36
Ojecji vrtic Pula Koparska 31 A, Pula Klasa: <601-02/19-01-01/6-1 Ur. broj:2168/01-380/03-19-941 Pula, 02. rujan 2019. Temeljem clanka 45. Statuta Ojecjeg vrtica Pula i clanaka 35. Zakona 0 predskolskom odgoju i naobrazbi (NN br. 10/97 ,107107,94/13 ),a sukladno clanku 36. Zakona 0 ustanovama (NN76/93 i 35/08) Upravno vijece na svojoj sjednici odrzanoj dana 02. rujan 2019. godine donosi slijedecu: ODLUKU o USVAJANJU GODISNJEG IZVJESCA 0 REALIZACIJI PLANA I PROGRAMA RADA ZA PEDAGOSKU GODINU 2018/2019 Tocka 1. Usvaja se godisnje izvjesce 0 realizaciji plana i programa rada za pedaqosku godinu 2018/2019 god. Tocka 2. Sastavnim dijelom ove Odluke ima se smatrati Godisnie izvjesce 0 realizaciji plana i programa rada za pedaqosku godinu 2018/2019 god., Klasa: 601-02/19-16/2 Ur.Broj: 2168/01-380/02-19-939 Tocka 3. Odluka stupa na snagu danom donosenja. ........... ..... _>',.aKukic Oasko, dipl.oec . •;~«_l\, ------ ---- - - --

Dječji vrtić Pula | Predškolska ustanova

  • Upload
    others

  • View
    15

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Dječji vrtić Pula | Predškolska ustanova

Ojecji vrtic PulaKoparska 31 A, Pula

Klasa: <601-02/19-01-01/6-1Ur. broj:2168/01-380/03-19-941

Pula, 02. rujan 2019.

Temeljem clanka 45. Statuta Ojecjeg vrtica Pula i clanaka 35. Zakona 0 predskolskomodgoju i naobrazbi (NN br. 10/97 ,107107,94/13 ),a sukladno clanku 36. Zakona 0ustanovama (NN76/93 i 35/08) Upravno vijece na svojoj sjednici odrzanoj dana 02. rujan2019. godine donosi slijedecu:

ODLUKUo

USVAJANJUGODISNJEG IZVJESCA 0 REALIZACIJI PLANA I PROGRAMA RADA

ZA PEDAGOSKU GODINU 2018/2019

Tocka 1.

Usvaja se godisnje izvjesce 0 realizaciji plana i programa rada za pedaqosku godinu2018/2019 god.

Tocka 2.

Sastavnim dijelom ove Odluke ima se smatrati Godisnie izvjesce 0 realizaciji plana iprograma rada za pedaqosku godinu 2018/2019 god., Klasa: 601-02/19-16/2Ur.Broj: 2168/01-380/02-19-939

Tocka 3.

Odluka stupa na snagu danom donosenja.

................_>',.aKukic Oasko, dipl.oec .

•;~«_l\,

------ ---- - - --

Page 2: Dječji vrtić Pula | Predškolska ustanova

DJECJI VRTIC PULAKOPARSKA 31 APULAKLASA: 601-02/19-16/2URBROJ:2168/01-380/02-19-939

DJECJI VRTIG PULA

GODISNJE IZVJESCEo REALIZACIJI PLANA I PROGRAMA RADA

ZA PEDAGOSKU GODINU 2018.12019.

Pula, kolovoz 2019. god.

Page 3: Dječji vrtić Pula | Predškolska ustanova

SADRZAJ:

I. USTROJSTVO RADA 3

II. MATERIJALNI UVJETI RADA 12

III. NJEGA I SKRB ZA TJELESNI RAST I ZDRAVLJE DJECE 14

IV. ODGOJNO-OBRAZOVNI RAD 19

V. OBRAZOVANJE I USAVRSAVANJE ODGOJNIH DJELATNIKA ..26

VI. SURADNJA S RODITELJIMA 29

VII. SURADNJA S VANJSKIM CIMBENICIMA 31

VIII. BITNE ZADACE STRUCNIH SURADNIKA 33

IX. PRILOZI

2

Page 4: Dječji vrtić Pula | Predškolska ustanova

I.USTROJSTVO RADA

1. USTROJSTVO RADA

TABELARNI PRIKAZ

Red.hr.

PROGRAMDOBNE SKUPlNE

1.2.1.3.1.4.

DJECJI VRTIC PULAOBJEKTI

ADRESA

Jaslice i vrticJaslice i vrtic

1.5. Vrti6

1.6. Jaslice

1.7.skola i poludnevni

vrtic1.8. Vrtic

*DV More, Karlovacka 31, nije otvoren.

Djecji vrtic Pula, sa sjedistem u Koparskoj 31 a , Pula ima 27 odgojnih skupina u 6podrucnih vrtica i jedan maticni (DV Zvjezdice gdje je smjestena i uprava vrtica).Tako je 2018.119. s 29.09.2018. upisano 512 djece rasporedenih u:

• 10 jaslickih17 vrtickih grupa1 skupine male skole i poludnevni vrticki program

••

Buduci da svake godine nedostaju upisna mjesta za jaslicke skupine i djecu koja punegodinu dana nakon zime i u proljece ovaj problem rijesili smo otvaranjem skupine uDV Loptice. Prosirili smo mrezu (planirano) jaslickih skupina otvaranjem skupine u DVVeli Vrh kojaje zapocela s radom u mjesecu studenom_2018.

3

Page 5: Dječji vrtić Pula | Predškolska ustanova

U suradnji s Gradom kao osnivacem i nadleznim Odjelom i ove godine realizirali smocentralizirane upise za nasu ustanovu, ustanovu na talijanskom jeziku Rin Tin Tin i privatnevrtice.

Od travnja 2010. godine kadaje proradila nasa web stranica na adresi www.dvpula.hrpokusavamo sve informacije , zanimljivosti , novosti, obavijesti i dogadanja prezentiratiroditeljima i siroj javnosti. Od 28.05. kadaje stupio na snagu GDPR vrtic i akti poceli suuskladivanje vezano uz osobne podatke koje kao pravna osoba prikupljamo radi razlicitihobrada.

Tijekom 2018/19. godine odrzano je 13 sjednica Upravnog vijeca na kojima se raspravljalo 0

pitanjima vezanim za funkcioniranje ove ustanove. Clanovi UV su:

• Dijana Kukic Dasko, predsjednica• Sandra Radolovic, clan i zamjenica predsjednice

• Ileana Zahtila, clan• Romina Runko Bobulanovic, clan predstavnik roditelja• Snjezana Vukelic clan predstavnik odgajatelja i strucnog tima

Predskola iIi popularno nazvana Mala skola odvijala u djecjem vrticu Val i to premanovom Pravilniku svakodnevno u trajanju od 2,5 sati od 3.09.2017. pa sve do 30.05. 2018.Odgojno-obrazovni rad provodio se svakodnevno u jutarnjim terminima (20-ero djece) i tou jednoj skupini koje su se kombinirale s poludnevnim boravkom djece. U predskolu seupisalo i pohadalo je manji broj djece u odnosu na proslu pedagosku godinu kad smo imalidvije skupine. Kraci specijalizirani program pod nazivom Rano ucenje engleskog jezikarealizirao se u DV Centar sa jednom skupinom djece (sveukupno 13- tak djece i njihov jebroj varirao), a ovaj program realizirao se u suradnji s Vox Viva.

Program zimovanja u Gorskom kotaru na Petehovcu s odgajateljima koristilo je 36-erodjece. Odgojitelji i roditelji zadovoljni ovakvim nacinorn zimovanja i ponudenim programomkoji je jako dobro razraden prema djecjim potrebama , a uvazavajuci posebnosti ranog odgojai obrazovanja.

Dezurstvo za roditelje koji rade u drugoj smjeni ili ne stignu doci do 16,30 realiziralo se usvim vrticima nakon anketiranja roditelja . Tako su se vrtici otvarali u 6,30 s dezurstvorn izatvarali u 17,00 s pomakom u radnom vremenu prema potrebama roditelja.Puno se svih godina ulozilo u sigumost djece na vanjskim dvoristima vrtica tako se i ovegodine nastavilo oplemenjivati dvorista, a kompletno je uredeno dvoriste DV Centar sprava ianti stres podlogama, uredeno je dio dvorista DV Kastanjer, Napravljenaje staza do ljuljackei tobogana te je postavljena anti stres podloga. U DV Veli Vrh, u suradnji s osnivacemprosirili smo dio dvorista vrtica , postavili ogradu te montirali jednu veliku ljuljacku jaje i nataj nacin podigli kvalitetu boravka djece na vanjskom prostoru.

Bolovanja odgajateljica i tehnickog osoblja u pojedinim vrticima organizacijskim sve suveca .. Zamjenama i vecim angaziranjern stalnih radnika uspjesno smo rjesavali probleme, ali

4

Page 6: Dječji vrtić Pula | Predškolska ustanova

vrlo je tesko kvalitetno i kontinuirano raditi bez zamjena s obzirom na starost kolektiva islozenost poslova u domeni ranog odgoja iobrazovanja.Najveci problem stvara se tijekom mjeseca srpnja i kolovoza kada je u tijeku realizacijagodisnjih odmora i slobodnih dana, a ovog je ljeta prisustvo djece u vrticu poraslo za 100%.Dio razloga moze se pronaci u zaposlenosti roditelja tijekom sezone , a dio u placanju vrticafiksnom cijenom koja roditelje motivira da bez obzira na njihov godisnji odmor dovode djecuu vrtic, Organizacija rada tijekom ljetnih mjeseci bila je zahtjevna kad se uzmu u obzir iradovi, barem oni minimalni (licenje DV Zvjezdice i DV Veli Vrh) koji su se planiralitijekom ljetnih mjeseci i realizirali.

U suradnji sa ZZJZ svi radnici prema svojim zadacama odgovomostima sudjeluju uImplementaciji HACCP i to na nivou cijelog vrtica.

Kljucni segment odgojno obrazovnog rada koji se kumulativno povecava svake godine uzmnostvo dobrih projekata i aktivnosti je povecanje djece s teskocama pri upisu u vrtic tesmanjenje broja djece vrticke dobi i povecanje djece jaslicke dobi.

l.Analiza zaposljavanja i kadrovska problematika za 2018.12019.godinu

Tijekom 2018.12019. pedagoske godine zaposljavanje je vrseno sukladno Zakonu 0 radu teZakonu 0 predskolskom odgoju i obrazovanju, koje posebno regulira zaposljavanje odgojno­obrazovnog i ostalog kadra djecjeg vrtica,

Nacin zaposljavanja odreden je na slijedeci nacin:a) Odlukom Upravnog vijeca 0 raspisivanju natjecajab) Prijavom Zavodu za zaposljavanjec) Javnim oglasavanjem (web stranica Djecjeg vrtica Pula)d) Odlukom Upravnog vijeca 0 prijemu kandidata na prijedlog Ravnatelja

U pedagoskoj godini 2018/2019. raspisali smo pet natjecaja, te odlukom Upravnog vijecaprimili kandidate kako slijedi:

Natjecaj od 11.10.2018. godine

1. Za radno mjesto odgojitelj/ica na odredeno vrijeme, u punom radnom vremenu, dopovratka radnice sa bolovanja, 1 izvrsitelj/ica Mil:, odabrana je;

Petra Radolovic

2. Za radno mjesto spremacica, na odredeno vrijeme, u punom radnom vremenu, dopovratka radnice sa bolovanja, 1 izvrsitelj/ica, MIl:, odabranaje;

Andreja Perkovic

Natjecaj od 12.12.2018. godine

1. Za radno mjesto psiholog na odredeno vrijeme najduze do 31.08.2019., u punom radnomvremenu, 1 izvrsitelj/ica, Mil:, odabrana je;

Ana Juhas,

5

Page 7: Dječji vrtić Pula | Predškolska ustanova

2. Za radno mjesto spremacica, na odredeno vrijeme najduze do 31.08.2019., u punomradnom vremenu, 2 izvrsitelja/ice, M/Z, odabrane su;

Lucija RajkovicMirsada Domazet

Svi izvrsitelji primljeni su sukladno normativnim aktima i zakonskim normativima.

Sukladno Zakonu 0 predskolskom odgoju i obrazovanju na kratkotrajne zamjene do 60 danaukljucivani su djelatnici na odredeno vrijeme.

Kratkotrajne zamjene neophodne su zbog prirode posla, a Odlukom Upravnog vijecaukljucivanje zamjene vrsilo se po odsutnosti stalnog izvrsitelja, a do tada zamjenu vrse ostalidjelatnici preraspodjelom. Ravnatelj, strucni suradnici i referent za kadrovske poslovemaksimalno vode racuna 0 opravdanosti ukljucivanja izvrsitelja na zamjenu.

Na temelju Zakona 0 poticanju zaposljavanja, a u cilju koristenja mjera "Strucnoosposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa" i "Osposobljavanje za stjecanjeodgovarajuceg radnog iskustva (30+)" putem Hrvatskog zavoda za zaposljavanje, urad subile ukljucene tri polaznice na osposobljavanju za rad odgojitelja.

Tijekom 2018/2019. pedagoske godine u mirovinu je otislo tri radnice:

1. MARA DAMJANOVIC - servirka2. BLAZENKA FARAGUNA - spremacica3. VLASTA LICUL - odgojitelj

Takoder moramo napomenuti da prosjek starosti naseg kolektiva iznosi 46 godina zivota.

6

---------

Page 8: Dječji vrtić Pula | Predškolska ustanova

KADROVI

Na dan 31.12.2018. godine na neodredeno vrijeme.. 92 radnikana odredeno vrijeme . . .. 19 radnikaUKUPNO 111 radnika

Kvalifikacijska struktura na dan 31.12.2018. godine

Naziv radnog mjestaPotrebna Stvama Broj

kvalifikaci j a kvalifikacija izvrsiteljaRavnatelj VSS, VSS VSS 1Voditelj pravnih i opcih poslova - tajnik VSS, VSS VSS 1Voditelj racunovodstva VSS, VSS VSS 1Strucni suradnik VSS VSS 3Zdravstvena voditeljica VSS, VSS VSS 1Odgojitelj VSS, VSS VSS 61Odgojitelj VSS, VSS VSS 1Odgojitelj-savjetnik VSS, VSS VSS 1Referent ZNR i zastite od pozara/administrator VSS, SSS VSS 1Referent za kadrovske poslove i obracun placa VSS, SSS SSS 1Administrator ustanove/arhivar vrtica SSS SSS 1Racunovodstveni dj elatnici SSS SSS 2Racunovodstveni dj elatnici SSS VSS 1Glavni/a kuhar/ica SSS SSS 2Kuharica SSS SSS 2Servirka osnovna skola NKV 1Servirka osnovna skola SSS 5Kucni majstor -lozac - vozac SSS SSS 2Pomocni radnik u kuhinji osnovna skola SSS 2Spremacica osnovna skola NKV 4Spremacica osnovna skola KV 1Spremacica osnovna skola NSS 3Spremacica osnovna skola SSS 13UKUPNO 111

7

Page 9: Dječji vrtić Pula | Predškolska ustanova

STRUKTURA ZAPOSLENIH NA DAN 30.06.2019.

Na dan 30.06.2019. godine ukupno zaposlenih na neodredeno vrijeme bilo je 93 radnika, dokje radnika zaposlenih na odredeno vrijeme, tj. zamjena bilo 30, od cega 18 otpada na zamjeneodgojitelja. Ostale zamjene su zbog kratkotrajnih i dugotrajnih bolovanja.

Takoder napominjemo da su urad ukljucene dvije osobe koje su sklopile ugovor 0 strucnomosposobljavanju za rad bez zasnivanja radnog odnosa.

PO STRUCNOJ SPREMI:

NKV 5 4,07%NSS 5 4,07%KV 1 0,81 %SSS 32 26,01 %VSS 70 56,91 %VSS 10 8,13 %

PO RADNOM MJESTU:

ODGOJITELJI76 61,78 %I STRUCNI TIM

TEHNICKO OSOBLJE 29 23,58 %KUHINJA 6 4,88 %KUCNI MAJSTORI-

2 1,63 %LOZACI -VOZACIADMINISTRA TIVNO

10 8,13 %OSOBLJE lOST ALI

8

f!NKV.NSSDKVDSSS.vssII.i1VSS

IIODGOJITELJIISTRUCNI TIM

.TEHNICKOOSOBLJE

o KUHINJA

OKUCNIMAJSTORI­LOZACI-VOZACI

• ADMINISTRATIVNo OSOBLJE IOSTALI

Page 10: Dječji vrtić Pula | Predškolska ustanova

3.PROGRAMI

Unutar vrtica provodeni su i slijedeci programi koji imaju potrebnu verifikaciju :

vn« Posebni Specij alizirani Redovni Redovniprogrami kraci programi program program

obogacenDVVal Predskola 1

grupa djeceDVVeli Vrh Integracija djece

s teskocamaDV Centar Integracija djece Rano ucenje Metodika Implementacij a

s teskocama engleskog jezika likovne i tjelesne zavicajnostikultureSalsa Istriana

DV Zvjezdice Integracija djece Metodika Implementacijas teskocama okoline i zavicajnosti

pocet.mat, pojmova te govomekomunikacijeSalsa Istriana

DV Rozica Integracija djece Salsa Istriana Integracijas teskocama romske manj ine

love je godine ostvarena suradnja s Odjelom za obrazovanje ucitelja i odgojitelja krozorganizaciju i realizaciju metodickih vjezbi i strucne prakse studenata predskolskog odgoja(redovni i izvanredni studenti). Rad sa studentima je ove godine bio jako dobro realiziran iisplaniran. Studenti su realizirali aktivnosti u DV Zvjezdice i DV Centar. Takoder uznapomenu da su tijekom ove godine mentori dobili Ugovore za rad sa studentima. Isplatahonorara bila je realizirana s puno zbrke prilikom obracuna satnice.Rad sa studentima rezultirao je fantasticnim izlozbama i didaktickim sredstvima djece iodgojitelja i studenata, a sve zahvaljujuci velikoj profesionalnosti odgojitelja i metodicara teuz veliki trud studenata i ostalih sudionika.

Iz Metodike likovne kulture u DV Centar realizirana je izlozba pod nazivom Pu oko svijeta usvibnju 2018., ,a istog dana i izlozba u DV Zvjezdice pod nazivom .Djeca + studenti"Djeca su sa svojim odgojiteljima prilikom otvaranja izlozbi izvela krace programe u kojimasu bili jako uspjesni,

Ove je godine 4.put za redom realiziran i "Dan otvorenih vrata vrtica" u kojima su roditeljiprije samih upisa mogli proci sve vrtice , pogledati ih , razgovarati sa odgojiteljima iclanovima strucncg tima kako bi odabrali najbolji vrtic za svoje dijete.

9

Page 11: Dječji vrtić Pula | Predškolska ustanova

Uz posjet vrticima roditeljima se dijelio letak 0 zdravoj prehrani predskolske djece koje susve tri ustanove i ZZJZ osmislili kako bi poducili roditelje 0 zdravoj i kvalitetnoj prehrani.

Prisustvovali smo zavrsnorn skupu, odnosno Strucnorn skupu, u sklopu implementacijeZAVICAJNOSTI (svibanj 2019 u Porecu.), Djeca i odgojitelji vrtica Centar , skupinaPcelice su u jutamjim satima mogli u Porecu vidjeti stare igre, arheoloske lokalitete ,sudjelovali su u izradi mozaika pod vodstvom povjesnicara. Ove je godine takoder ovaj skupuvrsten u katalog AZOO te su svi odgojitelji dobili potvrde od ovlastene agencije.

U jutamjem dijelu strucnog skupa ravnateljica koja je clanica Povjerenstva zaimplementaciju zavicajnosti u djecjim vrticima sudjelovala i vodila jednu od radionica.Takoder je predstavila 5 minutni film koji su zajednicki napravili odgojitelji skupine Pcelica ,DV Centar, B.Kaie i A.Jelenie pod nazivom Moje mjesto poznato je po - Sijanskoj sumi,Sudjelovali smo u projektu humanitame udruge »Solidarnost na djelu za potrebite», ukljucilismo se u prikupljanju humanitame pomoci za potrebite, sudjelovali smo na Danima CrvenogKriza na Portarati

Ove su godine djeca i odgojitelji DV Kastanjer u mjesecu lipnju i srpnju 2018. uzivala namoru uz razne aktivnosti na Stoji, a djeca s Velog Vrha , Brunjakova isla su sa svojimodgojiteljicama na novu plazu Hidrobaze na Puntizeli.

Ukljucili smo se na Festival znanosti svojim aktivnostima.

Bili smo aktivni na 18. Olimpijskom festivalu djecjih vrtica, gdje je skupina Pcelice i SoviceDV Centar, bile pobjednici i ucestvovali su na daljnjem zupanijskom natjecanju u Labinu.

Ove smo godine prvi put sa 100 tinjak djece otvorili pozbatu manifestaciju pod nazivomSalsa Istriana u Domu hrvatskih branitelja te smo s djecom ucestvovali u radionicama koje suvodili instruktori njemackih plesnih skola. Snimljen je i prekrasan promotivan film koji smostavili na nase web stranice.

Ove smo godine prvi put bili s djecom skupine Dv Centar i DV Rin tin tin u Muzejuznanosti u Trstu, Italija gdje smo aktivno ucestvovali u svim radionicama koje su vrlokreativne i zanimljive za djecu, a nadasve poucne,

Novi projekt koji smo zapoceli ,,1 psi idu u vrtic", nastaviti ce se i iduce godine. Prveradionice sa terapeutskim psima odrzane su u DV Kastanjer i DV Zvjezdice, te ce se inaredne pedagoske godine nastaviti i razvijati pod vodstvom defektologa rehabilitatoravrtica.

.Jstra bez karijesa" projekt u suradnji s IDZ nastavlja se i dalje. Djeca aktivno cetkaju zube inakon dvije godine realizacije projekta vide se maleni pomaci. Roditelji sad vee ranije odprijasnjih godina razmisljaju 0 odabiru stomatologa za svoje dijete i pomaci se vee pomalovide. Indeks karijesa prema anketama i dostupnim podatcima velik je kod djece u predskoli ,znaci kod djece koja nisu obuhvacena programom predskolskog odgoja i zato ovaj projekttreba i dalje nastaviti i biti ustrajan kod njegovog provodenja,

10

Page 12: Dječji vrtić Pula | Predškolska ustanova

Suradnja odgajateljica sa roditeljima i drustvenom sredinom tematski je i sadrzajno raznolikai ucestala, Ulozeno je puno truda odgajateljica na senzibilizaciji roditelja za raznolike oblikesuradnje - kreativne radionice, zatim Prve tri su najvaznije, posjete, zajednicke aktivnosti uoblikovanju prostora, angaziranosti roditelja prema afinitetima u ostvarivanje konkretnihzadaca, prisutnost roditelja u grupi u vrijeme adaptacije djeteta na novu sredinu, organizacijaod strane roditelja odredenih aktivnosti interesantnih za djecu, neposredno ucestvovanje upripremi i realizaciji predstava za djecu, maskenbal - izrada mastovitih kostima i drugo ...

Rad vrtica prezentiranje putem medija, TV Nove, Glasa Istre, Regionala, Ipressa,

Odgajateljice su bile ukljucene u strucno usavrsavanje prema ponudenim temama - radionicesu organizirane unutar vrtica , a tek nesto manji dio izvan vrtica,

Ove godine u suradnji s drugim ustanovama i vrticima realizirali smo Strucni skup podnazivom .Dani razlicitosti", u kojima je svaka ustanova jedan dan prikazala svoju praksu uradu s djecom koja su razlicita, Tako su nase odgojiteljice prezentirale svoj rad i rad skupineu kojoj su djeca s Down sindromom, a odgojiteljica savjetnica je zaokruzila ovu nasu pricu izainteresiranim polaznicima kojih je bilo preko 60 ispricala koje su pozitivne stvari ovakvogpristupa inkluziji za drugu djecu i njihove roditelje,

U suradnji sa ZZJZ kuhinjsko osoblje je tijekom cijele godine imalo edukacije kojima je ciljbio podizanje kvalitete prehrane u djecjim vrticima, Odgojitelji su takoder imali jednotematsko vijece u cilju ponavljanja i osvjescivanja 0 vaznosti prehrane u vrticu, Takoder jeizraden letak koji se tijeko upisa dijelio roditeljima te je stavljen u sve kutice za roditelje.

Kontinuirano se provodilo osposobljavanje djelatnika za rad na siguran nacin protupozarnazastita, redovito su se obavlja1i sistematski pregledi odgajateljica i drugih zaposlenih odovlastene ordinacije Medicine rada.

Ove je godine produzeno dopunsko osiguranje (dio KU) za sve zaposlene u iznosu od1.450,00 kn sto ce dje1atnicima ornoguciti sistematske preglede i preg1ede kod specijalista.

U mjesecu lipnju zapoceli su pregovori sa Sindikatom u cilju poboljsanja prava radnikazaposlenih u svim vrticima ciji je osnivac grad Pula.

11

Page 13: Dječji vrtić Pula | Predškolska ustanova

II. MATERIJALNI UVJETI RADA

Prema fin.planu i osiguranim sredstvima ove se godine u vise navrata,( naravno ne onoliko bizeljeli ) nabavila didaktika i potrosni materijal za skupine iskljucivo sredstvima Ministarstvai potrosni materija1.

Realizirani radovi i nabava:

a) PO CENTAR

REALIZIRANI RADOVI

• Rekonstrukcija dvorista, radovi su obuhvatili uredenje dvorista koje je obogaceno

novom opremom za igru, postavljena je antistres podloga (smanjenje mogucnosti

tezih ozlijeda), te je postavljen video nadzor u svrhu zastite objekta i imovine

vrtica, te je organizirana suradnja sa PU Istarskom 0 pojacanorn obilasku

policijskih ophodnji vrtica s ciljem zastite objekta i imovine;

• Vanjska terasa odgojne skupine Deljini oblozena je antistres podlogom, te su na

istu postavljena igrala prilagodena uzrastu skupine.

REALIZIRANA NABA VA

• Sanacija i nabavka kotla za kuhinju;

• Novi mopovi za spremacice;

• Novi stol sa stolicama za mladu jaslicku skupinu, posebno prilagodena za

najmanju djecu

b) PO KASTANJER

REALIZIRANI RADOVI

• Sanacija i uredenje vanjskog dvorista te postavljanje antistres podloge.

c) POROZICA

REALIZIRANA NABAVA

• Perilica rublja - poboljsanje higijenskih uvjeta za jaslicku skupinu (mogucnost

pranja posteljine i s1.)

12

Page 14: Dječji vrtić Pula | Predškolska ustanova

• Za djevojcicu A.M. osigurana adek:vatna pomagala (primjerena stolica, kolica)

kako bi se povecala razina zastite od mogucih povrde s obzirom na dijagnozu

djeteta.

d) PO VELI VRH BRUNJAKOV A

REALIZlRANI RADOVI

• Sanacija i prosirenje dvorista, postavljena nova igrala

e) PO VEL I VRH PADULJ

REALIZlRANI RADOVI

• Uklonjen tobogan neprimjern uzrastu djece i koji je po primjedbama odgajatelja

predstavljao potencijalnu opasnost za sigurnost djece.

REALIZlRANA NABAVA

• Novi djecji kreveti i posteljina za iste.

f) PO ZVJEZDICE

REALIZlRANI RADOVI

• Na ogradu objekta postavljena mrezica kako bi se umanjila mogucnost

nakupljanja narkomanskih sprica u prostoru dvorista vrtica.

REALIZlRANA NABAVA

• Spremnik za odlaganje iskoristenih sprica i igli, osim u PO Zvjezdice isti je

osiguran za sve objekte;

• Potrosni inventar za kuhinje (koseve za smece, zlice, nozeve, bokali za napitke,

cjedilo za agrume), isti je osiguran za sve objekte.

13

Page 15: Dječji vrtić Pula | Predškolska ustanova

Od vecih investicija naprav1jenaje rampa za osobe s teskocama u kretanju , a takoder iornogucen pristup majkama s ko1icima u vrtic u DV Centar. Drugi dio projekta odnosio sepostav1janje sprava u dvoristu i anti stres podloge, Takoder smo betonira1i zardinjere jer subile potencija1ni izvor zaraze te smo postavi1i video nadzor.U DV Zvjezdicama u suradnji s osnivacem naprav1jenaje jos jedna staza za rodite1je te smo sosnivacem podig1i ma1u ogradu ispred u1aza u vrtic da bi onemogucili parkiranje ispredvrtica i to na ze1enoj povrsini tik ispred vrtica,

Od osta1ih u1aganja rijesili smo uredenje stazice u dvoristu DV Kastanjer, te smo stavi1i antistres podlogu ispod tobogana i ljuljacke.

DV Ve1i Vrh, Brunjakova ima manje dvoriste, te smo isto prosirili na parce1u susjedne skole ,ogradi1i ga i stavi1i ve1iku ljuljacku jaje.

Rodite1ji skolaraca vise ne kupuju sami radne 1istove vee ih osigurava vrtic , a od mjesecaozujka 2017. rodite1ji vise ne nose ubruse i papimate maramice vee ih osigurava vrtic, Tonam iziskuje veca sredstva i vece kolicine ubrusa jer su uvedene i nove aktivnosti npr, djecaperu zube.

III NJEGA I SKRB ZA TJELESNI RAST I ZDRA VLJE DJECE

a) JELOVNIK - ZDRA VA PEHRANA

Prehrana u nasoj Ustanovi p1anira se i provodi prema vazecim prehrambenim standardima inormativima odredenim .Programom zdravstvene zastite djece, higijene i pravi1ne prehraneu djecjim vrticima" (clanak 18. stavak 1. i 3. Zakona 0 predskolskom odgoju i naobrazbi).Poseban naglasak u radu zdravstvene voditeljice stavljen je na prilagodenu prehranu za djecukoja su alergicna ili intolerantna na odredene namimice te je prema uputi pedijatra iIi drugogspecijalista izraden poseban jelovnik koji prati potrebe djeteta. Uz medicinske indikacijeposebnih jelovnika, u vrticu se i radi vjerskih razloga sastavljaju obroci koji ne sadrzavajuodredene namimice.

Ove pedagoske godine pripremani su obroci za 61 dijete, od kojih je za dvoje p1aniranje ipriprema obroka iziskivala pojacani napor i neizostavnu cestu komunikaciju s roditeljima.Tijekom godine je primijeceno povecanje broja djece s intolerancijom na kravlje mlijeko imlijecne proizvode, jaja i proizvode od jaja te kikiriki.

14

Page 16: Dječji vrtić Pula | Predškolska ustanova

Odredeni broj djece pokazuje poteskoce kod uzimanja hrane koje nemaju uzrok uzdravstvenom stanju, npr. jedu jako malo, jedu sarno odredene namimice tj. odbijaju jestivecinu toga sto nudimo u vrticu npr. voce i povrce, mlijeko, meso. Najcesc; su uzrok takvihproblema navike iz roditeljskog dorna uvjetovane nesnalazenjem i popustljivoscu roditelja ilibrzim nacinom zivota. Ta djeca eventualno imaju porernecaje tjelesne tezine, cesto suanemicna i pobolijevaju vise od vrsnjaka, tj. imunoloski sustav im je oslabljen a moze seocekivati i dugorocni negativni utjecaj navedenih poremecaja na njihovo zdravlje.Stoga im lijecnici preporucuju boravak u vrticu da bi uz vrsnjake i drugacije odgojneutjecaje usvojili dobre prehrambene navike.Ove poteskoce traze timski rad odgajateljica, strucncg tima i kuhinjskog osoblja,individualni pristup djetetu i jako dobru suradnju sa roditeljima, a rezultati dolaze sporo.Iskustva pokazuju da je prehrambene navike djece uvijek lakse promijeniti nego stavoveroditelja, iako je jedno sa drugim usko povezano. Velika nam je pohvala kada roditelji kazuda je vrticki jelovnik i susret sa namimicama i obrocima koje ranije nisu pripremali kod kucepoticaj za prosirenje jelovnika kod kuce.

U pripremi hrane ustanova se vodila principima HACCP sustava kako bi se osiguralamaksimalna zdravstvena ispravnost obroka ponudenih djeci.

Izradena su po cetiri jelovnika za svako godisnje doba u skladu su sa Izmjenama i dopunamaprograma zdravstvene zastite djece, higijene i pravilne prehrane djece u djecjim vrticima iz2007. god. i nacelima HACCP sustava,Trudimo se zadrzati kvalitetu jelovnika i uvoditi mala poboljsanja da bi odrzali potrebnukolicinu zeljeza i kalcija jer su navedeni elementi jako vazni za rast i razvoj djecepredskolske dobi. Skupina za izradu jelovnika sastaje po dogovoru, uglavnom svakih 15dana. Kvalitetu jelovnika potvrduju redovite analize Zavoda za javno zdravstvo.

Postujemo preporuke iz Zakona koji od nas trazi da hrana koja se priprema za djecu imapozitivan utjecaj na njihov rast i razvoj- djeci nudimo raznovrsno svjeze voce jednom do dva puta dnevno,- dva puta dnevno djeci se daje mlijecni obrok ili napitak,- svakodnevno pripremamo juhe, variva, salate i priloge od svjezeg sezonskog povrca iraznovrsnih mahunarki,- koristimo iskljucivo suncokretovo i maslinovo ulje.- sklopili smo Ugovor s OPG-om kako bi koristili svjeze povrce i to sezonsko.

15

Page 17: Dječji vrtić Pula | Predškolska ustanova

b) PREGLED BOLESTI DJECE

Precizne informacije 0 pobolu djece nije moguce iskazati jer ni ove godine pedijatri, gotovou potpunosti tj. cak niti u siframa, prestaju pisati dijagnoze na potvrdama 0 izostanku izvrtica,Informacije 0 obolijevanju djece uvijek dobijemo od roditelja, nekad je to i 10 ili vise dananakon pocetka bolesti sto nije dobro za poduzimanje protuepidemijskih mjera u vrticu. Kadabi se provodile mjere dojave i evidentiranja od strane pedijatara i protuepidemijske mjere odstrane ZZJZ-a, kao ranije, mogli bismo zajedno bolje djelovati na smanjenje broja oboljeledjece.U tom procesu vazan je suradnicki odnos svih sudionika odgojnog procesa. a prevencijazaraznih bolesti stalno je prisutna u vrticu,Uvodenje i realizacija mjera HACCP sustava doprinosi smanjenju prisutnosti zaraznih bolestiu vrticu.Tijekom pedagoske godine djeca su najcesce obolijevala od virusnih respiratornih igastrointestinalnih infekcija. Djeca su kao i do sada, izrazito vise obolijevala u zimskomrazdoblju kada se vise boravi u zatvorenom prostoru.

Pojednacni ali kontinuirani slucajevi pojave Pediculoze u 6 odgojnih skupina razlicitih vrticapokazuju da se radilo 0 infekcijama izvana (starija braea i sestre ili aktivnosti izvan vrtica).Brza izolacija djece, precizne, opsime i ponavljane upute roditeljima, cak i demonstracijamjera u praksi, preventivni pregledi cijelih odgojnih skupina i redovita kontrola oboljeledjece protuepidemijske su mjere kojima smo uspjeli zaustavili sirenje parazita medu djecom.

U vrticu primjenjujemo epee protuepidemijske mjere - po mogucnosti sto raniju izolacijuoboljelog djeteta, prozracivanje prostora, boravak na svjezem zraku te redovito ciseenje idezinfekciju povrsina, prostora, pribora za jelo i igracaka u vrticu, povratak izlijecenogdjeteta u vrtic uz obavezan dokaz -Iijecnicku potvrdu. Duzni smo i prijavljujemo pojavuveceg broja oboljele djece ZZJZ-u, dobivali smo savjete 0 realizaciji protuepidemijskih.

Ove pedagoske godine primijetio se povecan interes za upis necijepljene djece. Takvu djecunismo mogli ukljuciti u nasu ustanovu. Zbog pada procijepljenosti djece na razini zupanije,ZZJZ je proveo kampanju podizanja svjesnosti 0 vaznosti cijepljenja ciji su plakati izvjesenipo svim objektima ustanove.

U pedagoskoj godini 2018.119. djeca svih vrtickih skupina DV Pula su posjetilastomatoloske ambulante Istarskih domova zdravlja u sklopu projekta "Istra bez karijesa",tijekom kojih su djeca upoznala stomatologe te su obavljeni pregledi zuba djece. U sklopuprojekta roditelji su u dva navrata dobili obrazac kojeg je maticni stomatolog djeteta ispunionakon obavljenog sistematskog pregleda. Primijecen je velik interes djece za posjetstomatologu te smanjenjen strah od odlasku istome.

16

Page 18: Dječji vrtić Pula | Predškolska ustanova

c) DJECA S POSEBNIM POTREBAMA

TESKOCE

ZDRAVSTVENE

Ova godina bila je specificna radi ukljucivanja nove i boravka prethodno ukljucene djece smedicinskim dijagnozama. Za boravak dvije djevojcice (N.U i A.B) u skupini je osigurantreci odgojitelj. Radi sto sigurnijeg boravka djeteta u vrticu i osiguravanje optimalnih uvjeta,zdravstvena voditeljica je u suradnji s clanovima strucnog tima intezivno bila u kontaktu sroditeljima djece i savjetovala 0 boravku djeteta u vrticu tijekom cijele godine, a posebno uljetnim mjesecima za vrijeme trajanja visokih temperature. Nadalje, zdravstvena voditeljicaje odgajateljima te djece dala pisane upute za postupanje u slucaju pojave febrilnihkonvulzija. Takoder, svojim boravkom u skupini savjetovanju odgajatelja 0 odredenojdjetetovoj teskoci, zdravstvena je voditeljica povecala kvalitetu boravka djeteta s posebnimpotrebama u ustanovi.

d) POVREDE DJECE

Ove pedagoske godine dogodilo se u vrticu 20 povreda, od kojih 7 povreda zbog kojih suobavijesteni roditelji i upuceni da dijete odvedu na lijecnicki pregled ili intervenciju.

Manjih povreda zbog kojih je bila potrebna intervencija vise medicinske sestre bilo je punovise. Sve povrede evidentirane su u propisanoj dokumentaciji.

Sve cesce se dogada da roditelji ne mogu doci kada ih obavijestimo 0 povredi. Podjednakbroj povreda dogodio se u unutrasnjern i vanjskom prostoru vrtica,

Uobicajeno je vrijeme dogadanja povreda izmedu 10 i 12 sati kada su djeca najaktivnija ukretanju.Najvise je bilo povreda brade, cela, nosa i povreda zubi, te stipanja prstica i sl.

e) IMPLEMENT ACIJA AKTIVNOSTI HACCP SUSTAVA

Najveci rizik od bolesti uzrokovanih hranom prisutan je kod male djece zato jer je njihovimunoloski sustav u razvoju i zastita u postojecoj crijevnoj flori nema ucinak kao kododraslih. Zato je veoma vazno pripremati hranu u djecjim vrticima na siguran nacin.Cilj uvodenja RACCP sustava u djecje vrtice je osiguravanje zdravstveno ispravne hranepreventivnim postupcima samokontrole.

17

Page 19: Dječji vrtić Pula | Predškolska ustanova

Obaveza primjene aktivnosti HACCP sustava odredena je Zakonom 0 hrani (NN 46107), kojije stupio na snagu u svibnju 2007. godine. Navedenim Zakonom, u c1. 51 tocka 1 i 2, subjektiu poslovanju s hranom moraju uspostaviti i provoditi redovite kontrole i samokontrolehigijenskih uvjeta u svim fazama proizvodnje, prerade i distribucije hrane, tj. u vrticu oddolaska namimica pred kuhinjsko skladiste do konzumacije za djecjim stolom.

f) STRUCNO USAVRSA VANJE I ZDRA VSTVENI ODGOJ

Za svaku novozaposlenu osobu zdravstvena voditeljica osigurala je literaturu i odrzalaosnovnu edukaciju 0 pravilima i uvodu u HACCP sustav, svi su polozili zakonom odredenispit znanja.Osim pracenja novosti iz medicinskih podrucja preko strucnih casopisa, knjiga i intemetskihizvora vise medicinske sestre i cijelo kuhinjsko osoblje ove su godine sudjelovale naradionicama koje su drzali strucnjaci ZZJZ.Za odgajatelje i roditelje pripremljene su upute 0 ponasanju u uvjetima ekstremno visokihtemperatura kakvima smo izlozeni u ljetnim mjesecima zadnjih godina.Zdravstvena voditeljica je ove pedagoske godine u veljaci isla sa 36 djece na zimovanje naPetehovac, sto je omogucilo nesmetanu brigu I skrb za djecu uz 6 odgojitelja. Za vrijemezimovanja jedno je dijete dobilo vodene kozice, bilo je nekoliko respiratomih teskoca koje susanirane bez potrebe dolaska roditelja po dijete.

g) UVJETI ZA BORA VAK DJECE

Nalazi koji govore 0 mikrobioloskoj cistoci opreme i prostora kuhinja za pripremu i podjeluhrane u svim vrticima bili su uvijek zadovoljavajuci - analize od strane Zavoda za javnozdravstvo Zupanije istarske provedene su 4 puta tijekom godine u kuhinjama za pripremuhrane i 2 puta tijekom godine u kuhinjama za podjelu hrane. Obracun energetskog unosa iunosa tvari potrebnih za rast i razvoj djece izraduje se 2x godisnje,Dezinsekcija i deratizacija provedena je u svim vrticima dva puta tijekom godine u skladu sazakonom, po potrebi i dodatno.s hranom moraju uspostaviti i provoditi redovite kontrole i samokontrole higijenskih uvjeta

UVJETI ZA BORA VAK DJECENalazi koji govore 0 mikrobioloskoj Cistoci opreme i prostora kuhinja za pripremu

i podjelu hrane u svim vrticima bili su uvijek zadovoljavajuci - analize od strane Zavoda zajavno zdravstvo Zupanije istarske provedene su 4 puta tijekom godine u kuhinjama za

18

Page 20: Dječji vrtić Pula | Predškolska ustanova

pripremu hrane i 2 puta tijekom godine u kuhinjama za podjelu hrane. Obracun energetskogunosa i unosa tvari potrebnih za rast i razvoj djece izraduje se 2x godisnje,

Dezinsekcija i deratizacija provedena je u svim vrticima dva puta tijekom godine uskladu sa zakonom, po potrebi i dodatno (Veli vrh problem mrava). Ove godine posebnemuke nam zadaju mravi koji su skoro pa neunistivi uz sve mjere koje poduzimamo i kojesmo poduzeli u suradnji s ZZJZ.

IV. ODGOJNO-OBRAZOVNI RAD

Bitne zadace 2018.119. odnosile su se na:

);> Razvijanje sigurnog i pozeljnog ozracja u djecjem vrticu);> Poticanje primjena razlicitih oblika komunikacija);> Razvijanje razlicitih obogacenih program a);> Ukljucivanje djece s teskocama urad i aktivnosti);> Poticanje interesa za krace programe

Svaki je vrtic i skupina tijekom ove godine nastojala ostvariti i unaprijediti odredenuspecificnost u svom radu, bilo da se radi 0 posebnom programu, projektu ili nekim drugimspecificnim sadrzajima.

Cjelogodisnji projektRealizacija cetiri Metodike u nasa dva vrtica rezultirala su dvjema izlozbama.Otvorenje izlozbe "Put oko svijeta" - djecji likovni radovi (sudjelovale s vrticke skupine) usuradnji sa studentima 3.god. Sveucilista Jurja Dobrile u Puli, Odjel za obrazovanje ucitelja iodgojitelja, u sklopu Diplomske aktivnosti studenata, Metodika likovne kulture pod vodstvommr. art. Breze Zizovic i odgajatelja.

Dani otvomih vrtica rezultat su cjelogodisnjeg projekta svih vrtica. Nairne dana 17.05. svinasi vrtici otvorili su vrata u popodnevnim satima roditeljima i drugim zainteresiranima zaobilazak vrtica, Ovo je vee cetvrta godina kako prije upisa otvaramo vrtice kako bi djeca iroditelji mogli vidjeti vrtice , projekte i razgovarati s odgojiteljima oko upisa svog djeteta uvrtic, Svake godine odaziva se sve vise roditelja koji dolaze pogledati vrtice i dobitikvalitetne informacije.

19

Page 21: Dječji vrtić Pula | Predškolska ustanova

Prisustvovali smo zavrsnom skupu, odnosno Strucnorn skupu, u sklopu implementacijeZAVICAJNOSTI (svibanj 2019 u Porec.). Djeca i odgojitelji vrtica Centar, skupine Pcelicesu ujutamjim satima mogli u Porecu vidjeti stare igre, arheoloske lokalitete , sudjelovali su uizradi mozaika, pod vodstvom povjesnicara. Ove je godine takoder ovaj skup uvrsten ukatalog AZOO te su svi odgojitelji dobili potvrde od ovlastene agencije.U jutarnjem dijelu strucnog skupa ravnateljica koja je clanica Povjerenstva zaimplementaciju zavicajnosti u djecjim vrticima sudjelovala i vodila jednu od radionica.Takoder je predstavila 5 minutni film koji su zajednicki napravili odgojitelji skupine Pcelice,DV Centar, B.Kaic i A. Jelenic pod nazivom Moj karj poznatje po - Sijanskoj sumi.Projekt je pokrenut na razini zupanije (Upravni odjel za kulturu 12) u svrhu upoznavanja i

razvoja interesa djece i mladih sa kulturnom bastinom istarskog zavicaja kako bi se kulturna

tradicija prenosila na buduce narastaje.

Ove godine u suradnji s drugim ustanovama i vrticima realizirali smo Strucni skup podnazivom .Dani razlicitosti", u kojima je svaka ustanova jedan dan prikazala svoju praksu uradu s djecom koja su razlicita. Na dan obiljezavanja Down sindroma , DV Pula je sodgojiteljima i strucnim timom realizirao predavanje na temu Down sindrom.U svim vrticima su za djecu i njihove roditelje u suradnji sa strucnim timom realiziraneuspjesne radionice, roditeljski sastanci i druzenja sto doprinosi osvjescivanju roditeljskeuloge i participacije u odgoju djeteta. Posebno je potrebno istaknuti ciklus radionica zaroditelje Prve tri su najvaznije.

los jedan projekt obiljezio je ovu pedagosku godinu a to je .Jstra bez karijesa", Ove smogodine nastavili cetkanje zubi u vrtickim skupinama i odgojitelji su se zaista trudili raditi uokviru odgojno obrazovnog rada i na cetkanju i na odvodenju djece u stomatoloskeordinacije

Promjene u prostoru ucinjene su u svim objektima tijekom godine u skladu s interesimadjece (pregrade, centri, zajednicki prostori kao prostori za igre i aktivnosti djece , prostori zavjezbanje, opustanje te vanjski prostori).

Suradnja sa Sveucilistem lDobrila u Puli ove se godine realizirala kroz dvo,tro ili cetverotjednu praksu redovnih! izvanrednih studenata koje smo usmjeravali u sve vrtice i skupinekako bi dobili uvid urad s djecom razlicitih dobnih uzrasta i razvojnih karakteristika.

Na odrzavanju Olimpijskog festivala djeejih vrtica ove godine ukljucene su svepredskolske skupine.

Svi djecji vrtici realizirali su zavrsna druzenja i programe za Bozicne blagdane teprezentaciju rada na kraju pedagoske godine.Planiranje odgojno obrazovnog rada bilo je isto kao i protekle godine, trornjesecni makroplanovi, dvotjedni mikroplanovi , sa dnevnim planom rada, uz zapazanja i suradnju saostalim cimbenicima i drugim skupinama. Evaluacije su tromjesecne, dvotjedne ili na kraju

20

Page 22: Dječji vrtić Pula | Predškolska ustanova

nekog programa. Uz napomenu da su skupine u l.god. do 3. g. zivota planirale mjesecno uztakve valorizacije.

love godine smo proveli ukljucivanje osobnih asistenata urad sa djecom s posebnimpotrebama za koje je bio posebno razraden plan i program rada.Djeca su integrirana u skupine te su boravila 3-6 sati i petero djece 8 sati.

U suradnji s drustvenorn sredinom ukljucili smo se u razna dogadanja, predstave,obiljezavanja i projekte:

• Festinsko kraljevstvo- Cukijada• Rovinjsko selo - Putevima kazuna• INK - predstave:• Produkcija Z - Kazaliste Zebra -• MO Kastanjer, Dani MO• Udruga Birikina - Sv.Nikola u vrticu• Sveuciliste Jurja Dobrile u Puli - Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti• Sveuciliste Zagreb - Kinezioloski fakultet- projekt "Motorieka znanja djece

predskolske dobi"• Zemlja zabave• Udruga Nas san njihov osmjeh- prikupljanje higijenskih sredstava• Crveni kriz Pula- prikupljanje hrane, potrepstina i odjece• Raponji-tematski park Sanc.Michael• Zracna luka Pula• Udruga slijepih IZ - projekt .Djeca prijatelji bijelog stapa"• Astronomski centar Rij eka• posjete OS Kastanjer, OS Tone Peruska, OS Sijana• Gradska knjiznica i citaonica Pula• Djecji kameval u Areni• Povijesni muzej; Arheoloski muzej• Aquarium Pula• Istarski domovi zdravlja- projekt Istra bez karijesa• Hrvatske zeljeznice- Bozicni vlak• suradnja s Domom Ruze Petrovic• sportsko penjacki klub "On Sight"• izlet na Brijune• TVNova• Udruga Logos Media- projekt Djeca prijatelji bijelog stapa• Kino Valii• Monte Libric• Samys ranc• Gradska trznica

21

----------------------------------------- - ---

Page 23: Dječji vrtić Pula | Predškolska ustanova

• Olimpijski festival djecjih vrtica• Projekt zavicajne nastave

• HAK• PU Istarska-predavanja i odlazak u posjet policiji• posjet Brionki i pekari Vilson, vulkanizeru i autopraoni

Bilo je zanimljivih projekata od kojih je vecinu inicirala djecja istrazivacka znatizelja, aponeke su potakla i dogadanja u vrtickom zivotu,

U zimskim danima - veljaca 2019.- organizirano je zimovanje djece na Petehovcu u pratnjiodgajatelja, u cilju boravka djece na snijegu i usvajanja bazicnih sportova na snijegu. Tako suu pratnji svojih odgojitelja djeca vrtica Centar, Kastanjer, Rozica i Zvjezdice i bila nazimovanju 5 dana. Veliko i neprocjenjivo iskustvo za djecu i njihove roditelje.

Kao sto smo vee i napisali obiljezili smo i Svjetski dan Sindroma Down . Na

kuticima za roditelje, oglasnim plocarna i ulaznim vratima postavljeni su strucni clanci na tu

temu, materijali i leci s ciljem osvjestavanja javnosti 0 djeci s Down sindromom.

Pokusali smo da nam roditelji i ove godine budu sudionici i partneri u odgojnoobrazovnom radu.

Vee je ustaljena praksa da se na prvom roditeljskom sastanku dogovori suradnjatijekom godine i predloze roditeljima oblici i teme kojima ce se baviti te druzenja tijekomobiljezavanja blagdana i zavrsetka pedagoske godine. Vidljivo je da su roditelji i dalje aktivniu provodenju suradnje sa vanjskom sredinom, kako kod pripreme odabira ustanova tako i kodrealizacije istih.

U pojedinim vrtickim skupinama roditelji su sudjelovali u izradi kostima za zavrsnadjecja druzenja. I sami su bili sudionici lutkarskih predstava i igrokaza, radionica, izleta,sportskih druzenja i dr.

Tijekom godine obiljezeno je mnostvo znacajnih datuma, dogadaja i blagdana, a djeca susudjelovala u nizu zbivanja, na nivou vrtica, lokalne zajednice i grada.

22

Page 24: Dječji vrtić Pula | Predškolska ustanova

Ove godine dosta smo suradivali sa medijima (TV Nova - Djecji svijet i Glas Istre -Ruzmarin), koji su popratili gotovo sva nasa ovogodisnja dogadanja.

RAD S DJECOM S POSEBNIM POTREBAMA

Edukacijski rehabilitator je u razdoblju od 15.10.2018.- 5.07.2019. djelovao napodrucju sedam podrucnih objekata DV PULA:

DV ZVJEZDICE (5 skupina), DV CENTAR (6 skupina), DV KASTANJER (3 skupine), DVROZICA (3 skupine), DV VELI VRH (5 skupina), DV LOPTICE (4 skupine) i DV VAL(predskola i 6-satni program 1 skupina).

U DV Pula upisano je sestero djece s teskocama u razvoju s Rjesenjima prvostupanjskogtijela vjestacenja (A.B., L.G., S.A.P.R., I.C.,T.J., E.C.) i jedno dijete s vecim zdravstvenimteskocarna kojemje tijekom ove pedagoske godine isteklo Rjesenje (S.K.).

Jedanaestero djece je opservirano tijekom godine (D.M., I.C., L.M., A.K., N.C.M., T.LJ.,D.V. , K.T., D.V., A.S., N.A., A.M.), ana na daljnju dijagnostiku u rehabilitacijske ustanoveupuceno je njih osam (N.D., D.M., L.M., A.K., T.LJ., D.V., D.V., A.M.).

Neposredni rad s djecom najcesce se odvijao u skupinama u kojima djeca borave kroz skupni

rad, rad u manjim skupinama, rad u paru i individualno te povremeno individualno ili skupnou zbomici rukovodeci se izborom najprimjerenije metode rada za svako pojedino dijete (krozindividualizirani pristup).

U suradnji s ostalim clanovima strucnog tima sudjelovao je u timskoj procjeni i

upucivanju djeteta s teskocama u razvoju u odgovarajucu ustanovu na dijagnostiku itretman. Zajedno sa strucnim suradnikom psihologom sa djecom skolskim obveznicima radioJe na procjeni spremnosti za polazak u skolu.

U suradnji s psihologom sudjelovao je u opservaciji, testiranju i pisanju misljenja apsihofizickom statusu djeteta za vrijeme boravka u predskolskoj ustanovi. Napisana sumisljenja 0 psihofizickom statusu djeteta radi odgode upisa u prvi razred osnovne skole -sestero djece (E.L., S.A.P.R., L.S., F.B., M.D., i D.M.), radi olaksanog prijelaza izpredskolske u osnovnoskolsku ustanovu - dvoje djece (L.G. i A.K.), na zahtjev CZSS -

23

Page 25: Dječji vrtić Pula | Predškolska ustanova

jedno dijete (D.G.), radi potrebe kategorizacije - troje djece (A.M., D.V. i L.TJ.), na zahtjevlijecnika specijaliste - dvoje djece (N.C.M. i E.C.M.), te na zahtjev skole jedno dijete (M.S.).

Uvodne radian ice (skupni rad) edukacijski rehabilitator odrzao je tijekom svibnja kaopocetak projekta ,,1psi idu u vrtic" u suradnji s Udrugom za pet therapy Indeficienter.

Devetero djece s teskocama u razvoju u tretmanu su drugih ustanova (Dnevni Centar zarehabilitaciju-Veruda, Centar "SUVAGO.,OB Pula).

Tijekom godine roditeljima smo pruzali podrsku u razvoju roditeljskih kompetencija na nacinda je zajedno s ostalim clanovima strucnog tima i odgojiteljima tijekom godine organizirali iprovodili individualne savjetadavne razgovore, informirao roditelje 0 rezultatima pracenja irazvojne procjene djeteta, upucivali ih na strucnu literaturu i web adrese koje bi im moglekoristiti u prevladavanju specificnih teskoca njihovoga djeteta te jacanju roditeljskihkompetencija te organizirali tematske roditeljske sastanke na kojima se provodila edukacijaroditelja.

Odrzana su 31 individualna razgovora s roditeljima, samostalno, u suradnji s odgojiteljima,psihologom ili cijelim strucnim timom. Teme individualnih savjetodavnih razgovora bile su:informiranje roditelja 0 uocenim razvojnim teskocama njihova djeteta, savjetovanje zanjihovo ublazavanje i eventualno otklanjanje, upoznavanje sa specificnim potrebama djetetas teskocama u razvoju, savjetovanje 0 odgojnim postupcima u cilju promjene ponasanjadjeteta, poticanje pozitivnih odgojnih utjecaja, prevladavanje kriza, osiguravanje kvaliteteodnosa izmedu roditelja i djeteta, primjereno postavljanje granica, poticanje samostalnosti,spremnost i priprema djeteta za skolu, itd.

Edukacijski rehabilitator sudjelovao je u organizaciji i provodenju roditeljskili sastanakana kojimaje predstavljao strucni tim vrtica te nove projekte poput projekta ,,1psi idu u vrtic"koji je osmisljen u suradnji s Udrugom za pet therapy Indeficienter. Ove pedagoske godineedukacijski rehabilitator odrzao je sest roditeljskih sastanka.

Dva roditeljska sastanka na temu .Poticanje rane komunikacije i govorno-jezicnog razvaja"odrzana su u DV ZVJEZDICE-skupine Pcelice i Ribice i u DV LOPTICE -sve jaslickeskupine.

Jedan roditeljski sastanak odrzan je na temu .Priprema za skolu" (DV ZVJEZDICE -skupine Lavici i Leptirici. Na roditeljskom sastanku govorilo se 0 raznim aspektimasprernnosti djeteta za polazak u skolu, roditeljskoj ulozi u poticanju vjestina potrebnih zapolazak u skolu te razlozima za eventualnu odgodu za upis u OS.

24

Page 26: Dječji vrtić Pula | Predškolska ustanova

Jedan roditeljski sastanak na temu .Postavljanje granica" odrzan je u DV VELl VRH zaskupine Malci i Pacici, u suradnji spsihologom.

Dva roditeljska sastanka s ciljem upoznavanja roditelja s projektom "I psi idu u vrtic"odrzana su u objektima DV ZVJEZDICE (skupine Lavici, Baloncici i Leptirici) i DVKASTANJER (skupine Dupini i Slonici).

Edukacijski rehabilitator je tijekom godine pruzao podrsku odgojiteljima u radu s djecomi njihovim roditeljima. Opazao je ponasanje, sposobnosti, usvojene vjestine i navike djece sposebnim osvrtom na djecu s teskocama te u odnosu na procjenu, davao smjemiceodgojiteljima za opazanje ipracenje razvoja inapretka putem Lista za pracenje, U odnosu nadobivene rezultate procjene pojedina su djeca upucena na daljnju dijagnostiku, a za djecu sTUR kreirao se IOPP.

U suradnji s odgojiteljima, osobnim pornocnicima i psihologom, izradeno je ukupno 6individualiziranih odgojno-obrazovnih programa: DV Zvjezdice (I.C, S.A.P.R. i L.G), DVVeli Vrh, (T.J.), DV Centar (A.B.) i DV Kastanjer (E.C.).

Odgojiteljima su se davale smjemice za rad s roditeljima s ciljem uspostavijanja kvalitetnekomunikacije i suradnje. Zajedno s odgojiteljima provodio je savjetodavne individualnerazgovore s roditeljima koji su trazili podrsku i savjet vezano za odgoj djece ili poticanjeodredenih aspekata razvoja u kojem su uocena odredena odstupanja. Strucni tim jeodgojiteljima pruzao podrsku u razvoju odgojiteljskih kompetencija i upucivao ih na strucnuliteraturu te pruzao strucnu pomoc u izradi iprimjeni specificnog didaktickog materijala.

U travnju je provedena edukacija kroz tri iskustvene radionice s ciljanorn skupinomodgojitelja koje u svojoj skupini imaju ukljucenu djecu s teskocama u razvoju. Cilj je biopovezati teorijska znanja 0 svim teskocama s kojima se odgojitelj moze susresti u svomneposrednom radu i prakticnog iskustva koje su dobili kroz radionice "U mojim cipelama"(osvjescivanje posljedica odredene dijagnoze na funkcioniranje djeteta).

25

Page 27: Dječji vrtić Pula | Predškolska ustanova

V. OBRAZOV ANJE I USAVRSA VANJE ODGOJNIH DJELATNlKA

Realizacija strucnih usavrsavanja odgojitelja prema planu i programu vrtica :

~ 26.11.2019. ZSV STRUCNIH SURADNlKA EDUKACIJSKOREHABILITACIJSKOG PROFILA - edukativno predavanje 0 suradnji strucnihsuradnika, ucitelja i roditelja (Ljubica Uvodic Vranic, prof. psih.), Umag.

~ 22.03.2019. - SASTANAK SEKCIJE PREDSKOLSKIH PSIHOLOGA USURADNJI S EDUKACIJSKIM REHABILIT ATORIMA I LOGOPEDIMA (teme:1. IOOP-i u predskolskim ustanovama: razmjena iskustva 0 dosadasnjim oblicimaIOOP-a u predskolskim ustanovama i suradnja strucnog tima u izradi lOOP-a, 2.Razno) , Rijeka, SEKCIJA PREDSKOLSKIH PSIHOLOGA DRUSTVA PSIHOLOGAPRIMORSKO-GORANSKE tupANIJE.

~ DANI RAZLICITOSTI:

19.03.2019. DV PULA - aktivno sudjelovanje

Predavanje na temu " Okruienje kao poticaj razvoju djeteta s teskocama u razvoju -Nase price iz vrtica" (uvod - teorijski dio izlagale su Gordana Pajca Grbin,edukacijski rehabilitator i Ana Juhas, psiholog; prakticni dio: Barbara Goles,odgojitelj, Nas suzivot u vrticu, Kristina Bucci Ivis, odgojitelj, Ivanova vrticka pried].

~ 2.04.2019. - UDRUGA ZA AUTIZAM ISTRE I DNEVNI CENTAR ZAREHABILITACIJU VERUDA:

Predstavljanje prirucnika: .Autizam: vedic za roditeljedijagnoze" (Dubravka Kovacevic, prof.)

njegovatelje nakon

Predavanje Dnevnog centra za rehabilitaciju Veruda:

1. Utjecaj upotrebe vizualnih rasporeda na suradnju i samoregulaciju kod djece sporernecajem iz spektra autizma

2. Suradnja edukacijskog rehabilitatora i fizioterapeutra u radu s djecom s motorickimsmetnjama

26

Page 28: Dječji vrtić Pula | Predškolska ustanova

)i;> 21.05.2019. - Predavanje na temu: "EKRAN U RUCL DJETINJSTVO NA GRAN!:KAKO DANAS lMATI OBOJE" , predavac prof. dr. sc. Gordana Buljan Flander,ravnateljica Poliklinike za zastitu djece i mladih Grada Zagreba., organizatori - GradPula - Vijece za prevenciju kriminaliteta i Podruznica Obiteljski centar Pula,kongresna dvorana Hotela Brioni (Verudela)

)i;> 29.05.2019. - Predavanje na temu "Samoozljedivanje i emocionalni poremecaji uadolescenciji", predavac doc. prim. dr. sc. Vlatka Boricevic Marsanic, dr. med. spec.psihijatar, subspecijalist djecje i adolescentne medicine, docentica na Edukacijskorehabilitacijskom fakultetu u Zagrebu, predsjednica Hrvatske udruge za dojenacku,djecju i adolescentnu psihijatriju, organizator - Zavod za javno zdravstvo lstarskezupanije, kongresna dvorana Hotela Brioni (Verudela)

)i;> 21.06.2019. Zupanijsko vijece edukacijskih rehabilitatora lstarske zupanije-obaveznousavrsavanje, strucni skup Ministarstva znanosti i obrazovanja. predavaci Alma RovisBrandic, Tamara Vuckovic, Nana Gulic,

)i;> Radionice odgojitelja savjetnika Elide Juricic na temu .Dijete i glazba" u suradnji sprof.E.Duras

)i;> lstra u ocima djece, strucni skup, Porec, svibanj 2019.

);> 4.12.2018, 13.03.2019., 11.06.2019.Odgojiteljska vijeca

Ravnateljica je takoder aktivno ucestvovala na rnjesecnim koordinacijama s ravnateljimadrugih javnih ustanova te na sjednicama Gradskog vijeca te Odborima . U jutarnjem dijelustrucnog skupa u Porecu, svibanj 2019, ravnateljica koja je clanica Povjerenstva zaimplementaciju zavicajnosti u djecjim vrticima sudjelovala i vodilajednu od radionica.Ravnateljica je takoder aktivni clan Povjerenstva za implementaciju Zavicajnosti upredskolske ustanove te s drugim clanovima aktivno radi, organizira i pise programe vezanouz tu tematiku.

lake smo morali na podrucju financija morali voditi vrlo stedljivu organizaciju edukacijeipak potrebno je naglasiti da su ove pedagoske godine mnogi odgajatelji zaista prepoznali

27

Page 29: Dječji vrtić Pula | Predškolska ustanova

vaznost dobre edukacije, radionice i s1. i u svojim izvjescima dali pozitivne feed back -ove zanjihovu ovogodisnju realizaciju.

28

Page 30: Dječji vrtić Pula | Predškolska ustanova

VI. SURADNJA S RODITELJIMA

» podizanje razine informiranosti roditelja 0 iivotu i radu u vrticu cilj je pomaieunapredivanju kvalitetnih suradnickili i partnerskih odnosa.

Iz mnostva oblika i vidova suradnje s roditeljima rnozemo izdvojiti slijedece segmente rada:inicijalno intervjuiranje roditelja prilikom upisa djeteta u vrticaktivno ukljucivanje roditelja i pomoc u postupnom prilagodavanju djeteta navrticukljucivanje roditelja u prikupljanje i obogacivanje materijala i sredstava za radsudjelovanje roditelja u uredenju i strukturiranju unutarnjih vrtickih prostoraindividualni razgovori s roditeljima 0 djetetuukljucivanje roditelja u neposredni odgojno-obrazovni rad (posjeti roditeljaskupinama)informiranje roditelja 0 odgojno-obrazovnoj praksi (svakodnevne konzultacije,informacije za roditelje, kutici ili oglasni panoi)organiziranje roditeljskih sastanaka informativnog karaktera (tematski - 0

programima i projektima, zdravlju djece, prilagodbi na vrtic, zrelosti za skolu)organiziranje kreativnih radionica s roditeljima uz obiljezavanje blagdana iobicaja (Bozicne, Uskrsnje, u vrijeme maskara ... )sudjelovanje u radionicama organiziranim u sklopu projektaorganiziranje druzenja s roditeljima (zavrsne svecanosti djece koja polaze u skolu,izleti, radne akcije, sportski susreti i sl.)

Potrebno je i nadalje osmisljavati i razvijati suradnju s roditeljima, te se na tom planu viseposvetiti stvarnom sudjelovanju roditelja u planiranju i evaluiranju odgojno-obrazovnogprocesa. Takoder je vazno senzibilizirati i informirati roditelje 0 promijenjenoj uloziustanova za rani odgoj i obrazovanje djece u skladu sa suvremenim znanstvenimistrazivanjima i vazecim programskim dokurnentima, a sada je to kurikulum.

Prema misljenju strucnog tima i odgajatelja potrebno je naglasiti tezinu rada s roditeljima.Ovogodisnji rad zahtijevao je puno strpljenja , kompromisa , pojasnjavanja i razgovora sroditeljima koji se ne snalaze u ovom vremenu te odgojnu komponentu obitelji prepustajuvrticu, djedovima, bakama sto nije prihvatljivo. Stirn povecan je broj razvoda, ovisnosti inazalost nasilja u obitelji cemu svakodnevno svjedocimo.

Strucni tim je tijekom godine roditeljima pruzao podrsku u razvoju roditeljskihkompetencija na nacin da je zajedno s ostalim clanovima strucnog tima i odgojiteljimatijekom godine organizirao i provodio individualne savjetodavne razgovore, informiraoroditelje 0 rezultatima pracenja i razvojne procjene djeteta, upucivao ih na strucnu literaturu iweb adrese koje bi im mogle koristiti u prevladavanju specificnih teskoca njihovoga djetetate jacanju roditeljskih kompetencija te organizirao tematske roditeljske sastanke na kojima jeprovodio edukaciju roditelja.

29

Page 31: Dječji vrtić Pula | Predškolska ustanova

Odrzano je 31 individualna razgovora s roditeljima, samostalno, u suradnji s odgojiteljima,psihologom ili cijelim strucnim timom. Teme individualnih savjetodavnih razgovora bile su:informiranje roditelja 0 uocenim razvojnim teskocama njihova djeteta, savjetovanje zanjihovo ublazavanje i eventualno otklanjanje, upoznavanje sa specificnim potrebama djetetas teskocama u razvoju, savjetovanje 0 odgojnim postupcima u cilju promjene ponasanjadjeteta, poticanje pozitivnih odgojnih utjecaja, prevladavanje kriza, osiguravanje kvaliteteodnosa izmedu roditelja i djeteta, primjereno postavljanje granica, poticanje samostalnosti,sprernnost i priprema djeteta za skolu, itd.

Strucni tim je sudjelovao je u organizaciji i provodenju roditeljskih sastanaka na kojimaje predstavljao strucni tim vrtica te nove projekte poput projekta "I psi idu u vrtic" koji jeosmisljen u suradnji s Udrugom za pet therapy Indeficienter. Ove pedagoske godineedukacijski rehabilitator odrzao je sest roditeljskih sastanka.

Dva roditeljska sastanka na temu .Poticanje rane komunikacije i govorno-jezicnog razvoja"odrzana su u DV ZVJEZDICE-skupine Pcelice i Ribice i u DV LOPTICE -sve jaslickeskupine realizirali su clanovi strucnog tima.

Jedan roditeljski sastanak odrzan je na temu .Priprema za skolu: (DV ZVJEZDICE -skupine Lavici i Leptirici. Na roditeljskom sastanku govorilo se 0 raznim aspektimaspremnosti djeteta za polazak u skolu, roditeljskoj ulozi u poticanju vjestina potrebnih zapolazak u skolu te razlozima za eventualnu odgodu za upis u OS.

Jedan roditeljski sastanak na temu .Postavljanje granica" odrzan je u DV VELl VRH zaskupine Malci i Pacici, u suradnji s psihologom.

Dva roditeljska sastanka s ciljem upoznavanja roditelja s projektom "I psi idu u vrtic"odrzana su u objektima DV ZVJEZDICE (skupine Lavici, Baloncici i Leptirici) i DVKASTANJER (skupine Dupini i Slonici).

30

Page 32: Dječji vrtić Pula | Predškolska ustanova

VII. SURADNJA S VANJSKIM CIMBENICIMA

U cilju kvalitetne i sveobuhvatne realizacije Godisnjeg plana i programa rada, tijekornpedagoske godine 2018/2019. ostvarenaje suradnja s brojnirn vanjskirn cimbenicima:

CIMBENICI SADRZAJI RADA

Grad Pula, Upravni Odjel za - suradnja u rjesavanju organizacije rada Ustanoveodgoj, obrazovanje, sport i teh. (socijalnog prograrna i sl.)kulturu, zdravstvo i soc.skrb - suradnja u realizaciji projekata (slika Grada, i sl.)

- prijern kod Gradonacelnika povodorn UN-ovekonvencije 0 pravirna djeteta

- centralizirani upisiMinistarstvo prosvjete i sporta, - organizacija i provodenje strucnog usavrsavanjaAgencija za odgoj iobrazovanje odgojno-obrazovnih djelatnika

- strucna podrska u realizaciji razlicitih prograrna iprojekata, te unapredivanju odgojno-obrazovnogprocesa

Zupanijski ured za prosvjetu, - suradnja na poslovirna i zadacama vezanirn uzkulturu, informiranje, sport i postupak upisa djece u skolutehnicku kulturuSveuciliste Jurja Dobrile - organizacija i realizacija strucne i metodicke

prakse studenata predskolskog odgoja

Zavod za javno zdravstvo - irnplementacija HACCP- suradnja u izradi jelovnika- edukacija

Osnovne skole , Glazbena skola - suradnja vezana uz upis djece u prvi razred(informiranje roditelja; posjete djece skoli;suradnja sa skolskim psiholozima i pedagozirna)

- pomoc u organizaciji kazalisnih predstava zadjecu

Mjesni odbori Grada Pule - suradnja u organiziranju svecanih izabavnih manifestacija

Arheoloski muzej Istre - suradnja vezana uz posjete djece muzeju, izlozbeprojekata, posjet iskopinama idr.

- edukativne radionice za djecuCrveni kriz - obiljezavanje Svetskog Dana zdravlja,

prikupljanje pomoci i dr.Radio Pula i dr. sredstvajavnog - snirnanje djecih aktivnostipriopcavanja - promoviranje programaMonte Libric - edukativne radionice za djecu

- druzenja uz knjigu, posjeti, razgovori

31

Page 33: Dječji vrtić Pula | Predškolska ustanova

Sportski klubovi Grada Pule i - druzenja s najrnladirnaSavez sportova - sportski susreti, dernonstracije, razgovori

- Djecja olirnpijadaMinistarstvo unutamjih poslova - suradnja u cilju razvoja sarnostalnosti i sigurnosti

djece u prornetu- uspostavljanje suradnje na Prograrnu aktivnosti

za sprecavanje nasilja, devastacije vrtica i s1.DND - pomoc u realizaciji raznih projekata: rnaskenbal,

predstave, Dan obitelji, i dr.INK - suradnja vezana na realizaciji predstava za djecu

predskolskog uzrastaKnjiznice (Gradska knjiznica, - suradnja u osmisljavanju i prezentiranju djecjcgDjecja knjiznica i ostale ... ) stvaralastva i razvoju knjizevnog izricaja

- radionice "Rodeni za citanje" "Citajmo podkrosnjama''

Turisticka zaj_ednicaGrada Pule - eko akcije, natjecajiGradske banke, stedionice i - suradnja u realizaciji odredenih projekataosiguravajuca drustva (natjecaj likovnih radova, poticanje stednje ... );

sponzorstvaHeculanea VIII. edukacija 0 selektiranju otpada, sadnja

Ostale tvrtke i ustanove - suradnja pri realizaciji razlicitih odgojno-obrazovnih zadaca

- suradnja oko organizacija razlicitih- projekata; donacije

Autoprijevoznicke tvrtke - suradnja pri realizaciji posjeta i izleta djece(zeljeznica i autobusi)Crkva - zupni uredi - suradnja u realizaciji 2roslava blagdanaSkola stranihjezika Vox Viva - igraonice za djrcuKRUPP - pjesacenje po djecjoj pjesackoj stazi, Sijanska sumaAqvarij Verudela - edukativne igraonice za djecu

- posjetiZajednica tehnicke kulture - edukativne radionice

- festival znanostiHAK - edukativne radionice i posjetiVeterinarska arnbulanta - edukativni posjetiVatrogasna postrojba - edukativni posjetiUdruga "Nas san njihov - prikupljanje narnirnicaosrnijeh" - crtanje i pisanje poz. poruka

32

Page 34: Dječji vrtić Pula | Predškolska ustanova

VIII. BITNE ZADACE STRUCNIH SURADNIKA

Tijekom pedagoske godine 2018.12019. clanovi strucnog tima su sukladno bitnimzadacama unapredivanja rada na nivou vrtica, predvidjeli i realizirali vlastite bitnezadace na slijedeci nacin:

~ osiguravanje uvjeta za siguran boravak djece u vrticu i njegovu okruzenju

~ rad na ublazavanju poteskoca u sekundamoj prevenciji

~ savjetovanje odgajatelja i roditelja

~ suradnja s vanjskim ustanovama (interdisciplinarni pristup)

Prema naputku Ministarstva znanosti, obrazovanja strucni tim Vrtica postivao jeSigurnosno - zastitni i preventivni program koji ukljucuje niz protokola postupanja umogucim rizicnim situacijama:

1. Postupci i metode djelovanja kada roditelj ne dode po dijete nakon zavrsetkaprograma ili radnog vremena vrtica

2. Postupci i metode djelovanja kod bijega djeteta iz vrtica3. Postupci kod boravka na svjezem zraku, koristenje igralista, setnje4. Protokol postupanja kod odlaska na izlete, zimovanja i ljetovanje5. Postupci kod boravka djece u sobi dnevnog boravka i drugim prostorijama

vrtica u vrijeme spavanja i dnevnog odmora6. Protokol postupanja u hitnim stanjima kod povreda i bolesti djece7. Protokol 0 postupanju u slucaju pronalaska narkomanskog pribora8. Postupci i mjere nadzora kretanja odraslih osoba u objektu i oko objekta vrtica9. Postupanja u slucaju nasilja obitelji djece, nasilja medu djecom, nasilja

izmedu odgajatelj - roditelj

Strucni je tim na pocetku godine podsjetio zaposlenike vrtica sa gore nave denim programomna odgajateljskim vijecima i mini timovima.

StJRADN.JA SA STRtCNO - RAZVO,JNO;rvl SLUZBOM NA RAZINJlJSTANOVE

• prisustvovanje redovnim sastancima uzeg i sireg sastava strucnog tim a i kolegija

• organizacija, izrada i vodenje dokumentacije i evidencije 0 djeci s teskocama u

razvoju

-izrada rooP-a, evaluacija istih za djecu s teskocama u razvoju

• izrada edukativnog materijala s tematikom djece s teskocama u razvoju

33

Page 35: Dječji vrtić Pula | Predškolska ustanova

• osmisljavanje i provodenje projekta Dani razlicitosti na temu "Okruienje kaopolicaj

razvoju djeteta s teskocama u razvoju - Naseprice iz vrtica" u suradnji s psihologom

i odgojiteljima

• osmisljavanje i provodenje projekta , I psi idu u vrtic" u suradnji s psihologom i

odgojiteljima, udrugom za pet therapy Indeficienter

• pracenje kvalitete rada ustanove, ljudskih resursa, materijalnih i organizacijskih

uvjeta

• kreiranje promjena s ciljem unapredivanja odgojno-obrazovnog procesa

OSTALI POSLOV] STRll(:NHI SURABN!KA

• poslovi vezani za organizaciju i nesmetani rad ustanove

• vodenje individualnih djecjih dosjea i dnevne evidencije rada

• organiziranje i pomoc odgojiteljima oko vodenja dokumentacije za djecu s TUR

• provodenje inicijalnog intervjua s roditeljima novoupisane djece

• sudjelovanje na Povjerenstvu za upise djece s posebnim potrebama/ razgovon s

roditeljima i opservacija djece

• unapredivanje vlastitog rada i cjelokupnog procesa ukljucivanja djece s teskocama u

zajednicu kroz strucno i osobno usavrsavanje te promicanje inkluzije djece s TUR-om

u lokalnu zajednici na primjeru inkluzije u Vrticu

• opservacija zadaca i aktivnosti odgojitelja, mentora i pripravnika

• pracenje strucne literature

34

Page 36: Dječji vrtić Pula | Predškolska ustanova

Godisnje izvjesce 0 realizaciji plana i programa rada za pedagosku godinu 2018.12019.razmatrano je i usvojeno na sjednici Upravnog vijeca, odrzanoj 02.rujna 2019.

i

RA~~TELJ A:

/~J.#.

/Mariza Kovacevic, prof.

35