Documents.tips Bao Cao Ve Thuat Toan Aes

 • View
  224

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Documents.tips Bao Cao Ve Thuat Toan Aes

 • 8/18/2019 Documents.tips Bao Cao Ve Thuat Toan Aes

  1/19

   Báo cáo về thuật toán AES

  Gồm:I.  Giới thiệu về AES

  II.  Quá trình phát triển

  III.  Mô t thuật toán:

  !. M" r#n$ %h&'

  (. Quá trình m) h&'

  *. +,i -u h&'

  I. An to/n.  0n$ 12n$

  I.  34t 5uận

 • 8/18/2019 Documents.tips Bao Cao Ve Thuat Toan Aes

  2/19

  I.Giới thiệu 

  AES :'1v'nc61 6ncr7ption 8t'n1'r1 5/ ti9u chun m) h&' ti9n ti4n 1;n$ tron$mật m) hc côn$ nhận ?"i iện ti9u chun v/ côn$ n$hệ @u,c $i' o' 3CDIS+

  +ác $i: Fo'n '6m6n v/ inc6nt Him6n =->c 5J7 t9n chun$ 5/ KHin1'65K

 • 8/18/2019 Documents.tips Bao Cao Ve Thuat Toan Aes

  3/19

  I.Giới thiệu

  Sơ đồ:

 • 8/18/2019 Documents.tips Bao Cao Ve Thuat Toan Aes

  4/19

  II.Lc =iểm

  N 1/n$ thOc hiện t,c =# c'o ?Pn$ phn cRn$ phn mềm

  3hôn$ =Ti hUi nhiều ?#nhớVV='n$ =->c triển %h'i 8W12n$ phX ?i4n

 • 8/18/2019 Documents.tips Bao Cao Ve Thuat Toan Aes

  5/19

  III.Mô t thuật toán

  Sơ đồ thuật toán

 • 8/18/2019 Documents.tips Bao Cao Ve Thuat Toan Aes

  6/19

  !.M" r#n$ %h&'

  3h,i 1Y 5iệu:!(Z ?it

  L# 1/i %h&' : !(Z ![( (\]

  ^Ju tr_c: m`n$ th'7 th4ahoán

  vb

 • 8/18/2019 Documents.tips Bao Cao Ve Thuat Toan Aes

  7/19

  (.Quá trình m) h&'

  3h"i =#n$ vTn$ 5p: A11Houn1367

  Tn$ 5p:

  '.S7?B7t68

   ?.ShitHod8c.Mie^o5umn8

  1.A11Houn1367

  Tn$ 5p cu,i:

  '.S7?B7t68

   ?.ShitHod8

  c.A11Houn1367

 • 8/18/2019 Documents.tips Bao Cao Ve Thuat Toan Aes

  8/19

  3h"i =#n$ vTn$ 5p A11Houn1367

 • 8/18/2019 Documents.tips Bao Cao Ve Thuat Toan Aes

  9/19

  +hfn vTn$ 5p

  '. S7?B7t68

  Mgi ?7t68 =->c th'7 th4 th6o ?n$ tr' Sa?oe  ?CiSC'Ci

 • 8/18/2019 Documents.tips Bao Cao Ve Thuat Toan Aes

  10/19

  +hfn vTn$ 5p Bn$ 8a?oe

 • 8/18/2019 Documents.tips Bao Cao Ve Thuat Toan Aes

  11/19

  +hfn vTn$ 5p

   ?. ShitHod8^ác ?7t6 tron$ mgi h/n$ =->c 1bch vTn$ trái.S, vb tr 1bch chu7ển t;7

  thu#c v/o h/n$

 • 8/18/2019 Documents.tips Bao Cao Ve Thuat Toan Aes

  12/19

  +hfn vTn$ 5p c. Mie^o5umn8

  Mgi c#t =->c nhfn với ! hệ 8, c, =bnh cCe

 • 8/18/2019 Documents.tips Bao Cao Ve Thuat Toan Aes

  13/19

  +hfn vTn$ 5p

  1. A11roun1367

  ^ách 5/m nh- %h"i =#n$ vTn$ 5p

 • 8/18/2019 Documents.tips Bao Cao Ve Thuat Toan Aes

  14/19

  Tn$ 5p cu,i

  Su?B7t68

  ShitHod8

  A11Houn1367

   ?-ớc 5/m t-jn$ tO tr9n t`i chu trình cu,i thì ?-ớc Mie^o5umn8 %hôn$ thOc hiện.

 • 8/18/2019 Documents.tips Bao Cao Ve Thuat Toan Aes

  15/19

  *.+,i -u h&'

   L,i với hệ th,n$ V*( ?it: tkn$ t,c =# thOc hiện ?Pn$cách 8át nhập Su?B7t6 ShitHod8 Mie^o5umn8 th/nh

   ?n$:

  l ?n$ với (\] m2c

  Mgi m2c 5/ ! t *( ?it l ?n$ chi4ml[] ?7t6

  Mgi chu % 8 $ồm !] 5n tr' ?n v/ !(5n thOc hiện qH *( ?it với l php

  qH 

 • 8/18/2019 Documents.tips Bao Cao Ve Thuat Toan Aes

  16/19

  I.An to/n

   +hi4t %4 v/ =# 1/i %h&' cs' thuật toán AES C!(Z![( v/ (\] ?t 5/ =s'n to/n =ể ?o vệ các thôn$ tin +I M+.̂ ác thôn$ tin +wx+ M+

   phi 1;n$ %h&' ![( hoc (\] ?it.

  /o thyi =iểm (]1`n$ tJn côn$ 59n AES 1u7 nhJt th/nh côn$ 5/tJn côn$ %9nh ?9n

   +Jn côn$ %9nh ?i9n %hôn$ tJn côn$ trOc ti4p v/o thuật toán m) h&'m/ tJn côn$ các hệ th,n$ thOc hiện thuật toán c& 8j h" 5/m 5# 1Y 5iệu

 • 8/18/2019 Documents.tips Bao Cao Ve Thuat Toan Aes

  17/19

  .0n$ 12n$

 • 8/18/2019 Documents.tips Bao Cao Ve Thuat Toan Aes

  18/19

  I.34t 5uận

  ới nhYn$ -u =iểm cs' thuật toán m) h&' %h,i AES n9n n&='n$ =->c n$hi9n cRu =ể phát triển rgn$ r)i tr9n c n-ớc

  tron$ 5znh vOc ?o mật thôn$ tin

 • 8/18/2019 Documents.tips Bao Cao Ve Thuat Toan Aes

  19/19

    Dh&m 6m ein chfn th/nh cm jn 8O h-ớn$ 1{n tận tình cs' 'nh |fm v/ 8c, $}n$ ho/n th/nh t,t các nhiệm v2=->c $i'o