4
CULTURA JAPONESA Octubre-novembre 2010 CONTINGUT I. II. III. IV. V. VI. · No s’acceptarà la participació d’alumnes aliens al curs en substitució dels ja inscrits. · Per motius d’organització, les classes poden tenir alguna variació d’ordre. Durada Del 16 d’octubre al 20 de novembre del 2010(6 classes) Dissabte, de 10.00 h a 11.30 h Professora Azusa Kito, mestra japonesa diplomada d’ikebana i cerimònia de te japonès Contacte Tel. 93 457 43 66 (de dilluns a divendres de 9.00 h a 19.00 h) [email protected] Introducció general a la cultura japonesa (història, espectacles i art) Introducció general a la cultura japonesa (costums i festes) Llengua japonesa (explicació general, haiku i pràctica de l’escriptura) Cerimònia del te (explicació, pràctica i degustació del te Matcha) Ikebana (explicació i pràctica) Àpat japonès (explicació de les begudes i dels menjars japonesos que es prenen en diferents ocasions. Alguna degustació) Informació Preu 115 euros el curs de dos mesos (Classes 90 euros, materials 25 euros) Places Mínim de 10 i màxim de 18 alumnes per classe Lloc Casa Àsia · Av. Diagonal, 373 · 08008 Barcelona

CULTURA JAPONESA - casaasia.cat · CULTURA JAPONESA Introducción general a la cultura japonesa (historia, espectáculos y arte) Introducción general a la cultura japonesa (costumbres

Embed Size (px)

Citation preview

CULTURA JAPONESA

Octubre-novembre 2010

CONTINGUT

I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

· No s’acceptarà la participació d’alumnes aliens al curs en substituciódels ja inscrits.

· Per motius d’organització, les classes poden tenir alguna variaciód’ordre.

DuradaDel 16 d’octubre al 20 de novembre del 2010(6 classes)Dissabte, de 10.00 h a 11.30 h

ProfessoraAzusa Kito, mestra japonesa diplomada d’ikebana i cerimònia dete japonès

ContacteTel. 93 457 43 66 (de dilluns a divendres de 9.00 h a 19.00 h)[email protected]

Introducció general a la cultura japonesa (història, espectaclesi art)

Introducció general a la cultura japonesa (costums i festes)

Llengua japonesa (explicació general, haiku i pràctica del’escriptura)

Cerimònia del te (explicació, pràctica i degustació del teMatcha)

Ikebana (explicació i pràctica)

Àpat japonès (explicació de les begudes i dels menjars japonesosque es prenen en diferents ocasions. Alguna degustació)

Informació

Preu115 euros el curs de dos mesos(Classes 90 euros, materials 25 euros)

PlacesMínim de 10 i màxim de 18 alumnes per classe

LlocCasa Àsia · Av. Diagonal, 373 · 08008 Barcelona

INFORMACIÓ PRÀCTICA

5% de descompte per a socis del ClubCasaÀsia.

InscripcióManeres de fer la inscripcióTel.: 93 368 03 22Fax: 93 368 03 47Adreça electrònica [email protected]Àsia: de dilluns a divendres, de 10.00 h a 14.00 h i de 16.00 ha 20.00 h

Informació per enviar (tots els cursos)Nom del cursNom complet de l’alumne/aAdreça postal completaTelèfon mòbil de contacteAdreça de correu electrònic de contacte

És imprescindible inscriure-us abans de fer l’ingrés.

Matrícula (tots els cursos)Després d’haver fet la inscripció i d’haver rebut la confirmació,l’import de la matrícula s’haurà d’abonar al compte correntnúmero 0081 0556 76 0001063309 del Banc SabadellAtlántico,i hi haureu de posar el nom de l’alumne/a i del curs. A continuació,haureu d’enviar una còpia del resguard de la transferència o del’ingrés a Casa Àsia ([email protected]). La plaça només esgaranteix si s’ha fet el pagament de la matrícula.

Baixes (tots els cursos)Un cop hagi començat el curs, no es tornarà l’import de lamatrícula en cap cas.

T’agradariasuggerir-nos algun curs?

Envia’ns les tevespropostes a:

[email protected]

Consorci Casa Àsia:

Alt Patronat:

CONTENIDO

I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

· No se aceptará la participación de alumnos ajenos al curso en sustituciónde los ya inscritos.

· Por motivos de organización, las clases pueden sufrir algún cambio ensu orden.

DuraciónDel 16 de octubre al 20 de noviembre de 2011 (6 clases)Sábado, de 10.00 h a 11.30 h

ProfesoraAzusa Kito, maestra japonesa diplomada de ikebana y ceremoniade té japonés

ContactoTel. 93 457 43 66 (de lunes a viernes de 9.00 h a 19.00 h)[email protected]

CULTURA JAPONESA

Introducción general a la cultura japonesa (historia,espectáculos y arte)

Introducción general a la cultura japonesa (costumbres y fiestas)

Lengua japonesa (explicación, haiku y práctica de la escritura)

Ceremonia del té (explicación, práctica y degustación del téMatcha)

Ikebana (explicación y práctica)

Comida japonesa (explicación de las bebidas y comidasjaponesas que se consumen en diferentes ocasiones. Algunadegustación)

Información

Precio115 euros el curso de dos meses(Clases 90 euros, materiales 25 euros)

PlazasMínimo de 10 y máximo de 18 alumnos por clase

LugarCasa Asia · Av. Diagonal, 373 · 08008 Barcelona

Octubre-noviembre 2010

INFORMACIÓN PRÁCTICA

InscripciónFormas de realizar la inscripciónTeléfono - 93 368 03 22Fax - 93 368 03 47Correo electrónico: [email protected]: de lunes a viernes, de 10.00 h a 14.00 h i de 16.00 ha 20.00 h

Información a enviar (todos los cursos)Nombre del cursoNombre completo del alumno/aDirección postal completaTeléfono móvil de contactoCorreo electrónico de contacto

Es imprescindible inscribirse antes de realizar el ingreso.

Matrícula (todos los cursos)Una vez hecha la inscripción y recibida la confirmación, el importede la matrícula deberá abonarse en la cuenta corriente número0081 0556 76 0001063309 del Banco SabadellAtlántico, indicandoel nombre del alumno/a y del curso. A continuación, se deberáenviar una copia del resguardo de la transferencia o ingreso a CasaAsia ([email protected]). La plaza sólo se garantiza si se haefectuado el pago de la matrícula.

Bajas (todos los cursos)Una vez empezado el curso, no se devolverá el importe de lamatrícula bajo ningún concepto.

5% de descuento para socios del ClubCasaAsia.

¿Deseas sugerirnosalgún curso?

Envíanos tus propuestas a:

[email protected]

Consorci Casa Àsia:

Alt Patronat: