of 20 /20
Bahagian Pembangunan Kurikulum Bahagian Pembangunan Kurikulum KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA 1

DOKUMEN STANDARD KURIKULUM DAN PENTAKSIRAN (DSKP)

  • Upload
    grover

  • View
    49

  • Download
    1

Embed Size (px)

DESCRIPTION

KURSUS ORIENTASI DSKP TAHUN 4 KSSR 2013. DOKUMEN STANDARD KURIKULUM DAN PENTAKSIRAN (DSKP). KURIKULUM KEBANGSAAN. - PowerPoint PPT Presentation

Citation preview

Bahagian Pembangunan KurikulumBahagian Pembangunan KurikulumKEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIAKEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

1

Bahagian Pembangunan KurikulumKEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

Akta 550 (Akta Pendidikan 1996)

Bahagian Pembangunan KurikulumKEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

KURIKULUM

(PPK, 2001)

Bahagian Pembangunan KurikulumKEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

4

KANDUNGAN

PEDAGOGI PENTAKSIRAN

KURIKULUM

Bahagian Pembangunan KurikulumKEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

• Isi mata pelajaran

• Matlamat dan objektif pembelajaran/hasil pembelajaran yang dihasratkan melalui mata pelajaran tersebut.

Bahagian Pembangunan KurikulumKEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

(PPK, 2001)

Pengalaman pembelajaran yang seharusnya dilalui menerusi teknik dan kaedah yang berkualiti ke arah mencapai objektif pembelajaran.

Susun atur pengalaman pembelajaran yang terancang bagi mencapai objektif pembelajaran.

Bahagian Pembangunan KurikulumKEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

Bahagian Pembangunan KurikulumKEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

8

• Mendapatkan gambaran tentang perkembangan murid

• Menilai keberkesanan PdP

• Membantu memperbaiki PdP

• Membantu perancangan tindakan susulan

Bahagian Pembangunan KurikulumKEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

9

• Memahami tujuan mereka belajar dan mengetahui kemajuan pembelajaran mereka

• Meningkatkan motivasi dan keyakinan diri

• Memaklumkan murid tentang tindak susul

Bahagian Pembangunan KurikulumKEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

PENTAKSIRAN DALAM BILIK DARJAH

PENTAKSIRAN FORMATIF PENTAKSIRAN SUMATIF

• Memantau perkembangan murid secara berterusan.

• Maklumat yang diperoleh digunakan bagi mempertingkatkan keberkesanan PdP.

• Kelemahan murid perlu dikenal pasti supaya dapat dipulihkan sebelum kelemahan ini terkumpul sehingga sukar diatasi.

• memberi lebih impak kepada pembelajaran dan pencapaian murid

Dijalankan pada akhir suatu tempoh pembelajaran dan bertujuan untuk mengetahui tahap penguasaan murid.

Bahagian Pembangunan KurikulumKEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

FORMATIF SUMATIF

• Assessment for learning • Semasa PdP• Tidak digredkan• Penekanan pada proses• Pelaporan dalam bentuk deskriptif• Berterusan • Maklumat membantu meningkatkan kualiti PdP

• Assessment of learning• Berlaku pada akhir suatu tempoh pembelajaran• Digredkan • Penekanan pada produk• Pelaporan dalam bentuk skor/gred• Berkala •Maklumat menunjukkan tahap pencapaian murid

PERBEZAAN ANTARA PENTAKSIRAN FORMATIF DAN SUMATIF

Bahagian Pembangunan KurikulumKEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

12

• Pemerhatian

• Lisan

• Hasil kerja

• Kuiz

• Drama dll…..

• Tugasan• Projek

Bahagian Pembangunan KurikulumKEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

Satu dokumen yang mengintegrasikan kurikulum dan pentaksiran.

DSKP menyenaraikan Standard Kandungan (SK), Standard Pembelajaran (SP) dan Standard Prestasi (SPi).

Bahagian Pembangunan KurikulumKEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

DSKP akan digunakan mulai Januari 2014 untuk Tahun 4

Kurikulum merangkumi Kandungan, Pedagogi dan Pentaksiran.

Memberi pengupayaan (empowerment) kepada guru-guru untuk membuat pentaksiran formatif dan sumatif di dalam bilik darjah.

Bahagian Pembangunan KurikulumKEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

15

Bahagian Pembangunan KurikulumKEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

16

KRITERIA PENCAPAIAN YANG BERASASKAN SETIAP KELOMPOK STANDARD KANDUNGAN DAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG DITETAPKAN

Bahagian Pembangunan KurikulumKEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

TAHAP PENGUASAAN

TAFSIRAN

1 Murid tahu perkara asas atau boleh melakukan kemahiran asas atau memberi respons terhadap perkara yang asas.

2 Murid menunjukkan kefahaman untuk menukar bentuk komunikasi atau menterjemah serta menjelaskan apa yang telah dipelajari.

3 Murid menggunakan pengetahuan untuk melaksanakan sesuatu kemahiran pada suatu situasi.

4 Murid melaksanakan sesuatu kemahiran dengan beradab iaitu mengikut prosedur atau secara sistematik.

5 Murid melaksanakan sesuatu kemahiran pada situasi baharu dengan mengikut prosedur atau secara sistematik serta tekal dan bersikap positif.

6 Murid berupaya menggunakan pengetahuan dan kemahiran sedia ada untuk digunakan pada situasi baharu secara sistematik, bersikap positif, kreatif dan inovatif serta boleh dicontohi.

Bahagian Pembangunan KurikulumKEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

PELAPORAN TAHAP PENGUASAAN MURID

• TEMPLAT MS EXCEL DISEDIAKAN

• GURU PERLU MEMBUAT PENTAKSIRAN SEHINGGA LENGKAP SATU KELOMPOK STANDARD KANDUNGAN DAN PEMBELAJARAN

• TIDAK SECARA DALAM TALIAN (STANDALONE OFFLINE)

• REKOD DISIMPAN DI SEKOLAH UNTUK TUJUAN PELAPORAN KEPADA IBU BAPA

Bahagian Pembangunan KurikulumKEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

19

• TIADA UJIAN SETARA DI PERINGKAT DAERAH ATAU NEGERI

• UJIAN PERTENGAHAN DAN AKHIR TAHUN BOLEH DILAKSANAKAN DI SEKOLAH

• UJIAN-UJIAN BULANAN PERINGKAT SEKOLAH TIDAK PERLU DIJALANKAN

Bahagian Pembangunan KurikulumBahagian Pembangunan KurikulumKEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIAKEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

20