Doc lap - Tir do - Hanh phijc S6; 5^ - files.ubdt.gov. 2017 cua UBDT va t6ng hop kk qua gui bao cao

 • View
  1

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Doc lap - Tir do - Hanh phijc S6; 5^ - files.ubdt.gov. 2017 cua UBDT va t6ng hop kk qua gui bao cao

 • UY BAN DAN TOC CONG HOA XA HOI C H U NGHIA VIET NAM • • • •

  Doc lap - Tir do - Hanh phijc S6; 5^ /BC-UBDT '- '-

  Ha Noi, ngay -^^ thdng 3 nam 2018

  BAO CAO Ket qua cong tac cai each hanh chinh quy I nam 2018

  Thirc hien che do bao cao ve cong tac cai each hanh chinh, Uy ban Dan toe (UBDT) bao cao ket qua thuc hien cong tac cai each hanh chinh (CCHC) quy I nam 2018 cua Uy ban, nhu sau:

  I. CONG T A C CHI DAO DIEU HANH CAI C A C H HANH CHINH 1. Ve ke hoach cai each hanh chinh

  Uy ban Dan toe da xay dung, ban hanh va to chuc thuc hien ke hoach CCHC nam 2018 (Quyet dinh s6 820/QD-UBDT ngay 29/12/2017); b6 tri kinh phi thuc hien nhiem vu cong tac CCHC nam 2018 (Quy§t dinh s6 64/QD-UBDT ngay 28/12/2017 ve giao nhiem vu ke hoach nam 2018); huang dan cac dan vi true thuoc UBDT xay dung ke hoach va to chuc thuc hien cong tac CCHC nam 2018, den nay 100% cac dan vi da ban hanh ke hoach va to chuc trien khai thuc hien.

  2. To chu-c chi dao, dieu hanh cai each hanh chinh a) Ve ban hanh van ban chi dao, dieu hanh CCHC - Trong quy I nam 2018, UBDT da ban hanh cac van ban chi dao huang dan

  xay dung ke hoach va to chuc thuc hien nhiem vu CCHC nam 2018; chi dao cong tac ra soat duy tri, ap dung He thong quan ly chat lugng ISO 9001:2008 cua UBDT.

  f f r

  - Chi dao cac Vu, dan vi tu danh gia, cham diem xac dinh chi so CCHC nam 2017 cua UBDT va t6ng hop kk qua gui bao cao Bo Noi vu (Bao cao s6 19/BC- UBDT, ngay 28/02/2018); phoi hop vai Buu Dien Ha Noi to chuc dieu tra xa hoi hoc xac dinh chi s6 CCHC nam 2018 cua UBDT.

  - Don doc cac don vi chuyen mon xay dimg, ban hanh va to chuc trien khai thuc hien: Ke hoach tuyen truy§n CCHC; Chuang trinh xay dung VBQPPL nam 2018; K§ hoach kiem tra, ra soat, hop nhat va phap dien VBQPPL nam 2018; K§ hoach tuyen truyen, pho bien phap luat cho dong bao dan toe thieu so nam 2018; K§ hoach thanh tra va mot s6 nhiem vu cua Thanh tra UBDT nam 2018; Ke hoach dao tao, boi duang nam 2018.

  b) To chuc giao ban ve CCHC - Cong tac CCHC dugc long ghep trong cac cugc giao ban tuan, thang, quy

  hop lanli dao UBDT. - L6ng ghep tdng ket danh gia CCHC vai tong ket nam cua ca quan UBDT.

  1

 • - To chuc hop danh gia cong tac CCHC quy I nam 2018 va trien khai cong tac quy II nam 2018.

  c) Cong tac tuyen truyen CCHC Xay dung, ban hanh va to chuc thuc hien Ke hoach tuyen truyen CCHC nam

  2018 (Quyat dinh s6 59/QD-UBDT ngay 12/02/2018); ph6 bi8n, quan triet noi dung, hoat dong CCHC thong qua cac hoi nghi, cuoc hop giao ban; cap nhat, dang tai thuong xuyen tin, bai viet ve cong tac CCHC tren Cong TTDTcua UBDT; tuyen truyen tren Bao Dan toe va That trien. Tap chi Dan toe...

  d) Ve kinh phi thuc hien cong tac CCHC Kinh phi CCHC nam 2018 da dugc lanh dao UBDT phe duyet theo (Quylt dinh

  s6 64/QD-UBDT ngay 28/12/2017 v§ giao nhiem vu kg hoach nam 2018) va 16ng ghep ngu6n kinh phi xay dung VBQPPL, tuyen tmygn pho bien giao due phap luat nam 2018.

  II. K E T QUA T H U C HIEN CONG TAG C C H C QUY I N A M 2018 1. Cat each the che a) Ve xay dung van ban quy phgm phap luat - Trien khai kg hoach xay dung VBQPPL: Nam 2018 UBDT xay dung 08

  VB QPPL (Quygt dinh s6 797/QD-UBDT ngay 29/12/2017), trong quy I da trien khai phan cong cho cac don vi thuc hien dg to chuc thuc hien theo kg hoach dg ra va theo quy dinh cua Luat ban hanh van ban QPPL.

  - Nam 2018, UBDT dugc Chinh phu, Thu tuong Chinh phu giao xay dung: 07 Dg an, 01 Du an, 05 Chinh sach. Trong quy I cac Dg an, Du an, Chinh sach da trign khai phan cong nhiem vu cho cac don vi true thuoc dg thuc hien theo kg hoach dg ra (Quygt dinh 64/QD-UBDT ngay 28/02/2018).

  - Cong tac theo doi thi hanh phap luat cua UBDT nam 2018 (Quyet dinh 817/QD-UBDT ngay 29/12/2017 cua UBDT). Nam 2018, UBDT tap trung thuc hien theo doi tinh hinh thi hanh chinh sach, phap luat c6 lign quan vg cong tac bao ve va phat trign rung gan voi giam ngheo bin vung vung dan tgc thieu s6 va miln nui thuoc pham vi quan ly nha nuoc ciia UBDT. Quy I, UBDT da tiln hanh thu thap thong tin tu van ban, bao cao cua Bo Nong nghiep va Phat trign nong thon va mot so bo, nganh lign quan vg tinh hinh thi hanh phap luat; bao cao ciia Uy ban nhan dan cac tinh, thanh pho true thuoc Trung uong vung dan tgc thigu so va miln niii; Thu thap thong tin vg tinh hinh thi hanh phap luat dugc dang tai trgn cac phuong tien thong tin dai chiing va thong tin do cac t6 chiic, ca nhan phan anh, cung cap.

  b) Cong tac kiem tra, rd soat, hap nhat VBQPPL Trign khai kg hoach kigm tra, ra soat, hgp nhdt hoa VBQPPL ve ITnh vuc

  rong trie dnn too nam 201 8 (Quygt dinh sd 818/QD-UBDT ngny 29/12/2017). Quy 1, UBDT to chuc tu kilm tra cac Thong tu. Thong tu lign tich thuoc tham quyen ban hanh ciia UBDT. Ngi dung tu kigm tra tap trung vao ngi dung cac van ban huong dan thuc hien chinh sach dan tgc a vung dan tgc va miln mii. Qua trinh tu

  2

 • kiem tra chua phat hien vi pham nao. Cong tac ra soat, hgp nhat cac van ban quy pham phap luat dugc tien hanh thucmg xuyen, trong quy I chua phat hien van ban nao sai quy dinh va chua c6 van ban nao can phai de xuat hgp nhat.

  c) Cong tac pho hien, giao due phap luat thuoc pham vi quan ly nha nude Trien khai De an "Day manh cong tac pho bien, giao due phap luat va tuyen

  truyen, van dong dong bao vung dan tgc thieu so va mien nui giai doan 2017- 2021", trong quy I nam 2018, UBDT dang tien hanh xay dung ke hoach chi tiet de thuc hien trong quy II va cac nam tiep theo.

  d) Cong tac thanh tra, kiem tra viec thuc hien chinh sach phap luat Thuc hien ke hoach thanh tra nam 2018 to chuc 07 cugc thanh tra thuc hien

  chinh sach dan tgc (Quylt dinh s6 769/QD-UBDT ngay 20/12/2017), trong quy I da to chuc 02 doan thanh tra tai Ha Giang va Dak Lak, du kien hoan thanh trong quy II.

  2. Cai each thu tuc hanh chinh Ngay 29/12/2017 UBDT da ban hanh va to chuc thuc hien ke hoach hoat

  dong kilm soat thii tuc hanh chinh (TTHC) nam 2018 (Quylt dinh s6 821/QD- UBDT ngay 29/12/2017). Nam 2018 UBDT tilp tuc d4y manh TTHC theo huong don gian hoa, tao dieu kien thuan Igi to chuc, ca nhan trong thuc hien, giai quyet TTHC; xay dung he thong TTHC don gian, cong khai, minh bach; tang cuong ung

  r 7 7

  dung cong nghe thong tin trong giai quyet TTHC; to chuc trien khai cac nhiem vu cac nhiem vu kiem soat TTHC bao dam tien dg, chat lugng; UBDT hien c6 12 thu tuc hanh chinh dugc dang tai tren Cong TTDT UBDT.

  3. Cai each to chiirc bo may _ ' 7 7 7 f

  Tiep tuc thuc hien ra soat, kien toan, sap xep to chuc bg may cua mot so don vi thuoc UBDT; dieu chinh, bo sung nhan su mot so Vu, don vi do lanh dao nghi theo che dg.

  7

  4. Xay dung va nang cao chat luong doi ngu can bo, cong chu-c, vien chu-c a) Thuc hien cac quy dinh ve quan ly can ho, cong chuc, vien chuc - To chuc trien khai cong tac quy hoach can bg nhiem ky 2016-2020 cua

  UBDT. - Cong tac tuyen dung: Tiep nhan 01 cong chuc c6 nguyen vgng xin chuyen

  cong tac ve UBDT. - Hoan thien cac thii tuc bo nhiem ngach nghien ciiu vien chinh cho 02 vien

  chuc thi dat ket qua ky thi thang hang nam 2017. - Thuc hien che dg chinh sach doi voi can bg cong chuc: Tham dinh ho so de

  f 7

  nghi nang bac luong truoc thbi ban do lap thanh tich xuat sac chi tieu nam 2017; 7 ^ A

  tham dinh ho so de nghi nang luong thuong xuyen va nang luong som truoc thbi han dgt I nam 2018 doi voi cac don vi thuoc UBD l ' ; tong hgp danh sach cong chuc, vien chuc cua cac don vi thuoc UBDT den tuoi nghi huu nam 2018; giai quyet che dg huu tri doi voi cong chuc, vien chuc theo quy dinh.

  3

 • b) Ve cong tac dao tao, boi duang can bo, cong chuc, vien chuc

  - To chuc, trien khai xay dung ke hoach dao tao, boi duang cong chuc, vien chuc nam 2018 cua UBDT theo ke hoach phe duyet.

  - Cu 01 cong chiic tham gia cac lop boi duang thanh tra vien chinh; trien khai lap boi duang nghiep vu dan van.

  - Trien khai xay dung ke hoach thuc hien Quyet dinh so 402/QD-TTg ngay 14/3/2016 cua Thu tuoug Chinh phu ve phe duyet De an phat trien doi ngu can bo, cong chuc, vien chuc nguai dan toe thieu so trong thai ky mai.

  5. Cai each tai chinh cong

  - Tiep tuc trien khai ca che tu chu tai chinh theo Nghi dinh 43/2006/ND-CP cho cac dan vi true thuoc Uy ban;

  - Huang dan, kiem tra, nam tinh hien thuc hien ca che tu chu, tu chiu trach nhiem theo quy dinh cua cac Nghi dinh so 115/2005/ND-CP, Nghi dinh so 96/2010/ND-CP sua d6i Nghi dinh s6 115/2005/ND-CP, d6i vai cac dan vi su nghiep true thuoc.

  6. Hien dai hoa hanh chinh

  a) Day manh ung dung cong nghe thong tin - truyen thong

  - Ban hanh ke hoach ling dung cong nghe thong tin ciia UBDT nam 2018. 7 \ 7

  - Ban hanh Quy che ve quan ly va sii dung van ban dien tii, chu ky so, chiing thu s6 tai UBDT (Quylt dinh so 67/QD-UBDT ngay 02/3/2018).

  - Tiep tuc trien khai thuc hien Ke hoach ling dung cong nghe thong tin ciia ' ' 7 ' ' 7 ^ '

  UBDT giai doan 2016-2020; tiep tuc hoan thien "Nang cap ha tang cong nghe thong tin"; thuong xuyen ra soat cac 16 hong bao mat thong tin tren Cong TTDT UBDT.

  - Duy tri tot he thong phan mem ling dung dieu hanh tac nghiep va hop thu @cema.gov.vn doi vai can bo, cong chiic, vien chiic ciia UBDT trong trao doi cong viec UBDT.

  b) vi dp dung ISO

  Tiep tuc don doc, chi dao cac Vu true thuoc UBDT ap dung cac quy trinh quan ly chat luong theo tieu chuan quoc gia TCVN 9001: 2008.

  IV. DANH GIA CHUNG

  Trong quy I nam 2018, UBDT tap trung vao cong tac xay dung, ban hanh va t6 chiic trien khai ke hoach chi tilt cho tung