De Christen als fundamentalist

Embed Size (px)

DESCRIPTION

De Christen als fundamentalist. Psalm 33:2. Roemt nu met nieuwe lofgezangen De nieuwe blijken van Zijn gunst. Het speeltuig moet dien toon vervangen. Heft vrolijk aan, wijdt Hem uw kunst. Alles moet Hem eren, Want het woord des HEEREN, 't Richtsnoer Zijner daan , - PowerPoint PPT Presentation

Text of De Christen als fundamentalist

 • Psalm 33:2Roemt nu met nieuwe lofgezangenDe nieuwe blijken van Zijn gunst.Het speeltuig moet dien toon vervangen.Heft vrolijk aan, wijdt Hem uw kunst.Alles moet Hem eren,Want het woord des HEEREN,'t Richtsnoer Zijner daan,Is volmaakt rechtvaardig,Al onz' achting waardig;Eeuwig zal 't bestaan.

 • 1 Korinthe 3: 1-15

  1 En ik, broeders, kon tot u niet spreken als tot geestelijken, maar als tot vleselijken, als tot jonge kinderen in Christus.2 Ik heb u met melk gevoed, en niet met vaste spijs; want gij vermocht toen nog niet; ja, gij vermoogt ook nu nog niet.3 Want gij zijt nog vleselijk; want dewijl onder u nijd is, en twist, en tweedracht, zijt gij niet vleselijk, en wandelt gij niet naar den mens?4 Want als de een zegt: Ik ben van Paulus; en een ander: Ik ben van Apollos; zijt gij niet vleselijk?5 Wie is dan Paulus, en wie is Apollos, anders dan dienaars, door welke gij geloofd hebt, en dat, gelijk de Heere aan een iegelijk gegeven heeft?

 • 6 Ik heb geplant, Apollos heeft nat gemaakt; maar God heeft den wasdom gegeven.7 Zo is dan noch hij, die plant, iets, noch hij, die nat maakt, maar God, Die den wasdom geeft.8 En die plant, en die nat maakt, zijn een; maar een iegelijk zal zijn loon ontvangen naar zijn arbeid.9 Want wij zijn Gods medearbeiders; Gods akkerwerk, Gods gebouw zijt gij.10 Naar de genade Gods, die mij gegeven is, heb ik als een wijs bouwmeester het fondament gelegd; en een ander bouwt daarop. Maar een iegelijk zie toe, hoe hij daarop bouwe.

 • 11 Want niemand kan een ander fondament leggen, dan hetgeen gelegd is, hetwelk is Jezus Christus.12 En indien iemand op dit fondament bouwt: goud, zilver, kostelijke stenen, hout, hooi, stoppelen;13 Eens iegelijks werk zal openbaar worden; want de dag zal het verklaren, dewijl het door vuur ontdekt wordt; en hoedanig eens iegelijks werk is, zal het vuur beproeven.14 Zo iemands werk blijft, dat hij daarop gebouwd heeft, die zal loon ontvangen.15 Zo iemands werk zal verbrand worden, die zal schade lijden; maar zelf zal hij behouden worden, doch alzo als door vuur.

 • De Christen als fundamentalist

  Gods gebouw zijt gij. Naar de genade van God, die mij gegeven is, heb ik als een wijs bouwmeester het fundament gelegd ... Want niemand kan een ander fundament leggen, dan wat er ligt, dat is Jezus Christus" (1 Korinthe 3:9-11).Fundamentalisme : een uiterst orthodoxe theologische richtingExtremisme: tot het uiterste willen doordrijven zonder compromissen te willen sluiten.

 • Wat is nu Christelijk fundamentalisme?

  1 Petrus 3:15 en 16 15 Maar heiligt God, den Heere, in uw harten; en zijt altijd bereid tot verantwoording aan een iegelijk, die u rekenschap afeist van de hoop, die in u is, met zachtmoedigheid en vreze.16 En hebt een goed geweten, opdat in hetgeen zij kwalijk van u spreken, als van kwaaddoeners, zij beschaamd mogen worden, die uw goeden wandel in Christus lasteren.

  Intolerant over de beginideen. Maar tolerant ten aanzien van de medemensen.

 • Houding Christenen

  Gesprek of aanslag

  artikel 36Hij wil dat de wereld geregeerd wordt door wetten en staatsregelingen, zodat de ongebondenheid van de mensen bedwongen wordt en alles in goede orde onder hen toegaat.

 • Onbegrip buitenwereld

  Onbegrip medemens begrijpelijk.

  Niet door kracht of geweld maar door Mijn liefdezalhet geschieden.

 • Psalm 33:8

  't Is God, aan tijd noch plaats verbondenWiens toezicht over alles gaat,Die 't harte vormt en kan doorgronden,Die aller werken gadeslaat.Schilden, bogen, dolken,Dappre oorlogsvolken,Wijsheid, moed noch kracht,Kunnen ooit in 't strijden,Enig vorst bevrijden,Zonder 's HEEREN macht.

 • Stelling 1Ten aanzien van artikel 36 heeft de gereformeerde kerk in 1905 een aantal zaken geschrapt. Het volgende stukje is geschrapt: "om te weren en uit te roeien alle afgoderij en valse godsdienst, om het rijk van den antichrist te gronde te werpen".Dit stuk moeten wij ook schrappen. (omdat hij erg extremistisch is)

 • Stelling 2

  Fundamentalisme is een groter gevaar dan extremisme.

 • Stelling 3

  Politieke stromingen als liberalisme, socialisme en marxisme zijn ook fundamentalistisch.

 • Stelling 4Let op uzelf, opdat wij niet verliezen wat wij bewerkt hebben, maar een vol loon mogen ontvangen. Ieder die overtreedt en niet blijft in de leer van Christus, die heeft God niet; wie in de leer van Christus blijft, die heeft zowel de Vader als de Zoon. Als iemand bij u komt en deze leer niet brengt, ontvang hem niet in huis en begroet hem niet.Het christendom is extremistisch. (lettend op deze tekst)

 • Stelling 5

  Christenfundamentalist: Scheldnaam of erenaam

 • Psalm 119:15

  Weer snood bedrog, o God, van mijn gemoed;Laat Uw gen mij Uwe wetten leren.Ik kies den weg der waarheid voor mijn voet,Om mij van 't pad der zonden af te keren;Uw rechten, die zo heilig zijn en goed,Steld' ik mij voor; die wil ik need'rig eren.

  ******************