of 9 /9
f!=--. . S6: ).2I:t-IHD-TLD Ha N9i, ngay 11 thang 8 ndm 2016 "". ~ I LIENBO.~NLAOBONG T.Blrm DUONG I j,-----~---. , ff\,f{:,,,: :6>~ro2""",,,,,,,' HUONG DAN j ~r:r~ I~gay ,~l.1.8·M&c ~ItN QUY CHE KHEN THUONG CVA TO CHUC CONG f)OAN g AO ~,' • ';'" , Tr;: " .~.;.;. .~... " j ;~v!1uy8n : Lr.,...: , , f.I-"" .• \.;.{J.V~•••. ,.l ---~-~--'-)--~lnl,l'cjhi~n Luat Thi dua, khen thuong nam 2013 va cac van ban huang d~n thi hanh, T6ng Lien doan da ban hanh Quyet dinh s6 1564 /QD - TLD ngay 24 thang 12 nam 2014 kern thea Quy che khen thirong cua t6 chirc Cong doan. Sau mot thai gian thirc hien da co mot s6 phat sinh, virong mac va each hieu chua thong nh~t. DS dam bao thong nh~t trong t6 chirc thuc hien Quy che khen thuong cua t6 chile Cong doan, T6ng Lien doan huang d~n cu thS mot s6 noi dung sau: 1. V~ d8i hrQ'ng khen thurmg D6i tUQ11gquy dinh tai [email protected] cua Quy chSkhen thuong: 1.1 Trong mot nam cong tac, mot d6i tUQ11gco thS duQ'cnhiSu c~p ra quySt dinh khen thuang voi cac danh hi~u ho?c hinh thuc khac nhau, nhung trong mQt c~p quySt dinh khen thuang khi da duqc khen thuemg toim di~n thi kh6ng duQ'c khen thuang chuyen dS va nguQ'c l?i, (trir khen thuang vao dip sa kSt, t6ng kSt chuyen [email protected] dqt, thea giai do?n ho?c khen thu6ng dQtxu~t). 1.2 D6i vai ca nha.ll duqc Cll di h<;>c, b6i duang thai h?n duai 01 nam, nSu d?t kSt qua til lo?i kha tra len, ch~p hanh t6t quy dinh cua cO' sa; dao t?O, b6i duang thi kSt hqp voi thai '·giancong tae t?i cO'quan, dan vi dS binh ~et danh hi~u thi dua. Cac truang hqp di dao t?O til 01 nam tra len, co kSt qua h<;>c t?P tu lo?i kha tra len thi nam do duqc xSp tuO'ng duO'ng danh hi~u "Lao dQng tien tiSn" dS lam can cu xet t?ng cac danh hi~u thi dua va hinh thuc khen thuang khac. 1.3 Truang hqp ca nhan chuySn cong tac thi dan vi mai co tn'ich nhi~m xem xet t?ng cac danh hi~u thi dua tren cO'sa co y kiSn nh?n xet cua dan vi Cll (d6i vai truang hqp co thai gian cong tac a dan vi,eli til 6 thang tra len). 1.4 Cong doan ngfmh Trung uang, C6ng doan T6ng cong ty tIVc thuQCTang Lien GOailhang nam khong khen thu&ng thuang xuyen cho cac t?P thS, ca nhan thuQc S1,1' qUail ly trl,l'ctiSp cua Lien doan Lao dQng tinh, thanh ph6 va nguQ'c l?i. 2. Dang ky thi dua Lien dom Lao dQngcac;tinh, thanh:ph6; Cong GOannganh Trung uang; Cong doan T6ng cong ty va cac dan vi trvc thuQc T6ng Lien doan gui ban dang kY thi dua (m~u s6 06) vS T6ng Lien doim truac ngay 01/3 hang nam. TONG LIENOOA.NLAO IX)NG Y:q:TNAM CQNG HOA. xA HQI CHiT NGHlA vrer NAM DQc l~p - Tt.r do - H~nh phuc

CQNG HOA.xA HQI CHiT NGHlA vrer NAM

  • Author
    others

  • View
    3

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of CQNG HOA.xA HQI CHiT NGHlA vrer NAM

f!=--. . S6: ).2I:t-IHD-TLD Ha N9i, ngay 11 thang 8 ndm 2016 "". ~ILIENBO.~NLAOBONG T.Blrm DUONG Ij,-----~---. , ff\,f{:,,,: :6>~ro2""",,,,,,,' HUONG DAN j~r:r~I~gay,~l.1.8·M&c~ItN QUY CHE KHEN THUONG CVA TO CHUC CONG f)OAN g AO ~,' • ';'" , Tr;: " .~.;.;. .~... " j ;~v!1uy8n:Lr.,...: , , f.I-"" .• \.;.{J.V~•••. ,.l
---~-~--'-)--~lnl,l'cjhi~n Luat Thi dua, khen thuong nam 2013 va cac van ban huang d~n thi hanh, T6ng Lien doan da ban hanh Quyet dinh s6 1564 /QD - TLD ngay 24 thang 12 nam 2014 kern thea Quy che khen thirong cua t6 chirc Cong doan. Sau mot thai gian thirc hien da co mot s6 phat sinh, virong mac va each hieu chua thong nh~t. DS dam bao thong nh~t trong t6 chirc thuc hien Quy che khen thuong cua t6 chile Cong doan, T6ng Lien doan huang d~n cu thS mot s6 noi dung sau:
1. V~ d8i hrQ'ng khen thurmg D6i tUQ11gquy dinh tai [email protected] cua Quy chS khen thuong:
1.1 Trong mot nam cong tac, mot d6i tUQ11gco thS duQ'c nhiSu c~p ra quySt dinh khen thuang voi cac danh hi~u ho?c hinh thuc khac nhau, nhung trong mQt c~p quySt dinh khen thuang khi da duqc khen thuemg toim di~n thi kh6ng duQ'c khen thuang chuyen dS va nguQ'c l?i, (trir khen thuang vao dip sa kSt, t6ng kSt chuyen [email protected] dqt, thea giai do?n ho?c khen thu6ng dQt xu~t).
1.2 D6i vai ca nha.ll duqc Cll di h<;>c,b6i duang thai h?n duai 01 nam, nSu d?t kSt qua til lo?i kha tra len, ch~p hanh t6t quy dinh cua cO' sa; dao t?O, b6i duang thi kSt hqp voi thai '·giancong tae t?i cO'quan, dan vi dS binh ~et danh hi~u thi dua. Cac truang hqp di dao t?O til 01 nam tra len, co kSt qua h<;>ct?P tu lo?i kha tra len thi nam do duqc xSp tuO'ng duO'ng danh hi~u "Lao dQng tien tiSn" dS lam can cu xet t?ng cac danh hi~u thi dua va hinh thuc khen thuang khac.
1.3 Truang hqp ca nhan chuySn cong tac thi dan vi mai co tn'ich nhi~m xem xet t?ng cac danh hi~u thi dua tren cO'sa co y kiSn nh?n xet cua dan vi Cll (d6i vai truang hqp co thai gian cong tac a dan vi,eli til 6 thang tra len).
1.4 Cong doan ngfmh Trung uang, C6ng doan T6ng cong ty tIVc thuQCTang Lien GOailhang nam khong khen thu&ng thuang xuyen cho cac t?P thS, ca nhan thuQc S1,1' qUail ly trl,l'ctiSp cua Lien doan Lao dQng tinh, thanh ph6 va nguQ'c l?i.
2. Dang ky thi dua Lien dom Lao dQng cac;tinh, thanh:ph6; Cong GOannganh Trung uang; Cong
doan T6ng cong ty va cac dan vi trvc thuQc T6ng Lien doan gui ban dang kY thi dua (m~u s6 06) vS T6ng Lien doim truac ngay 01/3 hang nam.
TONG LIENOOA.NLAO IX)NG Y:q:TNAM
CQNG HOA.xA HQI CHiT NGHlA vrer NAM DQc l~p - Tt.r do - H~nh phuc
3. V~ xet ~ng danb bi~u Cbi~n SI tbi dua Danh hieu "Chien si thi dua co sr!" xet tang cho ca nhan dat cac tieu chuk
quy dinh tai diem 1, DiSu 22 cua Quy chS khen thuong. Ngoai nhimg sang kiSn (giai phap ky thuat, giai phap quan Iy, giai phap cong
tac) nhir quy dinh tai DiSu 22 cua Quy chS khen thuong, d6i voi co quan hanh chinh, dan vi Sl,Inghiep, nhirng dS xuat, sang kien mang lai hieu qua kirih ts --xa hQi khong thS hrong hoa cu thS duoc gia tri bang tien, nhimg duoc HQi dong sang kien, HQi d6ng khoa hoc cua dan vi danh gia cao, Thu tnrong va Cong doan don vi xac nhan vS hieu qua cua dS xuat, sang kien do thi cling duoc coi la sang kiSn c§.pco so.
4. V~xet ~ng Crr thi dua eua TAng Lien doim 4.1. Co thi aua toim di¢n cila T6ng Lien aoim xet t(mg himg nam cho C6ng
aoim co SCI a(It tieu chudn quy ainh t(Iikhoan 1,Di~u 9 cila Quy chi khen thuang: D6i v&i cong doan ca so tieu biSu xu§.t s~c nh§.t, duge Lien doan Lao dQng
tinh, thanh ph6, Cong doan nganh Trung uang Il,IaehQn dS nghi Tfmg Lien doan t~ng Co thi dua thi khong t~ng Ca thi dua eua c§.pdS nghi rna chi ban hanh QuySt dinh cong nh~n du tieu chufrn t~ng Ca thi dua cua e§.pdS nghi.
4.2. Co thi aua toim di¢n cila T6ng Lien aoan xet t¢ng hang nam cho C6ng aoan cap tren tr1!ctiip co SCI ac;zttieu chudn ,quy ainh t(Ii khoan 2, Di~u 9 cila Quy chi khen thuang;
D6i vai Cong doan c§.p tren trl,ICtiSp co sa d~n dfiu C\lrn, Kh6i thi dua da dugc Lien doan Lao dQng Hnh, thanh ph6, Cong doan nganh Trung uang Il,IachQn dS nghi Tang Lien doan t~ng Ca thi dua thi khong t?ng Co thi dua eua c§.p dS nghi rna chi ban hanh QuySt dinh cong nh~n dll tieu chu§.n t~ng Ca thi dua Clla c§.p
dSnghi. 4.3. Co thi aua loan di¢n cila T6ng Lien aoan xet t¢ng hang nam cho Lien
aoan Lao a¢ng tinh, thanh ph6; C6ng aoan ngimh Trung uang va luang ilucrngilc;zt tieu chudn quy atnh tc;zikhoan 3, Di~u 9 cila Quy chi khen thucmg:
Lien doan Lao dQng tinh, thanh ph6; Cong doan nganh Trung uang va tuang duang da dugc Tang Lien dQan h,ra chQn dS nghi Jrinh Chinh phu t?ng Co thi dua thi khong t?ng Co thi dua thi dua cua Tang Lien doan rna chi ban hanh . QuySt dinh cong nh~ du tieu chuftn i?ng Ca thi dua ella Tang Lien doan.
5. v~xet ~ng B~ng khen eua TAng Lien d03n 5.1. D6i vai ea nhan khu v\Ie doanh nghi~p ngoai nha nuae khong binh xet eac
danh hi~u thi dua nhu: "Lao dQng tien tiSn", "ChiSn sl thi dua ea sa", thi vi~e dS nghi xet t?ng B~ng khen Tang _Li~ndoan ~ho e~ nh~n co Q2n~Ip_--lientl,Ie d~1_danh hi~u doan vien eong doan xu§.ts~c va trong thm gian do co 2 sang kiSn dugc ehu doanh nghi~p eong nh~ va ap d\lng hi~u qua trong ph~ vi co so. Nam truae thm diSm dS nghi B~ng khen Tang Lien doan da dugc ~ng Bkg khen eua Lien doan Lao dQngtinh, thanh ph6; Cong doan nganh Trung uang; gi§.ykhen ella Cong doan e§.pdS nghi ho?c
2
- - '- -----------------------
da:diroc tang 01 Bang Lao dong sang tao d6i voi cong nhan, lao dQng tnrc tiep san xuat theo quy dinh tai khoan 2, £)i~u 13 Quy chi khen thuong cua t6 chicc Cong dean.
5.2. D6i voi t~p thS la cong doan co sa a khu vue kinh [email protected] nha mroc neu khong binh xet cac danh hieu thi dua cho t~p thS thea quy dinh, thi viec dS nghi xet tang Bang khen T6ng Lien doan cho t~p thS co 02 nam lien tuc dat cong doan ca sa vtrng manh va nam tnroc thai diem dS nghi B~g khen T6ng Lien dean da:diroc tang Bang khen cua Lien doan Lao dong tinh, thanh phd; Cong doan nganh Trung irong.
5.3. D6i voi cong nhan, lao d9ng:
T6ng Lien doan khuyen khich cac Lien doan Lao dQng tinh, thanh pho; Cong doan nganh Trunguang va tuang duang xet, dS nghi T6ng Lien doim t?ilg B~ng khen cho cong nhan, lao dQng tn,rc tiSp sim xu~t va t6 chuc cac ho~t dQng ton vinh cong nhan, lao dQng trang tn;mg, thiSt th\l'c. Tuy nhien cac dan vi dS nghi v~n phai dam bao cac thanh tich, tieu chuAn va s6 IUQ11gthea quy dinh t;;tikhoan 2, khoan 4 DiSu 13 Quy chS khen thuang cua t6 chuc Cong doan.
6. V~xet~ngB~ng.khen ehuyen d~ ella TAng Lien doan
B~ng khen chuyen dS cua T6ng Lien doan xet t?ng cho cac Cong doan co So', Cong doan c~p tren trvc ti~p co So' thuQc Lien doan Lao dQng tinh, thanh ph6; Cong doan nganh Trung uang va ca nhan duqc quy dinh t;;tikhoan 2, DiSu 14 cua Quy chS khen thuang. Khong xet t~g B~ng khen chuyen dS cho Cong doan ca sa Co quan Lien doan Lao dQng cac qu~n, huy~n, thi xa, thanh ph6 thuQc tinh, th3nh ph6; Cong doan nganh dia phuang co s6 luqng du6i 10 doan vien.
7. V~xet ~ng B~ng Lao d{}ngsang t~o
B~ng Lao d9ng sang t;;tOcua T6ng Lien doan xet t~g cho ca nhan d;;tt tieu chuAnquy dinh t;;tikhoan 1, khoan 2 va khoan 3, DiSu 16 cua Quy chS khen thuang.
7.1. T;;tidiSm1, khoan 3, DiSu 16 cua Quy ch~ khen thuang: Can bQlanh d~o, quan 11'duqc hiSu nhu sau:
- D6i vai dan vi hanh chinh, S\l' nghi~p: Nguai gifr chuc vl,llanh d;;to,quan 11' co phv c~p tir 0,3 tra len;
- D6i vai cac lo?i hinh doanh nghi~p: Nguai gifr chuc V\lGicim d6c, Pho Giam d6c doanh nghi~p va tuang duang tra len.
7.2. D6i vai nhUng DS tai khoa h9C c~p tinh, BQ co nhiSu thcinh vien tham gia sau khi duqc nghi~m thu va lIng d\lng vao thv-c tS mang I?i hi~u qua kinh tS _xa hQi ca~, duqc Thu truang co quan, dan vi noi Ung dVng dS tai khoa h9C do xac nh~n thi tac gia la Chu nhi~m dS tai va thanh vien co muc dong gop tren 60% cho dS tai duac xem xet dS nghi khen thuang.
7.3. D6i v6i nhUng dS tai khoa h9c c~p Nha nuac co nhiSu thanh vien tham gia sau khi duqc nghi~m thu va duqc Ung d\lng va~ thv-c tS mang l?i hi~u qua kinh t~ _ xa hQi cao, duqc Thli truang co quan, dan vi noi ling d\lng dS tai khoa h9c do xac
3
0'
nhan thi tac gia la Chu nhiem d~ tai va thanh vien co rmrc dong gop tir 50% tro len
cho d~ tai diroc xem xet d~ nghi khen thuong. 7.4. D6i voi cac d~ xuat, sang kien a cac dan vi khong xac dinh duoc cu thS
gia tri lam loi nhung da duoc irng dung vao thirc ti~n mang lai hieu qua kinh tS - xa hQi eao ducc Thu tnrong co quan, dan vi noi irng dung xac nhan hoac co quan quan ly khoa hoc cong nghe cua tinh, BQ xac nhan thi tac gia cua cac d~ xuat, sang kiSn
do diroc xem xet d~ nghi khen thuong.
8. v~xet t)ng danh hi~u "Crr thi dua ciia Chinh phii":
Tfmg Lien doan xet trinh Thu nrong Chinh phu tang danh hieu "Co thi dua cua Chinh phu" eho t?P thS d?t mQt trong cae tieu ehu§.n sau:
_T?p thS d?t tieu ehu~n t?ilg Co thi dua dfin d§.u eua T6ng Lien doan trong
cae Cl,lm,Kh6i thi dua do T6ng Lien doan t6 ehue.
_T?p thS d?t tieu ehu~n t?ng Co thi dua xu~t s~e co t6ng s6 diSm thi oduaxSp kS tiSp dan vi dfin diu trong C\lm, Kh6i thi dua do T6ng Lien doan t6 ehue.
9. H& SO' d~ nghi TAng Lien doim khen thU'(yng
9.1.H6 sa dJ nght t(LngCO'thi dua g6m: _To trinh eua Ban Thuong V\l Lien doan Lao dQng tinh, thanh ph6; C6ng
doan nganh Trung uong (mftu s6 01); _Bien ban h<;>pva kSt qua binh xet eua HQi d6ng Thi dua, khen thuCmg Lien
doan Lao dQng tinh, thanh ph6; C6ng doan nganh Trung uang;
_ Danh saeh d~ nghl khen thuCmg(mfiu s6 02 ); _Tom t~t thanh tich !?P thS d~ nghi t~ng Co thi dua (mfiu s6 03); _Bao eao thanh tich cua dan vi dS nghi t~ng Co thi dua co xac nh?n eua cae
c~p trinh khen thuCmg (mftu s6 07).
9.2.H6 sa dJ nght f(LngBang khen g6m: _Ta trinh cua Ban Thuong V\l Lien doap. Lao dQng Hnh, thanh ph6; C6ng
doan nganh Trung uong (mftu s6 01); _Bien ban hQp va kSt qua binh xet cua HQi d6ng Thi dua, khen thuang Lien
doan Lao dQng tinh, thanh ph6; C6ng doan nganh Trung uang;
_Danh saeh d~ nghi khen thuang (mftu s6 02); _TOlll1Atthanh tich !?P thS, ca nhan dSnghi $lg BfuIg khen (mfiu s6 03);
~Van ban e6ng nh?n 02 sang kiSn duqe ap dl,lng hi~u qua trong ph?m vi e~p co sa ho~e QuySt dinh e6ng nh?n danh hi~u ehiSn si thi dua co sa.
9.3.H6 sa dJ nght tg,ng Bang Lao d9ng stmg tt;lOg6m:
4
a) To trinh cua Ban Thuong vu Lien doan Lao dong tinh, thanh pho; Cong dean nganh Trung irong (van dung rn~u s6 01);
b) Bao cao thanh tich cua ca nhan dS nghi khen thuong co xac nhan cua cac c~p trinh khen thuong (m~u s6 04);
c) Tom tAt cac giai phap, sang kien cua cac ca nhan diroc d~ nghi tang Bing Lao dQng sang t9-0(rn~u s6 05);
d) Van ban cong nhan giai phap, sang kiSn g6m mot trong cac 109-isau:
- Gifry cong nhan sang kien hoac quyet dinh cong nhan sang kien cua c~p co tham quyen;
- Bing bao hQ quyen sa hiru tri tu~;
- Bien ban nghiem thu d~ tai nghien ciru khoa h9C c~p tinh, BQ, nganh Trung uong, Nha mroc kern thea quyet dinh thanh l?p HQi d6ng nghiern thu;
- Van ban xac nhan hieu qua kinh tS, xa hoi cua dan vi ung dl,mg d~ tai, sang kiSn.
10. M(>ts3 m§u bao cao thimh tich d~ ngh! khen thlnrng:'
- M~u s6 07: Bao cao thanh tich dS nghi t~ng Huan chuang, B~ng khen cila Thu tuang Chinh phil, Ca thi dua cila Chinh phu; Ca thi dua va BfuJg khen eila Tfmg Lien doan; T?p th~ Lao dQng xu~t sAc;Gi~y khen d6i vai t?P th~ co thanh tich xu~t s~c trong thlJc hi~n nhi~m Vl,l cong tac;
- M~u s6 08: Bao cao thanh tieh dS nghi khen thu6ng Huan chuang, BAng khen cila Thil tuang Chinh phil, ChiSn sy thi dua toan qu6c; ChiSn sy thi dua, Bing khen cila T6ng Lien doan va Gi~y khen d6i vai ca nhan co thanh tich xu~t s~c trong thlJChi~n nhi~m Vl,l cong taco
- M~u 86 09: Baa cao thanh tich dS nghi khen thuang thea dqt thi dua ho~c thea chuyen dS (cho t?P th~, ca nhan);
11. ThiYjh~n trinh hB sO'khen thU'Ong
- Thai h9-ntrinh h6 so khen thu6ng thl,l'chi~n thea Quy dinh t~i BiSu 41, BiSu 42 cua Quy chS khen thu6ng;
- Khi cac dan vi gui h6 so vS T6ng Lien doan d6ng thai giri ban mSm vS hQP thu cua Ban Chinh sach Kinh tS xa hQi va Thi dua khen thuang Tang Lien doan theo dia chi: [email protected]
- Khi trinh h6 so khen thuemg c~n chu y: trong rnQtnam, khong trinh hai hinh thue khen thuang c~p Nha nuac cho mQt d6i tUQ'ng, trir truang hqp khen thuang dQt xu~t. Cac truang hqp dS nghi t~g thuemg Huan chuang co tieu chu~n lien quan dSn "Bing khen eua Thil tu6ng Chinh phil", thi sau 5 nam duQ'c t~ng "Bing khen cua Thu tuang Chinh phil" mai dS nghi xet t~ng Huan chuang.
5..
12. Kich thmrc CO', B~ng khen dtrq'c qny dinb nhu san: 12.1. CiJ thi dua: Th\IC hien theo quy dinh tai Nghi dinh s6 85/20 14fNI)-CP ngay 10/9/2014; _Kich thuoc Co thi dua cua TAng Lien doan (800mm x 600mm); chfit lieu: Vai
sa tanh hai lap mau do. _Kich thuoc Co thi dua LDLD tinh, thanh pho, C6ng doan nganh trung irong
(750mm x 550mm); ch~t li~u:Vai sa tanh hai lap mau do.
12.2. Bang khen: Thirc hien thea quy dinh tai Nghi dinh s6 8512014/ND-CP ngay 10/9/2014; _ Kich thircc B~ng khen cua TAng Lien doan co kich thuoc (360mm x
237mm). _Kich thuoc Bang khen LDLD tinh, thanh ph6; C6ng doan nganh trung irong
(330mm x 207mm). Van ban huang d~n nay co hieu hrc thi hanh kS tir ngay ky; Trong qua trinh thirc hien neu co gi virong mac, C6ng doan cac c~pphan anh kip
thoi v~ TAngLien doan qua (Ban Chinh sach Kinh tS xa hQiva Thi dua khen thirong) dS tAnghQ"Pbao cao Doan Chu tich TAngLien doan xem xet quySt dinh. U2---
NO'inh~n: - Ban Thi aua KTTW; - Cac tJlc Uy vien DCT- TLD,· - LDLD tinh, TP; CD ngcmh TW; - CD T6ng CTy tr,!c thu9C TLD; - Cac ban, aan vj tr,!c thu9c TLD; -Luu VT.
6
. . l\1§u s6 4.
CONG HOA xA HOI CHU NGHIA VIET NAM. . . I>QcI~p - TI! do - Hanh phuc
............. , ngay thang nom 20..
BAO cAo THANH rtcn DE NGHl TONG LIEN DOAN T~NG BANG LAO DONG SANG T~O
Narn .
HQ va ten: ngay, thang, nam sinh... Nam (n11"). . Que quan: . Trinh d9 chuyen mon: . Chirc vu, dan vi cong tac . T6ng s6 c1~tai khoa hoc , giai phap sang kien . T6ng s6 tien lam IQ'i trieu dong, T6ng s6 tien ducc thirong: trieu dong. Nhirng nam c1ac1uQ'CBang LDST: narn , narn .
I.M6 ta giai phap sang kien, u~ tai khoa hoc: (Mo ta ticng giai phap, tI~tal)
1. M6 ta ngan gon nhirng iru, khuyet diem cua tinh trang ky thuat hoac t6 chirc san xuat dang ducc ap dung tai co quan, dan vi. C~n chi r5 dac diem can phai khac phuc.
2. M6 ta giai phap sang kien: - Thuyet minh tinh rnoi cua cua giai phap: (rna ta ngdn g9n tidy tlLi va ro rcmg,
chz;y neu ro cac nc;5idung cai (lin, sang tc;zo). - Kha nang ap dl,lng: Giai phap da duQ'c ap dl,lng t~i d~i phuang, dan vi nao?
ho~c chung minh kha nang ap dl,lng trong di~u ki~n kinh t~ ky thu~t t~i ca quan dan
- Hi~u qua kinh t~ - xa h9i cua d~ tai, giai phap, sang ki~n sang t~o: C~n so s~nh vai nhfrn~ giai phap tuang W, gia tri kinh t~ ,dem l~i sau kh! ap dl,lng giai phap, de tai, sang kien so vai truac do. (Kern theo Quyet dinh ho~c giay eh(rng nh~n c6ng nh~n giai phap, d~ tai eua c~p co th§.rnquy~n; ban ve, sa d6, anh ... d~ minh hQa) II. Thanh tich ~o~t uQng C6ng uoan: ,
- Neu ngan gQn nhung c6ng vi~c, ket qua d~t dugc khi th\1"ehi~n nhi~m Vl,lcua C6ng doan giao.
- Cac danh hi~u, hlnh thuc duQ'c khen thuOng.
tic NIIAN CuaCongdofm cO'so­
(Ky ten, dong ddu)
(Ky ten, dong ddu)
..
M§u s6 5. TOM TAT THANH rtcn DE NGHI
TONG LIEN DoAN T~NG BANG LAO DONG SANG T~O NAM... (Dinh kern TrYtrinh s6 "" "" ..)
TT HQ va ten, So ghii - Tien lam Tom Hit nQi dung giiii Narn ail narn sinh, phap,a~ lei. phap, o~tai dat B~ng
chirc vu, don tai - Ti~n LDST vi c6ng tac thutrng
I
TM. BAN TRUONG VT) (Ky ten, dong ddu)
-.- ..
LDLD (CD) ... ···········
CQNG HOA xA HOI croJ NGHiA Vl~T NAM DQc l~p - T\f do - Hanb phuc
. , ., , ngay thang nom 20..
DANG KY THI DUA NAM ... ····
Kinh grri: fjoim Chi> t\ch T&ng Lien ooin Lao Mng Vi~t Narn
Can cir thilnh ttch d~t du'!c cua t~p th~, ca nhan thgc hi~n phong trao thi dua
yeu nuoc va xay dung t6 chirc C6ng dean nam 201 ..Can cir chuang trinh cong tac cua LDLD tinh (CD) ..... nam 201... Ban Thuang vu LDLD tinh (CD) ... (UingkY thi dua nam 201..· cu th~ nhu sau:
1. T~p th~:100% C6ng doan c~p tren true ti~p co sa, Cong doim co sa true thuQc Lien doim Lao dong tinh .... (CD) .... Dat danh hi~u np th~ Lao d",ng tien ti~n, trong do
co tren 8S% dat T~p th~ lao dong xu~t sac.Lien doan Lao dong tlnh d~t danh hieu np th~ Lao dong xulit s~c nam
D~ nghi T6ng Lien doan Lao d",ng Viet Nam tang thuang Co thi dua nam
201 ... cho:+ ,Cong dOEmc~p tren tn,rc ti~p co sa; + Cong doan co sa.
2. Ca nhan:100% can b(l chuyen trach Cong doan thuQc LDLD ... (CD) ... d~t danhhieu Lao di)ng tien ti~n, trong do co 15·% d~t danh hieu Chi~n 51 thi dua co sa .
....... d~ nghi T6ng Lien doim xet $1g danh hieu Chi~n slthi dua T6ng Lien
201. ..
doan. .. ...... d~ nghi T6ng Lien doan xet tang danh hieu Chi~n 51 thi dua T6ng Lien
Tren day 1a dang ky thi dua cua ella ..... ·········· Kinh d~ nghi Doim Chu tich T6ng Lien doan theo doi giup do d~ dan vi thge hi~n t5t chi tieu dang ky thi dua
tren.
CHUT1CH
N()'i nh~n: _Nhu tren _Cae ban, clemvi tnrc thuQc. _Luu: VT.
(Ky ten, Clang ddu)