of 41 /41
1 1 Univerzitet u Ni Univerzitet u Ni š š u u ٠ ٠ Ma Ma š š inski fakultet inski fakultet Katedra za mehatroniku i upravljanje Katedra za mehatroniku i upravljanje PRESECI PRESECI In In ž ž enjerska grafika ma enjerska grafika ma š š inskih delova inskih delova Definicija Definicija preseka preseka Pod PRESEKOM se podrazumeva zamišljeni izgled predmeta ukoliko bi on bio presečen sa jednom ili više ravni. Pri tom se deo predmeta koji se nalazi između oka posmartača i presečne ravni “odbaci” a na crtežu se prikazuje samo što se vidi u presečnoj ravni i iza nje. Svi predmeti sa šupljinama, otvorima i rupama prikazuju se u preseku u cilju dimenzionisanja i označavanja kvaliteta obrađenih površina, kao i uklanjanja nevidljivih ivica, čime tehnički crtež postaje jasniji.

Definicija preseka - masfak.ni.ac.rs · 3 Univerzitet u Nišu ... • Pun simetri ... Inženjerska grafika mašinskih delova PRESECI Pun simetričan presek Primenjuje se kod predmeta

  • Upload
    vandat

  • View
    236

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Definicija preseka - masfak.ni.ac.rs · 3 Univerzitet u Nišu ... • Pun simetri ... Inženjerska grafika mašinskih delova PRESECI Pun simetričan presek Primenjuje se kod predmeta

11

Univerzitet u NiUniverzitet u Niššu u ٠٠ MaMaššinski fakultetinski fakultetKatedra za mehatroniku i upravljanjeKatedra za mehatroniku i upravljanje

PRESECIPRESECIInInžženjerska grafika maenjerska grafika maššinskih delovainskih delova

DefinicijaDefinicija presekapreseka

Pod PRESEKOM se podrazumeva zamišljeni izgled predmeta ukoliko bi on bio presečen sa jednom ili više ravni. Pri tom se deo predmeta koji se nalazi između oka posmartača i presečne ravni “odbaci” a na crtežu se prikazuje samo što se vidi u presečnoj ravni i iza nje.

Svi predmeti sa šupljinama, otvorima i rupama prikazuju se u preseku u cilju dimenzionisanja i označavanja kvaliteta obrađenih površina, kao i uklanjanja nevidljivih ivica, čime tehnički crtežpostaje jasniji.

Page 2: Definicija preseka - masfak.ni.ac.rs · 3 Univerzitet u Nišu ... • Pun simetri ... Inženjerska grafika mašinskih delova PRESECI Pun simetričan presek Primenjuje se kod predmeta

22

Univerzitet u NiUniverzitet u Niššu u ٠٠ MaMaššinski fakultetinski fakultetKatedra za mehatroniku i upravljanjeKatedra za mehatroniku i upravljanje

PRESECIPRESECIInInžženjerska grafika maenjerska grafika maššinskih delovainskih delova

DefinicijaDefinicija presekapreseka

Page 3: Definicija preseka - masfak.ni.ac.rs · 3 Univerzitet u Nišu ... • Pun simetri ... Inženjerska grafika mašinskih delova PRESECI Pun simetričan presek Primenjuje se kod predmeta

33

Univerzitet u NiUniverzitet u Niššu u ٠٠ MaMaššinski fakultetinski fakultetKatedra za mehatroniku i upravljanjeKatedra za mehatroniku i upravljanje

PRESECIPRESECIInInžženjerska grafika maenjerska grafika maššinskih delovainskih delova

DefinicijaDefinicija presekapresekaPresečeni materijal se obeležava šrafurom, koja imitira tragove zaostale od sečenja testerom.

Metali se šrafiraju pod uglom 45o u odnosu na glavne konture ili simetrale preseka.

Linije šrafure su tanke pune linije B.

Razmak između linija šrafure zavisi od veličine dela i formata crteža. Standardom je propisano da taj razmak ne sme biti manji od 0.7mm.

Page 4: Definicija preseka - masfak.ni.ac.rs · 3 Univerzitet u Nišu ... • Pun simetri ... Inženjerska grafika mašinskih delova PRESECI Pun simetričan presek Primenjuje se kod predmeta

44

Univerzitet u NiUniverzitet u Niššu u ٠٠ MaMaššinski fakultetinski fakultetKatedra za mehatroniku i upravljanjeKatedra za mehatroniku i upravljanje

PRESECIPRESECIInInžženjerska grafika maenjerska grafika maššinskih delovainskih delova

Vrste Vrste ššrafurerafure

Zavisno od vrste materijala koriste se različiti oblici šrafure.

Page 5: Definicija preseka - masfak.ni.ac.rs · 3 Univerzitet u Nišu ... • Pun simetri ... Inženjerska grafika mašinskih delova PRESECI Pun simetričan presek Primenjuje se kod predmeta

55

Univerzitet u NiUniverzitet u Niššu u ٠٠ MaMaššinski fakultetinski fakultetKatedra za mehatroniku i upravljanjeKatedra za mehatroniku i upravljanje

PRESECIPRESECIInInžženjerska grafika maenjerska grafika maššinskih delovainskih delova

Izgled presekaIzgled presekaKod crtanja preseka treba ucrtati i sve vidljive konture koje postoje u šupljini. Na slici su naznačene ivice preseka rotacionih površina koje bi se pri davanju preseka mogle nepažnjom ispustiti.

Page 6: Definicija preseka - masfak.ni.ac.rs · 3 Univerzitet u Nišu ... • Pun simetri ... Inženjerska grafika mašinskih delova PRESECI Pun simetričan presek Primenjuje se kod predmeta

66

Univerzitet u NiUniverzitet u Niššu u ٠٠ MaMaššinski fakultetinski fakultetKatedra za mehatroniku i upravljanjeKatedra za mehatroniku i upravljanje

PRESECIPRESECIInInžženjerska grafika maenjerska grafika maššinskih delovainskih delova

Vrste presekaVrste preseka

• Pun simetričan presek

• Polupresek

• Presek sa više paralelnih ravni

• Zaokrenuti presek

• Delimični presek

• Uzastopni presek

• Lokalni presek

• Odmaknuti presek

Page 7: Definicija preseka - masfak.ni.ac.rs · 3 Univerzitet u Nišu ... • Pun simetri ... Inženjerska grafika mašinskih delova PRESECI Pun simetričan presek Primenjuje se kod predmeta

77

Univerzitet u NiUniverzitet u Niššu u ٠٠ MaMaššinski fakultetinski fakultetKatedra za mehatroniku i upravljanjeKatedra za mehatroniku i upravljanje

PRESECIPRESECIInInžženjerska grafika maenjerska grafika maššinskih delovainskih delova

Pun simetriPun simetriččan presekan presekPrimenjuje se kod predmeta koji imaju bar jednu ravan simetrije.Presečna ravan se poklapa sa ravni simetrije predmeta.

Page 8: Definicija preseka - masfak.ni.ac.rs · 3 Univerzitet u Nišu ... • Pun simetri ... Inženjerska grafika mašinskih delova PRESECI Pun simetričan presek Primenjuje se kod predmeta

88

Univerzitet u NiUniverzitet u Niššu u ٠٠ MaMaššinski fakultetinski fakultetKatedra za mehatroniku i upravljanjeKatedra za mehatroniku i upravljanje

PRESECIPRESECIInInžženjerska grafika maenjerska grafika maššinskih delovainskih delova

Pun simetriPun simetriččan presek an presek -- primeriprimeri

Presečna ravan je paralelna onoj projekcijskoj ravni, u kojoj je broj zaklonjenih (skrivenih) ivica najveći.

Page 9: Definicija preseka - masfak.ni.ac.rs · 3 Univerzitet u Nišu ... • Pun simetri ... Inženjerska grafika mašinskih delova PRESECI Pun simetričan presek Primenjuje se kod predmeta

99

Univerzitet u NiUniverzitet u Niššu u ٠٠ MaMaššinski fakultetinski fakultetKatedra za mehatroniku i upravljanjeKatedra za mehatroniku i upravljanje

PRESECIPRESECIInInžženjerska grafika maenjerska grafika maššinskih delovainskih delova

Pun simetriPun simetriččan presek an presek -- primeriprimeriLinijom K (crta - dve tačke - crta) označene su ivice koje se nalaze ispred ravni preseka.

Page 10: Definicija preseka - masfak.ni.ac.rs · 3 Univerzitet u Nišu ... • Pun simetri ... Inženjerska grafika mašinskih delova PRESECI Pun simetričan presek Primenjuje se kod predmeta

1010

Univerzitet u NiUniverzitet u Niššu u ٠٠ MaMaššinski fakultetinski fakultetKatedra za mehatroniku i upravljanjeKatedra za mehatroniku i upravljanje

PRESECIPRESECIInInžženjerska grafika maenjerska grafika maššinskih delovainskih delova

Pun simetriPun simetriččan presek an presek -- primeriprimeri

Page 11: Definicija preseka - masfak.ni.ac.rs · 3 Univerzitet u Nišu ... • Pun simetri ... Inženjerska grafika mašinskih delova PRESECI Pun simetričan presek Primenjuje se kod predmeta

1111

Univerzitet u NiUniverzitet u Niššu u ٠٠ MaMaššinski fakultetinski fakultetKatedra za mehatroniku i upravljanjeKatedra za mehatroniku i upravljanje

PRESECIPRESECIInInžženjerska grafika maenjerska grafika maššinskih delovainskih delova

PolupresekPolupresekKod simetričnih predmeta najpogodnije je davati predmet pola u izgledu, a pola u preseku, pa tada primenjujemo polupresek. Polupresek dobijamo tako što isečemo četvrtinu simetričnog predmeta

Page 12: Definicija preseka - masfak.ni.ac.rs · 3 Univerzitet u Nišu ... • Pun simetri ... Inženjerska grafika mašinskih delova PRESECI Pun simetričan presek Primenjuje se kod predmeta

1212

Univerzitet u NiUniverzitet u Niššu u ٠٠ MaMaššinski fakultetinski fakultetKatedra za mehatroniku i upravljanjeKatedra za mehatroniku i upravljanje

PRESECIPRESECIInInžženjerska grafika maenjerska grafika maššinskih delovainskih delova

PolupresekPolupresekNa ovaj način se u istom izgledu ne gubi predstava o obliku komada koja bi punim presekom bila umanjena.

Nepresečena polovina izgleda nije opterećena bilo kakvim isprekidanim linijama, jer se nevidljive ivice u ovoj polovini ne crtaju.

Page 13: Definicija preseka - masfak.ni.ac.rs · 3 Univerzitet u Nišu ... • Pun simetri ... Inženjerska grafika mašinskih delova PRESECI Pun simetričan presek Primenjuje se kod predmeta

1313

Univerzitet u NiUniverzitet u Niššu u ٠٠ MaMaššinski fakultetinski fakultetKatedra za mehatroniku i upravljanjeKatedra za mehatroniku i upravljanje

PRESECIPRESECIInInžženjerska grafika maenjerska grafika maššinskih delovainskih delova

Polupresek Polupresek -- primeriprimeri

Kod davanja polupreseka za predmete simetrične u odnosu na horizontalnu osu, presek je obavezno ispod ose simetrije.

Page 14: Definicija preseka - masfak.ni.ac.rs · 3 Univerzitet u Nišu ... • Pun simetri ... Inženjerska grafika mašinskih delova PRESECI Pun simetričan presek Primenjuje se kod predmeta

1414

Univerzitet u NiUniverzitet u Niššu u ٠٠ MaMaššinski fakultetinski fakultetKatedra za mehatroniku i upravljanjeKatedra za mehatroniku i upravljanje

PRESECIPRESECIInInžženjerska grafika maenjerska grafika maššinskih delovainskih delova

Polupresek Polupresek -- primeriprimeri

Kod davanja polupreseka za predmete simetrične u odnosu na vertikalnu osu, presek je obavezno desno od ose simetrije.

Page 15: Definicija preseka - masfak.ni.ac.rs · 3 Univerzitet u Nišu ... • Pun simetri ... Inženjerska grafika mašinskih delova PRESECI Pun simetričan presek Primenjuje se kod predmeta

1515

Univerzitet u NiUniverzitet u Niššu u ٠٠ MaMaššinski fakultetinski fakultetKatedra za mehatroniku i upravljanjeKatedra za mehatroniku i upravljanje

PRESECIPRESECIInInžženjerska grafika maenjerska grafika maššinskih delovainskih delova

Presek sa viPresek sa višše paralelnih ravnie paralelnih ravni

Potrebno je da ravan preseka prolazi kroz što veći broj šupljina, otvora i rupa predmeta istovremeno. Iz ovog razloga često se koristi prikazivanje predmeta presečenog sa dve ili više međusobno paralelnih ravni preseka.

Page 16: Definicija preseka - masfak.ni.ac.rs · 3 Univerzitet u Nišu ... • Pun simetri ... Inženjerska grafika mašinskih delova PRESECI Pun simetričan presek Primenjuje se kod predmeta

1616

Univerzitet u NiUniverzitet u Niššu u ٠٠ MaMaššinski fakultetinski fakultetKatedra za mehatroniku i upravljanjeKatedra za mehatroniku i upravljanje

PRESECIPRESECIInInžženjerska grafika maenjerska grafika maššinskih delovainskih delova

Presek sa viPresek sa višše paralelnih ravnie paralelnih ravni

U ovim slučajevima, kada ravan preseka ne prolazi isključivo kroz ravan simetrije predmeta, potrebno je u drugom izgledu naznačiti projekcije ravni preseka, odnosno mesta preseka, i to linijom H (crta-tačka-crta).

Strelice pokazuju pogled na presek.

Page 17: Definicija preseka - masfak.ni.ac.rs · 3 Univerzitet u Nišu ... • Pun simetri ... Inženjerska grafika mašinskih delova PRESECI Pun simetričan presek Primenjuje se kod predmeta

1717

Univerzitet u NiUniverzitet u Niššu u ٠٠ MaMaššinski fakultetinski fakultetKatedra za mehatroniku i upravljanjeKatedra za mehatroniku i upravljanje

PRESECIPRESECIInInžženjerska grafika maenjerska grafika maššinskih delovainskih delova

Presek sa viPresek sa višše paralelnih ravni e paralelnih ravni -- primerprimer

Page 18: Definicija preseka - masfak.ni.ac.rs · 3 Univerzitet u Nišu ... • Pun simetri ... Inženjerska grafika mašinskih delova PRESECI Pun simetričan presek Primenjuje se kod predmeta

1818

Univerzitet u NiUniverzitet u Niššu u ٠٠ MaMaššinski fakultetinski fakultetKatedra za mehatroniku i upravljanjeKatedra za mehatroniku i upravljanje

PRESECIPRESECIInInžženjerska grafika maenjerska grafika maššinskih delovainskih delova

Preseci koji se ne Preseci koji se ne ššrafirajurafirajuKod primene preseka potrebno je imati u vidu da se presek primenjuje samo tada kada se njime nešto novo pokazuje ili nešto razjašnjava. U protivnom, on može biti štetan.

Iz ovog razloga, po pravilu se ne seku rebra kroz koja prolazi zamišljena ravan preseka za slučaj da su rebra paralelna sa ovom ravni.

Page 19: Definicija preseka - masfak.ni.ac.rs · 3 Univerzitet u Nišu ... • Pun simetri ... Inženjerska grafika mašinskih delova PRESECI Pun simetričan presek Primenjuje se kod predmeta

1919

Univerzitet u NiUniverzitet u Niššu u ٠٠ MaMaššinski fakultetinski fakultetKatedra za mehatroniku i upravljanjeKatedra za mehatroniku i upravljanje

PRESECIPRESECIInInžženjerska grafika maenjerska grafika maššinskih delovainskih delova

Preseci koji se ne Preseci koji se ne ššrafirajurafirajuTakođe se ne daju u preseku pune osovine i rukavci, čivije, klinovi i puna vratila, vijci, podloške i navrtke, žbice točkova, paoci zamajaca zupčanika i točkova, ručice i slični elementi.

Page 20: Definicija preseka - masfak.ni.ac.rs · 3 Univerzitet u Nišu ... • Pun simetri ... Inženjerska grafika mašinskih delova PRESECI Pun simetričan presek Primenjuje se kod predmeta

2020

Univerzitet u NiUniverzitet u Niššu u ٠٠ MaMaššinski fakultetinski fakultetKatedra za mehatroniku i upravljanjeKatedra za mehatroniku i upravljanje

PRESECIPRESECIInInžženjerska grafika maenjerska grafika maššinskih delovainskih delova

Zaokrenuti presekZaokrenuti presekNa sledećoj slici presek predmeta je izveden sa dve ravni koje međusobno zaklapaju tup ugao. U tom slučaju se jedna od ravni preseka crta u položaju zaokrenutom u projekcijsku ravan.

Page 21: Definicija preseka - masfak.ni.ac.rs · 3 Univerzitet u Nišu ... • Pun simetri ... Inženjerska grafika mašinskih delova PRESECI Pun simetričan presek Primenjuje se kod predmeta

2121

Univerzitet u NiUniverzitet u Niššu u ٠٠ MaMaššinski fakultetinski fakultetKatedra za mehatroniku i upravljanjeKatedra za mehatroniku i upravljanje

PRESECIPRESECIInInžženjerska grafika maenjerska grafika maššinskih delovainskih delova

Zaokrenuti presekZaokrenuti presekPrimenom zaokrenutog preseka se takođe izbegava skraćenje dimenzija usled ortogonalnog projektovanja.

Page 22: Definicija preseka - masfak.ni.ac.rs · 3 Univerzitet u Nišu ... • Pun simetri ... Inženjerska grafika mašinskih delova PRESECI Pun simetričan presek Primenjuje se kod predmeta

2222

Univerzitet u NiUniverzitet u Niššu u ٠٠ MaMaššinski fakultetinski fakultetKatedra za mehatroniku i upravljanjeKatedra za mehatroniku i upravljanje

PRESECIPRESECIInInžženjerska grafika maenjerska grafika maššinskih delovainskih delova

Zaokrenuti presek Zaokrenuti presek -- primerprimer

Page 23: Definicija preseka - masfak.ni.ac.rs · 3 Univerzitet u Nišu ... • Pun simetri ... Inženjerska grafika mašinskih delova PRESECI Pun simetričan presek Primenjuje se kod predmeta

2323

Univerzitet u NiUniverzitet u Niššu u ٠٠ MaMaššinski fakultetinski fakultetKatedra za mehatroniku i upravljanjeKatedra za mehatroniku i upravljanje

PRESECIPRESECIInInžženjerska grafika maenjerska grafika maššinskih delovainskih delova

DelimiDelimiččni presekni presekKod većeg broja mašinskih delova postoji niz manjih šupljina, rupa i otvora, pa se u ovakvim slučajevima daje delimičan presek.

Za ograničenje mesta delimičnog preseka koristi se slobodoručna linija C.

Page 24: Definicija preseka - masfak.ni.ac.rs · 3 Univerzitet u Nišu ... • Pun simetri ... Inženjerska grafika mašinskih delova PRESECI Pun simetričan presek Primenjuje se kod predmeta

2424

Univerzitet u NiUniverzitet u Niššu u ٠٠ MaMaššinski fakultetinski fakultetKatedra za mehatroniku i upravljanjeKatedra za mehatroniku i upravljanje

PRESECIPRESECIInInžženjerska grafika maenjerska grafika maššinskih delovainskih delova

DelimiDelimiččni presekni presekDelimičan presek koristi se i u slučajevima kada bi se punim presekom ili polupresekom dobila manje jasna predstava o predmetu, ili kada bi se izvestan bitan detalj oblika predmeta presekom uklonio.

Page 25: Definicija preseka - masfak.ni.ac.rs · 3 Univerzitet u Nišu ... • Pun simetri ... Inženjerska grafika mašinskih delova PRESECI Pun simetričan presek Primenjuje se kod predmeta

2525

Univerzitet u NiUniverzitet u Niššu u ٠٠ MaMaššinski fakultetinski fakultetKatedra za mehatroniku i upravljanjeKatedra za mehatroniku i upravljanje

PRESECIPRESECIInInžženjerska grafika maenjerska grafika maššinskih delovainskih delova

DelimiDelimiččni presek ni presek -- primerprimer

Page 26: Definicija preseka - masfak.ni.ac.rs · 3 Univerzitet u Nišu ... • Pun simetri ... Inženjerska grafika mašinskih delova PRESECI Pun simetričan presek Primenjuje se kod predmeta

2626

Univerzitet u NiUniverzitet u Niššu u ٠٠ MaMaššinski fakultetinski fakultetKatedra za mehatroniku i upravljanjeKatedra za mehatroniku i upravljanje

PRESECIPRESECIInInžženjerska grafika maenjerska grafika maššinskih delovainskih delova

Uzastopni presek Uzastopni presek

Page 27: Definicija preseka - masfak.ni.ac.rs · 3 Univerzitet u Nišu ... • Pun simetri ... Inženjerska grafika mašinskih delova PRESECI Pun simetričan presek Primenjuje se kod predmeta

2727

Univerzitet u NiUniverzitet u Niššu u ٠٠ MaMaššinski fakultetinski fakultetKatedra za mehatroniku i upravljanjeKatedra za mehatroniku i upravljanje

PRESECIPRESECIInInžženjerska grafika maenjerska grafika maššinskih delovainskih delova

Lokalni presek Lokalni presek

Izvesni predmeti mogu biti vrlo dobro definisani samo jednim izgledom korišćenjem tzv. lokalnih preseka, koji predstavljaju zaokrenuti presek dela na licu mesta. Kontura lokalnog preseka crta se tankom punom linijom B.

Page 28: Definicija preseka - masfak.ni.ac.rs · 3 Univerzitet u Nišu ... • Pun simetri ... Inženjerska grafika mašinskih delova PRESECI Pun simetričan presek Primenjuje se kod predmeta

2828

Univerzitet u NiUniverzitet u Niššu u ٠٠ MaMaššinski fakultetinski fakultetKatedra za mehatroniku i upravljanjeKatedra za mehatroniku i upravljanje

PRESECIPRESECIInInžženjerska grafika maenjerska grafika maššinskih delovainskih delova

Lokalni presek Lokalni presek -- primeriprimeri

Page 29: Definicija preseka - masfak.ni.ac.rs · 3 Univerzitet u Nišu ... • Pun simetri ... Inženjerska grafika mašinskih delova PRESECI Pun simetričan presek Primenjuje se kod predmeta

2929

Univerzitet u NiUniverzitet u Niššu u ٠٠ MaMaššinski fakultetinski fakultetKatedra za mehatroniku i upravljanjeKatedra za mehatroniku i upravljanje

PRESECIPRESECIInInžženjerska grafika maenjerska grafika maššinskih delovainskih delova

Odmaknuti presekOdmaknuti presek

Page 30: Definicija preseka - masfak.ni.ac.rs · 3 Univerzitet u Nišu ... • Pun simetri ... Inženjerska grafika mašinskih delova PRESECI Pun simetričan presek Primenjuje se kod predmeta

3030

Univerzitet u NiUniverzitet u Niššu u ٠٠ MaMaššinski fakultetinski fakultetKatedra za mehatroniku i upravljanjeKatedra za mehatroniku i upravljanje

PRESECIPRESECIInInžženjerska grafika maenjerska grafika maššinskih delovainskih delova

Presek prirubnicaPresek prirubnica

Kod prirubnica otvori se ne nalaze u ravni preseka, ali se presek crta tako kao da su otvori u ravni preseka.

Page 31: Definicija preseka - masfak.ni.ac.rs · 3 Univerzitet u Nišu ... • Pun simetri ... Inženjerska grafika mašinskih delova PRESECI Pun simetričan presek Primenjuje se kod predmeta

3131

Univerzitet u NiUniverzitet u Niššu u ٠٠ MaMaššinski fakultetinski fakultetKatedra za mehatroniku i upravljanjeKatedra za mehatroniku i upravljanje

PRESECIPRESECIInInžženjerska grafika maenjerska grafika maššinskih delovainskih delova

PrikaPrikazzivanjeivanje urezanih navoja u presekuurezanih navoja u preseku

Page 32: Definicija preseka - masfak.ni.ac.rs · 3 Univerzitet u Nišu ... • Pun simetri ... Inženjerska grafika mašinskih delova PRESECI Pun simetričan presek Primenjuje se kod predmeta

3232

Univerzitet u NiUniverzitet u Niššu u ٠٠ MaMaššinski fakultetinski fakultetKatedra za mehatroniku i upravljanjeKatedra za mehatroniku i upravljanje

PRESECIPRESECIInInžženjerska grafika maenjerska grafika maššinskih delovainskih delova

PrikaPrikazzivanjeivanje susednih elemenata u presekususednih elemenata u preseku

Linije šrafure susednih elemenata su pod različitim uglom ili sa različitim razmakom

Page 33: Definicija preseka - masfak.ni.ac.rs · 3 Univerzitet u Nišu ... • Pun simetri ... Inženjerska grafika mašinskih delova PRESECI Pun simetričan presek Primenjuje se kod predmeta

3333

Univerzitet u NiUniverzitet u Niššu u ٠٠ MaMaššinski fakultetinski fakultetKatedra za mehatroniku i upravljanjeKatedra za mehatroniku i upravljanje

PRESECIPRESECIInInžženjerska grafika maenjerska grafika maššinskih delovainskih delova

Presek nesimetriPresek nesimetriččnih delovanih delova

Kod nesimetričnih delova, ako je potrebno, presek se može crtati u obliku punog ili delimičnog preseka sa više različitih presečnih ravni, pri čemu se ravan preseka postavlja kroz ravan simetrije otvora, rupe ili šupljine.

Page 34: Definicija preseka - masfak.ni.ac.rs · 3 Univerzitet u Nišu ... • Pun simetri ... Inženjerska grafika mašinskih delova PRESECI Pun simetričan presek Primenjuje se kod predmeta

3434

Univerzitet u NiUniverzitet u Niššu u ٠٠ MaMaššinski fakultetinski fakultetKatedra za mehatroniku i upravljanjeKatedra za mehatroniku i upravljanje

PRESECIPRESECIInInžženjerska grafika maenjerska grafika maššinskih delovainskih delova

Primer 1Primer 1Nacrtati u programu Solid Works 2001+ zadati simetrični mašinski element u trodimenzionalnom obliku i u tri pravougla izgleda sa potrebnim presecima na formatu A3, tako da isti bude potpuno oblikovno definisan.

Page 35: Definicija preseka - masfak.ni.ac.rs · 3 Univerzitet u Nišu ... • Pun simetri ... Inženjerska grafika mašinskih delova PRESECI Pun simetričan presek Primenjuje se kod predmeta

3535

Univerzitet u NiUniverzitet u Niššu u ٠٠ MaMaššinski fakultetinski fakultetKatedra za mehatroniku i upravljanjeKatedra za mehatroniku i upravljanje

PRESECIPRESECIInInžženjerska grafika maenjerska grafika maššinskih delovainskih delova

Primer 2Primer 2Nacrtati u programu Solid Works 2001+ zadati simetrični mašinski element u trodimenzionalnom obliku i u tri pravougla izgleda sa potrebnim presecima na formatu A3, tako da isti bude potpuno oblikovno definisan.

Page 36: Definicija preseka - masfak.ni.ac.rs · 3 Univerzitet u Nišu ... • Pun simetri ... Inženjerska grafika mašinskih delova PRESECI Pun simetričan presek Primenjuje se kod predmeta

3636

Univerzitet u NiUniverzitet u Niššu u ٠٠ MaMaššinski fakultetinski fakultetKatedra za mehatroniku i upravljanjeKatedra za mehatroniku i upravljanje

PRESECIPRESECIInInžženjerska grafika maenjerska grafika maššinskih delovainskih delova

Primer Primer 33Nacrtati u programu Solid Works 2001+ zadati simetrični mašinski element u trodimenzionalnom obliku i u tri pravougla izgleda sa potrebnim presecima na formatu A3, tako da isti bude potpuno oblikovno definisan.

Page 37: Definicija preseka - masfak.ni.ac.rs · 3 Univerzitet u Nišu ... • Pun simetri ... Inženjerska grafika mašinskih delova PRESECI Pun simetričan presek Primenjuje se kod predmeta

3737

Univerzitet u NiUniverzitet u Niššu u ٠٠ MaMaššinski fakultetinski fakultetKatedra za mehatroniku i upravljanjeKatedra za mehatroniku i upravljanje

PRESECIPRESECIInInžženjerska grafika maenjerska grafika maššinskih delovainskih delova

Primer Primer 44Nacrtati u programu Solid Works 2001+ zadati simetrični mašinski element u trodimenzionalnom obliku i u tri pravougla izgleda sa potrebnim presecima na formatu A3, tako da isti bude potpuno oblikovno definisan.

Page 38: Definicija preseka - masfak.ni.ac.rs · 3 Univerzitet u Nišu ... • Pun simetri ... Inženjerska grafika mašinskih delova PRESECI Pun simetričan presek Primenjuje se kod predmeta

3838

Univerzitet u NiUniverzitet u Niššu u ٠٠ MaMaššinski fakultetinski fakultetKatedra za mehatroniku i upravljanjeKatedra za mehatroniku i upravljanje

PRESECIPRESECIInInžženjerska grafika maenjerska grafika maššinskih delovainskih delova

Primer Primer 55Nacrtati u programu Solid Works 2001+ zadati simetrični mašinski element u trodimenzionalnom obliku i u tri pravougla izgleda sa potrebnim presecima na formatu A3, tako da isti bude potpuno oblikovno definisan.

Page 39: Definicija preseka - masfak.ni.ac.rs · 3 Univerzitet u Nišu ... • Pun simetri ... Inženjerska grafika mašinskih delova PRESECI Pun simetričan presek Primenjuje se kod predmeta

3939

Univerzitet u NiUniverzitet u Niššu u ٠٠ MaMaššinski fakultetinski fakultetKatedra za mehatroniku i upravljanjeKatedra za mehatroniku i upravljanje

PRESECIPRESECIInInžženjerska grafika maenjerska grafika maššinskih delovainskih delova

Primer Primer 66Nacrtati u programu Solid Works 2001+ zadati simetrični mašinski element u trodimenzionalnom obliku i u tri pravougla izgleda sa potrebnim presecima na formatu A3, tako da isti bude potpuno oblikovno definisan.

Page 40: Definicija preseka - masfak.ni.ac.rs · 3 Univerzitet u Nišu ... • Pun simetri ... Inženjerska grafika mašinskih delova PRESECI Pun simetričan presek Primenjuje se kod predmeta

4040

Univerzitet u NiUniverzitet u Niššu u ٠٠ MaMaššinski fakultetinski fakultetKatedra za mehatroniku i upravljanjeKatedra za mehatroniku i upravljanje

PRESECIPRESECIInInžženjerska grafika maenjerska grafika maššinskih delovainskih delova

Primer Primer 77Nacrtati u programu Solid Works 2001+ zadati simetrični mašinski element u trodimenzionalnom obliku i u tri pravougla izgleda sa potrebnim presecima na formatu A3, tako da isti bude potpuno oblikovno definisan.

Page 41: Definicija preseka - masfak.ni.ac.rs · 3 Univerzitet u Nišu ... • Pun simetri ... Inženjerska grafika mašinskih delova PRESECI Pun simetričan presek Primenjuje se kod predmeta

4141

Univerzitet u NiUniverzitet u Niššu u ٠٠ MaMaššinski fakultetinski fakultetKatedra za mehatroniku i upravljanjeKatedra za mehatroniku i upravljanje

PRESECIPRESECIInInžženjerska grafika maenjerska grafika maššinskih delovainskih delova

Primer Primer 88Nacrtati u programu Solid Works 2001+ zadati simetrični mašinski element u trodimenzionalnom obliku i u tri pravougla izgleda sa potrebnim presecima na formatu A3, tako da isti bude potpuno oblikovno definisan.