47
1 1 Univerzitet u Ni Univerzitet u Ni š š u u ٠ ٠ Ma Ma š š inski fakultet inski fakultet Katedra za mehatroniku i upravljanje Katedra za mehatroniku i upravljanje KOTIRANJE KOTIRANJE In In ž ž enjerska grafika ma enjerska grafika ma š š inskih delova inskih delova Definicija Definicija kotiranja kotiranja Pod kotiranjem se podrazumeva unošenje brojnih vrednosti veličina predmeta u crtež. Bez obzira na to u kojem se merilu crta, unešene vrednosti označavaju krajnje stanje veličina gotovog komada. Kotiranje crteža izvodi se uz pomoć elemenata kotiranja. Kotni broj se uvek daje u milimetrima. Svaka mera se na crtežu kotira samo jednom, i to u izgledu, odnosno preseku koji daje jasnu predstavu o obliku predmeta na tom mestu. Samo izuzetno, i to u slučaju da crtež time postaje jasniji, opravdano je ponavljanje kota u više projekcija.

Definicija kotiranja · Inženjerska grafika mašinskih delova KOTIRANJE Paralelno kotiranje Paralelno kotiranje, kod kojeg kotne linije teku paralelno, a počinju od određene obrađene

  • Upload
    others

  • View
    43

  • Download
    3

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Definicija kotiranja · Inženjerska grafika mašinskih delova KOTIRANJE Paralelno kotiranje Paralelno kotiranje, kod kojeg kotne linije teku paralelno, a počinju od određene obrađene

11

Univerzitet u NiUniverzitet u Niššu u ٠٠ MaMaššinski fakultetinski fakultetKatedra za mehatroniku i upravljanjeKatedra za mehatroniku i upravljanje

KOTIRANJEKOTIRANJEInInžženjerska grafika maenjerska grafika maššinskih delovainskih delova

DefinicijaDefinicija kotiranjakotiranja

Pod kotiranjem se podrazumeva unošenje brojnih vrednosti veličinapredmeta u crtež. Bez obzira na to u kojem se merilu crta, unešenevrednosti označavaju krajnje stanje veličina gotovog komada.

Kotiranje crteža izvodi se uz pomoć elemenata kotiranja. Kotni broj se uvek daje u milimetrima. Svaka mera se na crtežu kotira samo jednom, i to u izgledu, odnosno preseku koji daje jasnu predstavu o oblikupredmeta na tom mestu. Samo izuzetno, i to u slučaju da crtež time postaje jasniji, opravdano je ponavljanje kota u više projekcija.

Page 2: Definicija kotiranja · Inženjerska grafika mašinskih delova KOTIRANJE Paralelno kotiranje Paralelno kotiranje, kod kojeg kotne linije teku paralelno, a počinju od određene obrađene

22

Univerzitet u NiUniverzitet u Niššu u ٠٠ MaMaššinski fakultetinski fakultetKatedra za mehatroniku i upravljanjeKatedra za mehatroniku i upravljanje

KOTIRANJEKOTIRANJEInInžženjerska grafika maenjerska grafika maššinskih delovainskih delova

Elementi kotiranja

Ivica predmeta dužine 68mm kotirana je korišćenjem kotne i pomoćnekotne linije B, strelicama i upisanom vrednošću 68.

Page 3: Definicija kotiranja · Inženjerska grafika mašinskih delova KOTIRANJE Paralelno kotiranje Paralelno kotiranje, kod kojeg kotne linije teku paralelno, a počinju od određene obrađene

33

Univerzitet u NiUniverzitet u Niššu u ٠٠ MaMaššinski fakultetinski fakultetKatedra za mehatroniku i upravljanjeKatedra za mehatroniku i upravljanje

KOTIRANJEKOTIRANJEInInžženjerska grafika maenjerska grafika maššinskih delovainskih delova

Elementi kotiranja

Strelice se vrhovima oslanjaju na pomoćne kotne linije, ili ako je to pogodno na same ivice predmeta koje takođe definišu dužinu koju trebauvredniti.

Page 4: Definicija kotiranja · Inženjerska grafika mašinskih delova KOTIRANJE Paralelno kotiranje Paralelno kotiranje, kod kojeg kotne linije teku paralelno, a počinju od određene obrađene

44

Univerzitet u NiUniverzitet u Niššu u ٠٠ MaMaššinski fakultetinski fakultetKatedra za mehatroniku i upravljanjeKatedra za mehatroniku i upravljanje

KOTIRANJEKOTIRANJEInInžženjerska grafika maenjerska grafika maššinskih delovainskih delova

Elementi kotiranja

Međusobno odstojanje između kotnih linija:

Page 5: Definicija kotiranja · Inženjerska grafika mašinskih delova KOTIRANJE Paralelno kotiranje Paralelno kotiranje, kod kojeg kotne linije teku paralelno, a počinju od određene obrađene

55

Univerzitet u NiUniverzitet u Niššu u ٠٠ MaMaššinski fakultetinski fakultetKatedra za mehatroniku i upravljanjeKatedra za mehatroniku i upravljanje

KOTIRANJEKOTIRANJEInInžženjerska grafika maenjerska grafika maššinskih delovainskih delova

Elementi kotiranja

Strelica može da se kod kratkih dužina stavi na kotnu liniju tako daje uperena prema vrednosti, a u slučajevima kada za postavljanjestrelica nema mesta, mogu se umesto strelica koristiti tačke.

Page 6: Definicija kotiranja · Inženjerska grafika mašinskih delova KOTIRANJE Paralelno kotiranje Paralelno kotiranje, kod kojeg kotne linije teku paralelno, a počinju od određene obrađene

66

Univerzitet u NiUniverzitet u Niššu u ٠٠ MaMaššinski fakultetinski fakultetKatedra za mehatroniku i upravljanjeKatedra za mehatroniku i upravljanje

KOTIRANJEKOTIRANJEInInžženjerska grafika maenjerska grafika maššinskih delovainskih delova

Pravila kotiranja

Nikakva postojeća linija predmeta, osa, linija šrafure i ivica, ne smese koristiti kao kotna linija.

Page 7: Definicija kotiranja · Inženjerska grafika mašinskih delova KOTIRANJE Paralelno kotiranje Paralelno kotiranje, kod kojeg kotne linije teku paralelno, a počinju od određene obrađene

77

Univerzitet u NiUniverzitet u Niššu u ٠٠ MaMaššinski fakultetinski fakultetKatedra za mehatroniku i upravljanjeKatedra za mehatroniku i upravljanje

KOTIRANJEKOTIRANJEInInžženjerska grafika maenjerska grafika maššinskih delovainskih delova

Pravila kotiranjaStrelica ne sme da vrhom dodiruje tačku preseka dveju linija, bilo daove linije predstavljaju ivice predmeta, ose ili neke druge linije.

Page 8: Definicija kotiranja · Inženjerska grafika mašinskih delova KOTIRANJE Paralelno kotiranje Paralelno kotiranje, kod kojeg kotne linije teku paralelno, a počinju od određene obrađene

88

Univerzitet u NiUniverzitet u Niššu u ٠٠ MaMaššinski fakultetinski fakultetKatedra za mehatroniku i upravljanjeKatedra za mehatroniku i upravljanje

KOTIRANJEKOTIRANJEInInžženjerska grafika maenjerska grafika maššinskih delovainskih delova

Pravila kotiranjaPomoćne kotne linije ne smeju da presecaju kotne linije.

Page 9: Definicija kotiranja · Inženjerska grafika mašinskih delova KOTIRANJE Paralelno kotiranje Paralelno kotiranje, kod kojeg kotne linije teku paralelno, a počinju od određene obrađene

99

Univerzitet u NiUniverzitet u Niššu u ٠٠ MaMaššinski fakultetinski fakultetKatedra za mehatroniku i upravljanjeKatedra za mehatroniku i upravljanje

KOTIRANJEKOTIRANJEInInžženjerska grafika maenjerska grafika maššinskih delovainskih delova

Pravila kotiranjaKotna linija crta se neprekinuta i kada ona predstavlja dužinu delaprikazanog sa skraćenjem.

Page 10: Definicija kotiranja · Inženjerska grafika mašinskih delova KOTIRANJE Paralelno kotiranje Paralelno kotiranje, kod kojeg kotne linije teku paralelno, a počinju od određene obrađene

1010

Univerzitet u NiUniverzitet u Niššu u ٠٠ MaMaššinski fakultetinski fakultetKatedra za mehatroniku i upravljanjeKatedra za mehatroniku i upravljanje

KOTIRANJEKOTIRANJEInInžženjerska grafika maenjerska grafika maššinskih delovainskih delova

Pravila kotiranjaPo pravilu, pomoćne kotne linije postavljaju se upravno na veličinu kojase kotira. U posebnim slučajevima, kada strelice treba da prekrivaju ivicepredmeta ili kada bi pomoćne kotne linije padale vrlo blisko linijama kojedefinišu oblik i činile predmet nejasnim, ove mogu da zaklapaju i oštarugao sa veličinama koje se kotiraju

Page 11: Definicija kotiranja · Inženjerska grafika mašinskih delova KOTIRANJE Paralelno kotiranje Paralelno kotiranje, kod kojeg kotne linije teku paralelno, a počinju od određene obrađene

1111

Univerzitet u NiUniverzitet u Niššu u ٠٠ MaMaššinski fakultetinski fakultetKatedra za mehatroniku i upravljanjeKatedra za mehatroniku i upravljanje

KOTIRANJEKOTIRANJEInInžženjerska grafika maenjerska grafika maššinskih delovainskih delova

Pravila kotiranja

Dužina luka kotira se kotnom linijom lučnog oblika iste dužine kao i dužina luka.

Page 12: Definicija kotiranja · Inženjerska grafika mašinskih delova KOTIRANJE Paralelno kotiranje Paralelno kotiranje, kod kojeg kotne linije teku paralelno, a počinju od određene obrađene

1212

Univerzitet u NiUniverzitet u Niššu u ٠٠ MaMaššinski fakultetinski fakultetKatedra za mehatroniku i upravljanjeKatedra za mehatroniku i upravljanje

KOTIRANJEKOTIRANJEInInžženjerska grafika maenjerska grafika maššinskih delovainskih delova

Pravila kotiranja

Kod simetričnih komada, bilo da je nacrtana samo jedna polovinaizgleda ili polupresek, mogu da se daju skraćene kotne linije samo sajednom strelicom.

Page 13: Definicija kotiranja · Inženjerska grafika mašinskih delova KOTIRANJE Paralelno kotiranje Paralelno kotiranje, kod kojeg kotne linije teku paralelno, a počinju od određene obrađene

1313

Univerzitet u NiUniverzitet u Niššu u ٠٠ MaMaššinski fakultetinski fakultetKatedra za mehatroniku i upravljanjeKatedra za mehatroniku i upravljanje

KOTIRANJEKOTIRANJEInInžženjerska grafika maenjerska grafika maššinskih delovainskih delova

Pravila kotiranja

Za različite položaje kotnih linija prikazan je na slici način nanošenjavrednosti. Kotiranje u šrafiranim poljima na slici po mogućnosti trebaizbegavati.

Page 14: Definicija kotiranja · Inženjerska grafika mašinskih delova KOTIRANJE Paralelno kotiranje Paralelno kotiranje, kod kojeg kotne linije teku paralelno, a počinju od određene obrađene

1414

Univerzitet u NiUniverzitet u Niššu u ٠٠ MaMaššinski fakultetinski fakultetKatedra za mehatroniku i upravljanjeKatedra za mehatroniku i upravljanje

KOTIRANJEKOTIRANJEInInžženjerska grafika maenjerska grafika maššinskih delovainskih delova

Pravila kotiranjaAko već postoji osa predmeta na kojoj leži centar krivine, pri kotiranju se ovaj centar označava pomoću crtice linije B, koja na mestu centra presecaosu. Kod zaobljenja centar se označava tačkom.

Page 15: Definicija kotiranja · Inženjerska grafika mašinskih delova KOTIRANJE Paralelno kotiranje Paralelno kotiranje, kod kojeg kotne linije teku paralelno, a počinju od određene obrađene

1515

Univerzitet u NiUniverzitet u Niššu u ٠٠ MaMaššinski fakultetinski fakultetKatedra za mehatroniku i upravljanjeKatedra za mehatroniku i upravljanje

KOTIRANJEKOTIRANJEInInžženjerska grafika maenjerska grafika maššinskih delovainskih delova

Pravila kotiranja

Kod zaobljenja manjih od 2.5mm centar se ne naznačuje.

Page 16: Definicija kotiranja · Inženjerska grafika mašinskih delova KOTIRANJE Paralelno kotiranje Paralelno kotiranje, kod kojeg kotne linije teku paralelno, a počinju od određene obrađene

1616

Univerzitet u NiUniverzitet u Niššu u ٠٠ MaMaššinski fakultetinski fakultetKatedra za mehatroniku i upravljanjeKatedra za mehatroniku i upravljanje

KOTIRANJEKOTIRANJEInInžženjerska grafika maenjerska grafika maššinskih delovainskih delova

Pravila kotiranjaU slučaju da je centar krivine izvan okvira crteža, a leži na ucrtanojosi predmeta, stavlja se oznaka R ispred vrednosti, kako bi se znaloda se radi o poluprečniku. Ukoliko centar ne leži na osi predmeta, potrebno je centar premestiti poduž ose u ravan crteža, kotiratinjegovo udaljenje od ose, kotnu liniju dati izlomljeno i upisativrednost bez ikakve posebne oznake.

Page 17: Definicija kotiranja · Inženjerska grafika mašinskih delova KOTIRANJE Paralelno kotiranje Paralelno kotiranje, kod kojeg kotne linije teku paralelno, a počinju od određene obrađene

1717

Univerzitet u NiUniverzitet u Niššu u ٠٠ MaMaššinski fakultetinski fakultetKatedra za mehatroniku i upravljanjeKatedra za mehatroniku i upravljanje

KOTIRANJEKOTIRANJEInInžženjerska grafika maenjerska grafika maššinskih delovainskih delova

Pravila kotiranjaLopte i delovi lopte kotiraju se kao na slici. Oznaka SR označavapoluprečnik kugle, a SØ označava prečnik kugle.

Page 18: Definicija kotiranja · Inženjerska grafika mašinskih delova KOTIRANJE Paralelno kotiranje Paralelno kotiranje, kod kojeg kotne linije teku paralelno, a počinju od određene obrađene

1818

Univerzitet u NiUniverzitet u Niššu u ٠٠ MaMaššinski fakultetinski fakultetKatedra za mehatroniku i upravljanjeKatedra za mehatroniku i upravljanje

KOTIRANJEKOTIRANJEInInžženjerska grafika maenjerska grafika maššinskih delovainskih delova

Pravila kotiranja

Cilindri i cilindrični otvori u izgledima u kojima se krug pokazuje bez deformacijakotiraju se samo vrednošću, a u izgledima upravnim na ove, ispredvrednosti se stavlja oznaka Ø, kojagovori da se radi o kružnom preseku.

Page 19: Definicija kotiranja · Inženjerska grafika mašinskih delova KOTIRANJE Paralelno kotiranje Paralelno kotiranje, kod kojeg kotne linije teku paralelno, a počinju od određene obrađene

1919

Univerzitet u NiUniverzitet u Niššu u ٠٠ MaMaššinski fakultetinski fakultetKatedra za mehatroniku i upravljanjeKatedra za mehatroniku i upravljanje

KOTIRANJEKOTIRANJEInInžženjerska grafika maenjerska grafika maššinskih delovainskih delova

Pravila kotiranja

Kod kvadratnog preseka u izgledu gde se pokazuje kvadrat, obe ivice se uvrednjavaju sa vrednostima kojeodgovaraju dužinama stranica kvadrata, a u izgledima upravnim na ovaj ispredvrednosti se stavlja oznaka �. Dvedijagonale (nacrtane linijom B) označavajuravnu površinu pravougaonog ili trapeznogoblika.

Page 20: Definicija kotiranja · Inženjerska grafika mašinskih delova KOTIRANJE Paralelno kotiranje Paralelno kotiranje, kod kojeg kotne linije teku paralelno, a počinju od određene obrađene

2020

Univerzitet u NiUniverzitet u Niššu u ٠٠ MaMaššinski fakultetinski fakultetKatedra za mehatroniku i upravljanjeKatedra za mehatroniku i upravljanje

KOTIRANJEKOTIRANJEInInžženjerska grafika maenjerska grafika maššinskih delovainskih delova

Pravila kotiranjaKod standardnih vijaka treba kotirati nazivni prečnik vijka, dužinunavoja sa punim profilom i dužinu stabla vijka. Oznaka M na ovoj slicipokazuje da se radi o običnom milimetarskom navoju.

Page 21: Definicija kotiranja · Inženjerska grafika mašinskih delova KOTIRANJE Paralelno kotiranje Paralelno kotiranje, kod kojeg kotne linije teku paralelno, a počinju od određene obrađene

2121

Univerzitet u NiUniverzitet u Niššu u ٠٠ MaMaššinski fakultetinski fakultetKatedra za mehatroniku i upravljanjeKatedra za mehatroniku i upravljanje

KOTIRANJEKOTIRANJEInInžženjerska grafika maenjerska grafika maššinskih delovainskih delova

Pravila kotiranja

Kod slepih otvora sa navojem bez posebnih zahteva, kotiraju se nazivni prečnik navoja, dužina navoja sa punim profilom i dubinarupe. Prečnik rupe se ne kotira.

Page 22: Definicija kotiranja · Inženjerska grafika mašinskih delova KOTIRANJE Paralelno kotiranje Paralelno kotiranje, kod kojeg kotne linije teku paralelno, a počinju od određene obrađene

2222

Univerzitet u NiUniverzitet u Niššu u ٠٠ MaMaššinski fakultetinski fakultetKatedra za mehatroniku i upravljanjeKatedra za mehatroniku i upravljanje

KOTIRANJEKOTIRANJEInInžženjerska grafika maenjerska grafika maššinskih delovainskih delova

Pravila kotiranjaKotiranje konusa izvodi se uz pomoć konusa i nagiba.

DL

D dl K=−

=

tgDL

D dl N

α2 2 2= =

−=

2N = KK - koničnost (konus)

N - nagib

Page 23: Definicija kotiranja · Inženjerska grafika mašinskih delova KOTIRANJE Paralelno kotiranje Paralelno kotiranje, kod kojeg kotne linije teku paralelno, a počinju od određene obrađene

2323

Univerzitet u NiUniverzitet u Niššu u ٠٠ MaMaššinski fakultetinski fakultetKatedra za mehatroniku i upravljanjeKatedra za mehatroniku i upravljanje

KOTIRANJEKOTIRANJEInInžženjerska grafika maenjerska grafika maššinskih delovainskih delova

Pravila kotiranja

Kotiranje nagiba i konusa izvodi se kao na slici:

Page 24: Definicija kotiranja · Inženjerska grafika mašinskih delova KOTIRANJE Paralelno kotiranje Paralelno kotiranje, kod kojeg kotne linije teku paralelno, a počinju od određene obrađene

2424

Univerzitet u NiUniverzitet u Niššu u ٠٠ MaMaššinski fakultetinski fakultetKatedra za mehatroniku i upravljanjeKatedra za mehatroniku i upravljanje

KOTIRANJEKOTIRANJEInInžženjerska grafika maenjerska grafika maššinskih delovainskih delova

Pravila kotiranja

Kotiranje zakošenja vrši se kao na slici:

Page 25: Definicija kotiranja · Inženjerska grafika mašinskih delova KOTIRANJE Paralelno kotiranje Paralelno kotiranje, kod kojeg kotne linije teku paralelno, a počinju od određene obrađene

2525

Univerzitet u NiUniverzitet u Niššu u ٠٠ MaMaššinski fakultetinski fakultetKatedra za mehatroniku i upravljanjeKatedra za mehatroniku i upravljanje

KOTIRANJEKOTIRANJEInInžženjerska grafika maenjerska grafika maššinskih delovainskih delova

Vrste kotiranja

•• SimetriSimetriččnono kotiranjekotiranje

•• ParalelnoParalelno kotiranjekotiranje

•• RednoRedno kotiranjekotiranje

•• KombinovanoKombinovano kotiranjekotiranje

•• KotiranjeKotiranje preklapanjempreklapanjem kotnihkotnih linijalinija

•• KotiranjeKotiranje koordinatamakoordinatama

Page 26: Definicija kotiranja · Inženjerska grafika mašinskih delova KOTIRANJE Paralelno kotiranje Paralelno kotiranje, kod kojeg kotne linije teku paralelno, a počinju od određene obrađene

2626

Univerzitet u NiUniverzitet u Niššu u ٠٠ MaMaššinski fakultetinski fakultetKatedra za mehatroniku i upravljanjeKatedra za mehatroniku i upravljanje

KOTIRANJEKOTIRANJEInInžženjerska grafika maenjerska grafika maššinskih delovainskih delova

Simetrično kotiranje

Simetrično kotiranje izvodi se kod komada simetričnih u odnosu najednu ili dve njegove ose.

Page 27: Definicija kotiranja · Inženjerska grafika mašinskih delova KOTIRANJE Paralelno kotiranje Paralelno kotiranje, kod kojeg kotne linije teku paralelno, a počinju od određene obrađene

2727

Univerzitet u NiUniverzitet u Niššu u ٠٠ MaMaššinski fakultetinski fakultetKatedra za mehatroniku i upravljanjeKatedra za mehatroniku i upravljanje

KOTIRANJEKOTIRANJEInInžženjerska grafika maenjerska grafika maššinskih delovainskih delova

Paralelno kotiranjeParalelno kotiranje, kod kojeg kotne linije teku paralelno, a počinju ododređene obrađene površine, izvodi se tamo gde je neophodnoobezbediti tačna udaljenja ostalih površina ili ivica u odnosu na ovupovršinu, ili gde to zahteva tehnološki proces izrade komada.

Page 28: Definicija kotiranja · Inženjerska grafika mašinskih delova KOTIRANJE Paralelno kotiranje Paralelno kotiranje, kod kojeg kotne linije teku paralelno, a počinju od određene obrađene

2828

Univerzitet u NiUniverzitet u Niššu u ٠٠ MaMaššinski fakultetinski fakultetKatedra za mehatroniku i upravljanjeKatedra za mehatroniku i upravljanje

KOTIRANJEKOTIRANJEInInžženjerska grafika maenjerska grafika maššinskih delovainskih delova

Redno kotiranjeRedno kotiranje se koristi kod delova kod kojih zbir odstupanjavećeg broja vrednostiu redu nema uticaja na funkcionalnost delasamostalno upotrebljenog ili kasnije postavljenog u sklopu.

Page 29: Definicija kotiranja · Inženjerska grafika mašinskih delova KOTIRANJE Paralelno kotiranje Paralelno kotiranje, kod kojeg kotne linije teku paralelno, a počinju od određene obrađene

2929

Univerzitet u NiUniverzitet u Niššu u ٠٠ MaMaššinski fakultetinski fakultetKatedra za mehatroniku i upravljanjeKatedra za mehatroniku i upravljanje

KOTIRANJEKOTIRANJEInInžženjerska grafika maenjerska grafika maššinskih delovainskih delova

Kombinovano kotiranjeKombinovano kotiranje predstavlja spoj paralelnog i rednog kotiranja. Vrednosti, koje u izradi komada za njegovo pravilno funkcionisanje ilisklapanje treba obezbediti, daju se sa polazom od vrednosne osnove, a nanjih se redno nadovezuju ostale vrednosti.

Page 30: Definicija kotiranja · Inženjerska grafika mašinskih delova KOTIRANJE Paralelno kotiranje Paralelno kotiranje, kod kojeg kotne linije teku paralelno, a počinju od određene obrađene

3030

Univerzitet u NiUniverzitet u Niššu u ٠٠ MaMaššinski fakultetinski fakultetKatedra za mehatroniku i upravljanjeKatedra za mehatroniku i upravljanje

KOTIRANJEKOTIRANJEInInžženjerska grafika maenjerska grafika maššinskih delovainskih delova

Kotiranje preklapanjem kotnih linija

Kotiranje preklapanjem kotnih linija je uprošćeno paralelno kotiranje. Koristi se kada postoje prostorna ograničenja i kada nema teškoća okojasnog čitanja crteža. Početna tačka je polaz za sve kotne linije koje se završavaju strelicom samo sa jedne strane.

Page 31: Definicija kotiranja · Inženjerska grafika mašinskih delova KOTIRANJE Paralelno kotiranje Paralelno kotiranje, kod kojeg kotne linije teku paralelno, a počinju od određene obrađene

3131

Univerzitet u NiUniverzitet u Niššu u ٠٠ MaMaššinski fakultetinski fakultetKatedra za mehatroniku i upravljanjeKatedra za mehatroniku i upravljanje

KOTIRANJEKOTIRANJEInInžženjerska grafika maenjerska grafika maššinskih delovainskih delova

Kotiranje koordinatama

Kotiranje koordinatama se primenjuje kada postoji veći broj otvora. Umesto klasičnog kotiranja, daje se tabela kotnih brojeva.

Page 32: Definicija kotiranja · Inženjerska grafika mašinskih delova KOTIRANJE Paralelno kotiranje Paralelno kotiranje, kod kojeg kotne linije teku paralelno, a počinju od određene obrađene

3232

Univerzitet u NiUniverzitet u Niššu u ٠٠ MaMaššinski fakultetinski fakultetKatedra za mehatroniku i upravljanjeKatedra za mehatroniku i upravljanje

KOTIRANJEKOTIRANJEInInžženjerska grafika maenjerska grafika maššinskih delovainskih delova

PodePodeššavanje parametaraavanje parametara

Page 33: Definicija kotiranja · Inženjerska grafika mašinskih delova KOTIRANJE Paralelno kotiranje Paralelno kotiranje, kod kojeg kotne linije teku paralelno, a počinju od određene obrađene

3333

Univerzitet u NiUniverzitet u Niššu u ٠٠ MaMaššinski fakultetinski fakultetKatedra za mehatroniku i upravljanjeKatedra za mehatroniku i upravljanje

KOTIRANJEKOTIRANJEInInžženjerska grafika maenjerska grafika maššinskih delovainskih delova

PodePodeššavanje parametaraavanje parametara

Page 34: Definicija kotiranja · Inženjerska grafika mašinskih delova KOTIRANJE Paralelno kotiranje Paralelno kotiranje, kod kojeg kotne linije teku paralelno, a počinju od određene obrađene

3434

Univerzitet u NiUniverzitet u Niššu u ٠٠ MaMaššinski fakultetinski fakultetKatedra za mehatroniku i upravljanjeKatedra za mehatroniku i upravljanje

KOTIRANJEKOTIRANJEInInžženjerska grafika maenjerska grafika maššinskih delovainskih delova

PodePodeššavanje parametaraavanje parametara

Page 35: Definicija kotiranja · Inženjerska grafika mašinskih delova KOTIRANJE Paralelno kotiranje Paralelno kotiranje, kod kojeg kotne linije teku paralelno, a počinju od određene obrađene

3535

Univerzitet u NiUniverzitet u Niššu u ٠٠ MaMaššinski fakultetinski fakultetKatedra za mehatroniku i upravljanjeKatedra za mehatroniku i upravljanje

KOTIRANJEKOTIRANJEInInžženjerska grafika maenjerska grafika maššinskih delovainskih delova

PodePodeššavanje parametaraavanje parametara

Page 36: Definicija kotiranja · Inženjerska grafika mašinskih delova KOTIRANJE Paralelno kotiranje Paralelno kotiranje, kod kojeg kotne linije teku paralelno, a počinju od određene obrađene

3636

Univerzitet u NiUniverzitet u Niššu u ٠٠ MaMaššinski fakultetinski fakultetKatedra za mehatroniku i upravljanjeKatedra za mehatroniku i upravljanje

KOTIRANJEKOTIRANJEInInžženjerska grafika maenjerska grafika maššinskih delovainskih delova

Primer kotiranjaPrimer kotiranja

Page 37: Definicija kotiranja · Inženjerska grafika mašinskih delova KOTIRANJE Paralelno kotiranje Paralelno kotiranje, kod kojeg kotne linije teku paralelno, a počinju od određene obrađene

3737

Univerzitet u NiUniverzitet u Niššu u ٠٠ MaMaššinski fakultetinski fakultetKatedra za mehatroniku i upravljanjeKatedra za mehatroniku i upravljanje

KOTIRANJEKOTIRANJEInInžženjerska grafika maenjerska grafika maššinskih delovainskih delova

Primer kotiranjaPrimer kotiranjaPart mode

Page 38: Definicija kotiranja · Inženjerska grafika mašinskih delova KOTIRANJE Paralelno kotiranje Paralelno kotiranje, kod kojeg kotne linije teku paralelno, a počinju od određene obrađene

3838

Univerzitet u NiUniverzitet u Niššu u ٠٠ MaMaššinski fakultetinski fakultetKatedra za mehatroniku i upravljanjeKatedra za mehatroniku i upravljanje

KOTIRANJEKOTIRANJEInInžženjerska grafika maenjerska grafika maššinskih delovainskih delova

Primer kotiranjaPrimer kotiranjaDrawing mode

Page 39: Definicija kotiranja · Inženjerska grafika mašinskih delova KOTIRANJE Paralelno kotiranje Paralelno kotiranje, kod kojeg kotne linije teku paralelno, a počinju od određene obrađene

3939

Univerzitet u NiUniverzitet u Niššu u ٠٠ MaMaššinski fakultetinski fakultetKatedra za mehatroniku i upravljanjeKatedra za mehatroniku i upravljanje

KOTIRANJEKOTIRANJEInInžženjerska grafika maenjerska grafika maššinskih delovainskih delova

Primer kotiranjaPrimer kotiranjaDrawing mode

Page 40: Definicija kotiranja · Inženjerska grafika mašinskih delova KOTIRANJE Paralelno kotiranje Paralelno kotiranje, kod kojeg kotne linije teku paralelno, a počinju od određene obrađene

4040

Univerzitet u NiUniverzitet u Niššu u ٠٠ MaMaššinski fakultetinski fakultetKatedra za mehatroniku i upravljanjeKatedra za mehatroniku i upravljanje

KOTIRANJEKOTIRANJEInInžženjerska grafika maenjerska grafika maššinskih delovainskih delova

Crtanje spoljaCrtanje spoljaššnjeg navojanjeg navojaInsert > Annotations > Cosmetic Thread

Page 41: Definicija kotiranja · Inženjerska grafika mašinskih delova KOTIRANJE Paralelno kotiranje Paralelno kotiranje, kod kojeg kotne linije teku paralelno, a počinju od određene obrađene

4141

Univerzitet u NiUniverzitet u Niššu u ٠٠ MaMaššinski fakultetinski fakultetKatedra za mehatroniku i upravljanjeKatedra za mehatroniku i upravljanje

KOTIRANJEKOTIRANJEInInžženjerska grafika maenjerska grafika maššinskih delovainskih delova

Crtanje spoljaCrtanje spoljaššnjeg navojanjeg navoja

Page 42: Definicija kotiranja · Inženjerska grafika mašinskih delova KOTIRANJE Paralelno kotiranje Paralelno kotiranje, kod kojeg kotne linije teku paralelno, a počinju od određene obrađene

4242

Univerzitet u NiUniverzitet u Niššu u ٠٠ MaMaššinski fakultetinski fakultetKatedra za mehatroniku i upravljanjeKatedra za mehatroniku i upravljanje

KOTIRANJEKOTIRANJEInInžženjerska grafika maenjerska grafika maššinskih delovainskih delova

Primer kotiranjaPrimer kotiranja

Page 43: Definicija kotiranja · Inženjerska grafika mašinskih delova KOTIRANJE Paralelno kotiranje Paralelno kotiranje, kod kojeg kotne linije teku paralelno, a počinju od određene obrađene

4343

Univerzitet u NiUniverzitet u Niššu u ٠٠ MaMaššinski fakultetinski fakultetKatedra za mehatroniku i upravljanjeKatedra za mehatroniku i upravljanje

KOTIRANJEKOTIRANJEInInžženjerska grafika maenjerska grafika maššinskih delovainskih delova

Primer kotiranjaPrimer kotiranja

Page 44: Definicija kotiranja · Inženjerska grafika mašinskih delova KOTIRANJE Paralelno kotiranje Paralelno kotiranje, kod kojeg kotne linije teku paralelno, a počinju od određene obrađene

4444

Univerzitet u NiUniverzitet u Niššu u ٠٠ MaMaššinski fakultetinski fakultetKatedra za mehatroniku i upravljanjeKatedra za mehatroniku i upravljanje

KOTIRANJEKOTIRANJEInInžženjerska grafika maenjerska grafika maššinskih delovainskih delova

Primer kotiranjaPrimer kotiranja

Page 45: Definicija kotiranja · Inženjerska grafika mašinskih delova KOTIRANJE Paralelno kotiranje Paralelno kotiranje, kod kojeg kotne linije teku paralelno, a počinju od određene obrađene

4545

Univerzitet u NiUniverzitet u Niššu u ٠٠ MaMaššinski fakultetinski fakultetKatedra za mehatroniku i upravljanjeKatedra za mehatroniku i upravljanje

KOTIRANJEKOTIRANJEInInžženjerska grafika maenjerska grafika maššinskih delovainskih delova

Primer kotiranjaPrimer kotiranja

Page 46: Definicija kotiranja · Inženjerska grafika mašinskih delova KOTIRANJE Paralelno kotiranje Paralelno kotiranje, kod kojeg kotne linije teku paralelno, a počinju od određene obrađene

4646

Univerzitet u NiUniverzitet u Niššu u ٠٠ MaMaššinski fakultetinski fakultetKatedra za mehatroniku i upravljanjeKatedra za mehatroniku i upravljanje

KOTIRANJEKOTIRANJEInInžženjerska grafika maenjerska grafika maššinskih delovainskih delova

Primer kotiranjaPrimer kotiranja

Page 47: Definicija kotiranja · Inženjerska grafika mašinskih delova KOTIRANJE Paralelno kotiranje Paralelno kotiranje, kod kojeg kotne linije teku paralelno, a počinju od određene obrađene

4747

Univerzitet u NiUniverzitet u Niššu u ٠٠ MaMaššinski fakultetinski fakultetKatedra za mehatroniku i upravljanjeKatedra za mehatroniku i upravljanje

KOTIRANJEKOTIRANJEInInžženjerska grafika maenjerska grafika maššinskih delovainskih delova

Primer kotiranjaPrimer kotiranja