15
DE Betriebsanleitung Elektro-Rasenmäher EN Operator’s manual Electric Lawnmower FR Mode d’emploi Tondeuse électrique NL Gebruiksaanwijzing Elektrische grasmaaier SV Bruksanvisning Elektrisk gräsklippare DA Brugsanvisning Elektrisk plæneklipper FI Käyttöohje Sähköruohonleikkuri NO Bruksanvisning Elektrisk gressklipper IT Istruzioni per l’uso Rasaerba elettrico ES Instrucciones de empleo Cortacésped eléctrico PT Manual de instruções Máquina de cortar relva elétrica PL Instrukcja obsługi Kosiarka elektryczna HU Használati utasítás Elektromos fűnyíró CS Návod k obsluze Elektrická sekačka na trávu SK Návod na obsluhu Elektrická kosačka EL Οδηγίες χρήσης Ηλεκτρικό χλοοκοπτικό RU Инструкция по эксплуатации Газонокосилка электрическая SL Navodilo za uporabo Električna kosilnica HR Upute za uporabu Električna kosilica za travu SR / Uputstvo za rad BS Električna kosilica za travu UK Інструкція з експлуатації Електрична газонокосарка RO Instrucţiuni de utilizare Maşină de tuns iarbă electrică TR Kullanma Kılavuzu Elektrikli çim biçme makinesi BG Инструкция за експлоатация Електрическа косачка SQ Manual përdorimi Korrëse bari elektrike ET Kasutusjuhend Elektriline muruniiduk LT Eksploatavimo instrukcija Elektrinė vejapjovė LV Lietošanas instrukcija Elektriskais zāles pļāvējs PowerMax 1600/37 Art. 5037 PowerMax 1800/42 Art. 5042 LV LT ET SQ BG TR RO UK SR / BS HR SL RU EL SK CS HU PL PT ES IT NO FI DA SV NL FR EN DE

DE EN FR NL SV DA FI NO IT ES PowerMax 1600/37 Art. 5037

  • Upload
    others

  • View
    1

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

DE Betriebsanleitung Elektro-RasenmäherEN Operator’s manual Electric LawnmowerFR Mode d’emploi Tondeuse électriqueNL Gebruiksaanwijzing Elektrische grasmaaier SV Bruksanvisning Elektrisk gräsklippare DA Brugsanvisning Elektrisk plæneklipper FI Käyttöohje Sähköruohonleikkuri NO Bruksanvisning Elektrisk gressklipper IT Istruzioni per l’uso Rasaerba elettrico ES Instrucciones de empleo Cortacésped eléctricoPT Manual de instruções Máquina de cortar relva elétricaPL Instrukcja obsługi Kosiarka elektrycznaHU Használati utasítás Elektromos fűnyíró CS Návod k obsluze Elektrická sekačka na trávu

SK Návod na obsluhu Elektrická kosačkaEL Οδηγίες χρήσης Ηλεκτρικό χλοοκοπτικό RU Инструкция по эксплуатации Газонокосилка электрическая SL Navodilo za uporabo Električna kosilnica HR Upute za uporabu Električna kosilica za travu SR / Uputstvo za radBS Električna kosilica za travu UK Інструкція з експлуатації Електрична газонокосарка RO Instrucţiuni de utilizare Maşină de tuns iarbă electrică TR Kullanma Kılavuzu Elektrikli çim biçme makinesi BG Инструкция за експлоатация Електрическа косачка SQ Manual përdorimi Korrëse bari elektrikeET Kasutusjuhend Elektriline muruniiduk LT Eksploatavimo instrukcija Elektrinė vejapjovė LV Lietošanas instrukcija Elektriskais zāles pļāvējs

PowerMax 1600/37 Art. 5037PowerMax 1800/42 Art. 5042

LVLT

ETSQ

BGTR

ROUK

SR /

BSHR

SLRU

ELSK

CSHU

PLPT

ESIT

NOFI

DASV

NLFR

ENDE

1. BEZPEČNOST . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1252. MONTÁŽ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1273. OBSLUHA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1284. ÚDRŽBA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1305. SKLADOVÁNÍ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1316. ODSTRAŇOVÁNÍ CHYB . . . . . . . . . . . . . . . . 1317. TECHNICKÁ DATA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1328. PŘÍSLUŠENSTVÍ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1339. SERVIS / ZÁRUKA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133

Překlad originálních pokynů.

Tento produkt mohou používat děti od věku 8 let a osoby se sní-ženými fyzickými, smyslovými

nebo mentálními schopnostmi nebo nedo-statkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dohledem nebo byly ohledně bezpeč-

ného používání přístroje zaškoleny a rozumí tomu, jaké nebezpečí z toho vyplývá. Děti si s produktem nesmějí hrát. Čištění a uži-vatelskou údržbu nesmí provádět děti bez dohledu. Doporučujeme, aby produkt používali mladiství až od 16 let. Využití odpovídající určenému účelu: Sekačka na trávník GARDENA je určena pro sekání trávy na soukromých domovních zahradách a zahradách v zahrádkářských koloniích. Produkt není vhodný pro dlouhodobý provoz. NEBEZPEČÍ! Poranění! Nepoužívejte produkt na sekání keřů, živých plotů, křoví a záhonů s bylinami, na sekání popínavých rostlin nebo trávníku na střechách nebo na balkónech, na rozkouskování větví a na vyrovnávání nerovností v půdě. Nepoužívejte produkt na svazích se sklonem větším než 20°.

1. BEZPEČNOST

DŮLEŽITÉ! Přečtěte pečlivě tento návod na použití a uchovejte ho pro opětovné přečtení.

Symboly na produktu:

Přečtěte návod na provoz.

Udržovat odstup.

STOP

Pozor – ostrý řezací nůž – řezací nůž dobíhá.

Před prováděním údržby nebo při poškození napájecího kabelu vytáhnout síťovou zástrčku.

Napájecí kabel udržovat dále od řezacích nožů.

Obecné bezpečnostní pokyny Elektrická bezpečnost

NEBEZPEČÍ! Úraz elektrickým proudem!

Nebezpečí poranění elektrickým proudem.

v Produkt musí být elektricky napájen přes FI-spínač (RCD) se jmenovitým vypínacím proudem maximálně 30 mA.

NEBEZPEČÍ! Poranění!

Při náhodném otáčení nože nebo náhodném spuš-tění produktu může dojít k pořezání nožem.v Než začnete s údržbou nebo než budete vyměňo-

vat díly, odpojte produkt od sítě. Přitom musí být pro Vás zásuvka viditelná.

KabelyPři použití prodlužovacího kabelu musí jeho minimální průřez odpovídat následující tabulce:

Napětí Délka kabelu Průřez

220 – 240 V / 50 Hz Do 20 m 1,5 mm2

220 – 240 V / 50 Hz 20 – 50 m 2,5 mm2

1. Síťový kabel a prodlužovací kabel dostanete u Vašeho místního autorizovaného servisu.

2. Používejte pouze takové prodlužovací kabely, které jsou určeny pro použití ve venkovním prostředí a které odpovídají následujícím specifikacím: běžná guma (60245 IEC 53), běžné PVC (60227 IEC 53) resp. běžné PCP (60245 IEC 57)

3. Je-li poškozen krátký přívodní kabel, musí ho kvůli vyloučení nebezpečí vyměnit výrobce, jeho servisní dílna nebo stejně kvalifikované osoby.

GARDENA elektrická sekačka na trávu PowerMax 1600/37 / PowerMax 1800/42

125

CS

Školenía) Přečtěte pečlivě návod na použití. Seznamte se s díly,

které se mají nastavovat, a správným použitím stroje.b) Nikdy nedovolte dětem nebo jiným osobám, které

neznají návod na použití, sekačku na trávník používat. Místní podmínky mohou stanovit minimální věk uživa-tele.

c) Nikdy nesekejte, pokud se v blízkosti nacházejí osoby, zejména děti nebo zvířata.

d) Myslete na to, že je osoba sekající nebo uživatel zod-povědný za úrazy jiných osob nebo poškození jejich majetku.

Přípravná opatřenía) Při provozu stroje nosit vždy pevnou obuv a dlouhé

kalhoty. Neprovozujte stroj bosi nebo v lehkých sandá-lech. Nenoste volný oděv nebo oděv s visícími šňůrka-mi nebo pásky.

b) Zkontrolujte území, na kterém má být stroj použit, a odstraňte všechny předměty, které by mohly být strojem zachyceny a odhozeny.

c) Před použitím vždy vizuálně zkontrolovat, zda nejsou opotřebeny nebo poškozeny řezací nůž, upevňovací čepy a celá sekací jednotka. Opotřebené nebo poško-zené řezací nože a upevňovací čepy smí být kvůli vyvá-ženosti vyměňovány pouze v sadách. Opotřebené nebo poškozené štítky s pokyny musí být vyměněny.

d) Před použitím vždy prohlédnout přívodní kabel a pro-dlužovací kabel, zda nevykazují známky poškození nebo opotřebení. Pokud se poškodí právě používaný kabel, musí být ihned oddělen od sítě. NEDOTÝKEJTE SE KABELU, DŘÍVE NEŽ JE ODPOJEN. Nepoužívejte stroj, když je kabel opotře-bován nebo poškozen.

Manipulacea) Sekejte jen při denním světle nebo při dobrém umělém

osvětlení.b) Pokud je to možné, je třeba vyloučit použití přístroje při

mokré trávě.c) Vždy dávejte pozor na správný postoj na svazích.d) Stroj veďte rychlostí chůze.e) Sekejte napříč ke svahu, nikdy nahoru nebo dolu.f) Buďte obzvláště opatrní, pokud měníte ve svahu směr

jízdy.g) Nesekejte na nadměrně příkrých svazích.h) Buďte obzvláště opatrní, když sekačku obracíte nebo ji

přitahujete k sobě.i) Zastavte řezací nůž (nože), pokud musí být sekačka

naklopena k transportu přes jiné plochy než trávník a pokud se sekačka pohybuje od nebo k ploše, která má být posečena.

j) Nikdy nepoužívejte sekačku na trávu s poškozenými bezpečnostními zařízeními nebo ochrannými mřížkami nebo bez namontovaných bezpečnostních zařízení, např. odrazového plechu a/nebo zachycovacího zaří-zení na trávu.

k) Spusťte nebo stlačte spouštěcí spínač opatrně podle pokynů výrobce. Dbejte na dostatečnou vzdálenost nohou od řezacího nože(nožů).

l) Při startování nebo spouštění motoru nesmí být sekač-ka naklopena, ledaže by musela být sekačka při tomto procesu zvednuta. V takovém případě ji nenaklápějte více, než je bezpodmínečně nutné, a zvedejte vždy stranu odvrácenou od uživatele.

m) Nestartujte motor, pokud stojíte před vyhazovacím kanálem.

n) Nikdy nedávejte ruce nebo nohy na nebo pod otáčející se díly. Zdržujte se vždy dále od vyhazovacího otvoru.

o) Nikdy nezvedejte nebo nenoste sekačku s běžícím motorem.

p1) Zastavte motor a vytáhněte zástrčku ze zásuvky. Ujistěte se, že se všechny pohybující se díly zastavily:

– vždy, když sekačku opouštíte; – dříve než uvolníte blokování nebo odstraníte zátku

ve vyhazovacím kanálu; – dříve než budete sekačku kontrolovat, čistit nebo na

ní provádět práce; – když byl zasažen cizí předmět. Dříve než sekačku

znovu spustíte a budete s ní pracovat, najděte na sekačce poškození a proveďte potřebné opravy.

V případě, že sekačka začne neobvykle silně vibrovat, je nutná okamžitá kontrola:

– vyhledejte poškození; – proveďte potřebné opravy poškozených dílů; – postarejte se o to, aby byly všechny matice, čepy

a šrouby pevně dotaženy.

Údržba a skladovánía) Starejte se o to, aby byly všechny matice, čepy a šrou-

by pevně dotaženy a aby byl přístroj v bezpečném pra-covním stavu.

b) Pravidelně kontrolujte zařízení pro sběr trávy, zda není opotřebené nebo zda je stále funkční.

c) Z bezpečnostních důvodů vyměňte opotřebované nebo poškozené díly.

d) Dbejte na to, že u strojů s více řezacími noži může vést pohyb jednoho řezacího nože k pohybu ostatních řezacích nožů.

e) Při nastavování stroje dejte pozor na to, aby se Vaše prsty nesevřely mezi pohybující se řezací nože a pevné díly.

f) Dříve než stroj odstavíte, nechte motor ochladit.g) Při údržbě řezacích nožů dbejte na to, že dokonce

i když je odpojen zdroj napětí, mohou se řezací nože pohybovat.

h) Používejte výhradně originální náhradní díly a příslu-šenství.

Dodatečné bezpečnostní pokyny Elektrická bezpečnost

NEBEZPEČÍ! Zástava srdce!

Tento produkt vytváří za provozu elektromagnetické pole. Toto pole může za určitých podmínek působit na funkci aktivních nebo pasivních lékařských implantátů. Aby se vyloučily nebezpečné situace,

126

CS

které by mohly vést k těžkým nebo smrtelným poraněním, měly by osoby s lékařským implantátem před použitím produktu konzultovat svého lékaře a výrobce implantátu. Před použitím zkontrolujte, zda kabel nevykazuje příznaky poškození a stárnutí. Pokud je kabel vadný, zajistěte v autorizovaném GARDENA servisu nový kabel.Produkt nepoužívejte, pokud jsou elektrické kabely poškozeny nebo opotřebovány.Ihned odpojte kabel od elektrického napájení, pokud vykazuje zářezy nebo je poškozena izolace kabelu. Elek-trického kabelu se můžete dotýkat, až bude odpojen od elektrického napájení. Žádný kabel se zářezy nebo jinak poškozený kabel neopravujte. Nahraďte ho novým.Prodlužovací kabel musí být při použití rozvinut. Navinuté kabely se mohou přehřát a tím snížit výkon sekačky na trávu. Udržujte prodlužovací kabel v dostatečné vzdále-nosti od produktu. Pracujte vždy tak, abyste se pohybo-vali tam a sem od elektrického zdroje a v žádném případě se nepohybujte v kruhu okolo elektrického zdroje.Kabel netahejte přes ostré předměty.Před odpojením zástrčky kabelu nebo prodlužovacího kabelu vždy vypněte elektrické napájení.Než začnete kabel navíjet kvůli uložení, vypněte motor, vytáhněte síťovou zástrčku a prohlédněte kabel, zda nevykazuje poškození nebo stárnutí.V žádném případě poškozený kabel neopravujte. Nahraďte ho novým. Použijte pouze originální náhradní kabel.Kabel vždy navíjejte pečlivě a zabraňte jeho lámání.V žádném případě nenoste produkt za kabel.Při vytahování zástrčky netahejte za kabel.Používejte produkt pouze na takové střídavé napětí elektrické sítě, která odpovídá údajům na typovém štítku produktu.

Naše produkty jsou podle EN 60335 dvojnásobně izolo-vány. K žádnému dílu produktu nepřipojujte zem.Zkontrolujte, zda se v pracovní oblasti nevyskytují skryté kabely.Produkt nepoužívejte pro ošetřování rybníčků nebo v blíz-kosti vody.

Osobní bezpečnost

NEBEZPEČÍ! Nebezpečí udušení!

Menší díly mohou být snadno spolknuty. U pytlíků hrozí nebezpečí udušení pro malé děti. Udržujte malé děti během montáže v dostatečné vzdálenosti. Nikdy nepoužívejte produkt na místech, kde hrozí nebez-pečí exploze.Nepracujte s produktem, pokud jste unavení nebo nemocní nebo pod vlivem alkoholu, drog nebo léků.Zabraňte přetížení sekačky na trávu.Noste rukavice, protiprokluzové boty a ochranné brýle.Nepoužívejte produkt ve vlhkém prostředí.Produkt nedemontujte více než byl stav při dodání.Sekačku na trávu startujte pouze s přímo namontovaným úchytem.Úchyty používejte opatrně.

Bezpečnostní vypnutíMotor je chráněn bezpečnostním vypnutím, které se akti-vuje, pokud se zasekl nůž nebo pokud je motor přetížen. V takovém případě produkt zastavte a odpojte ho od elektrického napájení. Bezpečnostní vypnutí se restartuje až tehdy, když pustíte páčku start/stop. Než budete pokračovat ve využití produktu, odstraňte všechny pře-kážky a počkejte pár minut, až bezpečnostní vypnutí obnoví napájení.

2. MONTÁŽ

NEBEZPEČÍ! Poranění! Nebezpečí říznutí při neúmyslném spuštění sekačky.v Než budete provádět montáž sekačky, počkejte,

až se nůž zastaví, odpojte sekačku od elektrického napájení a natáhněte si rukavice.

Montáž násady:

1

23

3

1. Zasuňte násadu 1 do úchytů násady 2 . Zajistěte, aby byla násada 1 úplně zasunuta a aby byly otvory v úchytech násady vyrovnány s otvory v násadě.

2. Zastrčte oba šrouby 3 do otvorů v úchytech násady.3. Dotáhněte oba šrouby 3 šroubovákem.

Zajistěte, aby byly šrouby 3 úplně dotaženy.

127

CS

Připevnění kabelu na násadu:

4

5

v Kabel 4 připevněte pomocí svorek 5 k násadě. Ujistěte se, že kabel není sevřen mezi násadou a sekačkou.

Montáž sběrného koše:

7

6

1. Spojte oba díly 6 sběrného koše tak, až slyšitelně zaklapnou. Zajistěte, aby všechny spoje zaklaply.

2. Na sběrný koš nasaďte kryt 7 . Zajistěte, aby byl kryt na sběrném koši vyrovnán.

3. Stlačte kryt 7 na sběrném koši tak, až spoje slyšitelně zaklapnou. Zajistěte, aby všechny spoje zaklaply.

3. OBSLUHA

NEBEZPEČÍ! Poranění! Nebezpečí říznutí při neúmyslném spuštění sekačky.v Než budete provádět nastavení nebo transport sekačky,

počkejte, až se nůž zastaví, odpojte sekačku od elektric-kého napájení a natáhněte si rukavice.

Připojení sekačky na trávu:

8 9

0

NEBEZPEČÍ! Nebezpečí úrazu elektrickým proudem! Aby se vyloučilo poškození konektoru 8 , musí být

prodlužovací kabel 9 zaveden do úchytu kabelu 0 .v Před provozem zaveďte prodlužovací kabel 9 do úchytu

kabelu 0 .

1. Připojte prodlužovací kabel 9 do konektoru 8 .2. Na prodlužovacím kabelu 9 vytvořte smyčku, zaveďte ji do úchytu

kabelu 0 a smyčku stáhněte.3. Prodlužovací kabel 9 připojte do síťové zásuvky 230-V.

128

CS

Spuštění sekačky:

t

r

NEBEZPEČÍ! Poranění! Nebezpečí poranění, pokud se sekačka při puštění

startovní páčky nezastaví.v Nepřemosťujte bezpečnostní zařízení nebo spínač.

Nepřipevňujte například startovní páčku k rukojeti.

Spuštění: Produkt je vybaven dvouručním bezpečnostním přípravkem (spouštěcí páčka r a bezpečnostní uzávěra t), který zbraňuje neúmyslnému zapnutí produktu.1. Stlačte jednou rukou bezpečnostní uzávěru t a druhou rukou

zatáhněte za spouštěcí páčku r . Sekačka se spouští.

2. Pusťte bezpečnostní uzávěru t .

Zastavení: v Pusťte spouštěcí páčku r .

Sekačka se zastaví.

Nastavení délky násady:

z1

Délku násady lze nastavit podle vaší výšky.1. Uvolněte obě oranžové matice z .2. Nastavte násadu 1 na požadovanou délku.3. Obě oranžové matice z opět utáhněte.

Nastavení výšky řezu:

p ii o

Výšku řezu lze nastavit v 5 polohách v rozsahu 20 – 60 mm.1. Stlačte nastavovací tlačítko i .2. Nastavovací páku o přidržujte a nastavte výšku řezu.3. V nové poloze nastavovací páku o pusťte.

Použití sekačky se sběrným košem:

NEBEZPEČÍ! Poranění! Nebezpečí říznutí, pokud se nůž otáčí nebo se

sekačka neúmyslně spustí.v Než otevřete ochrannou klapku, počkejte, až se nůž

zastaví, odpojte sekačku od elektrického napájení a natáhněte si rukavice.

v Do vyhazovacího otvoru nesahejte.

129

CS

a ds

1. Nadzvedněte ochrannou klapku a .2. Nasaďte sběrný koš na úchyt s v sekačce.

Zajistěte, aby sběrný koš pevně seděl.3. Spusťte sekačku.Při sekání se otevře indikátor naplnění d . Pokud se během sekání zavře, je sběrný koš plný.4. Zastavte sekačku.5. Nadzvedněte ochrannou klapku a .6. Sundejte sběrný koš z úchytu s .7. Vyprázdněte sběrný koš.

Tipy pro použití sekačky: Pokud se ve vyhazovacím otvoru nacházejí zbytky trávy, táhněte sekačku asi 1 m zpět, takže mohou zbytky trávy vypadnout dolu.Pro získání pěstěného trávníku vám doporučujeme sekat trávník pokud možno pravidelně jednou týdně. Trávník bude hustší, pokud se bude pravidelně sekat.Po delší přestávce v sekání (po dovolené) sekat nejprve v jednom směru s největší výškou sekání a pak napříč s požadovanou výškou sekání.Trávník sekejte pokud možno pouze v suchém stavu. Pokud je tráva vlhká, je řez nepravidelný.

4. ÚDRŽBA

NEBEZPEČÍ! Poranění! Nebezpečí říznutí při neúmyslném spuštění sekačky.v Než budete provádět údržbu sekačky, počkejte, až se

nůž zastaví, odpojte sekačku od elektrického napájení a natáhněte si rukavice.

Mäher reinigen: NEBEZPEČÍ! Poranění! Nebezpečí poranění a riziko poškození sekačky.v Nečistěte sekačku vodou nebo vodním paprskem

(zejména ne pod vysokým tlakem).v Nečistěte chemikáliemi, včetně benzínu nebo ředidel.

Některé mohou zničit důležité plastové díly.

f

Větrací štěrbiny musí být vždy čisté.

Čištění spodku sekačky:Spodek se nejlépe čistí hned po sekání.1. Položte sekačku opatrně na bok.2. Vyčistěte spodek, nůž a vyhazovací otvor f kartáčem

(nepoužívejte žádné ostré předměty).

Vyčištění horní strany sekačky a sběrného koše:1. Horní stranu čistěte vlhkým hadrem.2. Vyčistěte vzduchové štěrbiny a sběrný koš měkkým kartáčem

(nepoužívejte žádné ostré předměty).

130

CS

5. SKLADOVÁNÍ

Vyřazení z provozu:

g

Produkt musí být uchováván mimo dosah dětí.

1. Produkt odpojte od elektrického napájení.2. Vyčistěte sekačku (viz 4. ÚDRŽBA).3. Kvůli skladování s úsporou místa uvolněte blokování g , až lze

násadu lehce sklopit.Zajistěte, aby nebyl kabel sevřen mezi násadu a sekačku.

4. Sekačku skladujte na suchém, uzavřeném místě, zajištěném proti mrazu.

Likvidace: (podle RL2012/19/EU)

Produkt nesmí být likvidován spolu s běžným domácím odpadem. Musí být likvidován podle platných místních ekologických předpisů.

DŮLEŽITÉ! Likvidujte produkt přes nebo prostřednictvím místního recyklačního sběrného místa.

6. ODSTRAŇOVÁNÍ CHYB

NEBEZPEČÍ! Poranění! Nebezpečí říznutí při neúmyslném spuštění sekačky.v Než budete provádět odstraňování chyb sekačky,

počkejte, až se nůž zastaví, odpojte sekačku od elektric-kého napájení a natáhněte si rukavice.

Výměna nože: NEBEZPEČÍ! Poranění! Nebezpečí říznutí, pokud je nůž poškozen, pokřiven,

otáčí se nevyvážený nebo s naraženým ostřím.v Nepoužívejte sekačku s poškozeným nebo pokřiveným

nožem, nevyváženým nožem nebo naraženým ostřím.v Nože nepřebrušujte.

Náhradní díly GARDENA jsou k dispozici u Vašeho prodejce GARDENA nebo v servisu GARDENA.Používejte pouze originální nůž GARDENA:• Pro PowerMax 1600/37: GARDENA náhradní nůž, typ 4016.• Pro PowerMax 1800/42: GARDENA náhradní nůž, typ 4017.v Nůž nechte vyměnit v servisu GARDENA nebo u autorizovaného

smluvního prodejce GARDENA.

Problém Možná příčina Odstranění

Sekačka se nespouští Prodlužovací kabel není připojen nebo je poškozen.

v Prodlužovací kabel připojte nebo v případě potřeby ho vyměňte.

Nůž je zablokován. v Odstraňte překážku.

Motor je zablokován a je slyšet šum

Nůž je zablokován. v Odstraňte překážku.

Výška řezu je příliš nízko. v Nastavte větší výšku řezu.

131

CS

Problém Možná příčina Odstranění

Hlasité zvuky, sekačka klepe Jsou uvolněny šrouby na motoru, upevnění nebo na tělese sekačky.

v Nechte šrouby dotáhnout v servisu GARDENA nebo u autorizovaného smluvního prodejce GARDENA.

Sekačka za chodu hází nebo silně vibruje

Nůž je poškozen / opotřebován nebo je uvolněn držák nože.

v Nechte nůž dotáhnout nebo vyměnit u autorizovaného smluvního prodejce GARDENA nebo v servisu GARDENA.

Nůž je silně znečištěn. v Vyčistěte sekačku (viz 4. ÚDRŽBA). Pokud se tím problém neodstraní, obraťte se na servis GARDENA.

Trávník není posečen čistě Nůž je tupý nebo poškozený. v Nechte vyměnit nůž servisem GARDENA.

Výška řezu je příliš nízko. v Nastavte větší výšku řezu.

POZNÁMKA: V případě jiných poruch se prosím obraťte na Vaše servisní centrum GARDENA. Opravy smí provádět pouze servisní centra GARDENA a odborní prodejci, kteří jsou firmou GARDENA autorizováni.

7. TECHNICKÁ DATA Elektrická sekačka na trávu Jednotka Hodnota ( č.v. 5037) Hodnota ( č.v. 5042)

Jmenovitý výkon W 1600 1800

Síťové napětí V (AC) 230 230

Síťová frekvence Hz 50 50

Otáčky nože ot/min 3200 3200

Šířka střihu cm 37 42

Nastavení výšky řezu (5 poloh) mm 20 – 60 20 – 60

Objem sběrného koše l 45 45

Hmotnost kg 13,7 15,2

Hladina akustického tlaku LpA1)

Rizikovost kpAdB (A) 84,7

384,43

Hladina akustického výkonu LWA

2): změřeno / garantováno Rizikovost kWA

dB (A) 94,6 / 961,79

93,6 / 962,55

Vibrace ruky a paže avhw1)

Rizikovost kam/s2 2,99

1,5< 2,51,5

Metoda měření podle: 1) EN 60335-2-77 2) RL 2000/14/EC

POZNÁMKA: Udaná hodnota emise vibrací byla změřena podle normované metody měření a může tak být použita ke srovnávání elektrických přístrojů navzájem. Tato hodnota může být použita i pro předběžné posouzení expozice. Hodnota emise vibrací se může při reálném používání elektrického nářadí měnit.

132

CS

8. PŘÍSLUŠENSTVÍ GARDENA náhradní nůž pro PowerMax 1600/37

Jako náhrada za tupý nůž. č.v. 4016

GARDENA náhradní nůž pro PowerMax 1800/42

Jako náhrada za tupý nůž. č.v. 4017

Servis:Kontaktujte prosím adresu na zadní straně.

Záruka:V případě vznesení nároku na záruku se na poskyt-nuté služby nevztahuje žádný poplatek.Společnost GARDENA Manufacturing GmbH pro tento výrobek nabízí dvouletou záruku (účinnou od data zakoupení). Tato záruka zahrnuje všechny zřejmé závady výrobku, u kterých lze prokázat původ na základě vady materiálu nebo zpracování. Záruka je splněna bezplatným dodáním plně funkč-ního náhradního výrobku nebo opravou vadného výrobku, který nám byl odeslán. Vyhrazujeme si právo vybrat mezi těmito možnosti. Tato služba podléhá následujícím ustanovením:• Výrobek byl použit k určenému účelu podle

doporučení v návodu k používání.

• Výrobek se kupující ani třetí strana nepokoušeli opravit.

Tato záruka výrobce nemá vliv na záruční nároky vůči prodejci / maloobchodnímu prodejci.

Pokud dojde k problémům s tímto výrobkem, obraťte se na naše servisní oddělení nebo zašlete vadný produkt spolu se stručným popisem pro-blému společnosti GARDENA Manufacturing GmbH. Ujistěte se, že poplatky spojené s dopra-vou byly řádně uhrazeny, a že byly dodrženy pří-slušné pokyny pro odesílání a balení. Vznesení záručního nároku musí doprovázet kopie dokladu o nákupu.

Díly podléhající opotřebení: Nože a kolečka jsou díly podléhající opotřebení, proto jsou vyloučeny ze záruky.

9. SERVIS / ZÁRUKA

Smluvní servisní střediska CZ:

NOBUR s.r.o.Průmyslová 14/1515110 00 Praha 10tel.: 242 405 291fax: 242 405 293email.: [email protected]

Ing. Tomáš VajčnerVlárská 22627 00 Brnotel.:731 150 017email.: [email protected] www.egardena.cz

Milan Záhumenský – JIRAMILidická 18715 00 Ostrava-Vítkovicetel.:596 615 037mobil.: 603 519 774fax: 595 626 557email.: [email protected]

KIS PLUS v.o.s.Želetická 305/3412 01 Litoměřicetel.:416 715 511, 416 715 523fax: 416 739 115email.: [email protected]

133

CS

DE ProdukthaftungWir weisen ausdrücklich darauf hin, dass wir in Übereinstimmung mit dem Produkthaftungsgesetz nicht für Schäden haften, die durch unsere Produkte entstehen, wenn diese unsachgemäß und nicht durch einen von uns autorisierten Servicepartner repariert wurden oder wenn keine Original GARDENA Teile oder von uns zugelassene Teile verwen-det wurden.

EN Product liabilityIn accordance with the German Product Liability Act, we hereby expressly declare that we accept no liability for damage incurred from our products where said products have not been properly repaired by a GARDENA-approved service partner or where original GARDENA parts or parts authorised by GARDENA were not used.

FR ResponsabilitéConformément à la loi relative à la responsabilité du fait des produits défectueux, nous déclarons expressément par la présente que nous déclinons toute responsabilité pour les dommages résultant de nos produits, si lesdits produits n‘ont pas été correctement réparés par un partenaire d‘entretien agréé GARDENA ou si des pièces d’origine GARDENA ou des pièces agréées GARDENA n‘ont pas été utilisées.

NL ProductaansprakelijkheidConform de Duitse wet inzake productaansprakelijkheid verklaren wij hierbij uitdrukkelijk dat wij geen aansprakelijk-heid aanvaarden voor schade ontstaan uit onze producten waarbij deze producten niet zijn gerepareerd door een GARDENA-erkende servicepartner of waarbij geen originele GARDENA-onderdelen of onderdelen die door GARDENA zijn goedgekeurd zijn gebruikt.

SV ProduktansvarI enlighet med tyska produktansvarslagar förklarar vi härmed uttryckligen att vi inte åtar oss något ansvar för skador som orsakas av våra produkter där produkterna inte har genomgått korrekt reparation från en GARDENA-godkänd servicepartner eller där originaldelar från GARDENA eller delar godkända av GARDENA inte använts.

DA ProduktansvarI overensstemmelse med den tyske produktansvarslov erklærer vi hermed udtrykkeligt, at vi ikke påtager os noget ansvar for skader på vores produkter, hvis de pågældende produkter ikke er blevet repareret korrekt af en GARDENA-godkendt servicepartner, eller hvor der ikke er brugt originale GARDENA-reservedele eller godkendte reservedele fra GARDENA.

FI TuotevastuuSaksan tuotevastuulain mukaisesti emme ole vastuussa laitteiden vaurioista, jos korjauksia ei ole tehnyt GARDENAn hyväksymä huoltoliike tai jos niiden syynä on muiden kuin alkuperäisten GARDENA-varaosien tai GARDENAn hyväk-symien varaosien käyttö.

IT Responsabilità del prodottoIn conformità con la Legge tedesca sulla responsabilità del prodotto, con la presente dichiariamo espressamente che decliniamo qualsiasi responsabilità per danni causati dai nostri prodotti qualora non siano stati correttamente riparati presso un partner di assistenza approvato GARDENA o laddove non siano stati utilizzati ricambi originali o autorizzati GARDENA.

ES Responsabilidad sobre el productoDe acuerdo con la Ley de responsabilidad sobre productos alemana, por la presente declaramos expresamente que no aceptamos ningún tipo de responsabilidad por los daños ocasionados por nuestros productos si dichos productos no han sido reparados por un socio de mantenimiento aprobado por GARDENA o si no se han utilizado piezas originales GARDENA o piezas autorizadas por GARDENA.

PT Responsabilidade pelo produtoDe acordo com a lei alemã de responsabilidade pelo produto, declaramos que não nos responsabilizamos por danos causados pelos nossos produtos, caso os tais produtos não tenham sido devidamente reparados por um parceiro de assistência GARDENA aprovado ou se não tiverem sido utilizadas peças GARDENA originais ou peças autorizadas pela GARDENA.

PL Odpowiedzialność za produktZgodnie z niemiecką ustawą o odpowiedzialności za produkt, niniejszym wyraźnie oświadczamy, że nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za szkody poniesione na skutek użytkowania naszych produktów, w przypadku gdy naprawa tych produktów nie była odpowiednio przeprowadzana przez zatwierdzonego przez firmę GARDENA part-nera serwisowego lub nie stosowano oryginalnych części GARDENA albo części autoryzowanych przez tę firmę.

264

HU TermékszavatosságA németországi termékszavatossági törvénnyel összhangban ezennel nyomatékosan kijelentjük, hogy nem vállalunk felelősséget a termékeinkben keletkezett olyan károkért, amelyek valamely GARDENA által jóváhagyott szervizpartner által nem megfelelően végzett javításból adódtak, vagy amely során nem eredeti GARDENA alkatrészeket vagy a GARDENA által jóváhagyott alkatrészeket használtak fel.

CS Odpovědnost za výrobekV souladu s německým zákonem o odpovědnosti za výrobek tímto výslovně prohlašujeme, že nepřijímáme žádnou odpovědnost za poškození vzniklá na našich výrobcích, kdy zmíněné výrobky nebyly řádně opraveny schváleným servisním partnerem GARDENA nebo kdy nebyly použity originální náhradní díly GARDENA nebo náhradní díly auto-rizované společností GARDENA.

SK Zodpovednosť za produktV súlade s nemeckými právnymi predpismi upravujúcimi zodpovednosť za výrobok týmto výslovne prehlasujeme, že nenesieme žiadnu zodpovednosť za škody spôsobené našimi výrobkami, v prípade ktorých neboli náležité opravy vykonané servisným partnerom schváleným spoločnosťou GARDENA alebo neboli použité diely spoločnosti GARDENA alebo diely schválené spoločnosťou GARDENA.

EL Ευθύνη προϊόντοςΣύμφωνα με τον γερμανικό νόμο περί Ευθύνης για τα Προϊόντα, με το παρόν δηλώνουμε ρητώς ότι δεν αποδεχόμαστε καμία ευθύνη για τυχόν ζημίες που προκύπτουν από τα προϊόντα μας εάν αυτά δεν έχουν επισκευαστεί σωστά από κάποιον εγκεκριμένο συνεργάτη επισκευών της GARDENA ή εάν δεν έχουν χρησιμοποιηθεί αυθεντικά εξαρτήματα GARDENA ή εξαρτήματα εγκεκριμένα από την GARDENA.

SL Odgovornost proizvajalcaV skladu z nemškimi zakoni o odgovornosti za izdelke,izrecno izjavljajo, da ne sprejemamo nobene odgovornosti za škodo, ki jo povzročijo naši izdelki, če teh niso ustrezno popravili GARDENINI odobreni servisni partnerji ali pri tem niso bili uporabljeni originalni GARDENINI nadomestni deli ali GARDENINIMI homologiranimi nadomestnimi deli.

HR Pouzdanost proizvodaSukladno njemačkom zakonu o pouzdanosti proizvoda, ovime izričito izjavljujemo kako ne prihvaćamo nikakvu odgovornost za oštećenja na našim proizvodima nastala uslijed neispravnog popravka od strane servisnog partnera kojeg odobrava GARDENA ili uslijed nekorištenja originalnih GARDENA dijelova ili dijelova koje odobrava GARDENA.

RO Răspunderea pentru produsÎn conformitate cu Legea germană privind răspunderea pentru produs, declarăm în mod expres prin prezentul document că nu acceptăm nicio răspundere pentru defecţiunile suferite de produsele noastre atunci când acestea nu au fost reparate în mod corect de un atelier de service partener, aprobat de GARDENA, sau când nu au fost utilizate piese GARDENA originale sau piese autorizate de GARDENA.

BG Отговорност за вреди, причинени от стокиСъгласно германския Закон за отговорността за вреди, причинени от стоки, с настоящото изрично декларираме, че не носим отговорност за щети, причинени от нашите продукти, ако те не са били правилно ремонтирани от одобрен от GARDENA сервиз или ако не са използвани оригинални части на GARDENA или части, одобрени от GARDENA.

ET TootevastutusVastavalt Saksamaa tootevastutusseadusele deklareerime käesolevaga selgesõnaliselt, et me ei kanna mingisugust vastutust meie toodetest tingitud kahjude eest, kui need tooted ei ole korrektselt parandatud GARDENA heakskii-detud hoolduspartneri poolt või kui parandamisel ei ole kasutatud GARDENA originaalosi või GARDENA volitatud osi.

LT Gaminio patikimumasMes aiškiai pareiškiame, kad, atsižvelgiant į Vokietijos gaminių patikimumo įstatymą, neprisiimame atsakomybės dėl bet kokios žalos, patirtos dėl mūsų gaminių, jeigu jie buvo netinkamai taisomi arba jų dalys buvo pakeistos neoriginaliomis GARDENA dalimis ar nepatvirtintomis dalimis, arba jeigu remonto darbai buvo atliekami ne GARDENA techninės priežiūros centro specialistų.

LV Atbildība par produkcijas kvalitātiSaskaņā ar Vācijas likumu par atbildību par produkcijas kvalitāti ar šo mēs paziņojam, ka neuzņemamies atbildību par bojājumiem, kas radušies, lietojot mūsu izstrādājumus, kuru remontu nav veicis uzņēmuma GARDENA apstiprināts apkopes partneris vai kuru remontam netika izmantotas oriģinālās GARDENA detaļas vai detaļas, kuru lietošanu apstiprinājis uzņēmums GARDENA.

265

DE EU-KonformitätserklärungDer Unterzeichner, Husqvarna AB, 561 82 Huskvarna, Schweden, bescheinigt hiermit, dass die nachstehend aufgeführten Geräte bei Verlassen des Werks die harmonisierten EU-Leitlinien, EU-Normen für Sicherheit und besondere Normen erfüllen. Dieses Zertifikat verliert seine Gültigkeit, wenn die Geräte ohne unsere Genehmigung verändert werden.

EN EC Declaration of ConformityThe undersigned, Husqvarna AB, 561 82 Huskvarna, Sweden, hereby certifies that, when leaving our factory, the units indicated below are in accordance with the harmonised EU guidelines, EU standards of safety and product specific standards. This certificate becomes void if the units are modified without our approval.

FR Déclaration de conformité CELe constructeur, soussigné : Husqvarna AB, 561 82 Huskvarna, Suède, déclare qu’à la sortie de ses usines le matériel neuf désigné ci-dessous était conforme aux prescriptions des directives européennes énoncées ciaprès et conforme aux règles de sécurité et autres règles qui lui sont applicables dans le cadre de l’Union européenne. Toute modification apportée à cet appareil sans notre accord annule la validité de ce certificat.

NL EG-conformiteitsverklaringDe ondergetekende, Husqvarna AB, 561 82 Huskvarna, Zweden, verklaart hierbij dat de producten die hieronder staan vermeld, wanneer ze onze fabriek verlaten, in overeenstemming zijn met de geharmoniseerde Europese richtlijnen, EU-normen voor veiligheid en productspecifieke normen. Dit certificaat vervalt als de producten worden aangepast zonder onze toestemming.

SV EG-försäkran om överensstämmelseUndertecknad firma Husqvarna AB, 561 82 Huskvarna, Sverige, intygar härmed att nedan nämnda produkter, när de lämnar vår fabrik, överensstämmer med EU:s riktlinjer, EU:s säkerhetsstandarder och produktspecifika standarder. Detta intyg skall ogiltigförklaras om produkten ändras utan vårt godkännande.

DA EU-overensstemmelseserklæringUndertegnede, Husqvarna AB, 561 82 Huskvarna, Sverige erklærer hermed, at nedenfor anførte enheder er i overensstemmelse med de harmoniserede EUret-ningslinjer, EU-standarder for sikkerhed og produktspecifikke standarder, når de forlader fabrikken. Denne erklæring ugyldiggøres, hvis enhederne ændres uden vores godkendelse.

FI EY-vaatimustenmukaisuusvakuutusHusqvarna AB, 561 82 Huskvarna, Ruotsi, vakuuttaa täten, että alla mainitut lait-teet ovat tehtaalta lähtiessään yhdenmukaistettujen EU-säännösten, EU:n turva-standardien ja tuotekohtaisten standardien mukaisia. Tämä vakuutus mitätöityy, jos laitteita muokataan ilman hyväksyntäämme.

IT Dichiarazione di conformità CELa sottoscritta Husqvarna AB, 561 82 Huskvarna, Svezia, certifica che il prodotto qui di seguito indicato, nei modelli da noi commercializzati, è conforme alle direttive armonizzate UE nonché agli standard di sicurezza UE e agli standard specifici di prodotto. Qualunque modifica apportata al prodotto senza nostra specifica autorizzazione invalida la presente dichiarazione.

ES Declaración de conformidad CEEl abajo firmante, Husqvarna AB, 561 82 Huskvarna, Suecia, certifica por la presente que, cuando salen de la fábrica, las unidades indicadas a continuación cumplen las normas de armonización de la UE, las normas de la UE sobre seguridad y las normas específicas del producto. Este certificado quedará sin efecto si se modifican las unidades sin nuestra autorización.

PT Declaração de conformidade CEO abaixo-assinado, Husqvarna AB, 561 82 Huskvarna, Suécia, certifica por este meio que, ao sair da nossa fábrica, as unidades indicadas acima estão em conformidade com as diretrizes uniformizadas da UE, os padrões de segurança da UE e os padrões específicos do produto. Este certificado deixa de ser válido se as unidades forem modificadas sem a nossa aprovação.

PL Deklaracja zgodności WENiżej podpisany przedstawiciel firmy Husqvarna AB, 561 82 Huskvarna, Szwecja, niniejszym oświadcza, że podane poniżej wyroby opuszczające fabrykę są zgodne ze zharmonizowanymi normami UE oraz z obowiązującymi w UE przepisami bezpieczeństwa i normami dotyczącymi danego produktu. Modyfikacja wyrobów bez naszej zgody powoduje unieważnienie niniejszego certyfikatu.

HU EK megfelelőségi nyilatkozatAlulírott Husqvarna AB, 561 82 Huskvarna, Svédország ezzel tanúsítja, hogy az alábbiakban leírt egységek a gyár elhagyásakor megfeleltek a harmonizált uniós előírásoknak és biztonsági és termékspecifikus szabványoknak. Ez a tanúsítvány érvényét veszti, ha az egységeket jóváhagyásunk nélkül átalakítják.

CS Prohlášení o shodě ESNíže uvedená společnost Husqvarna AB, 561 82 Huskvarna, Švédsko, tímto potvrzuje, že při opuštění naší továrny jsou jednotky uvedené níže v souladu s harmonizovanými pokyny EU, standardy EU ohledně bezpečnosti a specifickými produktovými standardy. Tento certifikát pozbývá platnosti, pokud dojde k úpravě jednotek bez našeho schválení.

SK EÚ vyhlásenie o zhodeDolu podpísaná spoločnosť Husqvarna AB, 561 82 Huskvarna, Švédsko týmto osvedčuje, že nižšie uvedené jednotky boli v súlade s harmonizovanými usmerne-niami EÚ, normami EÚ v oblasti bezpečnosti a špecifickými normami týkajúcimi sa produktu v čase opustenia výrobného závodu. Toto osvedčenie stráca platnosť, ak boli jednotky zmenené bez nášho súhlasu.

EL Δήλωση Συμμόρφωσης ΕΚΗ υπογεγραμμένη εταιρεία, Husqvarna AB, 561 82 Huskvarna, Σουηδία, πιστο-ποιεί ότι, κατά την έξοδο από το εργοστάσιο, οι μονάδες που αναφέρονται κατω-τέρω συμμορφώνονται με τις εναρμονισμένες οδηγίες ΕΕ, τα πρότυπα ασφαλείας της ΕΕ και τα συγκεκριμένα πρότυπα προϊόντος. Αυτό το πιστοποιητικό καθίστα-ται άκυρο εάν οι μονάδες έχουν τροποποιηθεί χωρίς την έγκρισή μας.

SL Izjava ES o skladnostiSpodaj podpisana, Husqvarna AB, 561 82 Huskvarna, Švedska, s to izjavo potrjuje, da je bila spodaj navedena enota ob izhodu iz tovarne skladna z usklaje-nimi smerni cami EU, standardi EU za varnost in standardi, specifičnimi za izdelek. Izjava postane neveljavna v primeru neodobrene spremembe enote.

HR Izjava o usklađenosti EZNiže potpisana Husqvarna AB, 561 82 Huskvarna, Švedska, ovime potvrđuje kako su u nastavku navedene jedinice prilikom napuštanja tvornice bile u skladu s usklađenim smjernicama EU, EU sigurnosnim standardima i standardima specifičnima za proizvod. Ova certifikacija poništava se ako se jedinice izmjenjuju bez odobrenja.

RO Declaraţie de conformitate CESubscrisa, Husqvarna AB, 561 82 Husqvarna, Suedia, certifică prin prezenta că, la momentul ieşirii din fabrica noastră, unităţile indicate mai jos sunt în conformi-tate cu directivele UE armonizate, cu standardele UE de siguranţă şi cu standar-dele specifice ale produsului. Prezentul certificat devine nul dacă unităţile sunt modificate fără aprobarea noastră.

BG Декларация за съответствие на ЕОС настоящото долуподписаната, Husqvarna AB, 561 82 Huskvarna, Швеция, удостоверява, че при напускане на фабриката модулите, посочени по-долу, са в съответствие с хармонизираните директиви на ЕС, стандартите на ЕС за безопасност и специфичните за продукта стандарти. Този сертификат става невалиден, ако модулите са променени без нашето одобрение.

ET EÜ vastavusdeklaratsioonAllakirjutanu Husqvarna AB, 561 82 Huskvarna, Rootsi, kinnitab käesolevaga, et tehasest väljumisel vastavad allpool nimetatud seadmed harmoneeritud EL-i suunis tele, EL-i ohutusstandarditele ja tootele eriomastele standarditele. See vastavuskinnitus kaotab kehtivuse, kui seadet muudetakse ilma meie heakskiiduta.

LT EB atitikties deklaracijaHusqvarna AB, 561 82 Huskvarna, Sweden, garantuoja, kad iš gamyklos siunčiami toliau nurodyti įrenginiai atitinka suderintus EB reikalavimus, EB saugos ir konkretaus gaminio standartus. Pakeitus gaminį be mūsų patvirtinimo, nutraukiamas šio sertifi kato galiojimas.

LV EK atbilstības deklarācijaUzņēmums Husqvarna AB, 561 82 Huskvarna, Zviedrija, ar parakstu apliecina, ka tālāk minētās vienības, pametot rūpnīcu, atbilst saskaņotajām ES vadlīnijām, ES drošības standartiem un izstrādājumam specifiskajiem standartiem. Šis sertifikāts tiek anulēts, ja šīs vienības tiek modificētas bez mūsu apstiprinājuma.

266

267

Produktbezeichnung:Description of the product:Désignation de produit :Productbenaming:Produktbeteckning:Produktbetegnelse:Tuotenimike:Nome del prodotto:Designación del producto:Designação do produto:Opis produktu:A termék megnevezése:Označení produktu:Označenie výrobku:Ονομασία προϊόντος:Ime izdelka:Naziv proizvoda:Denumire produs:Описание на продукта:Toote nimetus:Gaminio pavadinimas:Izstrādājuma nosaukums:

Schall-Leistungspegel: gemessen / garantiertNoise level: measured / guaranteedNiveau sonore : mesuré / garantiGeluidsniveau: gemeten / gegarandeerdLjudnivå: uppmätt / garanteradStøjniveau: målt / garanteretÄänitaso: mitattu / taattu Livello acustico: misurato / garantitoNivel de ruido: medido / garantizadoNível de ruído: medido / garantidoPoziom hałasu: zmierzony / gwarantowanyZajszint: mért / garantáltHladina hluku: naměřená / zaručenáHladiny hluku: namerané/zaručenéΕπίπεδο θορύβου: μετρημένο / εγγυημένοRaven zvočne moči: izmerjena / zagotovljenaRazina buke: mjerena / zajamčenaNivel de zgomot: măsurat / garantatНиво на шум: измерено / гарантираноMüratase: mõõdetud / garanteeritudTriukšmo lygis: išmatuotas / garantuojamasTrokšņa līmenis : mērītais / garantētais

Art. 5037 94,6 dB(A) / 96 dB(A)Art. 5042 93,6 dB(A) / 96 dB(A)

EU-Richtlinien:EC-Directives:Directives UE :EU-richtlijnen:EU-riktlinjer:EU-direktiver:EU-direktiivit:Direttive UE:Directivas de la UE:Diretivas UE:Dyrektywy UE:EU-irányelvek:Směrnice EU:Smernice EU:Οδηγίες ΕΕ:EU-direktive:Direktive EU:

Directivele EU:ЕС-Директиви:EL-i direktiivid:ES direktyvos:ES direktīvas:

2006/42/EC2014/30/EC2000/14/EC2011/65/EC

Harmonisierte EN-Normen / Harmonised EN:

EN ISO 12100EN 60335-1EN 60335-2-77

Elektro-RasenmäherElectric LawnmowerTondeuse électriqueElektrische grasmaaier Elektrisk gräsklippare Elektrisk plæneklipper Sähköruohonleikkuri Rasaerba elettrico Cortacésped eléctricoMáquina de cortar relva elétricaKosiarka elektrycznaElektromos fűnyíró Elektrická sekačka na trávu Elektrická kosačkaΗλεκτρικό χλοοκοπτικό Električna kosilnica Električna kosilica za travu Maşină de tuns iarbă electrică Електрическа косачка Elektriline muruniiduk Elektrinė vejapjovė Elektriskais zāles pļāvējs

Anbringungsjahr der CE-Kennzeichnung:Year of CE marking:Année d’apposition du marquage CE :Installatiejaar van de CE-aanduiding:Märkningsår:CE-Mærkningsår:CE-merkin kiinnitysvuosi:Anno di applicazione della certificazione CE:Colocación del distintivo CE:Ano de marcação pela CE:Rok nadania oznakowania CE:CE-jelzés elhelyezésének éve:Rok umístění značky CE:Rok udelenia značky CE:Έτος σήματος CE:Leto namestitve CE-oznake:

Godina dobivanja CE oznake:Anul de marcare CE:Година на поставяне на CE-маркировка:CE-märgistuse paigaldamise aasta:Metai, kada pažymėta CE-ženklu:CE-marķējuma uzlikšanas gads:

2017

Ulm, den 30.10.2017Ulm, 30.10.2017Fait à Ulm, le 30.10.2017Ulm, 30-10-2017Ulm, 2017.10.30.Ulm, 30.10.2017Ulmissa, 30.10.2017Ulm, 30.10.2017Ulm, 30.10.2017Ulm, 30.10.2017Ulm, dnia 30.10.2017Ulm, 30.10.2017Ulm, 30.10.2017Ulm, dňa 30.10.2017Ulm, 30.10.2017Ulm, 30.10.2017Ulm, dana 30.10.2017Ulm, 30.10.2017Улм, 30.10.2017Ulm, 30.10.2017Ulm, 30.10.2017Ulme, 30.10.2017

Der BevollmächtigteAuthorised representativeLe mandataireDe gevolmachtigdeAuktoriserad representantAutoriseret repræsentantValtuutettu edustajaPersona delegataLa persona autorizadaO representantePełnomocnikMeghatalmazottZplnomocněnecSplnomocnenýΟ εξουσιοδοτημένοςPooblaščenecOvlaštena osobaConducerea tehnicăУпълномощенVolitatud esindajaĮgaliotasis atstovasPilnvarotā persona

Reinhard PompeVice President

Produkttyp:Product type:Type de produit :Producttype:Produkttyp:Produkttype:Tuotetyyppi:Tipo di prodotto:Tipo del producto:Tipo de produto:Typ produktu:

Terméktípus:Typ produktu:Typ výrobku:Τύπος προϊόντος:Tip izdelka:Tip proizvoda:Tip produs:Тип на продукта:Toote tüüp:Gaminio tipas:Izstrādājuma tips:

PowerMax 1600/37PowerMax 1800/42

Artikelnummer: Article number:Référence :Artikelnummer:Artikelnummer:Artikelnummer:Artikkelinumero:Numero articolo:Número de artículo:Número de referência:

Numer katalogowy:Cikkszám:Číslo materiálu:Číslo výrobku:Αριθμός προϊόντος:Številka artikla:Broj artikla:Cod articol:Артикулен номер:Artikli number:Gaminio numeris:Preces numurs:

50375042

Hinterlegte Dokumentation: GARDENA Technische Dokumentation, M. Kugler 89079 UlmDeposited Documentation: GARDENA Technical Documentation, M. Kugler 89079 UlmDocumentation déposée: Documentation technique GARDENA, M. Kugler 89079 Ulm

Konformitätsbewertungs verfahren:Nach 2000/14/EG Art. 14 Anhang VIConformity Assessment Procedure: according to 2000/14/EC Art.14 Annex VIProcédure d’évaluation de la conformité : Selon 2000/14/CE art. 14 Annexe VI

Deutschland / Germany GARDENA Manufacturing GmbH Central Service Hans-Lorenser-Straße 40 D-89079 Ulm Produktfragen: (+49) 731 490-123 Reparaturen: (+49) 731 490-290 [email protected]

Albania COBALT Sh.p.k. Rr. Siri Kodra 1000 Tirana

Argentina Husqvarna Argentina S.A. Av.del Libertador 5954 –Piso 11 – Torre B (C1428ARP) Buenos Aires Phone: (+54) 11 5194 5000 [email protected]

Armenia Garden Land Ltd. 61 Tigran Mets 0005 Yerevan

Australia Husqvarna Australia Pty. Ltd. Locked Bag 5 Central Coast BC NSW 2252 Phone: (+61) (0) 2 4352 7400 [email protected]

Austria / Österreich Husqvarna Austria GmbH Industriezeile 36 4010 Linz Tel. : (+43) 732 77 01 01-485 [email protected]

Azerbaijan Firm Progress a. Aliyev Str. 26A 1052 Baku

Belgium Husqvarna België nv/sa Gardena Division Rue Egide Van Ophem 111 1180 Uccle / Ukkel Tel.: (+32) 2 720 92 12 [email protected]

Bosnia / Herzegovina SILK TRADE d.o.o. Industrijska zona Bukva bb 74260 Tešanj

Brazil Husqvarna do Brasil Ltda Av. Francisco Matarazzo, 1400 – 19º andar São Paulo – SPCEP: 05001-903 Tel: 0800-112252 [email protected]

Bulgaria AGROLAND България АД бул. 8 Декември, №13 Офис 5 1700 Студентски град София Тел.: (+359) 24666910 [email protected]

Canada / USA GARDENA Canada Ltd. 100 Summerlea Road Brampton, Ontario L6T 4X3 Phone: (+1) 905 792 93 30 [email protected]

ChileMaquinarias Agroforestales Ltda. (Maga Ltda.) Santiago, Chile Avda. Chesterton # 8355 comuna Las Condes Phone: (+56) 2 202 4417 [email protected] Zipcode: 7560330

China Husqvarna (Shanghai) Management Co., Ltd. 富世华(上海)管理有限公司3F, Benq Square B,No207, Song Hong Rd., Chang Ning District, Shanghai, PRC. 200335 上海市长宁区淞虹路207号明基广场B座3楼,邮编:200335

Colombia Husqvarna Colombia S.A. Calle 18 No. 68 D-31, zona Industrial de Montevideo Bogotá, Cundinamarca Tel. 571 2922700 ext. 105 [email protected]

Costa Rica Compania Exim Euroiberoamericana S.A. Los Colegios, Moravia, 200 metros al Sur del ColegioSaint Francis – San José Phone: (+506) 297 68 83 [email protected]

Croatia SILK ADRIA d.o.o. Josipa Lončara 3 10090 Zagreb Phone: (+385) 1 3794 580 [email protected]

Cyprus Med Marketing 17 Digeni Akrita Ave P.O. Box 27017 1641 Nicosia

Czech RepublicHusqvarna Česko s.r.o. Türkova 2319/5b 149 00 Praha 4 – Chodov Bezplatná infolinka: 800 100 425 [email protected]

Denmark GARDENA DANMARKLejrvej 19, st. 3500 Værløse Tlf.: (+45) 70264770 [email protected] www.gardena.com /dk

Dominican Republic BOSQUESA, S.R.L Carretera Santiago Licey Km. 5 ½ Esquina Copal II. SantiagoDominican RepublicPhone: (+809) 736-0333 [email protected]

Ecuador Husqvarna Ecuador S.A. Arupos E1-181 y 10 deAgosto Quito, Pichincha Tel. (+593) 22800739 [email protected]

Estonia Husqvarna Eesti OÜ Gardena Division Valdeku 132 Tallinn 11216, Estonia [email protected]

Finland Oy Husqvarna AbGardena Division Lautatarhankatu 8 B / PL 3 00581 HELSINKI [email protected]

France Husqvarna France 9/11 Allée des pierres mayettes92635 Gennevilliers Cedex France http : //www.gardena.com/fr N° AZUR: 0 810 00 78 23 (Prix d’un appel local)

Georgia ALD Group Beliashvili 8 1159 Tleilisi

Great Britain Husqvarna UK Ltd Preston Road Aycliffe Industrial Park Newton Aycliffe County Durham DL5 6UP [email protected]

Greece Π.ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕΒΕ Λεωφ. Αθηνών 92 ΑθήναΤ.Κ.104 42ΕλλάδαΤηλ. (+30) 210 5193100 [email protected]

Hungary Husqvarna Magyarország Kft. Ezred u. 1- 3 1044 Budapest Telefon: (+36) 1 [email protected]

Iceland Ó. Johnson & Kaaber Tunguhalsi 1 110 Reykjavik [email protected]

Ireland Husqvarna UK Ltd Preston Road Aycliffe Industrial Park Newton Aycliffe County Durham DL5 6UP [email protected]

Italy Husqvarna Italia S.p.A. Via Santa Vecchia 15 23868 VALMADRERA (LC)Phone: (+39) 0341.203.111 [email protected]

Japan KAKUICHI Co. Ltd. Sumitomo Realty & Development Kojimachi BLDG., 8F 5 -1 Nibanncyo Chiyoda-ku Tokyo 102-0084 Phone: (+81) 33 264 4721 [email protected]

Kazakhstan LAMED Ltd. 155 /1, Tazhibayevoi Str. 050060 Almaty IP Schmidt Abayavenue 3B 110 005 Kostanay

Korea Kyung Jin Trading CO.,LTD. 107-4, SunDuk Bld., YangJae-dong, Seocho-gu, Seoul, (zipcode: 137-891) Phone: (+82) (0)2 574-6300

Kyrgyzstan Alye Maki av. Moladaya Guardir J 3 720014 Bishkek

Latvia Husqvarna Latvija SIAGardena Division Ulbrokas 19ALV-1021 Rīga [email protected]

Lithuania UAB Husqvarna Lietuva Gardena Division Ateities pl. 77C LT-52104 Kaunas [email protected]

Luxembourg Magasins Jules Neuberg 39, rue Jacques Stas Luxembourg-Gasperich 2549 Case Postale No. 12 Luxembourg 2010 Phone: (+352) 40 14 [email protected]

Mexico AFOSA Av. Lopez Mateos Sur # 5019 Col. La Calma 45070 Zapopan, Jalisco Mexico Phone: (+52) 33 [email protected]

Moldova Convel S.R.L. 290A Muncesti Str. 2002 Chisinau

NetherlandsHusqvarna Nederland B.V. GARDENA DivisionPostbus 50131 1305 AC ALMEREPhone: (+31) 36 5210010 [email protected]

Neth. Antilles Jonka Enterprises N.V. Sta. Rosa Weg 196 P.O. Box 8200 Curaçao Phone: (+599) 9 767 66 55 [email protected]

New Zealand Husqvarna New Zealand Ltd. PO Box 76-437 Manukau City 2241 Phone: (+64) (0) 9 9202410 [email protected]

NorwayHusqvarna Norge ASGardena Division Trøskenveien 36 1708 Sarpsborg Tel: 69 10 47 00 www.gardena.no

Peru Husqvarna Perú S.A. Jr. Ramón Cárcamo 710Lima 1 Tel: (+51) 1 3320400 ext. 416 [email protected]

Poland HusqvarnaPoland Spółka z o.o. ul. Wysockiego 15 b 03-371 Warszawa Phone: (+48) 22 330 96 00 [email protected]

Portugal Husqvarna Portugal , SA Lagoa - Albarraque 2635 - 595 Rio de Mouro Tel.: (+351) 21 922 85 30 Fax : (+351) 21 922 85 36 [email protected]

Romania Madex International Srl Soseaua Odaii 117- 123, RO 013603 Bucureşti, S1 Phone: (+40) 21 352.76.03 [email protected]

Russia / РоссияООО „Хускварна“141400, Московская обл., г. Химки, улица Ленинградская, владение 39, стр.6 Бизнес Центр „Химки Бизнес Парк“, помещение ОВ02_04 http: //www.gardena.ru

SerbiaDomel d.o.o. Autoput za Novi Sad bb 11273 Belgrade Phone: (+381) 118 48 88 12 [email protected]

SingaporeHy-Ray PRIVATE LIMITED40 Jalan Pemimpin #02-08 Tat Ann Building Singapore 577185 Phone: (+65) 6253 2277 [email protected]

Slovak Republic Husqvarna Česko s.r.o. Türkova 2319/5b 149 00 Praha 4 – Chodov Bezplatná infolinka: 800 154 044 [email protected]

Slovenia Husqvarna Austria GmbH Industriezeile 36 4010 Linz Tel. : (+43) 732 77 01 01-485 [email protected]

South Africa Husqvarna South Africa (Pty) Ltd Postnet Suite 250 Private Bag X6, Cascades, 3202 South Africa Phone: (+27) 33 846 9700 [email protected]

Spain Husqvarna España S.A. Calle de Rivas nº10 28052 Madrid Phone: (+34) 91 708 05 00 [email protected]

SurinameAgrofix n.v. Verlengde Hogestraat #22 Phone: (+597) 472426 [email protected] Pobox : 2006 Paramaribo Suriname – South America

Sweden Husqvarna AB Gardena Division S-561 82 Huskvarna [email protected]

Switzerland / Schweiz Husqvarna Schweiz AG Consumer Products Industriestrasse 10 5506 Mägenwil Phone: (+41) (0) 62 887 37 [email protected]

Turkey Dost Bahçe Dış TicaretMümessillik A.Ş Yunus Mah. Adil Sok. No:3 Ic Kapi No: 1 Kartal 34873 Istanbul Phone: (+90) 216 38 93 939 [email protected]

Ukraine / Україна ТОВ «Хусварна Україна» вул. Васильківська, 34, офіс 204-г 03022, Київ Тел. (+38) 044 498 39 02 [email protected]

Uruguay FELI SA Entre Ríos 1083 CP 11800 Montevideo – Uruguay Tel : (+598) 22 03 18 44 [email protected]

Venezuela Corporación Casa y Jardín C.A.Av. Caroní, Edif. Trezmen, PB. Colinas de Bello Monte. 1050 Caracas. Tlf : (+58) 212 992 33 22 [email protected]

0000-20.960.00 / 0717 © GARDENA Manufacturing GmbH D-89070 Ulm http: //www.gardena.com

5037-20.960.02/1017© GARDENA Manufacturing GmbHD-89070 Ulmhttp://www.gardena.com

268