of 18 /18
J CQNG HOA XA HOI CHU NGHIA Vl£T NAM lap - Tir do - Hanh phuc THONG TU f cong thong tin oien ti) CHiNHPHul Quy a!nh ve quan ly thu gom va XV ly chat thai tir tau thuyen trong vung niroc cang bien C DEN® Ngayi^O.f.S.P.O.Z.i Thong tir so 41/2017/TT-BGTVT ngay 14 thang 11 nam 2017 cua Bp tnrong Bo Giao thong van tai quy djnh ve quan ly thu gom va xu ly chit thai tir tau thuyen trong yung nuac cang bien, co hieu lire ki tir ngay 01 thang 01 nam 2018, dugc sua doi, bo sung boi: Thong tu s6 34/2020/TT-BGTVT ngay 23 than^ 12 nam 2020 cua B6 truong Bp Giao thong van tai sua doi, bo sung mot s6 dieu cua cac Thong tu quy dinh vl che dp bao cao dinh ky trong ITnh vuc hang hai, co hieu lire ke tir ngay 15 thang 02 nam 2021. Can cuLugt bdo ve moi tru&ng ngay 23 thang 6 nam 2014; c- Can cu Bo ludt hang hai Viet Nam ngay 25 thang 11 nam 2015; Can cu Nghi dinh so 12/2017/ND-CP ngay 10 thang 02 nam 2017 cua Chinh phu quy dinh chuc ndng, nhiem vu, quyen han vd ca cdu to chuc cua Bo Giao thong van tdi; Can cu Nghi dinh so 38/2015/ND-CP ngay 24 thang 4 nam 2015 cua Chinh phu ve quan ly chat thai vd phi lieu; Can cu Nghi dmh so 58/2017/ND-CP ngay 10 thang 5 nam 2017 cua Chinh phu quy dmh chi tiet mot so dieu cua Bo ludt hang hai Viet Nam ve quan ly hoat dong hang hai; Theo de nghi cua Vu tru&ng Vu Moi tru&ng vd Cue tru&ng Cue Hang hai Viet Nam; Bo tru&ng Bq Giao thong van tdi ban hanh Thong tu quy dmh ve quan ly thu gom vd xu ly chat thai tie tdu thuyen trong vung nu&c cang bien.1 1 Thong tir s6 34/2020/TT-BGTVT stira d6i, bo sung m$t s6 di£u cua c£c Th6ng tu quy djnh che d$ bdo c&o djnh ky trong lihh v\rc hdng h&i, c6 edn eft ban h&nh nhu sau: Can aiNghi dinh so 12/2017/ND-CP ngdy 10 th/mg 12 nfim 2017 cua Chinh phu quy djnh chuc ndng, nhi$m vyi, quyen han vd ca cdu to chuc cua BQ Giao thong vqn tdi; Cdn cuNgh} dinh so 09/2019/ND-CP ngdy 24 thdng 01 nam 2019 cua Chinh phu quy dinh ve chi d$ bdo cdo cua ca quan hanh chinh nhd nude; Theo di nghi cua Chdnh Van phdng Bq va Cyc trudng Cue Hang heti Vi$t Nam; Bq trudng Bq Giao thong vqn tdi ban hanh Thdng tu sua doi, bS sung mQt so diiu cua ede Thong tu quy dinh vi che d$ bdo cdo dinh ky trong tinh vuc hang hdi."

CQNG HOA XA HOI CHU NGHIA Vl£T NAM

  • Upload
    others

  • View
    1

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of CQNG HOA XA HOI CHU NGHIA Vl£T NAM

Page 1: CQNG HOA XA HOI CHU NGHIA Vl£T NAM

J

CQNG HOA XA HOI CHU NGHIA Vl£T NAM lap - Tir do - Hanh phuc

THONG TUf cong thong tin oien ti) CHiNHPHul Quy a!nh ve quan ly thu gom va XV ly chat thai tir tau thuyen

trong vung niroc cang bienCDEN®Ngayi^O.f.S.P.O.Z.i

Thong tir so 41/2017/TT-BGTVT ngay 14 thang 11 nam 2017 cua Bp tnrong Bo Giao thong van tai quy djnh ve quan ly thu gom va xu ly chit thai tir tau thuyen trong yung nuac cang bien, co hieu lire ki tir ngay 01 thang 01 nam 2018, dugc sua doi, bo sung boi:

Thong tu s6 34/2020/TT-BGTVT ngay 23 than^ 12 nam 2020 cua B6

truong Bp Giao thong van tai sua doi, bo sung mot s6 dieu cua cac Thong tu quy dinh vl che dp bao cao dinh ky trong ITnh vuc hang hai, co hieu lire ke tir ngay 15 thang 02 nam 2021.

Can cuLugt bdo ve moi tru&ng ngay 23 thang 6 nam 2014; c-

Can cu Bo ludt hang hai Viet Nam ngay 25 thang 11 nam 2015;Can cu Nghi dinh so 12/2017/ND-CP ngay 10 thang 02 nam 2017 cua

Chinh phu quy dinh chuc ndng, nhiem vu, quyen han vd ca cdu to chuc cua Bo Giao thong van tdi;

Can cu Nghi dinh so 38/2015/ND-CP ngay 24 thang 4 nam 2015 cua Chinh phu ve quan ly chat thai vd phi lieu;

Can cu Nghi dmh so 58/2017/ND-CP ngay 10 thang 5 nam 2017 cua Chinh phu quy dmh chi tiet mot so dieu cua Bo ludt hang hai Viet Nam ve quan ly hoat dong hang hai;

Theo de nghi cua Vu tru&ng Vu Moi tru&ng vd Cue tru&ng Cue Hang haiViet Nam;

Bo tru&ng Bq Giao thong van tdi ban hanh Thong tu quy dmh ve quan ly thu gom vd xu ly chat thai tie tdu thuyen trong vung nu&c cang bien.1

1 Thong tir s6 34/2020/TT-BGTVT stira d6i, bo sung m$t s6 di£u cua c£c Th6ng tu quy djnh che d$ bdo c&o djnh ky trong lihh v\rc hdng h&i, c6 edn eft ban h&nh nhu sau:

“Can aiNghi dinh so 12/2017/ND-CP ngdy 10 th/mg 12 nfim 2017 cua Chinh phu quy djnh chuc ndng, nhi$m vyi, quyen han vd ca cdu to chuc cua BQ Giao thong vqn tdi;

Cdn cuNgh} dinh so 09/2019/ND-CP ngdy 24 thdng 01 nam 2019 cua Chinh phu quy dinh ve chi d$ bdo cdo cua ca quan hanh chinh nhd nude;

Theo di nghi cua Chdnh Van phdng Bq va Cyc trudng Cue Hang heti Vi$t Nam;Bq trudng Bq Giao thong vqn tdi ban hanh Thdng tu sua doi, bS sung mQt so diiu cua ede Thong tu quy

dinh vi che d$ bdo cdo dinh ky trong tinh vuc hang hdi."

Page 2: CQNG HOA XA HOI CHU NGHIA Vl£T NAM

2

Chirong INHUTVG QUY DINH CHUNG

Dieu 1. Pham vi dieu chinh1. Thong tu nay quy dinh ve qnan ly thn gom va xn ly chat thai tu tau

thuyln trong vung nuac cang biln.2. Vice thu gom va xu ly chit lam suy giam tang 6 zdn phat sinh tu tau

thuyen ducrc thuc hien theo quy dinh ciia phap luat ve quan ly chat lam suy giam ting 6 zon va khong thuoc pham vi dieu chinh cua Thong tu nay.

Dieu 2. Doi tiro’ng ap dung1. Cac ca quan va to chuc, ca nhan lien quan din boat dong thu gom va xu

ly chat thai tir tau thuyen trong vung nuac cang bien.2. Tau thuyen Viet Nam va tau thuyen nuac ngoai boat dong trong vung

nuac cang bien Viet Nam.Dieu 3. Giai thich tir ngirTrong Thong tu nay cac tu ngu duai day dugc hieu nhu sau:1. Chat thai tir tau thuyen bao gom rac thai, nuac ban, nuac lan can dau va

chat long doc hai khac phat sinh trong boat dong cua tau thuyin.\ ' ft r

2. Rac thai bao gom chat thai sinh boat, chat thai ran cong nghiep va chat thai ran nguy hai phat sinh tir boat dong cua tau thuyen. Trong do:

a) Chat thai sinh boat la cac loai chit thai thuc phim, diu an da qua sir dung va chit thai rin khac phat sinh trong sinh boat thuang ngay cua thuyin vien va hanh khach tren tau thuyen.

b) Chat thai rin nguy hai la chat thai rin phat sinh tir boat dong cua tau thuyin co chua thanh phan nguy hai nhu: gie lau chua diu, son, vun son, can loc khi xa, can hang hoa nguy hiem va cac chat thai ran khac thuoc danh muc chit thai nguy hai quy dinh tai Phu luc 1 Thong tu so 36/2015/TT-BTNMT ngay 30/6/2015 cua Bo truong Bo Tai nguyen va Moi truang ve quan ly chat thai nguy hai.

c) Chat thai ran cong nghiep la cac loai chat thai rin phat sinh tir boat dong lam hang va khai thac van hanh, bao duang va sua chua tau thuyin, ngoai trir chat thai rin nguy hai.

3. Nu6c ban la nuac da bi thay doi dac dilm, tlnh chat dugc thai tir: nha ve sinh, nha tieu; chau rua, bon tarn, 16 thoat nuac a buong y te; budng chua dong vat song tren tau thuyin va cac h6n hgp nuac khac khi hoa lan vai nhung loai nuac neu tren.

4. Nu6c lln can dau la chat thai long co lan dau tilp nhan tir he thing la canh budng may, nuac v$ sinh ham hang cua tau dau, nuac ve sinh ket diu

Page 3: CQNG HOA XA HOI CHU NGHIA Vl£T NAM

3nhien lifu, dau thai, c^n dau thai, dau ro ri, nude tir ket dkn lin dau, nude la canh ham hang co lin dau.

5. Chit long doe hai khde la can chat long dpc va chat thai long tu cac hoat dong ve sinh ket hang hoac xa din ket hang tren tau chd xo chat long dpc thupc loai X, Y, Z theo quy dinh 6 Phu luc II cua Cong ude quoc t4 vl ngan ngua 6 nhiim do tau gay ra nam 1973 va ede sua doi nam 1978, nam 1997 (sau day vi§t tit la Cong ude MARPOL).

6. Thu gom va xu ly chat thai tir tau thuyen la cac hoat dong lien quan din viec thu gom, luu giu tarn thdi, van chuyen va xu ly chit thai tir tau thuyen.

7. Phuomg tien tiep nhan la cac phuong tipn chuyen dung de thu gom, luu chua tarn thdi chat thai tir tau thuyen, phu hop vdi quy dinh phap luat ve quan ly chat thai cua Vipt Nam va quy dinh ve bich noi tieu chuin cua Cong ude MARPOL.

8. Dau la dau mo dudi bat ky dang nao, ke ca diu tho, diu dot, diu can, dau thai va ede san pham dau md da dupe Ipc, bao g6m ca cac chat dupe the hien tai Phu luc I cua Thong tu nay. /

Chirung IIQUAN LY THU GOM VA XU' LY CHAT THAI

TU* TAU THUYEN TRONG YUNG NU*0C GANG BlfcNDieu 4. To chirc quan ly thu gom va xu ly chat thai tir tau thuyen trong

vimg nude cang bien1. Chat thai rdn nguy hai, nude lin can dau va chit long doe hai khde tir tau

thuyen phai dupe quan ly thu gom va xu ly theo quy dinh tai Chuemg II Nghi dinh so 38/2015/NB-CP ngay 24/4/2015 cua Chinh phu ve qudn ly chat thai va phe lieu (sau day viet tat la Nghi dinh so 38/2015/ND-CP), Thong tu so 36/2015/TT-BTNMT ngay 30/6/2015 cua Bp trudng Bp Tai nguyen va Moi trudng ve quan ly chit thdi nguy hai (sau day viet tit la Thong tu s6 36/2015/TT-BTNMT) va quy dinh phdp luat co lien quan.

2. Chit thai sinh hoat tir tau thuyen phdi dupe qudn ly thu gom va xu ly theo quy dinh tai Chuotng HI NgM dinh so 38/2015/ND-CP va quy djnh phdp luat co lien quan.

3. Chit thdi ran cong nghiep tir tau thuyin phdi dupe qudn ly thu gom va xu

ly theo quy dinh tai Chuong IV Nghi dinh so 38/2015/ND-CP va quy dinh phdp luat co lien quan.

4. Nude bin tir tau thuyin phdi dupe qudn ly thu gom va xu ly theo quy dinh

tai Chuong V Nghi dinh so 38/2015/ND-CP va quy dinh phdp luat co lien quan.5. Doanh nghiep cang bien tu thpc hien dich vu thu gom va xu ly chit thai

tir tau thuyen trong vung nude edng bien phdi dap ung theo quy dinh tai Nghi dinh so 38/2015/ND-CP, Thong tu so 36/2015/TT-BTNMT va quy dinh phdp luat co lien quan.

\

Page 4: CQNG HOA XA HOI CHU NGHIA Vl£T NAM

46. Doanh nghiep cang bien khong ty thirc hien dich vu thu gom va xu ly

chdt thai tu tau thuyen trong vung nude cang biin phai ky kit hop dong voi cac

to chuc, ca nhan cung ung dich vu thu gom va xu ly chit thai tu tau thuyin trong vung nude cang bien dap ung cac quy dinh vi thu gom va xu ly chat thai tai Nghi dinh s6 38/2015/ND-CP, Thong tu so 36/2015/TT-BTNMT va quy dinh phap luat cd lien quan.

7. Hoat dong thu gom chat thai tu tau thuyen trong vung nude cang biin phai duac doanh nghiep cang biin bao dam thuc hien trong vong 4 gid ki tu khi Gang vu hang hai khu vuc nhan dugc yeu ciu tu ngudi lam thu tuc cho tau thuyen.

8. Gia dich vu thu gom va xu ly chit thai tu tau thuyen trong vung nude cang biin thuc hien theo quy dinh phap luat hien hanh vi gia va phap luat cd lien quan.

f>ieu 5. Cong bo dich vu thu gom va xu ly chat thai tu tau thuyen trong vung nude cang bien

1. Doanh nghiep cang bien cd trach nhiem cong khai, niem yet danh sach to chuc, ca nhan da ky hop ding cung ung dich vu thu gom va xu ly chat thai tu

tau thuyen tai cang bien va gia dich vu thu gom, xu ly chat thai tren trang thong tin dien tu va tai tru sd chinh cua cang biin theo quy dinh tai Mau sd 1 Phu luc II ban hanh kem theo Thong tu nay.

2. Viec cung ung dich vu thu gom va xu ly chit thai tu tau thuyin tai khu neo dau, khu chuyin tai do Nha nude quan ly dugc thuc hien nhu sau:

a) Gang vu hang hai khu vuc dang tai thong tin ve nhu cau thu gom va xut ly chit thai tu tau thuyen tai khu neo dau, khu chuyen tai do Nha nude quan ly tren trang thong tin dien tu cua Gang vu hang hai;

b) To chuc, ca nhan cd nhu cau tham gia cung ung dich vu thu gom va xu ly chat thai tu tau thuyen tai khu neo dau, khu chuyin tai do Nha nude quan ly gui van ban dang ky tdi Gang vu hang hai theo quy dinh tai Miu sd 2 Phu luc II ban hanh kem theo Thong tu nay;

c) Gang vu hang hai khu vuc cong khai, niem yet danh sach td chuc, ca nhan dang ky tham gia cung ung dich vu thu gom, xu ly chit thai tu tau thuyen tai khu neo dau, khu chuyen tai do Nha nude quan ly va gia dich vu thu gom, xu ly chit thai tren trang thong tin dien tu va t£ii tru sd chinh cua Gang vu hang hai theo quy dinh tai Miu so 1 Phu luc II ban hanh kem theo Thong tu nay.

Dieu 6. Khai bao nhu cau xu ly chat thai tir tau thuyen trong vung nurdc cang bien

1. Jau thuyin cd nhu cau xu ly chit thai tir tau thuyen trong vung nude cang bien, ngudi lam thu tuc cho tau thuyen thong nhit vdi doanh nghiep cang bien hoac to chuc, ca nhan cung ung dich vu thu gom, xut ly chit thai da dugc doanh nghiep cang bien cong bd va thuc hien khai bao cu thi loai chit thai, khdi lugng chat thai theo kildgam (sau day viet tit la kg) hoac met khdi (sau day viit

Page 5: CQNG HOA XA HOI CHU NGHIA Vl£T NAM

5* 3 ^ 9 rtat la m ), dia diem chuyen thu gom va xu ly chat thai vai Gang vu hang hai khu

vuc tai muc 21 cua Ban khai chung theo quy dinh tai Mlu so 42 ban hanh kem theo Nghi dinh so 58/2017/NB-CP ngay 10/5/2017 cua Chinh phu quy dinh chi tiet mot s6 dieu cua Bo luat hang hai Viet Nam ve quan ly hoat dong hang hai

. (sau day viet tit la Nghi dinh so 58/2017/NB-CP).2. Truong hop phai bom mroc ban, nuoc lin can dau va chit long doc hai

khac tir tau thuyen de chuyen thu gom va xu ly, ngoai quy dinh tai khoan 1 Diiu nay, nguoi lam thu tuc cho tau thuyen thuc hien khai bao vai Gang vu hang hai khu vuc theo quy dinh tai Mau s6 35 ban hanh kem theo Nghi dinh s6 58/2017/NB-CP.

3. Truong hop tau thuyen hoat dpng dai ngay trong mot khu vuc hang hai do mot Gang vu hang hai khu vuc quan ly co nhu ciu thu gom va xu ly chit thai tu tau thuyin, nguoi lam thu tiic cho tau thuyin thong nhat voi to chuc, ca nhan cung ung dich vu thu gom va xu ly chit thai va thuc hien khai bao cu the loai chit thai, khoi luong chit thai theo kg hoac m3, dia dilm va to churc, ca nhan

thuc hien thu gom va xu ly, yeu cau bom chuyen chit thai voi Gang vu hang hai khu vuc theo quy dinh tai Mau so 35 ban hanh kem theo Nghi dinh s6 58/2017/NB-CP.

Dieu 7. Quy trinh thu gom va xu ly chat thai sinh hoat, chat thai rin cong nghiep va mrd^c ban tif tau thuyen trong viing mruc cang bien

1. Boi vdi cang bien tu thuc hien thu gom va xu ly chit thai sinh hoat, chitP ? > 9

thai ran cong nghiep va nude ban tu tau thuyen trong vung nude cang bien:a) Boanh nghiep cang bien bo tri phuong tien tiep nhan de thuc hien thu

gom chit thai tu tau thuyen; van chuyen, luu giu tarn thdi va xu ly chit thai theo quy dinh tai Nghi dinh so 38/2015/NB-CP va quy dinh phap luat co lien quan;

b) Sau khi thuc hien thu gom chat thai, doanh nghiep cang biin lap Phiiu xac nhan thu gom chat thai tu tau thuyen theo quy dinh tai Miu s6 3 Phu luc II ban hanh kem theo Thong tu nay va gui cac ben lien quan de luu giu.

2. Trudng hop ti chuc, ca nhan cung ung dich vu thu gom va xu ly chat thai thuc hien thu gom va xu ly chit thai sinh hoat, chit thai rin cong nghiep va nude bin tu tau thuyin trong vung nude cang biin:

a) To chuc, ca nhan cung ling dich vii thu gom va xu ly chat thai sinh hoat, chat thai ran cong nghiep, nude bin tu tau thuyen bo tri phuong tien tiep nhan de thuc hien thu gom chat thai tir tau thuyen; van chuyin, luu giu tarn thdi va xii ly chat thai theo quy dinh tai Nghi dinh so 38/2015/NB-CP va quy dinh phap lult co lien quan;

b) Sau khi thuc hien thu gom chat thai, to chuc, ca nhan cung ungTdich vu thu gom va xii ly chat thai lap Phieu xac nhan thu gom chat thai tu tau thuyen theo quy dinh tai Mau s6 3 Phu luc II ban hanh kem theo Thong tu nay va gui cac ben lien quan de luu giu1.

Page 6: CQNG HOA XA HOI CHU NGHIA Vl£T NAM

63. Phuang tien tiep nhan mxac ban tu tau thuyln phai co bfch noi tieu chuin

de ket noi vai bich noi cua tau thuy6n va dugc quy dinh nhu sau:a) Duong kinh ngoai co kich thuoc bang 210 mm;b) Ducmg kinh trong co kich thuoc tuong ung voi ducmg kinh ngoai cua

ong;c) Duong kinh vong tron di qua tarn cac bu long co kich thuoc 170 mm;d) Ranh khoet o bich noi: gom 4 16 co ducmg kinh 18 mm dugc bo tri each

deu nhau theo ducmg tron di qua tarn cac 16 bat bu long voi ducmg kinh noi tren va co cac ranh khoet toi mep ngoai cua bich. Chieu rong cua ranh 18 mm;

d) Chieu day bich noi 16 mm;e) Bu long, dai 6c: co so lugng 4 chile, moi chile co duomg kinh 16 mm va

chieu dai thich hop;g) Bich dung cho ducmg ong co duomg kinh trong toi 100 mm va phai dugc

che tao biimg thep hoac vat lieu tuong ducmg co mat ngoai phlng. Bich nay cung

voi dem lam kin thich hop phai phu hop cho viec su dung 6 ap suit 600 kPa;h) Doi voi tau thuyen co chieu cao man ly thuyet tir 5 m tro xuong, duong

kinh trong cua bich noi co the blng 38 mm;i) Doi voi tau thuyen chuyen dung, pha cho khach: co the su dung cac bich

noi phu hgp khac hoac cac khop noi nhanh de bom chuyen nude ban.4. Chat thai sinh hoat, chat thai ran cong nghiep va nude ban thu gom tu

tau thuyen phai dugc phan loai, luu giu tarn thdi va van chuyln blng cac phuemg tien, thiet bi phu hop quy dinh phap luat vl quan ly chit thai.

Dieu 8. Quy trinh thu gom va xu ly chat thai ran nguy hai, nude lan can dau va chat long doc hai khac phat sinh tu tau thuyen trong viing nude cang bien

r f r

1. Doi voi cang bien tu thuc hien thu gom va xu ly chat thai ran nguy hai, nude lan can dau va chat long doc hai khac tu tau thuyen trong vung nude cang bien:

a) Doanh nghiep cang bien bo tri phuong tien tilp nhan d! thuc hien thu gom chat thai tu tau thuyen; van chuyln, luu giu tarn thdi va xu ly chit thai theo quy dinh tai Nghi dinh so 38/2015/ND-CP, Thong tu s6 36/2015/TT-BTNMT va quy dinh phap luat co lien quan;

b) Sau khi thuc hien thu gom chat thai tir tau thuyln trong vung nude cang bien, doanh nghiep cang bien lap Philu xac nhan thu gom chit thai tir tau thuyln theo quy dinh tai Mlu si 3 Phu luc II ban hanh kem theo Thong tu nay, lap chung tir chit thai nguy hai theo quy dinh tai Thong tu si 36/2015/TT-BTNMT va gui cac ben lien quan de luu giu;

Page 7: CQNG HOA XA HOI CHU NGHIA Vl£T NAM

7c) Sau khi hoan thanh viec xu ly chit thai thu gom tu tau thuyen trong vung

nuoc cang biin, doanh nghiep cang bien gui ban sao y Lien so 4 chung tu chat thai nguy hai toi Gang vu hang hai khu vuc de luu giu, giam sat.

2. Trucmg hop to chuc, ca nhan cung ung dich vu thu gom va xu ly chat thai thuc hien thu gom va xu ly chat thai rin nguy hai, nuoc lan can dau va chit long doc hai khac tir tau thuyen trong vung nude cang bien:

a) To chuc, ca nhin cung ung dich vu thu gom va xu: ly chit thai ran nguy hai, nude lin can diu va chat long doc hai khac bo tri phuong tien tiep nhan de thuc hien thu gom chit thai tu tau thuyen; van chuyen, luu giu tarn thdi va xu ly chit thai theo quy dinh tai Nghi dinh so 38/2015/ND-CP, Thong tu so 36/2015/TT-BTNMT va quy dinh phap luit cd lien quan;

b) Sau khi thuc hien thu gom chat thai tu tau thuyin trong vung nude cang bien, to churc, ca nhin cung ung dich vu thu gom va xu ly chat thai lip Phieu xac nhan thu gom chit thai tu tau thuyen theo quy dinh tai Miu s6 3 Phu luc II ban hanh kem theo Thong tu nay, lip chung tu chit thai nguy hai theo quy dinh tai Thong tu so 36/2015/TT-BTNMT va gui cac ben lien quan dk luu giu;

c) Sau khi hoan thanh viec xu ly chit thai thu gom tir tau thuyen trong vung nude cang bien, to chuc, ca nhin cung ung dich vu thu gom va xur ly chat thai gui ban sao y Lien sd 4 chung tir chat thai nguy hai tdi Gang vu hang hai khu vuc de luu gift, giam sat.

3. Viec thu gom chat thai ran nguy hai, nude lin can diu va chat long doc hai khac phat sinh tir tau thuyen phai bao dam khong dugc lam rai vai, giy phat tan, ro ri chit thai.

4. Phuong tien tiep nhin va phuong tien van chuyen chat thai ran nguy hai, nude lin can diu va chit long doc hai khac tir tau thuyen phii dap ung quy dinh tai Nghi dinh sd 38/2015/NB-CP va cac yeu ciu ky thuit, quy trinh quan ly quy dinh tai Phu luc 2 (B) ban hanh kem theo Thong tu so 36/2015/TT-BTNMT.

5. Phuong tien tiep nhan can dau thai, chit thai long cd lan diu tir he thong la canh buong may phai cd bich n6i tieu chuin de ket ndi vdi bich ndi cua tau thuyen va dugc quy dinh nhu sau:

a) Buong kinh ngoai cd kich thude bang 215 mm;b) Duong kinh trong cd kich thude tuong ung vdi dueng kinh ngoai cua

M

ong;c) Buong kinh vdng tron di qua tim cac bu long cd kich thude 183 mm;d) Ranh d bich: gdm 6 16 cd dudng kinh 22 mm dugc bo tri each deu nhau

^ f

theo dudng tron di qua tim cac 16 bat bu long vdi dudng kinh neu tren va cd cac ranh khoet tdi mep ngoai cua bich. Chieu rong ranh 22 mm;

d) Chieu day bich noi 20 mm;f f r ?

e) Bu long, dai 6c: cd so lugng 6 chiec, moi chiec cd dudng kinh 20 mm va chieu dai thich hgp;

Page 8: CQNG HOA XA HOI CHU NGHIA Vl£T NAM

8g) Bich dung cho ducmg ong co dudng kinh trong tai 125 mm va phai duoc

chi tao bang thep hoac vat lieu tuang duang co mat ngoai phang. Bfch nay cung voi dem lam kin thlch hop phai phu hop cho viec su dung dr ap suat 600 kPa.

Chirffng HITRACH NHIEM CUA CO QUAN NHA NlTdC C6 THAm QUYEN VA

CAC DON VI LIEN QUAN

Dieu 9. Trach nhiem cua Cue Hang hai Viet Nam1. Chi dao cac Gang vu hang hai khu vuc to chuc thvrc hien cac quy dinh

cua Thong tu nay.2. Chu tri to chuc kiem tra viec thuc hien thu gom va xu ly chit thai phat

sinh tur tau thuyln trong vung nude cang bien.3. Tong hop, lap bao cao tinh hinh quan ly thu gom va xu ly chat thai tir

tau thuyen trong ITnh vuc hang hai gui Bo Giao thong van tai, chi tiet bao cao nhu sau:

a) Ten bao cao: Bao cao tinh hinh quan ly thu gom va xu ly chat thai tu tauAthuyen;N i

b) Npi dung yeu cau bao cao: Ket qua thuc hien quan ly thu gom va xu ly chit thai tir tau thuyen trong lihh vuc hang hai;

c) Phuong thuc gui, nhan bao cao: Bao cao duoc thi hien dudi hinh thuc van ban giay hoac van ban dien tu. Bao cao duoc guri den co quan nhan bao cao bang mot trong cac phuong thuc sau: gui true tilp, qua dich vu buu chinh, fax, qua he thong thu dien tu, hoac cac phuong thuc khac theo quy dinh cua phap luat;

d) Tin suit gui bao cao: Bjnh ky hang nam;d) Thai han gui bao cao: Cham nhat ngay 22 thang 12 hang nam;e) Thai gian chot so lieu bao cao: Tinh tir ngay 15 thang 12 nam trude ky

bao cao den ngay 14 thang 12 cua ky bao cao;g) Mau bao cao: Theo quy dinh tai Miu so 4 cua Phu luc II ban hanh kem

theo Thong tu nay.Dieu 10. Trdch nhiem cua Gang vu hang hai khu vuc1. To chuc thuc hipn, giam sat viec thu gom va xu ly chit thai tir tau thuyen

tai cang bien theo quy dinh tai Thong tu nay va Nghi dinh s6 58/2017/NB-CP.

2 Kho&n n&y dirge sura d6i, b& sung theo quy dinh t^i kho&n 1 Dilu 3 cua Th6ng tir s6 34/2020/TT-BGTVT siia d6i, b6 sung mpt s6 di£u cua cic Thong tir quy djnh ve chi d$ b&o cdo djnh ky trong Imh vvre h^ng h&i, c6 hifu lire ke tir ng^y 15 th<mg 02 nSm 2021.

Page 9: CQNG HOA XA HOI CHU NGHIA Vl£T NAM

92. Huang din va tao dieu kien thuan loi cho cac to chuc, ca nhan, tau

thuyin thuc hien hoat dong thu gom va xu ly chat thai tu tau thuyen.3. Luu giu cac chung tu thu gom va xu ly chat thai tir tau thuyen de san

sang cung cap cho ca quan nha nuac co tham quyen khi dugc yeu cau (doi vai viec thu gom va xu ly chat thai tu tau thuyen tai khu neo dau, khu chuyln tai do Nha nude quan ly).

4.3 T6ng hap, lap bao cao tinh hinh quan ly thu gom va xir ly chit thai tir

tau thuyen trong vimg nude cang bien thuoc pham vi quan ly theo quy dinh giri Cue Hang hai Viet Nam, chi tiet bao cao nhu sau:

a) Ten bao cao: Bao cao tinh hinh quan ly thu gom va xu ly chit thai tir tauAthuyen;b) No! dung yeu cau bao cao: Ket qua thuc hien quan ly thu gom va xu ly

chat thai tir tau thuyen trong vung nude cang bien thuoc pham vi quan ly;c) Phuang thuc gui, nhan bao cao: Bao cao dugc the hien dudi hinh thuc

van ban giay hoac van ban dien tu. Bao cao dugc giri den ca quan nhan bao cao bing mot trong cac phuang thuc sau: gui true tiip, qua dich vu buu chinh, fax, qua he thong thu dien tu, hoac cac phuang thuc khac theo quy dinh cua phap luat;

j

d) Tin suat gui bao cao: Dinh ky hang nam;d) Thai han gui bao cao: Cham nhat ngay 18 thang 12 hang nam;e) Thai gian chot s6 lieu bao cao: Tinh tir ngay 15 thang 12 nam trude ky

bao cao din ngay 14 thang 12 cua ky bao cao;g) Mau bao cao: Theo quy dinh tai Miu s6 4 cua Phu luc II ban hanh kem

theo Thong tu nay.Bieu 11. Trach nhiem cua doanh nghiep cang bien

1. Thuc hien diy du cac quy dinh tai Thong tu nay.2. Luu giu cac chung tir thu gom va xu ly chit thai tir tau thuyen de sin

sang cung cap cho ca quan nha nude cd tham quyen khi dugc yeu cau.3.4 Tong hop, lap bao cao tinh hinh quan ly thu gom va xu ly chit thai tir

tau thuyen tai cang bien theo quy dinh gui Gang vu hang hai khu vuc, chi tilt bao cao nhu sau:

a) Ten bao cao: Bao cao tinh hinh quan ly thu gom va xu ly chit thai tir tauAthuyen;

3 Khoan n&y dugc site d6i, b6 sung theo quy djnh tgi khoin 2 Dieu 3 cite Th6ng tu s6 34/2020/TT- BGTVT site d6i, b6 sung mgt s6 dilu cite ede Thdng tu quy djnh v£ chi d§ bdo cdo dinh ky trong linh vgc hdng hdi, c6 hi^u Igc ke tu ngay 15 thdng 02 n3m 2021.

4 Khodn ndy dugc sua d6i, b6 sung theo quy dinh tgi khodn 3 Dilu 3 cite Thfing tu s6 34/2020/TT- BGTVT site d6i, b6 sung mOt s6 dieu cite ede Thdng tu quy dinh vk che dg bdo cdo dinh ky trong Imh vyre hdng hdi, c<3 hi|u lgc kl tir ngdy 15 thdng 02 nSm 2021.

Page 10: CQNG HOA XA HOI CHU NGHIA Vl£T NAM

10b) Npi dung yeu can bao cao: Ket qua thuc hien quan ly thu gom va xu: ly

chat thai tu tau thuydn tai cang biln;c) Phucmg thuc gui, nhan bao cao: Bao cao duoc the hien duoi hinh thurc

van ban giay hoac van ban dien tir. Bao cao duoc gui den co quan nhan bao cao bang mot trong cac phuoug thuc sau: gui true tiep, qua dich vu buu chinh, fax, qua he thong thu dien tu, hoac cac phucmg thuc khac theo quy dinh cua phap luat;

d) Thai han gui bao cao: Cham nhlt ngay 16 thang 12 hang nam;d) Thai gian chot so lieu bao cao: Tinh tu ngay 15 thang 12 nam truac ky

bao cao den ngay 14 thang 12 cua ky bao cao;e) Tin suit gui bao cao: Dinh ky hang nam;

a* ** r

g) Mau bao cao: Theo quy dmh tai Mau so 4 cua Phu luc II ban hanh kem theo Thong tu nay.

X XDieu 12. Trach nhiem cua to chirc, ca nhan cung ihtg dich vu thu gom va xtr ly chat thai tir tau thuyen

1. Thuc hien day du cac quy dinh tai Thong tu nay va cac quy dinh phap luat co lien quan ve thu gom va xu ly chat thai.

2. Luu giu cac ho sa, tai lieu lien <juan den boat dong thu gom va xu ly chit thai tir tau thuyin d! sSn sang cung cap cho ca quan nha nude co tham quyen khi duac yeti cau.

Dieu 13. Trach nhiem cua thuyen trirdng, chu tau thuyen1. Thuc hien day du cac quy dinh tai Thong tu nay.2. Chu dong thuc hien cong tac thu gom va xur ly chat thai tir tau thuyen

trong trudng hap dung tich thiet bi hoac ket chua chat thai khong du kha nang luu chua cho chuyen hanh trinh tiep theo.

Chuong IVDIEU KHOAN THI HANH5

Dieu 14. Hieu luc thi hanhThong tu nay co hieu luc thi hanh ke tir ngay 01 thang 01 nam 2018 va thay

the Thong tu so 50/2012/TT-BGTVT ngay 19/12/2012 cua Bo trudng Bo Giao

5 Dieu 5 v& Dieu 6 cua Thfing tu s6 34/2020/TT-BGTVT siia doi, bo sung mgt so dieu cua ede Th6ng tu quy dinh ve chk dp bdo cdo djnh ky trong lihh vyre hdng Mi, c6 hi$u l\rc kl tir ngdy 15 thdng 02 Mm 2021 quy dinh nhusau:

"Diiu 5. Dieu khoin thi hdnhThong tu nhy c6 hi$u l\rc thi hanh hi tie ngay 15 thang 02 n&m 2021.Diiu 6. TS chirc th\rc hi$nCh&nh Van phdng Bp, Chdnh Thanh tra Bp, cac Vy trudng, Cue trudng Cue Hang hdi Vi$t Nam, Gidm

ddc Gang vu hang hdi, Thii trudng ede ca quan, dan vf va cd nhan c6 lien quan chju trdch nhipm thi hanh Thong tu nay

Page 11: CQNG HOA XA HOI CHU NGHIA Vl£T NAM

11\ r r ^

thong van tai quy dinh ve quan ly tiep nhan va xu ly chat thai long co dau tu tau thuyen tai cac cang bien Viet Nam.

Dieu 15. To chirc thirc hien1. Chanh Van phong Bo, Chanh Thanh tra Bo, Vu tmong cac Vu, Cue

tnicmg Cue Hang hai Viet Nam va cac t6 chuc, ca nhan co lien quan chiu trach nhiem thi hanh Thong tu nay.

2. Truong hop cac van ban quy pham phap luat duoc dan chieu trong Thong tu nay duoc bo sung, sua d6i hoac thay th6 thi ap dung cac quy dinh mod co lien quan tai van ban b6 sung, sua doi hoac thay the.

3. Trong qua trinh thuc hien Thong tu nay, neu phat sinh 3ch6 khan, vudmgr + \ 9

mac, cac to chuc, ca nhan phan anh ve Bo Giao thong van tai de xem xet, giai quyet kip thai./.

BO GIAO THONG VAN TAI XAC THVC VAN BAN HOP NHAT

Ha Noi, ngay 01- thdng 6 ndm 20m

ritOng /

V

S6: O^t /VBHN-BGTVT

AW nhan:- Van phong Chinh phu (de dang Cong bdo);- Cong Thong tin di?n tir Ch'mh phu;- C6ng Thong tin di$n tir Bp GTVT (de dang tai); -Lim:VT,PC(02).[T^

l'O,

9|uyen Van The

Page 12: CQNG HOA XA HOI CHU NGHIA Vl£T NAM

12PHULUCI

DANH MyC DAU(Ban hanh kern theo Thong tu so 41/2017/TT-BGTVT ngay 14 thdng 11 ndm 2017

cua Bq truang Bq Giao thong van tdi)

1. Dung dich Asphalt: clu tu pha trpn, nhua duong san pham, can du sauA ichung cat.

2. Xang cdu tu pha trpn: nhien lieu alkylates, reformates, nhien lieupolimes.

3. Dau: dau dupe Ipc, dau tho, hon hop chua dhu tho, ddu diesel, dau dot N°4, dhu dot N°5, dau dot N°6, dhu d6t nang, dau rai duong, dau biSn thi, dhu thorn (tru diu thuc vat), dau boi tron va cac cau tur pha trpn, dhu khoang chat, d£u mo to, dau tham thau, dau true quay, diu tua bin.

4. Xang: phan ngung tu tu nhien, xang 6 to, xang may bay, xang chung cat true tiep, dau dot N°l, dau dot N°l-D, dau d6t N°2, dau dot N°2-D.

5. Nhien lieu: JP-1, JP-3, JP-4, JP-5, nhien lieu tuabin, dau hoa, spirit khoang chit.

9 f 9 f f 9 .

6. San pham chung cat: san pham chung cat true tiep, san pham crackingnhiet.

7. Naphtha: dung moi nhe, dung moi nang, dau cat trung binh.

Page 13: CQNG HOA XA HOI CHU NGHIA Vl£T NAM

13PHyLycn

MAUVANBAN(Ban hank kem theo Thong tusd 41/2017/TT-BGTVT ngay 14 thdng llndm 2017

cua Bo tru&ng Bq Giao thong van tdi)

Mau so 1DANH SACK DON VI THtfC MEN VA BANG GIA DICH VU

THU GOM VA XtT LY CHAT THAI XlT TAU THUYEN

Djch vu thu gom va xu If chat thai tir tau thuyentai..(l)..

1. Ten dan vi cung ung dich vu: Thong tin lien he:- Dia chi:- Dien thoai:Bang gia dich vu thu gom va xu ly:

Fax: Email:

GhichuTen chat thai (*)TT Don vi tinh Dan gia

1.2.

(*) Ten chat thai theo phan loai tai Bieu 3 cua Thong tir nay ma to chirc, cd nhan thuc hien thu gom va xtir ly.

2. Ten don vi cung ung dich vu: Thong tin lien he:- Dia chi:- Dien thoai:Bang gia dich vu thu gom va xu ly:

Email:Fax:

GhichuTen chat thai (*)TT Don vi tinh Don gia

1.2.

(*) Ten chat thai theo phan loai tai Bi6u 3 cua Thong tir nay ma to chuc, cd nhan thuc hien thu gom vd xir ly.

Ghi chu:(1) Ten cang bien, khu neo d£u, khu chuyen tdi do Nha nircrc qudn ly.(2) Ngtrcri dai di?n co tham quyen cua cang bien hoac Ngucri d^i di?n co tham quyen cua Cdng v\i hdng hai

khu v\rc.

(2)(Ky, ghi ho ten, chuc danh, dong ddu)

Page 14: CQNG HOA XA HOI CHU NGHIA Vl£T NAM

14Mau so 2

vAn bAn dAng ky cung lTng dich vyTHU GOM VA XU- LY CHAT THAI TlT tAu THUYEN

CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM Boc lap - Tir do - Hanh phiic

(1)

V/v dang ky cung un^ dich vu thu gom va x\i ly chat tMi tu

tau thuy§n tai ...(2)....(3)..., ngay .... thdng ... nam ....

Kinh gui: Gang vu Hang hai.. .(4)...

Can cu Nghi dinh so 38/2015/NB-CP ngay 24 thang 4 nam 2015 cua Chinh phu v6 quan ly chat thai va phe lieu;

Can cu Nghi dinh so 37/2017/NB-CP ngay 04 thang 4 nam 2017 cua Chinh phu ve dieu kien kinh doanh khai thac cang bien;

Can cu: Nghi dinh so 58/2017/ND-CP ngay 10 thang 5 nam 2017 cua Chinh phu quy dinh chi tiet mot so dieu cua Bo luat hang hai Viet Nam ve quan ly hoat dong hang hai;

Can cu Thong tu so .../2017/TT-BGTVT ngay ... thing ... nam 2017 cua Bo trudmg Bo Giao thong van tai quy dinh vh quan ly thu gom va xu ly chat thai tir tau thuyln trong vung nuoc cang bien;

...(1)... xin dang ky cung ung dich vu thu gom va xu ly chit thai tu tau

thuyen tai ...(2).... voi thong tin chi tiet nhu sau:Ten to chuc, ca nhan cung ung dich vu:Thong tin lien he:- Dia chi:- Dien thoai:Bang gia dich vu thu gom va xu ly chat thai tir tau thuyen:

y

Email:Fax:

GhiTen chat thai (*) Dun giaDun vi tinhXTchu

1.2.

(*) Ten chit thai theo phan loai tai BiSu 3 cua Thong tu nay ma t6 chic, ca nhan thuchien thu gom va xi ly.

.. .(1)... xin cam ket tuan thu day du quy dinh ve quan ly thu gom va xu ly chat thai tu tau thuyen tai Thong tu so .../2017/TT-BGTVT ngay ... thing ... nam 2017 cua Bo truong Bo Giao thong van tai quy dinh ve quan ly thu gom va xu ly chat thai tir tau thuyen trong vung nude cang bien.

Page 15: CQNG HOA XA HOI CHU NGHIA Vl£T NAM

15kinh gui Gang vu Hang hai ...(4).... de cong b6 va quan ly, giam sat./.

Ghi chu:(1) Ten t6 chnc, cA nhan thu gom vi xfir ly chat tMi(2) Ten khu neo d|u, khu chuyen tii do Nha nude qu^n ly(3) Dja danh noi lap v&n ban.(4) Ten Cdng vy Ring hdi tyi khu v\rc(5) Ngudi dyi di?n c6 thim quyln cua to chuc, cA nhan thu gom va xu: ly chit thii

(5)(Ky, ghi ho ten, chuc danh, dong ddu)

a.A

Page 16: CQNG HOA XA HOI CHU NGHIA Vl£T NAM

16Mau so 3

PHIEUXAC NHANTHU GOM CHAT THAI TIT TAU THUYEN

Lim y: Phieu nay dugc lap thanh 03 ban: 01 ban do t6 chuc, cd nhan thu gom va xu ly chdt thai tir tau lim gin-; 01 ban do doanh nghiep cang bien hoac cang vu hang hai khu vuc luu giu; 01 ban do tau thuyen luu giu.1. TH6NG TIN vft DICE VV THU GOM VA XU* LY

1.1 Ten cang, ben/Ten khu neo dau, chuy6n tai:1.2 To chuc, ca nhan thuc hifn thu gom va xur ly:1.3 Ngay va thoi gian chuyen thu gom chat thdi: den:Tie:

2. THONG TIN CHUNG VE TAU THUYEN2.1 Tencuatau: 2.5 Chu tau hoac nguoi khai thac:

2.2 So IMO: 2.6 So dang ky hoac ho hieu:

2.3 Tong dung tfch: 2.7 Quoc gia treo ccr:

2.4 Logi tau: l~~l Tau dau I I Tau chor hoa chdt M Tdu chq hang roi l~l Taucontainer

I I Tau hang khac Q Thu khdch Q Tau Ro-ro Q Thu khdc(m6 ta

chi tiet)3. LOAI VA Ll/gOVG chAt thAi thu GOM

L091 chStthii (1) MS ch^t thSi nguy haiSTT Lu^ng thSi (kg ho^c raJ)

(1) Logi chat thai dugc liet ke theo phdn logi chdt thai tgi Diiu 3 cua Thong tu nay va quy djnh cua Cong u&c MARPOL doi vai tau bien hogt dong tuyen qudc ti.

Thuyen tnrong hoac sy quan dugc

uy quyen(Ky, ghi rd hg tin,

dong ddu)

To chuc, ca nhan thu gom va xu* ly chat thai (2)

(Ky, ghi rd hg ten, chuc danh, dong ddu)

Doanh nghiep cang biin Cang vq hang hdi khu vuc (4)

(Ky, ghi rd hg ten)(3)

(Ky, ghi rd hg ten, chuc danh, dong ddu)

(2) Ky, ghi rd hg ten, chuc danh, dong ddu doi v&i truang hop to chuc, ca nhan thu gom vd xu ly chdt thai th\ec hi$n thu gom tie tau thuyen.

(3) Ky, ghi rd hg ten, chuc danh, dong ddu ddi v&i truang hgp doanh nghiep cang bien thuc hien thu gom chdt thai tie tau thuyen de xu ly.

(4) Ky, ghi rd hg ten doi v&i truang hop thuc hien thu gom chdt thai tie tau thuyen tgi khu neo ddu, khu chuyin tdi do Nhd nu&c qudn ly.

Page 17: CQNG HOA XA HOI CHU NGHIA Vl£T NAM

17Mail so 46

Mau de cirong bao cao tinh hinh quan ly thu gom va xu’ ly chat thaitir tau thuyen

TEN CQ, TC CHU QUAN CONG HOA XA HQICHU NGH1A VIET NAM TEIN CO QUAN, TO

CHU*CDoc lap - Ty do - Hanh phuc

S6: / , ngay..... thdng ndm

BAO CAOTINH HINH QUAN LY THU GOM VA XU* LY CHAT THAI TlT TAU THUYEN

Kinh gui:Thuc hien quy dinh tai Thong tir s6 .../2017/TT-BGTVT ngay... thang... nam 2017 cua Bo Giao thonj* van tai quy dinh ve quan ly tiep nhan va xu ly chat thai phat sinh tir tau thuyen trong vung nuac cang bien, .... kinh bao

, tinh hinh quan ly tiep nhan chat thai tu tau thuyen nhu sau:

caotai1. Tong hop ket qua thyc hien

Khoi luong chat thai thu gomLoai chat thai thu

gom (*)To chuc, ca nhan thu

gom va xur ly Ghi chuSTT3m kg

6 Mau n&y dugc thay th4 theo quy djnh t^i khoan 4 Di£u 3 cCia Thong tu s6 34/2020yTT-BGTVT sua doi, bo sung mpt s6 di^u ctia c£c Th6ng tu quy dinh vl ch4 dO bdo cdo djnh ky trong Imh v\rc h&ng hai, co hi$u lyre k£ tir ng^y 15 th£ng 02 nSm 2021.

Page 18: CQNG HOA XA HOI CHU NGHIA Vl£T NAM

18(*) Loai chat thai duoc liet ke theo phan loai chdt thai tai Dieu 3 tur 41/2017/TT-BGTVT ngay 14/11/2017.2. Thong tin ve sw khong phii hop cua dich vu thu gom va xu* ly chat thai tir tau thuyen trong viing mro^c cang bien quan ly:

cua Thong

cHirc yjj cua NGircn ky(Chit ky cua ngir&i co thdm quyen, ddu/chit ky so cua co quan, don vi)

Ho va ten

Noi nhqn:

- Luu: VT,

/>