CURS 2007-2008 Orientaci acadmica i professional als ... Batxillerat 5 Sortides ... Prova d’accs als Cicles Formatius de Grau Superior 23 24 26 ... Els Programes de Qualificaci Professional

 • View
  213

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of CURS 2007-2008 Orientaci acadmica i professional als ... Batxillerat 5 Sortides ... Prova d’accs...

 • CCUURRSS 22000077--22000088 OOrriieennttaaccii aaccaaddmmiiccaa ii pprrooffeessssiioonnaall aallss aalluummnneess ddee 44tt EESSOO

 • IES SAgulla Orientaci acadmica i professional als alumnes de 4t dESO

  2

  IES sAgulla Carretera de Malgrat, 13 Blanes http://ies-sagulla.xtec.cat

 • IES SAgulla Orientaci acadmica i professional als alumnes de 4t dESO

  3

  ndex

  I desprs de lESO, qu? Quadre resum 4

  El Batxillerat 5

  Sortides acadmiques del Batxillerat 8

  Els Cicles Formatius de Grau Mitj 14

  Oferta de Cicles Formatius de Grau Mitj pel curs 2008-2009 19

  Prova daccs als Cicles Formatius de Grau Superior 23

  24

  26

  La Formaci Professional a lIES SAgulla

  CFGM Atenci Sociosanitria i Cures auxiliars dinfermeria

  CFGS Integraci Social

  CFGS Educaci Infantil 28

  Ensenyaments dEsports 30

  Cicles formatius de Grau Mitj dArts Plstiques i disseny 30

  Els Programes de Qualificaci Professional Inicial 31

 • IES SAgulla Orientaci acadmica i professional als alumnes de 4t dESO

  4

 • IES SAgulla Orientaci acadmica i professional als alumnes de 4t dESO

  5

  EELL BBAATTXXIILLLLEERRAATT

  EEll ccuurrss vviinneenntt ssiinniicciiaarr llaa iimmppllaannttaaccii ddee llaa LLOOEE eenn eell pprriimmeerr ccuurrss ddeell BBaattxxiilllleerraatt.. AA ddiiaa ddaavvuuii llaa GGeenneerraalliittaatt ddee CCaattaalluunnyyaa eennccaarraa nnoo hhaa ppuubblliiccaatt eell DDeeccrreett ddoorrddeennaaccii ddeellss eennsseennyyaammeennttss ddeell BBaattxxiilllleerraatt.. AAiixx ddoonnccss,, llaa iinnffoorrmmaaccii qquuee hhii hhaa eenn aaqquueesstt aappaarrttaatt eess bbaassaa eenn eell pprroojjeeccttee ddee DDeeccrreett.. TTaammbb ddiirr qquuee llaa iinnffoorrmmaaccii rreeffeerreenntt aa lleess ssoorrttiiddeess aaccaaddmmiiqquueess ddeell bbaattxxiilllleerraatt ss llaa qquuee eess ddnnaa aallss nnoossttrreess aalluummnneess ddee 22nn ddee BBaattxxiilllleerraatt eenn eell pprreesseenntt ccuurrss ii eesstt ppeennddeenntt ddee rreevviissii ddeesspprrss ddee llaa ppuubblliiccaaccii ddee lleessmmeennttaatt DDeeccrreett.. EEnn rreessuumm uuss ffaacciilliitteemm uunnaa iinnffoorrmmaaccii ttiill ppeerr aa llaa vvoossttrraa oorriieennttaaccii ppeerr qquuee ccaall ccoonnssiiddeerraarr eenn aaqquueesstt mmoommeenntt ccoomm aa pprroovviissiioonnaall..

  El Batxillerat s letapa de formaci acadmica que fan els

  alumnes entre els 16 i els 18 anys, i que els prepara per a estudis posteriors, de formaci professional o universitria, i per a la vida laboral.

  T una durada de dos cursos.

  Sestudien tres tipus de matries: comunes, de modalitat i

  optatives.

  Lalumne/a ha de triar una de les segents modalitats:

  o Cincies i tecnologia. o Humanitats i cincies socials o Arts

  Al nostre Institut fem totes les modalitats excepte la dArts

  PPaarrtt ccoommuunnaa:: mmaattrriieess qquuee sseessttuuddiieenn aa ttootteess lleess mmooddaalliittaattss

  Les matries comunes amplien la teva formaci bsica i tamb et possibiliten nous coneixements (Filosofia, Cincies per al mn contemporani, Histria de la Filosofia, ....)

  (veure el quadre adjunt. Tamb hi figura la distribuci horria. Font: Projecte de Decret del nou Batxillerat)

 • IES SAgulla Orientaci acadmica i professional als alumnes de 4t dESO

  6

  PPaarrtt ddiivveerrssiiffiiccaaddaa:: mmaattrriieess ddee mmooddaalliittaatt ii ooppttaattiivveess..

  o Matries de modalitat: Et proporcionen formaci especialitzada. Haurs de fer un mnim de sis matries de la modalitat triada en els dos cursos. Les dues matries restants poden o no ser matries optatives.

  MMaattrriieess ddee mmooddaalliittaatt MMooddaalliittaatt CCiinncciiaa ii TTeeccnnoollooggiiaa MMooddaalliittaatt ddHHuummaanniittaattss ii CCiinncciieess SSoocciiaallss

  Biologia I i II Cincies de la terra i del medi ambient I i II Qumica I i II Matemtiques I i II Fsica I i II Tecnologia industrial I i II Dibuix tcnic I i II Electrotcnia

  Llat I i II Grec I i II Literatura catalana Literatura castellana Literatura universal Histria del mn contemporani Histria de lart Economia Economia i organitzaci dempreses I i II Geografia Matemtiques aplicades a les C.Socials I i II

 • IES SAgulla Orientaci acadmica i professional als alumnes de 4t dESO

  7

  o Matries optatives: Amplien i/o reforcen les matries de la modalitat. Si soferten seran la quarta matria de modalitat de cada curs. En aquesta oferta hi haur a primer curs la segona llengua estrangera i la matria Estada en lempresa.

  o Treball de recerca: consisteix en desenvolupar una petita

  investigaci sobre un tema determinat i est orientada per un/a tutor/a. Al final del treball lalumne/a ha de presentar una memria escrita i lha de defensar oralment. Tothom la de realitzar i superar.

  o Dins de cada modalitat sorganitzen diferents itineraris

  formatius. Aquests poden ser molt semblants a la distribuci actual de la part diversificada del currculum (matries de modalitat i optatives) i per aix us la mostrem a continuaci :

  OORRGGAANNIITTAACCII DDEE LLAA PPAARRTT DDIIVVEERRSSIIFFIICCAADDAA ((CCUURRSS 22000077--22000088))

  MMAATTRRIIEESS DDEE MMOODDAALLIITTAATT

  MODALITAT CINCIES I TECNOLOGIA

  MODALITAT HUMANITATS I CINCIES SOCIALS

  Curs Itinerari de

  Cincies Itinerari de Tecnologia

  Itinerari d Humanitats

  Itinerari de Cincies Socials

  1r

  Matemtiques I

  Biologia I

  Qumica I

  Una matria a triar entre:

  Fsica I Cincies de la Terra i del medi ambient I

  Matemtiques I

  Fsica I

  Tecnologia Industrial I

  Una matria a triar entre:

  Qumica I Mecnica Dibuix Tcnic I

  Llat I

  Grec I

  Literatura Catalana

  Historia del mn contemporani

  Matemtiques aplicades a les Cincies

  Socials I

  Economia i Organitzaci dempreses I

  Economia

  Historia del mn contemporani

  2n

  Matemtiques II

  Biologia II Qumica II

  Una matria a triar entre:

  Fsica II Cincies. de la Terra i del medi ambient II

  Matemtiques II

  Fsica II Tecnologia Industrial II

  Una matria a triar entre:

  Qumica II Electrotcnia Dibuix Tcnic II

  Llat II

  Grec II

  Literatura Castellana

  Histria de lart

  Matemtiques aplicades a les Cincies

  Socials II

  Economia i Organitzaci dempreses II

  Geografia

  Histria de lart

 • IES SAgulla Orientaci acadmica i professional als alumnes de 4t dESO

  8

  CCoorrrreessppoonnddnncciiaa eennttrree eellss iittiinneerraarriiss ddeell bbaattxxiilllleerraatt ii eellss eessttuuddiiss uunniivveerrssiittaarriiss

 • IES SAgulla Orientaci acadmica i professional als alumnes de 4t dESO

  9

 • IES SAgulla Orientaci acadmica i professional als alumnes de 4t dESO

  10

 • IES SAgulla Orientaci acadmica i professional als alumnes de 4t dESO

  11

 • IES SAgulla Orientaci acadmica i professional als alumnes de 4t dESO

  12

  El Batxillerat possibilita laccs als Cicles Formatius de Grau Superior duna manera automtica, sense prova especfica. Per per accedir a alguns cicles es valora el fet dhaver cursat una determinada modalitat de batxillerat.

  ACCS A CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR DES DEL BATXILLERAT DE CINCIES

  A continuaci, tens les famlies professionals ms indicades per accedir des del Batxillerat de Cincies. Important: Dins cada famlia no necessriament es pot accedir a tots els seus cicles formatius

  ACTIVITATS AGRRIES

  ADMINISTRACI

  ACT. MARTIMOPESQUERES COMER I MRQUETING

  INDSTRIES ALIMENTRIES INFORMTICA

  QUMICA

  COMUNICACI, IMATGE I SO

  SANITAT ELECTRICITAT I ELECTRNICA

  ACTIVIT. FSICOESPORTIVES MANTENIMENT DE VEHICLES

  SERVEIS SOCIOCULTURALS I A LA COMUNITAT

  MANTENIMENT I SERVEIS A LA PRODUCCI

  HOTELERIA I TURISME FABRICACI MECNICA

  IMATGE PERSONAL EDIFICACI I OBRA CIVIL

  TXTIL I CONFECCI

  FUSTA I MOBLE

  ARTS GRFIQUES

  VIDRE I CERMICA

 • IES SAgulla Orientaci acadmica i professional als alumnes de 4t dESO

  13

  ACCS A CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR DES DEL BATXILLERAT TECNOLGIC

  Entre les ms indicades sesmenten les mateixes famlies que en lapartat anterior excepte: Comer i Mrqueting, Hoteleria i Turisme, Administraci i Imatge Personal. No oblidis que dins cada famlia no necessriament es pot accedir a tots els seus cicles formatius

  ACCS A CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR DES DEL BATXILLERAT DHUMANITATS I CINCIES SOCIALS Aquestes sn les famlies ms indicades.

  ADMINISTRACI ACTIVIT. FSICOESPORTIVES

  COMER I MRQUETING

  IMATGE PERSONAL

  INFORMTICA COMUNICACI, IMATGE I SO (*)

  SERVEIS SOCIOCULTURALS I A LA COMUNITAT

  MANTENIMENT I SERVEIS A LA PRODUCCI (*)

  HOTELERIA I TURISME

  SANITAT (*)

  (*) Els cicles que es poden cursar de les famlies professionals marcades amb asterisc: FP C