of 44 /44
DOKUMEN STANDARD KURIKULUM DAN PENTAKSIRAN BAHASA TAMIL (SK) ¾Á¢ú¦Á¡Æ¢ TAHUN ENAM ¬ñÎ 6 KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH

DOKUMEN STANDARD KURIKULUM DAN PENTAKSIRAN BAHASA … · 2020. 7. 13. · dokumen standard kurikulum dan pentaksiran bahasa tamil ... ¬ñÎ 6 kurikulum standard sekolah rendah

  • Upload
    others

  • View
    20

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: DOKUMEN STANDARD KURIKULUM DAN PENTAKSIRAN BAHASA … · 2020. 7. 13. · dokumen standard kurikulum dan pentaksiran bahasa tamil ... ¬ñÎ 6 kurikulum standard sekolah rendah

DOKUMEN STANDARD KURIKULUM DAN PENTAKSIRAN

BAHASA TAMIL (SK)

¾Á¢ú¦Á¡Æ¢

TAHUN ENAM ¬ñÎ 6

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH

Page 2: DOKUMEN STANDARD KURIKULUM DAN PENTAKSIRAN BAHASA … · 2020. 7. 13. · dokumen standard kurikulum dan pentaksiran bahasa tamil ... ¬ñÎ 6 kurikulum standard sekolah rendah

DOKUMEN STANDARD KURIKULUM DAN PENTAKSIRAN

MODUL ELEKTIF

BAHASA TAMIL SEKOLAH KEBANGSAAN

§¾º¢ÂôÀûÇ¢ì¸¡É ¾Á¢ú¦Á¡Æ¢

TAHUN 6 ¬ñÎ 6

Page 3: DOKUMEN STANDARD KURIKULUM DAN PENTAKSIRAN BAHASA … · 2020. 7. 13. · dokumen standard kurikulum dan pentaksiran bahasa tamil ... ¬ñÎ 6 kurikulum standard sekolah rendah

1. Óýۨà 1

2. ÌȢ¢ÄìÌ 6

3. §¿¡ì¸õ 6

4. உள்ளடக்க அ¨பபபு 8 5. ÀûÇ¢ «ÇÅ¢Ä¡É Á¾¢ôÀ£Î 9 6. ̧ ¨Äò¾¢ð¼ì ÌÅ¢× 15 7. ¯Â÷¿¢¨Äî º¢ó¾¨Éò¾¢Èý 16 8. §¾º¢ÂôÀûÇ¢ì¸¡É ¯ûǼì¸ò ¾Ãô ÀðÊÂø (¬ñÎ 1 - 6) 19

9. ̄ ûǼì¸ò ¾ÃÓõ ¸üÈø ¾ÃÓõ ¾Ã «¨¼×õ

§¸ð¼ø,§ÀîÍ 23 Å¡º¢ôÒ 26 ±ØòÐ 28 ¦ºöÔÙõ ¦Á¡Æ¢Â½¢யும 31 þÄ츽õ 32

10. ¬È¡õ ¬ñÎì¸¡É ¦ºöÔளும ¦Á¡Æ¢Â½¢யும 33 11. ¬È¡õ ¬ñÎì¸¡É þÄ츽õ 34

12. ¦º¡üÀðÊÂø 35

¯ûǼì¸õ

Àì¸õ

Page 4: DOKUMEN STANDARD KURIKULUM DAN PENTAKSIRAN BAHASA … · 2020. 7. 13. · dokumen standard kurikulum dan pentaksiran bahasa tamil ... ¬ñÎ 6 kurikulum standard sekolah rendah

ÕìÌý ¦¿¸¡Ã¡

• þ¨ÈÅý Á£Ð ¿õÀ¢ì¨¸ ¨Åò¾ø • §ÀÃúÕìÌõ ¿¡ðÊüÌõ Å¢ÍÅ¡ºõ ¦ºÖòоø • «Ãº¢ÂĨÁôÒî ºð¼ò¨¾ ¯Ú¾¢Â¡¸ì ¸¨¼ôÀ¢Êò¾ø • ºð¼Ó¨ÈôÀÊ ¬ðº¢ ¿¼òоø • ¿ýɼò¨¾¨ÂÔõ ´Øì¸ò¨¾Ôõ §ÀϾø

Page 5: DOKUMEN STANDARD KURIKULUM DAN PENTAKSIRAN BAHASA … · 2020. 7. 13. · dokumen standard kurikulum dan pentaksiran bahasa tamil ... ¬ñÎ 6 kurikulum standard sekolah rendah

Á§Äº¢Âì ¸øŢ¡ÉÐ þ¨È¿õÀ¢ì¨¸, þ¨ÈÅÆ¢ ¿¢üÈø ±Ûõ «ÊôÀ¨¼Â¢ø «È¢Å¡üÈø, ¬ýÁ£¸õ, ¯ûÇõ, ¯¼ø ¬¸¢Â¨Å ´ýÈ¢¨½óÐ ºÁý¿¢¨ÄÔõ þ¨ÂÒõ ¦ÀÈò ¾É¢ÁÉ¢¾Ã¢ý ¬ü鬀 ÓبÁ¡¸ §ÁõÀÎòÐõ ´Õ ¦¾¡¼÷ ÓÂüº¢Â¡Ìõ. þõÓÂüº¢Â¡ÉÐ «È¢×, º¡øÒ, ¿ý¦ÉÈ¢, ¦À¡ÚôÒ½÷, ¿øÅ¡ú× ¦ÀÚõ ¬üÈø ¬¸¢ÂÅü¨Èô ¦ÀüÚì ÌÎõÀò¾¢üÌõ ºÓ¾¡Âò¾¢üÌõ ¿¡ðÊüÌõ ´Õ¨ÁôÀ¡ð¨¼Ôõ ¦ºÆ¢ô¨ÀÔõ ¿øÌõ Á§Äº¢Â¨Ã ¯ÕÅ¡ìÌõ §¿¡ì¸ò¨¾ì ¦¸¡ñ¼¾¡Ìõ.

Page 6: DOKUMEN STANDARD KURIKULUM DAN PENTAKSIRAN BAHASA … · 2020. 7. 13. · dokumen standard kurikulum dan pentaksiran bahasa tamil ... ¬ñÎ 6 kurikulum standard sekolah rendah

§¾º¢ÂôÀûÇ¢ì¸¡É ¾Á¢ú¦Á¡Æ¢ì ¸¨Äò¾¢ð¼ò ¾Ã ÁüÚõ Á¾¢ôÀ£ðÎ ¬Å½õ - ¬ñÎ 6

1

ÓýÛ¨Ã

¦¾¡¼ì¸ôÀûÇ¢ì¸¡É ´Õí¸¢¨½ì¸ôÀ𼠾à «ÊôÀ¨¼Â¢Ä¡É ¸¨Äò¾¢ð¼õ, ²ðÎì ¸øÅ¢ìÌ ÁðÎõ «¾¢¸ Ó츢ÂòÐÅõ

¦¸¡Î측Áø Á¡½Å÷¸ÙìÌî ͨÁ¢øÄ¡¾ ÓبÁ¡ɦ¾¡Õ ¸¨Äò¾¢ð¼Á¡¸ ÅÊŨÁì¸ôÀðÎûÇÐ. §ÁÖõ, þ츨Äò¾¢ð¼õ

¸øÅ¢ §ÁõÀ¡ðÎô ¦ÀÕó¾¢ð¼ò¾¢ý (2006 – 2010) þÃñ¼¡ÅÐ ¦¸¡û¨¸ì§¸üÀ×õ «¨ÁóÐûÇÐ.

¸¨Äò¾¢ð¼ §ÁõÀ¡ðÎô À½¢Â¡ÉÐ ¬ì¸Á¢ì¸¦¾¡Õ ¦¾¡¼÷ம¡É ¿டÅÊக்¨கம¡Ìம. ¦¾¡டக்கபÀள்ள¢க்க¡É §க.À¢.Š.¬÷.

(KBSR) ¸¨Äò¾¢ð¼õ Ó¾ý Ӿġ¸ 1983¬õ ¬ñÎ ¯ÕÅ¡ì¸õ ¸ñ¼Ð. þÐ 1993¬õ ¬ñÎ ´Õí¸¢¨½ì¸ôÀð¼

¸¨Äò¾¢ð¼Á¡¸ §ÁõÀÎò¾ôÀðÎ, 2003¬õ ¬ñÊø ÁÚº£Ã¨ÁôÒî ¦ºöÂôÀð¼Ð. §ÁÖõ, þ츨Äò¾¢ð¼õ 2011¬õ ¬ñÊø

¾ü¸¡Äò §¾¨Å째üÀ×õ ±¾¢÷¸¡Äî ºÅ¡ø¸¨Ç ±¾¢÷¦¸¡ûÇ×õ ¾Ã «ÊôÀ¨¼Â¢Ä¡É ¬Å½Á¡¸ ¯ÕÅ¡ì¸õ ¸ñÎûÇÐ.

À¡Ä÷ÀûÇ¢, ¦¾¡¼ì¸ôÀûÇ¢ ¬¸¢ÂÅüÚì¸¡É ´Õí¸¢¨½ì¸ôÀ𼠾à «ÊôÀ¨¼Â¢Ä¡É ¸¨Äò¾¢ð¼ «¨ÁôÒ

À¡Ä÷Àள்ள¢, ¦¾¡டக்கபÀள்ள¢ ¬க¢மÅüÚக்க¡É ´Õíக¢¨½க்கபÀðட ¾Ã அÊபÀ¨டம¢Ä¡É க¨Äò¾¢ðடம, §க.À¢.Š.¬÷. க¨Äò¾¢ðடக்

§¸¡ðÀ¡Î¸Ç¢ý «ÊôÀ¨¼Â¢Öõ §¾º¢Âì ¸øÅ¢ò¾òÐÅò¾¢ü§¸üÀ×õ Á¡üȢ¨Áì¸ôÀðÎûÇÐ.

§¾º¢Âì ¸øÅ¢ò¾òÐÅõ

Á§Äº¢Âì ¸øŢ¡ÉÐ þ¨È¿õÀ¢ì¨¸, þ¨ÈÅÆ¢ ¿¢üÈø ±Ûõ «ÊôÀ¨¼Â¢ø «È¢Å¡üÈø, ¬ன்Á£¸õ, ¯ûÇõ, ¯¼ø ¬¸¢Â¨Å

´ýÈ¢¨½óÐ, ºÁý¿¢¨ÄÔõ þ¨ÂÒõ ¦ÀÈò ¾É¢ÁÉ¢¾Ã¢ý ¬ü鬀 ÓبÁ¡¸ §ÁõÀÎòÐõ ´Õ ¦¾¡¼÷ ÓÂüº¢Â¡Ìõ.

þõÓÂüº¢Â¡ÉÐ «È¢×, º¡øÒ, ¿ý¦ÉÈ¢, ¦À¡ÚôÒ½÷, ¿øÅ¡ú× ¦ÀÚõ ¬üÈø ¬¸¢ÂÅü¨Èô ¦ÀüÚì ÌÎõÀò¾¢üÌõ

ºÓ¾¡Âò¾¢üÌõ ¿¡ðÊüÌõ ´Õ¨ÁôÀ¡ð¨¼Ôõ ¦ºÆ¢ô¨ÀÔõ ¿øÌõ Á§Äº¢Â¨Ã ¯ÕÅ¡ìÌõ §¿¡ì¸ò¨¾ì ¦¸¡ñ¼¾¡Ìõ.

Page 7: DOKUMEN STANDARD KURIKULUM DAN PENTAKSIRAN BAHASA … · 2020. 7. 13. · dokumen standard kurikulum dan pentaksiran bahasa tamil ... ¬ñÎ 6 kurikulum standard sekolah rendah

§¾º¢ÂôÀûÇ¢ì¸¡É ¾Á¢ú¦Á¡Æ¢ì ¸¨Äò¾¢ð¼ò ¾Ã ÁüÚõ Á¾¢ôÀ£ðÎ ¬Å½õ - ¬ñÎ 6

2

À¡Ä÷ÀûÇ¢, ¦¾¡¼ì¸ôÀûÇ¢ ¬¸¢ÂÅüÚì¸¡É ¸øÅ¢ì ÌȢ¢ÄìÌ

À¡Ä÷ÀûÇ¢ì¸¡É ¸øÅ¢ì ÌȢ¢ÄìÌ

Á¡½Å÷¸¨Çò ¦¾¡¼ì¸ôÀûÇ¢ìÌò ¾Â¡÷ôÀÎòÐõ Ũ¸Â¢ø «Å÷¸Ç¢ý ¬ü鬀 «¨ÉòÐì ÜڸǢø ÅÇôÀÎòÐŨ¾Ôõ

«ÊôÀ¨¼ò ¾¢Èý¸¨Çì ¨¸ÅÃô ¦ÀÚŨ¾Ôõ ¬ì¸¸ÃÁ¡É ¿¼ò¨¾¨Â §ÁõÀÎòÐŨ¾Ôõ þÄ측¸ì ¦¸¡ñÎûÇÐ.

¦¾¡¼ì¸ôÀûÇ¢ì¸¡É ¸øÅ¢ì ÌȢ¢ÄìÌ

¦¾¡¼ì¸ôÀûÇ¢ì¸¡É ¸øÅ¢ì ÌȢ¢Ä측ÉÐ Á¡½Å÷¸Ç¢ý ÓبÁÂ¡É ¬ü鬀 §ÁõÀÎòÐŧ¾¡Î ºÁý¿¢¨Ä, þ½ì¸õ,

¯Â÷¦Åñ½õ ¬¸¢ÂÅü¨È ¯Ú¾¢ôÀÎòи¢ýÈÐ. §ÁÖõ, ¯¼ø, ¯ûÇõ, ¬ýÁ£¸õ, «È¢Å¡üÈø ¬¸¢Â ÜÚ¸¨Ç ¯ûǼ츢Â

Á¡ó¾¨Ã ¯ÕÅ¡ì¸ò Ш½Ò⸢ÈÐ.

¸¨Äò¾¢ð¼ «¨ÁôÒì¸¡É «ÊôÀ¨¼ì ÜÚ¸û

¸¨Äò¾¢ð¼ «¨ÁôÒ «È¢× ¦ÀüÈ ¾¢È¨ÁÂ¡É ÁÉ¢¾ §ÁõÀ¡ð¨¼ ¯ÕÅ¡ì¸ ÅÆ¢ÅÌ츢ýÈÐ. þ¾¢ø «¼í¸¢ÔûÇ «ÊôÀ¨¼ì

ÜÚ¸û ¯¼ø, உள்ளம, ¬ன்ப£கம, அȢšüÈø ¦க¡ñட ºபன்¿¢¨Äம¢Ä¡É பÉ¢¾÷க¨ள உÕÅ¡க்க ´ன்§È¡¦¼¡ன்Ú þ¨½óÐ

¦ºமøÀடுகிýÈÉ. ¸¨Äò¾¢ð¼ «¨ÁôÀ¢ü¸¡É «ÊôÀ¨¼ì ÜÚ¸û À¢ýÅÕÁ¡Ú:

1. ¦¾¡¼÷Ò 2. ¬ýÁ£¸õ, ¿¼ò¨¾, ÀñÒ 3. ÁÉ¢¾Å¢Âø 4. º¡øÒ¨¼¨Á 5. ¯¼Öõ ÓÕ̽÷Ôõ 6. «È¢Å¢Âø ¦¾¡Æ¢øÑðÀ «È¢×

Page 8: DOKUMEN STANDARD KURIKULUM DAN PENTAKSIRAN BAHASA … · 2020. 7. 13. · dokumen standard kurikulum dan pentaksiran bahasa tamil ... ¬ñÎ 6 kurikulum standard sekolah rendah

§¾º¢ÂôÀûÇ¢ì¸¡É ¾Á¢ú¦Á¡Æ¢ì ¸¨Äò¾¢ð¼ò ¾Ã ÁüÚõ Á¾¢ôÀ£ðÎ ¬Å½õ - ¬ñÎ 6

3

ºÁý¿¢¨Ä ப¡ந்¾÷

¦¾¡¼÷Ò À¢ÈÕ¼ý ¦¾¡¼÷Ò ¦¸¡ûÙõ§À¡Ð

´Õí¸¢¨½ó¾ ¦Á¡Æ¢Â¡üȨÄô ÀÂýÀÎò¾¢ Å¡ö¦Á¡Æ¢Â¡¸×õ ÁüÈ Å¨¸Â¢Öõ ÁÄ¡ö, ¬í¸¢Äõ, º£Éõ, ¾Á¢ú ¬¸¢Â ¦Á¡Æ¢¸Ç¢ø ¦¾¡¼÷Ò ¦¸¡ûÙ¾ø.

¬ன்Á£¸õ, ¿¼ò¨¾, ÀñÒ ¬ýÁ£¸õ, þ¨È¿õÀ¢ì¨¸, ¿¼ò¨¾,

ÀñÒ §À¡ýÈÅü¨È ¯öòн÷óÐ ¸¨¼ôÀ¢Êò¾ø.

«È¢Å¢Âø ¦¾¡Æ¢øÑðÀ அறிவு «È¢Å¢Âø «È¢×, «È¢Å¢Âø ¾¢Èý, «È¢Å¢Âø

ÀñÒ ¬¸¢Â ÜÚ¸¨Ç ¬ய்வின்ÅÆ¢ ¨¸ÅÃô¦ÀÚ¾ø.

º¢ì¸ø¸ÙìÌò ¾£÷× ¸¡½ì ¸½¢¾ ¬üȨÄÔõ «È¢¨ÅÔõ ¨¸ÅÃô¦ÀÚ¾ø.

«ýÈ¡¼ Å¡úÅ¢ø ´ன்¨Èச் ¦ºய்žüÌò §¾¨ÅôÀÎõ ¦¾¡Æ¢øÑðÀì ÜÚ¸Ç¡É ¸ÕÅ¢¸û, ÅƢӨȸû, ¯ò¾¢¸û, ¦ºÂøӨȸû ¬¸¢ÂÅü¨Èô ÀüȢ «È¢¨ÅÔõ ¾¢È¨ÉÔõ ¨¸ÅÃô¦ÀÚ¾ø.

¯¼லும முÕ̽÷யும ¾É¢ÁÉ¢¾ ¿øÅ¡úÅ¢ü¸¡¸ ¯¼üÜÚ,

͸¡¾¡Ãõ ¬¸¢ÂÅü¨È §ÁõÀÎòоø.

¸üÀ¨É ÅÇõ, ¬ì¸õ, ¾¢Èõ, À¢È¨Ãô §À¡üÚ¾ø ¬¸¢Â ÜÚ¸¨Ç ÅÖôÀÎòоø.

Å¢Çì¸ô À¼õ 1: ¸¨Äò¾¢ð¼ «¨ÁôÒì¸¡É «ÊôÀ¨¼ì ÜÚ¸û

ÁÉ¢¾விÂø ºã¸Å¢Âø, ÍüÚîÝÆø, ¿¡Î,

¯Ä¸õ ¬¸¢ÂÅü¨Èô ÀüȢ ¸øÅ¢ÂÈ¢¨Åô ¦ÀüÚì ¸¨¼ôÀ¢Êò¾ø.

¿¡ðÎôÀü¨ÈÔõ ´üÚ¨Á¨ÂÔõ ¯öòн÷¾ø.

º¡øÒ¨ட¨ப ¸¨Äò¾¢ð¼õ, ÒÈôÀ¡¼

¿¼ÅÊ쨸 ¬¸¢ÂÅüÈ¢ýÅÆ¢ ¾¨Ä¨ÁòÐÅò¨¾Ôõ ¿üÀñ¨ÀÔõ ÅÖôÀÎòоø.

Page 9: DOKUMEN STANDARD KURIKULUM DAN PENTAKSIRAN BAHASA … · 2020. 7. 13. · dokumen standard kurikulum dan pentaksiran bahasa tamil ... ¬ñÎ 6 kurikulum standard sekolah rendah

§¾º¢ÂôÀûÇ¢ì¸¡É ¾Á¢ú¦Á¡Æ¢ì ¸¨Äò¾¢ð¼ò ¾Ã ÁüÚõ Á¾¢ôÀ£ðÎ ¬Å½õ - ¬ñÎ 6

4

¾Ã அÊபÀ¨டமÄ¡É À¢üÈ¢மì ¸¨Äò¾¢ð¼ம

À¡Ä÷ÀûÇ¢, ¦¾¡¼ì¸ôÀûÇ¢ ¬¸¢ÂÅüÈ¢ü¸¡É ¸¨Äò¾¢ð¼õ Á¡½Å÷¸û அ¨டம §ÅñÊம ¯ûǼì¸ò ¾Ã, கüÈø ¾Ã ÁüÚõ ¾Ã

«¨¼×ì கூüÚக¨ளக் ¦க¡ñடுள்ளது.

¯ûǼì¸ò ¾Ãõ

ŨÃÂÚì¸ôÀð¼ ÀûÇ¢ க¡Ä அளவிø Á¡½Å÷¸ள் ¸øÅ¢ ¦¾¡¼÷À¡É «È¢×, ¾¢Èý, ÀñÒ¦¿È¢ ¬¸¢Â ÜÚ¸¨Ç உள்ளடக்கிம

கூüறி¨Éப Àüறிò ¦¾ரிந்து ¦க¡ள்Ũ¾Ôõ அ¾ன்ÀÊ இமíÌŨ¾யும உÚதிபÀடுòதுŧ¾ ̄ ûǼì¸ò ¾ÃÁ¡Ìõ.

¸üÈø ¾Ãõ

´வ்§Å¡÷ ¯ûǼì¸ò ¾Ãòதிü§கüÀò ¾Ãப¡É கüÈø, அ¨டவு¿¢¨Ä ¬¸¢ÂÅü¨È ¯Ú¾¢ ¦ºய்ŧ¾ கüÈø ¾Ãப¡Ìம.

¾Ã «¨¼×

¾Ã «¨¼× ±ýÀÐ Á¡½Å÷¸Ç¢ý ¸üÈø «¨¼×¿¢¨Ä¨Â Å¢ÅâìÌõ ´ýÈ¡Ìõ. þÐ Á¡½Å÷¸Ç¢ý ¸üÈø ÅÇ÷ ¿¢¨Ä¨Âì

¸¡ðΞ¡Ìõ.

Page 10: DOKUMEN STANDARD KURIKULUM DAN PENTAKSIRAN BAHASA … · 2020. 7. 13. · dokumen standard kurikulum dan pentaksiran bahasa tamil ... ¬ñÎ 6 kurikulum standard sekolah rendah

§¾º¢ÂôÀûÇ¢ì¸¡É ¾Á¢ú¦Á¡Æ¢ì ¸¨Äò¾¢ð¼ò ¾Ã ÁüÚõ Á¾¢ôÀ£ðÎ ¬Å½õ - ¬ñÎ 6

5

§¾º¢ÂôÀûÇ¢ì¸¡É ¾Á¢ú¦Á¡Æ¢ì ¸¨Äò¾¢ð¼õ

§¾º¢ÂôÀûǢ¢ø ¾Á¢ú¦Á¡Æ¢ Üξø ¦Á¡Æ¢Â¡¸×õ þÃñ¼¡õ ¦Á¡Æ¢¨Âì ¸üÀ¢ìÌõ «ÏÌӨȢÖõ «¨ÁóÐûÇÐ.

§¾º¢ÂôÀûǢ¢ø ¾Á¢ú¦Á¡Æ¢Â¡ÉÐ ¦¾¡¼÷Ò ¦¸¡ûÙõ ¾¢È¨É ÅÇ÷ôÀ§¾¡Î «õ¦Á¡Æ¢¨Âì ¸üÀ¾ü¸¡É ÅÖÅ¡É «ÊôÀ¨¼¨ÂÔõ

«¨ÁòÐì ¦¸¡Î츢ÈÐ. §ÁÖõ, þò¾¢ð¼õ ¿ý¦ÉÈ¢ô ÀñÒ, «È¢× ÅÇ÷, ¿¡ðÎô ÀüÚ, ´üÚ¨ÁÔ½÷× Ó¾Ä¢ÂÉ ºã¸ò¾¢ø

¯ÕÅ¡ÌžüÌ ÅÆ¢¸¡ñ¸¢ÈÐ.

§¾º¢Âì ¸øÅ¢ò ¾òÐÅò¾¢ý «ÊôÀ¨¼Â¢ø ¾Á¢ú¦Á¡Æ¢ì ¸¨Äò¾¢ð¼õ Á¡½Åâý «È¢Å¡üÈø, ¬ýÁ£¸õ, ¯¼ø, ¯ûÇõ ¬¸¢Â

ÜڸǢø ºÁ÷ ÅÇ÷ «¨¼Å¨¾ §¿¡ì¸Á¡¸ì ¦¸¡ñÎûÇÐ. ¾Á¢ú¦Á¡Æ¢ š¢ġ¸ô À¢ÈÕ¼ý ¦¾¡¼÷Ò ¦¸¡ûÇ×õ ¾õ

¸Õò¨¾î ¦ºõ¦Á¡Æ¢Â¢ø ¦ÅÇ¢ôÀÎò¾×õ þ츨Äò¾¢ð¼õ ÅÆ¢¸¡ñ¸¢ÈÐ.

§¾º¢ÂôÀûǢ¢ø À¢Öõ Á¡½Å÷¸û ¾Á¢ú¦Á¡Æ¢¨Â «ÊôÀ¨¼ ¿¢¨Ä¢ĢÕóÐ ¸üÀ÷. ¬¸§Å, §¾º¢ÂôÀûǢ¢ý ¾Á¢ú¦Á¡Æ¢ì

¸¨Äò¾¢ð¼ò¾¢ý ¯ûǼì¸Á¡ÉÐ Á¡½Å÷¸Ç¢ý «ýÈ¡¼ Å¡ú쨸ìÌò ¦¾¡¼÷Ò¨¼Â¾¡¸×õ þý¨È ºÓ¾¡Â ÅÇ÷ìÌ

²üÒ¨¼Â¾¡¸×õ «¨ÁóÐûÇÐ. §ÁÖõ, þ츨Äò¾¢ð¼õ Á§Äº¢Â Áì¸Ç¡ø ²üÚì ¦¸¡ûÇôÀð¼ Å¡ú쨸 ӨȢø «¼í¸¢ÔûÇ

ÌÊ¢Âø ÜÚ¸¨ÇÔõ ¿¡ðÎôÀü¨ÈÔõ Ó¾ý¨Á¡¸ì ¦¸¡ñÎûÇÐ.

§¾º¢ÂôÀûÇ¢ì¸¡É ¾Á¢ú¦Á¡Æ¢ì ¸¨Äò¾¢ð¼ò ¾Ã ÁüÚõ Á¾¢ôÀ£ðÎ ¬Å½ò¾¢ø ÌȢ¢ÄìÌ, §¿¡ì¸í¸û, ¯ûǼì¸ò ¾Ãõ, ¸üÈø

¾Ãõ, ¾Ã «¨¼×, þÄ츽õ ¬¸¢Â ÜÚ¸§Ç¡Î ¦ºöÔÙõ ¦Á¡Æ¢Â½¢Ôõ þ¼õ¦ÀüÚûÇÉ. þò¾Ã ÁüÚõ Á¾¢ôÀ£ðÎ ¬Å½õ

«ÊôÀ¨¼ ¦Á¡Æ¢ò¾¢Èý¸§Ç¡Î ¿ø¦Ä¡Øì¸õ, ¾ýÁ¾¢ôÒ, ¾ýÉõÀ¢ì¨¸, ¾¨Ä¨ÁòÐÅ ¬üÈø, ¿¡ðÎôÀüÚ, ¬ýÁ£¸õ ¬¸¢ÂÅü¨È

ÅÇ÷ôÀ¾¢Öõ Ш½ ¿¢ü¸¢ýÈÐ. §ÁÖõ, ¾Á¢ú¦Á¡Æ¢ì ¸üÈø¸üÀ¢ò¾ø ¿¼ÅÊ쨸¸û Á¢Ìó¾ ÀÂÛûǾ¡¸×õ Á¸¢ú¸ÃÁ¡É¾¡¸×õ

«¨Á þÐ ¯ÕÅ¡ì¸ôÀðÊÕ츢ýÈÐ. ±É§Å, ŨÃÂÚì¸ôÀðÎûÇ ¯ûǼì¸ò ¾Ãõ, ¸üÈø ¾Ãõ ¬¸¢ÂÅü¨È Á¡½Å÷¸û

«¨¼Å¨¾ ¬º¢Ã¢Â÷¸û ¯Ú¾¢ ¦ºö §ÅñÎõ.

§¾º¢ÂôÀûǢ¢ý ¾Á¢ú¦Á¡Æ¢ì ¸¨Äò¾¢ð¼õ, Á¡½Å÷¸û ¦Á¡Æ¢ò¾¢Èý¸¨Çì ¨¸ÅÃô¦ÀüÚî º¢ÈôÀ¡¸ô ÀÂýÀÎò¾ò Ш½Ò⸢ýÈÐ.

¬¸§Å, ¬º¢Ã¢Â÷¸û ¸üÈø¸üÀ¢ò¾ø ¿¼ÅÊ쨸¸¨Çò ¾¢ð¼Á¢Îõ§À¡Ðõ À¢üÚòШ½ô ¦À¡Õû¸¨Çò ¾Â¡÷ ¦ºöÔõ §À¡Ðõ

¾É¢Â¡û §ÅüÚ¨Á¸û, ÀøŨ¸ì ¸üÈø À¡½¢¸û, ÀøŨ¸ Ññ½È¢×¸û ¬¸¢ÂÅü¨ÈÔõ ¸Õò¾¢ø ¦¸¡ûÇ §ÅñÎõ. þÐ

Á¡½Å÷¸Ç¢ý «È¢Å¡üȨÄÔõ ¬Ù¨Á¨ÂÔõ §ÁõÀ¡¼¨¼Âî ¦ºöÔõ.

Page 11: DOKUMEN STANDARD KURIKULUM DAN PENTAKSIRAN BAHASA … · 2020. 7. 13. · dokumen standard kurikulum dan pentaksiran bahasa tamil ... ¬ñÎ 6 kurikulum standard sekolah rendah

§¾º¢ÂôÀûÇ¢ì¸¡É ¾Á¢ú¦Á¡Æ¢ì ¸¨Äò¾¢ð¼ò ¾Ã ÁüÚõ Á¾¢ôÀ£ðÎ ¬Å½õ - ¬ñÎ 6

6

ÌȢ¢ÄìÌ

§¾º¢ÂôÀûǢ¢ý ¾Á¢ú¦Á¡Æ¢ì ¸¨Äò¾¢ð¼õ Á¡½Å÷¸û ¾Á¢ú¦Á¡Æ¢ š¢ġ¸ò ¦¾¡¼÷Ò ¦¸¡ûÙõ ¾¢È¨Éô ¦ÀüÚ «ýÈ¡¼

Å¡ú쨸¢ø ¾Á¢ú¦Á¡Æ¢¨Âô ÀÂýÀÎò¾×õ ºã¸ò ¦¾¡¼÷À¢¨É ²üÀÎò¾×õ ¯½÷׸¨Ç ¦ÅÇ¢ôÀÎò¾×õ ÅÆ¢ÅÌ츢ýÈÐ. §ÁÖõ,

Á¡½Å÷¸Ù츢¨¼§Â ¿ý¦ÉÈ¢, ¿¡ðÎôÀüÚ, ´üÚ¨Á ¬¸¢ÂÅü¨È ÅÇ÷ôÀ¨¾ þÄ측¸ì ¦¸¡ñÎûÇÐ.

§¿¡ì¸õ

§¾º¢ÂôÀûÇ¢ ¾Á¢ú¦Á¡Æ¢ì ¸üÈø¸üÀ¢ò¾Ä¢ý þÚ¾¢Â¢ø Á¡½Å÷¸û «¨¼Â §ÅñʨÅ:

i. «ýÈ¡¼ ¯¨Ã¡¼Ä¢Öõ Ó¨ÈÂ¡É ÝÆø¸Ç¢Öõ §ÀºôÀÎõ ¸Õòи¨Çì ¸ÅÉÓ¼ý ¦ºÅ¢ÁÎòÐô ÒâóÐ ¦¸¡ûÙ¾ø.

ii. Àø§ÅÚ ÝÆÖ째üÀî ºÃ¢Â¡É ¯îºÃ¢ôÒ¼ý ºÃÇÁ¡¸ô §À;ø.

iii. ¸Õòи¨Çò ¾¢Ãð¼ì ¸ÄóШáξø; Ţš¾¢ò¾ø.

iv. «È¢×, þÄ츢Âõ º¡÷ó¾ Àø§ÅÚ ±ØòÐô ÀÊÅí¸¨Ç Å¡º¢ò¾ø; ¸Õòи¨Çò ¾¢ÃðÊ ¬ì¸ôâ÷ÅÁ¡¸ô À⺣Ģò¾ø.

v. §ÀîÍ, Å¡º¢ôÒ, ±ØòÐ ¬¸¢ÂÅüÈ¢ý ãÄõ ¿ý¦ÉÈ¢ô Àñ¨À ÅÇ÷ò¾ø.

vi. ¦ÀüÈ «ÛÀÅí¸¨ÇÔõ «È¢¨ÅÔõ ÀÂýÀÎò¾¢ ±ØòÐô ÀÊÅí¸¨Çô À¨¼ò¾ø.

vii. ¦ºöÔû ¦Á¡Æ¢Â½¢Â¢ý ¦À¡Õ¨Ç «È¢óÐ ¯öòнÃ×õ ÀÂýÀÎò¾×õ ¦¾Ã¢óÐ ¦¸¡ûÙ¾ø.

viii. Àø§ÅÚ ¿¼ÅÊ쨸¸Ç¢ø ºÃ¢Â¡É ¯îºÃ¢ôÒ, ±ØòÐ, ¸¨Ä¡ü¸û, þÄ츽õ, ¬¸¢ÂÅü¨È Өȡ¸ô ÀÂýÀÎòоø.

Page 12: DOKUMEN STANDARD KURIKULUM DAN PENTAKSIRAN BAHASA … · 2020. 7. 13. · dokumen standard kurikulum dan pentaksiran bahasa tamil ... ¬ñÎ 6 kurikulum standard sekolah rendah

§¾º¢ÂôÀûÇ¢ì¸¡É ¾Á¢ú¦Á¡Æ¢ì ¸¨Äò¾¢ð¼ò ¾Ã ÁüÚõ Á¾¢ôÀ£ðÎ ¬Å½õ - ¬ñÎ 6

7

¾Á¢ú¦Á¡Æ¢ì ¸üÈø¸üÀ¢ò¾øÅÆ¢ ¬ñÎ ¬È¢ý þÚ¾¢Â¢ø Á¡½Å÷¸û «¨¼Â §ÅñʨÅ:

i. ¦ºÅ¢ÁÎò¾ÅüÈ¢ÖûÇ ¸Õòи¨Çì ÜÚ¾ø.

ii. ÝÆø ÁüÚõ ¾¨ÄôÀ¢ü§¸üÀô ¦À¡Õò¾Á¡É ¦º¡ø, ¦º¡ü¦È¡¼÷, š츢Âõ ¬¸¢ÂÅü¨Èô ÀÂýÀÎò¾¢ô §À;ø.

iii. «ÛÀÅò¨¾ì ÜÚ¾ø.

iv. Àø§ÅÚ Ð¨Èº¡÷ó¾ Å¡º¢ôÒô À̾¢¸¨Çî ºÃ¢Â¡É §Å¸õ, ¦¾¡É¢, ¯îºÃ¢ôÒ¼ý Å¡º¢ò¾ø.

v. Àø§ÅÚ Ð¨Èº¡÷ó¾ Å¡º¢ôÒô À̾¢¸¨Ç Å¡º¢òÐô ÒâóÐ ¦¸¡ûÙ¾ø.

vi. ¸Õòн÷ §¸ûÅ¢¸ÙìÌô À¾¢ø ±Øоø.

vii. §¸¡¨Å¡¸ ±Øоø.

viii. ¦ºöÔ¨ÇÔõ ¦Á¡Æ¢Â½¢¨ÂÔõ «È¢óÐ ÝÆÖ째üÀî ºÃ¢Â¡¸ô ÀÂýÀÎòоø.

ix. «ÊôÀ¨¼ þÄ츽 «È¢¨Åô ¦ÀüÚî ºÃ¢Â¡¸ô ÀÂýÀÎòоø.

Page 13: DOKUMEN STANDARD KURIKULUM DAN PENTAKSIRAN BAHASA … · 2020. 7. 13. · dokumen standard kurikulum dan pentaksiran bahasa tamil ... ¬ñÎ 6 kurikulum standard sekolah rendah

§¾º¢ÂôÀûÇ¢ì¸¡É ¾Á¢ú¦Á¡Æ¢ì ¸¨Äò¾¢ð¼ò ¾Ã ÁüÚõ Á¾¢ôÀ£ðÎ ¬Å½õ - ¬ñÎ 6

8

¯ûÇ¼ì¸ «¨ÁôÒ ¦¾¡¼ì¸ôÀûÇ¢ì¸¡É ¾Á¢ú¦Á¡Æ¢ì ¸¨Äò¾¢ð¼ò ¾Ã ÁüÚõ Á¾¢ôÀ£ðÎ ¬Å½õ Á¡½Å÷¸û «¨¼Â §ÅñÊ ¯ûǼì¸ò ¾Ãò¨¾Ôõ ¸üÈø ¾Ãò¨¾Ôõ ÅÄ¢ÔÚòи¢ýÈÐ. þò¾Ã ÁüÚõ Á¾¢ôÀ£ðÎ ¬Å½õ §¸ð¼ø, §ÀîÍ, Å¡º¢ôÒ, ±ØòÐ ¬¸¢Â ¦Á¡Æ¢ò¾¢Èý¸¨Ç «ÊôÀ¨¼Â¡¸ì ¦¸¡ñÎ «¨Áì¸ôÀðÎûÇÐ. §ÁÖõ, þÄ츽ì ÜÚ¸¨ÇÔõ, ¦ºöÔ¨ÇÔõ ¦Á¡Æ¢Â½¢¨ÂÔõ ´Õí¸¢¨½ôÀмý ¸¨Äòதிðடòதின் ¯ûǣθ¨ÇÔõ Ш½ô¦À¡ÕÇ¡¸ì ¦¸¡û¸¢ýÈÐ. §¸ð¼ø ¾¢Èý §¸ð¼ø ¾¢ÈÉ¢ø Á¡½Å÷¸û Àø§ÅÚ ÝÆø¸Ç¢ø ¯ýÉ¢ôÀ¡¸î ¦ºÅ¢ÁÎòÐõ ´Ä¢ §ÅÚÀ¡Î «È¢óÐ ¦¸¡ñÎõ ¦ºÅ¢ÁÎò¾ÅüÈ¢ý ¦À¡Õ¨Çô ÒâóÐ ¦¸¡ñÎõ ÐÄíÌÅ÷. §ÀîÍò ¾¢Èý §ÀîÍò ¾¢ÈÉ¢ø Á¡½Å÷¸û ¿øÄ ¦Á¡Æ¢Â¢ø ¯¨Ã¡Êô À¢ÈÕ¼ý ¦¾¡¼÷¨À ²üÀÎò¾¢ì ¦¸¡ûŧ¾¡Î, º¢ó¾¢òÐò ¾í¸Ç¢ý ¸Õòиû, ±ñ½í¸û, ¾¸Åø¸û ¬¸¢ÂÅü¨Èî ºÃ¢Â¡É ¯îºÃ¢ôÒ¼Ûõ ¦¾Ç¢×¼Ûõ À¢ÈÕìÌì ÜÚÅ÷. Å¡º¢ôÒò ¾¢Èý Å¡º¢ôÒò ¾¢ÈÉ¢ø Á¡½Å÷¸û ºÃÇÁ¡¸×õ ºÃ¢Â¡É ¯îºÃ¢ôÒ¼Ûõ ¯Ãì¸ Å¡º¢ôÀ÷. §ÁÖõ, Àø§ÅÚ ¯ò¾¢¸¨Çì ¨¸Â¡ñÎ ¬ö×î º¢ó¾¨ÉÔ¼ý Å¡º¢òÐì ¸Õòн÷Å÷. ±ØòÐò ¾¢Èý ±ØòÐò ¾¢ÈÉ¢ø Á¡½Å÷¸û ±ØòÐô À¢¨Æ¢ýÈ¢, þÄ츽 «¨Á¾¢Ô¼ý ¿øÄ ¨¸¦ÂØò¾¢ø ±ØÐÅ÷. §ÁÖõ, º¢ó¾¨Éò¾¢Èý¸¨Çô ÀÂýÀÎò¾¢ò ¾í¸Ù¨¼Â ±ñ½í¸¨ÇÔõ ¸Õòи¨ÇÔõ ¸üÀ¨É ÅÇòмý À¨¼ôÀ÷. ¦ºöÔÙõ ¦Á¡Æ¢Â½¢Ôõ ¦ºöÔû, ¦Á¡Æ¢Â½¢ ¬¸¢ÂÅüÈ¢ýÅÆ¢ Á¡½Å÷¸û ŨÃÂÚì¸ôÀð¼ þÄ츢Âô À̾¢¸¨Ç «È¢óÐ ¯öòн÷ŧ¾¡Î ÅÇÁ¡É ¦Á¡Æ¢Â¡üÈÖ¼ý À¨¼ôÒ¸¨Ç ¯ÕÅ¡ìÌÅ÷.

Page 14: DOKUMEN STANDARD KURIKULUM DAN PENTAKSIRAN BAHASA … · 2020. 7. 13. · dokumen standard kurikulum dan pentaksiran bahasa tamil ... ¬ñÎ 6 kurikulum standard sekolah rendah

§¾º¢ÂôÀûÇ¢ì¸¡É ¾Á¢ú¦Á¡Æ¢ì ¸¨Äò¾¢ð¼ò ¾Ã ÁüÚõ Á¾¢ôÀ£ðÎ ¬Å½õ - ¬ñÎ 6

9

þÄ츽õ

¾Á¢ú¦Á¡Æ¢¨Âô À¢¨ÆÂÈô §Àº×õ Å¡º¢ì¸×õ ±Ø¾×õ þÄ츽 «È¢¨Åô ¦ÀüÚ «¾¨Éî ºÃ¢Â¡É Ó¨È¢ø ÀÂýÀÎòÐÅ÷.

¦Á¡Æ¢Ó¨È¨Á

¦Á¡Æ¢Ó¨È¨Á ¦Á¡Æ¢ ¦ºÂüÀÎõ Å¢¾ò¾¢¨É «ÊôÀ¨¼Â¡¸ì ¦¸¡ñÎûÇÐ. ¬º¢Ã¢Â÷¸ÙìÌ ÅÆ¢¸¡ðÊ¡¸ ¦Á¡Æ¢Ó¨È¨Á¢ø þÄ츽ì ÜÚ¸û, ¦ºöÔû, ÀƦÁ¡Æ¢, þ¨½¦Á¡Æ¢, ÁÃÒò¦¾¡¼÷, ¯Å¨Áò¦¾¡¼÷, þÃð¨¼ì¸¢ÇÅ¢ §À¡ýȨŠŨÃÂÚì¸ôÀðÎûÇÉ.

¦º¡ü¸ÇﺢÂõ «Õ了¡ü¸Ùõ ¸¨Ä¡ü¸Ùõ þó¾î ¦º¡ü¸ÇﺢÂò¾¢ø «¼íÌõ. ¿¡ðÊý §ÁõÀ¡ðÊü§¸üÀ×õ ¸øÅ¢, ¦Á¡Æ¢ ÅÇ÷째üÀ×õ ¦¾¡¼ì¸ôÀûǢ¢ø ¦º¡ü¸ÇﺢÂõ ¦ÀÕì¸ôÀ¼ §ÅñÎõ. À¡¼§Å¨Çì¸¡É ÀâóШà ¾Ã «ÊôÀ¨¼Â¢Ä¡É þôÒ¾¢Â ¸¨Äò¾¢ð¼ò¾¢ø «ÊôÀ¨¼ ¦Á¡Æ¢ò¾¢Èý¸û ¾É¢òÐì ¸üÀ¢ì¸ ÅÄ¢ÔÚò¾ôÀθ¢ýÈÐ. þÐ º¢ÈôÀ¡¸ «¨Á ´Õ Å¡Ãò¾¢ø ¯ûÇ 3 À¡¼ §Å¨Ç¸Ç¢ø §¸ð¼ø, §ÀîÍ, Å¡º¢ôÒ, ±ØòÐ ¬¸¢Â «ÊôÀ¨¼ ¦Á¡Æ¢ò¾¢Èý¸û ´ù¦Å¡ýÈ¢üÌõ ´Õ À¡¼§Å¨Ç ÀÂýÀÎò¾ôÀ¼ §ÅñÎõ. 2 «øÄÐ 3 Å¡Ãí¸ÙìÌ ´ÕÓ¨È «ÊôÀ¨¼ ¦Á¡Æ¢ò¾¢Èý¸Ç¢ø ²¾¡ÅÐ ´ýȨÉò ¾Å¢÷òÐ, ¦ºöÔû ¦Á¡Æ¢Â½¢§Â¡ þÄ츽§Á¡ ¸üÀ¢ì¸ô ÀâóШà ¦ºöÂôÀθ¢ýÈÐ. ÀûÇ¢ «ÇÅ¢Ä¡É Á¾¢ôÀ£Î

¸üÈø¸üÀ¢ò¾Ä¢ø ÀûÇ¢ «ÇÅ¢Ä¡É Á¾¢ôÀ£Î Ó츢Âì ÜÈ¡¸ì ¸Õ¾ôÀθ¢ÈÐ. Á¾¢ôÀ£ðÊýÅÆ¢ Á¡½Å÷¸Ç¢ý ¯ñ¨ÁÂ¡É «¨¼×¿¢¨Ä ÀüȢ ¾¸Å¨Ä ¬º¢Ã¢Â÷ ¦ÀüÚ, ¸üÈø¸üÀ¢ò¾¨Ä §ÁõÀÎò¾¢ì ¦¸¡ûÇ ÓÊÔõ. ÀûÇ¢ «ÇÅ¢Ä¡É Á¾¢ôÀ£ðÊø ¾¢ð¼Á¢Î¾ø, Ţɡ ÁüÚõ Á¾¢ôÀ£ðÎì ¸ÕÅ¢ ¯ÕÅ¡ì̾ø, «Åü¨È ¿¢÷Ÿ¢ò¾ø, ÒûÇ¢ ÅÆí̾ø, ÓÊ׸¨Çô À¾¢× ¦ºö¾ø, «È¢ì¨¸ ¾Â¡Ã¢ò¾ø ¬¸¢Â «¨ÉòÐ Ó츢Âô À½¢¸Ùõ ¬º¢Ã¢ÂáÖõ ÀûÇ¢ ¿¢÷Å¡¸ò¾¡Öõ ÁðΧÁ ¦ºöÂôÀ¼ §ÅñÎõ. ÀûÇ¢ «ÇÅ¢Ä¡É Á¾¢ôÀ£Î ºÁý¿¢¨Ä Á¡ó¾ ¯ÕÅ¡ì¸ò¾¢ø ¬º¢Ã¢Â÷ ÁüÚõ ÀûÇ¢ ¿¢÷Å¡¸ò¾¢ý Àí¸Ç¢ô¨À ¿¢÷½Âõ ¦ºöž¢ø Ó츢Âô Àí¸¡üÚ¸¢ÈÐ. ±É§Å, þôÀûÇ¢ «ÇÅ¢Ä¡É Á¾¢ôÀ£ðÊø ¬º¢Ã¢ÂÕõ ÀûÇ¢ ¿¢÷Å¡¸Óõ ÓبÁÂ¡É ®ÎÀ¡ð¨¼Ôõ ¦¾Ç¢Å¡É þÄ쨸Ôõ ¦¸¡ñÎ Á¡½Å÷¸Ç¢ý ¬ü鬀 §ÁõÀÎòО¢ø ¦¾¡¼÷ÓÂüº¢¸¨Ç §Áü¦¸¡ûÇ §ÅñÎõ.

Page 15: DOKUMEN STANDARD KURIKULUM DAN PENTAKSIRAN BAHASA … · 2020. 7. 13. · dokumen standard kurikulum dan pentaksiran bahasa tamil ... ¬ñÎ 6 kurikulum standard sekolah rendah

§¾º¢ÂôÀûÇ¢ì¸¡É ¾Á¢ú¦Á¡Æ¢ì ¸¨Äò¾¢ð¼ò ¾Ã ÁüÚõ Á¾¢ôÀ£ðÎ ¬Å½õ - ¬ñÎ 6

10

ÀûÇ¢ «ÇÅ¢Ä¡É Á¾¢ôÀ£ðÊý ¾ý¨Á¸û:

ÓبÁ¡ÉÐ - «È¢×, ¾¢Èý, ÀñÒ ¬¸¢ÂÅüÈ¢ý «¨¼×¿¢¨Ä¨Â ÓبÁ¡¸ò ¾ÃÅøÄÐ.

¦¾¡¼÷¡ÉÐ - ̧ üÈø¸üÀ¢ò¾Ö¼ý þ¨½óÐ ¦ºøÄìÜÊ ´Õ ¦¾¡¼÷¿¼ÅÊ쨸¡Ìõ.

¦¿¸¢ú×ò ¾ý¨Á¡ÉÐ - Á¡½Å÷¸Ç¢ý ¬÷Åò¾¢üÌõ ¾Â¡÷¿¢¨ÄìÌõ ²üÀô ÀøŨ¸ «ÏÌӨȢġÉÐ.

¾Ã «¨¼¨Åô À¢Ã¾¢ÀÄ¢ôÀÐ - ¸üÈø ¾Ãò¾¢ü§¸üÀ ¯ÕÅ¡ì¸ôÀð¼. ¾Ã «¨¼Å¢ý À¢Ã¾¢ÀÄ¢ôÀ¡Ìõ. ÀûÇ¢ «ÇÅ¢Ä¡É Á¾¢ôÀ£Î ¸£úì¸ñ¼Å¡Ú «¨ÁÂÄ¡õ

¸üÈø¸üÀ¢ò¾Ö¼ý þ¨½óÐ ¦ºöÂìÜÊÂÐ - ӨȺ¡Ã¡(Formatif) Á¾¢ôபீடு ¬ñடு Áò¾¢Â¢§Ä¡ இÚதிம§Ä¡ ¿¼ò¾ôÀÎÅÐ - ӨȺ¡÷ó¾(Sumatif) பதிபபீடு

«¨¼×¿¢¨Äì¸¡É Å¢Çì¸õ Á¡½Å÷¸û ¾¡í¸û ¸üÈ ¸üÈø ¾Ãò¨¾ ±ó¾ ¿¢¨Ä¢ø ¨¸ÅÃô¦ÀüÚûÇÉ÷ ±ýÀ¾¨Éì ¸¡ðÎÅÐ «¨¼×¿¢¨Ä¡Ìõ. þó¾ «¨¼×¿¢¨Ä¨Âô ÀÂýÀÎò¾¢ Á¡½Å÷¸Ç¢ý ̨ȿ¢¨È¸¨Ç «È¢óÐ «ÅüÈ¢ü§¸üÀì ¸üÈø¸üÀ¢ò¾ø ¿¼ÅÊ쨸¸¨Ç §ÁõÀÎò¾¢ Á¡½Å÷¸Ç¢ý «¨¼×¿¢¨Ä¨Â §ÁÖõ ¯Â÷òоø ¬º¢Ã¢Â÷¸Ç¢ý ¸¼¨Á¡Ìõ. «¨¼×¿¢¨Ä ¸£úì¸ñ¼ Ũ¸Â¢ø Å¢Åâì¸ôÀðÎûÇÐ:

«¨¼×¿¢¨Ä Å¢Çì¸õ

1 Á¢¸ì ̨È×

2 ̨È×

3 ¾¢Õô¾¢

4 ¿ýÚ

5 º¢ÈôÒ

6 Á¢¸î º¢ÈôÒ

Page 16: DOKUMEN STANDARD KURIKULUM DAN PENTAKSIRAN BAHASA … · 2020. 7. 13. · dokumen standard kurikulum dan pentaksiran bahasa tamil ... ¬ñÎ 6 kurikulum standard sekolah rendah

§¾º¢ÂôÀûÇ¢ì¸¡É ¾Á¢ú¦Á¡Æ¢ì ¸¨Äò¾¢ð¼ò ¾Ã ÁüÚõ Á¾¢ôÀ£ðÎ ¬Å½õ - ¬ñÎ 6

11

§¸ð¼ø,§ÀîÍì¸¡É ´ðΦÁ¡ò¾ «¨¼×¿¢¨Ä Å¢ÅâôÒ

«¨¼×¿¢¨Ä «¨¼×¿¢¨Ä Å¢ÅâôÒ

1 Á¢¸ì ̨Èó¾ «ÇÅ¢Öõ «¾¢¸ò ¾ÎÁ¡üÈòмÛõ ÁðΧÁ ¦ºÅ¢ÁÎò¾Åü¨Èì ÜÈ×õ «¾ü§¸üÀò ÐÄí¸×õ ¦À¡Õò¾Á¡É ¦º¡ø, ¦º¡ü¦È¡¼÷, š츢Âõ ¬¸¢ÂÅü¨Èô ÀÂýÀÎò¾¢ô §Àº×õ ¾¸Åø¸¨Çì ÜÈ×õ þÂÖõ.

2 ̨Èó¾ «ÇÅ¢Öõ º¢È¢Ð ¾ÎÁ¡üÈòмÛõ ÁðΧÁ ¦ºÅ¢ÁÎò¾Åü¨Èì ÜÈ×õ «¾ü§¸üÀò ÐÄí¸×õ ¦À¡Õò¾Á¡É ¦º¡ø, ¦º¡ü¦È¡¼÷, š츢Âõ ¬¸¢ÂÅü¨Èô ÀÂýÀÎò¾¢ô §Àº×õ ¾¸Åø¸¨Çì ÜÈ×õ þÂÖõ.

3 µÃÇ×, ¦ºÅ¢ÁÎò¾Åü¨Èì ÜÈ×õ «¾ü§¸üÀò ÐÄí¸×õ ¦À¡Õò¾Á¡É ¦º¡ø, ¦º¡ü¦È¡¼÷, š츢Âõ ¬¸¢ÂÅü¨Èô ÀÂýÀÎò¾¢ô §Àº×õ ¾¸Åø¸¨Çì ÜÈ×õ þÂÖõ.

4 ¦ºÅ¢ÁÎò¾Åü¨Èî ºÃ¢Â¡¸ì ÜÈ×õ «¾ü§¸üÀò ÐÄí¸×õ ¦À¡Õò¾Á¡É ¦º¡ø, ¦º¡ü¦È¡¼÷, š츢Âõ ¬¸¢ÂÅü¨Èô ÀÂýÀÎò¾¢î ºÃÇÁ¡¸ô §Àº×õ ¾¸Åø¸¨Çò ¦¾Ç¢Å¡¸ì ÜÈ×õ þÂÖõ.

5 ¦ºÅ¢ÁÎò¾Åü¨Èî ºÃ¢Â¡¸ì ÜÈ×õ «¾ü§¸üÀò ÐÄí¸×õ ¦À¡Õò¾Á¡É ¦º¡ø, ¦º¡ü¦È¡¼÷, š츢Âõ ¬¸¢ÂÅü¨Èô ÀÂýÀÎò¾¢ ¿øÄ ¦Á¡Æ¢¿¨¼Â¢ø þÄ츽ôÀ¢¨Æ¢ýÈ¢î ºÃÇÁ¡¸ô §Àº×õ ¾¸Åø¸¨Ç ¿øÄ ¦Á¡Æ¢¿¨¼Â¢ø Å¢Çì¸òмý ¦¾Ç¢Å¡¸ì ÜÈ×õ þÂÖõ.

6 ¦ºÅ¢ÁÎò¾Åü¨Èî ºÃ¢Â¡¸ì ÜÈ×õ «¾ü§¸üÀò ÐÄí¸×õ ¦À¡Õò¾Á¡É ¦º¡ø, ¦º¡ü¦È¡¼÷, š츢Âõ ¬¸¢ÂÅü¨Èô ÀÂýÀÎò¾¢ ¿øÄ ¦Á¡Æ¢¿¨¼Â¢ø þÄ츽ôÀ¢¨Æ¢ýÈ¢ô ¦À¡Õò¾Á¡É ¦Á¡Æ¢Â½¢¸¨Çô ÀÂýÀÎò¾¢ò ¾Âì¸Á¢øÄ¡Áø ºÃÇÁ¡¸ô §Àº×õ ¾¸Åø¸¨Çò ¾Âì¸Á¢øÄ¡Áø ¿øÄ ¦Á¡Æ¢¿¨¼Â¢ø Å¢Çì¸òмý ¦¾Ç¢Å¡¸ò ÜÈ×õ þÂÖõ.

Page 17: DOKUMEN STANDARD KURIKULUM DAN PENTAKSIRAN BAHASA … · 2020. 7. 13. · dokumen standard kurikulum dan pentaksiran bahasa tamil ... ¬ñÎ 6 kurikulum standard sekolah rendah

§¾º¢ÂôÀûÇ¢ì¸¡É ¾Á¢ú¦Á¡Æ¢ì ¸¨Äò¾¢ð¼ò ¾Ã ÁüÚõ Á¾¢ôÀ£ðÎ ¬Å½õ - ¬ñÎ 6

12

Å¡º¢ôÒì¸¡É ´ðΦÁ¡ò¾ «¨¼×¿¢¨Ä Å¢ÅâôÒ

«¨¼×¿¢¨Ä «¨¼×¿¢¨Ä Å¢ÅâôÒ

1 Á¢¸ì ̨Èó¾ «ÇÅ¢Öõ «¾¢¸ò ¾ÎÁ¡üÈòмÛõ ÁðΧÁ ¦º¡ø, ¦º¡ü¦È¡¼÷, š츢Âõ, Å¡º¢ôÒô À̾¢ ¬¸¢ÂÅü¨È Å¡º¢ì¸×õ ¸Õòн÷ §¸ûÅ¢¸ÙìÌô À¾¢ÄÇ¢ì¸×õ þÂÖõ.

2 ̨Èó¾ «ÇÅ¢Öõ º¢È¢Ð ¾ÎÁ¡üÈòмÛõ ÁðΧÁ ¦º¡ø, ¦º¡ü¦È¡¼÷, š츢Âõ, Å¡º¢ôÒô À̾¢ ¬¸¢ÂÅü¨È Å¡º¢ì¸×õ ¸Õòн÷ §¸ûÅ¢¸ÙìÌô À¾¢ÄÇ¢ì¸×õ þÂÖõ.

3 µÃÇ×, ¦º¡ø, ¦º¡ü¦È¡¼÷, š츢Âõ, Å¡º¢ôÒô À̾¢ ¬¸¢ÂÅü¨È Å¡º¢ì¸×õ ¸Õòн÷ §¸ûÅ¢¸ÙìÌô À¾¢ÄÇ¢ì¸×õ þÂÖõ.

4 ¦º¡ø, ¦º¡ü¦È¡¼÷, š츢Âõ, Å¡º¢ôÒô À̾¢ ¬¸¢ÂÅü¨Èî ºÃ¢Â¡É ¯îºÃ¢ôÒ¼Ûõ ²üÈ ¦¾¡É¢Ô¼Ûõ Å¡º¢ì¸×õ ¸Õòн÷ §¸ûÅ¢¸ÙìÌò ¦¾Ç¢Å¡¸ô À¾¢ÄÇ¢ì¸×õ þÂÖõ.

5 ¦º¡ø, ¦º¡ü¦È¡¼÷, š츢Âõ, Å¡º¢ôÒô À̾¢ ¬¸¢ÂÅü¨Èî ºÃ¢Â¡É ¯îºÃ¢ôÒ¼Ûõ ²üÈ ¦¾¡É¢Ô¼Ûõ ºÃÇÁ¡¸ Å¡º¢ì¸×õ ¸Õòн÷ §¸ûÅ¢¸ÙìÌò ¦¾Ç¢Å¡¸ ¿øÄ ¦Á¡Æ¢¿¨¼Â¢ø À¾¢ÄÇ¢ì¸×õ þÂÖõ.

6 ¦º¡ø, ¦º¡ü¦È¡¼÷, š츢Âõ ¬¸¢ÂÅü¨Èî ºÃ¢Â¡É ¯îºÃ¢ôÒ¼Ûõ ²üÈ ¦¾¡É¢Ô¼Ûõ ¦À¡ÕÙ½÷óÐ ºÃÇÁ¡¸ Å¡º¢ì¸×õ ¸Õòн÷ §¸ûÅ¢¸ÙìÌò ¦¾Ç¢Å¡¸ ¿øÄ ¦Á¡Æ¢¿¨¼Â¢ø þÄ츽ôÀ¢Æ¢Â¢ýÈ¢ô À¾¢ÄÇ¢ì¸×õ þÂÖõ.

Page 18: DOKUMEN STANDARD KURIKULUM DAN PENTAKSIRAN BAHASA … · 2020. 7. 13. · dokumen standard kurikulum dan pentaksiran bahasa tamil ... ¬ñÎ 6 kurikulum standard sekolah rendah

§¾º¢ÂôÀûÇ¢ì¸¡É ¾Á¢ú¦Á¡Æ¢ì ¸¨Äò¾¢ð¼ò ¾Ã ÁüÚõ Á¾¢ôÀ£ðÎ ¬Å½õ - ¬ñÎ 6

13

±ØòÐì¸¡É ´ðΦÁ¡ò¾ «¨¼×¿¢¨Ä Å¢ÅâôÒ

«¨¼×¿¢¨Ä «¨¼×¿¢¨Ä Å¢ÅâôÒ

1 Á¢¸ì ̨Èó¾ «ÇÅ¢Öõ «¾¢¸ ±ØòÐôÀ¢¨ÆÔ¼Ûõ ÁðΧÁ ¸Õòи¨Çì §¸¡¨Å¡¸ ±Ø¾ þÂÖõ.

2 ̨Èó¾ «ÇÅ¢Öõ º¢È¢Ð ±ØòÐôÀ¢¨ÆÔ¼Ûõ ÁðΧÁ ¸Õòи¨Çì §¸¡¨Å¡¸ ±Ø¾ þÂÖõ.

3 µÃÇ×, ¸Õòи¨Çì §¸¡¨Å¡¸ ±Ø¾ þÂÖõ.

4 ²Ã½Á¡É ¸Õòи¨Ç þÄ츽ôÀ¢¨Æ¢ýÈ¢ì §¸¡¨Å¡¸ ±Ø¾ þÂÖõ.

5 ²Ã½Á¡É ¸Õòи¨Ç ¿øÄ ¦Á¡Æ¢¿¨¼Â¢ø þÄ츽ôÀ¢¨Æ¢ýÈ¢ì §¸¡¨Å¡¸ ±Ø¾ þÂÖõ.

6 ²Ã½Á¡É ¸Õòи¨Çô ¦À¡Õò¾Á¡É ¦Á¡Æ¢Â½¢¨Âô ÀÂýÀÎò¾¢ ¿øÄ ¦Á¡Æ¢¿¨¼Â¢ø þÄ츽ôÀ¢¨Æ¢ýÈ¢ì §¸¡¨Å¡¸ ±Ø¾ þÂÖõ.

Page 19: DOKUMEN STANDARD KURIKULUM DAN PENTAKSIRAN BAHASA … · 2020. 7. 13. · dokumen standard kurikulum dan pentaksiran bahasa tamil ... ¬ñÎ 6 kurikulum standard sekolah rendah

§¾º¢ÂôÀûÇ¢ì¸¡É ¾Á¢ú¦Á¡Æ¢ì ¸¨Äò¾¢ð¼ò ¾Ã ÁüÚõ Á¾¢ôÀ£ðÎ ¬Å½õ - ¬ñÎ 6

14

¾Á¢ú¦Á¡Æ¢ì¸¡É ´ðΦÁ¡ò¾ «¨¼×¿¢¨Ä Å¢ÅâôÒ

«¨¼×¿¢¨Ä «¨¼×¿¢¨Ä Å¢ÅâôÒ

1 Á¡½Å÷ìÌ Á¢¸ì ̨Èó¾ ¦Á¡Æ¢ÂÈ¢×õ ¦Á¡Æ¢Â¡üÈÖõ ¯ûÇÐ. Á¢¸ì ̨Èó¾ «ÇÅ¢ø ÁðΧÁ ¦ºÅ¢ÁÎò¾Åü¨Èô ÒâóÐ ¦¸¡ûÇ×õ ºரிம¡É §Åகம, ¦¾¡னி, உச்ºரிபபுடன் Å¡சிக்கவும ¸ÕòнÃவும இமலும. Á¢¸ì ̨Èó¾ «ÇÅ¢ø ÁðΧÁ ±ñ½í¸¨ÇÔõ ¸Õòи¨ÇÔõ Å¡ö¦Á¡Æ¢Â¡¸×õ ±ØòÐ ãÄÁ¡¸×õ ¦ÅÇ¢ôÀÎò¾ þÂÖõ.

2 Á¡½Å÷ìÌì ̨Èó¾ ¦Á¡Æ¢ÂÈ¢×õ ¦Á¡Æ¢Â¡üÈÖõ ¯ûÇÐ. ̨Èó¾ «ÇÅ¢ø ÁðΧÁ ¦ºÅ¢ÁÎò¾Åü¨Èô ÒâóÐ ¦¸¡ûÇ×õ ºரிம¡É §Åகம, ¦¾¡னி, உச்ºரிபபுடன் Å¡சிக்கவும ¸ÕòнÃவும இமலும. ̨Èó¾ «ÇÅ¢ø ÁðΧÁ ±ñ½í¸¨ÇÔõ ¸Õòи¨ÇÔõ Å¡ö¦Á¡Æ¢Â¡¸×õ ±ØòÐ ãÄÁ¡¸×õ ¦ÅÇ¢ôÀÎò¾ þÂÖõ.

3 Á¡½Å÷ìÌ µÃÇ× ¦Á¡Æ¢ÂÈ¢×õ ¦Á¡Æ¢Â¡üÈÖõ ¯ûÇÐ. µÃÇ×, ¦ºÅ¢ÁÎò¾Åü¨Èô ÒâóÐ ¦¸¡ûÇ×õ ºரிம¡É §Åகம, ¦¾¡னி, உச்ºரிபபுடன் Å¡சிக்கவும ¸ÕòнÃவும இமலும. µÃÇ× ±ñ½í¸¨ÇÔõ ¸Õòи¨ÇÔõ Å¡ö¦Á¡Æ¢Â¡¸×õ ±ØòÐ ãÄÁ¡¸×õ ¦ÅÇ¢ôÀÎò¾ þÂÖõ.

4 Á¡½Å÷ìÌ ¿øÄ ¦Á¡Æ¢ÂÈ¢×õ ¦Á¡Æ¢Â¡üÈÖõ ¯ûÇÐ. ¦ºÅ¢ÁÎò¾Åü¨Èô ÒâóÐ ¦¸¡ûÇ×õ ºரிம¡É §Åகம, ¦¾¡னி, உச்ºரிபபுடன் Å¡சிக்கவும ¸ÕòнÃவும இமலும. ±ñ½í¸¨ÇÔõ ¸Õòи¨ÇÔõ þÄ츽ôÀ¢¨Æ¢ýÈ¢ Å¡ö¦Á¡Æ¢Â¡¸×õ ±ØòÐ ãÄÁ¡¸×õ ¿ýÈ¡¸ ¦ÅÇ¢ôÀÎò¾ þÂÖõ.

5 Á¡½Å÷ìÌî º¢Èó¾ ¦Á¡Æ¢ÂÈ¢×õ ¦Á¡Æ¢Â¡üÈÖõ ¯ûÇÐ. ¦ºÅ¢ÁÎò¾Åü¨Èô ÒâóÐ ¦¸¡ûÇ×õ ºரிம¡É §Åகம, ¦¾¡னி, உச்ºரிபபுடன் Å¡சிக்கவும ¸ÕòнÃவும இமலும. ±ñ½í¸¨ÇÔõ ýப¡É ¸Õòи¨ÇÔõ þÄ츽ôÀ¢¨Æ¢ýÈ¢ ¿øÄ ¦Á¡Æ¢¿¨¼Â¢ø Å¡ö¦Á¡Æ¢Â¡¸×õ ±ØòÐ ãÄÁ¡¸×õ º¢ÈôÀ¡¸ ¦ÅÇ¢ôÀÎò¾ þÂÖõ.

6 Á¡½Å÷ìÌ Á¢¸î º¢Èó¾ ¦Á¡Æ¢ÂÈ¢×õ ¦Á¡Æ¢Â¡üÈÖõ ¯ûÇÐ. ¦ºÅ¢ÁÎò¾Åü¨Èô ÒâóÐ ¦¸¡ûÇ×õ ºரிம¡É §Åகம, ¦¾¡னி, உச்ºரிபபுடன் Å¡சிக்கவும ¸ÕòнÃவும இமலும. ±ñ½í¸¨ÇÔõ ýப¡É ¸Õòи¨ÇÔõ þÄ츽ôÀ¢¨Æ¢ýÈ¢ ¿øÄ ¦Á¡Æ¢¿¨¼Â¢ø ¦Á¡Æ¢Â½¢¸¨Çô ÀÂýÀÎò¾¢ì ¸ÅÕõ Ũ¸Â¢ø Å¡ö¦Á¡Æ¢Â¡¸×õ ±ØòÐ ãÄÁ¡¸×õ Á¢¸î º¢ÈôÀ¡¸ ¦ÅÇ¢ôÀÎò¾ þÂÖõ.

Page 20: DOKUMEN STANDARD KURIKULUM DAN PENTAKSIRAN BAHASA … · 2020. 7. 13. · dokumen standard kurikulum dan pentaksiran bahasa tamil ... ¬ñÎ 6 kurikulum standard sekolah rendah

§¾º¢ÂôÀûÇ¢ì¸¡É ¾Á¢ú¦Á¡Æ¢ì ¸¨Äò¾¢ð¼ò ¾Ã ÁüÚõ Á¾¢ôÀ£ðÎ ¬Å½õ - ¬ñÎ 6

15

க¨Äòதிðடக் ÌÅ¢× þ츨Äò¾¢ð¼ ¯ûǼì¸õ ¾Á¢ú¦Á¡Æ¢Â¢ý º¢ÈôÀ¢ü§¸üÀì ¸üÈø¸üÀ¢ò¾¨Äî ¦ºõ¨ÁôÀÎòÐõ §¿¡ì¸¢ø «¨Áì¸ôÀðÎûÇÐ. Àø§ÅÚ «È¢×òШȨமச் º¡÷ó¾ ²Ð¸¨Ç ¯ûǼìகப¡க ±Îò¾¡ûžüÌ Ó츢ÂòÐÅõ ÅÆíகபÀðடுள்ளது.

¦À¡ÐÅÈ¢× ÌÈ¢ôÀ¢ð¼ ¾¢Èý¸¨Ç §ÁõÀÎòÐÅ ¾üக¡க டுò¾¡ளபÀடும «È¢Å¢Âø, ÒŢ¢Âø §À¡ýÈ பிÈ À¡டò Шȸளின் ¯ûǼ츧ப ¦À¡து அÈ¢வுக்கூÈ¡Ìம. §பலும, ப¡½Å÷கள¢ன் அȢšü鬀 Åள÷க்க ¿டபபுச் ¦ºய்¾¢க¨ளக் கüÈø கüÀ¢ò¾Ä¢ø §º÷òதுக் ¦¸¡ûÇ §ÅñÎõ.

¿üÀñÒ ´Øì¸Ó¨¼Â ¿øÄ ப¡½Å¨Ã உÕÅ¡க்Ìம §¿¡க்கò¾¢ø ¾ப¢ú¦ப¡Æ¢க் கøÅ¢ம¢ø ¿üÀñபுக¨ள Å¢ளக்Ìம கூÚகள் þ¨½ì¸ôÀðÎûÇÉ. ¿üÀñÒ¸¨Ç «ýÈ¡¼ Å¡ú쨸¢ø ²üÚì ¸¨¼ôÀ¢ÊôÀ¾ýÅÆ¢ ¿øÄ þ¨Ç ¾¨ÄӨȢɨà ¯ÕÅ¡ì¸ ÓÊÔõ.

ÌʨÁ ¿¡ðÎôÀü¨Èயும ÌʨÁÔ½÷¨Åயுõ ¸üÈø¸üÀ¢ò¾Ä¢ø ÅÄ¢ யுÚòதிò ¾¡ö ¿¡ðÊý Á£Ð «ýÒõ ÀüÚõ ÅÇÃò து¨½புரிம §Åñடும. þ¾ýÅÆ¢ ¿¡ðடுபÀüÚம கட¨பயு½÷வும ¦க¡ñட ¿üÌÊÁì¸¨Ç ¯ÕÅ¡ì¸ ÓÊÔõ. ºÓ¾¡Â ÀñÀ¡ðடு ¦¿È¢Ó¨È¸û ¦Á¡Æ¢ôÀÂýÀ¡ðÊø «¼í¸¢ÔûÇ ¦Á¡Æ¢ôÀñÒ, ¦Á¡Æ¢¿¨¼ ¬¸¢Â¨Å ºÓ¾¡Â ÀñÀ¡ðடு ¦¿È¢Ó¨Èì ÜڸǢý ¯ûǼì¸í¸Ç¡Ìõ. þÅüÈ¢ø Á§Äº¢Âî ºÓ¾¡Âò¾¢ý ¿ý¦ÉÈ¢ô ÀñÒ¸Ùõ ¯ûǼì¸ôÀðÎûÇÉ.

Page 21: DOKUMEN STANDARD KURIKULUM DAN PENTAKSIRAN BAHASA … · 2020. 7. 13. · dokumen standard kurikulum dan pentaksiran bahasa tamil ... ¬ñÎ 6 kurikulum standard sekolah rendah

§¾º¢ÂôÀûÇ¢ì¸¡É ¾Á¢ú¦Á¡Æ¢ì ¸¨Äò¾¢ð¼ò ¾Ã ÁüÚõ Á¾¢ôÀ£ðÎ ¬Å½õ - ¬ñÎ 6

16

¯Â÷¿¢¨Äî º¢ó¾¨Éò¾¢Èý

§¾º¢Âì ¸¨Äò¾¢ð¼Á¡ÉÐ ºÁý¿¢¨Ä, ¯Ú¾¢ ÁÉôÀ¡ý¨Á, ¬öó¾È¢Ôõ ¾¢Èý, ¦¸¡û¨¸ô À¢ÊôÒ, ¾¸Åø «È¢×, ¿¡ðÎôÀüÚ, º¢ó¾¨Éò¾¢Èý, ¦¾¡¼÷Òò¾¢Èý, þ¨½óÐ ¦ºÂÄ¡üÚõ ¾¢Èý ¬¸¢Â ÀñÒ¸¨Çì ¦¸¡ñ¼ Á¡½Å¨É ¯ÕÅ¡ìÌõ þÄì¨¸ì ¦¸¡ñÎûÇÐ. Á§Äº¢Âì ¸øÅ¢ §ÁõÀ¡ðÎô ¦ÀÕó¾¢ð¼ò¾¢ø ŨÃÂÚì¸ôÀðÎûÇ ¾¨Ä¨ÁòÐÅò¾¢Èý, þÕ¦Á¡Æ¢ ¬üÈø, ¬ýÁ£¸Óõ ¦¿È¢Ôõ, ºã¸ «¨¼Â¡Çõ, «È¢Å¡üÈø, º¢ó¾¨Éò¾¢Èý ¬¸¢Â ¬Ú þÄì̸Ùõ ¯Ä¸ «ÇÅ¢Ä¡É ºÅ¡ø¸¨Ç ±¾¢÷¦¸¡ûÙõ ´ù¦Å¡Õ Á¡½ÅÛõ ¦ÀüÈ¢Õì¸ §ÅñÊ 21¬õ áüÈ¡ñÊý ¾¢Èý¸Ç¡Ìõ. 1994¬õ ¬ñÎ ¬ì¸, ¬ö×ó¾¨É¨Â «È¢Ó¸ôÀÎò¾¢Â¾¢Ä¢Õó§¾ ¿ÁÐ ¸¨Äò¾¢ð¼ò¾¢ø º¢ó¾¨Éò¾¢Èý ÅÄ¢ÔÚò¾ôÀðÎ ÅóÐûÇÐ. «¾ý ¦¾¡¼÷¡¸ ¯Â÷¿¢¨Äî º¢ó¾¨Éò¾¢Èý 2011¬õ ¬ñÎ «È¢Ó¸ôÀÎò¾ôÀ𼠾à «ÊôÀ¨¼Â¢Ä¡É ¸¨Äò¾¢ð¼ò¾¢ø §º÷ì¸ôÀðÎûÇÐ. «È¢×, ¾¢Èý, ÀñÒ ¬¸¢ÂÅü¨È «ÊôÀ¨¼Â¡¸ì ¦¸¡ñÎ º£÷òà츢ô À¡÷òÐ Á£ðν÷¾øÅÆ¢ º¢ì¸ø ¸¨Ç¾ø, ÓʦÅÎò¾ø, Òò¾¡ì¸î º¢ó¾¨ÉÔ¼ý ´ý¨È ¯ÕÅ¡ì̾ø ¬¸¢Â¨Å§Â ¯Â÷¿¢¨Äî º¢ó¾¨É¸Ç¡¸ì ¸Õ¾ôÀθ¢ýÈÉ. ¯Â÷¿¢¨Äî º¢ó¾¨Éò¾¢Èý À¢ýÅÕÅÉÅü¨È ¯ûǼ츢ÔûÇÐ:

¯Â÷¿¢¨Äî º¢ó¾¨É Å¢Çì¸õ

ÀÂýÀÎòоø «È¢×, ¾¢Èý, ÀñÒ ¬¸¢ÂÅü¨Èô ¦À¡Õò¾Á¡É Àø§ÅÚ ÝÆø¸Ç¢ø ÀÂýÀÎò¾¢ ´ý¨Èî ¦ºö¾ø.

ÀÌò¾¡ö¾ø ¾¸Å¨Äî º¢Ú º¢Ú À̾¢¸Ç¡¸ô À¢Ã¢òÐ «ò¾¸Å¨Ä ¬ÆÁ¡¸ô ÒâóÐ ¦¸¡ûŧ¾¡Î «¾ý À̾¢¸Ù츢¨¼Â¢Ä¡É ¦¾¡¼÷¨ÀÔõ «È¢¾ø.

Á¾¢ôÀ¢Î¾ø «È¢×, «ÛÀÅõ, ¾¢Èý, ÀñÒ ¬¸¢ÂÅü¨Èì ¦¸¡ñÎ º£÷òà츢ô À¡÷ò¾ø; ÓʦÅÎò¾ø; ¿¢Â¡ÂôÀÎòоø.

¯ÕÅ¡ì̾ø ¦À¡Õû, ²¼ø, ÅÆ¢Ó¨È ¬¸¢ÂÅü¨È ¬ì¸ô Òò¾¡ì¸î º¢ó¾¨É§Â¡Î ¯ÕÅ¡ì̾ø.

þó¾ò ¾¢Èý ´ù¦Å¡Õ À¡¼ì¸¨Äò¾¢ð¼ò¾¢Öõ ¦¾Ã¢¿¢¨Ä¡¸ ±Ø¾ôÀðÎûÇÐ. º£÷òà츢ô À¡÷ò¾ø, ¸ñ¼È¢¾øÅÆ¢ ¸üÈø, º¢ì¸ÖìÌò ¾£÷׸¡Ï¾ø ¬¸¢Â ¿¼ÅÊ쨸¸ûÅÆ¢ ¯Â÷¿¢¨Äî º¢ó¾¨É¨Â ÅÌôÀ¨È¢ø ¸üÀ¢ì¸Ä¡õ. Áɧšð¼Å¨Ã×, ¯Â÷¿¢¨Äî º¢ó¾¨Éì §¸ûÅ¢ §À¡ýÈÅü¨È ¬º¢Ã¢Â÷¸Ùõ Á¡½Å÷¸Ùõ º¢ó¾¨Éì¸ÕÅ¢¸Ç¡¸ô ÀÂýÀÎò¾¢î º¢ó¾¨Éò¾¢È¨É ÅÇ÷ò¾ø §ÅñÎõ. Á¡½Å÷¸û ¾í¸Ù¨¼Â ¸üÈÖìÌò ¾¡§Á ¦À¡Úô§Àü¸ §ÅñÎõ ±ýÈ º¢ó¾¨É¨ÂÔõ ¯½÷òоø §ÅñÎõ.

Page 22: DOKUMEN STANDARD KURIKULUM DAN PENTAKSIRAN BAHASA … · 2020. 7. 13. · dokumen standard kurikulum dan pentaksiran bahasa tamil ... ¬ñÎ 6 kurikulum standard sekolah rendah

§¾º¢ÂôÀûÇ¢ì¸¡É ¾Á¢ú¦Á¡Æ¢ì ¸¨Äò¾¢ð¼ò ¾Ã ÁüÚõ Á¾¢ôÀ£ðÎ ¬Å½õ - ¬ñÎ 6

17

Ò¾¢Â áüÈ¡ñÊø Á¾¢ôÒÂ÷× ¾Õõ ¾¢Èý¸û

Á¡½Åâý «ýÈ¡¼ Å¡ú쨸î ÝÆø¸ÙìÌõ ¯Ä¸ ¿¢¸ú׸ÙìÌõ ²üÈ Å¨¸Â¢ø ÅÌôÀ¨È «ÛÀÅí¸ ள் «¨Á þò¾Ã ÁüÚõ

Á¾¢ôÀ£ðÎ ¬Å½õ Ó츢ÂòÐÅõ ÅÆí̸¢ýÈÐ . இக்¸¡Ä ¸üÈø¸üÀ¢ò¾ø §¾¨Å¸¨Ç நி¨Èவு ¦ºöÔõ ¦À¡ÕðÎò ¾Á¢ú¦Á¡Æ¢ì

¸¨Äò¾¢ð¼ò ¾Ã ÁüÚõ Á¾¢ôÀ£ðÎ ¬Å½ò¾¢ø º¢ó¾¨Éò¾¢Èý, ÀøŨ¸ Ññ½È¢×, Å¡ú¿¡û ÓØÅÐõ ¸üÌõ ¾¢Èý , ±¾¢÷¸¡Äவிமø

¬¸¢Â ¾¢Èý¸û ´Õí¸¢¨½ì¸ôÀðÎûÇÉ. þ¨Å பதிபபும÷வு ¾Õம திÈன்கள¡கì ¸Õ¾பÀடுகின்ÈÉ.

º¢ó¾¨Éò¾¢Èý

§¸ð¼ø, §ÀîÍ, Å¡º¢ôÒ, ±ØòÐ ¬¸¢Â ¦Á¡Æ¢ò¾¢Èý¸û ¿¼ÅÊ쨸¸Ç¢ý š¢ġ¸×õ Å¢É¡ì¸ ளின் š¢ġ¸×õ ¬ì¸î

º¢ó¾¨É¨Âயும ¬ö×î º¢ó¾¨É¨Â யும àñÎõ ¿¼ÅÊ쨸¸Ç¢ý š¢ġ¸×õ º¢ó¾¨Éò¾¢Èý¸û ¸üÀ¢ì¸ôÀθ¢ýÈÉ.

Á¡½Å÷¸ள் ±¾¢÷¸¡Äò¾¢ø «ýÈ¡¼ Å¡ú×ìÌõ ¾õ ¦¾¡Æ¢Ä¢ø ²üÀÎõ º¢ì¸ø¸¨Çì ¸¨ÇÂ×õ அÅü¨Èப Àüறிம ÓÊவுக¨ள

Îì¸×õ º¢ó¾¨Éò¾¢Èý இன்றிம¨பம¡¾¾¡Ìம.

ÀøŨ¸ Ññ½È¢×

¦Á¡Æ¢ò¾¢Èý, ²Ã½õ, þ¨º, þÂì¸õ, þ¼õ, ¾ýÉறி, ºமூகம, இமü¨கமமø §À¡ýȨŠÀøŨ¸ நுñ½றிவு¸Ç¡Ìõ.

Á¡½Åâ¼õ ¸¡½ôÀÎõ Àø§ÅÚ Ññ½È¢×¸¨Ç «¨¼Â¡Çõ ¸ñÎ «ÅüÈ¢ü§¸üÀ Å¢¨ÇÀÂýÁ¢ì¸ ¸üÈø¸üÀ¢ò¾ø

¿¼ÅÊ쨸¸¨Ç §பü¦க¡ள்ள §Åñடும.

Å¡ú¿¡û ÓØÅÐõ ¸üÌõ ¾¢Èý

Å¡ú¿¡û ÓØÅÐõ ¸üÌõ ÀÆì¸ò¨¾ ²üÀÎò¾¢ì ¦க¡ள்ளò §¾¨ÅபÀடும ¸üÈø ¾¢È¨Éì ¨¸ÅÃô¦ÀüÈ¢ÕôÀÐ «Åº¢ÂÁ¡Ìõ.

þò¾¢È¨Éì ¨¸ÅÃô¦ÀüÈ¢ÕìÌõ Á¡½Å÷¸û ¸¡Äò¾¢ü§¸üÀ «È¢¨Å ÅÇôÀÎò¾¢ì ¦¸¡ûŧ¾¡Î Å¢¨ÃÅ¡É Á¡üÈò¨¾

«¨¼óÐÅÕõ ¯Ä¸¢Âø ºÅ¡ø¸¨Ç ±¾¢÷¦¸¡ûÙõ ¬üȨÄÔõ ¦ÀüÈ¢ÕôÀ÷.

±¾¢÷¸¡ÄÅ¢Âø

±¾¢÷¸¡Äவிமø ±ýÀÐ ¸¼ó¾ ¸¡Ä , ¿¢¸ú¸¡Ä, ±¾¢÷¸¡Ä ¿¼ôÒ¸¨ÇÔõ º¢ì¸ø¸¨ÇÔõ ¯½Õõ Ũ¸Â¢ø §Áü¦¸¡ûÇôÀÎõ

¸üÈø «ÏÌӨȡÌõ . þ¾ýÅÆ¢ Á¡½Å÷¸û ¿¼ó¾ ÅüறிலிÕந்து ¿¼ì¸Å¢ÕôÀ¨¾ «ÛÁ¡É¢òÐ «¾ý Å¢¨Ç¨Å °¸¢òÐ

அ¾ü§¸üÀò ¾íக¨ளò ¾ம¡÷ôÀடுòதிக் ¦க¡ள்Å÷.

Page 23: DOKUMEN STANDARD KURIKULUM DAN PENTAKSIRAN BAHASA … · 2020. 7. 13. · dokumen standard kurikulum dan pentaksiran bahasa tamil ... ¬ñÎ 6 kurikulum standard sekolah rendah

§¾º¢ÂôÀûÇ¢ì¸¡É ¾Á¢ú¦Á¡Æ¢ì ¸¨Äò¾¢ð¼ò ¾Ã ÁüÚõ Á¾¢ôÀ£ðÎ ¬Å½õ - ¬ñÎ 6

18

Å¢ÃÅ¢ ÅÕõ ÜÚ¸û Å¢ÃÅ¢ ÅÕõ Üڸǡ¸ò ¾¸Åø ¦¾¡¼÷Òò ¦¾¡Æ¢øÑðÀò ¾¢Èý, ¦¾¡Æ¢øÓ¨ÉôÒò ¾¢Èý, ¬ì¸Óõ Òò¾¡ì¸Óõ ¬¸¢ÂÉ þò¾Ã ÁüÚõ Á¾¢ôÀ£ðÎ ¬Å½ò¾¢ø þ¨½ì¸ôÀðÎûÇÉ.

¾¸Åø ¦¾¡¼÷Òò ¦¾¡Æ¢øÑðÀò ¾¢Èý

¾¸Åø ¦¾¡¼÷Òò ¦¾¡Æ¢øÑðÀ Ô¸ò¾¢ø Á¢ýÉïºø ãÄõ ¾¸Åø ÀâÁ¡üÈõ ¦ºöÐ ¦¸¡ûÇ×õ «ýÈ¡¼ô À½¢¸¨Ç ¿¢¨È×

¦ºö ¦Áý¦À¡Õû¸¨Çô ÀÂýÀÎò¾×õ þ¨½Âò¾¢ø ¸¢¨¼ì¸ô¦ÀÚõ ¾¸Åø¸¨Çò ¾¢Ãð¼ì ¸½¢É¢¨Âô ÀÂýÀÎòÐõ

«È¢¨ÅÔõ Á¡½Å÷¸û ¦ÀüÈ¢ÕôÀÐ «Åº¢ÂÁ¡Ìõ.

¦¾¡Æ¢øÓ¨ÉôÒò ¾¢Èý

¸üÈø¸üÀ¢ò¾Ä¢ø ¦¾¡Æ¢øÓ¨ÉôÒò ¾¢Èý þ¨½ì¸ôÀΞýÅÆ¢ þò¾¢Èý Á¡½Å÷¸Ç¢¨¼§Â ´Õ Å¡úÅ¢Âø ÀñÀ¡¼¡¸

¯Õ¦ÅÎì¸ò ¦¾¡¼ì¸ôÀûÇ¢ì¸¡É ¾Ã ÁüÚõ Á¾¢ôÀ£ðÎ ¬Å½õ ÅÆ¢ÅÌ츢ÈÐ. ¦¾¡Æ¢øÓ¨ÉôÒò ¾¢È¨É «ýÈ¡¼

Å¡ú쨸¢ø ÅÆì¸ôÀÎò¾¢ì ¦¸¡ûŧ¾¡Î ÁðÎÁøÄ¡Áø ¦¾¡Æ¢ø Ó¨ÉÅÕìÌ þÕì¸ §ÅñÊ ¦¾¡Æ¢ø Ó¨ÉôÒî

º¢ó¾¨É, Å¡½¢À ¿¢÷Å¡¸ò¾¢Èý, ¦¾¡Æ¢øÑðÀô ÀÂýÀ¡Î, ¦¾¡Æ¢øÓ¨ÉôÒì §¸¡ðÀ¡Î, ¿ý¦ÉÈ¢ô ÀñÒ ¬¸¢Â¨Å

þ¨½ì¸ôÀðÎûÇÉ.

¬ì¸Óõ Òò¾¡ì¸Óõ

¬ì¸õ ±ýÀÐ ¾É¢ÁÉ¢¾÷ ´ÕÅ÷ ¯ÕÅ¡ìÌõ ¬üÈø, ¾£÷× ¸¡Ïõ ¾¢Èý, ¸üÀ¨É¡üÈø ¬¸¢ÂÅü¨Èô ÀÂýÀÎò¾¢ô

Ò¾¢Â¦¾¡ý¨È ¯ÕÅ¡ìÌž¡Ìõ. Òò¾¡ì¸õ ±ýÀÐ ´Õ ÌÈ¢ôÀ¢ð¼ ÝÆÄ¢ý ¬ì¸¸ÃÁ¡É º¢ó¾¨É ¦ÅÇ¢ôÀ¡ðʨÉÔõ

ÀÂýÀ¡ðʨÉÔõ ÌȢ츢ýÈÐ. º¡øÒõ ¾¢ÈÓõ ¦ÀüÈ ÁÉ¢¾ ãľÉò¨¾ ¯ÕÅ¡ìÌžüÌ ¬ì¸Óõ Òò¾¡ì¸Óõ

´ý§È¡¦¼¡ýÚ ¦¿Õí¸¢Â ¦¾¡¼÷¨Àì ¦¸¡ñÊÕ츢ýÈÉ. ¬ì¸, Òò¾¡ì¸î º¢ó¾¨É¨Â §Á§Ä¡í¸î ¦ºöžýÅÆ¢ ´ÕÅ÷

¾ÃÁ¡É À¨¼ôÒ¸¨Ç ¯ÕÅ¡ìÌõ ¬üȨÄô ¦ÀÚÅ¡÷. þЧŠ±¾¢÷¸¡Äò¾¢ø Á§Äº¢Â÷¸Ç¢ý «ýÈ¡¼ Å¡úÅ¢Âø Өȡ¸

«¨ÁÔõ ±É ±¾¢÷À¡÷ì¸ôÀθ¢ÈÐ.

Page 24: DOKUMEN STANDARD KURIKULUM DAN PENTAKSIRAN BAHASA … · 2020. 7. 13. · dokumen standard kurikulum dan pentaksiran bahasa tamil ... ¬ñÎ 6 kurikulum standard sekolah rendah

§¾º¢ÂôÀûÇ¢ì¸¡É ¾Á¢ú¦Á¡Æ¢ì ¸¨Äò¾¢ð¼ò ¾Ã ÁüÚõ Á¾¢ôÀ£ðÎ ¬Å½õ - ¬ñÎ 6

19

§¾º¢ÂôÀûÇ¢ì¸¡É ¾Á¢ú¦Á¡Æ¢ ¯ûǼì¸ò ¾Ãô ÀðÊÂø

¬ñÎ 1 – 6

§¸ð¼ø,§ÀîÍ

1.1

±Øòи¨Çî ºÃ¢Â¡¸ ´Ä¢ôÀ÷.

1.2 ¦º¡ü¸¨Çî ºÃ¢Â¡¸ ¯îºÃ¢ôÀ÷.

1.3 ¦ºÅ¢ÁÎò¾Åü¨Èî ºÃ¢Â¡¸ì ÜÚÅ÷; «¾ü§¸üÀò ÐÄíÌÅ÷.

1.4 §¸ûÅ¢¸ÙìÌî ºÃ¢Â¡É ¦º¡ø, ¦º¡ü¦È¡¼÷, š츢Âõ ¬¸¢ÂÅü¨Èì ¦¸¡ñÎ À¾¢ø ÜÚÅ÷.

1.5 ¦À¡Õò¾Á¡É ¦º¡ø, ¦º¡ü¦È¡¼÷, š츢Âõ ¬¸¢ÂÅü¨Èô ÀÂýÀÎò¾¢ô §ÀÍÅ÷.

1.6 ¾¸Åø¸¨Çì ÜÚÅ÷.

Å¡º¢ôÒ

2.1

ºÃ¢Â¡É ¯îºÃ¢ôÒ¼ý Å¡º¢ôÀ÷.

2.2 Å¡º¢ôÒô À̾¢¸¨Çî ºÃ¢Â¡É §Å¸õ, ¦¾¡É¢, ¯îºÃ¢ôÒ¼ý Å¡º¢ôÀ÷.

2.3

2.4

«Õ了¡ü¸Ç¢ý ¦À¡Õ¨Ç «È¢Å÷.

Å¡º¢òÐô ÒâóÐ ¦¸¡ûÅ÷.

Page 25: DOKUMEN STANDARD KURIKULUM DAN PENTAKSIRAN BAHASA … · 2020. 7. 13. · dokumen standard kurikulum dan pentaksiran bahasa tamil ... ¬ñÎ 6 kurikulum standard sekolah rendah

§¾º¢ÂôÀûÇ¢ì¸¡É ¾Á¢ú¦Á¡Æ¢ì ¸¨Äò¾¢ð¼ò ¾Ã ÁüÚõ Á¾¢ôÀ£ðÎ ¬Å½õ - ¬ñÎ 6

20

±ØòÐ

3.1

¿øÄ ¨¸¦ÂØò¾¢ø ºÃ¢Â¡É ÅâÅÊÅòмý àö¨Á¡¸ ±ØÐÅ÷.

3.2 ¦º¡øÅÇõ ¦ÀÕì¸¢ì ¦¸¡ûÅ÷.

3.3 š츢Âõ «¨ÁôÀ÷.

3.4 ¸Õòн÷ §¸ûÅ¢¸ÙìÌô À¾¢ø ±ØÐÅ÷.

3.5 ¦º¡øŨ¾ ±ØÐÅ÷.

3.6 ¸Õòи¨Çì §¸¡¨Å¡¸ ±ØÐÅ÷.

¦ºöÔÙõ ¦Á¡Æ¢Â½¢Ôõ

4.1 ¬ò¾¢ÝÊ¢ý ¦À¡Õ¨Ç «È¢óÐ ÜÚÅ÷; ±ØÐÅ÷.

4.2 ¦¸¡ý¨È §Åó¾É¢ý ¦À¡Õ¨Ç «È¢óÐ ÜÚÅ÷; ±ØÐÅ÷.

4.3 ¯Ä¸¿£¾¢Â¢ý ¦À¡Õ¨Ç «È¢óÐ ÜÚÅ÷; ±ØÐÅ÷.

4.4 ¾¢ÕìÌÈÇ¢ý ¦À¡Õ¨Ç «È¢óÐ ÜÚÅ÷; ±ØÐÅ÷.

4.5 þ¨½¦Á¡Æ¢¸Ç¢ý ¦À¡Õ¨Ç «È¢óÐ ÜÚÅ÷; ÝÆÖ째üÀî ºÃ¢Â¡¸ô ÀÂýÀÎòÐÅ÷.

4.6 ¯Å¨Áò¦¾¡¼÷¸Ç¢ý ¦À¡Õ¨Ç «È¢óÐ ÜÚÅ÷; ÝÆÖ째üÀî ºÃ¢Â¡¸ô ÀÂýÀÎòÐÅ÷.

4.7

4.8

þÃð¨¼ì¸¢ÇÅ¢¸¨Çî ÝÆÖ째üÀî ºÃ¢Â¡¸ô ÀÂýÀÎòÐÅ÷.

ÁÃÒò¦¾¡¼÷¸Ç¢ý ¦À¡Õ¨Ç «È¢óÐ ÜÚÅ÷; ÝÆÖ째üÀî ºÃ¢Â¡¸ô ÀÂýÀÎòÐÅ÷.

4.9 ÀƦÁ¡Æ¢¸Ç¢ý ¦À¡Õ¨Ç «È¢óÐ ÜÚÅ÷; ±ØÐÅ÷.

Page 26: DOKUMEN STANDARD KURIKULUM DAN PENTAKSIRAN BAHASA … · 2020. 7. 13. · dokumen standard kurikulum dan pentaksiran bahasa tamil ... ¬ñÎ 6 kurikulum standard sekolah rendah

§¾º¢ÂôÀûÇ¢ì¸¡É ¾Á¢ú¦Á¡Æ¢ì ¸¨Äò¾¢ð¼ò ¾Ã ÁüÚõ Á¾¢ôÀ£ðÎ ¬Å½õ - ¬ñÎ 6

21

þÄ츽õ

5.1

±Øò¾¢Ä츽ò¨¾ «È¢óÐ ºÃ¢Â¡¸ô ÀÂýÀÎòÐÅ÷.

5.2 ¸¢Ãó¾ ±Øòи¨Ç «È¢óÐ ºÃ¢Â¡¸ô ÀÂýÀÎòÐÅ÷.

5.3 ¦º¡øÄ¢Ä츽ò¨¾ «È¢óÐ ºÃ¢Â¡¸ô ÀÂýÀÎòÐÅ÷.

5.4 ÅÄ¢Á¢Ìõ þ¼í¸¨Ç «È¢óÐ ºÃ¢Â¡¸ô ÀÂýÀÎòÐÅ÷.

5.5 ÅÄ¢Á¢¸¡ þ¼í¸¨Ç «È¢óÐ ºÃ¢Â¡¸ô ÀÂýÀÎòÐÅ÷.

Page 27: DOKUMEN STANDARD KURIKULUM DAN PENTAKSIRAN BAHASA … · 2020. 7. 13. · dokumen standard kurikulum dan pentaksiran bahasa tamil ... ¬ñÎ 6 kurikulum standard sekolah rendah

§¾º¢ÂôÀûÇ¢ì¸¡É ¾Á¢ú¦Á¡Æ¢ì ¸¨Äò¾¢ð¼ò ¾Ã ÁüÚõ Á¾¢ôÀ£ðÎ ¬Å½õ - ¬ñÎ 6

22

¯ûǼì¸ò ¾Ãõ ¸üÈø ¾Ãõ «¨¼×¿¢¨Ä

Page 28: DOKUMEN STANDARD KURIKULUM DAN PENTAKSIRAN BAHASA … · 2020. 7. 13. · dokumen standard kurikulum dan pentaksiran bahasa tamil ... ¬ñÎ 6 kurikulum standard sekolah rendah

§¾º¢ÂôÀûÇ¢ì¸¡É ¾Á¢ú¦Á¡Æ¢ì ¸¨Äò¾¢ð¼ò ¾Ã ÁüÚõ Á¾¢ôÀ£ðÎ ¬Å½õ - ¬ñÎ 6

23

1.0 §¸ð¼ø,§ÀîÍ ¦¾¡Ì¾¢ 1

¯ûǼì¸ò ¾Ãõ ¸üÈø ¾Ãõ ¾Ã «¨¼×

«¨¼×¿¢¨Ä «¨¼×¿¢¨Ä Å¢ÅâôÒ

1.3 ¦ºÅ¢ÁÎò¾Åü¨Èî ºÃ¢Â¡¸ì ÜÚÅ÷; «¾ü§¸üÀò ÐÄíÌÅ÷.

1.3.16 ¦ºÅ¢ÁÎò¾ ¯¨Ã¡¼Ä¢ø ¯ûÇ ¸Õòи¨Çî ºÃ¢Â¡¸ì ÜÚÅ÷. 1.3.17 ¦ºÅ¢ÁÎò¾ ¯¨Ã¢ø ¯ûÇ ¸Õòи¨Çî ºÃ¢Â¡¸ì ÜÚÅ÷. 1.3.18 ¦ºÅ¢ÁÎò¾Åü¨È ¿¢ÃøÀ¼ì ÜÚÅ÷.

1 Á¢¸ì ̨È×

Á¢¸ì ̨Èó¾ «ÇÅ¢Öõ «¾¢¸ò ¾ÎÁ¡üÈòмÛõ ÁðΧÁ ¦ºவிபடுò¾ ¯¨Ã¡¼ø, ¯¨Ã ¬¸¢ÂÅüÈ¢ÖûÇ ¸Õòи¨Çî ºÃ¢Â¡¸ì ÜÈ×õ ¦ºÅ¢ÁÎò¾Åü¨È ¿¢ÃøÀ¼ì ÜÈ×õ þÂÖõ.

2 ̨È×

̨Èó¾ «ÇÅ¢Öõ º¢È¢Ð ¾ÎÁ¡üÈòмÛõ ÁðΧÁ ¦ºவிபடுò¾ ¯¨Ã¡¼ø, ¯¨Ã ¬¸¢ÂÅüÈ¢ÖûÇ ¸Õòи¨Çî ºÃ¢Â¡¸ì ÜÈ×õ ¦ºÅ¢ÁÎò¾Åü¨È ¿¢ÃøÀ¼ì ÜÈ×õ þÂÖõ.

3 ¾¢Õô¾¢

µÃÇ×, ¦ºவிபடுò¾ ¯¨Ã¡¼ø, ¯¨Ã ¬¸¢ÂÅüÈ¢ÖûÇ ¸Õòи¨Çî ºÃ¢Â¡¸ì ÜÈ×õ ¦ºÅ¢ÁÎò¾Åü¨È ¿¢ÃøÀ¼ì ÜÈ×õ þÂÖõ.

4 ¿ýÚ

¦ºவிபடுò¾ ¯¨Ã¡¼ø, ¯¨Ã ¬¸¢ÂÅüÈ¢ÖûÇ ¸Õòи¨Çî ºÃ¢Â¡¸×õ ¦ºÅ¢ÁÎò¾Åü¨È ¿¢ÃøÀ¼×õ ºÃÇòмý ÜÈ இமலும.

5 º¢ÈôÒ

¦ºவிபடுò¾ ¯¨Ã¡¼ø, ¯¨Ã ¬¸¢ÂÅüÈ¢ÖûÇ ¸Õòи¨Çî ºÃ¢Â¡¸×õ ¦ºÅ¢ÁÎò¾Åü¨È ¿¢ÃøÀ¼×õ ºÃÇòмý ¾Âì¸Á¢øÄ¡Áø ÜÈ இமலும.

6 Á¢¸î º¢ÈôÒ

¦ºவிபடுò¾ ¯¨Ã¡¼ø, ¯¨Ã ¬¸¢ÂÅüÈ¢ÖûÇ ¸Õòи¨Çî ºÃ¢Â¡¸×õ ¦ºÅ¢ÁÎò¾Åü¨È ¿¢ÃøÀ¼×õ ºÃÇòмý ¾Âì¸Á¢øÄ¡Áø ¸ÅÕõ Ũ¸Â¢ø கூÈ இமலும.

Page 29: DOKUMEN STANDARD KURIKULUM DAN PENTAKSIRAN BAHASA … · 2020. 7. 13. · dokumen standard kurikulum dan pentaksiran bahasa tamil ... ¬ñÎ 6 kurikulum standard sekolah rendah

§¾º¢ÂôÀûÇ¢ì¸¡É ¾Á¢ú¦Á¡Æ¢ì ¸¨Äò¾¢ð¼ò ¾Ã ÁüÚõ Á¾¢ôÀ£ðÎ ¬Å½õ - ¬ñÎ 6

24

1.0 §¸ð¼ø,§ÀîÍ ¦¾¡Ì¾¢ 2

¯ûǼì¸ò ¾Ãõ ¸üÈø ¾Ãõ ¾Ã «¨¼×

«¨¼×¿¢¨Ä «¨¼×¿¢¨Ä Å¢ÅâôÒ

1.4 §¸ûÅ¢¸ÙìÌî ºÃ¢Â¡É ¦º¡ø, ¦º¡ü¦È¡¼÷, š츢Âõ ¬¸¢ÂÅü¨Èì ¦¸¡ñÎ À¾¢ø ÜÚÅ÷.

1.4.7

²ý, ±ôÀÊ ±Ûõ Å¢É¡î ¦º¡ü¸Ùì§கüÀô À¾¢ø ÜÚÅ÷.

1.4.8

§¸ûÅ¢¸ÙìÌ Å¢Çì¸Á¡¸×õ ¦¾Ç¢Å¡¸×õ š츢Âò¾¢ø À¾¢ø ÜÚÅ÷.

1 Á¢¸ì ̨È×

Á¢¸ì ̨Èó¾ «ÇÅ¢ø ÁðΧÁ ²ý, ±ôÀÊ ±Ûõ Å¢É¡î ¦º¡ü¸Ùì§கüÀ×õ §கள்விகளுக்Ì Å¢Çì¸Á¡¸×õ ¦¾Ç¢Å¡¸×õ š츢Âòதிø Àதிø கூÈ இமலும.

2 ̨È×

̨Èó¾ «ÇÅ¢ø ÁðΧÁ ²ý, ±ôÀÊ ±Ûõ Å¢É¡î ¦º¡ü¸Ùì§கüÀ×õ §கள்விகளுக்Ì Å¢Çì¸Á¡¸×õ ¦¾Ç¢Å¡¸×õ š츢Âòதிø Àதிø கூÈ இமலும.

3 ¾¢Õô¾¢

µÃÇ×, ²ý, ±ôÀÊ ±Ûõ Å¢É¡î ¦º¡ü¸Ùì§கüÀ×õ §கள்விகளுக்Ì Å¢Çì¸Á¡¸×õ ¦¾Ç¢Å¡¸×õ š츢Âòதிø Àதிø கூÈ இமலும.

4 ¿ýÚ

²ý, ±ôÀÊ ±Ûõ Å¢É¡î ¦º¡ü¸Ùì§கüÀ×õ §கள்விகளுக்Ì Å¢Çì¸Á¡¸×õ ¦¾Ç¢Å¡¸×õ š츢Âòதிø ºÃÇÁ¡¸ô Àதிø கூÈ இமலும.

5 º¢ÈôÒ

²ý, ±ôÀÊ ±Ûõ Å¢É¡î ¦º¡ü¸Ùì§கüÀ×õ §கள்விகளுக்Ì Å¢Çì¸Á¡¸×õ ¦¾Ç¢Å¡¸×õ š츢Âòதிø ¿øÄ ¦Á¡Æ¢¿¨¼Â¢ø ºÃÇÁ¡¸ô Àதிø கூÈ இமலும.

6 Á¢¸î º¢ÈôÒ

²ý, ±ôÀÊ ±Ûõ Å¢É¡î ¦º¡ü¸Ùì§கüÀ×õ §கள்விகளுக்Ì Å¢Çì¸Á¡¸×õ ¦¾Ç¢Å¡¸×õ š츢Âòதிø ¿øÄ ¦Á¡Æ¢¿¨¼Â¢ø ºÃÇÁ¡¸×õ ¾Âì¸Á¢øÄ¡ÁÖõ Àதிø கூÈ இமலும.

Page 30: DOKUMEN STANDARD KURIKULUM DAN PENTAKSIRAN BAHASA … · 2020. 7. 13. · dokumen standard kurikulum dan pentaksiran bahasa tamil ... ¬ñÎ 6 kurikulum standard sekolah rendah

§¾º¢ÂôÀûÇ¢ì¸¡É ¾Á¢ú¦Á¡Æ¢ì ¸¨Äò¾¢ð¼ò ¾Ã ÁüÚõ Á¾¢ôÀ£ðÎ ¬Å½õ - ¬ñÎ 6

25

1.0 §¸ð¼ø,§ÀîÍ ¦¾¡Ì¾¢ 3

¯ûǼì¸ò ¾Ãõ ¸üÈø ¾Ãõ ¾Ã «¨¼×

«¨¼×¿¢¨Ä «¨¼×¿¢¨Ä Å¢ÅâôÒ

1.5 ¦À¡Õò¾Á¡É ¦º¡ø, ¦º¡ü¦È¡¼÷, š츢Âõ ¬¸¢ÂÅü¨Èô ÀÂýÀÎò¾¢ô §ÀÍÅ÷. 1.6 ¾¸Åø¸¨Çì ÜÚÅ÷.

1.5.11 ÝÆÖ째üÀô ¦À¡Õò¾Á¡É ¦º¡ø, ¦º¡ü¦È¡¼÷, š츢Âõ ¬¸¢ÂÅü¨Èô Àமன்Àடுòதிô §ÀÍÅ÷. 1.5.12 ¾¨ÄôÀ¢ü§¸üÀô ¦À¡Õò¾Á¡É ¦º¡ø, ¦º¡ü¦È¡¼÷, š츢Âõ ¬¸¢ÂÅü¨Èô Àமன்Àடுòதிô §ÀÍÅ÷. 1.6.4 ¦ÀüÈ «ÛÀÅò¨¾ì ÜÚÅ÷. 1.6.5 ÌȢŨÃÅ¢ø ¯ûÇ ¾¸Åø¸¨Çì ÜÚÅ÷.

1 Á¢¸ì ̨È×

Á¢¸ì ̨Èó¾ «ÇÅ¢Öõ «¾¢¸ò ¾ÎÁ¡üÈòмÛõ ÁðΧÁ ÝÆø, ¾¨ÄôÒ ¬¸¢ÂÅüÈ¢ü§¸üÀô ¦À¡Õò¾Á¡É ¦º¡ø, ¦º¡ü¦È¡¼÷, š츢Âõ ¬¸¢ÂÅü¨Èô Àமன்Àடுòதிô §Àº×õ ¦ÀüÈ «ÛÀÅõ, ÌȢŨÃÅ¢ÖûÇ ¾¸Åø¸û ¬¸¢ÂÅü¨Èì ÜÈ×õ þÂÖõ.

2 ̨È×

̨Èó¾ «ÇÅ¢Öõ º¢È¢Ð ¾ÎÁ¡üÈòмÛõ ÁðΧÁ ÝÆø, ¾¨ÄôÒ ¬¸¢ÂÅüÈ¢ü§¸üÀô ¦À¡Õò¾Á¡É ¦º¡ø, ¦º¡ü¦È¡¼÷, š츢Âõ ¬¸¢ÂÅü¨Èô Àமன்Àடுòதிô §Àº×õ ¦ÀüÈ «ÛÀÅõ, ÌȢŨÃÅ¢ÖûÇ ¾¸Åø¸û ¬¸¢ÂÅü¨Èì ÜÈ×õ þÂÖõ.

3 ¾¢Õô¾¢

ÝÆø, ¾¨ÄôÒ ¬¸¢ÂÅüÈ¢ü§¸üÀô ¦À¡Õò¾Á¡É ¦º¡ø, ¦º¡ü¦È¡¼÷, š츢Âõ ¬¸¢ÂÅü¨Èô Àமன்Àடுòதிô §Àº×õ ¦ÀüÈ «ÛÀÅõ, ÌȢŨÃÅ¢ÖûÇ ¾¸Åø¸û ¬¸¢ÂÅü¨Èì ÜÈ×õ µÃÇ× þÂÖõ.

4 ¿ýÚ

ÝÆø, ¾¨ÄôÒ ¬¸¢ÂÅüÈ¢ü§¸üÀô ¦À¡Õò¾Á¡É ¦º¡ø, ¦º¡ü¦È¡¼÷, š츢Âõ ¬¸¢ÂÅü¨Èô Àமன்Àடுòதிî ºÃÇÁ¡¸ô §Àº×õ ¦ÀüÈ «ÛÀÅõ, ÌȢŨÃÅ¢ÖûÇ ¾¸Åø¸û ¬¸¢ÂÅü¨È Å¢Çì¸Á¡¸ì ÜÈ×õ þÂÖõ.

5 º¢ÈôÒ

ÝÆø, ¾¨ÄôÒ ¬¸¢ÂÅüÈ¢ü§¸üÀô ¦À¡Õò¾Á¡É ¦º¡ø, ¦º¡ü¦È¡¼÷, š츢Âõ ¬¸¢ÂÅü¨Èô Àமன்Àடுòதி ¿øÄ ¦Á¡Æ¢¿¨¼Â¢ø ºÃÇÁ¡¸ô §Àº×õ ¦ÀüÈ «ÛÀÅõ, ÌȢŨÃÅ¢ÖûÇ ¾¸Åø¸û ¬¸¢ÂÅü¨È Å¢Çì¸òмý ¦¾Ç¢Å¡¸ì ÜÈ×õ þÂÖõ.

6 Á¢¸î º¢ÈôÒ

ÝÆø, ¾¨ÄôÒ ¬¸¢ÂÅüÈ¢ü§¸üÀô ¦À¡Õò¾Á¡É ¦º¡ø, ¦º¡ü¦È¡¼÷, š츢Âõ ¬¸¢ÂÅü¨Èô Àமன்Àடுòதி ¿øÄ ¦Á¡Æ¢¿¨¼Â¢ø ²üÈ ¦Á¡Æ¢Â½¢¨Âì ¦¸¡ñÎ ¾Âì¸Á¢øÄ¡Áø ºÃÇÁ¡¸ô §Àº×õ ¦ÀüÈ «ÛÀÅõ, ÌȢŨÃÅ¢ÖûÇ ¾¸Åø¸û ¬¸¢ÂÅü¨È Å¢Çì¸òмý ¦¾Ç¢Å¡¸ ¦Á¡Æ¢Â½¢¨Âô ÀÂýÀÎò¾¢ì ¸ÅÕõ Ũ¸Â¢ø ÜÈ×õ þÂÖõ.

Page 31: DOKUMEN STANDARD KURIKULUM DAN PENTAKSIRAN BAHASA … · 2020. 7. 13. · dokumen standard kurikulum dan pentaksiran bahasa tamil ... ¬ñÎ 6 kurikulum standard sekolah rendah

§¾º¢ÂôÀûÇ¢ì¸¡É ¾Á¢ú¦Á¡Æ¢ì ¸¨Äò¾¢ð¼ò ¾Ã ÁüÚõ Á¾¢ôÀ£ðÎ ¬Å½õ - ¬ñÎ 6

26

2.0 Å¡º¢ôÒ ¦¾¡Ì¾¢ 1

¯ûǼì¸ò ¾Ãõ ¸üÈø ¾Ãõ ¾Ã «¨¼×

«¨¼×¿¢¨Ä «¨¼×¿¢¨Ä Å¢ÅâôÒ

2.2 Å¡º¢ôÒô À̾¢¸¨Çî ºÃ¢Â¡É §Å¸õ, ¦¾¡É¢, ¯îºÃ¢ôÒ¼ý Å¡º¢ôÀ÷.

2.2.10 Å¢¨Ç¡ðÎò ¦¾¡¼÷À¡É ÀÛŨÄî ºÃ¢Â¡É §Å¸õ, ¦¾¡É¢, ¯îºÃ¢ôÒ¼ý Å¡º¢ôÀ÷. 2.2.11 ¸¨Ä ¦¾¡¼÷À¡É ÀÛŨÄî ºÃ¢Â¡É §Å¸õ, ¦¾¡É¢, ¯îºÃ¢ôÒ¼ý Å¡º¢ôÀ÷. 2.2.12 «È¢Å¢Âø ¦¾¡¼÷À¡É ÀÛŨÄî ºÃ¢Â¡É §Å¸õ, ¦¾¡É¢, ¯îºÃ¢ôÒ¼ý Å¡º¢ôÀ÷. 2.2.13 ÀñÀ¡Î ¦¾¡¼÷À¡É ÀÛŨÄî ºÃ¢Â¡É §Å¸õ, ¦¾¡É¢, ¯îºÃ¢ôÒ¼ý Å¡º¢ôÀ÷. 2.2.14 ¾¸Åø ¦¾¡¼÷Òò ¦¾¡Æ¢øÑðÀõ ¦¾¡¼÷À¡É ÀÛŨÄî ºÃ¢Â¡É §Å¸õ, ¦¾¡É¢, ¯îºÃ¢ôÒ¼ý Å¡º¢ôÀ÷. 2.2.15 ÍüÚîÝÆø ¦¾¡¼÷À¡É ÀÛŨÄî ºÃ¢Â¡É §Å¸õ, ¦¾¡É¢, ¯îºÃ¢ôÒ¼ý Å¡º¢ôÀ÷. 2.2.16 ÅÃÄ¡Ú ¦¾¡¼÷À¡É ÀÛŨÄî ºÃ¢Â¡É §Å¸õ, ¦¾¡É¢, ¯îºÃ¢ôÒ¼ý Å¡º¢ôÀ÷.

1 Á¢¸ì ̨È×

Å¢¨Ç¡ðÎ, ¸¨Ä, «È¢Å¢Âø, ÀñÀ¡Î, ¾¸Åø ¦¾¡¼÷Òò ¦¾¡Æ¢øÑðÀõ, ÍüÚîÝÆø, ÅÃÄ¡Ú ¬¸¢Â¨Å ¦¾¡¼÷À¡É ÀÛÅø¸¨Ç Á¢¸ì ̨Èó¾ «ÇÅ¢ø ÁðΧÁ ºÃ¢Â¡É §Å¸õ, ¦¾¡É¢, ¯îºÃ¢ôÒ¼ý Å¡º¢ì¸ þÂÖõ.

2 ̨È×

Å¢¨Ç¡ðÎ, ¸¨Ä, «È¢Å¢Âø, ÀñÀ¡Î, ¾¸Åø ¦¾¡¼÷Òò ¦¾¡Æ¢øÑðÀõ, ÍüÚîÝÆø, ÅÃÄ¡Ú ¬¸¢Â¨Å ¦¾¡¼÷À¡É ÀÛÅø¸¨Çì ̨Èó¾ «ÇÅ¢ø ÁðΧÁ ºÃ¢Â¡É §Å¸õ, ¦¾¡É¢, ¯îºÃ¢ôÒ¼ý Å¡º¢ì¸ þÂÖõ.

3 ¾¢Õô¾¢

Å¢¨Ç¡ðÎ, ¸¨Ä, «È¢Å¢Âø, ÀñÀ¡Î, ¾¸Åø ¦¾¡¼÷Òò ¦¾¡Æ¢øÑðÀõ, ÍüÚîÝÆø, ÅÃÄ¡Ú ¬¸¢Â¨Å ¦¾¡¼÷À¡É ÀÛÅø¸¨Ç µÃÇ× ºÃ¢Â¡É §Å¸õ, ¦¾¡É¢, ¯îºÃ¢ôÒ¼ý Å¡º¢ì¸ þÂÖõ.

4 ¿ýÚ

Å¢¨Ç¡ðÎ, ¸¨Ä, «È¢Å¢Âø, ÀñÀ¡Î, ¾¸Åø ¦¾¡¼÷Òò ¦¾¡Æ¢øÑðÀõ, ÍüÚîÝÆø, ÅÃÄ¡Ú ¬¸¢Â¨Å ¦¾¡¼÷À¡É ÀÛÅø¸¨Çî ºÃ¢Â¡É §Å¸õ, ¦¾¡É¢, ¯îºÃ¢ôÒ¼ý ºÃÇÁ¡¸ Å¡º¢ì¸ þÂÖõ.

5 º¢ÈôÒ

Å¢¨Ç¡ðÎ, ¸¨Ä, «È¢Å¢Âø, ÀñÀ¡Î, ¾¸Åø ¦¾¡¼÷Òò ¦¾¡Æ¢øÑðÀõ, ÍüÚîÝÆø, ÅÃÄ¡Ú ¬¸¢Â¨Å ¦¾¡¼÷À¡É ÀÛÅø¸¨Çî ºÃ¢Â¡É §Å¸õ, ¦¾¡É¢, ¯îºÃ¢ôÒ¼ý ºÃÇÁ¡¸×õ ¯½÷ԼÛõ Å¡º¢ì¸ þÂÖõ.

6 Á¢¸î º¢ÈôÒ

Å¢¨Ç¡ðÎ, ¸¨Ä, «È¢Å¢Âø, ÀñÀ¡Î, ¾¸Åø ¦¾¡¼÷Òò ¦¾¡Æ¢øÑðÀõ, ÍüÚîÝÆø, ÅÃÄ¡Ú ¬¸¢Â¨Å ¦¾¡¼÷À¡É ÀÛÅø¸¨Çî ºÃ¢Â¡É §Å¸õ, ¦¾¡É¢, ¯îºÃ¢ôÒ¼ý ºÃÇÁ¡¸×õ ¯½÷ԼÛõ ¸ÅÕõ Ũ¸Â¢ø Å¡º¢ì¸ þÂÖõ.

Page 32: DOKUMEN STANDARD KURIKULUM DAN PENTAKSIRAN BAHASA … · 2020. 7. 13. · dokumen standard kurikulum dan pentaksiran bahasa tamil ... ¬ñÎ 6 kurikulum standard sekolah rendah

§¾º¢ÂôÀûÇ¢ì¸¡É ¾Á¢ú¦Á¡Æ¢ì ¸¨Äò¾¢ð¼ò ¾Ã ÁüÚõ Á¾¢ôÀ£ðÎ ¬Å½õ - ¬ñÎ 6

27

2.0 Å¡º¢ôÒ ¦¾¡Ì¾¢ 2

¯ûǼì¸ò ¾Ãõ ¸üÈø ¾Ãõ ¾Ã «¨¼×

«¨¼×¿¢¨Ä «¨¼×¿¢¨Ä Å¢ÅâôÒ

2.3 அÕஞ்¦º¡üகளின் ¦À¡Õ¨ள அறிÅ÷. 2.4 Å¡சிòதுப புரிந்து ¦க¡ள்Å÷.

2.3.3 ´§Ã ¦À¡Õû ¾Õõ ¦º¡ü¸¨Ç «È¢Å÷. 2.4.10 Å¢ÇõÀÃò¨¾ Å¡º¢òÐô ÒâóÐ ¦¸¡ûÅ÷. 2.4.11 ¯¨Ã¡¼¨Ä Å¡º¢òÐô ÒâóÐ ¦¸¡ûÅ÷. 2.4.12 ¸Ê¾ò¨¾ Å¡º¢òÐô ÒâóÐ ¦¸¡ûÅ÷. 2.4.13 ÌȢŨ芚º¢òÐô ÒâóÐ ¦¸¡ûÅ÷.

1 Á¢¸ì ̨È×

Á¢¸ì ̨Èó¾ «ÇÅ¢ø ÁðΧÁ ´§Ã ¦À¡Õû ¾Õõ ¦º¡ü¸¨Ç «È¢Â×õ Å¢ÇõÀÃõ, ¯¨Ã¡¼ø, ¸Ê¾õ, ÌȢŨÃ× ¬¸¢ÂÅü¨È Å¡º¢òÐô ÒâóЦ¸¡ñÎ §¸ûÅ¢¸ÙìÌô À¾¢ÄÇ¢ì¸×õ þÂÖõ.

2 ̨È×

̨Èó¾ «ÇÅ¢ø ÁðΧÁ ´§Ã ¦À¡Õû ¾Õõ ¦º¡ü¸¨Ç «È¢Â×õ Å¢ÇõÀÃõ, ¯¨Ã¡¼ø, ¸Ê¾õ, ÌȢŨÃ× ¬¸¢ÂÅü¨È Å¡º¢òÐô ÒâóЦ¸¡ñÎ §¸ûÅ¢¸ÙìÌô À¾¢ÄÇ¢ì¸×õ þÂÖõ.

3 ¾¢Õô¾¢

µÃÇ×, ´§Ã ¦À¡Õû ¾Õõ ¦º¡ü¸¨Ç «È¢Â×õ Å¢ÇõÀÃõ, ¯¨Ã¡¼ø, ¸Ê¾õ, ÌȢŨÃ× ¬¸¢ÂÅü¨È Å¡º¢òÐô ÒâóЦ¸¡ñÎ §¸ûÅ¢¸ÙìÌô À¾¢ÄÇ¢ì¸×õ þÂÖõ.

4 ¿ýÚ

´§Ã ¦À¡Õû ¾Õõ ¦º¡ü¸¨Ç «È¢Â×õ Å¢ÇõÀÃõ, ¯¨Ã¡¼ø, ¸Ê¾õ, ÌȢŨÃ× ¬¸¢ÂÅü¨È Å¡º¢òÐô ÒâóЦ¸¡ñÎ §¸ûÅ¢¸ÙìÌò ¦¾Ç¢Å¡¸ô À¾¢ÄÇ¢ì¸×õ þÂÖõ.

5 º¢ÈôÒ

´§Ã ¦À¡Õû ¾Õõ ¦º¡ü¸¨Ç «È¢Â×õ Å¢ÇõÀÃõ, ¯¨Ã¡¼ø, ¸Ê¾õ, ÌȢŨÃ× ¬¸¢ÂÅü¨È Å¡º¢òÐô ÒâóЦ¸¡ñÎ §¸ûÅ¢¸ÙìÌò ¦¾Ç¢Å¡¸ ¿øÄ ¦Á¡Æ¢¿¨¼Â¢ø À¾¢ÄÇ¢ì¸×õ þÂÖõ.

6 Á¢¸î º¢ÈôÒ

´§Ã ¦À¡Õû ¾Õõ ¦º¡ü¸¨Ç «È¢Â×õ Å¢ÇõÀÃõ, ¯¨Ã¡¼ø, ¸Ê¾õ, ÌȢŨÃ× ¬¸¢ÂÅü¨È Å¡º¢òÐô ÒâóЦ¸¡ñÎ §¸ûÅ¢¸ÙìÌò ¦¾Ç¢Å¡¸ ¿øÄ ¦Á¡Æ¢¿¨¼Â¢ø þÄ츽ôÀ¢¨Æ¢ýÈ¢ô À¾¢ÄÇ¢ì¸×õ þÂÖõ.

Page 33: DOKUMEN STANDARD KURIKULUM DAN PENTAKSIRAN BAHASA … · 2020. 7. 13. · dokumen standard kurikulum dan pentaksiran bahasa tamil ... ¬ñÎ 6 kurikulum standard sekolah rendah

§¾º¢ÂôÀûÇ¢ì¸¡É ¾Á¢ú¦Á¡Æ¢ì ¸¨Äò¾¢ð¼ò ¾Ã ÁüÚõ Á¾¢ôÀ£ðÎ ¬Å½õ - ¬ñÎ 6

28

3.0 ±ØòÐ ¦¾¡Ì¾¢ 1

¯ûǼì¸ò ¾Ãõ ¸üÈø ¾Ãõ ¾Ã «¨¼×

«¨¼×¿¢¨Ä «¨¼×¿¢¨Ä Å¢ÅâôÒ

3.1 ¿øÄ ¨¸¦ÂØò¾¢ø ºÃ¢Â¡É ÅâÅÊÅòмý àö¨Á¡¸ ±ØÐÅ÷. 3.5 ¦º¡øŨ¾ ±ØÐÅ÷.

3.1.16 Àò¾¢¨Âô À¡÷òÐî ºÃ¢Â¡É ÅâÅÊÅòмý àö¨Á¡¸ ±ØÐÅ÷. 3.5.7 Àò¾¢¨Âî ¦º¡øŦ¾Øоġ¸ ±ØÐÅ÷.

1 Á¢¸ì ̨È×

Á¢¸ì ̨Èó¾ «ÇÅ¢Öõ «¾¢¸ô À¢¨ÆÔ¼Ûõ ÁðΧÁ Àò¾¢¨Âô À¡÷òÐî ºÃ¢Â¡É ÅâÅÊÅòмý àö¨Á¡¸ ±Ø¾×õ ¦º¡øŦ¾Øоġ¸ ±Ø¾×õ þÂÖõ.

2 ̨È×

̨Èó¾ «ÇÅ¢Öõ ̨Èó¾ À¢¨ÆÔ¼Ûõ ÁðΧÁ Àò¾¢¨Âô À¡÷òÐî ºÃ¢Â¡É ÅâÅÊÅòмý àö¨Á¡¸ ±Ø¾×õ ¦º¡øŦ¾Øоġ¸ ±Ø¾×õ þÂÖõ.

3 ¾¢Õô¾¢

µÃÇ×, Àò¾¢¨Âô À¡÷òÐî ºÃ¢Â¡É ÅâÅÊÅòмý àö¨Á¡¸ ±Ø¾×õ ¦º¡øŦ¾Øоġ¸ ±Ø¾×õ þÂÖõ.

4 ¿ýÚ

Àò¾¢¨Âô À¡÷òÐî ºÃ¢Â¡É ÅâÅÊÅòмÛõ àö¨ÁÔ¼Ûõ º£Ã¡¸ ±Ø¾×õ ¦º¡øŦ¾Øо¨Äô À¢¨Æ¢ýÈ¢ ±Ø¾×õ þÂÖõ.

5 º¢ÈôÒ

Àò¾¢¨Âô À¡÷òÐî ºÃ¢Â¡É ÅâÅÊÅòмÛõ àö¨ÁÔ¼Ûõ º£Ã¡¸ ±Ø¾×õ ¦º¡øŦ¾Øо¨Äô À¢¨Æ¢ýÈ¢î º£Ã¡¸ ±Ø¾×õ þÂÖõ.

6 Á¢¸î º¢ÈôÒ

Àò¾¢¨Âô À¡÷òÐî ºÃ¢Â¡É ÅâÅÊÅòмÛõ àö¨ÁÔ¼Ûõ º£Ã¡¸ ±Ø¾×õ ¦º¡øŦ¾Øо¨Äô À¢¨Æ¢ýÈ¢ò àö¨Á¡¸×õ º£Ã¡¸×õ ±Ø¾×õ þÂÖõ.

Page 34: DOKUMEN STANDARD KURIKULUM DAN PENTAKSIRAN BAHASA … · 2020. 7. 13. · dokumen standard kurikulum dan pentaksiran bahasa tamil ... ¬ñÎ 6 kurikulum standard sekolah rendah

§¾º¢ÂôÀûÇ¢ì¸¡É ¾Á¢ú¦Á¡Æ¢ì ¸¨Äò¾¢ð¼ò ¾Ã ÁüÚõ Á¾¢ôÀ£ðÎ ¬Å½õ - ¬ñÎ 6

29

3.0 ±ØòÐ ¦¾¡Ì¾¢ 2

¯ûǼì¸ò ¾Ãõ ¸üÈø ¾Ãõ ¾Ã «¨¼×

«¨¼×¿¢¨Ä «¨¼×¿¢¨Ä Å¢ÅâôÒ

3.4 ¸Õòн÷ §¸ûÅ¢¸ÙìÌô À¾¢ø ±ØÐÅ÷.

3.4.10 Å¢¨Ç¡ðÎò ¦¾¡¼÷À¡É ÀÛŨĦ¡ðÊ §¸ûÅ¢¸ÙìÌô À¾¢ø ±ØÐÅ÷. 3.4.11 ¸¨Ä ¦¾¡¼÷À¡É ÀÛŨĦ¡ðÊ §¸ûÅ¢¸ÙìÌô À¾¢ø ±ØÐÅ÷. 3.4.12 «È¢Å¢Âø ¦¾¡¼÷À¡É ÀÛŨĦ¡ðÊ §¸ûÅ¢¸ÙìÌô À¾¢ø ±ØÐÅ÷. 3.4.13 ÀñÀ¡Î ¦¾¡¼÷À¡É ÀÛŨĦ¡ðÊ §¸ûÅ¢¸ÙìÌô À¾¢ø ±ØÐÅ÷. 3.4.14 ¾¸Åø ¦¾¡¼÷Òò ¦¾¡Æ¢øÑðÀõ ¦¾¡¼÷À¡É ÀÛŨĦ¡ðÊ §¸ûÅ¢¸ÙìÌô À¾¢ø ±ØÐÅ÷. 3.4.15 ÍüÚîÝÆø ¦¾¡¼÷À¡É ÀÛŨĦ¡ðÊ §¸ûÅ¢¸ÙìÌô À¾¢ø ±ØÐÅ÷. 3.4.16 ÅÃÄ¡Ú ¦¾¡¼÷À¡É ÀÛŨĦ¡ðÊ §¸ûÅ¢¸ÙìÌô À¾¢ø ±ØÐÅ÷.

1 Á¢¸ì ̨È×

Á¢¸ì ̨Èó¾ «ÇÅ¢Öõ «¾¢¸ þÄ츽ôÀ¢¨ÆÔ¼Ûõ ÁðΧÁ Å¢¨Ç¡ðÎ, ¸¨Ä, «È¢Å¢Âø, ÀñÀ¡Î, ¾¸Åø ¦¾¡¼÷Òò ¦¾¡Æ¢øÑðÀõ, ÍüÚîÝÆø, ÅÃÄ¡Ú ¦¾¡ட÷À¡É ÀÛŨĦ¡ðÊ §கள்விகளுக்Ìô Àதிø ழு¾ இமலும.

2 ̨È×

̨Èó¾ «ÇÅ¢Öõ ̨Èó¾ þÄ츽ôÀ¢¨ÆÔ¼Ûõ ÁðΧÁ Å¢¨Ç¡ðÎ, ¸¨Ä, «È¢Å¢Âø, ÀñÀ¡Î, ¾¸Åø ¦¾¡¼÷Òò ¦¾¡Æ¢øÑðÀõ, ÍüÚîÝÆø, ÅÃÄ¡Ú ¦¾¡ட÷À¡É ÀÛŨĦ¡ðÊ §கள்விகளுக்Ìô Àதிø ழு¾ இமலும.

3 ¾¢Õô¾¢

Å¢¨Ç¡ðÎ, ¸¨Ä, «È¢Å¢Âø, ÀñÀ¡Î, ¾¸Åø ¦¾¡¼÷Òò ¦¾¡Æ¢øÑðÀõ, ÍüÚîÝÆø, ÅÃÄ¡Ú ¦¾¡ட÷À¡É ÀÛŨĦ¡ðÊ §கள்விகளுக்Ì µÃÇ× Àதிø ழு¾ இமலும.

4 ¿ýÚ

Å¢¨Ç¡ðÎ, ¸¨Ä, «È¢Å¢Âø, ÀñÀ¡Î, ¾¸Åø ¦¾¡¼÷Òò ¦¾¡Æ¢øÑðÀõ, ÍüÚîÝÆø, ÅÃÄ¡Ú ¦¾¡ட÷À¡É ÀÛŨĦ¡ðÊ §கள்விகளுக்Ìò ¦¾Ç¢Å¡¸ô À¾¢ø ±Ø¾ þÂÖõ.

5 º¢ÈôÒ

Å¢¨Ç¡ðÎ, ¸¨Ä, «È¢Å¢Âø, ÀñÀ¡Î, ¾¸Åø ¦¾¡¼÷Òò ¦¾¡Æ¢øÑðÀõ, ÍüÚîÝÆø, ÅÃÄ¡Ú ¦¾¡ட÷À¡É ÀÛŨĦ¡ðÊ §கள்விகளுக்Ì ¿øÄ ¦Á¡Æ¢¿¨¼Â¢ø ¦¾Ç¢Å¡¸ô À¾¢ø ±Ø¾ þÂÖõ.

6 Á¢¸î º¢ÈôÒ

Å¢¨Ç¡ðÎ, ¸¨Ä, «È¢Å¢Âø, ÀñÀ¡Î, ¾¸Åø ¦¾¡¼÷Òò ¦¾¡Æ¢øÑðÀõ, ÍüÚîÝÆø, ÅÃÄ¡Ú ¦¾¡ட÷À¡É ÀÛŨĦ¡ðÊ §கள்விகளுக்Ì ¿øÄ ¦Á¡Æ¢¿¨¼Â¢ø þÄ츽ôÀ¢¨Æ¢ýÈ¢ò ¦¾Ç¢Å¡¸ô Àதிø ழு¾ இமலும.

Page 35: DOKUMEN STANDARD KURIKULUM DAN PENTAKSIRAN BAHASA … · 2020. 7. 13. · dokumen standard kurikulum dan pentaksiran bahasa tamil ... ¬ñÎ 6 kurikulum standard sekolah rendah

§¾º¢ÂôÀûÇ¢ì¸¡É ¾Á¢ú¦Á¡Æ¢ì ¸¨Äò¾¢ð¼ò ¾Ã ÁüÚõ Á¾¢ôÀ£ðÎ ¬Å½õ - ¬ñÎ 6

30

3.0 ±ØòÐ ¦¾¡Ì¾¢ 3

¯ûǼì¸ò ¾Ãõ ¸üÈø ¾Ãõ ¾Ã «¨¼×

«¨¼×¿¢¨Ä «¨¼×¿¢¨Ä Å¢ÅâôÒ

3.6 ¸Õòи¨Çì §¸¡¨Å¡¸ ±ØÐÅ÷.

3.6.6 ÝÆÖ째üÈ Å¡ì¸¢Âí¸¨Çì §¸¡¨Å¡¸ ±ØÐÅ÷.

3.6.7 ¾¨Äô¨À¦Â¡ðÊ ¸Õòи¨Ç 60 ¦º¡ü¸Ç¢ø §¸¡¨Å¡¸ ±ØÐÅ÷.

1 Á¢¸ì ̨È×

Á¢¸ì ̨Èó¾ அளவிÖõ «¾¢¸ þÄ츽ôÀ¢¨ÆÔ¼Ûõ பðடு§ப ÝÆÖ째üÈ Å¡ì¸¢Âí¸¨ÇÔõ ¾¨Äô¨À¦Â¡ðÊ ¸Õòи¨ÇÔõ §க¡¨Åம¡க ழு¾ இமலும.

2 ̨È×

̨Èó¾ அளவிÖõ ̨ÈÅ¡É þÄ츽ôÀ¢¨ÆÔ¼Ûõ ÁðΧÁ ÝÆÖ째üÈ Å¡ì¸¢Âí¸¨ÇÔõ ¾¨Äô¨À¦Â¡ðÊ ¸Õòи¨ÇÔõ §க¡¨Åம¡க ழு¾ இமலும.

3 ¾¢Õô¾¢

µÃÇ×, ÝÆÖ째üÈ Å¡ì¸¢Âí¸¨ÇÔõ ¾¨Äô¨À¦Â¡ðÊ ¸Õòи¨ÇÔõ §க¡¨Åம¡க ழு¾ இமலும

4 ¿ýÚ

ÝÆÖ째üÈ Å¡ì¸¢Âí¸¨ÇÔõ ¾¨Äô¨À¦Â¡ðÊ ¸Õòи¨ÇÔõ þÄ츽ôÀ¢¨Æ¢ýÈ¢ì §க¡¨Åம¡க ழு¾ இமலும

5 º¢ÈôÒ

ÝÆÖ째üÈ Å¡ì¸¢Âí¸¨ÇÔõ ¾¨Äô¨À¦Â¡ðÊ ýப¡É ¸Õòи¨ÇÔõ þÄ츽ôÀ¢¨Æ¢ýÈ¢ì §க¡¨Åம¡க ழு¾ இமலும.

6 Á¢¸î º¢ÈôÒ

ÝÆÖ째üÈ Å¡ì¸¢Âí¸¨ÇÔõ ¾¨Äô¨À¦Â¡ðÊ ýப¡É ¸Õòи¨ÇÔõ þÄ츽ôÀ¢¨Æ¢ýÈ¢ ¦Á¡Æ¢Â½¢¨Âô ÀÂýÀÎò¾¢ì §க¡¨Åம¡க ழு¾ இமலும.

Page 36: DOKUMEN STANDARD KURIKULUM DAN PENTAKSIRAN BAHASA … · 2020. 7. 13. · dokumen standard kurikulum dan pentaksiran bahasa tamil ... ¬ñÎ 6 kurikulum standard sekolah rendah

§¾º¢ÂôÀûÇ¢ì¸¡É ¾Á¢ú¦Á¡Æ¢ì ¸¨Äò¾¢ð¼ò ¾Ã ÁüÚõ Á¾¢ôÀ£ðÎ ¬Å½õ - ¬ñÎ 6

31

4.0 ¦ºöÔÙõ ¦Á¡Æ¢Â½¢Ôõ

¯ûǼì¸ò ¾Ãõ ¸üÈø ¾Ãõ ¾Ã «¨¼×

«¨¼×¿¢¨Ä «¨¼×¿¢¨Ä Å¢ÅâôÒ

4.3

¯Ä¸¿£¾¢Â¢ý ¦À¡Õ¨Ç «È¢óÐ ÜÚÅ÷; ±ØÐÅ÷.

4.3.3

¬È¡õ ¬ñÎì¸¡É ¯Ä¸¿£¾¢Â¢ý ¦À¡Õ¨Ç «È¢óÐ ÜÚÅ÷; ±ØÐÅ÷.

¦ºöÔû ¦Á¡Æ¢Â½¢ì¸¡É ¸üÈø ¾Ãí¸¨Çô §ÀîÍ, ±ØòÐò ¾¢Èý¸Ç¢ý š¢ġ¸ Á¾¢ôÀ£Î ¦ºö¾ø §ÅñÎõ. ±É¢Ûõ, ¦ºöÔû ¦Á¡Æ¢Â½¢ì¸¡É ¸üÈø¸üÀ¢ò¾ø ¿¼ÅÊ쨸¸û ¾É¢ô À¡¼§Å¨Ç¢§Ä§Â ¿¨¼¦ÀÈ §ÅñÎõ.

4.4

¾¢ÕìÌÈÇ¢ý ¦À¡Õ¨Ç «È¢óÐ ÜÚÅ÷; ±ØÐÅ÷.

4.4.4

¬È¡õ ¬ñÎì¸¡É ¾¢ÕìÌÈÇ¢ý ¦À¡Õ¨Ç «È¢óÐ ÜÚÅ÷; ±ØÐÅ÷.

4.5 þ¨½¦Á¡Æ¢¸Ç¢ý ¦À¡Õ¨Ç «È¢óÐ ÜÚÅ÷; ÝÆÖ째üÀî ºÃ¢Â¡¸ô ÀÂýÀÎòÐÅ÷.

4.5.5 ¬È¡õ ¬ñÎì¸¡É þ¨½¦Á¡Æ¢¸Ç¢ý ¦À¡Õ¨Ç «È¢óÐ ÜÚÅ÷; ÝÆÖ째üÀî ºÃ¢Â¡¸ô ÀÂýÀÎòÐÅ÷.

4.6 ¯Å¨Áò¦¾¡¼÷¸Ç¢ý ¦À¡Õ¨Ç «È¢óÐ ÜÚÅ÷; ÝÆÖ째üÀî ºÃ¢Â¡¸ô ÀÂýÀÎòÐÅ÷.

4.6.3 ¬È¡õ ¬ñÎì¸¡É ¯Å¨Áò¦¾¡¼÷¸Ç¢ý ¦À¡Õ¨Ç «È¢óÐ ÜÚÅ÷; ÝÆÖ째üÀî ºÃ¢Â¡¸ô ÀÂýÀÎòÐÅ÷.

4.8 ÁÃÒò¦¾¡¼÷¸Ç¢ý ¦À¡Õ¨Ç «È¢óÐ ÜÚÅ÷; ÝÆÖ째üÀî ºÃ¢Â¡¸ô ÀÂýÀÎòÐÅ÷.

4.8.4 ¬È¡õ ¬ñÎì¸¡É ÁÃÒò¦¾¡¼÷¸Ç¢ý ¦À¡Õ¨Ç «È¢óÐ ÜÚÅ÷; ÝÆÖ째üÀî ºÃ¢Â¡¸ô ÀÂýÀÎòÐÅ÷.

4.9 ÀƦÁ¡Æ¢¸Ç¢ý ¦À¡Õ¨Ç «È¢óÐ ÜÚÅ÷; ±ØÐÅ÷.

4.9.4 ¬È¡õ ¬ñÎì¸¡É ÀƦÁ¡Æ¢¸Ç¢ý ¦À¡Õ¨Ç «È¢óÐ ÜÚÅ÷; ±ØÐÅ÷.

Page 37: DOKUMEN STANDARD KURIKULUM DAN PENTAKSIRAN BAHASA … · 2020. 7. 13. · dokumen standard kurikulum dan pentaksiran bahasa tamil ... ¬ñÎ 6 kurikulum standard sekolah rendah

§¾º¢ÂôÀûÇ¢ì¸¡É ¾Á¢ú¦Á¡Æ¢ì ¸¨Äò¾¢ð¼ò ¾Ã ÁüÚõ Á¾¢ôÀ£ðÎ ¬Å½õ - ¬ñÎ 6

32

5.0 þÄ츽õ

¯ûǼì¸ò ¾Ãõ ¸üÈø ¾Ãõ ¾Ã «¨¼×

«¨¼×¿¢¨Ä «¨¼×¿¢¨Ä Å¢ÅâôÒ

5.3 ¦º¡øÄ¢Ä츽ò¨¾ «È¢óÐ ºÃ¢Â¡¸ô ÀÂýÀÎòÐÅ÷.

5.3.10 ²Æ¡õ, ±ð¼¡õ §ÅüÚ¨Á ¯ÕÒ¸¨Ç «È¢óÐ ºÃ¢Â¡¸ô ÀÂýÀÎòÐÅ÷.

þÄ츽ò¾¢ü¸¡É ¸üÈø ¾Ãí¸¨Çô §ÀîÍ, ±ØòÐò ¾¢Èý¸Ç¢ý š¢ġ¸ Á¾¢ôÀ£Î ¦ºö¾ø §ÅñÎõ. ±É¢Ûõ, þÄ츽ò¾¢ü¸¡É ¸üÈø¸üÀ¢ò¾ø ¿¼ÅÊ쨸¸û ¾É¢ô À¡¼§Å¨Ç¢§Ä§Â ¿¨¼¦ÀÈ §ÅñÎõ.

5.4 ÅÄ¢Á¢Ìõ þ¼í¸¨Ç «È¢óÐ ºÃ¢Â¡¸ô ÀÂýÀÎòÐÅ÷.

5.4.4 «ôÀÊ, þôÀÊ, ±ôÀÊ ±ýÀÉÅüÚìÌôÀ¢ý ÅÄ¢Á¢Ìõ ±ýÀ¨¾ «È¢óÐ ºÃ¢Â¡¸ô ÀÂýÀÎòÐÅ÷. 5.4.5 µ¦ÃØòÐî ¦º¡øÖìÌôÀ¢ý ÅÄ¢Á¢Ìõ ±ýÀ¨¾ «È¢óÐ ºÃ¢Â¡¸ô ÀÂýÀÎòÐÅ÷.

5.5 ÅÄ¢Á¢¸¡ þ¼í¸¨Ç «È¢óÐ ºÃ¢Â¡¸ô ÀÂýÀÎòÐÅ÷.

5.5.5 «ùÅÇ×, þùÅÇ×, ±ùÅÇ× ±ýÀÉÅüÚìÌôÀ¢ý ÅÄ¢Á¢¸¡ ±ýÀ¨¾ «È¢óÐ ºÃ¢Â¡¸ô ÀÂýÀÎòÐÅ÷. 5.5.6 «ò¾¨É, þò¾¨É, ±ò¾¨É ±ýÀÉÅüÚìÌôÀ¢ý ÅÄ¢Á¢¸¡ ±ýÀ¨¾ «È¢óÐ ºÃ¢Â¡¸ô ÀÂýÀÎòÐÅ÷. 5.5.7 ýÚ, óÐ ±É ÓÊÔõ Å¢¨É¦Âîºò¾¢ý À¢ý ÅÄ¢Á¢¸¡ ±ýÀ¨¾ «È¢óÐ ºÃ¢Â¡¸ô ÀÂýÀÎòÐÅ÷. 5.5.8 ñÎ, öÐ ±É ÓÊÔõ Å¢¨É¦Âîºò¾¢ý À¢ý ÅÄ¢Á¢¸¡ ±ýÀ¨¾ «È¢óÐ ºÃ¢Â¡¸ô ÀÂýÀÎòÐÅ÷.

Page 38: DOKUMEN STANDARD KURIKULUM DAN PENTAKSIRAN BAHASA … · 2020. 7. 13. · dokumen standard kurikulum dan pentaksiran bahasa tamil ... ¬ñÎ 6 kurikulum standard sekolah rendah

§¾º¢ÂôÀûÇ¢ì¸¡É ¾Á¢ú¦Á¡Æ¢ì ¸¨Äò¾¢ð¼ò ¾Ã ÁüÚõ Á¾¢ôÀ£ðÎ ¬Å½õ - ¬ñÎ 6

33

¯Ä¸¿£¾¢ - ¯Ä¸¿¡¾ Àñʾ÷

¾¢ÕìÌÈû - ¾¢ÕÅûÙÅ÷

1. Ò¸úÀ¼ Å¡Æ¡¾¡÷ ¾ó§¿¡Å¡÷ ¾õ¨Á þ¸úÅ¡¨Ã §¿¡ÅÐ ±Åý. (237)

2. §ப¡பÀக் ̨Æயும அனிச்ºம முகóதிரிந்து §¿¡க்கக் ̨Æயும விÕந்து. (90)

þ¨½¦Á¡Æ¢

1. §ÁÎ ÀûÇõ 2. ¿ý¨Á ¾£̈ Á

உŨபò¦¾¡¼÷

1. Ýâ¨Éì ¸ñ¼ ÀÉ¢ §À¡Ä 2. þ¨ÄÁ¨È ¸¡ö §À¡Ä பÃபுò¦¾¡ட÷

1. ¬Èô §À¡Î¾ø 2. ¦ºÅ¢ º¡öò¾ø

1. §À¡¸¡¾ Å¢¼ó¾É¢§Ä §À¡¸ §Åñ¼¡õ.

2. §À¡¸Å¢ðÎô ÒÈ了¡øÄ¢ò ¾¢Ã¢Â §Åñ¼¡õ.

¦ºöÔÙõ ¦Á¡Æ¢Â½¢Ôõ

Page 39: DOKUMEN STANDARD KURIKULUM DAN PENTAKSIRAN BAHASA … · 2020. 7. 13. · dokumen standard kurikulum dan pentaksiran bahasa tamil ... ¬ñÎ 6 kurikulum standard sekolah rendah

§¾º¢ÂôÀûÇ¢ì¸¡É ¾Á¢ú¦Á¡Æ¢ì ¸¨Äò¾¢ð¼ò ¾Ã ÁüÚõ Á¾¢ôÀ£ðÎ ¬Å½õ - ¬ñÎ 6

34

ÀƦÁ¡Æ¢¸û

1. ¬Æõ «È¢Â¡Áø ¸¡¨Ä Å¢¼¡§¾. 2. §¿¡ÂüÈ Å¡ú§Å ̨ÈÅüÈ ¦ºøÅõ.

¦º¡øÄ¢Ä츽õ

§ÅüÚ¨Á - ²Æ¡õ §ÅüÚ¨Á - ±ð¼¡õ §ÅüÚ¨Á ÅலிபÌம இடíகள்

«ôÀÊ, þôÀÊ, ±ôÀÊ ±ýÀÉÅüÚìÌôÀ¢ý

µ¦ÃØòÐî ¦º¡øÖìÌôÀ¢ý ÅÄ¢Á¢¸¡ þ¼í¸û

«ùÅÇ×, þùÅÇ×, ±ùÅÇ× ±ýÀÉÅüÚìÌôÀ¢ý

«ò¾¨É, þò¾¨É, ±ò¾¨É ±ýÀÉÅüÚìÌôÀ¢ý

ýÚ, óÐ ±É ÓÊÔõ Å¢¨É¦Âîºò¾¢ýÀ¢ý

ñÎ, öÐ ±É ÓÊÔõ Å¢¨É¦Âîºò¾¢ýÀ¢ý

þÄ츽õ

Page 40: DOKUMEN STANDARD KURIKULUM DAN PENTAKSIRAN BAHASA … · 2020. 7. 13. · dokumen standard kurikulum dan pentaksiran bahasa tamil ... ¬ñÎ 6 kurikulum standard sekolah rendah

§¾º¢ÂôÀûÇ¢ì¸¡É ¾Á¢ú¦Á¡Æ¢ì ¸¨Äò¾¢ð¼ò ¾Ã ÁüÚõ Á¾¢ôÀ£ðÎ ¬Å½õ - ¬ñÎ 6

35

« ¬¨½ ¯Â¢Ã¢Éõ ² ¸øæâ

«Èõ ¬¼Å÷ ¯îºÃ¢ôÒ க்கம ¸ÄÅÃõ

«øÄ¢ ¬ò¾¢Ãõ ¯¨¼¨Á üÚபதி ¸½Åý

அÄÌ ¬Àýõ ¯ûÇí¨¸ வுக¨½ ¸üÀ¨É

«Éø ¬¼õÀÃõ உடன்À¢Èபபு ¸½ì¸÷

«¼Ì ´ ¸ü¸ñÎ

«ÄÈø þ ஊ ´ð¼¨¼ ¸ð¼¡Âõ

«õ¨Á þ¼÷ °÷¾¢ ´Ä¢ÀÃôÒ கதி÷வீச்சு

அÕமபு þÂøÒ °Æ¢Â÷ ´ôÒÅ¢ò¾ø ¸Õப¦À¡Õள்

«Ó¾õ þ¨º× ஊ÷ÅÉ ´ò¾¢¨ÅôÒ ¸¨Ä¿¢¸ú

«¨º× þøÄÈõ °ÎÕÅø ´ðÊ¡½õ ¸È¢§ÅôÀ¢¨Ä

«ÛÁ¾¢ þÕ¾Âõ °ð¼îºòÐ ¸ò¾Ã¢ì§¸¡ø

அபூ÷Åம þ¨¼äÚ µ ¸ð¦¼¡ØíÌ

«ùÅ¡Ú þÂó¾¢Ãõ ± µÁõ ¸ÕÅÇ ¨ÁÂõ

«È¢ì¨¸ þ¨¼§Å¨Ç ±Æ¢ø µÐ¾ø

«ÊÅ¡Ãõ ±ÕÐ µ½¡ý ¸¡

«Äðº¢Âõ ® ±¾¢÷ôÒ ¸¡ôÒÚ¾¢

«ýÀÇ¢ôÒ ®Ú ±Ã¢Å¡Ô ¸ ¸¡ø¿¨¼

«Çקக¡ø ®Ãø ±ò¾¨É ¸Çõ ¸¡§º¡¨Ä ±ÖÁ¢î¨º ¸º¢×

¬ ¯ ±Ã¢¦À¡Õû ¸Å¢»÷ ¸¢

¬÷Åõ ¯¨È ¸ÕòÐ ¸¢½Ú

¬ì¸õ உபபுப¡ ¸õÀ£Ãõ ¸¢Ç¢ïºø

¦º¡üÀðÊÂø

Page 41: DOKUMEN STANDARD KURIKULUM DAN PENTAKSIRAN BAHASA … · 2020. 7. 13. · dokumen standard kurikulum dan pentaksiran bahasa tamil ... ¬ñÎ 6 kurikulum standard sekolah rendah

§¾º¢ÂôÀûÇ¢ì¸¡É ¾Á¢ú¦Á¡Æ¢ì ¸¨Äò¾¢ð¼ò ¾Ã ÁüÚõ Á¾¢ôÀ£ðÎ ¬Å½õ - ¬ñÎ 6

36

¸£ ¨¸Â¢ÕôÒ ºó¾¢ôÒ º£§¾¡‰½ம ¦º¡

¸£úò¾Çõ º÷ ¦º¡தி

¦¸¡ º¾வீ¾ம Í ¦º¡ð¨¼

Ì ¦¸¡ÙóÐ ºó§¾¸õ ꬃ ¦º¡ü§À¡÷

ÌÁ¢Æ¢ ¦¸¡¾¢ò¾ø ºÐÃí¸õ ÍÁ¡÷

ÌÚõÒ ¦¸¡ó¾Ç¢ôÒ ºýÁ¡Éõ ÍÃôÀ¢ §º¡

ÌÆõÒ ¦¸¡ò¾ÁøÄ¢ ÍüÈÇ× §º¡÷×

ÌÈ𨼠º¡ Íò¾¢Âø §º¡¾¢¼õ

§¸¡ º¡Âø ͧġ¸õ

Ü §¸¡Ê º¡¸ºõ »¡

Üîºõ §¸¡½õ º¡ôÀ¡Î Ý »¡É¢

Üð¼ÃÍ §¸¡Ç¡Ú º¡ý§È¡÷ ÝÄம »¡À¸õ

ÜðÎôÀ½¢ §¸¡ð¼¡ý º¡õÀ¢Ã¡½¢ Ýξø

§¸¡Ä¡¸Äõ º¡ப÷òதிமம ¾

¦க ¦º ¾¸Î

¦கñÊ ¦¸ª º¢ ¦ºùŸõ ¾Ì¾¢

¦கðÊக்க¡Ãன் ¦¸ªÇ¢ º¢¨¸ ¦ºÄÅ¡ளி ¾¼í¸ø

¦¸ªÃÅõ º¢ÃÁõ ¦ºÄÅ£Éõ ¾ÎÁ¡üÈõ

§க º¢ì¸ø ¦ºøÅó¾÷ ¾¨ÄÓ¨È

§கÅÄம º º¢ì̾ø ¦ºùÅ¡¨Æ

ºÃÎ º¢¸¢î¨º ¾¡

¨¸ ºüÚ §º ¾¡Çõ

¨¸Ô¨È ºÃÇõ º£ §º¨É ¾¡úÅ¡Ãõ

¨¸õÁ¡Ú ºÅ¡ø º£¼ý §ºð¨¼ ¾¡úôÀ¡û

¨¸§Ã¨¸ ºÖ¨¸ º£¾Éõ ¾¡É¢Âí¸¢

Page 42: DOKUMEN STANDARD KURIKULUM DAN PENTAKSIRAN BAHASA … · 2020. 7. 13. · dokumen standard kurikulum dan pentaksiran bahasa tamil ... ¬ñÎ 6 kurikulum standard sekolah rendah

§¾º¢ÂôÀûÇ¢ì¸¡É ¾Á¢ú¦Á¡Æ¢ì ¸¨Äò¾¢ð¼ò ¾Ã ÁüÚõ Á¾¢ôÀ£ðÎ ¬Å½õ - ¬ñÎ 6

37

¾¢ ¦¾ ¿ ¦¿ À¡

¾¢Ã¢ ¦¾Ã¢× ¿¸ø ¦¿È¢ À¡Ì

¾¢¼õ ¿ðÒ ¦¿Õì¸õ À¡¨É

¾¢¨¸ôÒ §¾ ¿ý¦¸¡¨¼ ¦¿Îí¸½ìÌ À¡÷¨Å

¾¢ÕŢơ §¾û À¡¾¢ôÒ

¾¢Ã¡ð¨º §¾¸õ ¿¡ §¿ À¡¾¸õ

¾¢Õ¸¡½¢ §¾õÀø ¿¡÷ §¿Â÷ À¡ò¾¢Ãõ

¾¢Á¢í¸¢Äõ §¾Å¡Ãõ ¿¡Åø §¿ÃÊ À¡öîºø

§¾öÀ¢¨È ¿¡½ø À¡¨Åக்கூòது

¾£ ¿¡Ç¢¾ú ¦¿¡ ¾£Å¢Ãõ ¨¾ ¿¡ðக¡ðÊ ¦¿¡Ê À¢

¾£ìÌ ¨¾Âø À¢Ê

¾£÷Á¡Éõ ¨¾Äõ ¿¢ À À¢½¢

¨¾Ã¢Âõ ¿¢ÕÀ÷ À¾Å¢ À¢ïÍ

Ð ¿¢¸ú× À¾¢× À¢Ç× ÐǺ¢ ¦¾¡ ¿¢Ò½÷ À¾üÈõ À¢ÃÁ¡¾õ ÐÎôÒ ¦¾¡ø¨Ä நிÄக்கரி À¾க்¸õ À¢¨º¾ø ÐÅ¡Ãõ ¦¾¡¨Ä× ÀÃõÀ¨Ã À¢ÊÅ¡¾õ

ШÈÓ¸õ ¦¾¡Æ¢Ä¡Ç¢ ¿£ ÀðÊÂø

¦¾¡Æ¢üº¡¨Ä ¿£Ã¢Æ¢× Àñ¨½ Ò

à ¿£ðÊôÒ À𼾡â Ò¸ú

àÀõ §¾¡ ¿£§Ã¡ð¼õ Àø¸¨Äì¸Æ¸õ Ò¸¡÷

§¾¡ø Ò¾¢É¡

§¾¡û Ò¾øÅ¢

Page 43: DOKUMEN STANDARD KURIKULUM DAN PENTAKSIRAN BAHASA … · 2020. 7. 13. · dokumen standard kurikulum dan pentaksiran bahasa tamil ... ¬ñÎ 6 kurikulum standard sekolah rendah

§¾º¢ÂôÀûÇ¢ì¸¡É ¾Á¢ú¦Á¡Æ¢ì ¸¨Äò¾¢ð¼ò ¾Ã ÁüÚõ Á¾¢ôÀ£ðÎ ¬Å½õ - ¬ñÎ 6

38

Òýɨ¸ §À¡÷க்கபÀø 㠧¡ Å¢

Ò¨¸ôÀ¼õ ãìÌò¾¢ §Â¡¸õ Å¢¨º

ÒøÄ¡íÌÆø ¦Àª ãò§¾¡÷ §Â¡º¨É Å¢ì¸ø

¦Àª÷½Á¢ §Â¡¸¡ºÉõ Å¢ÕóÐ â ¦Á Ţš¾õ

â;ø Á ¦ÁðÊ Å Å¢Â÷¨Å

âச்¦ºñடு Áó¨¾ ¦ÁÐÅ¡க ÅΠŢź¡Â¢

ÁñÒØ ¦ÁøÄ¢Éம ź¾¢ Å¢ò¾¢Â¡ºõ

¦À ÁÕÁ¸û ¦Áøலி¨º ÅÈðº¢

¦À𨼠ÁÃÅ𨼠ÅÚ¨Á Å£

§Á ÅçÅüÒ Å£õÒ

§À Á¡ §ÁÉ¢ ÅÕÁ¡Éõ ţáôÒ

§Àâ¼÷ Á¡Á¢ºõ §பøப¡Ê ÅÆì¸È¢»÷ Å£Ã¡í¸¨É

§Àáசிரிம÷ Á¡ò¾¢¨Ã §Áü¸øÅ¢ Åñ½òÐôâ

Á¡ñÒபÌ ¦Å ¦À¡ ¨Á Å¡ ¦ÅôÀõ

¦À¡Ä¢× Á¢ ¨Á¾¡Éõ Å¡¨Æ ¦Åந்¾மம

¦À¡Ã¢Âø Á¢ÇÌ ¨ÁòÐÉ÷ Å¡òÐ ¦ÅüÈ¢¨Ä

¦À¡ýÉ¡¨¼ Á¢ýÁ¢É¢ôâ Å¡ó¾¢ ¦ÅûÇâ측ö

¦À¡ü¦க¡øÄ÷ ¦Á¡ Å¡º¨É

Ó ¦Á¡î¨º Å¡É¢¨Ä

§À¡ ÓÍÎ ¦Á¡ì¨¸ Å¡ú쨸

§À¡Ðõ Óø¨Ä Å¡Ê쨸

§À¡÷வீÃ÷ ÓÕí¨¸

Page 44: DOKUMEN STANDARD KURIKULUM DAN PENTAKSIRAN BAHASA … · 2020. 7. 13. · dokumen standard kurikulum dan pentaksiran bahasa tamil ... ¬ñÎ 6 kurikulum standard sekolah rendah

§¾º¢ÂôÀûÇ¢ì¸¡É ¾Á¢ú¦Á¡Æ¢ì ¸¨Äò¾¢ð¼ò ¾Ã ÁüÚõ Á¾¢ôÀ£ðÎ ¬Å½õ - ¬ñÎ 6

39

§Å

§ÅðÊ §Å¨Ç §ÅÚÀ¡Î §Åñξø

¨Å ¨Åá츢Âõ ¦Åª ¦ÅªÅ¡ø