai hoi dong c6 dong leStthuc. Bien ban Dai h9i dong c6 dong diroc coi la bang clnrng xac thirc v6 nhfrng cong viec da diroc tiSn hanh tai Dai hoi d6ng e6 dong tnr khi coy kiSn phan d6i v6 n9i dung bien ban diroc dua ra thea dung thu tuc quy dinh trong vong muoi ngay k~tir khi giri bien ban.
5. Nguoi chu tri Dai h9i d6ng c6 dong eh!u trach nhi~m t6 chuc luu trfr cac bien ban h()p D<;lih9i d6ng c6 dong, cac b::mghi chep, ph\ll\lc danh sach c6 dong dilng ky d\r h()p, s6 chfr ky cua cac c6 dong c1\ThQpva van bfm uy quy6n tham d\1', nghi quySt'da duQ'c thong qua va tai li~u co lien quan glri kern thea thong bao mai h()p phai duQ'cluu gifr t?i tr\l sa chinh CllaCong ty.
Di~u 23. Yeu e~u huy bo nghi quy~t ella Dai hoi dang eB dong
" Tron~~hai h?n chin muai (90)'ngay, k~ tlTn~ay ~h~n duQ'cbien ban h()p D?i
h9i d6ng c6 dong ho~c bien bfm kSt qua kiSm phiSu I~y y kiSn D?i h9i d6ng c6 dong, c6 dong, nhorn c6 dong quy d!nh t?i khoan 3 Di6u 11 cua di6u 1~nay co quy6n yeu c§u Toa an ho~c Tr()ng tai xem xet, huy b6 nghi quySt ho~c m9t ph§n n9i dung nghi quySt cua D<;lih9i d6ng c6 dong trong cactruang hgp sau day:
1. Trinh t\1'va thu tl,lCtri~u t~p h()p D~i h9i d6ng c6 dong khong th\lc hi~n dung thea quy dinh cua Lu~t Doanh nghi~p va Di6u l~ Cong ty;
2. Trinh tv, thll t\lC ra quySt dinh va 119idung quySt dinh vi ph?m phap lu~t ho~c Di6u l~ Cong ty.
Truang hQ'pquySt dinh CllaD~i h9i d6ng c6 dong bi huy b6 thea quYSt dinh CllaToa an ho~c Tr()ng tai, nguai tri~u t~p CU9Ch()p D?i h9i d6ng c6 dong bi huy b6 co th~ xern xet t6 chuc l?i D?i h9i d6ng c6 dong trong vong ba ~uai (30) ngay thea trinh t\1',thu t\lc quy dinh t?i Lu~t daanh nghi~p va Di6u l~ nay.
Chu'o'ng VII. HOI DONG QUAN TRJ
Di~u 24. Thanh phan va nhi~mky eua thanh vien H{Hdang Quan tr!
1. S6 lUQ'ngthanh vien H9i d6ng QWln td la ba (03) nguai. Nhi~m ky cua thanh vien H9i d6ng Quan tri khong qua nam (05) nam; thanh vien H9i d6ng Quan tri co thS duQ'c b§u I?i v6i s6 nhj~m ky ldl0ng lWn chS. T6ng s6 thimh
vien H9i d6ng Quan tri khong di6u hanh phai chi~m it nh~t m9t ph§n ba (1/3) t6ng s6 thanh vien H9i d6ng Qwin trio
--- 2'"'.J
2. Tieu chu~n thanh vien H9i dong Quan tri:
- C6 du nang luc hanh vi dan sir dAydu, khong thuoc d6i tuong bi earn thanh I~p va quan Iy doanh nghiep thea quy dinh tai Khoan 2 DiSu 18 cua Luat Doanh nghiep;
- C6 trinh dQ chuyen mon, kinh nghiem trong quan Iy kinh doanh cua Cong ty va khong nh:1tthi~t phai la c6 dong cua Cong ty;
- Thanh vien H9i d6ng Quan tri khong duoc la VQ'hoac chong, cha de, cha nuoi, my de, my nuoi, con de, con nuoi, anh ruot, chi ruot, em ruot, anh rS, em rS, chi dau, em daucuaGiam d6c va nguoi quanly khac cua Cong ty.
3. Cac c6 dong nam giu c6 phAnph6 thong trong thai han lien tuc it nh:1tsau (06) thang co quyen gQP s6 quyen biSu quy~t dS dS cu cac ling vien HQi d6ng quan trio C6 dong ho~c nh6m c6 dong n~m gift til 5% d~n du6i 10% t6ng s6 c6 phAn c6 quySn biSu quy~t duQ'cd~ cu:mQt (01) ling vien; til 10% d~n du6i 30% duQ'cdS cu t6i da hai (02) ling vien; tlr 30% d~n du6i 40% duQ'cdS cu t6i da ba (03) ling vien; til 40% d~n du6i 50% duQ'cdS cLft6i da b6n (04) lmg vien; tLr500/0 d~n du6i 60% duQ'cdS cu t6i da nam (05) ling vien; tu 60% d~n du6i 70% duQ'c dS clI t6i da sau (06) lmg vien; til 70% d~n 800/0duQ'CdS cu t6i da bay (07) ling vien; va til 80% d~n du6i 90% duQ'cdS cu t6i da tam (08) ling vien.
4. Truo'ng hQ'ps6 IUQ'ngcac ling vien H9i d6ng Quan tri thong qua dS cu va ling cu v~n khong du s6 IUQ'ngcAnthi~t, C6 dong ho~c nh6m c6 dongso huu til 5% t6ng s6 c6 phAn ph6 thongtra len trong thai h~n lien tvcit nh:1t sau (06) thang duQ'cqUYSngQP s6 quySn biSu quy~t cua tung nguoi I~i v6i nhau dS dS eu cae ling vien HQi d6ng Quan tri dS Cll"m9t ho~c m9t s6 nguo"ithea quy~t dinh cua f)~i hQi d6ng c6 dong lam lrng cu' vien H9i d6ng Quan trioTruong hQ'ps6 ling cu vien duQ'c c6 dong ho~c nh6111c6 dong dS cu' th:1p han s6 ling cu vien ma h9 duQ'CquySn d~ Clfthea quy~t dinh eua D~i hQi d6ng c6 dong thi s6 ling cu vien con I~i do H9i d6ng Quan tri va cac c6 dong khac dS cu.Co ch~ dS cu hay cach thlic HQi d6ng Quan tri duO"ngnhi~m dS cu tmg clI vien HQi d6ng Quan tri phai duQ'ccong b6 r6 rang va phai duQ'cf)~i hQid6ng c6 dong thong qua tru6c khi ti~n
hanh dS cu.
5. Thanh vien HQi d6ng Quan trt se khong con tu cach thanh vien HQi d6ng
Quan tri trong cac truong hQ'psau:
a. Thanh vien d6 kh6ng du tu cach lam thanh vien HQi d6ng Quan tri thea
quy dinh cua Lu~t Doanh nghi~p ho~c bi lu~t phap cAm khong duQ'c lam thanh
vien H9i d6ng Quan tri;
b. Thanh vien d6 gui dan b&ng van ban xin til chuc d~n trvso chinh cua
Cong ty;
meu If to elute va IIO(lt aong
C.Thanh vien do bi r6i loan tam thiln va thanh vien khac cua Hoi d6ng Quan tri co nhirng b~ng clnrng chuyen mon clnrng to ngiroi do khong con nang lire hanh vi;
d. Thanh vien do vang mat khong tham (ill cac cuoc h9P cua Hoi d6ng Quan tri lien tuc trong vong sau (06) thang, va trong thai gian nay Hoi d6ng Quan tri khong cho phep thanh vien do vang mat va da phan quyet rang clurc vu cua nguoi nay bi bo trong;
d. Thanh vien do bi each chirc thanh vien Hoi dong Quan tri thea quyet dinh cua Dai hoi d6ng c6 dong;
e. Cung c~p thong tin ca nhan sai khi giri cho Cong ty voi tu each la irng vien HQi d6ng quan tri;
- g. Cac tnrong hop khac thea quy dinh cua phap Iu?t va f)i~u I~nay.
, 6. H(>ld6ng Quan tri phai tri~u t?P h9P f)~i h(>id6ng c6 dong d~ bilu b6 sung tha;.nhvien H(>id6ng Quan tri trong cac truang hgp sau:
a. S6 Iugng thanh vien H(>id6ng Qwln tri bi giam qua m(>tphiln ba (1/3) so vai s6 quy dinh. Truang hgp nay, H(>id6ng Qm\n tri phai tri~u t?P h9P f)~i h(>i d6ng c6 dong trong thai h~n 60 (sau muCYi)ngay, k~ tu ngay s6 thanh vien bi giam qua m(>tphiln ba (1/3);
b. S6 Iugng thanh vien d(>cI?p HQi d6ng Quan td giam xu6ng, khong dam bao ty I~ quy dinh.
7. Vi~c b6 nhi~m cac thanh vien H(>id6ng Quan tri phai dugc thong bao thea cac quy dinh cLlapbap Iu?t v~ ch(mg Id10anva thi tnrang chtrng khoan.
f)i~u 25. QUY~D h~n va nghia Vl} cl?la H(>i dBng QUaD tri '
1. Ho~t d(>ngkinh doanh va cac cong vi~c clla Cong ty phai chiu SlJquan I;' ho?c chi d~o thlJc hi~n clla H(>id6ng Quan trioH(>id6ng Quan tri la CCYquan quan I;' cong ty, co dily au quy~n h~nas quy~t dinh, th\TChi~n t~t ca~cac quy~n va nghla Vl,lnhan danh Cong ty tru nhung th~m quy~n thu(>c v~ f)~i h(>id6ng c6 dong.
2. H(>id6ng Quan tri co trach nhi~m giam sat, chi d~o Giam d6c va cac can b(>quan1;'khac.
3. Quy~n va nghla Vl,lclla H(>id6ng Quan trj do Iu?t phap, f)i~u I~, cac quy ch~ n(>ib(>CllaCong ty va nghi quy~t clla f)~i h(>id6ng c6 dong quy dinh. Cl,lthS, H(>id6ng Quan tri co nhfrng quy~n h~n va nghTaVl,lsau:
a. Quy~t dinh chiSn lugc, k~ ho~ch phat tri~n tnmg h~n va k~ ho~ch san xu~t kinh doanh hang nam clla Cong ty;
25
tneu Ii! to clute va11Ol.J1drug
b. Xac dinh cac muc tieu hoat dong trencosacac muc tieu chien luoc duoc Dai hQi dong c6 dong thong qua;
c. Quyet dinh co c~u t6 chuc, quy che quan If nci bo, quyet dinh thanh l~p cong ty. con, chi nhanh, van phong dai dien cua Cong ty va viec gop v6n mua c6 phan cua doanh nghiep khac;
d. Giai quyet cac khieu nai cua Cong ty d6i voi can bQ quan ly cling nhu quyet dinh Iva chon dai dien cua tong ty dS giai quyet cac v~n dS lien quan toi cac thu tuc phap If chong lai can bQquan ly do;
d. DS xu~t cac loai c6 phan co. thS phat hanh va t6ng s6 c6 ph~n phat hanh thea tung loe;ti;
e. DS xu~t vi~c phat hanh trai phi~u chuySn d6i thanh c6 phfm va cac chung qUYSncho phep nguaisahuu mua c6 phfin theo muc gia dinh tru6c;
g. Quy~t dinh gia chao ban trai phi~u, c6 ph~n va cac chung khoan chuYSn d6i; quy~t dinh huy d<)ngthem V611thea h1nhthLl'C khac;
h. B~u, mi~n nhi~m, ba:inhi~m Chu tich HQi d6ng Qmin tri; B6 nhi~m, mi~n nhi~m, ky hQ'pd6ng, ch~m dut hQ'pd6ng, quy~t dinh tiSn luang va quySn lQ'ikhac d6i v6i Giam d6c, Ph6 Giam d6c, K~ loan truang. Vi~c ba:inhi~m n6i tren khong duQ'ctrai v6i cac quySn thea hQ'pd6ngella nhung nguai bi ba:inhi~m (n~u cO.);cu nguai de;tidi~n thea uy quySn tham gia H<)id6ng thanh vien ho~c De;tihQi d6ng c6 dong (; cong ty khac, quy~t dinh tiSn luang va quySn IQ'ikhac cua nhfrng nguai duQ'cCll lam de;tidi~n;
i. Giam sat, chi de;toGiam d6e va nguai diSu hanh khae;
k. Giai quy~t cac khi~u l1e;tictla Cong ty d6i v6i nguai diSu hanh doanh nghi~p cung nhu quy~t dinh Iva cl1Qnde;tidi~n cua Cong ty dS giai quy~t cac v~n dS lien quan t6i cae thu t\ICphap ly d6i v6i nguai diSu hanh dO.;
1. DS xu~t muc c6 tirc hang na111va xae dinh muc c6 tuc te;tmthai; t6 chuc vi~c chi tra c6 tuc; xu Iy 16phat sinh trong qua trinh kinh doanh;
111. DS xu~t vi~c tai ca e~u l~liho~c giai thS Cong ty;
n. Quy~t dinh quy ch~ n<)ibQvS quan tri cong ty sau khi duQ'cDe;tihQi d6ng
c6 dong ch~p thu~n thong qua hi~u qua dS bao v~ c6 dong;
o. QuySt dinh mua l~i e6 phfm thea quy dinh te;tiKhoan 1 DiSu 130 Lu~t
Doanh nghi~p;
p. QuySt djnh giai pitap phat triSn thj tru'ong, ti~p thi va cong ngh~;
q. Thong qua hqp d6ng mua, ban, yay, eho yay va hQ'pd6ng khac co.gia ~ri b&ng ho~e 16n hO'n35% t6ng gia trj tai san duqc ghi trong bao cao tai chinh gan
nh~t eua Cong ty; 26
Vie" Ii( to entre va /10(11aong
r. Cac khoan dfiu tu khong thuoc kS hoach kinh doanh va ngan sach virot qua 10.000.000.000 dong Viet Nam hoac cac khoan dfiutir virot qua 10% gia tri kS hoach va ngan sach kinh doanh hang narn;
s. Duyet chuong trinh, n9i dung tai lieu phuc,,\1hop Dai h9i d6ng c6 dong, trieu t~p hop Dai h9i d6ng c6 dong hoac I~y'1 kien dS Dai h9i d6ng c6 dong thong qua quyet dinh;
t. Trinh bao cao quyet toan tai chinh hang nam len Dai hoi d6ng c6 dong;
u. Viec yay no va viec thirc hien cac khoan thS chap, bao dam, bao lanh va b6i thirong cua Cong ty;
v. Cac khoan dfiu nr khong n~m trong kS hoach kinh doanh va ngan sach ;:- vuQt qua 10% gia tri kS hO<;lchva ngan sach kinh doanh hang narn;
~x.Quy~n va nghla V\lkhac thea quy dinh clla LlI~t doanh nghi~p.
'4. H9i d6ng Quan tri phai bao cao D£.lih9i d6ng c6 dong v~ hO<;ltd9ng clla :; minh, C\l [email protected]'Iav~ vi~c giam sat Clla H9i d6ng Quan tri d6i v6i Giam d6c va
nhfrng dm b9 quan1'1 IdlaC trong nam tfli chinh. TruOng hqp H9i d6ng Quan tr! khong trinh bao cao cho D<;lih9i d6ng c6 dong, bao cao tai chinh hang nam clla Cong ty se bi coi Ia khong co gia tri va chua dugc H9i d6ng Quan tri thong qua.
I,-
5. Thanh vien H9i d6ng Quan tri dugc nh~n thu lao cho cong vi~c clla minh du6i tu cachhi thanh vien H9i d6ng Quan trio T6ng mlrc thu lao cho H9i d6ng Quan tri se do D?i h9i d6ng c6 dong quySt dinh trong Nghi quySt D~i h9i d6ng c6 dong thuOng nien. Khoan thu lao nay se dugc chia cho cac thanh vien H9i d6ng Quan tri thea thoa thu~n trong H9i d6ng Quan tri ho~c chia dSu trong tnTOnghqp khong thoa thu~n dugc. "
6. Thanh vien H9i d6ng Quan tri co quy6n dugc thanh toan t~t ca cac chi phi di l~i, an, a va cac khoan chi phi hqp1'1 IdlaCrna h<;>da phai chi tra khi thvc hi~n trach nhi~m thanh vien H9i d6ng Quan t1"iCllaminh, bao g6m ca cac chi phi ph~t sinh trong vi~c t6i tham dV cac CU9chQp clla H9i d6ng Quan tri, D~i h9i d6ng c6 dong.
7. Thanh vien H9i d6ng Quan tri co quy~n yell cfiu Giam d6c, Pho giam d6c, nguai quan1'1 cac don vi trong cong ty cung c~p cac thong tin, tai li~u v~ tinh hinh tai chinh, ho~t d9ng kinh doanh ella cong ty va cac dan vi trong cong ty.
8. Khi thvc hi~n chlTCnang, quy~n va nghla V\lCllaminh, H9i d6ng Quan tri tuan thll dung quy dinh clla phap lu~t, Di~u I~ Cong ty va nghi quyst CllaD?i h9i d6ng c6 dong. Trong truang hqp nghi quySt do H9i d6ng Quan tri thong qua trai v6i quy dinh clla phap lu~t ho~c Di~u I~ Cong ty gay thi~t h?i cho Cong ty thi cac thanh vien tan thanh thong qua ngh! quySt do phai dmg lien d6i chiu trach nhi~m
ca nhan v~ nghi quySt do va phai d~n btl thi~t h?i cho Cong ty; thanh vien phan
27
] 2
Vie" If. to ctucc vii /1O{1t aong
doi.thong quanghi quyet noi tren duoc mj~n tnr trach nhiem,
Di~u 26. Chii tjch Hgi daug Quan tr]
1. HQi d6ng Quan tri b~u mot thanh vien cua HQi d6ng Quan tri lam Chu tich. Chu tich HQi dong Quan tr] khong kiem Giam d6c cua Cong ty.
2. Chu tich HQi d6ng Quan tr] co trach nhiem trieu t~p va chu to? Dai hQi dong c6 dong va cac cuoc hop cua HQi d6ng Quan tri, dong thai co nhtrng quyen va trach nhiem khac quy dinh tai DiSu l~ nay va Luat Doanh nghiep.
3. Chu tich HQi d6ng Quan tri co cac quyen va nghia vu sau day:
a. Lap chuang trinh, kS'hoach hoat dong cua HQi d6ng Quan tri;
b. Chu~n bi chuang trinh, nQi dung, tai li~u ph\lc V\l cUQchQp; tri~u t~p va chu tQa cUQchQPHQi d6ng Quan tri;
c. T6 chuc vi~c thong quanghi quy~t cua HQi d6ng Quan t1'1;
d. Giam sat qua trinh t6 chuc. thlf'Chi~ll cac ngh! quySt cua HQi d6ng Quan . .
trio.' d. Chu tQa cUQchQp D?i hQi d6ng c6 dong;
e. QuySn va nghia V\lkhac thea quy d1nh cua Lu-~tDminh nghi~p.
4. Chu tich HQi'd6ng Quan tf! phai co trach nhi~m dam bao vi~c HQid6ng Quan tn glii bao cao tai chinh hang nam, bao cao ho?t dQngcua Cong ty, bao cao kiSm toan va bao cao kiSm tra eua HQid6ng Quan tri cho cac c6 dong t?i D?i hQid6ng c6 dong;
5. Truang hQ'pChu tich HQi d6ng Quan tri vilng m~t ho~c khong thS thl,l'chi~n duQ'cnhi~m Vlfcua 111inhthi uy quySn b~ng van ban cho lllQt thanh vien khac thl,l'c hi~n-cac quySn va nghia Vlfcua Chu tich HQi d6ng Quan tri.'Truang. hgp khong co nguai duQ'cuy quySn thi cac th~U1hvien con l?i b~u lllQtnguo'i trong s6 cac thanh vien t?m thoi gifr chtrc V\lChu tich HQid6ng Quan tri thea nguyen tilc da s6.
6. Khi xet thfiy c~n thiSt, Chll tich HQid6ng Quan tri tuYSridVngthuleY cong ty dS h6 trQ'HQi d6ng Quan tri va Chu tich HQi d6ng Quan tri thvc hi~n cac hghiaV\l
thuQcth~m quySn. Thu ky cong ty co cac quySn va nghiaV\l quy dinh t?i Khoan 5
DiSu 152Lu~t Doarih nghi~p.
7. Truang hgp Chu tich HQid6ng Quan tri tu chuc ho~c bi bai nhi~m, HQid6ng
Quan td phai b~u ngucJithay thS tl'Ongthai lwn muai (10) ngay.
Di~u 27. Cae eUQe IH}peuaHQi dang Quail tri
1.Chu tich HQid6ng Quan tri se dUQ'cb~u trong C~lQChQpdAutien cua nhi~mky HQid6ng Quan tri dS bAuChu tich va ra cac quySt dinh khac thuQ~th~m q~ySn phai duQ'ctiSn hanh trong thai lwn bay (07) ngay lam vi~c, kSillngay ket thlic bau cli HQi
28
i'
d6ng Quan tri nhiemky do. CUQc h9P nay do thanh vien co s6 phieu b~u cao nh~t trieu t~p va chu trio Truong hop conhieu hon mot thanh vien co s6phieu b~u cao nh~t va ngang nhau thi cac thanh vien d~Ibflu thea nguyen t~c da s6 mot ngiroi trong s6 ho trieu t~p h9P HQi d6ng Quan trio
2. Cac cuoc h9Pthuong ky
Chu tich HQi d6ng Quan tri phai trieu t~p cac cuoc h9P HQi d6ng Quan tri, l~p - chuong trinh nghi sir, thai gian va dia diem h9P it nh~t bay ngay tnroc ngay h9P dir
kien. Chit tich co thS trieu t~p h9P b~t ky khi nao thay c~n thiet, nhung it nhc1tla m6i - quy phai h9P mot Icln.
3. Cac cuoch9P b~t thuong
~ ::1"' Chu tich HQi d6ng Quan trj tri~u t~p cac cUQch9P b~t thuOng ldli th~y ck thi~t ,vi lqi ich Clla Cong ty. Ngoai ra, Chil tich phai tri~u t~p h9P HQi d6ng Quan tri, khong
_d~rqc tri h05n n~u khong co ly do chinh dang, khi mQt trong s6 cac d6i tuqng duai day .",. :'\', , . , " - de nghi bang van ban trinh bay m\lc dich cUQch9P va cac van de can ban: ::.. ··~f. '1\"
a. Giam d6c cong ty ho~cit nh§t nam (05) can b(>quan Iy;
b. Hai (02) thanh vien HQi d6ng Quan tri;
C. Chu tich HQi d6ng QUIDtr!;
d. Co d~ nghi cua Ban kiSm soM ho~c thanh vien dQc l~p.
f)~ nghi phai duqc I~p thanh van ban, trong do neu ro m\lC dich, vk d~ ck thao lu~n va quy~t dinh thuQc th~m quy~n HQi d6ng QUID tri.
4. Cac cUQch9P HQi d6ng Quan tri neu t(;liKhoan 3 Di~u nay phai duqc ti~n hanh trong thm h~n bay (07) ngay linn vi~c sau Iilli co dS xu~t h9p. TruOng hqp Chit
tich HQi d6ng Quan tri khong chc1pnh~n tri~u t~p h9P thea d~ nghi thi Chu tich phai chiu trach nhi~m v~ nhfrng thi~t h~i xay ra d6i vai Cong ty; nhfrng nguai dS nghi t6 chuc cUQch9P duqc d~ c~p d~na Khocln 3 Di~u mlY co thSt\l' minh tri~u t~p h9P HQi d6ng QUID trioTruOng hqp co yeu c~u CllakiSm toan vien dQc I~p, Chl~ tich HQi d6ng Quan tri phai tri~u t~p h9P HQi d6ng Quan tri d~ bim v~ bao cao kiSm to<ln va tinh hinh Cong ty.
5. Dia diSm h9P
Cac cUQch9P HQi d6ng Quan tri se duqc ti~n hanha dia chi da dang ley cua Cong ty ho~c nhfmg dia chi IdlaCa Vi~t Nam ho~ca mrac ngoai thea quy~t dinh cua Chli tich HQi d6ng Quantri va duqc S\l' nh§t tri Clla HQi d6ng Quan tri.
6. Chit tich HQi d6ng QUID tri ho~c nguai tri~u t~p h9P HQi d6ng QUID tri phai gUi thong baomai h9P ch~m nh~t nam (05) ngay lam vi~c truac ngay h9p. Thong bao rnai h9P phai xac djnhC\l thS thai gian va dia diSm h9P, chuang trinh, cac v§n dS thao lu~ va quySt dinh. Kern thea thong bao mai h9P phai co tai li~u slr d~mg t~i cUQch9P
29
VU!U Ii! to cttuc vaIIO{lt aong ... \', ~.',.
va phieu biSu quyet cua thanh vien.
Thong bao moi119Pduoc gui bangbuu dien, fax, thu di~ntir hoac phuong tien
khac, nhung phai bao darndSnduoc diachi lien lac cua tung thanh vien Hoi d6ng Quan tri duoc dangIcy tai Cong ty.
7. Chu tich HQid6ng Quan tri hoac nguoi trieu t?P giri thong bao moi hop va cac tai lieu kemtheoden cac KiSmsoat viennhir d6i voi cac thanh vien HQi d6ngQuan trio
Ki6m soatvien co quyen du hop cac cUQChop cua HQid6ng Quantri; co quyen thao IU?nnhung khong duoc biSuquyet,
8. S6 thanh vien thamdu t6i thiSu. Cac cuoc hQPcua H(>id6ng Quan tri chi duQ'c tiSn hanh va thong qua cac quy~t dinh ldli co it nh~t ba phAntu (3/4) s6 thanh vien HQi d6ng Quan td co m~t trlJc tiSp ho~c qua nguai d?i di~n thay th~. Truang hgp cUQchQP duQ'ctri~u t?P IAnthu nhAtldlong dll s6 thrumvien dl)'hQPtheo quy dinh thl dugc tri~u t?P lfuI2 trong yang 07 (bay) ngay, kSlu ngay dlJ dinh hQPl~n thu nh~t. Trong truong hQ'pnay, cUQchQp duQ'ctiSn halm nSu co han mQtnua (112)s6 thanhvien HQi d6ng Quan tri d\I hQp.
9.BiSu quySt:
a. Trli quy dinh t?i diSm b Khmln 9 DiSu nay, m6i thanh' vi€n HQid6ng Quan tri ho~c nguai duQ'cuy quySn trl)'ctiSp co m~t v6itu cach ca nhan t?i cUQchQPHQi d6ng Quan tri se co mQtphiSu biSu'quySt;
·b·. 'Thanh vien HQid6ng Quan tri khong duQ'cblSu quySt vS cac hgp d6ng, cac giao dich ho~c dS xu~t ma th~lI1hvien do ho~c nguai lien quan t6i thanh vien do co IQ'i ich va IQ'iich do mau thu~n ho~c co thS mau thuk v6i 19i ich cua Cong ty. M(>tthanh vien HQi d6ng se Idl0ng dugc tinh van s6 IUQ'ngd?i biSu t6i thiSu c~n thiSt co m~t dS co thS t6 'chuc m(>tcu(>chQp HQid6ng Quan tri vS nhfrrigquySt dinh ma th~U1hvien do ld10ngco quySn biSu quySt;
. C. Theo quy dirih t?i di~m d Khoan 9 DiSu nay, khi co v~n dSphil sinh trong mQt cUQchQp cua H(>id6ng Quan tri lien quan dSn muc d(>19i ich cua thanh vi€n HQi d6ng Quantrt ho~c lien quan dSn quySn biSu quySt mQtthanh vien ma nhung v~ dS do ld16ng dugc giai quYStb&ngSlJt\1'nguy~ntlr b6 quySn biSu quySt cua thanh vien HQid6ng Quan tri do, nhLingv~n dSphat sinh do se duqc chuySn t6i chu to? cUQchQp va ph{ll1quySt CllaChllto? lien quan dSn t~t ca cac thanh vien HQid6ng Quan tri ldlaC se co gia tri la quy~t dinh cu6i cung, tru'huong hgp tinh ch~t ho~c ph?m vi IQ'iich cua thanh vien HQid6ng Quan tri lien quan chua dUQ'ccong b6 mQtcach thich dang;
d. Thanh vien HQi d6ng Quantri huang 19iillmQth9'P d6ng duQ'cquy dinht?~ Di~m a va DiSm b Khoan 4 DiSu 37 cua DiSu l~ nay se dugc coi la co 19i ich dang ke
trong hgp d6ng do;
tueu I¢ to entre va/10(11aCing
d. Ki~m soat vien c6 quyen dir cuoc hop HQi d6ng quan tri, ,c6 quyen thao luan nhung khong diroc bi~u quyet.
10. Cong khai Ioi ich. Thanh vien HQl d6ng Quan tri tnrc ti~p hoac gian tiep diroc huang Ioi tir mot hQ'Pd6ng hoac giao dich dadiroc ky k€t hoac dang dir ki€nky
k€t voi Cong ty va bi€t la minh c6 1Q'iich trong d6, se phaicong khai ban chat, noi dung cua quyen loi d6 trong cuoc hop rna HQi d6ng Quantri l§n d§u tien xem xet vfuI
dS ICY kSt hQ'Pd6ng hoac giao dichnay, Hoac thanh vien nay c6 th~ cong khai dieu d6 tai cuoc hop d§u tien cua HQi d6ngQuan tri duQ'c t6 chuc sau khi tha.nh vien nay biSt r~ng minh c6 lQ'iich ho?c se c6 1Q'iich trong giao dich ho?c hQ'Pd6ng lien quan.
11. Bi~u quySt da s6. HQi d6ng Quan tf! thong qua cac nghi quy€t va ra quySt dinh b~g cachtwill thea y ki€n tan thanh clla da s6 thanh vien HQi d6ng Quantri c6 m?t (tren 50%). TruOng hQ'Ps6 phi€u tim thanh va phan d6i ngang b~ng nhau, hi phi€u clla Chll tich'se la la phi€u quySt dinh.
12. Nghi quySt b~ng van b~ln.Nghi quy€t b5ng van ban phai c6 chC'rky clla t§t ca nhGng thanl~,vien HQi d6ng Quan tri sau day:
a. Thanh vien c6 quy~n bi~u quy€t v~ nghi quySt t?i cUQchQp HQi d6ng Quan tr!;
b. S6 IUQ'llgth~mh vien c6 m?t khong th§p han s6 luQ'llg thanh vien t6i thiSu thea quy dinh d~ ti€n hanh hQP HQi d6ng Qmln tri. Nghi quy€t lo?i nay c6 hi~u Igc va gia ~ trj nhu nghi quy€t duQ'c cac thanh vien HQi d6ng Quan trt thong qua t?i m{>tcUQch9P J.9/,... duQ'c tri~u t?P va t6 chuc thea thong l~. Nghi quy€t c6 thS duQ'c thong qua b~ng cach ~ sir d\lng nhiSu ban sao cim cling mQt van ban n€u m6i ban sao d6 c6it nh§t mQt ChC'1 I i kY ella thanh vien. .fI
13. Bien ban h9P HQi d6ng Quan trio Cac CUQCh9P HQi d6ng Quan tri phai duQ'c ghi bien bim. Chll tich HQi d6ng Quan tri c6 trach nhi~m chuYSn bien ban h9P HQi d6ng Quan tri cho cac thanh vien va nhGng bien ban d6 se phai duQ'c xem nhu nhfrng b~g chUng xac th\lc vS cong vi~c da duQ'c ti€n hanh trong cac cUQch9P d6trlr khi c6 y ki€n phan d6i vS nQi dung bien ban trong thai lwn muai (10) ngay kSillkhi chuySn oi. Bien ban h9P HQi d6ng Quan tri oUQ'cl~p b~ng ti€ng Vi~t va phai c6' chfrICY clla t§t ca cac thanh vien tham dv cUQch9p.
14. Bien ban h9P HQi d6ng Quan tri va tai li~u sir d\mg trong cUQch9P phai duQ'c lUll gifr t?i tf\) sa chinh Cong ty.
Chll"O'Dg VIII. GIAM DOC, cAN BQ QUAN LY KHAc vA THU' KY CONG TY
Di~u 28. TB chrrc bq may qUaD If
Cong ty se t6 chuc mQt h~ th6ng quanly rna thea d6 bQ may quanly se chiu
trach nhi~m va n~m duai sv lanh d,~l0clla HQi d6ng Quan trio Cong ty c6 Giam
31
tneu Ii! to elute v{i uoatdrug
d6c, cac Ph6 Giam d6c; KS toan tnrong va cac clnrc danh quan ly khac, Giam d6c va cac Ph6 Giam d6c c6 th~ dong thoi la thanh vien HQi d6ng Quan tri, va duoc HQi d6ng Quan tri b6 nhiem hoac bai nhiem, mi~n nhiem bang nghi quyet duoc thong qua mot each hop 1~.
Di~u 29. Can bQ quail Iy
1. Theo d~ nghi cua Giam d6c va duoc sir chap thuan cua HQi dong Quan tri, Cong ty duoc tuyen dung can bQ quan ly voi s6 Iuong va ch~t hrong phil hop voi co c~u va thong 1~quan 1y Cong ty do HQi d6ng Quan tri d~ xu~t my tung thai diem. Can bQ quan ly phai thuc hien cac quy~n va nghla V\l duQ'cgiao mQt cach trung th\fc, d.n tn;mg c~n thiSt d~ cac hO(;1tdQng va t6 chuc cua Cong ty d(;1tduQ'c
cac m\le tieu dS ra.
2. Trung thanh v6i IQ'iichella cong ty va c6 dong; khongSlr d\mg thong tin, bi quySt, co hQi kinh doanh cua cong ty, dia vi, chuc Vl,lvaSlr dl,lng tai san cua cong ty d~ tu IQ'iho~c phl,lcv\11ui ich cua t6 ch(re, ca nhan khac.
3. M(l'Cluong, tiSn thil lao, IQ'iich va cac diSu khoan khac trong hQ'pd6ng lao dQng d6i v6i Giam d6c se do HQi d6ng Quan tri quYSt dinh va hQ'pd6ng v6i nhfrng can bQqwin ly khac se do HQi d6ng Quan tri quySt dinh sau khi tham khao
y kiSn eua Giam d6c.
4. ~ac quySn va nghla V\lkhac theo quy dinh cua Lu~t Doanh nghi~p.
Di~~ 30. BB nhi~m, mi~n nhi~m, nhi~mVl} va quy~n h~n ella GiamdBc Cong ty
1. B6 nhi~m:
HQi d6ng Quan tri b6 nhi~m mQt thanh vien trong HQi d6ng ho~c ky hQ'p d6ng v6i 111Qtnguo'i khac lam Giam d6e va quy dinh muc luong, thil lao, IQ'iich va cac diSu khoan khac c6 lien quan. Thong tin vS muc luong, trQ'c~p, quySn IQ'i eua Giam d6c phai duQ'c bao cao trong D(;1ihQi d6ng c6- dong thuang nien va
duQ'Cneu trong bao cao thuang nien eua Cong ty.
2. Nhi~m ky:
Nhi~m ky cua Giam d6c la 05 (nam) nam tru khi HQi d6ng Quan tri c6 quy dinh khac va eo th~ duoc tai b6 nhiem. Viee b6 nhiem co th~ hSt hieu luc can cu v~o cac quy dinh t(;1ih~"pd6ng lao dQng. Tieu chu~~ va diSu ki~n c~a Giam d6c
dUQ'cquy dinh t(;1iDiSu 65 Lu~t Doanh llghi~p.
3. QuySn h(;lnva traeh nhi~m:
Giam d6c c6 nhling quySnlwn va trach nhi~m sau:
a.'QuySt dinh cae v~n dS lien-quan dSn cong vi~e kinh doanh h~ng ngay eua
32
Dteu Ii! to eluteva IIO(lt tumg
Cong ty rna khong c~n phai co quyet dinhcua Hoi d6ng Quan tri;
b. T6 chirc tlnrchien cacnghj quyet ella Hoi dong Quan tri;
c. T6 chirc thuc hien kS hoach kinh doanh va phuong an d~u nr cua Cong ty;
d. KiSn nghi phuong an co cau t6 chirc, quy chS quan ly n<)ibQ cua Cong ty;
d. B6 nhiem, mi~n nhiem, bili nhiem cac chirc danh quan ly trong cong ty, tnr cac clnrc danh thuoc tham quyen cua HQid6ng Quan tri;
e. Quyet dinh tiSn luang va quyen loi khac d6i voi ngiroi lao dong trong Cong ty kS ca nguoi quan ly thuoc tham qUYSnb6 nhiem cua Giam d6c Cong ty;
g. Tuyen dung lao dong;
h. KiSn nghi phuang an tra c6 ttrc ho~c xlr ly 16trong kinh doanh;
.' i. QuySn va nghTaV\l khac thea quy djnh Clla phap lu~t va nghj quySt clla ~ BQi d6ng Quan trio- ',,"'
ro, ", 4. Giam d6c phai diSu hfmh cong vi~c kinh doanh h~ng ngay clla cong
- ty thea dung quy dinh Cllaphap lu~t, DiSu l~ cong ty, hqp d6ng lao dQngky voi cong ty va nghi quySt clla HQi d6ng Quan trioTruOng h<JPdiSu hfmh treEvoi quy
- dinh nay rna gay thi~t h';li cho cong ty thi Giarn d6c phai chju trach nhi~rn truoc phap lu~t va phai b6i thuOng thi~t h';licho Cong ty.
5. Bili nhi~rn: HQi d6ng Quan trj co thS bili nhi~m Giam d6c lffii co tu hai ph~n ba thanh vien HQi d6ng Quan tri tra len biSu quySt tan thanh (trong truOng h<JPnay khong tinh biSu quYSt Clla Giam d6c) va b6 nhi~m mQt Giarn d6c moi thay thS. Giam d6c bj bai nhi~m co quySn rhan d6i vi~c bai nhi~m mlYt(,liD(,lihQi d6ng c6 dong tiSp thea g~n nh§t.
Di~u 31. Thrr ky Cong ty "~'
Khi xet th~y c~n thiSt, Chll tich HQi d6ng Quan tri tuySn d\mg thu ky cong ty dS h6 trq HQi d6ng Quan tri va Chll tich HQi d6ng Quan trj thvc hi~n cac nghTaV\l thuQc th~rn qUYSnthea quy dinh Cllaphap lu~t va DiSu l~ Cong ty. Thu ky Cong ty co cac quySn va nghTaV\l sau day:
a. H6 trq t6 chilc tri~u t~p cac cUQclwp CllaHQi d6ng Quan trj, D(,lihQi d6ng c6 dong; ghi chep bien ban cUQchQp;
b. H6 trq thfmh vien HQi d6ng QUfmtri trong vi~c th\rc hi~n quySn va nghTa V\l duqc giao;
c. H6 trq HQi d6ng Quan tri trong ap d\mg va thvc hi~n nguyen t~c quan tri Cong ty;
d. H6 trq Cong ty trong xay d\mg quan h~ c6 dong va baov~ quySn va lqi
33
ich hop phap cua c6.dong;
d. H6 tro Cong ty trong viec tuan thu dung cac nghia vu cung cap thong tin, c6ng khai h6a th6ng tin va thu tuc hanh chinh;
e. Quyen va nghia vu khac theo quy dinh tai Di~u 1~C6ng ty.
Churrng IX. BAN KIEM SOAT
Di~u 32. Ban ki~m soat
1. C6ng tyco Ban ki~m soat, voi s6 luong ba (03)thanh vien. Nhiem ky cua Ki~m soat vien kh6ng qua nam (05) nam va co th~ duoc b~u lai voi s6 nhiem ky kh6ng han ch€. Ban ki~l1lsoat b~u 111Qtthanh vien lam Truong ban. Truong Ban ki~m soat phai la k€ toan vien hoac ki~lll soat vien chuyen nghiep va phai lam chuyen trach tai Cong ty. Truo-ng ban ki~l11soat co cac quyen va trach nhi~m sau:
a. Tri~u t~p cUQch9P Ban ki~l11soat va ho:;ttdQng v6i tll' cach la Trll'o-ngban ki~m soat;
h. Yeu c~u HQi d6ng Qufm tr1, Giam d6c va cac can hQ quan 1y khac cung c~p cac thong tin lien quan dS bao cao cac thanh vien clla Ban ki~m soat;
c. L~p va ky bao cao clla Ban ki~m soat sau khi da tham khao y ki€n clla HQi d6ng Quan tri d~ trinh len D:;tihQi d6ng c6 dong. .
2. Tieu chuan va di~u ki~n CllaKi~m soat vien
KiSm soat vien Cong ty phili co tieu chuan va di~u ki~n sau day:
a. C6 trinh dQd:;tih9Ctro-len, la ki~m toan vien ho~c kS toan vien va c6 nang 1\1'0,kinh nghi~m c6ng tac trong lTnhVlJC119atdQng CllaC6ng ty. Cac thanh vien Ban ki~m soat 1d10ngphai 1anhan vien trong hQph?n k€ toan, tai chinh clla C6ng ty va kh6ng phai 1athanh vien hay nhfll1vien clla C6ng ty ki~m toan dQc l~p dang
th\Ic hi~n vi~c kiSm toan cac bao cao tai chinh clla C6ng ty;
b. C6 nang 1\Ichanh vi dan S\1'd~y dll va kh6ng thuQCd6i tugng hi c~m thanh
l?p va quan ly doanh nghi~p thea quy dinh clla Lu?t Doanh nghi~p;
c. Kh6ng phai la vg ho~c ch6ng, eha de, cha nuoi, my de, my nu6i, con de, con nu6i, anh rUQt,chi ruQt, em rUQtclla thal1h vien HQi d6ng Quan tr1, Giam d6c
va nguai quan 1y1dlaC(Ph6Giam d6c, K€ toan truo-ng C6ng ty);
d. Kh6ng dugc gifr cac chuc V\lquan ly c6ng ty (thanh vien HQi d6ng Quan trt, Giam d6c, Ph6 Giam d6c, K€ toan truo-ng); Id16ng nh~t thi€t phai la c6 d6ng
ho~c nguai lao dQng clla C6ng ty;
34
f··; I ,
r"- F .~ i
d. Cac tieu chuan va di~u kien khac thea quy dinh 'khac cua phap lu~t co lien guano
3. Cac c6 dong n~m gifr c6 ph§n pho thong trong thai han lien t1,1Cit nh:1tsau (06) thang co quyen gQP s6 quyen bi~u quyet d~ dS ctr cac trng vien Ban ki~m soat. C6 dong hoac nhom c6 dong nam giLTtir 5% dSnduoi 10% tong s6 c6 phan c6 quyen bi~u quyet diroc d~cir mot (01) irng vien;tir 10% dSn duoi 30% duoc d~ cir t6i da hai (02) irng vien;tir 30% dSn duoi 40% duoc d~cir t6i da ba (03) irng vien; tir 40% den duoi 50% diroc d~ cir t6i da b6n (04) irng vien;tir 50% dSn duoi 60% duoc d~ cir t6i da nam (05) ung vien; tlT60% dSn du6i 70% duQ'cd~ ClT t6i da sau (06)(mg vien; tu 70% dSn 80% duQ'cd~ ClTt6i da bay (07) tmg vien; va
_ tu 80% dSn du6i 90% duQ'cd~ Cllt6i da tam (08) ung vien.
4. Cac th~mh vien clIa Ban ki~m soM do f)~i hQi d6ng c6 dong b6 nhi~m, -:: nhi~m ky clIa Ban ki~m soM lit nam (05) nam; th~mh vien Ban ki~m soM c6 th~ ~ duQ'cb~u l~i"v6i s6 nhi~m ky khong h~n chS.
, I'
- ,. 5. Thanh vien Ban ki~m soM khong can tu cach th~mhvien trong cac trucmg ~ hQ'psau:
a. Thanh vien do bi phap 1u~tcfun lam thanh vien Ban ki~m soM;
b. Thanh vien d6 tu chiTCb~ng mQt van ban thong bao duQ'cgui dSn tr1,1sa chinh cho Cong ty;
C.Thanh vien do bi r6i lo~n tam th~n·va cae thanh vien khac clla Ban ki~m soM c6 nhfrng b~ng chung chuyen mon chUng to nguai do khong can nang IlJc hanh vi;
d. Thanh vien d6 v~ng m~t Id10ng tham dt,rcac cUQch9P clla Ban ki~m soM lien t\1Ctrong vong sau (06) thang lien t\lc, va trong thai gian nay Ban ki~m soM khong cho phep thanh vien d6 v~ng m~t va df!phan quySt r~ng chuc V1,1ella nguai nay bi bo tr6ng;
d. Khong hoan thanh nhi~m V1,1,cong vi~c duQ'cphan cong;
e. Vi ph~m nghiem tr9ng ho~c vi ph~m nhi~u l~n nghia V\1clla Ki~m soM vien;
g. Thanh vien d6 bi cach chiTCthanh vien Ban ki~m soat thea quySt djnh clla f)~i hQi d6ng c6 dong.
Di~u 33. Quy~n, nghiaV~I va tt'ach nhi~m c{laBan ki~m soat
1. Ban ki~m soat Cong ty co quy~n h~n va nghia V\lnhu sau:
a. Ban ki~m soM th\Tchi~n giam sat HQi d6ng Quan tr!, Giam d6c trong vi~c qu~mly va di~u hanh Cong ty.
T· -
VU!u If to cttuc va IIO(lt aoug • • I • • '.
b. Ki~m tra tinh hoply, hop ph