of 23 /23
Ćwiczenie 26 Mierniki cyfrowe

Ćwiczenie 26

  • Author
    votruc

  • View
    221

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Ćwiczenie 26

wiczenie 1

wiczenie 26

Mierniki cyfrowe

Cel wiczenia

Celem wiczenia jest poznanie zasady dziaania i obsugi wybranych miernikw cyfrowych.

Program wiczenia

1. Podstawy teoretyczne

1.1. Wstp

1.2. Pomiar czstotliwoci i czasu

1.3. Pomiar napicia staego

1.4. Pomiar napicia zmiennego

1.5. Pomiar prdu staego i zmiennego

1.6. Pomiar rezystancji

1.7. Bdy miernikw cyfrowych

2. Wykonanie pomiarw

2.1. Multimetr cyfrowy

2.1.1. Przygotowanie przyrzdu do pracy

2.1.2. Pomiar napicia staego

2.1.3. Pomiar prdu staego

2.1.4. Pomiar wartoci redniej napicia zmiennego

2.1.5. Pomiar wspczynnika ksztatu prdu zmiennego

2.1.6. Pomiar rezystancji

2.2. Czstociomierz cyfrowy

2.2.1. Sprawdzenie przyrzdu

2.2.2. Pomiar czstotliwoci

2.2.3. Wykorzystanie czstociomierza jako rda czstotliwoci wzorcowych

3. Uwagi i wnioski

1.1. Wstp

Miernikiem elektronicznym nazywa si taki ukad pomiarowy, w ktrym sygna wejciowy zawierajcy informacj o wielkoci mierzonej zostaje zamieniony na sygna elektryczny podlegajcy procesowi obrbki w ukadach elektronicznych, a nastpnie przetworzony na warto liczbow wielkoci mierzonej. Wyrniamy dwa rodzaje elektronicznych przyrzdw pomiarowych: analogowe i cyfrowe. W przyrzdach analogowych elementem wskazujcym jest najczciej klasyczny miernik wskazwkowy (np. mikroamperomierz magnetoelektryczny) wyskalowany w jednostkach wielkoci mierzonej. Mierniki cyfrowe pozwalaj na bezporedni odczyt wartoci wielkoci mierzonej ze wskanika cyfrowego lub z rejestratorw (np. drukarki), dziki czemu unika si bdu popenianego przy odczycie wskaza. Gwn zalet miernikw cyfrowych jest ich dua dokadno. Ponadto maj one w porwnaniu z przyrzdami analogowymi nastpujce zalety: du szybko pomiarw, automatyczny wybr polaryzacji, moliwo automatycznego wyboru zakresu, atwo rejestracji czy zapamitywania wynikw pomiarw oraz moliwo wsppracy z komputerowymi systemami pomiarowo-kontrolnymi i sterujcymi. Cyfrowe metody pomiarowe mog by zastosowane do pomiaru niemal wszystkich wielkoci fizycznych zarwno elektrycznych, jak i nieelektrycznych, dyskretnych (ziarnistych) i cigych. Jeeli mierzona wielko fizyczna ma charakter cigy, to w przyrzdzie musi by dokonane tzw. przetwarzanie analogowo-cyfrowe, czyli zamiana wielkoci cigej na dyskretn. W wyniku tej zamiany otrzymuje si proporcjonalna do wielkoci mierzonej, liczb impulsw elektrycznych zliczana przez licznik i prezentowana na wskaniku cyfrowym lub drukarce.

Ze wzgldu na stosowan metod przetwarzania rozrniamy przyrzdy cyfrowe z miar czasu lub miar napicia. W pierwszej z wymienionych grup jednostk czasu wyznacza okres drga generatora wzorcowego, w drugiej za jednostk napicia zmieniajce si skokowo napicie wyjciowe specjalnego typu generatora napicia. Przedmiotem dalszych rozwaa s mierniki cyfrowe wykorzystujce przetwarzanie A/C z miar czasu. Podstawowym pomiarem w tej klasie przyrzdw jest pomiar czstotliwoci (lub czasu). Wynika std podzia miernika cyfrowego na dwie zasadnicze czci. W pierwszej mierzona warto jest transformowana na czstotliwo lub czas, w drugiej czas lub czstotliwo s mierzone metod zliczania impulsw.

1.2. Pomiar czstotliwoci i czasu

Cyfrowy pomiar czstotliwoci opiera si na metodzie zliczania impulsw uformowanych z przebiegu okresowego o czstotliwoci fx w cile okrelonym wzorcowym przedziale czasu Tp. Schemat blokowy czstociomierza wykorzystujcego powysz metod przedstawiono na rys.1.

Cykl pracy ukadu jest nastpujcy. Ukad sterujcy powoduje zerowanie licznika (skasowanie poprzedniego stanu) po czym otwiera bramk na czas Tp okrelony przez aktualnie wybrany przecznikiem P zakres pomiarowy. rdem czstotliwoci wzorcowych jest generator kwarcowy wraz z dzielnikiem czstotliwoci. Impulsy o czstotliwoci mierzonej fx przekazywane s na czas otwarcia bramki elektronicznej (Tp) do licznika, gdzie s zliczane. Liczba zliczonych impulsw n w czasie Tp jest proporcjonalna do czstotliwoci mierzonej:

p

x

T

n

f

=

(1)

Rys.1. Schemat blokowy czstociomierza cyfrowego.

Bd wzgldny pomiaru czstotliwoci omawian metod wyraa si wzorem:

p

p

x

x

T

T

n

n

f

f

D

+

D

=

D

(2)

w ktrym:

n

n

D

- bd wzgldny zliczania,

p

p

T

T

D

- bd wzgldny odmierzania wzorcowego przedziau czasowego

Uwzgldniajc, e dla licznikw cyfrowych bd bezwzgldny odczytu rwny jest

1

cyfra (n=1) oraz, e Tp jest odwrotnie proporcjonalny do czstotliwoci generatora wzorcowego (fw) otrzymuje si z zalenoci (2) wzr:

w

w

p

x

w

w

x

x

f

f

T

f

1

f

f

n

1

f

f

D

+

=

D

+

=

D

(3)

Ze wzoru (3) wynika, e przy pomiarze maych czstotliwoci naley stosowa zwikszony czas pomiaru Tp. I tak przykadowo przy pomiarze czstotliwoci fx=1kHz w celu zapewnienia bdu wzgldnego zliczania rwnego 0,1% - naley dobra Tp=1s, za dla fx=100Hz Tp=10s.

Z punktu widzenia uytkownika czstociomierza cyfrowego istotne s nastpujce parametry techniczne: rezystancja wejciowa, pasmo przenoszenia oraz minimalny sygna wejciowy zapewniajcy poprawn prac przyrzdu.

Cyfrowy pomiar czasu odbywa si na zasadzie pomiaru liczby impulsw generatora wzorcowego o znanym okresie Tw. Schemat blokowy czasomierza cyfrowego oraz przebiegi czasowe podano na rys.2.

Impulsy elektryczne ograniczajce odstp mierzonego czasu t podawane s na wejcia ukadw formujcych I i II. Mog by one wytworzone automatycznie przez ukad, w ktrym odstp czasu mierzymy, bd te przez osob wykonujc pomiar. Impuls okrelajcy pocztek liczenia (t1) oraz impuls koczcy liczenie (t2) wyznaczaj poprzez ukad sterujcy bramk szeroko impulsu bramkujcego rwn czasowi mierzonemu t. Wobec tego:

w

nT

t

=

D

(4)

gdzie: n liczba impulsw wzorcowych zliczana przez licznik

Czas mierzony jest wielokrotnoci okresu Tw generatora wzorcowego rwnej 100MHz, warto rozdzielczoci czasu mierzonego wynosi 10-8s. Maksymalna warto czasu mierzonego zaley od pojemnoci licznika No i od okresu Tw impulsw wzorcowych, przy czym:

w

o

max

T

N

t

=

D

(5)

Dla staej pojemnoci licznika No warto tmax moe by regulowana przez zmian czstotliwoci generatora impulsw wzorcowych. w tym celu generator powinien zawiera ukady umoliwiajce podzia lub powielanie czstotliwoci.

Rys.2. Cyfrowy miernik odstpu czasu

a) schemat blokowy

b) przebiegi

1.3. Pomiar napicia staego

Stosowane obecnie woltomierze cyfrowe wykorzystujce przetwarzanie analogowo-cyfrowe z miar czasu mona podzieli na trzy grupy:

1) woltomierze impulsowo-czasowe

2) woltomierze cakujce z przetwarzaniem napicie-czstotliwo

3) woltomierze cakujce z przetwornikiem napicie-czas zwane rwnie woltomierzami o podwjnym cakowaniu

Najprostszym ukadowo jest woltomierz cyfrowy z przetwarzaniem impulsowo-czasowym. Istot pomiaru jest przetwarzanie napicia na czas. Schemat blokowy woltomierza tego typu przedstawiono na rys.3.

Rys.3. Woltomierz cyfrowy z przetwarzaniem napicie-czas

a) schemat blokowy

b) przebiegi wyjaniajce zasad pomiaru

Napicie mierzone Ux jest porwnywane w ukadzie porwnujcym z napiciem narastajcym liniowo uL, wytwarzanym w specjalnym generatorze. W chwili zrwnania si napi Ux oraz uL na wyjciu ukadu porwnujcego pojawia si impuls u3 zamykajcy bramk elektroniczn. Otwarcie bramki nastpuje jednoczenie ze startem generatora napicia liniowego (impuls u2). Przez otwarta bramk w czasie t przechodz impulsy wytwarzane prze generator impulsw wzorcowych, ktre s zliczane przez licznik. Przy odpowiednim doborze szybkoci narastania napicia liniowego, czstotliwoci impulsw wzorcowych warto mierzonego napicia moe by bezporednio odczytana ze stanu licznika na wskaniku cyfrowym. Jeeli przez n oznaczymy liczb impulsw zliczonych przez licznik w czasie t, za przez fw czstotliwo impulsw wzorcowych to spenione jest rwnanie:

x

w

x

U

k

f

U

n

=

a

=

(6)

gdzie: - nachylenie napicia liniowego [V/s]

Jeeli wybra k=10c, gdzie c jest liczb cakowit to cyfry wskazywane przez licznik bd jednoczenie cyframi znaczcymi mierzonego napicia.

Pomiar napicia odbywa si cyklicznie. Jest on powtarzany automatycznie z czstotliwoci (15)Hz. Czstotliwo generatora impulsw wzorcowych wynosi najczciej 100kHz, 200kHz lub 1MHz. Woltomierze tego typu s stosunkowo mao dokadne (do 0,1%) i wraliwe na zakcenia.

W opisanym powyej woltomierzu cyfrowym, mierzona jest warto napicia w chwili jego skompensowania napiciem wzorcowym zmieniajcym si liniowo. Wobec tego, w przypadku, gdy chwilowa warto napicia zmienia si w czasie trwania pomiaru, np. wskutek przypadkowych zakce, powstaje dodatkowy bd pomiaru. Wady tej nie posiadaj woltomierze cakujce, ktre mierz redni warto napicia w okrelonym przedziale czasowym.

W woltomierzu cakujcym z przetwarzaniem napicie-czstotliwo przedstawionym na rys.4 ukad przetwarzania skada si z integratora (ukadu cakujcego), ukadu porwnujcego i generatora adunku kompensacyjnego. Dziaanie ukadu jest nastpujce: napicie mierzone Ux doprowadzone do wejcia integratora wywouje na jego wyjciu przebieg napicia narastajcego liniowo o szybkoci narastania proporcjonalnej do wartoci Ux. Gdy napicie liniowe osignie warto napicia odniesienia Up=const, ukad porwnujcy wysya impuls uruchamiajcy generator adunku kompensacyjnego, ktry powoduje szybkie rozadowanie kondensatora C i powrt integratora do stanu pocztkowego. Od tej chwili nastpuje ponowne cakowanie napicia wejciowego i cykl si powtarza. Kadorazowemu rozadowaniu kondensatora towarzyszy wytworzenie impulsu u1, ktry poprzez bramk elektroniczn jest przekazywany do licznika. Im wiksz warto ma napicie mierzone Ux, tym wysza jest szybko narastania napicia liniowego, a zatem wiksza czstotliwo zliczanych impulsw

x

x

U

k

f

=

. Pomiar czstotliwoci odbywa si metod opisan w p.1.2 przez zliczanie impulsw w okrelonym przedziale czasowym Tp. Przedzia czasowy Tp zadaje generator czasu pomiaru, sterujc otwieranie bramki.

Urednianie napicia mierzonego w woltomierzu cakujcym powoduje wydatne zmniejszenie wpywu zakce na dokadno pomiaru. I tak przykadowo, dla przypadku zakcenia napicia mierzonego napiciem przemiennym np. sinusoidalnym, warto rednia napicia mierzonego bdzie wynosia:

Uxr

p

+

=

p

T

0

z

m

x

p

dt

)

t

T

2

sin

U

U

(

T

1

(7)

Jeeli czas pomiaru Tp bdzie rwny okresowi przebiegu zakcajcego Tz, to Uxr=Ux, co oznacza, e chwilowa warto napicia staego mierzonego moe ulec zmianie, lecz zmiany te nie wpywaj na wynik pomiaru.

Osobn grup woltomierzy cakujcych stanowi woltomierze o podwjnym cakowaniu. Zasad dziaania woltomierza tego typu ilustruje rys.5. pomiar skada si z dwch cykli. Pierwszy, zwany pierwszym cakowaniem, rozpoczyna si z chwil doprowadzenia do wejcia integratora napicia mierzonego Ux. Napicie na wyjciu integratora narasta wtedy liniowo z szybkoci proporcjonaln do wartoci Ux, a jednoczenie startuje generator czstotliwoci wzorcowej, ktry odmierza czas cakowania Tp. Czas jest stay (Tp=const) niezalenie od wartoci mierzonego napicia. po upywie czasu Tp rozpoczyna si drugi cykl pomiaru (drugie cakowanie). Ukad sterujcy wysya impuls przeczajcy wejcie integratora na rdo napicia wzorcowego o staej wartoci Up=const lecz o przeciwnej do napicia Ux biegunowoci. Jednoczenie otwiera si bramka, przez ktr impulsy z generatora czstotliwoci wzorcowej fw doprowadzane s do licznika, gdzie rozpoczyna si ich zliczanie. Napicie na wyjciu integratora maleje z szybkoci proporcjonaln do wartoci napicia Up wskutek rozadowywania si kondensatora C. W chwili, w ktrej napicie wyjciowe osiga warto zerow, koczy si drugi cykl pomiarowy. Chwila ta jest wykrywana w ukadzie porwnujcym, ktry wysya impuls zamykajcy bramk. Pomiar napicia omawian metod sprowadza wic do porwnania dwu caek:

=

2

1

3

2

t

t

t

t

p

x

dt

U

dt

U

(8)

czyli dwu wyrae:

)

t

t

(

U

)

t

t

(

U

2

3

p

1

2

x

-

=

-

(9)

Rys.4.Woltomierz cyfrowy cakujcy z przetwarzaniem napicie-czstotliwo

a) schemat blokowy

b) przebiegi

Ze wzoru (9) wynika, e:

x

p

p

x

U

U

T

T

=

(10)

Tak wic czas zliczania impulsw Tx, a wic i liczba zliczonych impulsw n=fxTx s wprost proporcjonalne do wartoci mierzonego napicia Ux. Wynik pomiaru jest wywietlany na wskaniku cyfrowym.Metoda podwjnego cakowania ma w porwnaniu z innymi metodami jedn powan zalet: ot oba napicia Ux i Up porwnywane s tym samym zestawem blokw. Std dokadno wykonania tych blokw oraz stao ich parametrw w czasie nie graj ju tak wanej roli jak w ukadzie o cakowaniu pojedynczym.

Rys.5. Woltomierz cyfrowy o podwjnym cakowaniu

a) schemat blokowy

b) przebiegi wyjaniajce zasad pomiaru

1.4. Pomiar napicia zmiennego

Woltomierze cyfrowe do pomiaru napi zmiennych maj dodatkowe ukady przetwarzajce napicie zmienne na napicie stae. Ze wzgldu na trudnoci w opracowaniu wysokiej klasy przetwornikw wartoci skutecznej napicia zmiennego na stae, znaczna cz produkowanych woltomierzy cyfrowych przystosowana jest do pomiaru wartoci redniej lub szczytowej napicia. Problem pomiarw napi zmiennych woltomierzami cyfrowymi sprowadza si zatem do budowy okrelonego typu przetwornikw i ich wsppracy z woltomierzami napi staych.

ze wzgldu na du dokadno metod cyfrowych w porwnaniu z metodami analogowymi, ukady prostowania stosowane w woltomierzach analogowych s niewystarczajce z powodu silnej nieliniowoci charakterystyki przejciowej dla maych napi. W pomiarach cyfrowych wymaga si, aby charakterystyka prostowania bya cile liniowa od napi rzdu kilku miliwoltw.

Wymagania stawiane przetwornikom wartoci redniej przeznaczonych do wsppracy z miernikami cyfrowymi speniaj ukady wzmacniaczy operacyjnych, ktre w ptli sprzenia zwrotnego maj wczone diody pprzewodnikowe. Przykadowy schemat prostownika jednopowkowego zbudowanego na tej zasadzie przedstawiono na rys.6. Ukad ten dla ujemnej powki napicia wejciowego pracuje jako wzmacniacz odwracajcy o wzmocnieniu wyznaczonym przez stosunek rezystorw R2/R1. Dioda D1 wwczas przewodzi, D2 jest zablokowana. Spadek napicia na przewodzcej diodzie jest zredukowany w stosunku wynikajcym ze wzmocnienia ukadu z otwart ptl. Dla dodatniej powki napicia wejciowego dioda D1 przestaje przewodzi, przewodzi natomiast dioda D2. Napicie wyjciowe bliskie jest wwczas zeru (z dokadnoci lepsz ni 12mV). Ukad realizuje wic funkcj diody idealnej.

Rys.6. Jednopowkowy prostownik idealny.

Z wyjtkiem wymaga specjalnych, oglnie przyjt zasad jest pomiar wartoci skutecznej przebiegw zmiennych. Rzeczywiste ukady pomiarowe dziaaj na zasadzie przetwarzania wartoci redniej bd szczytowej napicia zmiennego, skalowane s natomiast w wartoci skutecznej, przeliczanej dla sygnau sinusoidalnego. Praktycznie wic waciwa dokadno wskaza miernikw cyfrowych w odniesieniu do wartoci skutecznej jest zapewniona przy pomiarach nie znieksztaconego napicia sinusoidalnego. Przykadowo rozpatrzmy przypadek, gdy na wejcie cyfrowego woltomierza napicia zmiennego z przetwornikiem wartoci redniej, wyskalowanego w wartoci skutecznej dla sygnau sinusoidalnego, podamy napicia o przebiegach jak na rys.7.

Wskazanie woltomierza wynosi:

r

V

U

11

,

1

U

=

(11)

gdzie wspczynnik rwny 1,11 odpowiada wartoci wspczynnika ksztatu dla przebiegu sinusoidalnego. Wskazania woltomierza dla przykadowych przebiegw bd wic rwne UV=0,555Um dla przebiegu trjktnego oraz UV=0,666Um dla przebiegu prostoktnego. Ze wzoru (11) wynika, e dla napicia odksztaconego moliwe jest tylko okrelenie jego wartoci redniej rwnej Ur=UV/1,11.

Rys.7. Przebiegi napi zmiennych do przykadu w tekcie

1.5. Pomiar prdu staego i zmiennego

Pomiar prdu staego i zmiennego metodami cyfrowymi polega na pomiarze spadku napicia na wzorcowej rezystancji, a wic tak samo jak w przypadku metod analogowych. Typowy przykad rozwizania dzielnika wejciowego do pomiaru prdu, przedstawiona na rys.8. Zesp poczonych rezystorw wzorcowych wsppracuje z woltomierzem cyfrowym o duej rezystancji wejciowej. Z punktu widzenia walorw uytkowych miernika, jest istotne aby spadek napicia na rezystancji by moliwie may. Warto tego spadku wynika z podstawowego zakresu pomiarowego woltomierza. Dla przykadu przedstawionego na rys.8 wynosi ona 100mV.

Rys.8. Zasada pomiaru natenia prdu metod cyfrow.

1.6. Pomiar rezystancji

Spord wielu metod stosowanych przy pomiarze rezystancji, w miernikach cyfrowych spotykana jest zasadniczo jedna, polegajca na przetwarzaniu rezystancji na proporcjonalne do niej napicie stae, mierzone nastpnie za pomoc woltomierza cyfrowego. Zasada przetwarzania rezystancji na napicie (R/U) opiera si na prawie Ohma. Oznacza to, e jest mierzony spadek napicia na nieznanej rezystancji, wymuszony przepywem prdu o dokadnie znanej wartoci (rys.9). Zasadniczym problemem jest przy tym uzyskanie staego prdu o wartoci niezalenej od zmian obcienia i czynnikw zakcajcych. Najczciej do budowy rde prdowych wykorzystuje si wzmacniacze operacyjne, na ktrych wejcia podawane jest stabilizowane napicie odniesienia UR. Przykadowe ukady rde prdowych tego typu podano na rys.10.

Rys.9. Zasada pomiaru rezystancji metod przetwarzania R/U

Rys.10. Podstawowe ukady rde prdowych ze wzmacniaczami operacyjnymi

1.7. Bdy miernikw cyfrowych

W przyrzdach cyfrowych dokadno pomiaru okrelona jest przez:

1) bd wielkoci wzorcowej wynika on np. w woltomierzu impulsowo-czasowym z nieliniowoci i niestaoci szybkoci zmian napicia narastajcego liniowo oraz niestabilno czstotliwoci generatora impulsw,

2) bd porwnania wynika on ze skoczonej czuoci ukadw porwnujcych i okrelany jest progiem czuoci,

3) bd dyskretyzacji przyjmuje si rwny 1 najmniej wartociowej pozycji cyfrowego wyniku pomiaru.

W zwizku z tym dla miernikw cyfrowych o duej dokadnoci okrela si niedokadno podajc trzy liczby:

procentowy bd graniczny liczony od wartoci koca zakresu (wynika z bdu wielkoci wzorcowej)

procentowy bd graniczny liczony od wartoci aktualnej (odpowiada bdowi porwnania)

bezwzgldny bd dyskretyzacji (1 jednostka na ostatniej pozycji wyniku)

W miernikach o mniejszej dokadnoci i rozdzielczoci wzorzec wewntrzny jest zwykle o tyle dokadniejszy od wskaza przyrzdu, e wystarcza podanie granicznego bdu procentowego liczonego wzgldem aktualnych wskaza i bdu dyskretyzacji. Rozpatrzmy przykadowo woltomierz o zakresie 3,999V i niedokadnoci rwnej: 0,1% wartoci mierzonej 1 jednostka. Obliczmy bd graniczny pomiaru dla wskazania woltomierza wynoszcego U=0,585V. Bd wzgldny dyskretyzacji wynosi wic:

%

17

,

0

100

585

1

D

=

=

d

Tak wic czny bd graniczny ma warto:

%

27

,

0

)

17

,

0

1

,

0

(

U

=

+

=

d

Przy pomiarach wielkoci ziarnistych (czstociomierze, czasomierze) na niedokadno pomiaru maj wpyw: bd czstotliwoci generatora kwarcowego w czasie i przy zmianach temperatury

D

w

w

f

f

oraz czas pomiaru (tp) przy czym procentowy bd okrela wzr:

100

f

f

fx

t

1

f

w

w

p

x

D

+

=

d

gdzie: 1[tp]=1s, 1[fx]=1Hz

2. Wykonanie pomiarw

2.1. Multimetr cyfrowy

2.1.1. Przygotowanie przyrzdu do pracy

Po wczeniu przyrzdu do sieci naley:

a) sprawdzi wskazanie przyrzdu przy zwartych gniazdach wejciowych (bd zera),

b) sprawdzi cechowanie przetwornika A/C (kalibracja przyrzdu),

c) wyznaczy czas powtarzania pomiaru.

2.1.2. Pomiar napicia staego

Pomierzy napicia wyjciowe zasilacza stabilizowanego. Wyniki pomiarw zestawi w tablicy1.

Tablica 1

Napicie znamionowe

V

+5

-5

+12

-12

+15

-15

Napicie pomierzone

V

2.1.3. Pomiar prdu staego

Poczy ukad jak na rys.11.

Rys.11. Ukad do pomiaru prdu staego

A - amperomierz elektrodynamiczny

RN rezystor wzorcowy

Warto prdu mierzonego naley obliczy ze wzoru:

N

V

x

R

U

I

=

gdzie: UV wskazanie woltomierza cyfrowego

RN rezystancja rezystora wzorcowego

Naley obliczy graniczn warto bdu pomiaru prdu na podstawie wzoru:

N

V

x

R

U

I

d

+

d

=

d

gdzie: Ix procentowy bd pomiaru prdu

UV procentowy bd woltomierza cyfrowego

RN klasa rezystora wzorcowego

2.1.4. Pomiar wartoci redniej napicia zmiennego

Badany multimetr przetwarza warto redni moduu mierzonego napicia. Naley sprawdzi wspczynnik skalowania wyniku tzn. stosunek wskazania woltomierza do wartoci redniej. W tym celu naley poczy ukad jak na rys.12.

Rys.12. Ukad do pomiaru wartoci redniej napicia zmiennego

Sprawdzenie przeprowadzi dla dwu typw przebiegw napicia:

a) trjktnego i b) prostoktnego. Dla kadego z przebiegw ustawi skadow sta rwn zero i warto midzyszczytow rwn Upp=.....V. Obliczy wspczynnik skali ze wzorw:

pp

V

t

U

U

4

k

=

dla przebiegu trjktnego

pp

V

p

U

U

2

k

=

dla przebiegu prostoktnego

2.1.5. Pomiar wspczynnika ksztatu prdu zmiennego

Poczy ukad jak na rys.13.

Rys.13. Ukad do pomiaru wartoci redniej i wspczynnika ksztatu prdu

Trb transformator bezpieczestwa

A amperomierz elektrodynamiczny

D dawik

RN rezystor wzorcowy

Pomierzy warto skuteczn prdu Ix amperomierzem oraz warto redni Ixr za pomoc ukadu: rezystor wzorcowy woltomierz cyfrowy. Wspczynnik ksztatu obliczy ze wzoru:

V

z

N

xsr

x

U

I

R

11

,

1

I

I

k

=

=

Narysowa, zaobserwowany na ekranie oscyloskopu, przebieg chwilowy prdu mierzonego.

2.1.6. Pomiar rezystancji

Pomierzy multimetrem cyfrowym rezystancj rezystora dekadowego w zakresie od Rmin=.....k do Rmax=.....k.

Wyniki zestawi w tablicy 2.

Tablica 2

Rezystancja nastawiona

k

Rezystancja pomierzona

k

2.2. Czstociomierz cyfrowy

2.2.1. Sprawdzanie przyrzdu

Sprawdzanie przyrzdu polega na pomiarze jego wasnych czstotliwoci wzorcowych. Przecznik KONTROLA-POMIAR ustawi w pozycji KONTROLA (klawisz wcinity). Nastpnie naley dla poszczeglnych nastaw czasu pomiaru (0,01s, 0,1s, 1s i 10s) wybiera przecznikiem czstotliwoci (pyta tylna przyrzdu) czstotliwoci wzorcowe od 1Hz do 10MHz i sprawdzi, czy przyrzd mierzy poprawnie te czstotliwoci.

2.2.2. Pomiar czstotliwoci

Przecznik KONTROLA-POMIAR ustawi w pooeniu POMIAR (klawisz wcinity). Przeprowadzi pomiar czstotliwoci generatora funkcji dla czstotliwoci od fmin=.....kHz do fmax=.....kHz. Wyniki pomiaru zestawi w tablicy 3.

Tablica 3

Czstotliwo nastawiona

kHz

Czstotliwo pomierzona

kHz

2.2.3. Wykorzystanie czstociomierza jako rda czstotliwoci wzorcowych

Poczy gniazdo wejciowe oscyloskopu z gniazdem CZSTOTLIWOCI WZORCOWE WYJCIE umieszczonym na pycie tylnej czstociomierza. Pomierzy amplitud impulsw dla rnych nastaw przecznika sucego do wyboru czstotliwoci, umieszczonego rwnie na tylnej pycie przyrzdu.

Narysowa przykadowy przebieg impulsw.

3. Uwagi i wnioski

PAGE

5

_949220288.unknown

_949735514.unknown

_949990897.unknown

_949991146.unknown

_949999808.unknown

_949991184.unknown

_949991077.unknown

_949922713.unknown

_949990843.unknown

_949735717.unknown

_949735830.unknown

_949735930.unknown

_949735793.unknown

_949735561.unknown

_949311209.unknown

_949475246.unknown

_949478389.unknown

_949480436.unknown

_949480533.unknown

_949481055.unknown

_949478587.unknown

_949475560.unknown

_949475678.unknown

_949475366.unknown

_949311494.unknown

_949388227.unknown

_949311369.unknown

_949226167.unknown

_949310203.unknown

_949224598.unknown

_949215828.unknown

_949217277.unknown

_949217654.unknown

_949215996.unknown

_949215674.unknown

_949215710.unknown

_949131424.unknown