DEPARTAMENT D’ENSENYAMENT - acae-cat. ?· CVE-DOGC-A-12277077-2012 Diari Oicial de la Generalitat…

Embed Size (px)

Text of DEPARTAMENT D’ENSENYAMENT - acae-cat. ?· CVE-DOGC-A-12277077-2012 Diari Oicial de la...

 • CVE-DOGC-A-12277077-2012

  47507Diari Oicial de la Generalitat de Catalunya Nm. 6231 11.10.2012

  http://www.gencat.cat/dogc ISSN 1988-298XDL B-38014-2007

  DEPARTAMENTDENSENYAMENT

  DECRET114/2012, de 9 doctubre, pel qual sestableix el currculum del cicle formatiu de grau superior daudiologia prottica.LEstatut dautonomia de Catalunya determina, a larticle 131.3.c, que correspon a la Generalitat, en matria densenyament no universitari, la competncia compartida per a lestabliment dels plans destudi i hi inclou lordenaci curricular.La Llei 12/2009, del 10 de juliol, deducaci, disposa, a larticle 62.8, que corres-pon al Govern establir el currculum corresponent a les diferents titulacions que integren loferta de formaci professional.La Llei orgnica 2/2006, de 3 de maig, deducaci, estableix a larticle 6 que les administracions educatives han destablir el currculum dels diversos ensenyaments, del qual han de formar part els aspectes bsics.El Reial decret 1147/2011, de 29 de juliol, ha regulat lordenaci general de la formaci professional del sistema educatiu, i pel Decret 284/2011, d1 de mar, sha establert lordenaci general de la formaci professional inicial.Pel Reial decret 1685/2007, de 14 de desembre, sha establert el ttol de tcnic o tc-nica superior en audiologia prottica i se nhan fixat els ensenyaments mnims.Mitjanant el Decret 28/2010, de 2 de mar, shan regulat el Catleg de qualificacions professionals de Catalunya i el Catleg modular integrat de formaci professional.El currculum dels cicles formatius sestableix a partir de les necessitats de qua-lificaci professional detectades a Catalunya, la seva pertinena al sistema integrat de qualificacions i formaci professional i la seva possibilitat dadequaci a les necessitats especfiques de lmbit socioeconmic dels centres.Lobjecte daquest Decret s establir el currculum del cicle formatiu de grau superior daudiologia prottica, que condueix a lobtenci del ttol corresponent de tcnic o tcnica superior.Lautonomia pedaggica i organitzativa dels centres i el treball en equip dels professors permeten desenvolupar actuacions flexibles i possibiliten concrecions particulars del currculum en cada centre educatiu. El currculum establert en aquest Decret ha de ser desplegat en les programacions elaborades per lequip docent, les quals han de potenciar les capacitats clau dels alumnes i ladquisici de les competncies professionals, personals i socials establertes en el perfil profes-sional, tenint en compte, daltra banda, la necessitat dintegraci dels continguts del cicle formatiu.Aquest Decret sha tramitat segons el que disposen larticle 59 i segents de la Llei 26/2010, del 3 dagost, de rgim jurdic i de procediment de les administracions p-bliques de Catalunya, i dacord amb el dictamen del Consell Escolar de Catalunya.En virtut daix, a proposta de la consellera dEnsenyament, dacord amb el dic-tamen de la Comissi Jurdica Assessora, i amb la deliberaci prvia del Govern,

  DECRETO:

  Article 1ObjecteAquest Decret estableix el currculum del cicle formatiu de grau superior daudi-ologia prottica que permet obtenir el ttol de tcnic o tcnica superior regulat pel Reial decret 1685/2007, de 14 de desembre.

  Disposicions

 • CVE-DOGC-A-12277077-2012

  47508Diari Oicial de la Generalitat de Catalunya Nm. 6231 11.10.2012

  http://www.gencat.cat/dogc ISSN 1988-298XDL B-38014-2007

  Article 2Identiicaci del ttol i peril professional1. Els elements didentificaci del ttol sestableixen a lapartat 1 de lannex daquest Decret.2. El perfil professional del ttol sindica a lapartat 2 de lannex.3. La relaci de les qualificacions i unitats de competncia del Catleg de qua-lificacions professionals de Catalunya que sn el referent del perfil professional daquest ttol i la relaci amb les qualificacions i unitats de competncia del Catleg nacional de qualificacions professionals sespecifiquen a lapartat 3 de lannex.4. El camp professional del ttol sindica a lapartat 4 de lannex.Article 3Currculum1. Els objectius generals del cicle formatiu sestableixen a lapartat 5.1 de lannex.2. Aquest cicle formatiu sestructura en els mduls professionals i les unitats formatives que sestableixen a lapartat 5.2 de lannex.3. La descripci de les unitats formatives de cada mdul es fixa a lapartat 5.3 de lannex. Aquests elements de descripci sn: els resultats daprenentatge, els criteris davaluaci i els continguts de procediments, conceptes i actituds.En aquest apartat sestableix tamb la durada de cada mdul professional i de les unitats formatives corresponents i, si escau, les hores de lliure disposici del mdul de qu disposa el centre. Aquestes hores les utilitza el centre per completar el currculum i adequar-lo a les necessitats especfiques del sector i/o mbit soci-oeconmic del centre.4. Els elements de referncia per a lavaluaci de cada unitat formativa sn els resultats daprenentatge i els criteris davaluaci.Article 4Incorporaci de la llengua anglesa en el cicle formatiu1. Amb la finalitat dincorporar i normalitzar ls de la llengua anglesa en situacions professionals habituals i en la presa de decisions en lmbit laboral, en aquest cicle formatiu shan de dissenyar activitats densenyament i aprenentatge que incorporin la utilitzaci de la llengua anglesa, almenys en un dels mduls.A lapartat 6 de lannex es determinen els resultats daprenentatge, els criteris davaluaci i la relaci de mduls susceptibles dincorporar la llengua anglesa.2. En el mdul professional de projecte tamb sha dutilitzar la llengua anglesa, com a mnim, en alguna daquestes fases: en lelaboraci de documentaci escrita, en lexposici oral o b en el desenvolupament dalgunes activitats. Tot aix sens prejudici del que estableix el mateix mdul professional de projecte.Article 5EspaisEls espais requerits per al desenvolupament del currculum daquest cicle formatiu sestableixen a lapartat 7 de lannex.Article 6ProfessoratEls requisits de professorat es regulen a lapartat 8 de lannex.Article 7Accs1. Tenen preferncia per accedir a aquest cicle, en centres pblics o en centres privats que el tinguin concertat, els alumnes que hagin cursat la modalitat de bat-xillerat de cincies i tecnologia.2. El ttol de tcnic o tcnica superior en audiologia prottica permet laccs directe per cursar qualsevol altre cicle formatiu de grau superior, en les condicions dadmissi que sestableixin.

  Disposicions

 • CVE-DOGC-A-12277077-2012

  47509Diari Oicial de la Generalitat de Catalunya Nm. 6231 11.10.2012

  http://www.gencat.cat/dogc ISSN 1988-298XDL B-38014-2007

  3. El ttol de tcnic o tcnica superior en audiologia prottica permet laccs di-recte als ensenyaments conduents als ttols universitaris de grau en les condicions que sestableixin.Article 8ConvalidacionsLes convalidacions de mduls professionals i crdits dels ttols de formaci pro-fessional establerts a lempara de la Llei orgnica 1/1990, de 3 doctubre, dordenaci general del sistema educatiu, amb els mduls professionals o unitats formatives dels ttols de formaci professional regulats a lempara de la Llei orgnica 2/2006, de 3 de maig, deducaci, sestableixen a lapartat 9 de lannex.Article 9Correspondncies1. La correspondncia de les unitats de competncia amb els mduls professio-nals que integren el currculum daquest cicle formatiu per a la seva convalidaci es regula a lapartat 10.1 de lannex.2. La correspondncia dels mduls professionals que conformen el currculum daquest cicle formatiu amb les unitats de competncia per a la seva acreditaci, es fixa a lapartat 10.2 de lannex.Article 10Crdits ECTSAls efectes de facilitar les convalidacions que sestableixin entre aquest ttol i els ensenyaments universitaris de grau, shan assignat 120 crdits ECTS al ttol, distributs entre els mduls professionals regulats pel currculum.Article 11Vinculaci amb capacitats professionalsLa formaci establerta en el currculum del mdul professional de formaci i orientaci laboral capacita per dur a terme responsabilitats professionals equivalents a les que requereixen les activitats de nivell bsic en prevenci de riscos laborals, establertes en el Reial decret 39/1997, de 17 de gener, pel qual saprova el Reglament dels serveis de prevenci.

  DISpOSICI aDDICIONaL

  Dacord amb el Reial decret 1685/2007, de 14 de desembre, pel qual sestableix el ttol de tcnic superior en audiologia prottica i es fixen els seus ensenyaments mnims, els elements inclosos en aquest Decret no constitueixen una regulaci de lexercici de cap professi titulada.

  DISpOSICIONS TRaNSITRIES

  PrimeraLa convalidaci de mduls professionals del ttol de formaci professional que sextingeix amb els mduls professionals de la nova ordenaci que sestableix sha de dur a terme dacord amb larticle 15 del Reial decret 1685/2007, de 14 de desembre.SegonaEls ensenyaments que sextingeixen es poden completar dacord amb lOrdre EDU/362/2009, de 17 de juliol, del procediment per completar els ensenyaments de formaci professional que sextingeixen, de la Llei orgnica 1/1990, de 3 doctubre, dordenaci general del sistema educatiu.

  Disposicions

 • CVE-DOGC-A-12277077-2012

  47510Diari Oicial de la Generalitat de Catalunya Nm. 6231 11.10.2012

  http://www.gencat.cat/dogc ISSN 1988-298XDL B-38014-2007

  DISpOSICI DEROGaTRIa

  Es deroga el Decret 226/2002, de 27 dagost, pel qual sestableix el currculum del cicle formatiu de grau superior daudioprtesis.

  DISpOSICIONS fINaLS

  PrimeraLa consellera dEnsenyament pot desplegar el currculum, tant en la modalitat deducaci presencial com en la deducaci a distncia, el pot adequar a les carac-terstiques dels alumnes amb necessitats educatives especials i pot autoritzar la reorganitzaci de les unitats formatives, tot respectant els mduls professionals establerts.SegonaLa direcci general competent pot adequar el currculum a les caracterstiques dels alumnes amb necessitats educatives especials i pot autoritzar la reorganitzaci de les unitats format