12
Advanced Industrial Automation » Na skale˛ kaz ˙dego systemu, uniwersalny w stosowaniu » Intuicyjny w uz ˙yciu » Przyjazny czujnik kolorowy CZUJNIK WIZYJNY ZFV Easy vision – Teach & Go

CZUJNIK WIZYJNY ZFV - TEMA · Kolorowy czujnik ZFV jest również wyposażony w interfejsy USB i RS-232C umożliwiające podłączenie do komputera osobistego i łatwe przesyłanie

  • Upload
    others

  • View
    10

  • Download
    5

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: CZUJNIK WIZYJNY ZFV - TEMA · Kolorowy czujnik ZFV jest również wyposażony w interfejsy USB i RS-232C umożliwiające podłączenie do komputera osobistego i łatwe przesyłanie

Advanced Industrial Automation

» N a s k a l e k a z d e g o s y s t e m u , u n i w e r s a l n y w s t o s o w a n i u

» I n t u i c y j n y w u z y c i u

» P rz y j a z ny czu j n i k ko l o row y

CZUJNIK WIZYJNY ZFV E a s y v i s i o n – Te a c h & G o

Page 2: CZUJNIK WIZYJNY ZFV - TEMA · Kolorowy czujnik ZFV jest również wyposażony w interfejsy USB i RS-232C umożliwiające podłączenie do komputera osobistego i łatwe przesyłanie

Wersje kolorowe i czarno-białe w ofercie Najmłodszym członkiem rodziny ZFV jest kolorowy

czujnik ZFV. Zastąpienie nim konwencjonalnego czujnika

monochromatycznego rozszerza zakres zastosowań i

zwiększa stabilność pomiaru kontrolnego. Dzięki funkcji

automatycznego filtra kolorów kontrast obrazu osiąga wartość

optymalną, co sprawia, że kontrole są bardziej niezawodne.

W sumie dostępnych jest siedem filtrów kolorów — ten,

który zapewnia najbardziej odpowiedni kontrast, może zostać

wybrany automatycznie, co oszczędza wysiłek analizowania

parametrów ustawień kolorów.

Prawdziwy czujnik wizyjny typu “Easy vision — Teach & Go”

Czujnik wizyjny ZFV firmy Omron to innowacyjny system

przetwarzania obrazu zamknięty w formacie

niewielkiego czujnika. To, co czyni ten czujnik tak

szczególnym, jest łatwość użycia. Dzięki koncepcji

“Teach & Go” można w zaledwie kilku krokach

skonfigurować procedurę kontrolną, korzystając ze

zintegrowanego, kolorowego ekranu LCD o wysokiej

rozdzielczości i prostego systemu menu czujnika. Ekran

umożliwia bieżące wyświetlanie obrazu podczas

konfiguracji i obsługi oraz prezentację informacji

zwrotnych w trakcie procesu kontrolnego, a duży wybór

metod pomiarowych daje możliwość wykonania

wszystkich operacji od prostego wykrywania obecności

obiektu po zaawansowane rozpoznawanie wzorców.

Page 3: CZUJNIK WIZYJNY ZFV - TEMA · Kolorowy czujnik ZFV jest również wyposażony w interfejsy USB i RS-232C umożliwiające podłączenie do komputera osobistego i łatwe przesyłanie

Advanced Industrial Automation

Określ wielkość i położenie obszaru kontrolnego

Target - Teach - Go!

Wybierz narzędzie

pomiarowe

Przejdź do menu Teach & Go —

Naucz i uruchom

Intuicyjny interfejs użytkownika

Interfejs użytkownika czujnika ZFV jest inteligentny! Parametry

można ustawiać przy użyciu kilku przycisków i zintegrowanego

kolorowego monitora LCD. Menu i ikony operacyjne prowadzą

użytkownika przez nieskomplikowany proces konfiguracji.

W trakcie pracy na ekranie LCD są wyświetlane w czasie

rzeczywistym wyniki i obrazy. Nie trzeba łączyć się z

komputerem zewnętrznym, aby skonfigurować czujnik,

dokonać konserwacji lub uzyskać podgląd działania — czujnik

ZFV bez przerwy przekazuje obrazy w czasie rzeczywistym.

Czujnik ZFV podaje natychmiast informacje zwrotne —

na miejscu i dokładnie wtedy, kiedy ich potrzeba.

Korzyści: łatwa obsługa bez specjalistycznej wiedzy,

minimalny czas przestoju podczas konfiguracji i konserwacji.

Konfiguracja w kilka minut

Page 4: CZUJNIK WIZYJNY ZFV - TEMA · Kolorowy czujnik ZFV jest również wyposażony w interfejsy USB i RS-232C umożliwiające podłączenie do komputera osobistego i łatwe przesyłanie

Kontrola szerokości

Narzędzie Width dokonuje pomiaru obiektu,

w tym przypadku etykiety, aby sprawdzić,

czy nie jest ona zagięta lub ucięta.

Szeroki zakres funkcji: koncepcja “jeden czujnik do wszystkiego” Zależnie od wersji kontrolera czujnik ZFV jest wyposażony nawet w 8 różnych narzędzi — w danej chwili można wybrać

jedno z nich. Te zaawansowane narzędzia oferuje niedrogi czujnik z bardzo intuicyjnym interfejsem użytkownika.

Obydwie wersje, monochromatyczna i kolorowa, posiadają w zasadzie te same funkcje kontrolne, z tym że kolorowy

czujnik ZFV wykorzystuje dodatkowe informacje dostarczane przez barwy występujące w obrazie. Narzędzia kontrolne to:

Rozpoznawanie wzorców

Narzędzie sprawdzania, czy symbol został

nadrukowany na opakowaniu i czy jest

kompletny. “Nauczona” cecha jest użyta

jako odniesienie.

Sprawdzanie kolorów

Narzędzie Hue sprawdza różnice koloru

na jednobarwnym obiekcie. Nasadka o

niewłaściwym kolorze zostanie odrzucona.

Jasność: sprawdzanie obiektu przez badanie

średniej jasności i różnic jasności.

Szerokość: pomiar szerokości obiektu przy

użyciu narzędzia wykrywania krawędzi.

Znak (tekst): sprawdzanie jednego znaku

i obecności ciągu znaków.

Odcień: sprawdzanie różnicy między kolorem

zmierzonym a wzorcowym (tylko w wersji

kolorowej).

Zliczanie (liczba): określanie liczby krawędzi

obiektów za pomocą funkcji licznika

krawędzi.

Wzór (kształt): rozpoznawanie obiektów na

podstawie różnicy wzoru i jego obecności.

Obszar (rozmiar): sprawdzanie obiektu na

podstawie jego rozmiaru (liczby pikseli).

Położenie: sprawdzanie położenia obiektu

przy użyciu narzędzia wykrywania krawędzi.

Page 5: CZUJNIK WIZYJNY ZFV - TEMA · Kolorowy czujnik ZFV jest również wyposażony w interfejsy USB i RS-232C umożliwiające podłączenie do komputera osobistego i łatwe przesyłanie

Advanced Industrial Automation

Znak

To narzędzie sprawdza, czy na etykiecie został

całkowicie wydrukowany kod partii, kod daty

lub kod produktu.

Różnica może tkwić w kolorze Wersja monochromatyczna czujnika ZFV będzie idealnym

rozwiązaniem w przypadku wszystkich prostych zadań

kontroli wizyjnej pod warunkiem, że kolory obiektów generują

odpowiedni kontrast obrazu. W przeciwnym razie należy użyć

kolorowego czujnika ZFV. Ponieważ czujnik rejestruje obraz

kolorowy, używa on informacji o kolorach jako “wirtualnego

trzeciego wymiaru”, dzięki czemu kontrola stała się bardziej

stabilna i niezawodna.

Właściwa prezentacja kolorów Czujnik ZFV dzięki automatycznej funkcji filtra kolorów jest

w stanie obserwować i kontrolować obiekty wielobarwne

niewidoczne dla czujnika czarno-białego. Korzystając z siedmiu

zintegrowanych filtrów kolorów i funkcji wyboru koloru można

uzyskać właściwy kontrast lub wyodrębnić z obrazu tylko

pożądany kolor — dzięki wykorzystaniu informacji o

kolorze uzyskuje się po prostu lepszy obraz.

Obraz widziany przez czujnik czarno-biały

To jest obraz widziany przez czujnik monochromatyczny wykorzystujący

światło czerwone. W zależności od koloru obiektu lub kombinacji

kolorów obiektu kontrast obrazu może być bardzo słaby.

Obraz widziany przez kolorowy czujnik ZFV

Czujnik ZFV rejestruje kolorowy obraz, wprowadza filtr kolorów

i przetwarza obraz wynikowy. Kontrast obrazu zostaje znacznie

podwyższony.

Page 6: CZUJNIK WIZYJNY ZFV - TEMA · Kolorowy czujnik ZFV jest również wyposażony w interfejsy USB i RS-232C umożliwiające podłączenie do komputera osobistego i łatwe przesyłanie

Rozbudowywanie do własnych potrzeb Jednemu kontrolerowi można przypisać jedno zadanie

kontrolne — lecz czujnik ZFV świetnie się sprawdza w układach

rozbudowanych; aby rozszerzyć funkcje czujnika, wystarczy po

prostu dodać kontrolery, podłączając je do wspólnej magistrali

komunikacyjnej. Można połączyć ze sobą do pięciu kontrolerów

przy użyciu prostego systemu zatrzaskowego i w ten sposób

prowadzić wiele równoczesnych operacji kontrolnych na

badanym obiekcie. Istnieje również możliwość dodania innych

modułów opcjonalnych, np. modułu zapisu danych (DSU) do

rejestrowania danych. Ma to na celu rozszerzenie możliwości

w zakresie komunikacji i przechowywania danych.

Korzyści: oszczędności inwestycyjne, gdyż czujnik będzie

rozbudowywany tylko w granicach wymagań użytkownika.

Page 7: CZUJNIK WIZYJNY ZFV - TEMA · Kolorowy czujnik ZFV jest również wyposażony w interfejsy USB i RS-232C umożliwiające podłączenie do komputera osobistego i łatwe przesyłanie

Advanced Industrial Automation

Na styku prostoty i zaawansowania Wszystkie ustawienia dotyczące maksymalnie 8 konfiguracji

są przechowywane w pamięci wewnętrznej czujnika. Jeśli to

nie wystarczy lub jeśli istnieje potrzeba zarejestrowania albo

przesłania wyników i ustawień, wystarczy po prostu do wersji

czarno-białej lub kolorowej podłączyć opcjonalny moduł

zapisu danych.

Kolorowy czujnik ZFV jest również wyposażony w interfejsy USB

i RS-232C umożliwiające podłączenie do komputera osobistego

i łatwe przesyłanie danych i wyników. W tym roku będzie

dostępne oprogramowanie do zdalnego konfigurowania

i konserwacji czujnika.

Duży wybór głowic czujników Do czujnika ZFV oferowanych jest sześć regulowanych głowic

detekcyjnych. Funkcja regulacji ostrości eliminuje konieczność

zmiany głowicy w przypadku różnych rozmiarów obiektów.

Głowice posiadają stopień ochrony IP65 lub IP67, który

umożliwia ich instalację w trudnych warunkach.

Natężenie i kierunek światła można wyregulować ręcznie lub

je wyłączyć, jeśli bardziej odpowiednie jest zewnętrzne źródło

światła. Wybór głowic detekcyjnych jest obecnie większy niż

kiedykolwiek, a szerokość pola widzenia wzrosła do 150 mm.

Dzięki temu można badać nawet duże obiekty, co wcześniej

nie było możliwe. Korzyści: minimalny koszt inwestycji dzięki

koncepcji “jeden czujnik do wszystkiego”.

ZFV-SR10/SC10

Pole widzenia:

5–9 mm

ZFV-SR50

Pole widzenia:

10–50 mm ZFV-SC50

Pole widzenia:

10–50 mm

ZFV-SC90

Pole widzenia:

50–90 mm

ZFV-SC150

Pole widzenia:

90–150 mm

Page 8: CZUJNIK WIZYJNY ZFV - TEMA · Kolorowy czujnik ZFV jest również wyposażony w interfejsy USB i RS-232C umożliwiające podłączenie do komputera osobistego i łatwe przesyłanie

2 Inteligentne czujniki wizyjne

Dane techniczne � seria czarno-bia a ZFV

G owice czujnika

Wzmacniacze

Parametr ZFV-SR10 (w skie pole widzenia) ZFV-SR50 (szerokie pole widzenia)Ustawienie odleg o ci (L) 34 � 49 mm 38 � 194 mmPole widzenia (poziom × pion) 5 × 4,6 mm � 9 × 8,3 mm 10 × 9,2 mm � 50 × 46 mmZale no mi dzy ustawieniem odleg o ci a polem widzenia

wiat o naprowadzaj ce Na wyposa eniu (ca y obszar wykrywania, rodek obszaru)Wbudowany obiektyw Ogniskowa f 15,65 Ogniskowa f 13,47O wietlenie obiektu wiat o pulsuj ceZród o wiat a Osiem czerwonych LEDElement wykrywaj cy Uk ad CCD 1/3 cala; skanowanie cz cioweMigawka Elektroniczna; czasy otwarcia: 1/1000�1/4000Napi cie zasilania 15 V DC (pobierane ze wzmacniacza) Pobór pr du Ok. 200 mAOdporno na wibracje (zniszczenie) 10 � 150 Hz, z pojedyncz amplitud 0,35 mm, 10 razy, ka dorazowo w kierunkach X, Y i Z, przez 8 minOdporno na uderzenie (zniszczenie) 150 m/s2, 3 razy, ka dorazowo w 6 kierunkach (góra/dó , lewo/prawo, przód/ty )Sposób pod czenia Za czonym kablem; standardowa d ugo 2 mStopie ochrony IEC 60529, IP65

Parametr Modele jednofunkcyjne Modele standardoweZFV-A10 ZFV-A15 ZFV-A20 ZFV-A25

Wyj cie NPN PNP NPN PNPZadane kryteria wykrywania Wzorzec (PTRN), jasno (BRGT) Wzorzec (PTRN), jasno (BRGT), obszar (AREA),

szeroko (WID), po o enie (POSI), zliczenia (CNT), znaki (CHAR)

Obszar uczenia Prostok tny, pojedynczyWielko obszaru uczenia • Wzorzec (PTRN), jasno (BRGT): dowolny obszar prostok tny (maks. 256 × 256)

• obszar (AREA), szeroko (WID), po o enie (POSI), zliczenia (CNT), znaki (CHAR): dowolny obszar prostok tny (maks. pe ny ekran)

Strefa wykrywania Pe ny ekranRozdzielczo Maks. 468 w poziomie × 432 w pionie (H × V)Wybór banku pami ci Mo liwy dla 8 bankówCzas odpowiedzi Wzorzec (PTRN), jasno (BRGT): wysoka szybko : 4 ms, standardowa: 8 ms, du a dok adno : 12 ms

(bez u ycia skanowania cz ciowego)Obszar (AREA), szeroko (WID), po o enie (POSI), zliczenia (CNT), znaki (CHAR): 128 × 128: maks. 15 ms

Inne funkcje Prze czanie wyj cia steruj cego: ON dla OK lub ON dla NGON delay / OFF delay (opó nienie w czenia/wy czenia), za czenie czasowe, tryb �ECO�

Sygna y wyj ciowe (1) Wyj cie steruj ce (OUTPUT), (2) Wyj cie sygnalizuj ce (ENABLE), (3) Wyj cie b du (ERROR)Sygna y wej ciowe (1) Wej cie pomiaru wyzwalanego (TRIG) lub wej cie pomiaru ci g ego (TRIG), prze czane przy u yciu menu

(2) Wej cia wyboru banków (BANK1 do BANK3)(3) Uczenie (TEACH) przy obiekcie nieruchomym lub przy obiekcie ruchomym, prze czane przy u yciu menu

Interfejs g owicy czujnika Interfejs cyfrowyWy wietlacz obrazu Kompaktowy wy wietlacz LCD z matryc TFT 1,8 cala (rozdzielczo ekranu: 557 × 234 punkty)Wska niki • Wska nik wyników pomiaru (OUTPUT) • Wska nik trybu pracy (RUN)Interfejs roboczy • Klawisze kursora (w gór , w dó , w lewo, w prawo) • Klawisz ustawie (SET) • Klawisz wyj cia (ESC)

• Prze czanie tryby pracy (prze cznik suwakowy) • Prze czanie menu (prze cznik suwakowy)• Klawisz prze cznika uczenie / wy wietlanie (TEACH / VIEW)

Napi cie zasilania 20,4 � 26,4 V DC (z uwzgl dnieniem pulsacji)Pobór pr du Maks. 600 mA (z pod czon g owic czujnika)Stopie ochrony IEC 60529, IP20

49 mm

Ustawienie odległości (L)

34 mm

5 mm 9 mmPole widzenia (poziom) 10 mm

187 mm

31 mm

50 mm

Ustawienie odległości (L)

Pole widzenia (poziom)

1Seria czarno-bia a / kolorowa ZFV

Inteligentne czujniki wizyjne

Seria czarno-bia a / kolorowa ZFV

Informacje dotycz ce zamawiania

Modele serii czarno-bia ej ZFVZestawy: g owica czujnika + wzmacniacz

G owice czujnika

Modele z serii kolorowej ZFVG owice czujnika

Wzmacniacze z serii czarno-bia ej ZFV Wzmacniacze z serii kolorowej ZFV

Akcesoria z serii czarno-bia ej / kolorowej ZFV (zamawiane oddzielnie)Modu y zapisu danych

Modu Controller Link ( cze kontrolera)

Przed u acz kabla g owicy czujnika

Ramka mocowania panelu

Typ NPN PNPW skie pole widzenia / jednofunkcyjny ZFV-R1010 ZFV-R1015W skie pole widzenia / standardowy ZFV-R1020 ZFV-R1025Szerokie pole widzenia / jednofunkcyjny ZFV-R5010 ZFV-R5015Szerokie pole widzenia / standardowy ZFV-R5020 ZFV-R5025

Wygl d Typ Ustawienie odleg o ci Strefa wykrywania ModelW skie pole widzenia 34 � 49 mm (zmienne) 5 × 4,6 mm � 9 × 8,3 mm (zmienna) ZFV-SR10

Szerokie pole widzenia 38 � 194 mm (zmienne) 10 × 9,2 mm � 50 × 46 mm (zmienna) ZFV-SR50

Wygl d Typ Ustawienie odleg o ci Strefa wykrywania ModelW skie pole widzenia 34 � 49 mm (zmienne) 5 × 4,6 mm � 9 × 8,3 mm (zmienna) ZFV-SC10Standardowe pole widzenia 31 � 187 mm (zmienne) 10 × 9,2 mm � 50 × 46 mm (zmienna) ZFV-SC50Szerokie pole widzenia 66 � 141 mm (zmienne) 50 × 46 mm � 90 × 83 mm (zmienna) ZFV-SC90Bardzo szerokie pole widzenia 114 � 226 mm (zmienne) 90 × 83 mm � 150 × 138 mm (zmienna) ZFV-SC150

Wygl d Typ Zasilanie Typ wyj cia

Model

Jedno-funkcyjne

24 V DC NPN ZFV-A10PNP ZFV-A15

Standard-owe

NPN ZFV-A20PNP ZFV-A25

Wygl d Zasilanie Typ wyj cia Model

24 V DC

NPN ZFV-CA40

PNP ZFV-CA45

Wygl d Zasilanie Typ wyj cia Model

24 V DCNPN ZS-DSU11

PNP ZS-DSU41

Wygl d ModelZS-XCN

D ugo przewodu Model3 m ZFV-XC3B *1

*1. W ofercie jest tak e elastyczny przewód przemys owy ZFV-XC3BR.8 m ZFV-XC8B

Wygl d

Model ZS-XOM1 ZS-XPM2

Pierwszy modu Modu y dodatkowe (rozszerzenia)

Seria czarno-biała / kolorowa ZFV8

Page 9: CZUJNIK WIZYJNY ZFV - TEMA · Kolorowy czujnik ZFV jest również wyposażony w interfejsy USB i RS-232C umożliwiające podłączenie do komputera osobistego i łatwe przesyłanie

2 Inteligentne czujniki wizyjne

Dane techniczne � seria czarno-bia a ZFV

G owice czujnika

Wzmacniacze

Parametr ZFV-SR10 (w skie pole widzenia) ZFV-SR50 (szerokie pole widzenia)Ustawienie odleg o ci (L) 34 � 49 mm 38 � 194 mmPole widzenia (poziom × pion) 5 × 4,6 mm � 9 × 8,3 mm 10 × 9,2 mm � 50 × 46 mmZale no mi dzy ustawieniem odleg o ci a polem widzenia

wiat o naprowadzaj ce Na wyposa eniu (ca y obszar wykrywania, rodek obszaru)Wbudowany obiektyw Ogniskowa f 15,65 Ogniskowa f 13,47O wietlenie obiektu wiat o pulsuj ceZród o wiat a Osiem czerwonych LEDElement wykrywaj cy Uk ad CCD 1/3 cala; skanowanie cz cioweMigawka Elektroniczna; czasy otwarcia: 1/1000�1/4000Napi cie zasilania 15 V DC (pobierane ze wzmacniacza) Pobór pr du Ok. 200 mAOdporno na wibracje (zniszczenie) 10 � 150 Hz, z pojedyncz amplitud 0,35 mm, 10 razy, ka dorazowo w kierunkach X, Y i Z, przez 8 minOdporno na uderzenie (zniszczenie) 150 m/s2, 3 razy, ka dorazowo w 6 kierunkach (góra/dó , lewo/prawo, przód/ty )Sposób pod czenia Za czonym kablem; standardowa d ugo 2 mStopie ochrony IEC 60529, IP65

Parametr Modele jednofunkcyjne Modele standardoweZFV-A10 ZFV-A15 ZFV-A20 ZFV-A25

Wyj cie NPN PNP NPN PNPZadane kryteria wykrywania Wzorzec (PTRN), jasno (BRGT) Wzorzec (PTRN), jasno (BRGT), obszar (AREA),

szeroko (WID), po o enie (POSI), zliczenia (CNT), znaki (CHAR)

Obszar uczenia Prostok tny, pojedynczyWielko obszaru uczenia • Wzorzec (PTRN), jasno (BRGT): dowolny obszar prostok tny (maks. 256 × 256)

• obszar (AREA), szeroko (WID), po o enie (POSI), zliczenia (CNT), znaki (CHAR): dowolny obszar prostok tny (maks. pe ny ekran)

Strefa wykrywania Pe ny ekranRozdzielczo Maks. 468 w poziomie × 432 w pionie (H × V)Wybór banku pami ci Mo liwy dla 8 bankówCzas odpowiedzi Wzorzec (PTRN), jasno (BRGT): wysoka szybko : 4 ms, standardowa: 8 ms, du a dok adno : 12 ms

(bez u ycia skanowania cz ciowego)Obszar (AREA), szeroko (WID), po o enie (POSI), zliczenia (CNT), znaki (CHAR): 128 × 128: maks. 15 ms

Inne funkcje Prze czanie wyj cia steruj cego: ON dla OK lub ON dla NGON delay / OFF delay (opó nienie w czenia/wy czenia), za czenie czasowe, tryb �ECO�

Sygna y wyj ciowe (1) Wyj cie steruj ce (OUTPUT), (2) Wyj cie sygnalizuj ce (ENABLE), (3) Wyj cie b du (ERROR)Sygna y wej ciowe (1) Wej cie pomiaru wyzwalanego (TRIG) lub wej cie pomiaru ci g ego (TRIG), prze czane przy u yciu menu

(2) Wej cia wyboru banków (BANK1 do BANK3)(3) Uczenie (TEACH) przy obiekcie nieruchomym lub przy obiekcie ruchomym, prze czane przy u yciu menu

Interfejs g owicy czujnika Interfejs cyfrowyWy wietlacz obrazu Kompaktowy wy wietlacz LCD z matryc TFT 1,8 cala (rozdzielczo ekranu: 557 × 234 punkty)Wska niki • Wska nik wyników pomiaru (OUTPUT) • Wska nik trybu pracy (RUN)Interfejs roboczy • Klawisze kursora (w gór , w dó , w lewo, w prawo) • Klawisz ustawie (SET) • Klawisz wyj cia (ESC)

• Prze czanie tryby pracy (prze cznik suwakowy) • Prze czanie menu (prze cznik suwakowy)• Klawisz prze cznika uczenie / wy wietlanie (TEACH / VIEW)

Napi cie zasilania 20,4 � 26,4 V DC (z uwzgl dnieniem pulsacji)Pobór pr du Maks. 600 mA (z pod czon g owic czujnika)Stopie ochrony IEC 60529, IP20

49 mm

Ustawienie odległości (L)

34 mm

5 mm 9 mmPole widzenia (poziom) 10 mm

187 mm

31 mm

50 mm

Ustawienie odległości (L)

Pole widzenia (poziom)

Inteligentne czujniki wizyjne 9

Page 10: CZUJNIK WIZYJNY ZFV - TEMA · Kolorowy czujnik ZFV jest również wyposażony w interfejsy USB i RS-232C umożliwiające podłączenie do komputera osobistego i łatwe przesyłanie

3Seria czarno-bia a / kolorowa ZFV

Dane techniczne � seria kolorowa ZFVG owice czujnika

Uwaga: W ofercie dost pnych jest wi cej g owic kolorowych. Aby uzyska informacje o pe nej gamie g owic ZFV-SC, nale y skontaktowaz przedstawicielem firmy Omron.

Wzmacniacze

Parametr ZFV-SC10 (w skie pole widzenia) ZFV-SC50 (szerokie pole widzenia)Ustawienie odleg o ci (L) 34 � 49 mm (zmienne) 31 � 187 mm (zmienne)Pole widzenia (poziom × pion) 5 × 4,6 mm � 9 × 8,3 mm (zmienne) 10 × 9,2 mm � 50 × 46 mm (zmienne)Zale no mi dzy ustawieniem odleg o ci a polem widzenia

Wbudowany obiektyw Ogniskowa f: 15,65 Ogniskowa f: 13,47O wietlenie obiektu wiat o pulsuj ceZród o wiat a Osiem bia ych LED Trzydzie ci sze bia ych LEDKlasa lasera *1

*1. Stosowane normy: IEC 60825-1: 1993, +A1: 1997, +A2: 2001, EN 60825-1: 1994, +A1: 2002, +A2: 2001

Klasa 1 Klasa 2Interfejs o wietlenia zewn trznego Nie TakElement wykrywaj cy Uk ad CCD 1/3 calaMigawka Elektroniczna, czasy otwarcia: 1/500�1/8000Napi cie zasilania 15 V DC (pobierane ze wzmacniacza) Pobór pr du Ok. 200 mA Ok. 350 mA (15 V: ok. 150 mA,

48 V: ok. 200 mA, wraz z pr dem,gdy pod czone jest wiat o zewn trzne)

Odporno na wibracje (zniszczenie) 10 � 150 Hz, z pojedyncz amplitud 0,35 mm, 10 razy, ka dorazowo w kierunkach X, Y i Z, przez 8 minOdporno na uderzenie (zniszczenie) 150 m/s2, 3 razy, ka dorazowo w 6 kierunkach (góra/dó , lewo/prawo, przód/ty )Sposób pod czenia Za czonym kablem, standardowa d ugo 2 mStopie ochrony IEC 60529, IP65 IEC 60529, IP65 *2

*2. Je eli wymagany jest stopie ochrony IP67, nale y skonsultowa si z przedstawicielem firmy Omron.

Parametr ZFV-CA40 ZFV-CA45Wyj cie Typu NPN z otwartym kolektorem, 30 V DC, maks. 50 mA,

napi cie szcz tkowe maks. 1,2 VTypu PNP z otwartym kolektorem, maks. 50 mA, napi cie szcz tkowe maks. 1,2 V

Szeregowe We/Wy USB2.0 1 port, pe na szybko (12 Mb/s) MINI-BRS-232C 1 port, maks. 115 200 b/s

Zadane kryteria wykrywania Wzorzec (PATTERN), jasno (BRIGHT), obszar (AREA), szeroko (WIDTH), po o enie (POSITION), zliczenia (COUNT), badanie koloru (HUE)

Wielko obszaru uczenia � Wzorzec (PATTERN), jasno (BRIGHT): dowolny obszar prostok tny (maks. 256 × 256)� Obszar (AREA), szeroko (WIDTH), po o enie (POSITION), zliczenia (COUNT),

badanie koloru (HUE): dowolny obszar prostok tny (maks. pe ny ekran)Strefa wykrywania Pe ny ekranRozdzielczo Maks. 468 w poziomie × 432 w pionieWybór banku pami ci Mo liwy dla 8 bankówCykl wej ciowy obrazu 13 ms (tryb standardowy), 8 ms (tryb FAST), 5 ms (tryb MAX)Inne funkcje Prze czanie wyj cia steruj cego: ON dla OK lub ON dla NG, ON delay / OFF delay (opó nienie w czenia/

wy czenia), za czenie czasowe, tryb "ECO"czenie z

modu emZS-DSU

Wyzwalacz zapisu obrazu Zapisuje obrazy typu NG lub wszystkie obrazyCz sto próbkowania Cykl pomiarowy czujnik ZFV *1

*1. Jest to cz sto próbkowania przy zapisie obrazów. Aby zapisywa tylko dane pomiarowe, nale y skorzysta z modu u ZS-DSU.

Liczba zapisanych obrazów Do 128 obrazów w seriiLiczba pod czonych modu ów

Maks. 15 (ZFV: maks. 5 modu ów)

Funkcja zewn trznego banku pami ci

Dane ustawienia modu u wzmacniacza mog by przechowywane na karcie pami ci w bankach danychOdczyt banków jest mo liwy dzi ki prze czaniu banków

Sygna y wyj ciowe (1) Wyj cie steruj ce (OUTPUT) (2) Wyj cie sygnalizuj ce (ENABLE) (3) Wyj cie b du (ERROR)Sygna y wej ciowe (1) Wej cie pomiaru synchronizowanego (TRIG) / wej cie pomiaru ci g ego (TRIG); prze czane przy u yciu

menu(2) Wej cie wyboru banku (BANK1�3)(3) Uczenie obiektu w spoczynku (TEACH) / uczenie obiektu w ruchu (TEACH); prze czane przy u yciu menu

Interfejs g owicy czujnika Interfejs cyfrowyWy wietlacz obrazu Wy wietlacz LCD z matryc TFT 1,8 cala (rozdzielczo ekranu: 557 × 234)Wska niki � Wska nik wyników pomiaru (OUTPUT, kolor: pomara czowy) � Wska nik trybu pracy (RUN, kolor: zielony)

� Wska nik b du (ERR, kolor: czerwony) � Wska nik gotowo ci (READY, kolor: niebieski)Interfejs roboczy � Klawisze kursora (w gór , w dó , w lewo, w prawo) � Klawisz ustawie (SET) � Klawisz wyj cia (ESC)

� Prze czanie tryby pracy (prze cznik suwakowy) � Prze czanie menu (prze cznik suwakowy)� Klawisz prze cznika uczenie/wy wietlanie (TEACH / VIEW) � Klawisze funkcyjne (A�D, 4 wej cia)

Napi cie zasilania 20,4 � 26,4 V DC (z uwzgl dnieniem pulsacji)Pobór pr du Maks. 800 mA (z pod czon g owic czujnika)Stopie ochrony IEC 60529, IP20

Pole widzenia Pion

Poziom

49 mm

Ustawienie odległości (L)

34 mm

5 mm 9 mmPole widzenia (poziom) 10 mm

187 mm

31 mm

50 mm

Ustawienie odległości (L)

Pole widzenia (poziom)

4 Inteligentne czujniki wizyjne

Wymiary (mm)

W ofercie jest wi cej g owic kolorowych. Aby uzyska informacje o pe nej gamie g owic ZFV-SC, nale y skontaktowa z przedstawicielem firmy Omron.

Wzmacniacze

20±0,1

23,30

33,6

324,5 4,5

4,5

4,5 32

5,617,900,80

67,90

8,50

18,7 34

30,1

0

33

Złącze

4

6,36

30

306,36

3420

33,6

1/4-20UNC

Uchwyt montażowy może być zamocowany do dowolnego boku.

Pokrętło regulacji ostrości

Przewód w izolacji winylowej odpornej na temperaturęØ 5,8; długość standardowa 2 m

Oś optyczna

Głębokość 6

Dwa, M4 głębokość 6

Dwa, M4

Wymiary otworów montażowych

Ø 1

2,8

G owice czujnika ZFV-SR10ZFV-SC10ZFV-SR50

5,6

9,8

8,5Ø 6,2

6,36

6,36 3

5

8626,5

8

35,2

35,5

20±0,1

30,1

34

3426,5

39 52,5

52,5

30,3

1/4-UNC34

38,9

20

Uchwyt montażowy może być zamocowany do dowolnego boku.

Przewód w izolacji winylowej odpornej na temperaturęØ 6,2; długość standardowa 2 m

Dwa, M4 głębokość 6

Dwa, M4 głębokość 6

Wymiary otworów montażowych

ZFV-SC50

3,904,30

4,61

10,80

1013

52,50

23,2

60

90

32,90

1824,20

Ø 11,7

52,5

9090

3,9

4,660

23,423,2

14,8

4,2

18

Przewód w izolacji winylowej odpornej na temperaturęØ 5,2; długość standardowa 2 m

Ø 11,7

R2

R2

R2

R2

ZFV-CA4@ ZFV-A@

Pe ne dane techniczne i informacje o dodatkowych modelach mo na znale w witrynie www.omron-industrial.comVision sensors - Cat.-No. Z205-E2-02A-X (ZFV Gray Scale Series) + E373-E2-01-X (ZFV Colour Series)

10 Seria czarno-biała / kolorowa ZFV

Page 11: CZUJNIK WIZYJNY ZFV - TEMA · Kolorowy czujnik ZFV jest również wyposażony w interfejsy USB i RS-232C umożliwiające podłączenie do komputera osobistego i łatwe przesyłanie

4 Inteligentne czujniki wizyjne

Wymiary (mm)

W ofercie jest wi cej g owic kolorowych. Aby uzyska informacje o pe nej gamie g owic ZFV-SC, nale y skontaktowa z przedstawicielem firmy Omron.

Wzmacniacze

20±0,1

23,30

33,6

324,5 4,5

4,5

4,5 32

5,617,900,80

67,90

8,50

18,7 34

30,1

0

33

Złącze

4

6,36

30

306,36

3420

33,6

1/4-20UNC

Uchwyt montażowy może być zamocowany do dowolnego boku.

Pokrętło regulacji ostrości

Przewód w izolacji winylowej odpornej na temperaturęØ 5,8; długość standardowa 2 m

Oś optyczna

Głębokość 6

Dwa, M4 głębokość 6

Dwa, M4

Wymiary otworów montażowych

Ø 1

2,8

G owice czujnika ZFV-SR10ZFV-SC10ZFV-SR50

5,6

9,8

8,5Ø 6,2

6,36

6,36 3

5

8626,5

8

35,2

35,5

20±0,1

30,1

34

3426,5

39 52,5

52,5

30,3

1/4-UNC34

38,9

20

Uchwyt montażowy może być zamocowany do dowolnego boku.

Przewód w izolacji winylowej odpornej na temperaturęØ 6,2; długość standardowa 2 m

Dwa, M4 głębokość 6

Dwa, M4 głębokość 6

Wymiary otworów montażowych

ZFV-SC50

3,904,30

4,61

10,80

1013

52,50

23,2

60

90

32,90

1824,20

Ø 11,7

52,5

9090

3,9

4,660

23,423,2

14,8

4,2

18

Przewód w izolacji winylowej odpornej na temperaturęØ 5,2; długość standardowa 2 m

Ø 11,7

R2

R2

R2

R2

ZFV-CA4@ ZFV-A@

Pe ne dane techniczne i informacje o dodatkowych modelach mo na znale w witrynie www.omron-industrial.comVision sensors - Cat.-No. Z205-E2-02A-X (ZFV Gray Scale Series) + E373-E2-01-X (ZFV Colour Series)

11Inteligentne czujniki wizyjne

Page 12: CZUJNIK WIZYJNY ZFV - TEMA · Kolorowy czujnik ZFV jest również wyposażony w interfejsy USB i RS-232C umożliwiające podłączenie do komputera osobistego i łatwe przesyłanie

!

KPP_ZFV_Colour_01_PL

• Demonstracje “na zywo” • Sugestie zastosowania

Systemy sterowania • Programowane sterowniki logiczne • Panele operatorskie • Zdalne moduły We/Wy

Sterowniki i napędy• Kontrolery ruchu • Serwonapędy • Falowniki

Komponenty sterujące • Regulatory temperatury • Zasilacze • Przekaźniki czasowe • Liczniki • Przekaźniki programowalne • Cyfrowe wskaźniki panelowe • Przekaźniki elektromechaniczne • Przekaźniki monitorująco-kontrolne • Przekaźniki półprzewodnikowe • Wyłączniki krańcowe • Przyciski • Niskonapięciowa aparatura przełączająca

Czujniki i urządzenia bezpieczeństwa• Czujniki fotoelektryczne • Czujniki indukcyjne • Czujniki ciśnienia i pojemnościowe • Kable połączeniowe • Czujniki przemieszczania i pomiaru szerokości • Systemy wizyjne • Sieci bezpieczeństwa • Czujniki bezpieczeństwa • Moduły bezpieczeństwa/moduły przekaźnikowe • Zamki bezpieczeństwa/zamki ryglujące

Autoryzowany dystrybutor:

Omron Europe BV i/lub jej firmy zależne i stowarzyszone dokładają wszelkich starań, tym niemniej nie gwarantują w jakikolwiek sposób poprawności ani kompletności informacji zawartych w niniejszym dokumencie. Zastrzegamy sobie prawo do dokonywania zmian w dowolnej chwili i bez powiadomienia.

OmrOn EurOpE B.V. Wegalaan 67-69, NL-2132 JD, Hoofddorp, Holandia. Tel: +31 (0) 23 568 13 00 Fax: +31 (0) 23 568 13 88 www.omron-industrial.com

Austria Tel: +43 (0) 1 80 19 00 www.omron.at

Belgia Tel: +32 (0) 2 466 24 80 www.omron.be

Dania Tel: +45 43 44 00 11 www.omron.dk

Finlandia Tel: +358 (0) 207 464 200www.omron.fi

Francja Tel: +33 (0) 1 56 63 70 00www.omron.fr

Hiszpania Tel: +34 913 777 900 www.omron.es

Holandia Tel: +31 (0) 23 568 11 00 www.omron.nl

Niemcy Tel: +49 (0) 2173 680 00 www.omron.de

Norwegia Tel: +47 (0) 22 65 75 00 www.omron.no

Portugalia Tel: +351 21 942 94 00 www.omron.pt

Republika Czeska Tel: +420 234 602 602 www.omron.cz

Rosja Tel: +7 495 745 26 64 www.omron-industrial.ru

Szwajcaria Tel: +41 (0) 41 748 13 13 www.omron.ch

Szwecja Tel: +46 (0) 8 632 35 00 www.omron.se

Turcja Tel: +90 (0) 216 474 00 40 www.omron.com.tr

Węgry Tel: +36 (0) 1 399 30 50 www.omron.hu

Wielka Brytania Tel: +44 (0) 870 752 08 61www.omron.co.uk

Włochy Tel: +39 02 326 81 www.omron.it

Bliski Wschód i AfrykaTel: +31 (0) 23 568 11 00www.omron-industrial.com

Inne przedstawicielstwa firmy Omronwww.omron-industrial.com

POlSKA Omron Electronics Sp. z o.o. ul. Mariana Sengera “Cichego” 1, 02-790 Warszawa Tel: +48 (0) 22 645 78 60 Fax: +48 (0) 22 645 78 63 www.omron.pl