CRITERIS D`AVALUACIأ“ DEPARTAMENT DE FأچSICA I QUأچMICA Reconأ¨ixer les diferأ¨ncies entre reproducciأ³

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of CRITERIS D`AVALUACIأ“ DEPARTAMENT DE FأچSICA I QUأچMICA Reconأ¨ixer les diferأ¨ncies...

 • CRITERIS D`AVALUACIÓ DEPARTAMENT DE FÍSICA I QUÍMICA

  Curs 2015-2016

  Criteris d`avaluació nivell 2n ESO Unitat 1 1.-Conèixer les característiques dels éssers vius i distingir entre matèria inerta i matèria viva. 2.-Explicar la teoria cel.lular i descriure l`estructura dels diferents tipus de cèl.lules. 3.- Explicar els diferents tipus de nutrició. 4.-Explicar com obté energia i matèria la cèl.lula. 5.-Explicar el significat i fonament bàsic de la fotosíntesi i respiració cel.lular i realitzar esquemes per a comprendre els processos. 6.- Explicar la reproducció cel.lular i identificar les formes en que les cèl.lules es reprodueixen. 7.-Conèixer distintes tècniques de tinció de cèl.lules per a l`observació al microscopi. Unitat 2 1.- Identificar els processos implicats en la nutrició, així com els aparells que intervenen en la nutrició animal. 2.- Descriure els processos digestius en els animals i interpretar esquemes anatòmics. 3.- Distingir els diferents models circulatoris en els animals idescriure els diferents òrgans que intervenen. 4.-Explicar el procés de respiració en els animals i distingir els diferents tipus de respiració. 5.-Explicar el procés d`excreció en els animals i descriure els diferents òrgans que intervenen. 6.-Descriure el procés de nutrició en les plantes. 7.- Diferenciar el transport de saba bruta i saba elaborada. 8.-Explicar la respiració i l`excreció en les plantes. 9.- Explicar el procés de formulació d`una hipòtesi i realització d`un experiment sobre el transport en les plantes. Unitat 3 1.-Definir la funció de relació i explicar els processos que comprén. 2.- Explicar com es produeixen distints comportaments en els animals. 3.-Identificar distints tipus de respostes i efectors dels animals. 4.-Diferenciar el sistema nerviós del hormonal. 5.-Descriure l`organització del sistema nerviós en diversos grups animals. 6.- Identificar i descriure els aparells locomotors de distints grups d`animals. 7.- Explicar com realitzen la funció de relació i coordinació les plantes. 8.-Comprendre la funció de relació en els organismes unice.lulars. 9.-Formular i comprovar una hipòtesi sobre el geotropisme dels vegetals. Unitat 4 1.-Definir reproducció i explicar-ne el significat. 2.-Reconèixer les distintes fases del cicle biològic, tant en plantes com en animals. 3.- Reconèixer les diferències entre reproducció sexual i asexual. 4.- Conèixer els tipus de reproducció asexual en animals. 5.-Explicar la reproducció sexual en animals, i identificar les distintes fases. 6.- Descriure el cicle vital en les plantes. 7.- Conèixer les etapes de la reproducció sexual a les plantes.

 • 8.- Explicar els advantatges i desavantatges dels dos tipus de reproducció. 9.-Realitzar un dibuix científic. Unitat 5 1.-Definir ecosistema i descriure`n els components. 2.- Explicar la interacció que hi ha entre biòtop i biocenosi. 3.- Diferenciar el concepte d`habitat del de níxol ecològic. 4.-Explicar les relacions alimentàries entre els éssers vius d`un ecosistema i interpretar-ne les representacions gràfiques. 5.-Comprendre com els éssers vius depenen els uns dels altres per a viure. 6.-Identificar distintes adaptacions dels éssers vius al seu medi. 7.- Reconèixer les relacions tròfiques d`un ecosistema. Unitat 6 1.-Esmentar i explicar els factors abiòtics que condicionen els ecosistemes terrestres i aquàtics. 2.-Diferenciar i identificar els grans ecosistemes terrestres i aquàtics i reconèixer-ne les característiques principals. 3.-Identificar els éssers vius que formen la biocenosi de distints ecosistemes. 4.-Descobrir les característiques del sòl i explicar-ne la importància. 5.-Descobrir el procés d`anàlisi d`un sòl. Unitat 7 1.-Explicar les funcions que exerceix l`atmosfera en relació a la filtració de la radiació solar i l`efecte d`hivernacle. 2.-Descriure la font d`energia externa a la Terra i l`efecte que té a l`atmosfera i a la hidrosfera. 3.- Interpretar mapes meteorològics senzills. 4.-Reconèixer els distints agents geològics que modelen el relleu i el motor que els mou. 5.-Explicar la realció entre el clima i els corrents oceànics. 6.- Explicar les distintes maneres que té l`ésser humà per aprofitar l`energia del Sol. 7.- Relacionar l`albedo terréstre amb les ascendències tèrmiques. Unitat 8 1.-Explicar com es produeixen els processos transformadors del paisatge. 2.-Explicar les diferències entre erosió, el transport i la sedimentació duts a terme pel principals agents geològics. 3.- Interpretar formes de modelat del paisatge. 4.- Identificar alguns canvis fonamentals en el relleu del planeta causats per l`acció de les aigües subterrànies. 5.-Explicar la formació de les roques sedimentàries. 6.-Comprendre la importància i l`origen del petroli, el carbó i el gas natural. 7.-Explicar com s`elabora un model experimental. Unitat 9 1.-Comprendre i definir el concepte de gradient tèrmic i explicar les causes de el calor interna i les seues manifestacions. 2.-Explicar el vulcanisme, els seus processos i el tipus d`activitat. 3.- Identificar i descriure un volcà,les parts,els productes que expulsa i l`activitat volcànica. 4.- Explicar en qué consisteixen els terratrèmols, els processos associats, les conseqüències i les mesures d`alerta i de prevenció. 5.-Explicar els processos de formació de les muntanyes i la interacció de processos interns i externs.

 • 6.- Comprendre que l`energia interna de la Terra intervé en el procés de formació de les roques magmàtiques i metamòrfiques. 7.- Resumir un experiment de colades de lava. Unitat 10 1.- Explicar el concepte d`energia, característiques i formes bàsiques. 2.-Descriure les principals fonts d`energia, la seua disponibilitat i funció. 3.-Diferenciar les energies renovables de les no renovables i analitzar avantatges i desavantatges de cadascuna. 4.-Analitzar la importància de l`energia i el seu impacte al medi ambient. 5.-Esmentar hàbits d`estalvi energètic. 6.-Comprendre el funcionament d`un escalfador d`aigua per energia solar. Unitat 11 1.-Explicar la diferència entre els conceptes de temperatura i calor. 2.-Conèixer la pell com a òrgan de percepció de el calor i entendre el concepte de sensació tèrmica. 3.-Explicar els diferents efectes de el calor sobre els cossos. 4.- Comprendre les distintes maneres de mesurar la temperatura i fer canvis d`escala. 5.-Identificar les distintes formes de propagació de el calor. 6.-Diferenciar entre materials conductors i aïllants tèrmics. 7.-Comprovar experimentalment la dilatació dels cossos i interpretar els resultats de les experiències. Unitat 12 1.-Explicar què són la llum i el so, i quines són les principals característiques i la forma de propagar-se. 2.- Relacionar la formació d`ombres amb els eclipsis de Lluna i de Sol. 3.- Descriure els fenòmens de reflexió i refracció. 4.- Explicar l`origen dels colors i els tipus de colors. 5.-Entendre què és el so i les principals qualitats d`aquest. 6.- Explicar per què es produeixen l`eco i la reverberació. 7.-Explicar com són l`orella i l`ull humans, i com perceben el so i la llum, respectivament 8.- Identificar les fonts de les contaminacions acústica i lumínica. 9.- Reconèixer la propagació rectilinea de la llum i la seua reflexió a través d`un experiment. Unitat 13 1.-Definir i distingir els conceptes de matèria, sistema material i substància. 2.- Explicar la composició de la matèria. 3.-Definir el concepte de moviment i identificar els diferents tipus de moviments. 4.-Distingir entre velocitat i acceleració. 5.- Definir el concepte de força. 6.- Reconèixer les forces com a causa del canvi en el moviment i de la deformació dels cossos. 7.- Definir el pes com a força, de manera que es puga diferenciar del concepte de massa. 8.- Dibuixar una gràfica espai- temps senzilla i usar-la per extrapolar dades sobre el moviment de l`objecte en qüestió.

  Criteris d'avaluació (Taller matemàtiques)

  Primer curs:

  - Utilitzar els números naturals i sencers i les seues operacions.

  - Utilitzar la terminologia bàsica de la divisibilitat.

 • - Resoldre problemes senzills.

  - Utilització d'incògnites per a expressar relacions quantitatives.

  - Reconéixer figures planes elementals.

  - Calcular perímetres i àrees de triangles i paral·lelograms.

  - Interpretar gràfiques i taules.

  Segon curs:

  - Utilitzar números naturals, sencers, racionals i decimals.

  - Ús de percentatges.

  - Resoldre problemes en què es precise la utilització de les quatre operacions

  bàsiques.

  - Utilització del llenguatge algebraic.

  - Reconéixer figures planes elementals.

  - Calcular perímetres i àrees de figures planes.

  - Obtindre taules de freqüència.

  Criteris d`avaluació nivell 3r ESO Fisica i Química Unitat 1 1.1.-Interpretar textos orals propis de l’assignatura procedents de fonts diverses per a obtindre informació i reflexionar sobre el contingut. 1.2.-Expressar oralment textos prèviament planificats, propis de l’àrea, amb una pronunciació clara, per a transmetre de forma organitzada els seus coneixements amb un llenguatge no discriminatori. 1.3.-Participar en intercanvis comunicatius en l’àmbit de l’àrea utilitzant un llenguatge no discriminatori. 1.4.-Reconéixer la terminologia conceptual pròpia de l’àrea i utilitzar-la correctament en activitats orals i escrites. 1.5. Lleg