DE APOCRIEFE EN DEUTEROKANONIEKE ZEEROLLEN QUMRAN/QUMRAN Apocriefآ  Woordenlijst Betekenis van allerlei

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of DE APOCRIEFE EN DEUTEROKANONIEKE ZEEROLLEN QUMRAN/QUMRAN Apocriefآ  Woordenlijst Betekenis van...

 • DE APOCRIEFE

  EN DEUTEROKANONIEKE BOEKEN

  VAN HET OUDE TESTAMENT

 • I

  DE APOCRIEFE

  EN DEUTEROKANONIEKE BOEKEN

  VAN HET OUDE TESTAMENT

  Door last van de hoog-mogende heren

  Staten-Generaal der Verenigde Nederlanden

  en volgens het besluit van de

  synode nationaal gehouden te Dordrecht

  in de jaren 1618 en 1619

  uit de oorspronkelijke talen

  in onze Nederlandse taal getrouwelijk overgezet.

  (c) 1999 - 2005 contentecontent.comikoon externe link. sitelog

  e-mail: info@statenvertaling.net

  Op verzoeken om de gehele Statenvertaling of delen ervan toe te sturen, kunnen we niet ingaan.

 • D E A P O C R I E F E B O E K E N

  II

 • III

  Inhoud

  Inleiding . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . V

  Tekstverantwoording . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . VI

  Woordenlijst . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . VII

  Het derde boek Ezra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

  Het vierde boek Ezra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

  Het boek Tobit anders genoemd Tobias . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42

  Het boek Judith. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51

  Het boek der Wijsheid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65

  Het boek Ecclesiasticus anders genaamd Jezus Sirach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81

  Het boek Baruch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121

  Aanhangsel aan het boek Esther . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128

  Het eerste aanhangsel aan het boek van de profeet Daniël, namelijk:

  Het gebed van Azaria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132

  Het tweede aanhangsel aan het boek van de profeet Daniël, namelijk:

  Het gezang der drie mannen in het vuur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133

  Het derde aanhangsel aan het boek van de profeet Daniël, namelijk:

  De geschiedenis van Susanna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134

  Het vierde aanhangsel aan het boek van de profeet Daniël, namelijk:

  De geschiedenis van Bel en de Draak te Babel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136

  Het gebed van Manasse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138

  Het eerste boek der Makkabeeën . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139

  Het tweede boek der Makkabeeën . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 270

  Het derde boek der Makkabeeën . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193

 • D E A P O C R I E F E B O E K E N

  IV

 • Inleiding

  Het woord apocrief komt uit het Grieks en betekent verborgen. Met apocriefe geschriften worden

  religieuze teksten bedoeld die niet tot de officiële bijbelteksten (canon) gerekend worden. De meeste zijn

  ontstaan tussen de tweede eeuw voor en na Christus. De term werd geïntroduceerd door Hieronymus

  (ca. 342-420), die er de boeken mee bedoelde die wel opgenomen waren in de Griekse Septuaginta maar

  niet in de Hebreeuwse bijbel.

  Tussen rooms-katholieken en protestanten bestaat verschil van mening over welke oud-testamen-

  tische boeken nu apocrief zijn en welke niet. De katholieken rekenen Tobias, Judith, Wijsheid, Jezus

  Sirach, Baruch, 1 en 2 Makkabeeën en enkele hoofdstukken en aanhangsels van Daniël en Esther wél

  tot het Oude Testament, en noemen die geschriften deuterocanoniek. Onder de apocriefe boeken van

  het Oude Testament verstaan zij 3 Makkabeeën, 3 en 4 Ezra en het Gebed van Manasse. De protes-

  tanten zien al deze geschriften als apocrief. Andere, meestal later opgedoken geschriften noemen zij

  pseudepigrafen.

  Over de volgorde in het Nieuwe Testament zijn katholieken en protestanten het wel eens. Katholieken

  beschouwen Hebreeën, 2 Petrus, 2 en 3 Johannes, Jakobus, Judas en Openbaring als deuterocanoniek.

  Er bestaan ook apocriefe geschriften bij het Nieuwe Testament, maar die zijn niet bij de Statenvertaling

  opgenomen. Het gaat hierbij om werken als het Evangelie van Thomas en de Oden van Salomo.

  Tijdens de Synode van Dordrecht werd uitgebreid gediscussieerd over de opname van de apocriefen

  in de Statenvertaling.

  De apocriefen zijn voornamelijk in het Grieks overgeleverd. Een aantal ervan zijn hoogst

  waarschijnlijk oorspronkelijk in het Hebreeuws opgetekend, maar doordat ze door joodse schriftge-

  leerden niet tot de Tenach, de joodse bijbel, werden gerekend zijn veel van die oerversies verloren

  gegaan. Van Jezus Sirach is wel een Hebreeuwse versie bewaard gebleven.

  De apocriefen in de Statenvertaling:

  3 Ezra

  4 Ezra

  Tobit (Tobias)

  Judith

  Boek der Wijsheid (Wijsheid van Salomo)

  Jezus Sirach (Ecclesiasticus)

  Baruch incl. Brief van Jeremia (Baruch 6)

  Esther (apocriefe deel)

  Gebed van Azaria (Dan. 3)

  Gezang in de vuuroven (Dan. 3)

  Susanna (Dan. 13)

  Bel en de draak (Dan. 14)

  Gebed van Manasse

  1 Makkabeeën

  2 Makkabeeën

  3 Makkabeeën

  Waar is 2 Ezra? Dat zit zo: in de Joodse bijbel waren de boeken die we nu kennen als Ezra en Nehemia

  één boek. Christelijke edities maakten er twee van, in de Vulgaat (382-405 n.C.) 1 Ezra en 2 Ezra

  genaamd. Vandaar dat de apocriefe Ezra’s tellen vanaf 3.

  En ja, apocriefe schrijf je met een f en niet met een v!

  V

 • Tekstverantwoording

  De hier gebruikte tekst dateert is overgenomen van de website www.statenvertaling.net en is - voorzover

  bekend - uit 1888, een herziene versie opgesteld door een commissie van vooral theologen. Die versie is

  door diverse uitgeverijen verspreid, eerst door Proost & Brandt, later door o.a. Jongbloed. In latere jaren

  is de spelling aangepast aan de regels van de tijd, voor het laatst door de commissie-Tukker in 1977.

  De apocriefen zijn die geschriften die door de protestantse Kerken niet als heilig worden erkend

  (formeel dus geen deel zijn van de bijbel) maar wel gelezen mogen worden en ook fysiek deel uitmaakten

  van de Statenbijbel. Net als in de vertaling van Luther werden zij als aanhangsel opgenomen, met een

  afzonderlijke paginanummering.

  Deze versie wijkt op een aantal punten af van de oorspronkelijke:

  · cursivering ontbreekt;

  · tussenkopjes (perikopen) ontbreken;

  Trema’s zijn grotendeels wel aanwezig.

  D E A P O C R I E F E B O E K E N

  VI

 • Woordenlijst

  Betekenis van allerlei termen die betrekking hebben op de bijbel.

  Apocrief

  Niet als heilig erkend. Apocriefe geschriften vertellen weliswaar over de geschiedenis van het joodse volk

  en haar God, of over woord en daad van Jezus, maar worden door de zich daartoe bevoegd achtende

  instanties niet als canoniek erkend. Er bestaan tientallen apocriefe bijbelboeken, waarvan sommige met

  sommige bijbeledities worden meegeleverd. Het woord komt uit het Grieks en betekent 'verborgen'. meer

  informatie

  Bijbel

  Afgeleid van het Griekse woord biblia, het meervoud van biblion, dat diverse betekenissen heeft:

  papyrus, papier, geschrift, boekrol, boek. Een bijbel is dus een verzameling boeken.

  Canoniek

  Behorend tot de canon, de boeken die samen de Heilige Schrift vormen.

  Deuterocanoniek

  Betekent zoiets als 'tweederangs canoniek' en betreft bijbelboeken waarvan de canoniciteit pas later

  door de katholieke Kerk werd erkend. Boeken die het meteen maakten noemt men protocanoniek.

  Hoewel de term vaak betrekking heeft op dezelfde boeken, is deuterocanoniek niet hetzelfde als apocrief.

  Evangelie

  In enge zin elk van de vier boeken in het nieuwe testament waarin leven en leer van Jezus worden

  beschreven; in ruime zin die vier boeken samen. Het woord komt oorspronkelijk uit het Grieks en

  betekent 'goede boodschap'.

  Geschriften

  In de Joodse bijbel een soort restcategorie voor de boeken die niet tot de Wet of de Profeten behoren:

  geschiedkundige werken, poëtische boeken en het profetische boek Daniël.

  Getijdenboek

  Boek voor leken met gebeden, handig ingedeeld per dag. In de rooms-katholieke Kerk zeer populair

  vanaf het eind van de 14e tot in de 16e