Dell dell-d2215hc Dell D2215HC Instrukcja obsÅ ugi obsługi Dell D2215H/D2215HC 2 SPIS TREŚCI DLA…

Embed Size (px)

Text of Dell dell-d2215hc Dell D2215HC Instrukcja obsÅ ugi obsługi Dell D2215H/D2215HC 2 SPIS TREŚCI...

Nr modelu: D2215H/D2215HC

Nr RMN: D2215Hc/D2215HCc

Instrukcja obsugiDell D2215H/D2215HC

2

SPIS TRECI

DLA WASNEGO BEZPIECZESTWA 3

RODKI BEZPIECZESTWA 4

UWAGI SPECJALNE DOTYCZCE MONITORW LCD 5

PRZED ROZPOCZCIEM KORZYSTANIA Z MONITORA6

CHARAKTERYSTYKA 6

LISTA ZAWARTOCI OPAKOWANIA 6

INSTRUKCJA INSTALACJI 7

ELEMENTY STERUJCE I ZCZA 10

REGULACJA KTA WIDZENIA (tylko w modelu D2215HC) 11

OBSUGA MONITORA 12

INSTRUKCJE OGLNE 12

PRZEDNI PANEL STEROWANIA 13

ZMIANA USTAWIE 14

REGULACJA OBRAZU 15

TECHNOLOGIA PLUG AND PLAY 17

POMOC TECHNICZNA (CZSTO ZADAWANE PYTANIA) 18

KOMUNIKAT O BDZIE I SUGEROWANE ROZWIZANIE 19

DODATEK 20

DANE TECHNICZNE 20

TABELA KONFIGURACJI FABRYCZNEJ 21

OPIS STYKW W ZCZU 22

3

DLA WASNEGO BEZPIECZESTWA

Przed rozpoczciem korzystania z monitora naley dokadnie przeczyta niniejsz instrukcj Instrukcj naley zachowa do wgldu w przyszoci

Owiadczenie o zakceniach radiowych przez urzdzenie FCC klasy B OSTRZEENIE: (DOTYCZY MODELI Z CERTYFIKATEM FCC)

UWAGA: To urzdzenie zostao przetestowane i uznane za zgodne z ograniczeniami dla urzdze cyfrowych klasy B zgodnie z czci 15 zasad FCC Celem tych ogranicze jest zapewnienie uzasadnionej ochrony przed szkodliwymi zakceniami w instalacji mieszkaniowej To urzdzenie generuje, wykorzystuje i emituje energi o czstotliwoci radiowej i jeli nie bdzie zainstalowane i uywane zgodnie z instrukcj, moe powodowa szkodliwe zakcenia w komunikacji radiowej Nie jest jednak udzielana gwarancja, e zakcenia takie nie wystpi w konkretnej instalacji Jeli urzdzenie powoduje szkodliwe zakcenia odbioru sygnau radiowego lub telewizyjnego, co mona stwierdzi przez wyczenie i powtrne wczenie urzdzenia, zalecane jest podjcie prb skorygowania zakce nastpujcymi metodami:

1 Zmiana orientacji lub umiejscowienia anteny odbierajcej

2 Zwikszenie odstpu midzy urzdzeniem a odbiornikiem

3 Podczenie urzdzenia do gniazdka elektrycznego w innym obwodzie ni ten, do ktrego podczono odbiornik

4 Skonsultowanie si ze sprzedawc lub dowiadczonym technikiem radiowo-telewizyjnym w celu uzyskania pomocy

OSTRZEENIE:

1 Zmiany lub modyfikacje, ktre nie zostay wyranie zatwierdzone przez stron odpowiedzialn za zgodno z przepisami, mog spowodowa utrat prawa do korzystania z urzdzenia

2 W celu zachowania zgodnoci z limitami emisji naley uywa ekranowanych przewodw sygnaowych i zasilania prdem przemiennym

3 Producent nie odpowiada za zakcenia radiowe ani telewizyjne bdce wynikiem niezatwierdzonej modyfikacji urzdzenia Wyeliminowanie takich zakce jest obowizkiem uytkownika

OSTRZEENIE:

Aby unikn ryzyka poaru lub poraenia prdem, nie naley wystawia monitora na dziaanie deszczu ani wilgoci Wewntrz monitora wystpuje niebezpiecznie wysokie napicie Nie otwiera obudowy Czynnoci serwisowe naley zleca wycznie specjalistom

4

RODKI BEZPIECZESTWA

Nie naley uywa monitora w pobliu wody, np w pobliu wanny, umywalki, zlewu kuchennego, zlewu gospodarczego, basenu lub w mokrej piwnicy

Nie naley umieszcza monitora na niestabilnym wzku, podstawie lub stole Awaria monitora grozi obraeniami ciaa i powanym uszkodzeniem urzdzenia Naley uywa wycznie wzka lub podstawy zalecanych przez producenta lub sprzedanych razem z monitorem W przypadku montau monitora na cianie lub na pce naley uy zestawu montaowego zatwierdzonego przez producenta ipostpowa zgodnie zdoczon do zestawu instrukcj

Szczeliny i otwory znajdujce si w tylnej i dolnej czci obudowy su do wentylacji Aby zapewni niezawodne dziaanie monitora i chroni go przed przegrzaniem, naley pilnowa, aby te otwory nie byy zablokowane ani zakryte Nie naley umieszcza monitora na ku, na sofie, na dywanie ani na podobnej powierzchni Nie naley umieszcza monitora w pobliu grzejnika lub nawiewu Nie naley umieszcza monitora w biblioteczce ani szafce, chyba e zapewniono prawidow wentylacj

Monitor powinien by zasilany wycznie ze rda zgodnego ze wskazaniem na etykiecie W razie braku pewnoci co do typu zasilania dostarczanego do domu naley skontaktowa si ze sprzedawc lub zlokalnym przedsibiorstwem energetycznym

Monitor jest wyposaony we wtyczk z trzema bolcami (wtyczk z trzecim bolcem (uziemienia)) Ze wzgldw bezpieczestwa ta wtyczka pasuje wycznie do gniazdka elektrycznego z uziemieniem Jeli gniazdko elektryczne nie obsuguje wtyczki trjyowej, naley zleci elektrykowi zainstalowanie waciwego gniazdka lub zastosowa adapter zapewniajcy bezpieczne uziemienie urzdzenia Nie wolno obchodzi funkcji zabezpieczajcej wtyczki z uziemieniem

Urzdzenie naley odczy od gniazdka podczas burzy lub jeli nie bdzie uywane przez duszy czas Zabezpieczy to monitor przed uszkodzeniem wwyniku przepicia

Nie wolno przecia listew zasilajcych ani przeduaczy Przecienie grozi poarem lub poraeniem prdem

Nie wolno wsuwa adnych przedmiotw w otwory w obudowie monitora Moe to spowodowa zwarcie, co grozi poarem lub poraeniem prdem Nie wolno rozlewa cieczy na monitor

Nie naley prbowa samodzielnie naprawia monitora; otwarcie lub zdjcie paneli moe narazi uytkownika na kontakt z niebezpiecznym napiciem lub inne zagroenie Wszelkie czynnoci serwisowe naley zleca wykwalifikowanym pracownikom serwisu

W celu zapewnienia zadowalajcego dziaania naley uywa monitora tylko zkomputerami z atestem UL, ktre s wyposaone w odpowiednio skonfigurowane gniazdo z oznaczeniami 100240 V AC, min 5 A

Gniazdko elektryczne powinno by zainstalowane w pobliu urzdzenia iatwo dostpne

5

UWAGI SPECJALNE DOTYCZCE MONITORW LCD

Ponisze zjawiska s normalne w przypadku monitorw LCD i nie oznaczaj problemu

UWAGI

W zalenoci od uywanej konfiguracji pulpitu moe by zauwaalna nieznaczna rnica jasnoci w rnych obszarach ekranu

Wspczynnik efektywnych pikseli dla ekranu LCD wynosi co najmniej 99,99% Dopuszczalne s stanowice maksymalnie 0,01% wady, takie jak martwe lub stale podwietlane piksele

Z uwagi na charakterystyk ekranu LCD wywietlanie tego samego obrazu przez duszy czas moe spowodowa wystpowanie powidoku po zmianie obrazu Zczasem problem ten ustpi

Kiedy ekran jest czarny, migocze lub nie jest podwietlany, naley skontaktowa si ze sprzedawc lub centrum serwisowym w celu wykonania naprawy Nie wolno naprawia ekranu samodzielnie!

6

PRZED ROZPOCZCIEM KORZYSTANIA Z MONITORA

CHARAKTERYSTYKA

Kolorowy monitor LCD TFT o przektnej ekranu 546,01 mm (21,5 cala)

Wyrany, jasny obraz w systemie Windows

Zalecana rozdzielczo: 1920 x 1080 przy 60 Hz

Ergonomiczna konstrukcja

Zajmujca mao miejsca, zwarta konstrukcja obudowy

LISTA ZAWARTOCI OPAKOWANIA

W opakowaniu produktu powinny znajdowa si nastpujce przedmioty:

1 Monitor LCD

2 Pyta CD ze sterownikami i dokumentacj

3 Skrcona instrukcja instalacji

4 Informacje dotyczce bezpieczestwa i przepisw

5 Przewd zasilajcy

6 Przewd D-Sub

7 Uchwyt (D2215HC, przymocowany do monitora LCD)

8 Podstawa

7

INSTRUKCJA INSTALACJI

D2215HMonta podstawy:

Demonta podstawy:

8

D2215HCMonta podstawy:

Demonta podstawy:

9

PRZEWD ZASILAJCYrdo zasilania:

1 Naley upewni si, e uywany przewd zasilajcy jest waciwy dla danego regionu geograficznego

2 Monitor LCD ma zewntrzny zasilacz, ktry umoliwia prac w sieci elektrycznej prdu przemiennego o napiciu 100/120 V lub 220/240 V (nie jest wymagana jakakolwiek regulacja przez uytkownika)

3 Podcz przewd zasilajcy prdu przemiennego do gniazda wejciowego zasilania monitora LCD Przewd zasilajcy prdu przemiennego mona podczy do gniazdka elektrycznego lub do gniazdka zasilania w komputerze, w zalenoci od typu przewodu zasilajcego dostarczonego z monitorem LCD

10

ELEMENTY STERUJCE I ZCZA

PRZEWD SYGNAOWY

Podczanie przewodu sygnaowego: Podcz przewd sygnaowy ze zczem 15-stykowym z tyu monitora i do portu VGA komputera

Podczanie przewodu zasilajcego: Podcz przewd zasilajcy prdu przemiennego do gniazda wejciowego AC monitora LCD i do gniazdka elektrycznego

Podczanie przewodu DVI: Podcz przewd DVI ze zczem 24-stykowym z tyu monitora i do portu DVI komputera

Ostrzeenie: Jeli gniazdko elektryczne prdu przemiennego nie jest uziemione (trjyowe), naley zainstalowa odpowiedni adapter uziemiajcy (niedoczony do zestawu)

321

321

D2215H D2215HC

1. Wejcie zasilania2. Wejcie sygnau DVI3. Wejcie sygnau D-Sub

11

REGULACJA KTA WIDZENIA (tylko w modelu D2215HC)

W celu uzyskania optymalnego kta widzenia naley wyregulowa ten kt zgodnie z wasnymi preferencjami, patrzc na ca powierzchni monitora

Podczas regulacji kta widzenia naley przytrzymywa podstaw i uwaa, aby nie przewrci monitora

Mona ustawi kt nachylenia w zakresie od 0 do 90

90o

UWAGI

Nie naley dotyka ekranu LCD podczas regulacji kta widzenia Moe to spowodowa uszkodzenie ekranu

W trakcie regulacji naley uwaa, aby nie przytrzasn palcw ani rk

12

OBSUGA MONITORA

INSTRUKCJE OGLNE

Nacinicie przycisku zasilania powoduje wczenie/wyczenie monitora Pozostae przyciski znajduj si z boku monitora Korzystajc z nich, mona dostosowa obraz do indywidualnych preferencji

Przewd zasilajcy powinien by podczony

Podcz przewd sygnau wideo do zcza monitora i karty graficznej wkomputerze

Nacinij przycisk zasilania, aby wczy monitor Zawieci si wskanik zasilania

23456

123456

1