De Cuong DTCS Moi

  • View
    819

  • Download
    3

Embed Size (px)

Text of De Cuong DTCS Moi

CU HI TRC NGHIM MN IN T CNG SUTCc cu hi ct li (450 cu)1.Transistorcngsut(BJT) cxemnhlmt cngtcbndnckh nng chu c dng in ln nn in tnh trong vng pht phi tht ln v th (D)a.Transistor c thit k rng vng pht hp gim in tr nn k sinhb.Transistor c cu trc xen k (interdigitated structure) ca nhiu cc nn v cc phtc.Transistor c in tr cc pht rt nhd.Cc cu a, b, c u ng2.Pht biu no sau y th ng v c tnh ca transistor (BJT) cng sut(D)a. li dng nh cn tu thuc vo dng thu v nhit , dng thu cng ln li cng nhb. li dng ln cn tu thuc vo dng thu v nhit , dng thu cng ln li cng lnc.Ngoi hin tng hu thc do phn cc nghch cn c hin tng hu thc th cp do transistor hot ng in th v dng lnd.Cc cu a v c th ng

3.Pht biu no sau y ng cho cu trc ca mosfet cng sut (B)a.C cu trc xen k ca cc tip gip np cp dng lnb.C cu trc knh dn theo hnh ch V nn cn gi l Vmosfet cp dng lnc.C din tch tip xc ca vng him nh cp dng lnd.Cc cu a, b, c u ng4.Pht biu no sau y ng cho c tnh ca mosfet cng sut (D)a.in tr gia cc D v S khi dn nh (vi chc m)b.Tng tr vo rt ln, in th cc i VGS c vi chc voltc.Thi gian p ng trn dy nhit rng, thi gian giao hon nhanh (> 100kHz)d.Tt c cc cu a, b, c u ng5.Pht biu no sau y ng v s khc bit ca mosfet so vi BJT cng sut (C)a.Tn s lm vic thp so vi BJT cng sutb.p ng tn s nh hn BJT cng sutc.ctuynctrstihntia, khngchin tng hu thc th cp so vi BJT cng sutd.Thc hin mch thc kh hn BJT cng sut6.Triac c bao nhiu cch kch dn (D)a. mt cch b. hai cch c. ba cch d. bn cch7.Pht biu no sau y ng trong v thun li trong vic kch dn triac (A)a.Dng kch dng trong trng hp dng qua triac dng, dng kch m trong trng hp dng qua triac mb.Dngkchdngtrongtrnghpdngquatriacdng, dngkch dng trong trng hp dng qua triac mc.Dngkchmtrongtrnghpdngquatriacdng, dngkchm trong trng hp dng qua triac md.Dng kch m trong trng hp dng qua triac dng, dng kch dng trong trng hp dng qua triac m8.Pht biu no sau y th ng cho cch kch triac (B)a.V triac dn c hai chiu nn kch bng in DC v bng xung th thng dng hn bng in ACb.V triac dn c hai chiu nn kch bng in AC v bng xung th thng dng hn bng in DCc.V triacdnch mt chiunnkchbng inACvbngxungth thng dng hn bng in DCd.V triac dn c hai chiu nn kch bng in AC v bng DC th thng dng hn bng xung9.Pht biu no ng cho SCS (silicon controlled switch) (C)a.C cu to ging nh SCR nhng cc G kch xung m iu khin ngb.CcutogingnhGTOnhngccGkchxungdngiu khin ngc.C cu to ging nhSCR nhng c hai cc G kch xung m v xung dng iu khin ng hoc ngtd.Cc pht biu trn u ng10.Pht biu no ng cho vic iu khin ng ngt SCS (silicon controlled switch) (C)a.Mun SCS dn ta cp ngun VAK m v cho xung kch i vo cc GK, nu mun SCS ngng ta cho tip mt xung kch i ra cc GAb. Mun SCS dn ta cp ngun VAK dng v cho xung kch i vo cc GA, nu mun SCS ngng ta cho tip mt xung kch i ra cc GKc.Mun SCS dn ta cp ngun VAKdng v cho xung kch i voccGK, numunSCSngngtachotipmtxung kch i ra cc GAd.Mun SCS dn ta cp ngun VAK m v cho xung kch i vo cc GA, nu mun SCS ngng ta cho tip mt xung kch i ra cc GK11.Pht biu no sau y ng cho GTO (gate turn off SCR) (B)a.GTO c cu to ging nh SCS, nhng khng c cc GAb.GTO c cu to ging nh SCR nhng c thm cc iu khin ngt mc song song vi cc iu khin ngc.GTO c cu to ging nh SCR nhng c thm cc iu khin ngt mc i din vi cc iu khin ngd.Cc pht biu trn u sai12.Pht biu no sau y ng vi IGBT(Insulated Gate Bipolar Transistor)(C)a.IGBT l linh kin kt hp gia c tnh tc ng nhanh v cng sut ln ca SCR v in th iu khin ln cc cng ca mosfetb.IGBT l linh kin kt hp gia c tnh tc ng nhanh v cng sut ln ca SCS v in th iu khin ln cc cng ca mosfetc.IGBT l linh kin kt hp gia c tnh tc ng nhanh v cng sut ln ca Transistor v in th iu khin ln cc cng ca mosfetd.IGBT l linh kin kt hp gia c tnh tc ng nhanh v cng sut ln ca Triac v in th iu khin ln cc cng ca mosfet13.Pht biunosauyngvi ctnhcaIGBT(InsulatedGateBipolar Transistor)(D)a.Cng sut cung cp cho ti trung bnh (khong vi kW)b.Tn s lm vic cao (vi kHz)c.Thi gian giao hon ngt b (khong 0,15s )d.Cc pht biu trn u ng14.Trong cc linh kin sau y loi no khng phi l linh kin cng sut. (c)a. BJT b. TRIACc. UJT d. JFET15.Trong cc linh kin sau y loi no khng c kh nng iu khin cng sut.(d)a. MOSFET b. TRIACc. THYIRSTOR d. DIAC 16. Linh kin no sau y l SCR. (a)c d b a17.Linh kin no sau y l TRIAC (d)c d b a18.Linh kin no sau y l GTO (b)b a c d19.Linh kin cng sut l linh kin c:(d)a. C hnh dng v kch thc ln b. D ghp vi nhm tn nhit.c. Lm vic vi dng ln, p ln d. C a, b, c 20. Mch iu khin cng sut cn lm vic vi in p ln cn s dng.( a)a. SCRb. FETc. Diode d. C a, b, c u ng.21. Cu to TRIAC c s mi ni P-N :( c )a. 3 b. 4c. 5 d. 622.Cu to SCR c s lp cht bn dn l: ( b)a. 3 b. 4c. 5 d. 623.Diode cng sut trng thi dn c in p VAK l: (c)a. 0,2 V b. 0,3 Vc. 0,6 V d. Ln hn 0,8 V24.SCR c phn cc thun v kch bng xung c rng 1s th: (c)a. Chuyn sang trng thi dn b. C th dn nu xung c bin lnc. Khng dn. d. Tt c u sai25. SCR chuyn t trng thi ngng dn sang dn hon ton sau khi c phn cc thun v c kch dn cn phi: (d)a. Duy tr tn hiu kch b. in p phn cc phi c tngc. Dng IA ln d. Khng cn thm iu kin no.26. Trong cc loi linh kin sau y loi no khng phi l loi cng sut (a)a. UJT b JFETc. BJT d. MOSFET27.Transistor cng sut thng c s dng trong cc mch (a)a. Nh cc cng tc ng ngt cc mch inb. Mch cng sut lnc. Mch chu nhit cao d. Mch cng sut c tn s cao28.SCR s b nh thng khi (d):a.Dng kch cc cng cc i.b.in p t trn anode-cathode l m.c.in p t trn anode-cathode l dng.d. in p t trn anode-cathode l m hn gi trin p ngc cc i. 29.Cc phn t bn dn cng sut s dng trong cc mch cng sut c c tnh chung l (c):a. Khi m cho dng chy qua th c in tr tng ng ln, khi kha th in tr tng ng nh.b. Khim cho dngchyquahaykhikhathintrtng ng khng thay i.c. Khi m cho dng chy qua th c in tr tng ng nh, khi kha th in tr tng ng ln.d. Tt c u sai.30.Dng in r (d):e. C gi tr rt nh, vi A.f. C gi tr nh, vi mA.g. L dng in chy qua phn t khi phn t phn cc thun, c gi tr nh, vi A.h. L dng in chy qua phn t khi phn t phn cc nghch, c gi tr nh, vi mA.31.Diode l phn t bn dn cng sut cu to bi (a):i. 1 lp tip gip p-n b. 3 lp tip gip p-n c. 2 lp tip gip p-n d. 5 lp tip gip p-n47. in trng ni Ei trong diode (b):a. C chiu hng t vng p sang vng n.b. C chiu hng t vng n sang vng p.c. C chiu ph thuc vo phn cc thun hay phn cc nghch.d. Tt c u sai.48. Diode dn dng in t anode sang cathode khi (b):a. Phn cc ngc.b. Phn cc thun.c. in tr tng ng ca diode ln.d. Ccdngcangunni vi cathode, ccmcangunni vi anode.49. SCR cu to t (a): a. 4 lp bn dn. b. 5 lp bn dn.c. 2 lp bn dn. d. 3 lp bn dn.50. Tn hiu iu khin SCR (a):a. L 1 xung dng. b. L 1 xung m.c. L 1 xung bt k. d. L1xungdngcrngnh trc.51. Dng iu khin m SCR (b):a. i ra khi cc iu khin.b. i vo cc iu khin.c. Nh hn gi tr dng in nh nht.d. Ln hn gi tr dng in chy qua SCR.52. SCR dn ta: (c)a. Ch cn in p phn cc thun ln hn 0 volt.b. Kch vo cc G, in p phn cc khng quan trng.c. Phi m bo c tn hiu kch v in p phn cc.d. C tn hiu kch m v in p phn cc dng.53. Khi dng iu khin IG = 0: (b)a. SCR khng dn.b. SCR s dn cng p khi UAK > U thun maxc. SCR s b nh thng khi UAK > U thun max d. in tr tng ng ca SCR rt nh. 54. Khi SCR c kch m dn dng (c):a. Dng qua anode cathode SCR nh hn gi tr dng in duy tr th SCR s dn tip tc.b. Dng qua anode cathode SCR bng gi tr dng in duy tr th SCR s dn tip tc.c. Dng qua anode cathode SCR ln hn gi tr dng in duy tr th SCR s dn tip tc.d. Tt c u sai.55. Khi SCR c kch m dn dng (d):a. Kch 1 xung dng vo cc iu khin SCR ngng dn.b. Kch 1 xung m vo cc iu khin SCR ngng dn.c. Kch 1 xung dng vo cc iu khin SCR dn tip tc.d. Xung kch mt tc dng iu khin.56. Khi SCR c kch m dn dng, SCR ngng dn (c):a. Gim dng anode cathode v di mc dng duy tr.b. o chiu in p trn anode cathode ngay lp tc.c. Gimdnganodecathodevdi mcdngduytr hoc t in p ngc ln SCR sau 1 thi gian phc hi.d. Tt c u sai.57. c tnh Volt Ampe ca Triac bao gm (d):a. 2 on c tnh gc phn t th 1 v th 3.b.2 on c tnh i xng qua gc ta .c.2 on c tnh gc phn t th 2 v th 4.d. 2 on c tnh gc phn tth 1 v th3 v i xng nhau qua gc ta .58. Triac l linh kin bn dn c kh nng (a):a. Dn dng theo c 2 chiu.b. ng dng trong mch cng sut iu chnh in p DC.c. Tng ng vi 2 SCR u song song.d. Tng ng vi 2 SCR u ngc chiu nhau.59. Nguyn tc hot ng ca triac th: (b)a. Ging nh 2 diode ghp song song.b. Ging nh 2 SCR ghp song song nhng ngc chiu nhau.c. Ging nh 2 SCR ghp song song.d. Ging nh 1 SCR.60. Triac (c):a. iu khin m dn dng bng xung dng.b. iu khin m dn dng bng xung m.c. iu khin m dn dng bng c xung dng v xung m.d. iu khin m dn dng bng 1 xung dng v 1 xung m lin tip.61. SCR l phn t (c):a. iu khin hon ton.b. C th iu khin kha bng cc iu khin.c. iu khin khng hon ton.d. C th iu khin m v kha bng cc iu khin62. c dng in chy qua SCR th (d):a. in p anode phi dng so vi cathode.b. in p anode phi m so vi cathode.c. Cn c tn hiu kch cho cc cng.d. C a v c 63. Cc cng ca SCR dng (a):a. Lm cho SCR dn. b. Lm cho SCR tt.c.iu khin dng in qua SCR. d. iu khin in p trn cathode.64. SCR dng trong mch iu khin pha c th nhn nhiu xung trong mt chu k. Vi xung u tin m SCR, v xung th 2 (d):a.M ti. b. Tt SCR.c.Tng dng in chy qua SCR. d. Khng c nh hng g. 65. Trong mch SCR iu khin pha ton k khi gc kch tng t 0 ln 900 th in p chnh lu trung bnh trn ti s (d):a. Khng i. b. Tng rt t.c. Gim rt t. d. Gim xung zero.66. Khi c kch, dng in qua triac s (d):a. Xut hin khi in p anode 2 l m so vi anode 1.b. Xut hin khi c tn hiu cng.c. Xut hin khi in p anode 2 l dng so vi anode 1.d. C a v c.67. SCR s b nh thng khi (d):a. Dng kch cc cng cc i.b. in p t trn anode-cathode l m.c. in p t trn anode-cathode l dng.d. in p t trn anode-cathode l m hn gi tr in p ngc cc i.

68. Diac l linh kin tng ng ca (c):a. Hai SCR mc song song ngc chiu nhau.b. Hai SCR mc ni tip ngc chiu nhau.c. Hai diode mc song song ngc chiu nhau.d. Hai diode mc ni tip ngc chiu nhau.69. Ngun p xoay chiu dng sin t sin viac 100 2 220 [V] mc ni tip vi mt ti in tr 2 R v mt diode l tng nh hnh v. Dng trung bnh qua diode ly gn ng l (B)T A I V s V i a cT 1 D 1a. 59 [A] b. 49 [A] c. 70 [A] d. 99 [A]70. Mch chnh lu bn k bng diode nh hnh v, vi t sin viac 100 2 220 [V] mch c tn s xung ra: (a)D1T 1T A I V s V i a ca. Bng tn s ngun vo b. Gp 2 ln tn s ngun voc. Gp 3 ln tn s ngun vo d. Tt c u sai71. Trong s hnh v