DEPARTAMENT D'ENSENYAMENT RESOLUCIÓ ENS/2050/2014, de 4 de setembre, per la qual es resol la convocatòria…

 • Published on
  08-Jun-2018

 • View
  212

 • Download
  0

Embed Size (px)

Transcript

 • DISPOSICIONS

  DEPARTAMENT D'ENSENYAMENT

  RESOLUCI ENS/2050/2014, de 4 de setembre, per la qual es resol la convocatria pblica de subvenciper dotar de finanament addicional els centres privats que presten el Servei d'Educaci de Catalunya enentorns de caracterstiques socioeconmiques desafavorides.

  Per lOrdre ENS/66/2014, de 12 de mar (DOGC nm. 6583, de 17.3.2014), es van aprovar les basesespecfiques dun programa de subvenci per dotar de finanament addicional els centres privats que presten elServei dEducaci de Catalunya en entorns de caracterstiques socioeconmiques desafavorides, i sobre laconvocatria pblica corresponent al curs acadmic 2013-2014.

  Posteriorment, lOrdre ENS/247/2014, de 31 de juliol (DOGC nm. 6680, de 6.8.2014), va modificar lOrdreENS/66/2014, de 12 de mar, abans esmentada, en el sentit dampliar la despesa mxima destinada a laconvocatria i el termini de justificaci de la subvenci.

  Dacord amb la base general 6 de lOrdre ENS/186/2013, d1 dagost (DOGC nm.6443, de 21.8.2013),correspon al director general de Centres Concertats i Centres Privats resoldre la convocatria.

  Per tant, un cop examinades les sollicituds presentades pels centres, i dacord amb els criteris de selecciestablerts a la base especfica 5 de lOrdre ENS/66/2014, de 12 de mar,

  Resolc:

  -1 Atorgar les subvencions corresponents al curs 2013-2014 per dotar de finanament addicional els centresprivats que presten el Servei dEducaci de Catalunya en entorns de caracterstiques socioeconmiquesdesafavorides que consten a lannex 1 daquesta Resoluci.

  En cada cas sespecifica el mdul i limport concedit dacord amb la base especfica 6 de lOrdre deconvocatria.

  -2 Denegar les subvencions corresponents al curs 2013-2014 per dotar de finanament addicional els centresprivats que presten el Servei dEducaci de Catalunya en entorns de caracterstiques socioeconmiquesdesafavorides que consten a lannex 2 daquesta Resoluci, per les causes que en cada cas shi especifica.

  -3 Limport daquesta Resoluci s de 6.574.500,00 euros, i anir amb crrec de laplicaci pressupostriaEN0120 D/488000100/4210/0000, del pressupost de la Generalitat de Catalunya per a lany 2014.

  Contra aquesta Resoluci, que exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposarrecurs contencis administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justcia deCatalunya, en el termini de dos mesos a comptar de lendem de la seva publicaci al DOGC, de conformitatamb el que preveu larticle 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicci contenciosaadministrativa.

  Aix mateix, poden interposar potestativament recurs de reposici, previ al recurs contencis administratiu,davant lrgan que dicta aquest acte, en el termini dun mes a comptar de lendem de la seva publicaci alDOGC, segons el que disposen larticle 77 de la Llei 26/2010, del 3 dagost, de rgim jurdic i de procedimentde les administracions pbliques de Catalunya, i els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre,de rgim jurdic de les administracions pbliques i del procediment administratiu com, o qualsevol altre recursque considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.

  DL B 38014-2007ISSN 1988-298X http://www.gencat.cat/dogc

  Nm. 6704 - 10.9.20141/13 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

  CVE-DOGC-A-14251021-2014

 • Barcelona, 4 de setembre de 2014

  P. d. (Ordre ENS/186/2013, DOGC nm. 6680, de 21.8.2013)

  Miquel Garca Casaponsa

  Director general de Centres Concertats i Centres Privats

  Annex 1

  Consorci dEducaci de Barcelona

  Municipi Codi Denominaci Mdul de subvenci Subvenci

  Barcelona 08006945 Acis-Artur Martorell 9.000,00 108.000,00

  Barcelona 08059411 Cintra 12.500,00 50.000,00

  Barcelona 08007445 Escola Pia-Luz Casanova 6.000,00 78.000,00

  Barcelona 08008701 Grey 6.000,00 54.000,00

  Barcelona 08005734 Griselda 6.000,00 54.000,00

  Barcelona 08008267 L'Esperana 9.000,00 117.000,00

  Barcelona 08005643 Labour 9.000,00 117.000,00

  Barcelona 08014449 Mare de Du del Roser Les Planes 12.500,00 75.000,00

  Barcelona 08005114 Mare del Div Pastor 6.000,00 78.000,00

  Barcelona 08008826 Mir 9.000,00 72.000,00

  Barcelona 08010882 Molina 6.000,00 24.000,00

  Barcelona 08003041 Sagrada Famlia 9.000,00 81.000,00

  Barcelona 08008981 Sagrat Cor Bess 6.000,00 156.000,00

  Barcelona 08003671 Sant Pere Claver 6.000,00 54.000,00

  Barcelona 08036469 Urgell 6.000,00 78.000,00

  Barcelona 08005618 Vedruna ngels 6.000,00 78.000,00

  Serveis Territorials a Barcelona Comarques

  Municipi Codi Denominaci Mdul de subvenci Subvenci

  Badalona 08001145 Lestonnac 12.500,00 325.000,00

  Badalona 08000979 Lpez Torrejn 6.000,00 48.000,00

  DL B 38014-2007ISSN 1988-298X http://www.gencat.cat/dogc

  Nm. 6704 - 10.9.20142/13 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

  CVE-DOGC-A-14251021-2014

 • Badalona 08001170 Santssima Trinitat 6.000,00 84.000,00

  L'Hospitalet de Llobregat 08018340 Alegre 6.000,00 78.000,00

  L'Hospitalet de Llobregat 08018376 La Florida 6.000,00 78.000,00

  L'Hospitalet de Llobregat 08019150 San Jaime 9.000,00 81.000,00

  Santa Coloma de Gramenet 08032051 Catal Comercial 9.000,00 36.000,00

  Serveis Territorials a la Catalunya Central

  Municipi Codi Denominaci Mdul de subvenci Subvenci

  Berga 08014644 La Salle-Berga 12.500,00 100.000,00

  Berga 08014656 Vedruna-Berga 6.000,00 108.000,00

  Berga 08070520 Xarxa 6.000,00 72.000,00

  Gironella 08017657 FEDAC-Gironella 9.000,00 72.000,00

  Manlleu 08039215 Casals-Grcia 6.000,00 78.000,00

  Manlleu 08019976 El Carme-Vedruna 9.000,00 243.000,00

  Manlleu 08019952 La Salle Manlleu 9.000,00 108.000,00

  Manresa 08020085 Oms i de Prat 6.000,00 156.000,00

  Solsona 25004279 Arrels I 9.000,00 162.000,00

  Solsona 25004309 Arrels II 6.000,00 48.000,00

  Torell 08030546 Sagrats Cors 6.000,00 96.000,00

  Vic 08030947 Escorial 9.000,00 306.000,00

  Vic 08030960 FEDAC-Vic 6.000,00 168.000,00

  Vic 08030911 Sagrat Cor de Jess 9.000,00 234.000,00

  Vic 08030881 Santa Caterina de Siena 12.500,00 112.500,00

  Serveis Territorials a Girona

  Municipi Codi Denominaci Mdul de subvenci Subvenci

  Angls 17000147 FEDAC - Angls 6.000,00 48.000,00

  Arbcies 17000184 Vedruna 9.000,00 81.000,00

  Figueres 17001164 Cor de Maria 6.000,00 54.000,00

  Girona 17001905 FEDAC - Pont Major 6.000,00 48.000,00

  Girona 17001942 Sagrada Famlia 12.500,00 112.500,00

  DL B 38014-2007ISSN 1988-298X http://www.gencat.cat/dogc

  Nm. 6704 - 10.9.20143/13 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

  CVE-DOGC-A-14251021-2014

 • Olot 17002417 Cor de Maria 6.000,00 156.000,00

  Olot 17002341 Escola Pia d'Olot 9.000,00 234.000,00

  Palafrugell 17002508 Prats de la Carrera 6.000,00 48.000,00

  Ripoll 17003021 Vedruna 9.000,00 135.000,00

  Salt 17010281 Escola Pia de Salt 12.500,00 12.500,00

  Sant Hilari Sacalm 17006642 Les Cent Fonts 6.000,00 18.000,00

  Sant Hilari Sacalm 17003446 Sant Josep 6.000,00 60.000,00

  Serveis Territorials a Lleida

  Municipi Codi Denominaci Mdul de subvenci Subvenci

  Agramunt 25000080 Mare de Du del Socs 6.000,00 54.000,00

  Balaguer 25000811 Escola Pia de Balaguer 6.000,00 84.000,00

  Balaguer 25000821 Vedruna Balaguer 6.000,00 156.000,00

  Bellpuig 25001023 Mare de Du del Carme 6.000,00 54.000,00

  Mollerussa 25003196 El Carme 9.000,00 243.000,00

  Trrega 25004486 Vedruna Trrega 6.000,00 156.000,00

  Tremp 25004802 Mara Inmaculada 6.000,00 78.000,00

  Serveis Territorials al Maresme-Valls Oriental

  Municipi Codi Denominaci Mdul de subvenci Subvenci

  Matar 08021181 Sant Josep 6.000,00 162.000,00

  Serveis Territorials a Tarragona

  Municipi Codi Denominaci Mdul de subvenci Subvenci

  Tarragona 43003151 Joan XXIII 6.000,00 198.000,00

  Reus 43002478 Sant Pau 9.000,00 81.000,00

  Valls 43004554 Cor de Maria 6.000,00 156.000,00

  Serveis Territorials al Valls Occidental

  Municipi Codi Denominaci Mdul de subvenci Subvenci

  Terrassa 08030091 Ramon Pont 6.000,00 78.000,00

  DL B 38014-2007ISSN 1988-298X http://www.gencat.cat/dogc

  Nm. 6704 - 10.9.20144/13 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

  CVE-DOGC-A-14251021-2014

 • Annex 2

  Causes de denegaci (CD):

  (1) Dacord amb els criteris de selecci establerts a la base especfica 5 i la limitaci pressupostria, no shanpogut atendre totes les sollicituds presentades.

  (2) El centre no compleix els requisits establerts a la base especfica 2.1 ja que no disposa de concert educatiuper als ensenyaments de segon cicle deducaci infantil, educaci primria i/o educaci secundria obligatria.

  Consorci d'Educaci de Barcelona

  Municipi Codi Denominaci CD

  Barcelona 08010641 Abat Oliba-Spnola (1)

  Barcelona 08003361 Anna Ravell (1)

  Barcelona 08007603 Arrels (1)

  Barcelona 08008401 Bon Pastor (1)

  Barcelona 08008361 Cor de Maria-Sabastida (1)

  Barcelona 08009260 El Clot (1)

  Barcelona 08005242 Escola Pia de Nostra Senyora (1)

  Barcelona 08005746 Escola Pia Sant Antoni (1)

  Barcelona 08005382 Escolpies Llria-Barcelona (1)

  Barcelona 08035064 Fsia-Eixample (2)

  Barcelona 08039963 Fsia-Sarri (2)

  Barcelona 08007469 FEDAC-Amilcar (1)

  Barcelona 08008279 FEDAC-Sant Andreu (1)

  Barcelona 08003725 Garbie (1)

  Barcelona 08003014 Jess Maria (1)

  Barcelona 08006143 Josep Tous (1)

  Barcelona 08051719 La Pau de la FEP (1)

  Barcelona 08005102 La Salle Comtal (1)

  Barcelona 08009934 La Salle Horta (1)

  Barcelona 08006477 Lloret (1)

  Barcelona 08004900 Madres Concepcionistas de la Enseanza (1)

  Barcelona 08010547 Mare de Du del Coll (1)

  Barcelona 08005485 Marillac (1)

  DL B 38014-2007ISSN 1988-298X http://www.gencat.cat/dogc

  Nm. 6704 - 10.9.20145/13 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

  CVE-DOGC-A-14251021-2014

 • Barcelona 08006532 Maristes Sants - les Corts (1)

  Barcelona 08004328 Nostra Senyora de Lurdes (1)

  Barcelona 08014255 Oscus (1)

  Barcelona 08010006 Patufet (1)

  Barcelona 08004869 Peter Pan (1)

  Barcelona 08011096 Piaget (1)

  Barcelona 08007524 Prnceps 23 d'Abril (1)

  Barcelona 08009016 Roig Tesalia (1)

  Barcelona 08009685 Sagrada Famlia (1)

  Barcelona 08009156 Sagrado Corazn (1)

  Barcelona 08003336 Sagrat Cor (1)

  Barcelona 08003543 Salesi de Sant Josep (1)

  Barcelona 08003294 Sant Felip Neri (1)

  Barcelona 08007871 Sant Ferran (1)

  Barcelona 08005965 Sant Francesc d'Asss (1)

  Barcelona 08005151 Sant Francesc Xavier (1)

  Barcelona 08008784 Sant Gabriel (1)

  Barcelona 08003087 Sant Joan Baptista (1)

  Barcelona 08006970 Sant Josep (1)

  Barcelona 08006209 Sant Medir (1)

  Barcelona 08006313 Sant Vicen de Pal (1)

  Barcelona 08008191 Santa Maria dels Apstols (1)

  Barcelona 08009235 Santsima Trinidad (1)

  Barcelona 08014310 Santssima Trinitat (1)

  Barcelona 08041076 Taiga (2)

  Barcelona 08059226 Vida Montserrat (2)

  Serveis Territorials al Baix Llobregat

  Municipi Codi Denominaci CD

  Cornell de Llobregat 08016461 Nuestra Seora del Pilar (1)

  Cornell de Llobregat 08016501 Sant Antoni Maria Claret (1)

  DL B 38014-2007ISSN 1988-298X http://www.gencat.cat/dogc

  Nm. 6704 - 10.9.20146/13 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

  CVE-DOGC-A-14251021-2014

 • El Prat de Llobregat 08023050 Nuestra Seora del Mar-Garca Lorca (1)

  Esplugues de Llobregat 08017049 Utmar (1)

  Gav 08017402 Inmaculada Concepcin (1)

  Gav 08017384 Sagrada Famlia (1)

  Gav 08017517 Sagrat Cor (1)

  Gav 08017451 Santo ngel (1)

  Martorell 08020531 La Merc (1)

  Sant Joan Desp 08026658 Gran Capit (1)

  Sant Vicen dels Horts 08028655 La Inmaculada (1)

  Sant Vicen dels Horts 08032063 Salesians Sant Vicen dels Horts (1)

  Viladecans 08031150 Sagrada Famlia (1)

  Serveis Territorials a Barcelona Comarques

  Municipi Codi Denominaci CD

  Badalona 08000864 Cultural (1)

  Badalona 08000827 Jess Maria (1)

  Badalona 08000670 Mare de Du de la Salut (1)

  Badalona 08001066 Maria Ward (1)

  Badalona 08000700 Maristes Champagnat (1)

  Badalona 08000980 Ramiro de Maeztu (1)

  Badalona 08000499 Sant Domnec Savio (1)

  L'Hospitalet de Llobregat 08018339 Azorn (1)

  L'Hospitalet de Llobregat 08018777 Balaguer (1)

  L'Hospitalet de Llobregat 08018352 Casal dels ngels (1)

  L'Hospitalet de Llobregat 08018467 Fax (1)

  L'Hospitalet de Llobregat 08018871 Joan XXIII (1)

  L'Hospitalet de Llobregat 08018273 Lope de Vega (1)

  L'Hospitalet de Llobregat 08018807 Montessori (1)

  L'Hospitalet de Llobregat 08018315 Pare Enric d'Oss (1)

  L'Hospitalet de Llobregat 08018455 Sanfeliu (1)

  DL B 38014-2007ISSN 1988-298X http://www.gencat.cat/dogc

  Nm. 6704 - 10.9.20147/13 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

  CVE-DOGC-A-14251021-2014

 • L'Hospitalet de Llobregat 08018391 Sant Gervasi (1)

  L'Hospitalet de Llobregat 08019009 Sant Jaume de la FEP (1)

  L'Hospitalet de Llobregat 08018601 Sant Josep Obrer (1)

  L'Hospitalet de Llobregat 08018972 Utmar (1)

  Sant Adri de Bess 08025186 Amor de Du (1)

  Sant Adri de Bess 08025174 Sant Gabriel (1)

  Sant Sadurn d'Anoia 08027353 Vedruna-El Carme (1)

  Santa Coloma de Gramenet 08027729 FEDAC - Santa Coloma (1)

  Santa Coloma de Gramenet 08027602 Seimar (1)

  Santa Coloma de Gramenet 08027559 Singuerln (1)

  Santa Coloma de Gramenet 08027754 Virgen del Carmen (1)

  Vilafranca del Peneds 08031381 El Carme (1)

  Vilafranca del Peneds 08031371 Sant Josep (1)

  Vilafranca del Peneds 08031401 Sant Ramon de Penyafort (1)

  Vilanova i la Geltr 08031599 Divina Providncia (1)

  Vilanova i la Geltr 08031496 El Cim (1)

  Vilanova i la Geltr 08031538 Escola Pia de Vilanova i la Geltr (1)

  Vilanova i la Geltr 08031502 Santa Teresa de Jess (1)

  Serveis Territorials a la Catalunya Central

  Municipi Codi Denominaci CD

  Arts 08000220 Vedruna (1)

  Cardona 08015545 Mare de Du del Carme (1)

  Centelles 08016203 Sagrats Cors (1)

  Igualada 08056432 Anoia (1)

  Igualada 08036962 Ateneu Igualad (1)

  Igualada 08019502 Escola Pia d'Igualada (1)

  Igualada 08019575 Escolpies Igualada (1)

  Igualada 08019514 Jess Maria (1)

  Igualada 08019599 Mare del Div Pastor (1)

  Igualada 08019541 Maristes Igualada (1)

  DL B 38014-2007ISSN 1988-298X http://www.gencat.cat/dogc

  Nm. 6704 - 10.9.20148/13 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

  CVE-DOGC-A-14251021-2014

 • Igualada 08019484 Monalco (1)

  Igualada 08019617 Mowgli (1)

  Les Masies de Voltreg 08026543 Sagrats Cors (1)

  Manresa 08020140 FEDAC-Manresa (1)

  Manresa 08020267 L'Ave Maria (1)

  Manresa 08043759 L'Espill (1)

  Moi 08022100 Escola Pia de Moi (1)

  Monistrol de Montserrat 08021909 FEDAC-Monistrol (1)

  Prats de Lluans 08023189 FEDAC-Prats (1)

  Puig-reig 08023384 Sant Mart (1)

  Sant Juli de Vilatorta 08026798 El Roser (1)

  Sant Vicen de Castellet 08028552 FEDAC-Sant Vicen (1)

  Sria 08029258 FEDAC-Sria (1)

  Torell 08030534 Rocaprevera (1)

  Vic 08030959 Sant Miquel dels Sants (1)

  Serveis Territorials a Girona

  Municipi Codi Denominaci CD

  Blanes 17000512 Santa Maria (1)

  Cass de la Selva 17000858 La Salle de Cass (1)

  Figueres 17001206 Escolpies Figueres (1)

  Girona 17001541 Doctor Masmitj (1)

  Girona 17001565 FEDAC - Sant Narcs (1)

  Girona 17001589 Maristes Girona (1)

  La Bisbal d'Empord 17000421 Cor de Maria (1)

  Lloret de Mar 17002119 Immaculada Concepci (1)

  Olot 17004441 Joan XXIII (2)

  Palafrugell 17002521 Sant Jordi (1)

  Palafrugell 17002511 Vedruna (1)

  Ripoll 17003011 Salesians Ripoll (1)

  DL B 38014-2007ISSN 1988-298X http://www.gencat.cat/dogc

  Nm. 6704 - 10.9.20149/13 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

  CVE-DOGC-A-14251021-2014

 • Salt 17003197 FEDAC - Salt (1)

  Sant Feliu de Guxols 17003291 Cor de Maria (1)

  Sant Feliu de Guxols 17003288 Sant Josep (1)

  Santa C...

Recommended

View more >