den­k METRO 20.11.2009

 • View
  225

 • Download
  5

Embed Size (px)

DESCRIPTION

deník METRO ze dne 20.11.2009

Text of den­k METRO 20.11.2009

 • PRAHA PTEK 20. LISTOPADU 2009 . 224 WWW.METRO.CZ

  Poas

  4/12 0CPolojasno a skoro jasno,msty mlhy

  PRAHA Zatmco na zpad odns bankovn stavy hls za-staven zjmu o pjky prodomcnosti, ei se ani v kri-zi nepestvaj zadluovat.

  vr se stal bnou sou-st dnenho ivota, umo-uje rychleji realizovat po-teby a pn. Je vak teba sipjovat zodpovdn, pi-pomnl Jan Bure z Potovnspoitelny.

  Podle nj poet vr do-mcnostem roste i nadlemeziron tempem o deseta patnct procent. Pibva-j hlavn dlouhodob vryna bydlen. Pozitivn je, ese ale i poet problematic-kch pjek dr na stejnrovni jako ped kriz, uve-dl dle Bure.

  Jak vak dodal, lid, kte-rm banka pjku neschvl

  kvli nzk schopnosti spl-cet, asto vol pro zskn fi-nanc nebankovn sektor.Podmnky tchto vr pak

  mnoh rodiny pivdj dovelmi svzeln situace. Po-tovn spoitelna proto verazveejnila nezvisl pr-zkum, kter mapuje hospo-daen eskch domcnost.Vyplv z nho napklad,e tetina z nich nem ivot-n pojitn. Vce na stran 2

  Alena Hechtovalena.hechtova@metro.cz

  Draba ernoblhoaktumanelky francouzsk-ho prezidenta Carly Brunio-v-Sarkozyov z roku 1993.Pask aukn dm odha-duje jeho cenu na 6000 a9000 eur.

  Prezident Vclav Klausna nvtv Peru, pi ntak pevezme estnou pro-fesuru.

  Nejvt komern le-toun svta Airbus A380 bypoprv ml lett na trasez Pae do New Yorku.

  Zpadslunce16:10 SE

  SvtekslavNIKOLA

  Je teba sipjovatuven.Jan Bure, analytik

  Budu 3D, ch, ch!

  Dnes se dje

  Job str. 26

  Na stresv prci sirozhodnnezvykejte

  Beaujolais nouveau Osobit vtn mladho vna

  EU ZVOLILA SVHO PRVNHO PREZIDENTA strana 8

  Info

  Krize nekrize,ei si stle pjujLid vyuvaj i nabdek nebankovnho sektoru, to ale pin pote

  Metro s dtmiVen teni, dnes je tomupesn 20 let, co byla v NewYorku pijata mluva o pr-vech dtte. Jejm smyslemje chrnit prvo dt na klid-n a bezstarostn ivot. Met-ro si toto vro pipomnzvltnm vydnm Metrov-kendu, kdemimo jin najde-te rozhovor se zpvakouAnnie Lennox i informacio tom, e se bude toit Hurv-nek 3D. (red)

  vce tte strany 12-21

  Francouzi by nad tmto zpsobem vtn mladho beaujolais ohrnuli nos, v Japonsku ale slav po svm. Jako kad rok,i letos tet listopadov tvrtek ocenili perlu francouzskho vinastv spolenou koupel v lznch v Hakone. GETTY

  Sport str. 29

  Fotbalovmistrovstvsvta m vech24 astnk

 • ptek 20. listopadu 2009

  02 domovV esku od konce loskho roku kles poet zahraninch zamstnanc, a do t doby pitom jejich poet neustle rostl.Za msc jen kvli hospodsk krizi pilo o prci pes 3660 cizinc, od ledna to bylo ji bezmla 45 tisc lid.

  Nvtva byla zruenaKontroverzn nizozemsk politik Geert Wilders,

  kritik islmu a imigrace, v Sentu projev mtnebude. Podal o to f horn komory Pemysl

  Sobotka. Ji dve se od akce distancovalaODS, jej sentor Wilderse pozval.

  Domov

  PRAHA Ne se lovk propjku rozhodne, ml byzvit vechny sv monos-ti a nedit se jen svmi, n-kdy pouze chvilkovmi p-nmi. Existuj pjky, kte-r nm mohou zhodnotitn majetek. Ty se protodaj adit k tm dobrm jako je teba pjka na ne-movitost. Pokud si ale n-kdo bere pjku na dovole-nou nebo nkup vnonchdrk, pak jde o zadluov-n nerozumn, k vkon-n editelka Potovn spoi-telny Vlasta Dolansk. Tako-v pjka se me stt vel-mi nepjemnou ernoumrou.

  I kdy banky zatm neza-znamenaly nrst potu ne-plati pjek, jak se v sou-vislosti s kriz pedpoklda-lo, exekutoi u hls doslo-va n. Exekuc kvli ne-schopnosti splcet vrypibv. Podle finannhoanalytika Jana Buree jdeale vtinou o ppady lid,kte kdy neuspli s dos-t o pjku u banky, vydalise pro finance k jinm spo-lenostem, kter mnohdymonosti splcen adatel

  pli nezkoumaj. O totvrd jsou pak asto nsled-ky, varuje Bure. I VlastaDolansk dodv, e bylid, pokud neuspj sesvou dost o vr v ban-kch,mli bt naopak vd-n za to, e byli ochrnniod pedluenost.Podle vera zveejnnch

  vsledk przkumumezi ti-sci echy u ns pitom ka-d dest domcnost spaddo nejrizikovj skupinys nevyvenou finann si-tuac. Vtina z tto skupi-ny nedisponuje majetkem,pjmy ani bankovnmtem. Dobrou a pijatel-nou finann situaci udru-je zhruba kad druh do-mcnost (28 a 22 procent).Situace rodin byla posuzo-vna prostednictvm tak-zvanho koeficientu rozum-n monosti zadluen. Tenzkoum pjmy domcnos-ti, souetmajetku, poet letsplatnosti ppadnho dlu-hu a veker vdaje domc-nosti spolen se spltkamieventulnho dluhu.

  Alena Hechtovalena.hechtova@metro.cz

  PRAHA Tuzemsk bankykvli niku dat ve panl-sku zablokovaly preventiv-n ji kolem 10 tisc plateb-nch karet. V souvislostis nikem daj o plateb-nch kartch se ji v eskuobjevily i prvn ppady je-jich zneuit a neoprvn-nho oderpn penzz t klient.Napklad SOB a esk

  spoitelna ji zaznamenalymizen penz z t. Obapenn stavy svm klien-tm ztrtu vynahrad.Pokud klient kartu ve

  panlsku pouil, nezname-n to automaticky jej ohro-en. Pokud klienti nebyliz na strany osloveni, ne-hroz jejich kartm zneui-t, uvedla mluv Komer-n banky Monika Klucov.Obdobn se vyjdili i z-stupci Raiffeisenbank neboesk spoitelny.Problm se netk jen

  bank, ale i spltkovch fi-rem. Napklad Home Cre-dit eviduje 66 kreditncha vrovch karet, kter kli-enti v dob odcizen dat vepanlsku pouvali. (tk)

  PRAHA Virem prase chip-ky u v esku prokazatelnonemocnlo 633 lid, odmi-nulho tdne pibylo 147nakaench. Virus u v es-ku podle hygienik peva-uje nad bnou chipkou.Zatm zde zemeli ti lid,kte mli prase chipku,u jednoho z nich ale bylapinou mrt leukemie.Vtina onemocnn vakmla stle velmi mrn pr-bh, upozornila ministry-n zdravotnictv Dana Jurs-kov.Epidemie chipky zane

  v esku podle odhadu hlav-nho hygienika MichaelaVta potkem prosince. O-kovat se pitomm zat b-hem ptho tdne.Podle nj se virus od dub-

  na pli nezmnil, takeinnost vakcny je vysok.V esku je od terka prv-

  n dodvka 95 tisc vakcn.Vakcna proti prase chip-ce vysta pro tm milionlid, co je vc, ne se pvod-n plnovalo. Podle novchdoporuen toti mstodvou dvek posta vtinlid pouze jedna. Zmnuv pandemickm plnu ve-ra schvlila bezpenostnrada sttu a nsledn vlda.Nkte praktit lkai si

  ale stuj, e nemaj dostpacient na okovn. Am-pule toti obsahuje deset d-vek vakcny a mus se rych-le spotebovat. (tk)

  Jak um syneekhospodait?

  Na tech m jako zlohu20 a 50 tisc korun 22 pro-cent domcnost.Mn ne 20 tisc m natu 18 procent.Vce ne plmilionovoustku na tu piznv14 procent domcnost.

  Tetina domcnost nemivotn pojitn, kaddest domcnost mivotn pojitn na stku100 a 200 tisc korun.stkou jeden milion adva jsou pojitna v eskutyi procenta domcnost.

  Nemovitost v hodnot1 a 3 milion korun vlastn40 procent domcnost,nad 3 miliony tvrtinadotazovanch.

  Njak spotebitelsk vrm u ns 32 procentdomcnost, hypotku20 procent a leasing11 procent. Pbuzn pjilidvaceti procentm lid.

  Przkum provedla nezvisl agentura STEM/MARK

  Steva Prochzka tlem

  Zachrnili rodikuLkam se podailo zachrnitenu, kter musela v stecknemocnici kvli vnmu stavu ponkaze prase chipkou podstoupitporod csaskm ezem.

  Kad dest eskdomcnost je rizikov

  Nemoc naplnoude zatkemprosince.Michael Vt, hlavn hygienik

  Banky ji blokuj10 tisc karet

  Jak to vypad uvnit lidskho bicha, zjistili lid v Jihlav.V rmci akce, kter varovala ped rakovinou tlustho ste-va, se mohli projt vnitnostmi. MAFA ANNA VAVRKOV

  Epidemie pichzPrase chipka u pedstihla svou bnou sezonn sestru

  VAE ANCE VYHRT.Nabdka szkovch pleitost je orientan. Aktuln nabdku a dal informace zskte nawww.chance.cz nebo na infolince 233 090 831.

  VAE ANCE VYHRT.Vce o he Korunka se dozvte na www.chance.cz nebo na infolince 233 090 831.

  KORUNKA JE SELN HRA, PI KTER STA UHODNOUT PT SELZE ESTI LOSOVANCH A ZA 10 KORUN VYHRT 2 MILIONY.

  10 18 24 39 41

  Zajdte do kterkoli poboky Chance a tipnte si za 10 korun 5 sel ze 49. Vestanoven termn bude z osud vylosovno 6 sel. Pokud bude mezi vylosovanmisly 5 vmi tipnutch, vyhrajete 2 miliony. Navc se o vhru s nikm nedlte.Pokouet tst mete a 4 x denn, 7 dn v tdnu.

 • ptek 20. listopadu 2009

  30 sport

  NAI KOLEN PRACOVNCI VM OCHOTN PORAD NA TELEFONU

  733 559 443 nebo 733 559 581

  Kad medaileje opatenaPUNCEMa svmPOADOVMSLEM.

  K d d ilK d d il

  1

  2

  45

  6

  7

  8

  Ve zlatmi stbrnm prove-

  den monost objednn jen vybran medaile.

  3

  PSN LIMITOVAN RABA V NEJVY

  RYZOSTI 3 000 ks KOLEKC ZLATCH MEDAIL, 24KART,

  7g/ks, 25mm.

  15 dvod pro si objednat1. Pamtka, kter asem zskv na hodnot2. Exkluzivn drek3. Numismatick hodnota, kter se dd z genarace na generaci4. Investice do zlatho kovu je jistotou provenou tisc let5. Koncentrace velk hodnoty do malho objemu6. Prvn ucelen emise tak irokho spektra osobnost v historii 7. Run prce naich akademickch medailr8. Dozor Puncovnho adu9. Znaka chrnna autorskm prvem

  10. 5ti let zruka na zptn odprodej11. Prvotdn umleck perkask proveden a vroba12. Nrst ceny zlata v noru 2009 a na 730K/1g surovho ryzho kovu13. Jedn se o umleck projekt (nezamovat proto s investinm zlatem)14. Velk ohlas u profesionlnch sbratel15. Hodnota nkterch medail me vzrst bhem 10 ti let a 6x

  TTOVO ANAN RARABTOVOVANAN RARAB A

  IIII 33333333333 00000000000000000000000000000000000000000 kkkkkkkkkkkkkkkkksssssssssss3333333333 00000000000000000000000000000000 kkkkkkkkkkkkksssssssssss KKKK3 000 ks

  storiistorii

  I N Z E R C E

  "Nejsem numismatik, ale povauji tm za svoji povinnost vlastnit tak mimodnou kolekci a pedat ji svm nejblim"

  PETR RYCHLZanechte i vy po sob pamtku ve zlat nebo stbe, jej hodnota s asem narst.

  "vl

  Zh

  ZRCADLO OSOBNOSTI S PUNCEM NRODNHO VDOM!

  Tato emise je pmm otiskem nrodnho ducha a talentu z nho erpme svoji slu. Je zdrojem inspirace a vyjdenm cty k hodnotm a tradicm v djin-nm klopotu, z nho povstali VELIKNI, GNIOV a LEGENDY naich srdc, aby vytvoili velik dlo a stali se hrdou soust NAEHO NRODNHO VDOM. Cel emise pamtnch minc, m v tuto chvlinejen svoji NOMINLN HODNOTU, kterse bude v ase stle zvyovat, ale souasn je i pipomnkou du