DEPRESJA - .i schematów poznawczych. Rozumienie depresji w podejściu poznawczo-behawioralnym

Embed Size (px)

Text of DEPRESJA - .i schematów poznawczych. Rozumienie depresji w podejściu poznawczo-behawioralnym

DEPRESJA

ASPEKT PSYCHOTERAPEUTYCZNY

MGR EWA KOZIATEK

Czonek Sekcji Naukowej Psychoterapii

Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego

WZLP Olsztyn

PSYCHOTERAPIA

Wywodzi si z greckich okrele:

psyche (dusza) i therapein

(leczy)

W potocznym ujciu traktowana

jako pewien rodzaj rozmowy

przeprowadzanej przez

yczliwie ustosunkowan

osob, jako dawanie rad,

wspieranie, pocieszanie,

uspokajanie tego, co nie potrafi

poradzi sobie z kopotami, by

zagodzi jego trudnoci (Piter, 1963)

PSYCHOTERAPIA

W szerokim sensie jest ujmowana jako ta

dziedzina kultury, ktra skupia w sobie

najoglniejsze pytania dotyczce natury

ludzkiej, zdrowia i choroby czowieka oraz

koncentruje si na cierpicej, poszukujcej

pomocy jednostce (Rosiska, Olender-Dmowska, 1997)

PSYCHOTERAPIA

Specyficzna metoda leczenia, ktra polega na intencjonalnym

stosowaniu zaprogramowanych oddziaywa

psychologicznych

Wykorzystywana jest wiedza teoretyczna i umiejtnoci

psychoterapeuty w procesie niesienia pomocy, gwnie

osobom z zaburzeniami neurotycznymi, zaburzeniami

osobowoci, zaburzeniami psychosomatycznymi

Jako zasadniczy cel traktuje si rozwj osobowoci, zdrowie

psychiczne oraz usuwanie chorobowych objaww pacjenta (Aleksandrowicz i in., 1976)

Teoretyczny podzia koncepcji

psychoterapeutycznych (Sk 1991)

Psychoterapia dynamiczna

Psychoterapia poznawczo-behawioralna

Psychoterapia fenomenologiczno-

antropologiczna (humanistyczna)

Psychoterapia systemowo-interakcyjna

Podejcie dynamiczne

Skada si na nie psychoanaliza oraz rne jej modyfikacje (Horney, Sullivan, From)

Celem terapii jest wzmocnienie funkcji ego i uzyskanie przez pacjenta korektywnego dowiadczenia emocjonalnego

Praca terapeutyczna koncentruje si na odkryciu niewiadomych przey, odreagowaniu ich i uzyskaniu stopniowego wgldu, co jest warunkiem uzyskania dowiadczenia korektywnego.

Rozumienie depresji w

psychoanalizie

Przyczyn depresji (jak rwnie lkw) moe by

sadystyczne, zaburzone superego (wrogo do siebie,

nieakceptowanie, potpianie siebie) i pynce z niego

poczucie winy

Moe by rwnie przewaga popdw agresywnych

nad libidinalnymi i ich tumienie przez dziaanie

mechanizmw obronnych

Podejcie poznawczo-

behawioralne Zakada, e wszystkie zachowania czowieka

ksztatuj si poprzez proces uczenia si

W procesie uczenia si istotn rol odgrywaj

struktury poznawcze, przekonania czowieka i pami

dowiadcze spoecznych

Celem terapeutycznym jest przeuczenie

nieadaptacyjnych zachowa czy bdnych przekona

i schematw poznawczych.

Rozumienie depresji w podejciu

poznawczo-behawioralnym Podstaw powstania depresji jest brak wzmocnie

pozytywnych w poczeniu z negatywn ocen siebie oraz

karaniem siebie

Depresja wie si ze znieksztaceniami przekona, ktre s

negatywnymi i nieracjonalnymi mylami na temat siebie,

innych ludzi i przyszoci (triada poznawcza Becka)

Depresyjny styl mylenia o przyczynach i konsekwencjach

wydarze yciowych oznacza postrzeganie wydarzenia

negatywnego jako powodowanego przez siebie, majcego

wpyw na wiele dziedzin ycia i dugotrwaego w skutkach (Abramson, Seligman 1978)

Podejcie fenomenologiczno-

antropologiczne (humanistyczne) Obejmuje koncepcje, w centrum uwagi ktrych jest

jednostka ludzka o niepowtarzalnej egzystencji

(Frankl, Rogers, Perls).

Terapia powinna stwarza ludziom z zaburzeniami i

problemami egzystencjalnymi warunki sprzyjajce

swobodnemu rozwojowi, samorealizacji oraz

penemu urzeczywistnieniu wasnych moliwoci.

Psychoterapia prowadzona jest w sposb

niedyrektywny (Grzesiuk, 2005)

Rozumienie depresji w podejciu

humanistycznym Zaburzenie wynikajce z deficytu rozwoju osobowoci,

bdcego nastpstwem niezaspokojenia wanych

psychicznych potrzeb jednostki: mioci, akceptacji,

autonomii, realizacji znaczcych dla jednostki wartoci

Celem terapii jest zmniejszenie skonnoci klienta do

warunkowej akceptacji siebie

Klient pozbywa si powinnoci-speniania oczekiwa

innych, zaspokajania ich wymaga a stara si postpowa

zgodnie z wasnymi uczuciami, pragnieniami, potrzebami (Grzesiuk 2005)

Etapy reakcji na sytuacj

choroby/sytuacj trudn

E. Kbler - Ross

Zaprzeczanie/izolacja

Gniew

Targowanie si

Depresja

Pogodzenie si

Wskazwki terapeutyczne

Osoba moe negowa podejmowane kroki

terapeutyczne postaraj si by cierpliwy.

Due prawdopodobiestwo zachowa

suicydalnych bd wyczulony na rne

zachowania mogce na nie wskazywa

Staraj si kontrolowa przyjmowanie lekw,

spoywanie posikw

Bd i suchaj

Podejcie systemowo-

interakcyjne Najmodszy nurt w psychoterapii

Koncepcje tworzce ten nurt zakadaj, e patologia

jednostki jest rezultatem jej zaburzonych stosunkw

interpersonalnych

Celem psychoterapii jest usunicie spoecznych i

indywidualnych barier w interpersonalnym

funkcjonowaniu czowieka

Gwne koncepcje to analiza transakcyjna i

strukturalno-systemowa terapia rodzinna (Grzesiuk, 2005)

EWA KOZIATEK

koziak1@o2.pl

+48 604 988 722

Dzikuj za uwag