Click here to load reader

DIŞ TİCARET

 • View
  43

 • Download
  2

Embed Size (px)

DESCRIPTION

DIŞ TİCARET. TANIM. Dış ticaret:Ülkelerin ithalat ve ihracat işlemleridir. Basit bir ifadeyle girdi çıktı işlemleridir. E-DIŞ TİCARET NEDİR ?. E-Dış Ticaret; elektronik ortam (internet) kullanılarak uluslararası ticaretin yapılmasıdır. - PowerPoint PPT Presentation

Text of DIŞ TİCARET

 • DI TCARET

 • TANIM

  D ticaret:lkelerin ithalat ve ihracat ilemleridir.Basit bir ifadeyle girdi kt ilemleridir.

 • E-DI TCARET NEDR ?

 • E-D Ticaret; elektronik ortam (internet) kullanlarak uluslararas ticaretin yaplmasdr.

 • E-D Ticaret, doru ve profesyonelce yapldnda rn ve hizmetlerin elektronik ortamda zaman ve mekna bal kalmakszn uluslararas arenada pazarlanabildii ve taraflarn internet ortamnda iletiim kurduklar bir ticaret biimidir

 • HRA KAYITLI ALI & SATILAR

 • KATMA DEER VERGS YASASI ve HRACAT STSNASI LE HRA KAYITLI ALI veya ATILAR HAKKINDA KRONOLOJK GENEL BLGLER:

 • Ticari, snai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti erevesinde yaplan mal ve hizmet teslimlerinin,Her trl mal ve hizmet ithalatnn ve

 • Ayn maddenin (3) nc bendinde Katma Deer vergisine tabi olaca hkme balanmtr.

 • 1- Katma Deer Vergisi Yasas ve hracat stisnas :

 • 3- Yasasnn (11/1-c)maddesindeki dzenleme ile getirilen Tecil-Terkin uygulamas ve Tecil-Terkin uygulamasndaki hata yada eksikliklere uygulanacak cezalar :

 • a) Tecil-Terkin uygulamas;hra kaytl alve satlarda Tecil-Terkin uygulamasnn ne ekilde yaplacana dair (27)seri nolu KDV tebliinin A/8 nci maddesinde ayrntl aklamalar yaplmtr buna gre ihracatlar;

 • hra kaydna satn aldklar mallarn, zamannda ve koullara uygun olarak ihra edildiini gsteren gmrk k beyannamesinin asl veya noterden onayl bir rneini vergi dairelerine ibraz edecekler,

 • KDV yasasna ilk kez ihra kaytl Al ve Sat Kavramnn girii;

 • Teslim tarihinden itibaren belirli bir sre iinde ihra edilmek koulu ile yaplan mal alm ve satm ilemine, genel bir ifade ile HRA KAYITLI ALI veya SATI denir.

 • KDV Yasasndaki,hra Kaytl, Al ve Sat kavramnn snrlarnn geniletilmesi;

 • 01.08.1998 tarihinde yrrle giren 4369 sayl yasa ile, KDV yasasna Geici (17) nci madde eklenmi ve ihracat istisnasnn snrlar bu kez Dahilde leme zin Belgesi sahibi imalatlar asndan Geniletilmitir.

 • Dahilde leme zin Belgesi:hracat ve imalatlarn,devletin salad yardm ve desteklerinden yararlanabilmesi iin,D Ticaret Mstearlndan aldklar zel izin belesidir.

 • hracat Kaytl Al ve Satlara likin KDV Yasasndaki Dzenlemeler:

 • 1- Yasann (11/1-c ) maddesindeki dzenlemede temel dnce:malatlardan ihra kaydyla mal alp KDV demeyen ihracatlarn, aldklar mallar hibir deiiklie tabi tutmadan cins ve miktar olarak aynen ihra etmek zorunda olmasdr.

 • 2- Yasann (11/1-c) maddesindeki dzenleme ile getirilen koullar:A-hracat, ihra kaydyla satn alaca mallar; sanayi ve Ticaret Bakanlnca tanm yaplan imalatlardan satn almaldr.

 • Tanm Yaplan malatlar;Sanayi siciline kaytl ve sanayi sicil belgesine haiz olmas,

 • Sanayi Odas, Ticaret Odas veya Esnaf ve Sanatkar Derneklerine kaytl bulunmas,malat iinde en az (5) ii altrmas,

 • hracat; tanma uyan imalatlarn ya bizzat kendilerinin kendilerinin rettikleri mallar yada o imalatlarn kapasitelerinin yetersizlii vs. gibi sebepler yznden

 • iletme organizasyonunu yapmak ve iin riskini stlenmek kouluyla baka imalatlara fason olarak yaptrdklar mallar; ihra kaydyla satn almaldr.

 • zel finans Kurumu imalat olarak kabul edildiinden, ise; bu kurumlar Eer ihra kaytl sat yapan her ihra kaytl teslimleri Tecil-Terkin uygulamasndan yararlanacaktr.

 • Eer ihracat firma D Ticaret Sermaye irketi veya sektrel D Ticaret Sermaye irketi ise; imalat tanmna uysun yada uymasn kendisine yaplan her trl ihra kaytl mal teslimleri Tecil-Terkin uygulamasndan yaralanacaktr.

 • C)hracat,imalatdan ihra kaydyla satn ald mallar; alm faturasnda yazl tarihi takip eden aybandan itibaren (3) ay iinde yurtd (ihra) etmeli (KDV yasas madde11/1-c, paragraf:2) ve gmrk beyannamesinde imalatnn adn gstermelidir.

 • RNEN: imalat,15.01.2003 tarihini tayan fatura ile ihracatya ihra kaydyla mal satm ve mal da 07.02.2003Tarihinde teslim etmi olsun. Bu mal yasa maddesine gre en ge 30.05.2003 tarihinde yurtd edilmek zorundadr.

 • d) hracat; malatdan ihra kaydyla satn ald mallarn tamamn yada bir ksmn bakalarna yenden ihra kaydyla satmal ve mallar hibir deiiklie tabi tutmadan cins ve miktar olarak aynen ihra etmelidir.

 • 3) Yasann (11/1-c) maddesindeki dzenleme ile getirilen Tecil-Terkin uygulamasndaki hata yada eksikliklere uygulanacak cezalar:

 • A)Tecil- Terkin uygulamas;hra kaytl al ve satlarda Tecil-Terkin uygulamasnn ne ekilde yaplacana dair (27)seri nolu KDV tebliinin A/8 nci maddesinde ayrntl aklamalar yaplmtr Buna gre ihracatlar;

 • hra kaydyla satn aldklar mallarn, zamannda ve koullara uygun olarak ihra edildiini gsteren gmrk k beyannamesin asl veya noterden onayl bir rneini vergi dairelerine ibraz edecekler,

 • Ayn trden mallarn brden fazla imalatdan alnp, tek bir gmrk k beyannamesi ekleyeceklerdir.

 • b) Uygulamadaki hata yada eksikliklere uygulanacak Cezai meyyideler; KDV yasasnn 11/1-c maddesinin (3) c paragrafnda hkme balanmtr.

 • Yasa maddesine gre ;ihracatn yukardaki artlara uygun gerekletirilmesi halinde uygulanacak meyyide ile ihracatn mcbir sebepler yznden yaplanmas halinde uygulanacak meyyiden birbirinden farkldr KDV yasasnn bu maddesinin incelenmesinde;

 • hracatn yasada saylan artlara gre gerekletirilmemesi halinde,tecil olunan verginin tahakkuk ettirildii tarihten itibaren 6183 sayl Amme alacaklarnn Tahsil usl Hakknda Kanunun 51ci maddesine gre belirlenen gecikme zammnn % 50 fazlas ilebirlikte tahsil olunaca.

 • Ancak ihra edilmek artyla teslim edilmek mallarn Vergi Usul Kanununda belirtilen mcbir sebebler nedeniyle ihra edilmesi halinde ise, tecil edilen verginin tecil edildii tarihten itibaren

 • 6183 sayl Amme Alacaklarnn Tahsil Usul Hakknda Kanunun 48inci maddesine gre ilgili dnemler iin geerli tecil faizi ile birlikte tahsil edilecei aka grlmektedir.

 • b) KDV yasasnn, GEC (17) nci maddesindeki dzenlemeler;Bu maddedeki dzenlemeler yukarda 11/1-c maddesindeki gibi esas alnan temel dnce Dzenleme ile getirilen koullar ve Tecil-Terkin uygulamas balklar altnda inceleyeceiz.

 • Yasann Geici (17) nci maddesindeki temel dnce:

 • KDV yasasnn 11/1-c maddesi ile ihracatlara salanan avantajn (yani, KDV demeksizin ihra kaydyla mal satn alabilme imkannn) aynsn, 31.12.2008 tarihine kadar Dahilde leme zin Belgesi (DB) sahibi imalatlara da salamaktadr.

 • Bylece DB sahibi imalatlar; Maliye Bakanlnca yaymlanan (83) sra nolu KDV uygulama tebliinin (1.2) nci maddesinin;

 • (2) nci paragrafnda belirtildii gibi, kendi belgelerinin ithal Edilen Maddelerle lgili Bilgiler blmnde kaytl bulunan ham ve yardmc maddeleri, yurt iindeki imalatlardan KDV demeksizin ihra kaydyla satn alabilecekler

 • ve bu alm sebebiyle demedikleri KDV , Vergi Dairesince nce Tecil edilecek ve ihracatn gereklemesini mteakip ayn kurumca Terkin edilecektir.

 • 2- Yasann GEC (17) nci maddesindeki dzenleme ile DB kapsamnda yaplan hra Kaytl Almlar iin getirilen koullar:

 • Yukarda, 11/1-c maddesi ile ilgili olarak a/ (2)/(a) da yaplan ve imalatlarn hangi nitelikleri tamas gerektiine dair aklamalar; aynen burada da geerlidir)

 • b-) DB sahibi imalat; kendi belgesinin thal Edilen Maddelerle lgili Bilgiler blmnde kaytl bulunan ham ve yardmc maddeleri, ihra kaydyla satn almaldr.

 • C-) DB sahibi imalatnn; ihra kaytl mal alm faturasndaki her bir maln bedeli; KDV hari olmak zere 2,5 milyar TL. n amak zorundadr (tekstil-konfeksiyon sektrnde pamuk, yn,iplik ve kuma dndaki mallarda 500 milyon TL. n amak zorundadr.)

 • d- DB sahibi imalat, belge kapsamna giren ve girmeyen mallar birlikte satn alyorsa; ihra kaytl olanlar (yani Tecil-Terkin uygulanacaklar) iin ayr, ihra kaytl olmayanlar iin ayr fatura dzenletmelidir.

 • e- DB sahibi imalat; ihra kaydyla satn ald maddeleri, ihra edecei mamuln imalatnda sarf etmelidir.(Bu hkmden, DB sahibi imalatnn ihra kaydyla ald mallar ihra edecek maln imalatnda sarf etmeksizin bakalarna yeniden ihra kaydyla satmayaca sonucu kmaktadr.)

 • f- DB sahibi imalat, ihra kaydyla satn ald maddeleri sarf etmek suretiyle imal ettii ihra mallarn;Ya DB sresinin sonuna kadar bizzat kendisi yurtd etmelidir.

 • Yada en ge Fatura tarihini takip eden ay bandan itibaren (3) ay iinde yurtd edilmek koulu ile bir baka ihracatya KDV yasasnn11/1-c maddesi kapsamnda ihra kaytl olarak satmaldr.

 • g- DB sahibi imalat, ihra kaydyla satn ald mallar; ihra edecei mamuln imalatnda sarf ettiini Yeminli Mali Mavir raporu ile tevsik etmeli (dorulamal) ve bu raporu ihracatn yapld ay takip eden (3) ay iinde satcsna ulatrmaldr.

 • 3- Yasann GEC (17) nci maddesindeki dzenleme ile getirilen Tecil-Terkin uygulamasndaki hata yada eksikliklere uygulanacak cezalar:

 • a)Tecil-Terkin uygulamas;DB kapsamnda, ihra kaytl al ve satlarda Tecil-Terkin uygulamasnn ne ekilde yaplacana dair (83) seri nolu KDV tebliinin 1.2,1.3 ve1.4 nc maddelerinde ayrntl aklamalar yaplmtr. Buna gre;

 • DB sahibi imalatlar, ihra kaydyla satnaldklar mallarn, zamannda ve koullara uygun olarak ihra edildiini gsteren gmrk k beyannamesini asl veya noterden onayl bir rnei ile Yeminli Mali Mavir raporunun bir suretini satc firmalara gnderecekler,

 • Satclar da, ihra kaytl sat faturasnda tahakkuk ve beyan edildikten sonra Vergi Dairesince Tecil edilen KDV nin Terkin edilmesi iin,DB sahibi imalatlarn kendilerine gnderdii belgeleri Vergi Dairesine ibraz edeceklerdir.

 • 3- HRA KAYITLI ALI ve SATILARA LKN 1918 SAYILI KAAKILIIN MEN ve TAKBNE DAR YASADAKI DZENLEMELER:

 • Bu yasada; Devletten ihra edilmek artyla satn alnan mallarn, yurt iin

Search related