Curs Mediu Si Sanantate 1-9

  • Published on
    05-Aug-2015

  • View
    44

  • Download
    4

Embed Size (px)

Transcript

MEDIU $l SANATATE

CURS NR {

exterior asupra stdrii de rgiena studiazS intervenlia factoriror.de mediu a borilor determinate de sinitate a individului precum gi metodele de prevenireacegtia.

lgiena se imParte in 2 categorii:

1. tgiena mediului" a. lgiena aPei. b. lgiena aerului.

2. lgiena gcolard" 1- -,^ r- ^^*aa*ara a nnrrririi 6 poluirii lqiena apei se referi la metode de cercetare a.

c. lgiena solului'

9i

Jau tn rSspindirea r^ -..,-it. se retera ra ancheta arimentari, starea de nutrilie, rgiena arimentatiei nutrilie, alimentalia dietetici 9i igiena metodere de determinare urioiiror de unitililor cu profil alimentar' -,, .c.-)^i *;^-^hi^rnnini ci hanlcriolooic' bacteriologici' lgiena *"aiulri se referi ra factorii fizici, microbiologici 9i

determin^urcontamindriimicrobieneaaerului' prin radiatii b. lgiena mediului se refera la igiena habitatului luminoase care reprezinti iqiena aerului precum 9l rcrlul c. iqiena sotutui se iefere la poluarea solului

bolilor'

,

Sinitatea Publici:

1. Z. 3.

Totalitatea cunogtinlelor, deprinderilor 9i atitudinea orientaticitremenlinereast5riidesindtate. prevenirii bolilor Sdnitatea puUica' este gtiinla 9i a.rta.Un

populatiei9i

il;;;rrii sanaialii prin etorturiie oiganizatoare ale societdtii' alcituit din discipline domeniu specializatal practicii mldicale-igidistincteprematur.

concentreazd disponibilitdlile asupra - unei qi menlinerii sindtitii 9i ""r" anumite poputatii'in-scopur promovarii incapacitS{ii 9i decesului bunSstirii precum 9i prevenini bolilor,

publice: Domeniile principale ale sinititii populaliei utiliz.nd noliuni 1. Cunoagterea g,-"u"Grea prouiemelor

Obiecte[;; studiu ile sinititii

studii epidemiologice' de demografie, morbiditate, scrining 9i 2. lnfluenla factorilor de risc' 3. Noliuni de biostatisticS' 4. No{iuni de Probabilitate' 5. Noiiuni de legislalie sanitari' O. ingrqiri Primare de sSnitate' z. Cititatea serviciilor de sdnitate' de imbolnSvire prin Noliuni o" p,","nire a principalelor cauze 8. programe nalionale de sdnitate'

publice cuprind: 1. Cunoagterea stirii de sindtate a populatiei' '. 2,ldentificareanevoilordes5ndtatealecomuniti[ii.1

efortul conjugal al intregii colectivititi' Metode gi tehnici utilizate in sindtatea publici: 1. Metode 9i tehnici biostatice' 2. Statistici sanitare 9i epidemiologice' 3. trletoOe gi tehnici utilizate morbilitalii gi a relaliilor de cauzalitate dintre factorii de risc ai boalS' 4. Elementele de educa-lie pentru educalie 9i legislatie sanitarS'

3. Cunoagterea morbilitilii gi a factorilor care ii determinS4. Cunorit*r", misurilor care determini aprobarea, promovarea 9i prin refacerea stirii de sdndtate 9i asigurarea controlului sdnStdlii

6. lnfluenla factorilor de risc'

5'Cercetareaconsumuluimedicalalpopulaliei'

B. Eficienla medicald gi economicda asistenlei medicale' mintala 9i starea de sinitate repr"=inte o bun5stare completi tizicd, sociald care constd numai In absen{a bolii sau a infirmitilii. ge1-eticd a Sinitatea este rezultatul interacliunii dintre zestrea biologici, naturali gi social6. omului gi condigire meoiului siu de via!8 qi de activitateeste expus. organismului ca gi absenla reac[iei Ia stimulii la care organismul invaliditate 9i Starea de sinitate gi disconfort boali, incapacitate,

7. Coeficibnla medicalS gi a asistentei medicale.

Boala reprezintd

o

neadaptare sau

o

deficien{d

de apirare

a

-

termin0nd cu decesul. caracteristicile Factori endogeni - sunt reprezentali de sex, ras5, virstS, demografice ale biologice, ,""*piiritiLa la infeclii ereditaie gi caracteristicile populaliei. Factori de mediu' a. Fizici- temperatura, umiditatea, radia[ii' zgomote' b. Geodinamici - zona geografici'

c. Chimici.

d. Biotogici - bacterii, fungi, parazl\i' .9i e. Mediul socio - econoiic - pragul de sdricie, stilul de viatd munca precum 9i nivelul de alimentar, condilii de vialiinstruire.

Factori comportamentariexperienta individualS.

- anturaj, mijroace financiare,

factori de mediu,

comportamentul consumul de diogrri tu*rtul, stresul, sedentarismul, comportamentul rutier. Serviciul de prevenfie curativ 9i de recuperare: neuro nfeigiunite determinate de alcool intoxicatii, afecliuni psihice, ciroze, pancreatite, cancerul caviti[ii bucale, cancerul esofago - faringian2. Afecliunite detirminate de fumat- afecliuni bronho - pulmonare, afec$uni digestive, afec[iuni pulmonare' fizicd, ireigiunite-determinate'de droguri - probleme. de sinitate psihic6, comportamentale, consumul a crescut dupS 1960.

alcool' stilul oe viata cuprinde obiceiurile alimentare, consumul de sexual 9i

t.

-

-

t

4. Sfresul - reprezintd ansamblul rispindirii specifice, date la oricefel de solicitare, date de organism gi determind o stare de boaldcu consecinte fizice, psihice gi sociale.

a.

Tipul

A

persoane nerdMitoare, grdbite, afecliuni

c.

b.

vasculare. Tipul B - persoane calme, eficiente, organizateTipul C - persoane interiorizate, melancolice, predispuse cancerelor.

ffiEDtU Sl SANATATECURS NR 2

Misurarea stirii de sfrnfrtate. E':=!,,4ra,t stEril de sf,n6tate se realizeazl din punct de vedere al f.YG!LiA! =S populaliei care trebuie lnformat* in legSturfr cu:propriile probleme de s5ndtate; modul de Prevenire al bolilsr; principalii factori de risc ce influenfeaz5 sdndtatea. Servicii de sflnitate: in acest caz evaludrile se refer6 la stabilirea nevoii de servicii rnedicale, determinarea priorit5{ilor gi evaiuarea ealitativfl a serviciilor medicale. Cunogtinlele medicale - cercetarea medicalEEvaluarea tehnicilor de dialog gi perceperea problemelor de s5nitate la nivel comunitar. farmaeeutice acordate unei persoane sau a unui grup de c5tre serviciile medico - farmaceutice.

-

Consunnul medica{ reprezintd totalitatea ingnijirilor rnedicale

9i

Clasificarea indicatorllor

de mfrsurare a stfrrii de sf,n&tate a

populafiei:

(generalS, infantilf,, specific5 pe cauzele de deces), morbiditatea (pe cauze de TmbolnEvire, cauze profesionale, calitatea vielii). 2. lndicatorii stilului de via[fr sunt consumul de tutun, alcool, droguri, alimentatie" -1. lndicatorii de caracterizare a condi{iilor de viati gi de munci sunt rata de angajare, rata gomajului, conditiile mediului de munc5, conditiile mediului de locuit, conditiile mediului inconjuritor (apei, aerului). lndicatorii protecfiei sinf,tltii sunt sursele de finantare, resursele umane, resursele, costul pentru fiecare bolnav internat, costu! medicarnentelor pentru flecare holnav {nternatCaracteristicile demografice se referd la vfrrstd, sex, stare civild, locul de rezidenli, venit.

1. lndieatorii stirii de sinitate sunt speranta de via{5, mortalitatea

4

hipercolesterolemie, diabet zaharat, sedentarism. 2. Accidentete vaselor cerebrale sunt determinate de hipertensiune. 3. eancerele sunt determinate de compartamentul sexual, fumat, alcool, dietd necorespunzStoare, contaminan{ii mediului, medicamente. 4. Accidentele de circulafie sunt determinate de ingestia de alcool, ingestia de medicamente (ingestia de extraveral)s. Alte accidente sunt domestice, disponibilitatea armelor de foc. 6. Sinucideri, omucideri sunt determinate de ingestia de alcool, droguri gregit folosite. 7. Ciroza este produsd fie de alcool sau hepatite care nu au fost tratate.

Factorii de risc asocia{i bolilor: t. Bolile inimii sunt determinate

de

fumat, hipertensiune arterialS,

B. Gripa sau pneumonia sunt determinate de vaccinfrrile ineficiente saucardio vasculare, tumorile maligne, tulburSrile mentale si de comportament, accidente, otrdvii-i, balile aparatului digestiv, bolile aparatului respirator, bolile infecfioase, malformati i congenitale. Dupi O. M. $. cei mai importanti factcri de risc asocia[i bolilor sunt comportamentul sexual cu risc, hipertensiunea arterialfr, consumul crescut de alcool, lipsa apei potabile, lipsa igienii, deficienta de fier a organismului, poluarea mediului, colesterolul crescut gi obezitatea.

[n

de fumat.

Romfrnia factorii

de rlsc asocia{i bolilor sunt bclile

MEDIU $I SANATATE

CURS NR 3

IGIENA AERULUIAtmosfe ra este un amestec de gaze gi vapori de ap5, formAnd un invelig deasupra scoa(ei terestre. Atmosfera se intinde de la sol pAni la o indltime de 50 kilometri. Compozifia aerului:

-

Oz =20 COz = 0.03

- 21o/o - 0.04% h ---+ Aer inspirat Nz = 78 -79o/o - ) Oz = 10 - 17o/o l COz = TB - 7go/o h --- Aer expiratNz = 78I

-l

climatic, un teritoriu?nsorire, umiditate. calde.

'79% Clima repreziitd totalitatea factorilor ce caracterizeazd meteorul grad9i anume: temperatura, nivel de precipitatii,Categorii de zone climatice

de

-

sunt de 3 categorii: polare, temperate,

mai

Cele polare au temperaturi scdzute, iar Tn cele temperate care sunt cele populate sunt determinate de boli virotice, boli microbiene 9i boli

degenerative (cancere).

proprietifi lizice ale aerului Si influenfa factorilor lizici asupra

organismului.

Aerul atmosferic se caracterizeazd printr-o serie de fenomene 9i procese fizice care aclioneazd permanent asupra organismului. Factorii fizici sunt: temperatura, umiditatea, curentii de aer, presiunea atmosfericd, electricitatea atmosferici. Acegti factori au influenle directe sau indirecte asupra organismului uman. Temperatura - este deterrninat5 9i de radia[ia solara.

Semnificatia igienico - sanitari a temperaturii: 1. Determini procesul de termo - reglare al organismului. z. Determini caracteristicile climatice ale unei zone climatice. 3. Formarea curen{ilor de aer cu implica[ie in procesul de impurificareatmosfericS. 4. Morbiditate. 5. Temperatura optimd a organismului uman este de 18 -220 C. Umiditatea - reprezinti cantitatea de api din aer.

Semnificafia igienico - sanitari a umidititii: 1. Aclioneazi direct asupra organismului influentdnd termo - reglarea. 2. Determini caracteristicile climatului. 3. lntervine in Poluare. 4. Valorile normale sunt intre 35 - 65%. Curen[ii de aer - reprezintd deplasdri ale maselor de aer in direclii diferite datoriti Tncdlzirii inegale a suprafe[ei solului de cdtre radia{iile solare.'l

Clasificarea curen[ilor de aer:

a.

b.

Orizontaliperiodici; neperiodici. Vefticali. ascendenti; descendenti.

3. Determind caracteristici climatice ale unui teritoriu. 4. Valorile normale sunt de 0.1 -o.2 metri / secundi. presiunea atmosferici - este presiunea exercitatd de aerul atmosferic prin greutatea sa asupra tuturor corpurilor de la suprafata pimintului. Se expriira in milimetri coloand de mercur I 1 centimetru pitrat. Presiunea atmosfericd normali este de 760 milimetri coloand de mercur I 1 centimetru pdtrat gi ea scade la 10.33 metri altitudine cu 1 milimetru coloani de mercur / 1

lmportan[a igienico - sanitari a curenfilor de aer: 1. lntervin Tn termo - reglarea organismului. 2. Au rol in autoepurarea atmosferei.

-

centimetru pdtrat. Exercitd efecte directe gi indirecte asupra organismului. La 25OO metri intervin procese compensatorii ale altitudine de 6000 metri se instaleazd riul de altitudine. organismului. intre Manifestirile sunt. cianoza, vertij, cefalee, epistachis, hemofizii. La 6000 - 7000 metri predomini stirile nervoase gi apare euforia. Persoanele care triiesc la m unte se aclimatizeazl. Electricitatea atmosferici - este formatd din aero ionizarea, cAmpul aero - electric, cdmpul electric terestru 9i fenomene electrice. Aero ionizarea reprezinti prezenla unor ioni incircati cu sarcini electrice in aerul atmosferic. Aceste particule sunt de dimensiuni mari care se gdsesc in zone poluante 9i particule de dimensiuni mici se gisesc in zone nepoluante. potuarea atmosferici inseamnd prezenla substanlelor striine in aerului sau varia[ii importante ale concentratiilor compozilia normali componenfilor sdi care pot produce direct sau indirect afectarea stirii de sdndtate. Poluan[ii atmosferici se clasifici Tn: fizici, chimici 9i biologicipoluan[ii itri*i"i se impart in: iritanli, asfixianti, toxici, cancerigeni,

2000 2500

-

-

-

a

fibrozan(i.

poluanfi chimici iritanli - oxizi de sulf, oxizi de azot (monoxidul de azol asi dioxidul de azot), substanlele oxidante (aldehide, cetone, hidrocarburi),pe clorut (acid clorhidricj, amoniacul gi pulberile (diametru mare care se depun sol gi diametru mic se depun in plSmini). poluanti chimici asfixian[i: monoxidul de carbon, hidrogenul sulfurat, acidul cianhidric, nitri{i determini blocarea sistemului respirator. Monoxidul de "h"*oglobina form6nd carboxihemoglobina. Afinitate mai carbon se leagJ mare decdt oxigenul (202)Efecte alute: mai pulin de 2% de carboxihemoglobina nu produce modificiri in organism; Tntre 2 10% apar tulburiri vizuale; intre 20 - 4Aa/o apar cefalea, grelur[ virsaturi; c6nd este mai mare de 40% se produce pierderea cunogtintei; iar cind este mai mare de 60% se produce decesul'

",

-

2

Efecte cronice: oboseala, tulburdri de somn.

aflEDtu $t SANATATE CURS NR 4

sunt reprezentati deunele metale cum ar {t. piumb, eaelniu, mereur, arsen, flor si de unele substante pesticide, provenienta lor fiind industriala sau telurica. Plumbul - poate fl sub forma de vapori supulberi fine si principalasursa este circulatia auto, arderea carbunelui sau din diferite activitati industriale. Cadniu este un metal alb -argintiu, provine din Industrie si mai este lnhalat in organism prin fumul de tigara Mercurul - esteun metal alb - argintiu stralucitor, contaminarea se face prin apa si alimente, provine din industrie sau din depozite naturale. Arsenul - este un metal neferos. este un gaz alb verzui, provine din industria aluminiului, industria sticlei. Substante pestlcide: Efecte asupra crganismului si aclianeaza la nivel subcelular. E.fectele cronice se refera la depunerea acestora in organism in anumite organe. Plumbul - in oasele lungi, par, dinrti,vase. Cadniu Ia nivelul aparatului respirator: plamani, sange, hematii, ficat, rinichi, gianda tiroida. Mercurul - se fixeaza in rinichi, ficat, creier. Poluanti chimici cancerigeni sunt reprezentati de hidrocarburi policiclice aromatice, amine si amide, amine aromatice, pesticidele organice (pentru omorarea daunatorilor), substante anorganice,

Poluanti chimici toxici

-

-

Florul

-

-

nitro

nitro

Poluanti chimici fibrozati fibroza reprezinta o prolifilare a fibrei conjunctive, formarea uncr boli care se numesc pneumc conioze (boliprofesionale).

tutunul.

Masuri de prevenire si de combatere a poluantilor chimici: 1. Masuri medicale: a. Profilaxia primara - se adreseaza in special oamenilor sanatosi.

Cunoasterea prezentei

in aer a

substantelor chimice

si

cunoasterea concentratiei maxime adrnise. b. Cancentraffa ntaxirna adrnisa {C M A,} - esteacea concentratie decelabila prin metode moderne de explorare care nu exercita efecte directe sau indirecte asupra starii de sanatate, nu produce

senzatii subiectiveomului.

si iltJ mcdiflca eap...