Diplomový seminár – požiadavky

  • Published on
    07-Feb-2016

  • View
    53

  • Download
    0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Vstup: Teoreticko-metodologick vod do diplomovej prce- TMUDP (text, ppt prezentcia) Hodnoten zpoet (sinnos s vedcimi prc) Vsledn hodnotenie bude aritmetick priemer hodnotenia vstupu TMUDP (text) vedcim prce a hodnotenia prezentcie na kolokviu ( ppt ) vyuujcim - PowerPoint PPT Presentation

Transcript

Veobecne zvzn avntorn prvne predpisy upravujce diplomov prce

Diplomov seminr poiadavkyVstup:Teoreticko-metodologick vod do diplomovej prce- TMUDP(text, ppt prezentcia)

Hodnoten zpoet (sinnos s vedcimi prc)Vsledn hodnotenie bude aritmetick priemer hodnotenia vstupu TMUDP (text) vedcim prce a hodnotenia prezentcie na kolokviu (ppt) vyuujcimkontrola vskumnho dennkaOrientcia v predpisoch a formlnych poiadavkach na DP

Diplomov seminr TMUDPTeoreticko-metodologick vod do diplomovej prce- TMUDPtruktra vstupu:Vecn, priestorov a asov vymedzenie a zdvodnenie tmy .Charakteristika doterajieho stavu rozpracovanosti problematiky v domcej a zahraninej literatre.Teoretick rmec (prehad teoretickch vchodsk, terminolgia, klasifikcia nzorov a pod.).Metodologick dizajn (tabukov harmonogram extrahovan z vskumnho dennka) s formulciou cieov, vskumnch hypotz a otzok, nvrh metodickho postupu vskumu so strunou charakteristikou metd zberu a spracovania dt.

Prvne predpisy k diplomovej prciZkon . 131/2002 Z.z. o vysokch kolch v znen neskorch predpisov (62a,63, ods. 7-13)tudijn poriadok Preovskej univerzity v Preove (l. 23)Smernica onleitostiach zverench prc, ich bibliografickej registrcii, kontrole originality, uchovvan asprstupovan na Preovskej univerzite v Preove z 29.11.2013Zsady ktmam, rozsahu, kvalitatvnym tandardom, kritrim hodnotenia aobhajobm bakalrskych, diplomovch arigorznych prc na katedre geografie aregionlneho rozvoja FHPV PU

Zkon o vysokch kolchkontrola originality diplomovej prce v antiplagitorskom systmepovinnos zverejnenia diplomovej prce a posudkov v centrlnom registri zverench prc na obdobie 70 rokovshlas so zverejnenm diplomovej prce (uzavretm licennej zmluvy) je podmienkou na umonenie obhajobymonos poiada o odklad shlasu so zverejnenm diplomovej prce (12 mesiacov od registrcie, prpadne po shlase dekana a 36 mesiacov od registrcie), potreba zdvodnenia

Smernica PUformlna prava zverench prc poda noriem (v prlohch s vzory)prca mus spa medzinrodne repektovan citan kritri a zsady odkazovania na citovan informan zdroje poda STN ISO 690: 2012etika citovania uruje spsob dodriavania etickej normy vo vzahu k cudzm mylienkam a vsledkom, ktor s obsiahnut v inch informanch zdrojoch, ktor autor v prci vyuil. technika citovania vyjadruje, i a ako sprvne, poda normy, autor spja miesta v texte so zznamami o dokumentoch, ktor s v zozname bibliografickch odkazov.

Smernica PU truktra Ia) vodn as, aa) obal (prloha . 1), ab) tituln list (prloha . 2), ac) zadanie zverenej prce (nepovinn) ad) estn vyhlsenie (prloha . 3), ae) poakovanie (nepovinn), af) abstrakt v ttnom jazyku (prloha . 4), ag) abstrakt v anglickom jazyku, resp. inom cudzom jazyku (prloha . 4), ah) predhovor (nepovinn), ai) obsah, aj) zoznam ilustrci a zoznam tabuliek (nepovinn), ak) zoznam skratiek a znaiek (nepovinn), al) slovnk (nepovinn).

Smernica PU truktra IIb) hlavn textov as, ba) vod, bb) jadro, bc) diskusiabd) zver, be) resum (povinn, iba ak je prca vypracovan v inom ako ttnom jazyku), be) zoznam bibliografickch odkazov. c) prlohy (nepovinn), d) analytick list (prloha . 5).

Citovaniemetda citovania poda prvho daja a dtumu (Harvardsk systm): STN ISO 690: 2012

Doslovn citcia:uvedie sa prevzat text v vodzovkch (Matlovi 2012, s. 77) alebo text v vodzovkch (Koncepcia... 2012, s. 21) alebo text v vodzovkch (Matlovi 2012b, s. 84 igrai 2013, s. 77) v prpade ak citujeme viacer prce toho istho autora vydan v tom istom roku a prce inho autora).In spsob je napr.: poda Matlovia (2012, s. 65) 013, s. 77) uvedie sa prevzat text v vodzovkchCitujeme aj zdroje pouitch obrzkov, mp, grafov, tabuliek tak, e pod prevzat obrzok uvedieme napr.: Zdroj: Buttimer 2004, s. 56.

Citovaniemetda citovania poda prvho daja a dtumu:

Parafrza (von spracovanie cudzej mylienky, resp. vyjadrenie rovnakej mylienky inm spsobom):uvedie sa parafrzovan text (Matlovi 2012) alebo parafrzovan text (Koncepcia... 2012) alebo parafrzovan text (Matlovi 2012b) v prpade ak citujeme viacer prce toho istho autora vydan v tom istom roku).In spsob je napr.: poda Matlovia (2012) ... uvedie sa parafrzovan text

Rozdiel spova v tom, e doslovn citty umiestujeme do vodzoviek, parafrzy nie !

Citovanie a bibliografiaVzor bibliografickho zznamu monografie:Ak s uveden dvaja alebo traja autori, oddeuj sa pomlkou v prpade, e sa uvdzaj cel krstn men. Ak sa pouij iba inicily mien, men autorov sa oddeuj iarkou. Ak je viac autorov ako traja, uvedie sa prv autor a skratka a kol. alebo et al., ak je to zahranin dielo. Prv vydanie sa v citanom popise nemus uvdza.

MATLOVI, R., 2001a. Geografia relgi. Nrt problematiky. 2. vyd. Preov: FHPV. ISBN 978-0-7432-1646-4.MATLOVI, R., ed., 2001b. Geografia obyvatestva Slovenska. Preov: Vydavatestvo PU. ISBN 978-0-7432-1646-5. HARVEY, D., HAGGETT, P., 2013. Geography of Finance. London: Routledge, ISBN 978-0-7432-1646-7.NISBETT, R.E. et al., 2003. The Geography of Thought. New York: Free Press, 2003. 263 s. ISBN 978-0-7432-1646-3.

Citovanie a bibliografiaVzor bibliografickho zznamu lnku v asopise:PAULOV, J., 2012. Zkladn paradigmy vrozvoji geografie ako vedy: pokus ostrun identifikciu. In Geografick asopis. Ro. 64, . 2, s. 111-120. ISSN 0016-7193.Vzor bibliografickho zznamu lnku v zbornku:BOOV, M. et al., 1990. An introduction to algorithmic and cognitive approaches for information retrieval. In 18. Informatick dni : sbornk refert z mezinrodn vdeck konference o souasnch poznatcch informanch a komunikanch technologich a jejich vyuit. Praha : Univerzita Karlova, s. 17-28. ISBN 80-01-02079-7.

Citovanie a bibliografiaVzor bibliografickho zznamu lnku v elektronickom zdroji:HOGGAN, D., 2002. Challenges, Strategies, and Tools for Research Scientists. In Electronic Journal of Academic and Special Librarianship [online]. 2002, vol. 3, no. 3 [cit. 2003-01-10]. Dostupn na internete: . ISSN 1525-321X.

Citovanie a bibliografiaVzor bibliografickho zznamu lnku na CD ROM :ZEMNEK, P., 2001. The machines for "green works" in vineyards and their economical evaluation. In 9th International Conference : proceedings. Vol. 2. Fruit Growing and viticulture [CD-ROM]. Lednice : Mendel University of Agriculture and Forestry, s. 262-268. ISBN 80-7157-524-0.

Citovanie a bibliografiaVzory bibliografickho zznamu kvalifikanej prce, vskumnej sprvy a normy:MIKULIKOV, M. 1999. Didaktick pomcka pre praktick vubu na hodinch vtvarnej vchovy pre 2. st. zkladnch kl : diplomov prca. Preov: PU.

BAUMGARTNER, J. a kol., 1998. Ochrana a udriavanie genofondu zvierat, achtenie zvierat : vskumn sprva. Nitra : VV.

ISO 690: 1998, Dokumentcia Bibliografick odkazy Obsah, forma a truktra Zsady katedry prce poda zameranialenenie prc poda zamerania: teoretick, teoreticko-empirick, teoreticko-aplikan

Teoretick prca: minimlne 4 zahranin zdroje (okrem eskch), harmonogram vtabuke, povinn vlastn prlohy (tabuka, schma a pod.), diskusia (9 000 znakov), rozsah 70 strn (126000 znakov)

Teoreticko-empirick prce: harmonogram, diskusia (5400 znakov), primrne zdroje (ankety smin. 150 respondentmi), rozsah 60 strn (108000 znakov), tabuky, grafy, fotografie, mapy (GIS), tatistick analzy (SPSS, Statistica etc.).

Teoreticko-aplikan prce: hramonogram, diskusia (5400 znakov), odberate vsledkov, rozsah 55 strn (99 000 znakov), tabuky, grafy, fotografie, mapy (GIS), tatistick analzy (SPSS, Statistica etc.).

Zsady katedry kritriStupnica hodnotenia:50 a menej FX, 51-60 E, 61-70 D, 71-80 C, 81-90 B, 91-100 A.Bodov bonifikcie: (max. 100 bodov): celkov zvldnutie tmy (30/40 b), prca s literatrou (20 b), metodolgia (20b), jazykov a formlna rove (20b), samostatnos prce hodnot len vedci prce (10b)

Bodov sankcie:Spolon kritri:ROZSAH (kadch zaatch 10 % mnus 1 bod)DISKUSIA (kadch zaatch 10 % mnus 1 bod)PRAVIDL (max. mnus 5 bodov)VEDECK ETIKA (mnus 50 bodov FX) Zsady katedry kritriTeoretick prce:ZAHRANIN LITERATRA (max. mnus 20 bodov, 5 bodov za kad chbajci zdroj)VLASTN PRLOHY (mnus 10 bodov) Teoreticko-empirick prce:KARTOGRAFICK PRLOHA (mnus 20 bodov)PRIMRNE ZDROJE (mnus 10 bodov)Teoreticko-aplikan prce:ODBERATE (mnus 20 bodov)VLASTN PRLOHY (mnus 10 bodov)