Diccionario Maya

  • View
    848

  • Download
    3

Embed Size (px)

Text of Diccionario Maya

a : a, hunpel le tsib heela he bix u huum ich maayae bey xan ich kastlan taan. a (hacia) : ich, ichil a lado : tsel a que : asta ababol : kuyche (x) (papaver rhoeas) abajo : kaabal, kaabah, yanal, yanah abalanzar : puul, pikchiin abandonar : paat, xun paat abandono : paat abanicar : pikil, pikit abanico : pikit (x) abaratar : ems tohol, kabulkun tohol abarcar : bakpaach, mek, mektan abarrotar : chuup abarrote : baaloob ku koonol ku hach kabetchahal. abastecer : tsaa baax kabet abatir : pul kaabal, lubs abdicar : paat, cha abdomen : nak, chuun nak abecedario : u tsibil tulakal huum ku yaalaal ken taanak mak. abeja : kaab, yikel kaab (apis mellifica) abejorro : holom, balam kaab (apis bombus) abertura : hool, paal, xiik abierto : heekab, heepahaan abigaeto : okol wakax wa baalcheoob. abismo : taam ablandar : tsuutsukin, sulbankun abobar : hap chi, nay ol abocar : natsal abochornar : ooxol, chokoh ol abogar : antah abolengo : chiibal abolir : luks, tseel abollar : bool abonar : bool paax

abono (para tierra) : baal, ku tsaabal ti luum utiaal u maalobtal. aborigen : wiit, maaya winik aborrecer : peek abortar : ems aal aborto : emel aal abotonar : kal nook abrasar : tok abrazar : mek, loch abrazo : loch, mek abrevar : tsaa ukul abreviar : chichankun, kom tsib abrigar : teep, baal abrigo (prenda) : nookil keel abrir : he, hebik abrochar : kaal abrumar : nak ol abundancia : yaab, piktaan absceso : chuuchum absorber : xuuch, chuuch abstracto : ma chikaani, istikyah u naataal abuchear : awat taan abuela : chiich abuelo : nool abultar : tuchkiin abundancia : yaab abundar : yaabtal aburrir : nak ol ac : waye, weye acabar : tsook, xuul academia : u nahil tuux ku muchtal makoob u yoheloob yaab baal. acaecer : uchul acampar : u patal mak heelel wa wenel ti kaax. acanalar : meen yam acaparar : mektan acariciar : bay acarrear : put acaso : beey wale acatar : uuy taan acaudalado : ayikal acceder : ot acceso : beh, hool accidentar : u yuchul loob accidente : loob

accin : pek acechar : cheeneb acedar : pah, suuts acedera : abalkan (rumex acetosa) aceda : chuhkal acedo : paah aceptacin : heeh acometer : koch acomodar : tsool acompaante : lakinah acompaar : lakin acondicionar : utskin aconsejar : tsol xikin acontecer : uchul acoplar : nuup acordar : kaahal baal acordarse : tuukul acorralar : kaal acortar : komkin acosar : alkab paach acostar : chitaal, chitaah acotar : koot acostumbado : suktaah acre : siih acrecentar : yaabkun, nohochkun acreditar : uts acreedor : mak ku tsik he baaxak paxbile acribillar : tsotsop loom acrbata : mak ku xinbal yokol huntiin suum. acta : huun ku tsibtaal tu yolal hunpel ket taan ichil hunmuch makoob. activar : taab, hoop activo : sakol, taah acto : beet, meent actualmente : behlae actuar : beet actuacion : beet, meent actualizar : tunbenkun actuar : meentbil he baaxake acuario : u unukul tuux ku tsaabal kayoob. acuartelar : u kaalah waachoob tu mahiloob. acutico : hail acuchillar : loom acudir : taal, natsal, biin

acuerdo : cha nuuk tumen tulakal. acumular : mool, muuch acuar : nooxkin acurrucarse : mochtal acusar : tak pool, tak hool achacoso : mantats kohaan achatar : yuuch achiote : kuxub, kiwi (bixa orellana) achocar : chook adn : yax xiib yokol kaab. adaptar : tsool adecuar : et kalap adelantar : tanilkun adelante : tanilkun adelgazar : bekechkun ademn : bech kab, ets paas. adems : bey xan adentro : ich, ichil adeudar : paax adeudo : paax adherir : taak adiestrar : kaansah, suukkin adinerado : ayikal adis : kaa xiitech adivinar : naat adivino : naat (h), naat (x) admirable : hak olal admirar : hak ol admitir : kaam adobado : makkuum, akat adobar : pak xaak adobe : pak luum adobo : pak xaak adoctrinar : kaanbes adolescencia : tankelemil (h), lobayanil (x) adolescente : tankelem (h), lobayam (x) adoptar : cha adorar : yaakun adormecer : weens adornar : hatsutskin, hatsutskun adorno : poot aduearse : tiaaltal adular : leets

adulterar : heel, keex adulterio : okol tsiis adulto : nohoch mak, nohoch winik advertir : aal aerolito : chamal xnuuk afanar : meyah yetel kiimak olal afecto : yaakun afeitar : tsiik afeminado : chupul xiib aficin : uts tu yich, uts tu taan afilado : yeh afilar : haa afinidad : chikaanil afirmar : haah, haahkun afirmacin : haah afliccin : yah ol afligido : tuukul, yah tu yool afligir : oks yah aflojar : cha, waach afnico : maas kaal afuera : tankab, paachil agachar : tuchkin agalla de pez : buul agarrar : cha, maach, chach agave : kih agave mezcalero : kiiw (agave potatorium) agazapar : motkin gil : pekaan, sakol agitador : mak ku kahsik baateil agitar : chiik, yuk aglomerar : muchkiin, mulkiin aglutinar : taak, tsaay agobiar : kaanal agona : pa muuk agonizar : tuupul, mukyah agorar : tomoh chi, tomox chi agotar : xuup, tsook agradar : kiimakkun ol agrario : kaxil (h), kaxil (x) agravar : yaahtal agravio : aalah baal, poochil agredir : loox, baateel agregar : yaabkun, nuup

agresivo : kaxan baa (h) agriar : suutskin, pahkun agrio : pah agricultor : kolnal (h), kolnal (x), meehi kax agrio : suuts, pah agro : kaxil agrura : chuhkal agua : ha agua salada : choch ha aguacate : oon aguacatero : oon che (persea americana) aguacero : chak aguado : akal, akal che, haachi aguador : bisah ha (h) aguantar : mukyah aguar : hulha, haachkun agero : tomoh chi, tomok chi, tomox chi aguijn : yaach guila : kot (aquila chrysaetos) agudo : yeh aguililla : koos aguja : puts aguja (para hamaca) : kayche agujerear : popot, hohol agujero : hool agut : tsuub ah : teelo ah (interjeccin) : ah ahogar : bul ni, kup iik ahora : behlae ahorcajar : hets mek ahorcarse : hektal ahorcar : hich kaal, bits kaal ahorrar : likes, taak ahorro : tal ku ahuehuete (rbol) : habin (taxodium macronatum) ahumar : buutskin ahuyentar : puus, toohol aire : iik aislar : paat, hokes aj : iik (capsicum annuum) ajonjol : sikil puus ajustar : pelechkun, piiskun

ajusticiar : kiims, xot kiin al lado : tsel al principio : yaaxil ala : xiik alabar : kiiki taan alacrn : sinaan (buthus occitanus) lamo : kopo (populus nigra) alarife : meen pak (h) alargar : chowakkin, chowakkun, siik alarido : tah awat, chiibal okol alba : pik sas, sastal albahaca (silvestre) : kakaltuun (x) albail : meen pak (h) albarrada : koot alborotar : awat, huum albino : chak lol albur : buul alcalde : halach winik u nohchil kaah alcanca : u nuukulil u taakaal taakin alcanzar : chuuk, nakpaach alcohlico : mak sen yaab u kaltal alcoholismo : kaltalil aldaba : kalab aldea : chan kaah alegrar : kiimakkun ol alegre : kiimak ol alegra : kiimak ol alejar : nachkun alemn : alemkan winik alemn (idioma) : alemkan taan alemana : alemkan (x) Alemania : Alemkan alentar : cha iik, mus iik, cha ol alepusa : paay, pah alfabeto : u tsibil tulakal huum ku yaalaal ken taanak mak. alfabetizacin : kaansah xook yetel tsib alfabetizar : kaansah xook yetel tsib alfarera : u kuchil tuux ku koonol wa ku meyahtaal kat. alfarero : mak ku meyahtik kat alfiler : puts yan u pool alforja : ootel sabukan alforza : wuutsil nook algo : wa baax

algodn : taman, piits (gossypium herbaceum) agitar : book aguien : wa maax algn : haypel alguno : wa maax alguna : wa haypel alianza : muchbal, muchbah aliento : mus iik, yooxol chi aligerar : sebkun, lep ol alimentacin : tsen hanal alimentar : tsen, tsaa hanal alimento : hanal, ooch alinear : tohkin alisar : bay, hi, yul alistar : likes aljibe : chuulu ha, chultun alma : pixan, ol almacenar : taak, kuup almanaque : tsolkin almeja : chulam almbar : chuhuk almidn : chaak almizclero (rata) : puus almohada : kan pool, kan hool almorzar : hanal, hanah almud : muut almuerzo : hanal, hanah, ooch alocar : chokokin pool alojar : kam uula alpargata : xanab, xanab kewel alquilar : tsaa mahan alquiler : u tohol mahan alrededor : bak paach alterar : keex, heel alteza : u kaanalil altillo : butun, kakab altivo : kaanal ol alto : kaanal, kaanah altura : u kaanalil aludir : kaas alumbrar : saskun, huul alumno : kaanbah (h), he maxak ku bin tu nahil xook utiaal u kaanbale. alzar : chuy, likes

all : tolo, teelo, tii allanar : taxkun all : tii, teelo, tolo amabilidad : utsil amable : uts amado : yaakunaan, otaan amaestrado : kaanbesaan amaestrar : kaanbes amamantar : tsaa chuuch amanecer : pikil, sastah amansar : suukkin amante : weey (h), keech (x) amapola : kuyche (x) (papaver rhoeas) amar : yaakun amargar : kahkun amargo : kah amarillarse : kaankantal, kaankanchahal amarillo : kan, kaankan amarillo claro : sam kaan amarillo medio : kanil kaan amarrar : kaax amarre : kaaxil, kaaxih amasar : yaach, xaak ambicin : tsibol, poochtal ambicionar : tsiibol, poochtal ambidextro : kaamatil kab ambiente : tulakal baal yaan yokol kaab. ambos : tu kaatulil, le kapeel ambular : xinbal, xinbah amenazar : sahakkun, tsaa sahak amenizar : ki ol amerindio : masewal amgdala : paakil kaal, buulil kaal amigo : amikoo amigos (plural) : amikooob amistad : uts bisbah yetel he maxake. amnista : u saasaal u siipil mak. amo : yuum, yuumil, tsuul amodorrarse : chich wenel, tuubul u wenel mak. amoldar : u beetaal hunpel baal heex u nuukulil tuux tsaabale. amonestar : keey, tah taan amontonar : mulkin, muchikin amor : yaah, yaakunah

amoratarse : ekkumeental, epukeental. amordazar : kax chi amortajar : tep kimen amparar : kalan, kanan ampliar : kochkin, nohochkin amplificar : nohochkin, kochkin amplio : koch ampolla : xaak, pool amputacin : xoot, luks amputar : xoot, xoot amurallar : kaal bak paach analfabetismo : makoob ma u yohloob xooki. analfabeto : mak ma u yohel xook mix tsibi. anaranjado : chak kan anatoma : u xookil u winklil mak. anca : puuk iit, bakel iit anciano : chihaan, noxiib, biyeho ancho : koch anchura : koch u tan anda ve! : xeen! andar : xinbal, xinbah, man anegado : bulul anegar : buul, bulul anexar : taak, nuup anglicano : inglese winik anglosajn : inglese winik angosto : unut ngulo : tiits, tuuk anhelar : tsibol, yaanyan anidar : kuankil, meen ku anillo : tsipit (x) nima : pixan, ol animal : baalche animal do