DEPARTAMENT DE LA PRESIDNCIA - ucec. DEPARTAMENT DE LA PRESIDNCIA CONSELL CATAL DE L'ESPORT RESOLUCI PRE/2095/2015, de 16 de setembre, per la qual s'estableixen els

 • Published on
  06-Feb-2018

 • View
  212

 • Download
  0

Embed Size (px)

Transcript

 • DISPOSICIONS

  DEPARTAMENT DE LA PRESIDNCIA

  CONSELL CATAL DE L'ESPORT

  RESOLUCI PRE/2095/2015, de 16 de setembre, per la qual s'estableixen els programes d'esport escolar dela Generalitat de Catalunya, per als cursos 2015-2016 i 2016-2017, d'acord amb el Pla Estratgic d'EsportEscolar de Catalunya, 2013-2020.

  Ats que la Secretaria General de lEsport ha aprovat el Pla Estratgic dEsport Escolar de Catalunya 2013-2020, mitjanant la Resoluci PRE/2073/2014, de 8 de setembre, publicada al DOGC nm. 6707, de16.9.2014;

  Ats que el Pla Estratgic de lEsport Escolar de Catalunya estableix la temporitzaci de la definici iimplementaci de les seves lnies estratgiques;

  Atesa la voluntat de la Secretaria General de lEsport dimplementar progressivament els resultats delelaboraci del Pla Estratgic de lEsport Escolar, a partir de la necessitat de redefinir els Jocs EsportiusEscolars de Catalunya i el Pla Catal dEsport a lEscola;

  Ateses les propostes realitzades per les comissions i grups de treball de seguiment i desplegament del PlaEstratgic dEsport Escolar de Catalunya i dels programes desport escolar de la Secretaria General de lEsport;

  Ats que en el DOGC 5778, de 20.12.2010, es va publicar la Resoluci VCP/3989/2010, de 10 de desembre,per la qual es dna publicitat a les directrius per al desenvolupament de lesport escolar fora de lhorari lectiu, ique un cop revisada sha valorat que aquesta Resoluci continua essent plenament adequada a les necessitatsactuals de lesport escolar i se segueix considerant una eina orientativa bsica per facilitar un treball de qualitatals centres educatius, als clubs, a les associacions esportives, a les AMPA i famlies, i tamb al personal tcnicque desenvolupa activitats en l'mbit de l'esport escolar en horari no lectiu;

  Ats que mitjanant la Resoluci PRE/2272/2011, de 29 de setembre, publicada al DOGC nm. 5977, de4.10.2011, es van desenvolupar els programes de lesport escolar a Catalunya amb una durada fins a 30 dejuny de 2012, que va ser prorrogada dos cursos ms, i que la seva vigncia va finalitzar:

  Ats que la Resoluci PRE/2617/2014, de 19 de novembre, per la qual sestableixen els programes desportescolar de la Generalitat de Catalunya, per al curs 2014-2015, dacord amb el Pla Estratgic dEsport Escolar deCatalunya 2013-2020, publicada al DOGC nm. 6758, de 26.11.2014, establia els criteris bsics delsprogrames desport escolar per al curs 2014-2015, amb la voluntat de continuar avanant, curs a curs, en laimplementaci progressiva de les lnies estratgiques i els plans dactuaci establerts en el Pla Estratgicdesport Escolar de Catalunya, 2013-2020;

  Ats que la implementaci i desenvolupament daquest Pla es planteja de forma progressiva i per aquest motiuel Consell Catal de lEsport es proposa donar continutat al desplegament del Pla mitjanant la publicaciduna nova resoluci per als cursos 2015-2016 i 2016-2017;

  Ats el Text nic de la Llei de lesport, aprovat pel Decret legislatiu 1/2000, de 31 de juliol, que preveu en elseu article 3.2, lletra i), entre els principis rectors de la poltica esportiva de la Generalitat, el de vetllarespecialment la prctica esportiva en edat escolar, tant pel que fa a lensenyament pblic com al privat. I aixmateix, larticle 35.4, lletra i), estableix entre les funcions del Consell Catal de lEsport, la de promoure iorganitzar lactivitat de lesport escolar, conjuntament amb les entitats i els organismes pblics que tenencompetncies en aquest camp;

  Per tot aix, en s de les atribucions que em confereix la legislaci esmentada i el Decret 35/2001, de 23 degener, sobre els rgans rectors i el funcionament del Consell Catal de lEsport,

  Resolc:

  DL B 38014-2007ISSN 1988-298X http://www.gencat.cat/dogc

  Nm. 6963 - 25.9.20151/13 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

  CVE-DOGC-A-15265020-2015

 • 1. Els programes desport escolar que desenvolupa la Generalitat de Catalunya, a travs del Consell Catal delEsport, sn els Jocs Esportius Escolars de Catalunya i el Pla Catal dEsport a lEscola, els quals es defineixen,sactualitzen i es regulen per als cursos 2015-2016 i 2016-2017 en els annexos 1 i 2 de la present Resoluci,dacord amb el Pla Estratgic dEsport Escolar de Catalunya, 2013-2020.

  2. Els objectius generals daquests programes desport escolar sn:

  2.1 Incrementar la participaci en activitats fsiques i esportives en horari no lectiu dels infants, adolescents ijoves, aprofitant el seu potencial educatiu i formatiu, amb una incidncia especial en collectius especfics, comles noies, els nouvinguts, els adolescents, les persones amb capacitats especials, i els infants, adolescents ijoves amb risc dexclusi social.

  2.2 Fomentar la prctica regular d'activitats fsiques i esportives i l'adquisici d'hbits saludables quecontribueixin a un millor benestar individual i collectiu.

  2.3 Potenciar la introducci progressiva de la prctica variada i poliesportiva en les etapes inicials, per taldestablir una base slida per a futurs aprenentatges, i tamb la prctica adaptada als interessos deladolescncia i la joventut, per tal dafavorir la prctica regular i evitar labandonament i el sedentarisme.

  2.4 Contribuir mitjanant la prctica esportiva a la formaci en valors que afavoreixin el desenvolupamentpersonal i social dels infants, els adolescents i els joves.

  2.5 Potenciar la funci integradora i de cohesi social de l'esport escolar.

  3. Les etapes de la iniciaci esportiva a les quals sha dadequar els programes desport escolar, sn:

  3.1 Dels 3 als 6 anys: etapa dexploraci, amb lobjectiu principal de gaudir del moviment.

  3.2 Dels 6 als 8 anys: etapa dincrement del bagatge motriu i experimentaci, amb lobjectiu principal de ladiversificaci de les activitats fisicoesportives.

  3.3 Dels 8 als 10 anys: etapa diniciaci esportiva multidisciplinar i descobriment, amb lobjectiu principal deldescobriment de diversos esports, procurant la prctica poliesportiva.

  3.4 Dels 10 als 12 anys: etapa diniciaci als esports (individuals/equip), amb lobjectiu principal delaprenentatge tcnic i tctic.

  3.5 Dels 12 als 16 anys: etapa de desenvolupament i consolidaci; amb lobjectiu principal despecialitzar-seen un o diversos esports.

  3.6 A partir dels 16 anys: etapa de consolidaci i millora de lactivitat fisicoesportiva, amb lobjectiu dassolirun hbit de prctica regular.

  4. Les diferents tipologies dactivitats que poden incloure els programes desport escolar, i les sevescaracterstiques, sn:

  4.1 Activitats expressives: sn activitats que posen l'accent en els aspectes expressius del cos i el movimentcom a elements bsics de comunicaci.

  4.2 Activitats individuals: sn activitats que permeten desenvolupar i potenciar les habilitats motrius bsiques iadquirir un domini de les habilitats tcniques refermant el treball de valors individuals. En molts casos tambsuposen relacionar-se amb lentorn, objectes i instruments.

  4.3 Activitats dadversari: sn activitats de lluita o combat i de raqueta, que es caracteritzen per la presnciad'un adversari directe i la interacci que es produeix durant la prctica, combinant les habilitats motriusbsiques i tcniques amb ladquisici d'habilitats tctiques. En el cas de la lluita, l'autocontrol i la tolerncia alcontacte directe amb l'oponent sn valors afegits.

  4.4 Activitats dequip: sn activitats que comparteixen dos tipus d'interacci entre els participants, lacollaboraci entre companys i l'oposici contra adversaris, per aconseguir un objectiu com mitjanant eltreball dequip resultant de la suma dels esforos individuals. Aquestes activitats sn molt complexes des delpunt de vista perceptiu ja que cada participant ha d'estar atent a una gran quantitat d'elements. A ms, calsumar-hi la dificultat que suposa la presa de decisions per donar una resposta rpida i correcta a les situacionssingulars. En aquestes activitats es potencia el sentiment de pertinena al grup i la identificaci amb els errors

  DL B 38014-2007ISSN 1988-298X http://www.gencat.cat/dogc

  Nm. 6963 - 25.9.20152/13 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

  CVE-DOGC-A-15265020-2015

 • i els xits collectius.

  4.5 Activitats al medi natural: sn activitats en qu l'element diferenciador s el contacte directe amb lanatura, que permeten desenvolupar valors relatius a ladaptaci constant a lentorn natural i al seumanteniment i cura, dacord amb criteris sostenibles. El risc que comporten algunes daquestes activitats fanecessari el compliment ms acurat de les mesures de seguretat, potenciant la responsabilitat individual icollectiva.

  4.6 Activitats adaptades: sn activitats pensades perqu qualsevol persona, independentment de les sevescapacitats o necessitats especials, tingui les mateixes oportunitats de gaudir duna activitat fsica i esportivaeducativa i saludable. Sn activitats que requereixen adaptacions diverses per fer-les al mxim dinclusives, ique porten als participants a guanyar autonomia. Tamb permeten que tothom pugui ser conscient de lesseves possibilitats en un entorn adaptat.

  5. Els criteris bsics de qualitat de les entitats que promouen lesport escolar sn:

  5.1 Existncia dun projecte esportiu dentitat, que en el cas dels centres educatius ha de formar part delprojecte educatiu del centre, que contingui com a mnim:

  a) Dades i objectius generals de lentitat (seu, installacions, organigrama, etc.).

  b) Pressupost anual (despeses i fonts de finanament).

  c) Oferta dactivitats fsiques i esportives, i destinataris.

  d) Accions per a la promoci de valors i dhbits saludables.

  e) Acords i convenis amb daltres institucions.

  f) Seguiment i avaluaci.

  5.2 Criteris de qualitat de lequip hum de lentitat:

  a) Formaci i titulaci adequada a la funci.

  b) Existncia duna coordinaci esportiva que garanteixi laplicaci del projecte esportiu i la seva avaluaci (enel cas dels centres educatius, hauria de ser un professor del centre).

  5.3 Criteris de qualitat de loferta esportiva de lentitat:

  a) Adequaci de les activitats a les etapes diniciaci esportiva establertes a lapartat 3.

  b) Diversitat dactivitats adaptada a les demandes i necessitats dels destinataris (noies, joves, persones ambcapacitats especials...).

  c) Coherncia de les activitats amb el projecte esportiu dentitat.

  d) Existncia destratgies per a la promoci de valors i hbits saludables.

  e) Garanties de seguretat dels equipaments i el material esportiu, per part del titular a qui li correspongui.

  f) Existncia dinformes de seguiment peridic dels participants a les activitats, amb parmetres tcnics iactitudinals.

  5.4 Criteris de qualitat del pressupost de lentitat:

  Equilibri entre ingressos i despeses, previstos i liquidats.

  6. El desplegament, seguiment i valoraci de lassoliment dels objectius dels programes desport escolar deCatalunya, sencarrega a la Comissi de Seguiment de lEsport Escolar de Catalunya i a les comissionstcniques territorials dEsport Escolar, que sestableixen en la Resoluci PRE/2073/2014, de 8 de setembre, perla qual s'aprova el Pla Estratgic d'Esport Escolar de Catalunya, 2013-2020.

  7. El Consell Catal de l'Esport, en funci de les disponibilitats pressupostries i mitjanant els instrumentslegalment establerts, podr atorgar als consells esportius, a la Uni de Consells Esportius de Catalunya, als

  DL B 38014-2007ISSN 1988-298X http://www.gencat.cat/dogc

  Nm. 6963 - 25.9.20153/13 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

  CVE-DOGC-A-15265020-2015

 • centres educatius i/o altres entitats promotores de lesport escolar, els ajuts econmics per al desenvolupamentdels programes, tenint en compte les orientacions que emanen del Pla Estratgic:

  a) Lactivitat fisicoesportiva regular en els mbits local, comarcal i intercomarcal.

  b) Les activitats fisicoesportives que fomentin l'adquisici d'hbits saludables.

  c) Les mesures per afavorir laccessibilitat a les activitats dels collectius amb majors dificultatssocioeconmiques, a travs de mecanismes facilitadors, com beques i altres ajuts.

  d) Les activitats adaptades a les necessitats dels collectius amb menor ndex de prctica fisicoesportiva: noiesde secundria; infants, adolescents i joves nouvinguts; infants, adolescents i joves amb risc dexclusi social;infants, adolescents i joves amb discapacitat.

  e) Les activitats que potencin la participaci i el joc net, en els sistemes de puntuaci i classificaci.

  f) Oferta dactivitats poliesportives en les etapes de la iniciaci esportiva.

  8. Requerir als consells esportius i a la UCEC que apliquin i difonguin les directrius del Pla Estratgic dEsportEscolar de Catalunya, 2013-2020, aprovat per la Resoluci PRE/2073/2014, de 8 de setembre, aix com lesdirectrius per al desenvolupament de lesport escolar fora de lhorari lectiu, aprovades per la ResoluciVCP/3989/2010, de 10 de desembre, com a eina orientativa per facilitar un treball de qualitat als centreseducatius, a les AMPA i famlies, i tamb al personal tcnic que desenvolupa activitats en lmbit de lesportescolar en horari no lectiu.

  9. Requerir als consells esportius i a la UCEC que el personal que dna suport a les activitats desport escolar aCatalunya compleixi amb els requisits que estableix la Llei 3/2008, de 23 dabril, de lexercici de les professionsde lesport, i que regula les professions segents: animador/a monitor esportiu, entrenador/a esportiu idirector/a tcnic esportiu.

  10. Requerir als consells esportius i a la UCEC que apliquin el Programa didentificaci visual de la Generalitatde Catalunya en totes les activitats que es derivin de lexecuci dels programes establerts a la presentResoluci.

  11. Les dades de carcter personal recollides amb motiu del desenvolupament dels programes objecte de lapresent Resoluci, seran tractades dacord amb la Llei orgnica 15/1999, de 13 de desembre, de protecci dedades de carcter personal, i de la seva normativa de desenvolupament.

  12. El desenvolupament dels programes establerts en la present Resoluci saplicar als cursos escolars 2015-2016 i 2016-2017. No obstant, tamb resultar daplicaci als cursos posteriors, fins al curs 2019-2020,sempre que no saprovi un nou desenvolupament daquests programes per resoluci del secretari general delEsport, en funci del desenvolupament progressiu del Pla Estratgic dEsport Escolar de Catalunya, 2013-2020.

  13. Es deixa sense efecte la Resoluci PRE/2617/2014, de 19 de novembre, per la qual sestableixen elsprogrames desport escolar de la Generalitat de Catalunya, per al curs 2014-2015, dacord amb el PlaEstratgic dEsport escolar de Catalunya 2013-2020, publicada al DOGC nm. 6758, de 26.11.2014.

  Esplugues de Llobregat, 16 de setembre de 2015

  Ivan Tibau i Ragolta

  Secretari general de lEsport

  President del Consell Catal de lEsport

  DL B 38014-2007ISSN 1988-298X http://www.gencat.cat/dogc

  Nm. 6963 - 25.9.20154/13 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

  CVE-DOGC-A-15265020-2015

 • ANNEX 1

  JOCS ESPORTIUS ESCOLARS DE CATALUNYA.

  1. Definici i caracterstiques principals dels JEEC.

  Els Jocs Esportius Escolars de Catalunya (JEEC) s el programa de la Generalitat de Catalunya que t com aobjectiu principal impulsar la transmissi de valors socials i ladquisici dhbits saludables, mitjanant unmodel de competici i activitat esportiva escolar educativa i participativa.

  Els destinatari...

Recommended

View more >