Criteris d’avaluaciأ³ 1r Batxillerat C ientأ­ criteris de batxillerat de l’institut). • Preparar

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Criteris d’avaluaciأ³ 1r Batxillerat C ientأ­ criteris de batxillerat de...

 • Generalitat de Catalunya Departament d’Ensenyament Institut La Serreta Carrer Lepant, 1 08191 Rubí Tel. 936.996.363 Fax 936.995.239 e-mail: iesserreta@xtec.cat http://www.xtec.cat/iesserreta

  Criteris d’avaluació

  1r Batxillerat C

  nsenyament

  Criteris d’avaluació

  1r Batxillerat Científic Curs 2012-13

  Criteris d’avaluació

  ientífic

 • Generalitat de Catalunya Departament d’Ensenyament Institut La Serreta Carrer Lepant, 1 08191 Rubí Tel. 936.996.363 Fax 936.995.239 e-mail: iesserreta@xtec.cat http://www.xtec.cat/iesserreta

  [Escribir texto] ELABORAT

  REVISAT

  APROVAT

  Pàgina

  Data Versió

  1/9/2011 1.0 Versió inicial. No hi ha cap versió

  Ø Ø Ø

  DEPARTAMENT : CATALÀ

  MATÈRIA : CATALÀ

  PROFESSOR: Laura Alegre, i Eva Romero

  ETAPA EDUCATIVA : batxillerat

  HORES TOTALS SETMANALS : 2

  2. CRITERIS I ACTIVITATS D’AVALUACIÓ CONTÍNUA I

  Tal com estableix el decret del departament l’avaluació de la matèria és i té en compte els instruments següents:

  a. El treball diari, 20% de la nota, que inclou: • Exercicis fets a classe o encomanats per fer a casa. • Intervencions adequades a l’aula • Redaccions i petits treballs.

  nsenyament

  DOCUMENT

  CRITERIS AVALUACIÓ MATÈRIA CATALÀ CURS2012_13

  DEP

  CODI

  doc_ils_ca_eso_mlat_1bt x_depcat

  ca_btx_mlat_1btx_depc

  ELABORAT Laura Alegre i Eva Romero

  REVISAT Laura Alegre i Eva Romero

  APROVAT Cap de Departament

  Pàgina 2 de 23 Aquest document pot quedar obsolet una vegada

  0. CONTROL DE CANVIS

  Què modifica de les versions anteriors?

  Versió inicial. No hi ha cap versió anterior.

  1. CONTEXTUALITZACIÓ

  PROFESSOR: Laura Alegre, i Eva Romero

  ETAPA EDUCATIVA : batxillerat

  CRITERIS I ACTIVITATS D’AVALUACIÓ CONTÍNUA I ORDINÀRIA

  Tal com estableix el decret del departament l’avaluació de la matèria és i té en compte els instruments següents:

  El treball diari, 20% de la nota, que inclou: Exercicis fets a classe o encomanats per fer a casa. Intervencions adequades a l’aula. Redaccions i petits treballs.

  VERSIÓ

  CATALÀ 1.0

  ARXIU

  ca_btx_mlat_1btx_depc at_v1.0

  DATA 03/09/12

  DATA 03/09/12

  DATA 03/09/12

  Aquest document pot quedar obsolet una vegada imprès

  Què modifica de les versions anteriors?

  CURS :12-13

  ANUALS :

  ORDINÀRIA

  Tal com estableix el decret del departament l’avaluació de la matèria és i té

  Exercicis fets a classe o encomanats per fer a casa.

 • Generalitat de Catalunya Departament d’Ensenyament Institut La Serreta Carrer Lepant, 1 08191 Rubí Tel. 936.996.363 Fax 936.995.239 e-mail: iesserreta@xtec.cat http://www.xtec.cat/iesserreta

  [Escribir texto] ELABORAT

  REVISAT

  APROVAT

  Pàgina

  b. L’actitud, 10% de la nota, que inclou: • L’actitud de treball i atenció. • L’assistència a classe i la puntualitat. Si l’alumne/a perd, de

  manera justificada o injustificada, el 25 % de les classes del trimestre, perd el dret criteris de batxillerat de l’institut).

  • Preparar adequadament a casa les parts dels temes que s’indiqui.

  c. Un o dos exàmens trimestrals més un examen sobre el llibre de lectu coneixements comptarà el 70 % de la nota de l’alumne/a (25% cada examen sobre la matèria donada i el 20 el de la lectura).

  Si per qualsevol motiu, un alumne no pot examinar de comunicar-ho prèviament si pot se mèdic que serà validat per la professora de la matèria. Només en aquests casos l’alumne/a es podrà examinar un altre dia, normalment fora del seu horari lectiu.

  d. Lectures obligatòries.

  1. Les lectures marcades pel Depa d’obligatòries, per tant, per aprovar cada trimestre lectura corresponent suspèn el trimestre, encara que aprovi tots els altres continguts. En aquests casos, es guardarà la nota de les proves.

  2. Un cop aprovat l’examen, el llibre de lectura és un element més d’avaluació trimestral.

  nsenyament

  DOCUMENT

  CRITERIS AVALUACIÓ MATÈRIA CATALÀ CURS2012_13

  DEP

  CODI

  doc_ils_ca_eso_mlat_1bt x_depcat

  ca_btx_mlat_1btx_depc

  ELABORAT Laura Alegre i Eva Romero

  REVISAT Laura Alegre i Eva Romero

  APROVAT Cap de Departament

  Pàgina 3 de 23 Aquest document pot quedar obsolet una vegada

  L’actitud, 10% de la nota, que inclou: L’actitud de treball i atenció. L’assistència a classe i la puntualitat. Si l’alumne/a perd, de manera justificada o injustificada, el 25 % de les classes del trimestre, perd el dret a l’avaluació contínua (d’acord amb els criteris de batxillerat de l’institut). Preparar adequadament a casa les parts dels temes que

  Un o dos exàmens trimestrals sobre els continguts de la matèria donada, més un examen sobre el llibre de lectura. Aquesta part dels coneixements comptarà el 70 % de la nota de l’alumne/a (25% cada examen sobre la matèria donada i el 20 el de la lectura).

  Si per qualsevol motiu, un alumne no pot examinar-se el dia previst, haurà ho prèviament si pot ser i, en tot cas, presentar un justificant

  que serà validat per la professora de la matèria. Només en aquests casos l’alumne/a es podrà examinar un altre dia, normalment fora del seu

  Lectures obligatòries.

  Les lectures marcades pel Departament d’Educació tenen caràcter d’obligatòries, per tant, la lectura del llibre assignat és un requisit previ per aprovar cada trimestre. L’alumne/a que no aprovi l’examen de lectura corresponent suspèn el trimestre, encara que aprovi tots els

  tinguts. En aquests casos, es guardarà la nota de les proves.

  Un cop aprovat l’examen, el llibre de lectura és un element més d’avaluació trimestral.

  VERSIÓ

  CATALÀ 1.0

  ARXIU

  ca_btx_mlat_1btx_depc at_v1.0

  DATA 03/09/12

  DATA 03/09/12

  DATA 03/09/12

  Aquest document pot quedar obsolet una vegada imprès

  L’assistència a classe i la puntualitat. Si l’alumne/a perd, de manera justificada o injustificada, el 25 % de les classes del

  a l’avaluació contínua (d’acord amb els

  Preparar adequadament a casa les parts dels temes que

  sobre els continguts de la matèria donada, ra. Aquesta part dels

  coneixements comptarà el 70 % de la nota de l’alumne/a (25% cada

  se el dia previst, haurà presentar un justificant

  que serà validat per la professora de la matèria. Només en aquests casos l’alumne/a es podrà examinar un altre dia, normalment fora del seu

  rtament d’Educació tenen caràcter la lectura del llibre assignat és un requisit previ

  . L’alumne/a que no aprovi l’examen de lectura corresponent suspèn el trimestre, encara que aprovi tots els

  tinguts. En aquests casos, es guardarà la nota de les proves.

  Un cop aprovat l’examen, el llibre de lectura és un element més

 • Generalitat de Catalunya Departament d’Ensenyament Institut La Serreta Carrer Lepant, 1 08191 Rubí Tel. 936.996.363 Fax 936.995.239 e-mail: iesserreta@xtec.cat http://www.xtec.cat/iesserreta

  [Escribir texto] ELABORAT

  REVISAT

  APROVAT

  Pàgina

  3. CRITERIS I ACTIVITATS DE RECUPERACIÓ ORDINÀRIA

  Les avaluacions suspeses es recuperaran amb els exàmens de recuperació. Hi haurà una convocatòria no 2a avaluació (la nota de l’examen de recuperació no podrà superar el 5); en cas de suspendre convocatòria oficial de final de curs. Aquesta prova no oficial es podrà fer fora de l’horari lectiu.

  4. CRITERIS I ACTIVITAS DE RECUPERACIÓ FINAL

  Criteris per aprovar la matèria del curs i càlcul de nota curs de 1r s’obtindrà de la mitjana de les notes de les tres avaluacions (es tindrà en compte la nota dels exàmens de recuperació). Si la mitjana d’aquestes notes no arriba al 5, s’entendrà que l’assignatura queda suspesa.

  5. RECUPERACIÓ EXTRAORDINÀRIA

  Quan un alumne no hag dret de presentar-

  6. OBSERVACIONS Es descomptaran punts per faltes als exàmens, treballs i altres exercicis seguint els criteris establerts pel Departament d’Educació de cara als exàmens de selectivitat de la promoció 2009 memòria del departament):

  “Es descomptaran totes les faltes comeses en totes les respostes de l’examen. Tant si es tracta d’errors gramaticals o lèxics, com errors

  ortogràfics, es descom

  còmput total de la qualificació de cadascuna de les parts mai no

  podrà ser, en qualsevol cas, inferior a 0

  nsenyament

  DOCUMENT

  CRITERIS AVALUACIÓ MATÈRIA CATALÀ CURS2012_13

  DEP

  CODI

  doc_ils_ca_eso_mlat_1bt x_depcat

  ca_btx_mlat_1btx_depc

  ELABORAT Laura Alegre i Eva Romero

  REVISAT Laura Alegre i Eva Romero

  APROVAT Cap de Departament

  Pàgina 4 de 23 Aquest document pot quedar obsolet una vegada

  CRITERIS I ACTIVITATS DE RECUPERACIÓ ORDINÀRIA

  Les avaluacions suspeses es recuperaran amb els exàmens de recuperació. Hi haurà una convocatòria no-oficial per recuperar la 1a i la

  la nota de l’examen de recuper

Recommended

View more >