DISPOSICIONS - agora.xtec. ?· RESOLUCIÓ ENS/241/2015, de 9 de febrer, per la qual es modifica la Resolució…

 • Published on
  01-Jul-2018

 • View
  212

 • Download
  0

Embed Size (px)

Transcript

 • DISPOSICIONS

  DEPARTAMENT D'ENSENYAMENT

  RESOLUCI ENS/241/2015, de 9 de febrer, per la qual es modifica la Resoluci ENS/1102/2014, de 21 demaig, per la qual s'estableixen els programes de formaci i inserci per al curs 2014-2015, i s'obre eltermini per al curs 2015-2016.

  Mitjanant la Resoluci ENS/1102/2014, de 21 de maig, (DOGC nm. 6628, de 22.5.2014), es van establir, perprimer cop, els programes de formaci i inserci per al curs 2014-2015, i per Resoluci ENS/2457/2014, de 30doctubre, (DOGC nm. 6744, de 6.11.2014), es va donar publicitat dels centres i establiments que ofereixenels programes de formaci i inserci el curs 2014-2015.

  Posteriorment, per Resoluci ENS/2250/2014, de 6 doctubre, (DOGC nm. 6727, de 14.10.2014), es vadeterminar lestructura i els mduls formatius que componen els programes de formaci i inserci.

  Atesa la bona acollida que han tingut els programes de formaci i inserci tal com mostren el nombre decentres que els ofereixen i el volum dalumnes matriculats, s oport donar-los continutat.

  Dacord amb la Llei 12/2009, del 10 de juliol, deducaci, i ateses les necessitats especfiques de formaci delalumnat major de 16 anys que ha deixat lensenyament obligatori sense titulaci.

  Resolc:

  -1 Modificar el ttol de la Resoluci ENS/1102/2014, de 21 de maig, per la qual s'estableixen els programes deformaci i inserci, que queda redactat en els termes segents:

  Resoluci ENS/1102/2014, de 21 de maig, per la qual s'estableixen els programes de formaci i inserci

  -2 Modificar lapartat 1 de la Resoluci ENS/1102/2014, de 21 de maig, per la qual s'estableixen els programesde formaci i inserci, que queda redactat en els termes segents:

  -1 Objecte

  Aquesta resoluci estableix els programes de formaci i inserci adreats als joves no ocupats que compleixincom a mnim 16 anys dedat i com a mxim 21 en lany dinici del programa, que hagin deixat leducacisecundria obligatria sense obtenir-ne el ttol i que en el moment diniciar els programes no segueixin estudisen el sistema educatiu ni participin en altres accions de formaci.

  - 3 Afegir al final del punt 17 de la Resoluci ENS/1102/2014, de 21 de maig, tres apartats amb el redactatsegent:

  17.4 El personal que imparteix els Programes de Formaci i Inserci ha de disposar de les capacitats, delsconeixements i de l'experincia idonis en relaci amb els mduls corresponents i amb l'atenci educativa alsjoves destinataris d'aquests programes.

  17.5 Per impartir els mduls de formaci professional s'exigeixen al personal docent els mateixos requisits detitulaci i formaci establerts per impartir els cicles corresponents de formaci professional bsica. Es potincorporar, atenent a la seva qualificaci i a les necessitats dels programes, personal no necessriament titulatamb capacitat i experincia laboral provada en l'mbit formatiu corresponent.

  17.6 Per impartir els mduls de formaci general cal estar en possessi del ttol de llicenciatura, enginyeria,arquitectura, diplomatura, enginyeria tcnica, arquitectura tcnica, o del grau equivalent.

  DL B 38014-2007ISSN 1988-298X http://www.gencat.cat/dogc

  Nm. 6815 - 20.2.20151/2 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

  CVE-DOGC-A-15049045-2015

 • -4 Mantenir lautoritzaci per impartir els programes de formaci i inserci del mateix o mateixos perfilsprofessionals als centres i establiments inclosos en la Resoluci ENS/2457/2014, de 30 doctubre, per la qual esdna publicitat dels centres i establiments que ofereixen els programes de formaci i inserci el curs 2014-2015. Aquests centres i establiments han de comunicar als serveis territorials corresponents o al ConsorcidEducaci de Barcelona, abans del 30 de dabril de 2015, la data prevista dinici dels programes de formaci iinserci i els perfils professionals que volen oferir, dentre els que tenen autoritzats, o b que renuncien alautoritzaci per a impartir programes de formaci i inserci.

  -5 Obrir un nou termini per als centres i establiments no inclosos a la Resoluci ENS/2457/2014, de 30doctubre, esmentada, o b que vulguin impartir altres programes als que hi tenen reconeguts el curs 2015-2016, dacord amb el procediment establert a la Resoluci ENS/1102/2014, de 21 de maig, i amb els criterissegents:

  a) Abans del 30 dabril de 2015, els centres docents, de titularitat privada o de titularitat pblica diferent delDepartament dEnsenyament, han de comunicar als serveis territorials o al Consorci dEducaci de Barcelonaels perfils professionals que volen oferir dentre els que es detallen a lannex 1 de la Resoluci ENS/1102/2014,de 21 de maig, i la data prevista dinici de les activitats.

  b) Abans del 30 dabril de 2015, els establiments han de sollicitar als serveis territorials o al ConsorcidEducaci de Barcelona els perfils professionals que volen oferir dentre els que es detallen a lannex 1 de laResoluci ENS/1102/2014, de 21 de maig, i comunicar la data prevista dinici de les activitats. Els serveisterritorials o el Consorci dEducaci de Barcelona resoldran les sollicituds i les notificaran als establimentscorresponents.

  c) s necessari en ambds supsits, a) i b), adjuntar una declaraci responsable conforme es compleixen elsrequisits despais i dequipaments per a la impartici dels mduls inclosos en un ttol de Formaci ProfessionalBsica, dacord amb la Resoluci ENS/2250/2014, de 6 doctubre.

  -6 Shabilita a la Direcci General competent per tal que, mentre es segueixin impartint els Programes deFormaci i Inserci, en faci la convocatria anual.

  La Direcci General competent ha dactualitzar la relaci de centres i establiments que ofereixen els programesde formaci i inserci publicada a la pgina web del Departament dEnsenyament (ensenyament.gencat.cat) i,si escau, la inscripci al Registre de centres del Departament.

  Contra aquesta Resoluci, que exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposarrecurs contencis administratiu, davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justcia deCatalunya, en el termini de dos mesos a comptar de l'endem de la seva publicaci al DOGC, de conformitatamb el que preveu l'article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicci contenciosaadministrativa.

  Aix mateix, poden interposar potestativament recurs de reposici, previ al recurs contencis administratiu,davant la consellera dEnsenyament, en el termini d'un mes a comptar de l'endem de la seva publicaci alDOGC, segons el que disposen larticle 77 de la Llei 26/2010, del 3 dagost, de rgim jurdic i de procedimentde les administracions pbliques de Catalunya i els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre,de rgim jurdic de les administracions pbliques i del procediment administratiu com, o qualsevol altre recursque considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.

  Barcelona, 9 de febrer de 2015

  Irene Rigau i Oliver

  Consellera dEnsenyament

  (15.049.045)

  DL B 38014-2007ISSN 1988-298X http://www.gencat.cat/dogc

  Nm. 6815 - 20.2.20152/2 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

  CVE-DOGC-A-15049045-2015